ΜΠρΑθ 9191/2023

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Μη ζητηθείσες κλήσεις -.

 

ΣτΕ.Ολ 1532/2023

Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων - Προϋποθέσεις αδειοδότησης δομής μεταταναστών σε δασική έκταση - Δομή υποδοχής μεταναστών Μαλακάσας - Ακύρωση αδειοδοτήσεων δομής μεταναστών Μαλακάσας -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ)Αθ 1759/2023

Εκλογή μελών ΔΕΠ-ΑΕΙ -.

 

ΤρΕφΑθ 5/2023

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

ΜΠρΗλείας 195/2023

Σύμβαση έργου - Διαφορά με στοιχεία αλλοδαπότητας -.

 

ΣτΕ 1220/2023

Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις. Σύμφωνη με το άρθρο 17 Συντ. και 1 ΠΠ ΕΣΔΑ ερμηνεία. Υποχρέωση του οικείου Δήμου να αποδεχθεί αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου για τη διατήρηση της ρυμοτομικής δέσμευσης και την καταβολή σε αυτόν αποζημιώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4530/2018. Ακυρώνεται η παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας του Δήμου Κηφισιάς.

 

ΣτΕ.Ολ 750/2023

Συνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 255 του ν. 4798/2021 που προβλέπουν τη δυνατότητα έκδοσης πράξεων απονομής συντάξεων από ιδιώτες ("πιστοποιημένοι επαγγελματίες"). Μειοψηφία πέντε Συμβούλων, κατά την οποία η σύμπραξη των ιδιωτών εκτείνεται σε άσκηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων από ιδιώτες (ενέχει δηλαδή άσκηση δημόσιας εξουσίας) κατ’ ανεπίτρεπτη υποκατάσταση της ασφαλιστικής Διοικήσεως.

 

 

ΜΠρΠειρ 2802/2023

Διά της τροποποίησης των αρ. 954 και 993 ΚΠολΔ με το ν. 4842/2021, κατέστη σαφές ότι ο Αύγουστος δεν προσμετράται στους πέντε ή έξι και στους επτά ή οκτώ μήνες όταν οι σχετικές προθεσμίες λήγουν κατά το μήνα αυτόν, επιλύθηκε δε το ζήτημα που είχε ανακύψει νομολογιακά ως προς το εάν ο Αύγουστος θα έπρεπε να προσμετρηθεί ή όχι στις συγκεκριμένες προθεσμίες. Άκυρη η κατασχετήρια έκθεση, διότι ενώ επιβλήθηκε στις 19.01.2023, ο πλειστηριασμός προσδιορίστηκε για την 13.09.2023, ωστόσο, για τον υπολογισμό του επταμήνου η καθ’ ης λανθασμένα συνυπολόγισε και το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 954 παρ. 2 στ. ε’ και 993 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως αυτές ισχύουν κατόπιν των τροποποιήσεων που επέφερε ο ως άνω νόμος 4842/2021 σε συνδ. με το αρ. 145 παρ. 2 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι η εν λόγω προθεσμία προσδιορίζεται σε μήνες. Το διαπλαστικό δικαίωμα, της ακυρώσεως του εκτελεστού τίτλου, έστω με οριστική απόφαση, ισχύει έναντι όλων, ενώ με την ακύρωσή του επέρχεται και η ακύρωση της εκτελεστικής διαδικασίας. Διά της τροποποιήσεως του αρ. 938 παρ. 2, μετά την 01.01.2022, εξ αντιδιαστολής αναδεικνύεται ότι ο νομοθέτης υπολαμβάνει ως αυτονόητη  ότι η απόφαση που δέχεται πρωτοδίκως την ανακοπή, συνεπάγεται την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται η τελεσιδικία της. Δεκτή η ανακοπή και ο πρώτος πρόσθετος λόγος, με αποτέλεσμα την ακυρότητα της κατασχετήριας έκθεσης και της επιταγής προς εκτέλεση.

 

ΣτΕ 1325/2023

Πρόσληψη εμμίσθων Δικηγόρων από τα Επιμελητήρια. Σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων. Εφαρμογή σε κάθε περίπτωση των διατάξεων για την πρόσληψη Δικηγόρων με έμμισθη εντολή στους φορείς του Δημοσίου. Παραπομπή του ζητήματος στη επταμελή σύνθεση του Τμήματος.

 

ΜΠρΑθ 6227/2023

Διαταγή Πληρωμής. Μη νομιμοποίηση ΑΕΔΑΔΠ. Αναπόδεικτη πληρεξουσιότητα δικηγόρου άρθρ. 96 επ. ΚΠολΔ.

