ΕιρΑθ 49/2023

Απόσβεση της απαίτησης από κληρονόμο - Σιωπηρή αποδοχή κληρονομίας προ παρέλευσης του τετραμήνου -.

 

ΜΠρΠειρ 170/2023

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ρύθμισης κατάστασης με αίτημα τη μη διακοπή της ηλεκτροδότησης εξαιτίας συσσωρευμένης οφειλής από τη ρήτρα αναπροσαρμογής σε σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας - Προϋποθέσεις και κριτήρια διαφάνειας της ρήτρας και της μεθοδολογίας αναπροσαρμογής της χρέωσης προμήθειας -.

 

ΕιρΑλεξανδρούπολης 4/2023

Δάνεια παλλινοστούντων - Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου - Συμβατική δυνατότητα των πιστωτών, να αιτηθούν την καταβολή των ληξιπρόθεσμων χρεώλυτρων, χωρίς να καταγγείλουν τη σύμβαση -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 43/2023

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα κατά ν. 3869/2010 - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Οφειλές σε ελβετικό φράγκο - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης επί έφεσης κατά απόφασης ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένου δανειολήπτη κατά Ν. 3869/2010 -.

 

ΤρΠλημΚορίνθου 1597/2022

Παραδεκτά προβάλλεται από τον κατηγορούμενο αίτημα ανάκλησης προπαρασκευαστικής απόφασης, σε επιτρεπτό δικονομικό χρόνο και προ πάσης ενάρξεως της αποδεικτικής διαδικασίας (άρθρο 175 παρ. 2 ΚΠΔ) και υποβάλλεται εκ νέου ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος στη μετ΄ αναβολή δίκη. Το προσβαλλόμενο κλητήριο θέσπισμα δεν περιείχε ακριβή καθορισμό της αξιόποινης πράξης κατ΄ άρθρο 321 παρ.1 περ. δ΄ ΚΠΔ. Συγκεκριμένα, δεν περιελάμβανε τους σημαντικούς εκείνους όρους της Απόφασης Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων που παραβιάσθηκαν, δεν εξηγείτο πώς οι παραβάσεις των όρων αυτών συνδέονταν με υποβάθμιση του περιβάλλοντος και δεν γινόταν αναφορά στο είδος των παραμέτρων που εμφανίζονταν να υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια. Δεν αναγράφονταν, επίσης, οι διατάξεις που θεμελιώνουν την ποινική ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα, ως εχόντων την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να εποπτεύουν και να ελέγχουν τους υφισταμένους τους για την τήρηση της αντιρρυπαντικής νομοθεσίας, αλλά ούτε και η διάταξη του άρθρου 15 ΠΚ. Το δικαστήριο ανακαλεί την προπαρασκευαστική απόφαση, δέχεται την υποβληθείσα ένσταση και ακυρώνει το κλητήριο θέσπισμα. Διαβιβάζει τη δικογραφία στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις ενέργειές του.

 

ΠΠρΑθ 2554/2022

Αναγνώριση ακυρότητας σύμβασης εγγύησης σε καταναλωτικό δάνειο -.

 

ΕιρΑχαρνών 1416/2022

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - GDPR (Facebook) -.

 

ΜονΔΕφΑθ 1111/2022

Εφαρμογή της αρχής "ne bis in idem"

 

ΑΠ 1524/2022

Αδικοπρακτική ευθύνη πιστωτικών ιδρυμάτων - Σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών - Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας - Υποχρέωση πληροφόρησης -.

 

ΜΠρΗλείας 350/2022

Έφεση. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Ν. 3869/2019. Αίτηση  εγγυήτριας σε μεγάλου ύψους επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια συζύγου εμπόρου. Δεκτή η αίτηση.

 

ΜΠρΑθ 12936/2022

Aίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση κατά τις διατάξεις των άρθρων 152 επ. του ΚΠολΔ.

 

ΕφΑθ 4015/2022

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

ΤρΔΕφΚομοτηνής 326/2022

Απώλεια οράσεως του αριστερού οφθαλμού στρατιώτου υπηρετούντος τη θητεία του, συνεπεία εκτοξεύσεως βελόνας/σύριγγας που χρησιμοποιούσε οπλουργός της Μοίρας, κατά τη διάρκεια εργασίας συγκολλήσεως ενός ξύλινου κοντακίου πολυβόλου MAG – συνυπαιτιότητα στην επέλευση του ατυχήματος τόσο του Ελληνικού Δημοσίου λόγω αμέλειας του οργάνου του (Δεκανέα οπλουργού) όσο και των οργάνων του εναγόμενου Νοσοκομείου, συνιστάμενη στη μη έγκαιρη εξέτασή του από ιατρό ειδικό οφθαλμίατρο (και όχι από ειδικευόμενο ιατρό).

 

ΜΠρΑθ 7960/2022

Ανάθεση προσωρινής επιμέλειας θήλεος ανήλικου τέκνου στον πατέρα - Αντίθετες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για την ανάθεση επιμέλειας ανήλικου τέκνου  -.

 

ΕιρΚρωπίας 56/2022

Διαδικασία Νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 4738/2020) - Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικείμενου, στην έννοια της οποίας υπάγονται οι περιπτώσεις που ο οφειλέτης ικανοποιεί τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας άρθρου 2 Ν. 4308/2014 (άρθρο 78 παρ. 2) -.

 

ΕιρΑλεξανδρούπολης 464/2022

Δάνεια παλλινοστούντων - Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου -.

 

ΤρΔΠρΑθ 16525/2022

Εφάπαξ εμμίσθων δικηγόρων -.

 

ΔΠρ (Πρ.) Αθ 2286/2022

Άρνηση χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας σε πρώην ομόρρυθμο εταίρο.

 

ΜΠρ (Ασφ. Μ.) Πειρ 2131/2022

Ανακοπή κατά δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, κατ’ αρ. 973 παρ. 6 ΚΠολΔ -.

 

ΜΠρΑθ 1011/2022

Καθ΄ύλην αρμόδιο δικαστήριο επί αγωγής αναπροσαρμογής μισθώματος -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 8174/2022

Ακυρώνεται, λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης, η δήλωση της επισπεύδουσας την αναγκαστική εκτέλεση εταιρείας, η οποία τυγχάνει διαχειρίστρια της απαίτησης αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού. Γίνεται δεκτή η κατ’ άρθρο 973 ΚΠΔ ανακοπή διότι κρίνεται ότι η μεταβίβαση της απαίτησης έλαβε ώρα από την τραπεζική εταιρεία προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με έδρα στην αλλοδαπή λόγω τιτλοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και, κατά συνέπεια, η διαχειρίστρια εταιρεία φέρει τα δικαιώματα της αντιπροσώπου. Πιθανολογείται ότι η δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού είναι άκυρη, διότι η διαχειρίστρια εταιρεία δεν νομιμοποιείται ενεργητικά στη δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού. Κρίνεται ότι η μεταβίβαση της απαίτησης έλαβε ώρα από την τραπεζική εταιρεία προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με έδρα στην αλλοδαπή λόγω τιτλοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και, κατά συνέπεια, η διαχειρίστρια εταιρεία φέρει τα δικαιώματα της αντιπροσώπου της εταιρείας ειδικού σκοπού προς την οποία μεταβιβάστηκε η απαίτησή και δεν έχει αποκτήσει την ιδιότητα του κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενου μη δικαιούχου διαδίκου, η οποία αναγνωρίζεται σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 4354/2015.

 

ΜΠρΠειρ 2083/2022

Από κοινού άσκηση επιμέλειας (συνεπιμέλεια) ανηλίκου τέκνου. Εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αμφοτέρων των γονέων.