 

ΠεντΝαυτΠειρ 52/2023

Συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου εις βάρος δικηγόρου από πρώην εντολέα του. Εγκλήματα μέσω διαδικτύου. Συκοφαντική δυσφήμηση δικηγόρου. Καταδίκη κατηγορουμένου – αντιπλοιάρχου του Πολεμικού Ναυτικού για συκοφαντική δυσφήμιση δημόσια μέσω διαδικτύου κατ’ εξακολούθηση. Έγκληση δικηγόρου κατά πρώην εντολέα της. Ο καταδικασθείς θέλησε να πλήξει το επαγγελματικό status της εγκαλούσας γνωρίζοντας το ψεύδος των ισχυρισμών που διατύπωσε στο διαδίκτυο. Μεγάλη βαρύτητα της πράξης λόγω της τέλεσης δημοσίως μέσω διαδικτύου. Κακόβουλα και ανώνυμα σχόλια στο διαδίκτυο 2 έτη μετά τη λήξη της συνεργασίας. ΠΚ 363 σε συνδυασμό με ΠΚ 362 και 98 παρ.1. Ύπαρξη άμεσου δόλου – ΠΚ 27. Αναγνώριση ελαφρυντικού άρθρου ΠΚ 84 παρ. 2 περ. α’. Απόρριψη ελαφρυντικών άρθρου ΠΚ 84 παρ. 2 περ. γ’ και δ’. Προσχηματική επίδειξη μετάνοιας.

 

ΤρΕφΑθ 3865/2023

Αποδοχή της κληρονομίας που συνάγεται από την παραμέληση της προθεσμίας αποποιήσεώς της. Τούτη μπορεί να προσβληθεί από τον κληρονόμο λόγω πλάνης, όταν η αποδοχή που συνάγεται με τον τρόπο αυτόν κατά πλάσμα του νόμου δεν συμφωνεί με τη βούληση του κληρονόμου από ουσιώδη πλάνη, δηλαδή από άγνοια ή εσφαλμένη γνώση της καταστάσεως που διαμόρφωσε τη βούλησή του. Τέτοια συντρέχει όταν αναφέρεται σε σημείο τόσο σπουδαίο για την αποδοχή της κληρονομίας, ώστε αν ο κληρονόμος γνώριζε την αληθή κατάσταση ως προς το σημείο αυτό δεν θα άφηνε να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της αποποίησης. Η  εσφαλμένη γνώση ή άγνοια που δημιουργεί τη διάσταση μεταξύ βουλήσεως και δηλώσεως μπορεί να οφείλεται και σε άγνοια ή εσφαλμένη γνώση των νομικών διατάξεων για την αποδοχή της κληρονομίας.

 

ΜΠρΑθ 6227/2023

Διαταγή Πληρωμής. Μη νομιμοποίηση ΑΕΔΑΔΠ. Αναπόδεικτη πληρεξουσιότητα δικηγόρου άρθρ. 96 επ. ΚΠολΔ.

 

ΤρΔΠρΠατρών 535/2023

Προσμέτρηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης -.

 

ΕιρΘεσ 177/2023

Έμμισθοι δικηγόροι δικηγορικών εταιριών - Πάγια αντιμισθία δικηγόρου - Ασφαλιστικές εισφορές - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Πρόσθετη παρέμβαση Δικηγορικού Συλλόγου -.

 

ΕιρΔύμης 245/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ρύθμιση οφειλών με μηνιαίες καταβολές - Μηδενικές καταβολές -.

 

ΤρΔΠρΚομοτηνής 266/2023

Επιδότηση παραμεθορίων περιοχών (12% μισθολογικού κόστους Επιχειρήσεων). Αναπτυξιακό κίνητρο Ν.1262/1982. Μη αστική ευθύνη ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ για μη καταβολή της επιδότησης. Αποκλειστική αστική ευθύνη Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΜΔΠρΚαβάλας 241/2023

Επιδότηση παραμεθορίων περιοχών (12% μισθολογικού κόστους Επιχειρήσεων). Αναπτυξιακά κίνητρα Ν. 1262/1982. Μη αστική ευθύνη ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ για μη καταβολή των ποσών επιδότησης. Αποκλειστική αστική ευθύνη Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΜονΕφΑθ 2632/2023

Μετατροπή συμβάσεων stage σε αορίστου χρόνου.

 

ΜονΕφΑθ 953/2023

Παραγραφή κατά Δημοσίου. Επιτρεπτή η διόρθωση ατελούς έκθεσης πραγματικών ισχυρισμών (ποσοτική ή ποιοτική αοριστία). Δεν μπορεί να αναπληρωθεί η νομική αοριστία. Η αθέτηση σύμβασης είναι παράνομη πράξη, αλλά όχι αδικοπραξία, ωστόσο ένα πραγματικό γεγονός υπόκειται σε πολλαπλή αξιολόγηση, εάν αποτελεί παράνομη πράξη ή αδικοπραξία. Ηθική βλάβη νομικών προσώπων (932 ΑΚ): απαιτείται η επέλευση συγκεκριμένης βλάβης με υλική υπόσταση, που πρέπει το νομικό πρόσωπο να αποδεικνύει, συγκρίνοντας την διαφορά της επιχειρηματικής και της περιουσιακής κατάστασης χωρίς την παρεμβολή της επιλήψιμης συμπεριφοράς και μετά την εκδήλωση αυτής. Τόκοι επιδικίας γεννώνται από την επίδοση της αγωγής ανεξάρτητα του περιορισμού του αιτήματος της αγωγής από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό. τ. ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ απολαμβάνει τα προνόμια του Ελληνικού Δημοσίου (άρ. 19 ΑΝ 1846/1951). Πενταετής (5ετής) η παραγραφή αξιώσεων κατά ΝΠΔΔ ή Ελληνικού Δημοσίου από την πλασματική πλήρωση αναβλητικής αίρεσης.

 

ΜΠρΧαλκίδας 89/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Νομοθεσία υπερχρεωμένων [Ν.3869/2010]. Οφειλές δανειοληπτών δικαιούχων στεγαστικών δανείων τ. ΟΕΚ. Νομική φύση στεγαστικού δανείου τ. ΟΕΚ. Παθητική νομιμοποίηση τ.ΟΑΕΔ / ΔΥΠΑ.

 

ΑΠ 913/2023

Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή για τη μεταρρύθμιση πίνακα κατάταξης - Έναρξη ισχύος κανόνων του ν. 4335/2015 - Διαδοχική επίδοση περισσότερων επιταγών προς εκτέλεση -.

 

ΑΠ 638/2023

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων - Συμβάσεις εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών - Συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών - Αναιρετικός έλεγχος -.

 

ΤρΕφΑθ 1704/2023

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Ευθύνη Τραπεζών από πλημμελείς επενδυτικές υπηρεσίες - Προστασία Καταναλωτή -.

 

ΜΠρ(Ασφ.Μ.)Αθ 4889/2023

Αναστολή εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση, επισπευδόμενη από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Τιτλοποίηση κατά τις διατάξεις του ν. 3156/2003. Περιεχόμενο συμβάσεων ανάθεσης της διαχείρισης των απαιτήσεων. Συστατικός τύπος των συμβάσεων. Το άρθρο 159 ΑΚ ορίζει ότι «Δικαιοπραξία για την οποία δεν τηρήθηκε ο τύπος που απαιτεί ο νόμος εφόσον δεν ορίζεται το αντίθετο, είναι άκυρη. Εξαιρετική νομιμοποίηση των εταιρειών ως μη δικαιούχων διαδίκων κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015. Επιβάλλεται ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του α. 2, ν. 4354/2015. Δεν προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα για την έκδοση του τίτλου, η νομιμοποίηση της ΑΕΔΑΔΠ να αιτηθεί την έκδοσή του και να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση. Από την εν λόγω περίληψη του δημοσιευθέντος ουσιώδους περιεχομένου της σύμβασης διαχείρισης ευθέως αποδεικνύεται ότι δεν αναφέρονται στη σύμβαση διαχείρισης οι προς διαχείριση απαιτήσεις και το τυχόν στάδιο μη εξυπηρέτησης κάθε απαίτησης, ως εκ τούτου κι επειδή παραλείπονται, μη πληρουμένου του εγγράφου συστατικού τύπου, η σύμβαση διαχείρισης τυγχάνει άκυρη. Οι προϋποθέσεις των διατάξεων περί εξαιρετικής νομιμοποίησης πρέπει να πληρούνται εν συνόλω, ανεξαρτήτως του νόμου δυνάμει του οποίου επέρχεται η τιτλοποίηση και ανατίθεται η διαχείριση απαιτήσεων. Η αιτούσα την έκδοση της ΔΠ και επισπεύδουσα στερείται ενεργητικής νομιμοποίησης λόγω απόλυτης ακυρότητας της σύμβασης διαχείρισης. Δέχεται την αίτηση, αναστέλλει την εκτέλεση τόσο της ΔΠ, όσο και της επιταγής προς εκτέλεση.