 

ΜΠρΗλείας 330/2022

Αγωγή διαζυγίου αλλοδαπών συζύγων, υπηκόων Αλβανίας, με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα. Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων βάσει του τόπου της συνήθους διαμονής των συζύγων κατά το άρθρο 3 παρ.1 περ.α Κανονισμού ΕΚ 2201/2003. Εφαρμοστέο το ουσιαστικό δίκαιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 14 και 16 ΑΚ. Αγωγή ανάθεσης της επιμέλειας ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων βάσει του τόπου της συνήθους διαμονής του τέκνου κατά το άρθρο 8 Κανονισμού ΕΚ 2201/2003. Εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο αυτό του τόπου της συνήθους διαμονής του τέκνου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κεφαλαίου III της Σύμβασης της Χάγης της 19 ης Οκτωβρίου 1996 για τη διεθνή δικαιοδοσία. Αγωγή διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων βάσει του τόπου της συνήθους διαμονής του εναγομένου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 4/2009 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 18ης Δεκεμβρίου 2008 «για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο .......σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής», που τέθηκε σε ισχύ στις 18.06.2011 και εφαρμόζεται έκτοτε ευθέως σχετικά με τις υποχρεώσεις διατροφής από οικογενειακές σχέσεις ή σχέσεις συγγένειας στα κράτη μέλη της ΕΕ, για τα θέματα υποχρεώσεων διατροφής, σύμφωνα με την οποία δικαιοδοσία έχει, διαζευκτικά, μεταξύ άλλων, (α) το δικαστήριο του τόπου της συνήθους διαμονής του εναγόμενου ή (β) το δικαστήριο της συνήθους διαμονής του δικαιούχου. Εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο, κατά τη διάταξη του άρθρου 15 του Κανονισμού, προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής και συγκεκριμένα  σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 και 3 του πρωτοκόλλου, κατά τα οποία σε περίπτωση υποχρεώσεως διατροφής γονέων έναντι των τέκνων τους, όταν ο δικαιούχος διατροφής έχει προσφύγει στην αρμόδια Αρχή του κράτους, στο οποίο ο υπόχρεος έχει τη διαμονή του, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή.

 

ΣτΕ (Τμ. Ε’) 1639/2022

Έφεση κατά ακυρωτικής αποφάσεως Διοικητικού Εφετείου - Πράξη κήρυξης αναδάσωσης -.

 

ΣτΕ (Τμ. Ε’) 1382/2022

Έφεση κατά ακυρωτικής αποφάσεως Διοικητικού Εφετείου - Πράξη κήρυξης αναδάσωσης -.

 

ΕφΠειρ 711/2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης (συμβάσεις διεθνών πωλήσεων κινητών πραγμάτων), ο οφειλέτης ευθύνεται και για τα τυχερά με την στενή έννοια (άρα  αντικειμενική ευθύνη), για τα οποία  δεν ευθύνεται κατά τον Α.Κ. και απαλλάσσεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

 

ΕιρΠειρ 44/2022

Απόφαση πτώχευσης μικρού αντικειμένου πρώην εταίρου ΟΕ. Παύση επιχείρησης. Στοιχεία  πολύ μικρής οντότητας. Καταχώριση στο ΗΜΦ, ενώ υπάρχει κύρια οικία. Ο αιτών πληρεί τις προϋποθέσεις ευάλωτου οφειλέτη.

 

ΕιρΠειρ 2163/2022

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Τρόπος υπολογισμού εκτοκισμού  χρεωλυτικής δόσης - καθορισμός σταθερού επιτοκίου επί της δόσης και όχι του κεφαλαίου της ρύθμισης του αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 για την προστασία της κύριας κατοικίας του αιτούντος δανειολήπτη -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 7080/2022

Επιταγή προς εκτέλεση - Αμοιβή δικηγόρου - Αρχή αναλογικότητας - Πρόσθετη παρέμβαση Δικηγορικού Συλλόγου -.

 

ΤρΔΕφ 3786/2022

Προϋποθέσεις αποζημιώσεως ιδιοκτητών τίτλων μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.) λόγω ακύρωσης των τίτλων αυτών.

 

ΜΠρΑθ 1474/2022

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης -.

 

ΜΠρΠειρ 3508/2022

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης - Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής - Νομιμοποίηση εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις -.

 

ΜΠρΚορίνθου 214/2022

Τιτλοποίηση απαιτήσεων -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Ναυπλίου 302/2022

Πλειστηριασμός. Ακύρωση πράξης δήλωσης και δήλωσης συνέχισης αναγκαστικής κατάσχεσης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων. Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Εξουσία κατ' εξαίρεση νομιμοποίησης μη δικαιούχου διαδίκου δεν απονέμεται στις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν με τον ν. 3156/2003. Διαφορετικά νομικά πλαίσια ν. 3156/2013 και ν. 4354/2015.

 

ΜΠρΗλείας 294/2022

Αλλαγή τόπου διαμονής τέκνου του οποίου την επιμέλεια έχει η ενάγουσα μητέρα του. Δεκτή η αγωγή. Αυτεπάγγελτος εκ νέου καθορισμός επικοινωνίας με πατέρα.

 

ΜΠρΗλείας 286/2022

Αγωγή μητέρας για αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου της. Ισχυρισμός εναγομένου περί κακής άσκησης της προσωρινά ανατεθείσας επιμέλειας από την ενάγουσα. Αυτεπάγγελτη διερεύνηση του ζητήματος της συνεπιμέλειας του ανηλίκου με χρονικά εναλλασσόμενη κατοικία. Ανάθεση της αποκλειστικής άσκησης της επιμέλειας στην ενάγουσα. Μη εφικτή η συνεπιμέλεια λόγω σοβαρών διενέξεων των γονέων. Η παράλειψη έγγραφης ενημέρωσης του άρθρου 3 παρ. 2 Ν.4640/2019 περί δυνατότητας επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση δεν έχει ως συνέπεια το απαράδεκτο της συζήτησης της αγωγής.

 

ΕιρΑθ 1036/2022

Ανακοπή κατά κατασχετήριας έκθεσης και προγράμματος πλειστηριασμού – Καταχρηστική εκτέλεση - Ακύρωση της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης και προγράμματος επίσπευσης πλειστηριασμού από διαταγή πληρωμής -.

 

ΑΠ 1508/2022

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα κατά Ν. 3869/2010 - Αίτηση ρύθμισης οφειλών κατ` άρθρο 4 § 1 του άνω νομοθετήματος - Στοιχεία βάσιμου αυτής όπως η άνευ δόλου περιέλευση του αιτούντος σε πάγια και μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του - Έννοια δόλου που αντλείται από το αστικό και ποινικό δίκαιο -.

 

ΕιρΑκράτας 1/2022

Απόφαση σε αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου από Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

 

ΜονΕφ (Ασφ.Μ.) Πατρών 405/2022

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Αναγνώριση δικαιούχων - Δεδικασμένο - Αρμοδιότητα δικαστηρίου - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων - Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων - Γραμμάτιο παρακαταθήκης -.

 

ΜΠρΑθ 1446/2022

Ανακοπές κατά της εκτέλεσης. Προθεσμία παραδεκτής άσκησης προσθέτων λόγων ανακοπής στις ειδικές διαδικασίες. Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης ΕΔΑΔΠ για τιτλοποιημένες απαιτήσεις σύμφωνα με το ν. 3156/2003. Διαδικαστική ενέργεια που επιχειρεί αυτή για λογαριασμό της εταιρείας ειδικού σκοπού απόκτησης απαιτήσεων, τυγχάνει απαράδεκτη, λόγω έλλειψης νομιμοποίησης. Οι διατάξεις του Ν. 4354/2015 δεν εφαρμόζονται επί των εταιρειών διαχείρισης του Ν. 3156/2003.