 

ΣτΕ 950/2023

Αρμοδιότητα του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και όχι του Δημοτικού Συμβουλίου για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

 

ΠΠρΗρακλείου 83/2023

Πρωτόδικη κρίση επί αγωγής διανομής περισσότερων οριζόντιων ιδιοκτησιών ανήκουσες σε 2 συνιδιοκτήτες, με άνισες μεταξύ τους μερίδες. Δυνατή η διανομή κτίσματος που ανεγέρθη βάσει νόμιμης οικοδομικής άδειας και στο οποίο εκτελέσθηκαν μεταγενέστερα αυθαίρετες κατασκευές και προσθήκες. 480 & 486 ΚΠολ.Δ.: Αυτούσια Διανομή περισσότερων ακινήτων που ανήκουν σε συγκοινωνούς με άνισες μερίδες. Διανομή με Απονέμηση – Προϋποθέσεις. Απαιτείται αυτοτελές αίτημα από οποιονδήποτε συγκοινωνό που προβάλλεται και με τις προτάσεις στον Α΄ βαθμό. Δικαστικό Ένσημο επί αγωγής διανομής προσοδοφόρου ακινήτου. Πώς υπολογίζεται.

 

ΕιρΗρακλείου 956/2023

Πρωτόδικη κρίση επί αγωγής συνοφειλέτη εις ολόκληρον από τραπεζικά δάνεια. Η εξόφληση οφειλής εις ολόκληρον από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες και δη πέρα του μέτρου που αναλογεί στον εξοφλήσαντα, γεννά απαίτηση πληρωμής της υπέρμετρης καταβολής σε βάρος του ή των λοιπών οφειλετών. 488 ΑΚ.: Παθητική Ενοχή εις Ολόκληρον. Εξόφληση εις ολόκληρον οφειλής από ένα συνοφειλέτη. Δικαίωμα Αναγωγής (Regressus). Μέτρο Ευθύνης. Προϋποθέσεις Ορισμένου Αγωγής. Κατά τόπο αρμοδιότητα. Άρθρο 33 Κ.Πολ.Δ. Αρμόδιο το Δικαστήριο του τόπου συνομολόγησης της εις ολόκληρον ενοχής. Πρόταση συμφωνίας παραίτησης από δικαίωμα αναπροσαρμογής διατροφής τέκνων εκ μέρους συνοφειλέτη-γονέα, ως άμυνα στην αγωγή αναγωγής σε βάρος του από τον άλλο γονέα. Απαγόρευση συμψηφισμού απαιτήσεων διατροφής. Μη νόμιμη η συμφωνία συμψηφισμού απαιτήσεων διατροφής τέκνων από τον έχοντα την γονική μέριμνα σύζυγο, στο πλαίσιο ρύθμισης των μεταγαμιαίων περιουσιακών σχέσεων μεταξύ των συζύγων. Σχετική συμφωνία δεν προβάλλεται ούτε στα πλαίσια της ΑΚ 281.

 

ΤρΔΠρΘεσ 979/2023

Προϋποθέσεις αστικής ευθύνης Δημοσίου και ΝΠΔΔ ένεκα υλικών πράξεων και παραλείψεων των οργάνων τους - Ηθική βλάβη - Απόδειξη στη Διοικητική Δίκη -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 4608/2023

Συνεπιμέλεια από κοινού και εξίσου. Εναλλασσόμενη διαμονή. Ισος επιμερισμός του χρόνου μεταξύ των γονέων ανά εβδομάδα.

 

ΜΠρΗρακλείου 608/2023

Οριστική απόφαση. Συνεπιμέλεια. Εναλλασσόμενη διαμονή. Τέκνο δύο (2) ετών. Επιβεβαίωση της αρχής πως η συνεπιμέλεια είναι προϋπόθεση της καλής συνεργασίας και όχι το αντίθετο. "...κατά την γνώμη του δικαστηρίου ... οι σχέσεις των διαδίκων δεν έχουν αποδομηθεί σε τέτοιο βαθμό που να επιβάλλει την απόκλιση από τον κανόνα της από κοινού άσκησης. Οι σχέσεις μεταξύ των διαδίκων κρίνεται ότι ... με την ενεργή συμμετοχή και των δύο στην ανατροφή των τέκνων τους ... θα εξομαλυνθούν, επιπλέον δε, τα τέκνα των διαδίκων θα επωφεληθούν από την συνέπεια στην τήρηση ενός προγράμματος που περιλαμβάνει ενεργή συμμετοχή και των δύο γονέων τους..." Εξορθολογισμός της διατροφικής αξίωσης. Ένσταση συνεισφοράς. Διάταξη επιστροφής, του παραχωρηθέντος στην σύζυγο λόγω επιείκιας, Ι.Χ. οχήματος, ιδιοκτησίας του ενάγοντος πατέρα, στον τελευταίο.

 

ΕιρΜυκόνου 31/2023

Παροχή διόδου - ΑΚ 1012 - Ασφαλιστικά μέτρα - Καθ' ύλην αρμοδιότητα - Ανάλογη αποζημίωση - Αοριστία αίτησης -.

 

ΜΠρΧαλκίδας 351/2023

Παραχώρηση ιδιαίτερης χρήσης χερσαίων ζωνών λιμένων - Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων - Σύμβαση παραχώρησης - Πραγματικό ελάττωμα μισθίου - Δικαίωμα μείωσης του μισθώματος -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 414/2023

Εφαρμογή άρθρου 42 ΠΚ. Προσωρινή κράτηση.