 

ΕιρΠατρών 183/2022

ΔΕΔΔΗΕ - Ρευματοκλοπή - Αδικοπραξία - Ηθική βλάβη νομικών προσώπων -.

 

ΑΠ.Ολ 6/2022

Συμβάσεις μίσθωσης έργου απασχολουμένων στα ΚΕΠ - Απαγόρευση ανανέωσης συμβάσεων - Εξαίρεση - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων παρ. 6 άρθρου 20 ν. 3801/2009 -.

 

ΜονΔΕφΑθ 3709/2022

Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης. Έννομο συμφέρον του νικήσαντα διαδίκου όταν βλάπτεται από την αιτιολογία της πρωτόδικης απόφασης. Ανακοπή κατ’ άρθρο 217 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Ανακοπή κατά της ταμειακής βεβαίωσης εσόδου και παρεμπίπτων έλεγχος του τίτλου βάσει του οποίου έγινε η βεβαίωση. Μεταρρύθμιση της ταμειακής βεβαίωσης εσόδου σε περίπτωση περιορισμού του χρέους.

 

Ειρ(Ασφ.Μ.)Ν. Ιωνίας 778/2022

Ασφαλιστικά μέτρα - Δεκτή αίτηση αναστολής παρ. 5 αρ. 6 Ν. 3869/2010 επί εκκρεμούς εφέσεως -.

 

ΜονΕφΛαρίσης 387/2022

Ευθύνη τραπεζών από πλημμελείς επενδυτικές υπηρεσίες - Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών - Ευθύνη προστήσαντος - Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds) - Προστασία καταναλωτή - Υποχρέωση ενημέρωσης - Αδικοπραξία - Παραγραφή αξιώσεων -.

 

ΑΠ.Ολ 8/2022

Παραγραφή εν επιδικία - Ρύθμιση εκκρεμών υποθέσεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αρχή ασφάλειας δικαίου -.

 

ΣτΕ 744/2022

Αίτηση αναίρεσης - Έλλειψη νομολογίας - ΕΦΚΑ - Αρχή τυπικής ασφάλισης - Ασφαλισμένοι ΟΓΑ -.

 

ΤρΕφΑθ 4911/2022

Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη από Νομικό Πρόσωπο. Αοριστία της αξίωσης αυτής. Κοινοτικό Σήμα. Προστασία του σήματος (Ν. 4072/2012). Κίνδυνος σύγχυσης σημάτων. Σύνθετο σήμα. Η έννοια του μέσου καταναλωτή στη στάθμιση περί συνδρομής του κινδύνου σύγχυσης. Ν. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Αυτούσια μίμηση και παραποίηση σήματος.

 

ΜονΕφΠατρών 332/2022

Προστασία καταναλωτών - Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) - Χρεώσεις από λήψη sms -.

 

ΜΠρΑθ 6240/2022

Ο όρος της δανειακής σύμβασης, ο οποίος προβλέπει ότι οι τόκοι υπολογίζονται με βάση έτος 360 ημερών, είναι άκυρος καταχρηστικός, αδιαφανής και δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του καταναλωτή, ενόψει του ότι προσκρούει στην απορρέουσα από το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2251/1994 αρχή της διαφάνειας, αλλά και στην ενσωματωθείσα στο εθνικό μας δίκαιο με την ΚΥΑ /13.2.2001 (ΦΕΚ Β' 2555/8.3/2001), κοινοτική οδηγία 97Π/ΕΚ, κατ' επιταγή της οποίας εφαρμόζεται στην καταναλωτική πίστη, με τη στενή έννοια, το έτος των 365 ημερών, όπως αναλυτικά εκτέθηκε στη μείζονα σκέψη της παρούσας. Συνεπεία αυτού επέρχεται σημαντική και ουσιώδης διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών σε λειτουργία του ανταγωνισμού σε βάρος των καταναλωτών. Εφόσον πιθανολογείται η τυπική και ουσιαστική ευδοκίμηση τουλάχιστον ενός από τους λόγους της ασκηθείσας ανακοπής κατά της εκδοθείσης σε βάρος της αιτούσας διαταγής πληρωμής, παρελκούσης της έρευνας των λοιπών λόγων ανακοπής και επιπλέον πιθανολογείται ότι η ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης με βάση την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στην αιτούσα, η ένδικη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ανασταλεί η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής της Δικαστή του παρόντος δικαστηρίου μέχρις εκδόσεως οριστικής απόφασης επί της ανακοπής.

 

ΜΠρΣπάρτης 178/2022

Πλειστηριασμός. Ακύρωση πράξης δήλωσης και δήλωσης συνέχισης αναγκαστικής κατάσχεσης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων. Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Εξουσία κατ' εξαίρεση νομιμοποίησης μη δικαιούχου διαδίκου δεν απονέμεται στις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν με τον ν. 3156/2003. Διαφορετικά νομικά πλαίσια ν. 3156/2013 και ν. 4354/2015. Εφαρμόζει την ΑΠ 822/2022.

 

ΜΠρΑθ 7152/2022

Πλειστηριασμός. Ακύρωση πράξης δήλωσης και δήλωσης συνέχισης αναγκαστικής κατάσχεσης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων. Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Εξουσία κατ' εξαίρεση νομιμοποίησης μη δικαιούχου διαδίκου δεν απονέμεται στις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν με τον ν. 3156/2003. Διαφορετικά νομικά πλαίσια ν. 3156/2013 και ν. 4354/2015.

 

ΤρΔΕφΑθ 1446/12022

Προσφυγή ακύρωσης - Απόφαση/επιστολή Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας - Περιεχόμενο διαφημιστικών μηνυμάτων και προωθητικών ενεργειών επιχειρήσεων εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας -.

 

ΕιρΑθ 2494/2022

Εκούσια δικαιοδοσία - Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης - Ονοματοδοσία ανήλικου τέκνου - Αλλαγή κυρίου ονόματος -. Εκούσια δικαιοδοσία - Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης - Όνομα ανήλικου τέκνου -.

 

ΜΠρΠατρών 604/2022

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Αναβολή απόφασης εωσότου περατωθεί άλλη δίκη - Ζήτημα εξαιρετικής σημασίας που εκκρεμεί στον Άρειο Πάγο -.

 

ΜΠρΚορίνθου 171/2022

Ακύρωση επιταγής προς εκτέλεση και αναγκαστικής κατάσχεσης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων. Εξουσία κατ' εξαίρεση νομιμοποίησης μη δικαιούχου διαδίκου δεν απονέμεται στις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν με τον ν. 3156/2003. Η ρύθμιση του άρθρ. 2 παρ. 4 ν. 4354/2015 δεν εφαρμόζεται.

 

ΕιρΑθ 368/2022

Διαδικασία έκπτωσης από ρύθμιση Ν. 3869/2010 -.

 

ΕφΑθ 5077/2022

Προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας του Δημοσίου επί δασικής εκτάσεως και επί κτημάτων των Οθωμανών - Κτήμα Βεΐκου - Επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση -.

 

ΜΠρΗλείας 270/2022

Η ΕΔΑΔΠ στην οποία ανατέθηκε η διαχείριση τιτλοποιημένων απαιτήσεων κατά το άρθρο 10 § 14 Ν. 3156/2003 από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού του άρθρου 10 Ν. 3156/2003, δεν νομιμοποιείται στην άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ της αρχικής δικαιούχου, δεν χωρεί αναλογική εφαρμογή άρθρου 2 §§ 1-3 ν. 4354/2015.

 

ΜονΔΠρΠατρών 900/2022

Πίνακας προσωπικού - Προσφυγή ακύρωσης - Πράξη επιβολής προστίμου Ε.ΥΠ.Ε.Α. - Πλημμελής αιτιολόγηση -.