 

ΜΠρΗλείας 191/2023

Έφεση. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου (πιστωτικών ιδρυμάτων). Ανακοπή 933 ΚΠολΔ από οφειλέτη κατά επιταγής προς εκτέλεση και κατασχετηρίου εγγράφου. Προθεσμία άσκησης ανακοπής επί κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. Κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο. Δωσιδικία υποκαταστήματος. Τοπική αναρμοδιότητα πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Εξέταση αυτής κατ' έφεση. Ένσταση καταβολής εγγυοδοσίας κατά το άρθρο 169 ΚΠολΔ. Ορισμένο επιταγής και κατασχετηρίου εγγράφου. 180 ΚΠολΔ. Δικαστικά έξοδα επί ομοδικίας.

 

ΕιρΛαυρίου 108/2023

Η αντιμισθία του εκκαθαριστή της περιουσίας υπερχρεωμένου οφειλέτη ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 241 του Πτωχευτικού Κώδικα, ενώ επιτρέπεται και η αμοιβή βάσει συμφωνίας με τους πιστωτές σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 241. Η αντιμισθία του εκκαθαριστή δεν λογίζεται ως αμιγής δικηγορική αμοιβή και δεν υπόκειται σε καθεστώς επιβολής ΦΠΑ-.-

 

ΤρΔΕφΘεσ 1185/2023

ΟΑΕΕ - Εξαίρεση από ασφάλιση ΟΑΕΕ λόγω παράλληλης ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ - Ν. 2084/1992 - Καθιέρωση αρχής της επιλογής ενός ασφαλιστικού φορέα για νέους ασφαλισμένους - Ν. 4254/2014 -.

 

ΜΠρΑθ 1787/2023

Διαχειριστικός έλεγχος ανώνυμης εταιρίας - Αίτηση έκτακτου ελέγχου ανώνυμης εταιρίας -.

 

ΜονΔΠρΘεσ 2781/2023

Προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης ευθύνης Δημοσίου και ΝΠΔΔ από υλικές πράξεις και παραλείψεις - Κοιμητήρια-.

 

ΑΠ 945/2023

Έμμισθος δικηγόρος ΟΤΑ - Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο -.

 

ΜονΕφΑθ 308/2023

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας (ΑΠΑ2) -.

 

ΜΠρΠειρ 1148/2023

Προϋποθέσεις νομίμου εκδόσεως πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος.

 

ΤρΔΠρΑθ 9958/2023

Χρόνος άσκησης δικαστικού επιμελητή, είναι χρόνος πραγματικής προαιρετικής ασφάλισης. Θεωρείται συντάξιμος για την θεμελίωση δικαιώματος με ισχύουσες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης το 2010, ακόμη και αν η αίτηση αναγνώρισης έλαβε χώρα μετά το 2011.

 

ΑΠ 447/2023

Συγκρότηση-ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει την διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών - Διακίνηση-μεταφορά ναρκωτικών από κοινού, κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης - Αναίρεση κατηγορουμένων και αναίρεση ΕισΑΠ - Λόγοι αναίρεσης - 211 ΚΠΔ Μαρτυρία συγκατηγορουμένου - Αιτιολογία απόφασης - Τεκμήριο αθωότητας - Ελαφρυντικές περιστάσεις - Αυτοτελείς ισχυρισμοί -.

 

ΕιρΑργους 114/2023

Η μίσθωση που συνάπτεται με εμπορική εταιρεία ως μισθώτρια, προκειμένου το μίσθιο να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία των υπαλλήλων της (ήτοι τρίτων ως προς την ίδια που είναι η μισθώτρια) έχει χαρακτήρα απλής μίσθωσης του Αστικού Κώδικα και δεν ανάγεται στον κύκλο της εμπορικής δραστηριότητας της, ενώ δεν εφαρμόζονται σε αυτήν οι διατάξεις του ν. 1703/1987, διότι δεν χρησιμοποιείται το ακίνητο ως κύρια κατοικία της μισθώτριας. Συνεπώς δεν αποκλείεται η συνομολόγηση χρονικής διάρκειας βραχύτερης της τριετίας.

 

ΜΠρΑθ 937/2023

Αναγκαστική εκτέλεση. Ακύρωση επιταγής προς πληρωμή. Παραβίαση ν.4354/2015. Ακυρότητα σύμβασης διαχείρισης.

 

ΜΠρΑθ 1175/2023

Συντελεσθείσα ειδική διαδοχή, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της αιτήσεως και πριν την έκδοση της διαταγής πληρωμής. Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης τόσο του αιτούντος την έκδοση της διαταγής πληρωμής, όσο και του επισπεύδοντος την εκτέλεση ειδικού διαδόχου, καθόσον ο τελευταίος, δεδομένου ότι η αίτηση για την έκδοση της ΔΠ δε δημιουργεί εκκρεμοδικία, δεν καταλαμβάνεται από τα υποκειμενικά όρια της εκτελεστότητας κατ’ αρ. 919 παρ. 2 ΚΠολΔ. Ο ειδικός διάδοχος θα νομιμοποιείτο ενεργητικά στη συνέχιση ή στην έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, μόνο εφόσον η ειδική διαδοχή είχε ακολουθήσει τη σύνταξη ή την έκδοση του τίτλου. Δεκτή η ανακοπή, ακυρώνεται η διαταγή πληρωμής και η επιταγή προς πληρωμή.

 

ΜονΕφΑθ 1721/2023

Σύμβαση επενδυτικών υπηρεσιών - Ευθύνη Τράπεζας - Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (Perpetual Bonds) -.

 

ΜΠρΑθ 3827/2023

Ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου και στους δύο γονείς από κοινού (συνεπιμέλεια). Σύστημα εναλλασόμενης διαμονής στις κατοικίες αμφοτέρων των γονέων ανά εβδομάδα. Η αδυναμία των γονέων να συνεννοηθούν, δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη, κατά την άποψη που υιοθετεί το παρόν δικαστήριο, ώστε να μην ακολουθηθεί ο κανόνας της από κοινού άσκησης. Εξορθολογισμός της διατροφικής αξίωσης δεδομένου του επιμερισμού του χρόνου διαμονής του τέκνου σε αμφότερους τους γονείς του.

 

ΜΠρΑθ 5590/2023

Αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας - Επενδυτικές υπηρεσίες - Προστασία καταναλωτή - Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (Perpetual bonds) -.

 

ΜΠρΠατρών 127/2023

Αναγκαστική εκτέλεση. Ακύρωση επιταγής προς πληρωμή και έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης. Υποχρέωση επίδοσης ολόκληρης της σύμβασης πώλησης απαίτησης. 925 παρ. 1 ΚΠολΔ.

 

ΜΠρΝαυπλίου 465/2023

Αναγκαστική εκτέλεση. Ακύρωση διαταγής πληρωμής. Ανυπαρξία πληρεξουσιότητας δικηγόρου.

 

ΜΠρΚορίνθου 199/2023

Ν. 3869/2010 κατ' έφεση -.

 

ΕιρΑθ 688/2023

Δεκτή ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Ακύρωση επιταγής προς εκτέλεση - Ανεκκαθάριστη απαίτηση - Αόριστος περιορισμός απαίτησης από την καθ' ης η ανακοπή -.

 

ΜΠρΗλείας 166/2023

Έφεση. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Ένσταση δόλου. Στοιχεία ορισμένου αυτής. Ανακριτικό σύστημα στην εκούσια δικαιοδοσία σε σχέση με την ένσταση του δόλου. Δέχεται έφεση. Απορρίπτει ένσταση δόλου ως αόριστη. Ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου. Μη εμπορική ιδιότητα.

 

ΑΕΔ 2/2023

 

Αναστολή προθεσμιών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων και όχι του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί υποθέσεων που αφορούν την διαδικασία είσπραξης απαιτήσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε βάρος των Δήμων.

 

ΤρΕφΛαρίσης 42/2023

Ευθύνη τραπεζών - Επενδυτικές υπηρεσίες - Ευθύνη τραπεζών από πλημμελείς επενδυτικές υπηρεσίες -.

 

ΜΠρΑθ 365/2023

Μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας κατά του κορωνοϊού covid-19 - Εργαζόμενοι σε δομές υγείας - Υποχρεωτικός εμβολιασμός - Παροχή εργασίας χωρίς υποχρέωση καταβολής αποδοχών - Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας - Μισθοί υπερημερίας - Αποζημίωση απόλυσης -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 3600/2023

Απόσβεση της απαίτησης δανειστή. Νόμιμος λόγος για την εξάλειψη της εγγραφείσας προσημείωσης που δεν έχει τραπεί σε υποθήκη. Αίτηση για ανάκληση απόφασης από κληρονόμο.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 554/2023

Ασφαλιστικά μέτρα - Επιμέλεια πατέρα - Δικαίωμα επικοινωνίας στη μητέρα -.

 

ΜΠρΗλείας 139/2023

Έφεση - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Διάθεση αντικειμένου δίκης - Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) - Τρόπος συμμετοχής στη δίκη -.