 

ΜΠρΠατρών 593/2022

Εκούσια δικαιοδοσία - Ερημοδικία εφεσιβλήτου - Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Αναγκαία ομοδικία πιστωτών - Μη επίδοση στον εγγυητή -.

 

ΠΠρΠατρών 557/2022

Εκούσια δικαιοδοσία - Άδεια για μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων – Προϋποθέσεις -.

 

ΤρΔΕφ (Ακυρ.Συμβ.) Χανίων 12/2022

Μέτρα κατά του COVID-19 - Υποχρεωτικός εμβολιασμός υγειονομικών υπαλλήλων - Μη εμβολιασμός υγειονομικών υπαλλήλων - Αναστολή καθηκόντων και διακοπή μισθοδοσίας -.

 

ΤρΔΕφ (Ακυρ.Συμβ.) Χανίων 8/2022

Μέτρα κατά του COVID-19 - Υποχρεωτικός εμβολιασμός υγειονομικών υπαλλήλων - Μη εμβολιασμός υγειονομικών υπαλλήλων - Αναστολή καθηκόντων και διακοπή μισθοδοσίας - Αίτημα υποβολής σε rapid test -.

 

ΤρΔΕφ (Ακυρ.Συμβ.) Χανίων 6/2022

Μέτρα κατά του COVID-19 - Υποχρεωτικός εμβολιασμός υγειονομικών υπαλλήλων - Μη εμβολιασμός υγειονομικών υπαλλήλων - Αναστολή καθηκόντων και διακοπή μισθοδοσίας -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 5.763/2022

Άρση διαφωνίας γονέων ως προς παιδικό εμβολιασμό του ανηλίκου τέκνου τους.

 

ΑΠ 1266/2022

Αδικοπρακτική ευθύνη - Ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) - Ευθύνη τραπεζών - Κανονισμός Δεοντολογίας ΕΠΕΥ - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

 

ΑΠ 1102/2022

Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση - Εταιρίες Διαχείρισης - Μη δικαιούχοι διάδικοι - Προνόμια κατάταξης - Γενικό προνόμιο απαιτήσεων από την κοινωνική ασφάλιση - Σωρευτική αναδοχή χρέους - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΜΠρΗλείας 200/2022

Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα αποβιώσαντος συζύγου - Στοιχεία ορισμένου αγωγής - Σώρευση αγωγής περί κλήρου με αγωγή αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα -.

 

ΕιρΑθ 776/2022

Αποζημίωση κρατηθέντος και μετέπειτα αθωωθέντος υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος ΚΠΔ -.

 

Εφ (Ασφ.Μ.) Πειρ 595/2022

Οι εταιρίες διαχείρισης του Ν. 3165/2003 δεν νομιμοποιούνται ως μη δικαιούχοι διάδικοι να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις -.

 

ΠΠρΗλείας 15/2022

Παρένθετη μητρότητα. Αιτούσα Ελβετίδα υπήκοος με μόνιμη κατοικία στη Γενεύη της Ελβετίας και προσωρινή διαμονή στην Ελλάδα. Δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

 

ΜΠρ(Ασφ.Μ.)Αθ 4080/2022

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής ποσού 229.060,25 ευρώ, που εξέδωσε τράπεζα σε βάρος δανειοληπτών. Πιθανολόγηση ευδοκίμησης λόγου ανακοπής, που προσβάλλει τις χρεώσεις των λογαριασμών που τηρήθηκαν για την επίμαχη σύμβαση στεγαστικού δανείου και στηρίζεται σε αναλυτική μελέτη ελέγχου πίστωσης που συντάχθηκε από εξειδικευμένη εταιρεία εταιρεία ελέγχου τραπεζικών συμβάσεων, το πόρισμα της οποίας δεν αντέκρουσε η καθ’ ης. Πιθανολόγηση πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης, ιδίως λόγω του προβλήματος υγείας της δεύτερης αιτούσας. Δεκτή εν μέρει η αίτηση. Αναστολή εκτέλεσης της επίμαχης διαταγής πληρωμής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής.

 

ΕιρΑταλάντης 56/2022

Δεκτή αίτηση μεταρρύθμισης δανειολήπτριας- Ν. 3869/2010. Το Δικαστήριο αποφαίνεται για  την μεταβίβαση της ρύθμισης του αρ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 του ήδη θανόντος συζύγου της αιτούσας στην ίδια και την παύση των εργασιών εκποίησης της λοιπής ακίνητης περιουσίας της αιτούσας, η οποία είχε διαταχθεί με την προ 8 ετών πρωτόδικη απόφαση υπαγωγής της στις διατάξεις του ν. 3869/2010, την απαλλαγή του εκκαθαριστή εκ των καθηκόντων του και την επαναφορά των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων στην περιουσία της πτωχεύσασας σας.

 

ΑΠ 822/2022

Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση της εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων Ν. 3156/2003 υπέρ της εταιρίας ειδικού σκοπού λόγω έλλειψης νομιμοποίησης.

 

ΤρΕφΠλημΑθ 3534/2022

Δικαιοδοσία στρατιωτικών δικαστηρίων - Ψευδής κατάθεση -.

 

ΜΠρΠατρών 419/2022

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Αποδεικτική δύναμη ιδιωτικού εγγράφου - Εξουσία αντιπροσώπευσης - Νομικά πρόσωπα -.

 

ΜονΔΠρΠατρών 888/2022

ΕΦΚΑ - Καταλογισμός αχρεωστήτως ληφθέντων ποσών επί σύνταξης γήρατος - Διοικητική εκτέλεση - Διοικητική διαδικασία προσβολής νόμιμου τίτλου - Ανακοπή - Ακύρωση πράξεων ταμειακής βεβαίωσης Διευθυντή ΚΕΑΟ -.

 

ΕφΑθ 4387/2022

Σύνθετα και άληκτα (perpetual) χρηματοοικονομικά προϊόντα (ΜΑΕΚ) - Συσχετισμός ανάληψης κινδύνου και προσδοκώμενης απόδοσης (δυσαναλογία των εκατέρωθεν παροχών) - Εκμετάλλευση της πληροφοριακής ασυμμετρίας μεταξύ της εκδότριας και των επενδυτών-καταναλωτών - Υποχρέωση αποκάλυψης της σύγκρουσης συμφερόντων (ρητά και στο άρ. 13 Ν. 3606/2007) -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Πατρών 880/2022

Άγονος πλειστηριασμός - Μεταβατικές διατάξεις -.

 

ΠΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 154/2022

Δήλωση αυτοεξαίρεσης δικαστή προς αποφυγή υπόνοιας μεροληψίας -.

 

ΜΠρΠειρ 1232/2022

Αναγκαστική εκτέλεση - Πλειστηριασμός - Ανακοπή κατά δήλωσης συνέχισης και υποκαστάστασης - Προθεσμία - Κατάχρηση δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού και επίσπευση αυτού από τράπεζα -.

 

ΜΠρΑθ 9310/2022

Υπολογισμός χρόνου παραγραφής απαιτήσεων κατά Α.Ε εποπτευομένων από το Δημόσιο. Υπολογισμός τοκοφορίας.

 

ΤρΔΕφ (Ακ) Πατρών 91/2022

Αίτηση ακύρωσης - Ανάκληση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας - Έννοια κατοικίας -.

 

ΠΠρΑθ 1859/2022

Συμφωνία Συνδιαλλαγής -.

 

ΜΠρΗλείας 231/2022

Κατάσχεση και πλειστηριασμός μισθωμένου ακινήτου με υπομίσθωση. Έγγραφα που πρέπει να κοινοποιήσει κατά το άρθρο 925 ΚΠολΔ η επωφελούμενη εταιρεία, που προήλθε από απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας, για να συνεχίσει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

ΕιρΑχαρνών 773/2022

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αποδεικτικά μέσα - Προσωπικά δεδομένα - Αναρτήσεις στο Facebook -.