 

ΜΠρΗλείας 115/2023

Αναγκαστική ομοδικία. Θάνατος ενός εκ των ομοδίκων. Αγωγή ύπαρξης ή μη [ομολόγησης] πραγματικής δουλείας. 1051 ΑΚ. Προσαύξηση χρόνου χρησικτησίας δικαιοπαρόχου μόνο εφόσον δεν είχε συμπληρωθεί ο χρόνος χρησικτησίας στο πρόσωπό του και δεν είχε καταστεί κύριος του ακινήτου.

 

ΜονΕφΑθ 2050/2023

Συμβάσεις κατάρτισης-απόκτησης εργασιακής εμπειρίας «stage» ορισμένου χρόνου μέσω ΟΑΕΔ - Πάγιες και διαρκείς ανάγκες - Καταχρηστική ανανέωση διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου - Αναποτελεσματικές ρυθμίσεις Π.Δ. 164/2004 -.

 

ΜονΕφΑνΚρήτης 127/2023

Ανακοπή κατά έκθεσης πλειστηριασμού και περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης. Προβαλλόμενοι λόγοι ως προς τις επιδόσεις της προδικασίας του πλειστηριασμού, την ώρα διεξαγωγής αυτού και το περιεχόμενο της έκθεσης πλειστηριασμού. Εμπρόθεσμο και αρχή της συγκέντρωσης των λόγων ανακοπής - απαράδεκτο των λόγων ανακοπής κατά τα άρθρα 934 και 935 ΚΠολΔ. Απαιτούμενες επιδόσεις του αποσπάσματος στο Δημόσιο ως ενυπόθηκο δανειστή μετά την θέσπιση του άρθρου 3 παρ. 9 του ν. 4038/2012. Ατέλειες περί την ώρα διεξαγωγής του πλειστηριασμού: ορισμένο του σχετικού λόγου ανακοπής και η ανάγκη συνδρομής δικονομικής ή περιουσιακής βλάβης.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.)Αθ 3194/2023

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά επιταγής προς πληρωμή και κατασχετηρίου εις χείρας τρίτων κατ’ αρ. 938 ΚΠολΔ -.

 

ΕιρΑλεξανδρούπολης 105/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Το επιτόκιο καταβολής των δόσεων, στο πλαίσιο του αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, υπολογίζεται επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου -.

 

ΑΠ 670/2023

Μη αυτοδίκαιη ανάκληση απαλλοτρίωσης λόγω παρέλευσης τριετίας χωρίς καθορισμό προσωρινής ή οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης - Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τον καθορισμό του αιγιαλού και της ζώνης παραλίας - Τεκμήριο ωφέλειας αυτοαποζημιούμενης έκτασης - Έλλειψη συνολογηθείσας ιδιότητας -.

 

ΜΠρΙωαννίνων 55/2023

Πενταετής παραγραφή οφειλών καταναλωτών προς ΕΥΔΑΠ ΑΕ -. 

 

ΜΠρΑθ 3835/2023

Δεκτή έφεση Ν. 3869/2010 - Ένσταση δολιότητας - Μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου εντός τριετίας -.

 

ΜΠρΗλείας 131/2023

Δεύτερη Έφεση κατά της ίδιας απόφασης. Απαράδεκτο. Ισχύς ως δικόγραφο πρόσθετων λόγων ή αντέφεση. Εν μέρει οριστική απόφαση. Εφεση. Μη οριστική / εν μέρει οριστική απόφαση. Πότε θεωρείται συμπροσβαλλόμενη με την έφεση κατά της οριστικής απόφασης. Απόρριψη (πρώτης) έφεσης ως απαράδεκτης. Επιτρεπτή η δεύτερη έφεση κατά της ίδιας απόφασης, εφόσον υφίσταται ενεργή η προθεσμία της εφέσεως. Έφεση κατά οριστικής απόφασης ισχύει ως επιτρεπτή δεύτερη έφεση κατά της προηγηθείσας εν μέρει οριστικής απόφασης, η έφεση κατά της οποίας απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, μόνο εφόσον ισχύει η προθεσμία έφεσης και προσβάλλονται ρητώς κεφάλαια της εν μέρει οριστικής.

 

ΜΠρΑθ 936/2023

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Εταιρίες Διαχείρισης απαιτήσεων από Δάνεια και πιστώσεις ν. 4354/2015. Απόλυτη ακυρότητα σύμβασης διαχείρισης λόγω έλλειψης του συστατικού τύπου που ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 4354/2015. Δέχεται ανακοπή, ακυρώνει επιταγή και κατασχετήρια έκθεση. 

 

ΜΠρΑθ 872/2023

Αυτοκινητικό ατύχημα - Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου - Θάνατος τραυματία - Αιτιώδης συνάφεια -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 2688/2023

Συνεπιμέλεια με αναλλασόμενη διαμονή. Απομακρυσμένες κατοικίες γονέων. Η παραλαβή του τέκνου από την μητέρα θα πραγματοποιείται στην οικία του πατέρα.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 2511/2023

Αίτηση ανάκλησης απόφασης συνεπιμέλειας. Ουσία αβάσιμη. Απορρίπτει.