 

ΕιρΧαλκίδας 571/2022

Απόφαση Πτώχευσης Μικρού Αντικειμένου - Κύρια παρέμβαση του ΕΦΚΑ -.

 

ΕιρΝεμέας 42/2022

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης θανάτου - Απόφαση βεβαίωσης γεγονότος - Υιοθεσία πριν την ισχύ των διατάξεων του Α.Κ. και των διατάξεων του Ν. 2447/1996 -.

 

ΜΠρΑθ 8827/2022

Περιουσιακές διαφορές - Ζημίες από αυτοκίνητο και από τη σύμβαση ασφάλισής του - Έφεση - Μη χειροτέρευση της θέσης του εκκαλούντος - Εξαίρεση - Καταγγελία ασφαλιστικής σύμβασης - Δεδικασμένο - Ταυτότητα διαδίκων - Μη νομιμοποίηση -.

 

ΕιρΙλίου 21/2022

Αυτοκινητικό ατύχημα - Αποκλειστική υπαιτιότητα - Αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Ένσταση συνυπαιτιότητας - Εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη - Δικαιώματα ασφαλιστή -.

 

ΜΠρΑθ 7306/2022

Η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής, που καταθέτει o δικαιούχος στη γραμματεία του δικαστηρίου, πρέπει να περιέχει, εκτός άλλων στοιχείων, την απαίτηση και το ακριβές ποσό των χρημάτων με τους τυχόν οφειλομένους τόκους, των οποίων ζητείται η καταβολή και ότι σ’ αυτή πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της, καθώς και το πρόσωπο του δικαιούχου και του οφειλέτη. Αν δεν προσκομισθούν στον αρμόδιο δικαστή το αργότερο πριν την έκδοση της διαταγής πληρωμής τα ανωτέρω έγγραφα, ο τελευταίος οφείλει να απορρίψει τη σχετική αίτηση ως απαράδεκτη. Εάν δε παρά την έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋπόθεσης εκδοθεί διαταγή πληρωμής, αυτή ακυρώνεται ύστερα από ανακοπή του καθ’ ου η διαταγή. Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής στην περίπτωση αυτή απαγγέλλεται, λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και της δυνατότητας απόδειξης της ουσιαστικής απαίτησης με τη βραδύτερη (μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής) προσαγωγή των ως άνω αποδεικτικών εγγράφων, καθώς αντικείμενο της δίκης και κατά συνέπεια της δικαιοδοτικής κρίσης του δικαστηρίου, που δικάζει την ανακοπή, δεν καθίσταται και το ζήτημα της ύπαρξης ή μη της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής. H καθ’ ης Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, επικαλέστηκε στην αίτησή της προς έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, μεταξύ των άλλων, Πρόσθετη Πράξη της Αρχικής Σύμβασης, η οποία, Πρόσθετη Πράξη, ωστόσο, μολονότι ελήφθη υπόψη για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, ουδόλως προσκομίστηκε, αποδεικνύεται δε πλήρως η έλλειψη αυτή, από βεβαίωση που χορηγήθηκε στον Πληρεξούσιο Δικηγόρο του ανακόπτοντος, από την αρμόδια Γραμματεία των Πιστωτικών Τίτλων. Δεκτή η ανακοπή, ακυρώνεται η διαταγή πληρωμής.

 

ΜΠρΑθ 9398/2022 

Συνεπιμέλεια. Εναλλασσόμενη κατοικία ανά εβδομάδα. Αντιδικία. Υποχρέωση προσφυγής σε διαμεσολάβηση. Οριστική απόφαση.

 

ΜΠρΚω 431/2022 

Ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις - Μη νομιμοποίηση για την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης -.

 

ΕιρΝεμέας 62/2022 

Απόφαση κήρυξης παύσης εργασιών εκποίησης υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου και επανεγκατάστασής του ως μόνου διαχειριστή των περιουσιακών του στοιχείων.

 

ΕιρΑθ 122/2022

Απόφαση πτώχευσης μικρού αντικειμένου και πράξη εισηγητή πτώχευσης. Ρευστοποίηση περιουσιακού στοιχείου κατόπιν προηγούμενης ανατροπής κατακύρωσης πλειστηριασμού. Παύση πληρωμών. Σφράγιση πτωχευτικής περιουσίας.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 5268/2022

Σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας - Ρήτρα αναπροσαρμογής - Μονομερής αλλαγή τιμολόγησης κιλοβατώρας -.

 

ΜονΕφΑθ 1858/2022 

Αίτηση αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης - Υποκειμενικά όρια αναγκαστικής εκτέλεσης - Μη νομιμοποίηση ανώνυμων εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε πράξεις εκτέλεσης -.

 

ΠΠρΑθ 2225/2022

Αρνητική αναγνωριστική αγωγή διατροφής - Αρμόδιο δικαστήριο - Προσήκουσα διαδικασία -.

 

ΜΠρΠατρών 384/2022

Διαδικασία οικογενειακών διαφορών - Κοινή άσκηση γονικής μέριμνας - Ανάθεση επιμέλειας τέκνου στον πατέρα - Βέλτιστο συμφέρον τέκνου - Αρχή της προδικασίας -.

 

ΠΠρΛαμ (Ασφ. Μ.) 3/2022

Αίτηση αντικατάστασης πραγματογνώμονα διορισθέντος στο πλαίσιο υποθέσεως ιατρικού δικαίου -.

 

ΜΠρΘεσ 10870/2022

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Δόλια περιέλευση σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών - Μηδενικές μηνιαίες καταβολές - Εξαίρεση κύριας κατοικίας -.

 

ΜΠρΗλείας 110/2022

Πώληση - Διαδοχικές συμβάσεις πώλησης ποσότητας φιστικιού από καλλιεργητές - Στοιχεία ορισμένου αγωγής καταβολής του τιμήματος πώλησης - Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης – Τόκοι - Διαμεσολάβηση - Παράβαση καθήκοντος αλήθειας  - Ένσταση επίσχεσης - Στοιχεία ορισμένου συμψηφισμού - Αποδεικτική αξία ανυπόγραφου πρόχειρου σημειώματος -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ.Συμβ.) Τριπόλεως 7/2022

COVID-19 - Υποχρεωτικός εμβολιασμός υγειονομικών υπαλλήλων - Προστασία δημόσιας υγείας - Αναστολή καθηκόντων - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης διοικητικής πράξης -.

 

ΣυμβΠλημΘεσ 1586/2022

Δεύτερο βούλευμα που διατάσσει εκταφή και νεκροψία παρά την ύπαρξη πιστοποιητικού θανάτου και αντίθετης εγκυκλίου του Προϊσταμένου Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.)Αθ 5493/2022

Ασφαλιστικά μέτρα. Συνεπιμέλεια από κοινού και εξίσου. Εναλλασσόμενη διαμονή. Τόπος κατοικίας των ανηλίκων αμφότερες οι κατοικίες των γονέων.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.)Αθ 5413/2022

Ασφαλιστικά μέτρα - Συνεπιμέλεια από κοινού και εξίσου - Εναλλασσόμενη διαμονή ανά δεκαπενθήμερο σε έκαστο γονέα -.

 

ΠΠρΠατρών 409/2022

Εκούσια δικαιοδοσία - Παρένθετη μητρότητα - Αίτηση για κυοφορία τέκνου από άλλη γυναίκα - Οριο ηλικίας -.

 

ΠΠρΠατρών 402/2022

Εκούσια δικαιοδοσία - Παρένθετη μητρότητα - Αίτηση για κυοφορία τέκνου από άλλη γυναίκα - Αρμοδιότητα -.

 

ΜΠρΠατρών 469/2022

Ακύρωση εκούσιας αναγνώρισης τέκνου -.

 

ΠΠρΠατρών 340/2022

Επίδειξη πραγμάτων - Έννομο συμφέρον - Προσβολή προσωπικότητας λόγω μήνυσης για ρευματοκλοπή - Διορισμός πραγματογνωμόνων -.

 

ΜΠρΗλείας 189/2022

Έφεση. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Καθορισμός συνολικού ποσού για τη διάσωση της κύριας κατοικίας ανερχόμενο σε ποσοστό κατώτερο του 80% της αντικειμενικής αξίας της.

 

ΜΠρΗλείας 155/2022

Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης - Δουλεία διόδου - Προσεπίκληση με δικαστική διαταγή -.

 

ΜονΕφΑθ 3577/2022

Έλλειψη νομιμοποίησης των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων, όταν πρόκειται για τιτλοποιημένες απαιτήσεις του Ν. 3156/2003, διότι ούτε ο νόμος παρέχει σ’ αυτές τις εταιρίες το δικαίωμα παράστασης ως μη δικαιούχος διάδικος, ούτε η σύμβαση μπορεί να καθιδρύσει κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση.

 

ΜΠρΠειρ (ΠροσΔιατ) 7.7.2022

Προσωρινή Διαταγή. Συνεπιμέλεια και εναλλασόμενη διαμονή με ίσο επιμερισμό χρόνου.

 

ΤρΔΕφ(Ακ.Συμβ.)Πατρών 13/2022

Υποχρεωτικός εμβολιασμός εργαζομένων σε νοσηλευτικά ιδρύματα - Προστασία δημόσιας υγείας - Αναστολή καθηκόντων - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης διοικητικής πράξης -.

 

ΕφΑθ 2690/2022

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

ΕφΑθ 2686/2022

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

ΜΠρΑθ 7230/2022

Έφεση δανειολήπτη Ν. 3869/2010 - Νομιμοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων στη Δευτεροβάθμια Δίκη - Διαδικαστική προϋπόθεση της μόνιμης αδυναμίας πληρωμών του εφεσιβλήτου -.

 

ΜΠρΑθ (Ασφ. Μ.)  4960/2022

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μητέρας για προσωρινή επιμέλεια - προσωρινή διατροφή και περιορισμό δικαιώματος επικοινωνίας ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε εκτός γάμου και απαγόρευσης προσέγγισης της αιτούσας από τον καθ’ ου -.

 

ΜΠρΑλεξ 221/2022

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής επιμέλειας - προσωρινής διατροφής ανήλικου τέκνου και απαγόρευσης προσέγγισης της αιτούσας από τον καθ’ ου - Νέο οικογενειακό δίκαιο (ν. 4800/2021) -.

 

ΠΠρΠατρών 395/2022

Πτώχευση - Απαλλαγή από οφειλές προς τους πτωχευτικούς πιστωτές - Προσφυγή κατά της απαλλαγής - Απαλλαγή εκπροσώπων ν.π. για οφειλές ν.π. -.

 

ΑΠ 45/2022

Απόρριψη κύριας παρέμβασης - Επαναφορά των πραγμάτων στην πριν από την αναίρεση κατάσταση - Νέα εκδίκαση έφεσης - Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει αναιρεθείσας τελεσίδικης αναγνωριστικής απόφασης -.

 

ΑΠ 42/2022

Διανομή πλειστηριάσματος - Γενικά και ειδικά προνόμια - Προσημείωση υποθήκης - Αναγγελία προσημειούχου δανειστή - Προνόμιο απαιτήσεων του δημοσίου και των δήμων και κοινοτήτων -.

 

ΤρΔΕφΑθ 1390/2022

Υποχρεωτικός εμβολιασμός - Θάνατος από εμβόλιο - Αστική ευθύνη δημοσίου – Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜονΕφΑθ 2528/2022

Μίσθιο που χρησίμευε ως οικογενειακή στέγη - Θάνατος μισθωτή - Δικαίωμα υπεισέλευσης του επιζώντος συζύγου στη μίσθωση - Εφαρμογή στο σύμφωνο συμβίωσης - Διακοπή και επανάληψη δίκης λόγω θανάτου διαδίκου -.

 

ΑΠ 625/2022 

Ερήμην απόφαση - Κίνηση προθεσμίας αναίρεσης - Έμμισθοι δικηγόροι - Ειδική εισφορά αλληλεγγύης - Επίδομα θέσης ευθύνης - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΕιρΧαλανδρίου 1/2022

Πτώχευση μικρού αντικειμένου - Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως - Κήρυξη πτώχευσης -.

 

ΜΠρΗλείας 129/2022

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Εμπορική ιδιότητα - Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση -.

 

ΜΠρΗλείας 135/2022

Κατά τόπον αρμοδιότητα δικαστηρίου - Ρήτρα παρέκτασης αρμοδιότητας - Σύμβαση ΝΠΔΔ για τη διενέργεια απευθείας προμήθειας - Έγγραφος τύπος - Αίτηση ανάκλησης μη οριστικής απόφασης - Αναρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων -.

 

ΜονΕφΝαυπλίου 208/2022

Οροφοκτησία - Εξ αδιαιρέτου συγκύριοι - Συγκληρονόμος - Γνωστοποίηση προς τους συγκυρίους -.

 

ΕιρΠαγγαίου 69/2022

Εξωδικαστική παραίτηση - Προσπάθεια οφειλέτη να ρυθμίσει ταυτόχρονα τους δυο  πιστωτές του, μετά την λήψη της προσωρινής διαταγής και έως την συζήτηση της αιτήσεως -.

 

ΜΠρΑθ 459/2022 

Διαφορά ομολογίας και αποδοχής της αγωγής - Συνέπειες αποδοχής - Ορθός νομικός χαρακτηρισμός εργασιακών σχέσεων με ΟΤΑ -.

 

ΕιρΣάμου 48/2022 

Απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων - Αίτηση πτώχευσης μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας -.

 

ΜΠρΗλείας 132/2022 

Ανακοπή 933 ΚΠολΔ και πρόσθετοι λόγοι κατά πλειστηριασμού - Αναγκαστική παθητική ομοδικία επισπεύδοντος και υπερθεματιστή - Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία επισπεύδουσα δανείστρια και υπερθεματίστρια - Μετασχηματισμός ανώνυμης εταιρείας -.

 

ΑΠ 855/2022 

Συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση δικηγόρου σε δικόγραφο. Έννοια του τρίτου άρθρο 362 ΠΚ. Προσβολή προσωπικότητας και βλάβη.

 

ΑΠ.Ολ 5/2022 

Μνημόνιο - Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Νόμιμη μείωση αποδοχών εργαζομένων - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.

 

ΑΠ.Ολ 4/2022

Γιατροί με συμβάσεις εργασίας εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς υπηρεσιών υγείας - Γιατροί/οδοντίατροι - Ειδικό μισθολόγιο γιατρών ΕΣΥ - Μειώσεις αποδοχών γιατρών ΕΣΥ - Αναδρομικότητα μειώσεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣυμβΠλημΘεσ 707/2022 

Covid-19 – Δεκτή προσφυγή κατά απόρριψης αιτήματος διενέργειας νεκροψίας-νεκροτομής– Υπόνοιες ιατρικής αμέλειας -.

 

ΑΠ.Ολ 3/2022

Ειδικό μισθολόγιο γιατρών ΕΣΥ - Μειώσεις αποδοχών γιατρών ΕΣΥ – Αναδρομικότητα μειώσεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΤρΔΠρΑθ 5185/2022

Παραγραφή αξίωσης δημοσίου για επιβολή φόρου - Συμπληρωματικά στοιχεία –.

 

ΜΠρΠειρ 626/2022

Αντίθετες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων. Κατάργηση δίκης. Επικύρωση συμφωνίας. Επικοινωνία πατέρα με το ανήλικο τέκνο σε καθεστώς εναλλασσόμενης διαμονής για δυο εβδομάδες εκάστου μήνα (1η & 3η) συνεχόμενα με διανυκτερεύσεις.

 

ΜΠρΝαυπλίου 26/2022

Συνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 72 Ν. 4194/2013 που ορίζει ότι «Για τη σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση τίτλων εκτελεστών, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται στο σύνολο της δικαστικής δαπάνης, όπως αυτή επιδικάστηκε από το δικαστήριο».

 

ΜΠρΘεσ (ΑσφΜ) 5482/2022

Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων - Ν. 4800/2021 - Αντίθετες αιτήσεις εν διαστάσει συζύγων -  Αίτημα συνεπιμέλειας με χρονική κατανομή (εναλλασσόμενη κατοικία) - Διατροφή ανηλίκων - Ένορκες βεβαιώσεις -.

 

ΕιρΝέας Ιωνίας 104/2022

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή της αιτούσας στο ν. 3869/2010. Περιέλευση της αιτούσας σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των οφειλών της προς τις τράπεζες λόγω ανεργίας, εξάρτησης από ναρκωτικά και επιβάρυνσης δανείων με τόκους. Απόρριψη ένσταση δόλιας αδυναμίας πληρωμής λόγω αοριστίας. Απόρριψη ένστασης καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος λόγω ουσιαστικής αβασιμότητας. Δεκτή η αίτηση. Καταβολή δόσης ποσού περίπου 50,00 ευρώ για τέσσερα έτη και διαγραφή του υπολοίπου των οφειλών.

 

ΜΠρΗλείας 106/2022

Καταγγελία συμβάσεως εργασίας εργαζομένης σε εγκυμοσύνη.

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Αθ 2383/2022

Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας της ανήλικης κόρης στον πατέρα, καθορισμός τόπου διαμονής της ανηλίκου στο Αμαρούσιο Αττικής (κατόπιν προσωρινής διαταγής επιστροφής της στο Μαρούσι, ύστερα από παράνομη μετοίκηση της στον Πύργο Ηλείας) και επανεγγραφή της ανήλικης στο σχολείο της στο Αμαρούσιο Αττικής.

 

ΜΠρΑθΑσφΜ  2375/2022

Ενσταση συνεισφοράς και εξορθολογισμού των αιτουμένων κονδυλίων. Καθορισμός ύψους διατροφής για δυο ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε ιδιωτικό σχολείο στα 750€ για έκαστο τέκνο, ήτοι συνολικά 1500€ και απομείωση της επιδικασθείσας διατροφής εκ της προσωρινής διαταγής από 3000€ για αμφότερα τα τέκνα σε 1500€ για αμφότερα τα τέκνα, ήτοι σε ποσοστό 50%. Επίσης, παραχώρηση στον ανταιτούντα της μερικής χρήσης του ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρκας TOYOTA LANDCRUISER για το χρονικό διάστημα που θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τα τέκνα του.

 

ΜΠρΑθ 606/2022

Διανομή προϊόντος με απαγορευμένη ουσία - Προσβολή προσωπικότητας - Επαγγελματική φήμη και αξιοπιστία - Αποζημίωση - Ηθική βλάβη - Επίδειξη εγγράφου - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος - Μη ασφαλή τρόφιμα -.

 

ΤρΕφΑθ 414/2022

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή σοβαρής ασθένειας(ΑΠΑ3) .–

 

ΜονΔΠρΑθ 4268/2022

Πιλοτική δίκη ΣτΕ. Παραγραφή ασφαλιστικών εισφορών. Τρόπος διακοπής της παραγραφής και απόδειξη της. Ανακοπή κατά ταμειακών βεβαιώσεων του ΚΕΑΟ.

 

ΑΠ 354/2022

Προστασία καταναλωτή - Ευθύνη τράπεζας - Αδικοπρακτική ευθύνη - Ευθύνη εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - Ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας -.

 

ΜΠρΚορίνθου 45/2022

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Έφεση Ν. 3869/2010 από πιστωτή -.

 

ΜονΕφΑθ 172/2022

Προστασία καταναλωτών - Ευθύνη τράπεζας ως παρέχουσας επενδυτικές υπηρεσίες - Αδικοπρακτική ευθύνη -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 2309/2022

Παράταση δικονομικών προθεσμιών κατάθεσης προτάσεων, προσθήκης κλπ., με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, άνευ κλήτευσης των καθ' ων, λόγω αδυναμίας έγκαιρης πραγματικής επίδοσης με τη διαδικασία της σύμβασης της Χάγης.

 

ΤρΔΕφ(Ακ)Χανίων 18/2022

Διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης -.

 

ΤρΔΕφΑθ 386/2022

Προστασία σήματος - Κίνδυνος συγχύσεως του κοινού - Σήμα φήμης - Ομοιότητα σημάτων -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ) Θεσ 429/2022

Θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης αναπηρίας -.

 

ΕιρΚρωπίας 166/2022

Απόρριψη ένστασης δόλιας περιέλευσης σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών ως απαράδεκτης λόγω αόριστης προβολής. Εφαρμογή του ανακριτικού συστήματος σε αίτηση ν. 3869/2010, κατόπιν επαναπροσδιορισμού μέσω της πλατφόρμας του ν. 4745/2020. Εξασφάλιση του ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης. Μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής.

 

ΜονΔΠρΚορίνθου 50/2022

Ακύρωση κατάσχεσης ακινήτου από το Δημόσιο λόγω ασκηθείσας αίτησης ν.3869/2010 και εκδοθείσας προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου περί απαγόρευσης καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος του οφειλέτη - Διαδικασία ΚΕΔΕ σε συνδ. ν.3869/2010.

 

ΤρΔΕφ(Ακ)Πατρών 22/2022

Ανάκληση διορισμού υπαλλήλου νπδδ - Παράνομη επιλογή - Πλαστογραφία πτυχίου -.

 

ΑΠ 114/2022 

Αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία - Επένδυση χωρίς εντολή σε τραπεζικό ομόλογο -  Αμέλεια προστηθέντων τράπεζας - Μη ριζική μεταβολή της έννοιας της αμέλειας - Ένσταση περί συνυπολογισμού κέρδους και ζημίας -.

 

ΜΠρΗλείας 79/2022

Πλειστηριασμός ακινήτου κληρονομίας υπό δικαστική εκκαθάριση. Ανακοπή εκκαθαριστή κληρονομίας.

 

ΜΠρΠατρών 105/2022

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Εκποίηση περιουσίας οφειλέτη - Ορισμός εκκαθαριστή - Αμοιβή εκκαθαριστή -.

 

ΜονΕφΔυτΣτερΕλλάδας 31/2022

Έφεση - ΑΣΕΠ - Πιστοποιητικό εντοπιότητας - Μη πρόσληψη σε Δήμο κατόπιν διαγωνισμού - Προσβολή προσωπικότητας -.

 

ΑΠ 121/2022

Κτηματολόγιο - Χρησικτησία -.

 

ΑΠ 28/2022 

Εκτέλεση αποφάσεων κατά Δημοσίου και ΝΠΔΔ - Ανασταλτικό αποτέλεσμα άσκησης και προθεσμίας άσκησης αναίρεσης -.

 

ΑΠ 181/2022

Είναι ανεπίτρεπτη και άκυρη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του ν. 2496/1997, συμβατική ρήτρα περιορισμού της ευθύνης του ασφαλιστή που περιέχεται σε σύμβαση προαιρετικής ασφάλισης οχήματος για προσωπικό ατύχημα οδηγού, σύμφωνα με την οποία ρήτρα εξαιρείται από την ασφάλιση η περίπτωση εκείνη που ο ασφαλισμένος οδηγός τελούσε, κατά την επέλευση κινδύνου, υπό την επήρεια οινοπνεύματος, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 ΚΟΚ.

 

ΤρΔΠρΑθ 272/2022 

Μη νόμιμη ανάκληση αδείας διαμονής δεύτερης γενιάς υπηκόου Αλβανίας και απόρριψη αιτήματος ανανέωσής της. Η αδιάλειπτη διαμονή του αλλοδαπού στην Ελλάδα δεν αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς. Η γενική ρύθμιση του άρθρου 21 παρ. 6 του ν.4251/2014 εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, όπως οι διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4251/2014.

 

ΜΠρΚορίνθου 15/2022

Αναβάλλεται η συζήτηση έφεσης ν.3869/2010, κατ' αρθρ. 249 Κ.Πολ.Δ. μέχρι την έκδοση απόφασης από την Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου επί της υπόθεσης, η οποία έχει παραπεμφθεί σε αυτήν με την υπ’ αριθμ. 357/2021 απόφαση του Δ΄Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου σχετικά με το ζήτημα, του εάν η διάταξη της παραγράφου 2 περ. α΄του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010, κατά την οποία στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περιλαμβάνονται οι βεβαιωμένες οφειλές προς την φορολογική διοίκηση σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνιακό Κώδικα, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, αντίκειται ή μη σε συνταγματικές διατάξεις.

 

ΠΠρΠατρών 66/2022

Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα -.

 

ΜΠρΑθ 710/2022

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Διαδικασία Ν. 3869/2010 - Απόρριψη έφεσης πιστώτριας -.

 

ΣτΕ 195/2022

Δημόσιες συμβάσεις - ν. 4412/2016 - Δρομολόγια πλοίων -.

 

ΤρΔΕφ(Ακ)Αθ 260/2022

Δημόσιος διαγωνισμός - Χρονική αρμοδιότητα ΑΕΠΠ για έκδοση απόφασης μετά από αναπομπή της υπόθεσης απο το δικαστήριο -.

 

ΜΠρΑθ 92/2022

Ανακοπή άρθρου 933 ΚΠολΔ κατά της εκτέλεσης αλλοδαπής απόφασης κράτους-μέλους της ΕΕ (κατά τον Κανονισμό ΕΕ 1215/2012) -.

 

ΜΠρΗλείας 25/2022

Χρόνος παραγραφής της αξίωσης αναγωγής του ασφαλιστή κατά ασφαλισμένου σε περίπτωση εξαίρεσης από την ασφαλιστική κάλυψη.

 

ΣτΕ.Ολ 191/2022

Μεταβίβαση μετοχών ΕΥΑΘ ΑΕ - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΠολΕφΠατρών 13/2022

Αγωγή επίδειξης εγγράφων - Έννομο συμφέρον - Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων - Προσδιορισμός αποζημίωσης - Χορήγηση αντιγράφων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων απαλλοτρίωσης -.

 

ΜΠρΠατρών 68/2022

Εκούσια δικαιοδοσία - Αίτηση διορισμού ειδικού επιτρόπου ανηλίκου -.

 

ΜΠρΠατρών 62/2022

Εκούσια δικαιοδοσία - Αίτηση υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση - Ενεργητική νομιμοποίηση -.

 

ΣτΕ 13/2022

Δικηγόροι συνεργαζόμενοι σε δικηγορικές εταιρίες - Δελτίο παροχής υπηρεσιών - Υπολογισμός εισφορών κοινωνικής ασφάλισης - Αντιμετώπιση ως μη μισθωτών - Παραίτηση από το δικόγραφο ένδικου βοηθήματος στο ΣτΕ - Παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας από σωματείο - Κανονιστικές πράξεις - Εγκύκλιοι - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Πειρ 110/2022

Αίτηση Συντηρητικής Κατάσχεσης Πλοίου - Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές - Σύμβαση γυμνής ναύλωσης (bareboat charter ή charter by demise), μεταξύ της πλοικτήτριας ως εκναυλώτριας και και της πρώην πλοιοκτήτριας ως γυμνής ναυλώτριας -.

 

ΜΠρΑθ 227/2022

Εξάλειψη υποθήκης με αγωγή -.

 

ΜΠρΑθ 349/2022

Πνευματικά δικαιώματα - Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης -.

 

ΜονΔΠρΑθ 1/2022 

Λιμένες - Θόρυβος από την κίνηση οχημάτων - Προσφυγή κατά απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

 

ΜονΕφΠατρών 32/2022 

Κατάταξη δανειστών - Διαχρονικό δίκαιο -.

 

ΜΠρΠατρών 24/2022 

Διαμεσολάβηση - Υποχρεωτική αρχική συνεδρία -.

 

ΤρΔΠρΑθ 31/2022

ΕΦΚΑ - Προϋποθέσεις απονομής δεύτερης κύριας σύνταξης - Μη Εφαρμογή ΧΘΔΕΕ -.

 

ΜΠρΠειρ 221/2022

Επιδικάζει αποζημίωση σε βάρος πιστωτικού ιδρύματος για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο εκκαλών από παράνομες χρεώσεις και ανατοκισμούς αυτών, καθώς και αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης εξαιτίας της καθυστέρησης στην ικανοποίηση των αιτημάτων του. Δεκτή η έφεση. Δεκτή η αγωγή.

 

ΤρΔΕφ (Ακ-Αν) Αθ 35/2022

Δημόσιοι διαγωνισμοί - Λόγοι αποκλεισμού - Παραβίαση διατάξεων εργατικής νομοθεσίας - Όροι διακήρυξης -.

 

ΜΠρΗλείας 2/2022

Έφεση - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αγρότης - Εμπορική ιδιότητα – Εγγυητής – Μετασχηματισμός εταιρείας -.

 

ΠΠρΠατρών 1/2022

Κοινοπραξία επιδιώκουσα εμπορικό σκοπό - Αφανής εταιρία - Διαχειριστής εταίρος - Ικανότητα δικαίου - Προσβολή προσωπικότητας -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Πατρών 31/2022

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Προϋποθέσεις αναστολής - Έκδοση διαταγής πληρωμής - Αποδεικτική δύναμη ιδιωτικού εγγράφου -.

 

ΕιρΑθ 33/2022

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αίτηση μεταρρύθμισης ν. 3869/2010 -.

 

ΜονΕφΠατρών 6/2022

Έφεση από ερημοδικασθέντα διάδικο - Διαζύγιο - Υπερδιετής διάσταση -.

 

ΜονΕφΠατρών 5/2022

Ομαδική ασφάλιση προσωπικού επιχειρήσεως - Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από τον εργοδότη - Πλασματική πλήρωση αίρεσης -.

 

ΤρΔΕφ(Ακ)Ιωαννίνων 17/2021

Ελληνική Αστυνομία και προσόντα για την κατάταξη σπουδαστών στις Αστυνομικές Σχολές – Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον -.

 

ΕιρΑθ 2226/2021

Σύγκρουση οχημάτων. Το προσκομιζόμενο  πρόχειρο σημείωμα τρίτου προσώπου (περαστικού) στο  παρμπρίζ του ζημιωθέντος αυτοκινήτου ουδεμία αποδεικτική ισχύ έχει κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 443, 445 ΚΠολΔ.

 

ΜΠρΑθ 41/2021 

Αμετάκλητη απόφαση. Αμοιβή δικηγόρου. Η σύμβαση εργολαβίας δίκης δεν προϋποθέτει για το κύρος της τήρηση εγγράφου τύπου, εκτός αν αφορά εργατικές και αυτοκινητικές διαφορές. Υπολογισμός αμοιβής επί του επιδικασθέντος συνολικού ποσού, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, και όχι επί του καθαρού.  Σώρευση αιτημάτων καταβολής αμοιβής από εργολαβία δίκης