 

ΑΠ.Ολ 4/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο -.

 

ΑΠ.Ολ 3/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Εγγυητική ευθύνη Δημοσίου -.

 

ΑΠ.Ολ 2/2023

Ευρύτερος δημόσιος τομέας - Ενιαίο μισθολόγιο - Αρχή αναλογικότητας - Προστασία περιουσίας - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΜΠρΓυθείου 34/2023

Καταχρηστική η επιβολή κατάσχεσης στην κύρια και μοναδική κατοικία του οφειλέτη, αξίας υπερτριπλάσιας της οφειλής του προς την καθής, ενώ θα μπορούσε να επιβληθεί αναγκαστική κατάσχεση σε άλλο περιουσιακό του στοιχείο. Δέχεται την ανακοπή και ακυρώνει την κατάσχεση.

 

ΣτΕ 486/2023

Αυτοδίκαιη έγκριση Καταστατικού Δικηγορικής Εταιρείας. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας για την τήρηση των όρων δημοσιότητας του Καταστατικού.

 

ΣτΕ 439/2023

Προϋποθέσεις παραδεκτού εφέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ειδικώς επί υποθέσεων κήρυξης αναδάσωσης.

 

ΕφΑθ 2300/2023

Υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (Cocos) - Σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα - Μη ανατροπή του τεκμηρίου της νόθου αντικειμενικής ευθύνης του άρθρ. 8 παρ. 1, 3 και 4 Ν.2251/1994 -.

 

ΜΠρΠατρών 319/2023

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης - Μη τήρηση προδικασίας -.

 

ΜΠρΠατρών 276/2023

Εκούσια δικαιοδοσία - Αφαίρεση γονικής μέριμνας από τη μητέρα και ανάθεση αποκλειστικά στον πατέρα - Παράβολο ερημοδικίας -.

 

ΜονΔΕφΠατρών 96/2023

Πρόστιμο λόγω μη αναγραφής μισθωτών στον πίνακα προσωπικού - Δανεισμός εργαζομένου -.

 

ΣτΕ 441/2023

Προϋποθέσεις για καταβολή αποζημίωσης σε ιδιοκτήτη ακινήτου εκτός σχεδίου, προκειμένου για ουσιώδεις περιορισμούς στην ιδιοκτησία χάριν της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

 

ΣτΕ 52/2023

Ενωσιακό δίκαιο περιβάλλοντος. Προστασία από τον περιβαλλοντικό θόρυβο. Διεθνές Αεροδρόμιο "ΕΛ ΒΕΝΙΖΈΛΟΣ".

 

ΜΠρΗλείας 103/2023

Διάδικος αγνώστου διαμονής. Τακτική διαδικασία. Στη δημοσίευση της περίληψης του δικογράφου στο τύπο κατ' άρθρο 135 ΚΠολΔ δεν απαιτείται αναφορά της υποχρέωσης προκατάθεσης προτάσεως εντός της οριζομένης από το άρθρο 237 ΚΠολΔ προθεσμίας. Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης επί διαδίκου αγνώστου διαμονής. Μη υποχρεωτική.

 

ΕιρΑθ 459/2023 

Αόριστη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης - Παραπομπή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων -.

 

ΑΠ 312/2023

Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα - Στοιχεία ενεργητικού εταιρικής περιουσίας -.

 

ΜονΠρΑθ (Ασφ.Μ.) 2037/2023

Για να εκδοθεί εγκύρως διαταγή πληρωμής, πρέπει να πληρωθεί η αίρεση της καταγγελίας της ένδικης σύμβασης. Καταγγελία αυτής και απόκρουση της εκ μέρους του ανακόπτοντα, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, αμφισβητώντας ρητά την ακυρότητά της, επειδή δεν του συγκοινοποιήθηκε πληρεξούσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται η προσήκουσα νομιμοποίηση των υπογραφόντων αυτή προσώπων. Επανάληψη της καταγγελίας από την εταιρεία διαχείρισης, συγκοινοποιώντας με αυτήν και πληρεξούσιο έγγραφο, από το οποίο προέκυπτε ότι κατά το χρόνο της προηγούμενης καταγγελίας, τα υπογράφοντα αυτή πρόσωπα, πράγματι δεν ήταν εφοδιασμένα με πληρεξουσιότητα. Επιστήριξη της έκδοσης της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, στην προηγούμενη ανυπόστατη και άκυρη καταγγελία και όχι στη νυν ισχύουσα. Πιθανολογείται η βασιμότητα της ακυρότητας του εκτελεστού τίτλου, επειδή δεν υπάρχει απαίτηση ληξιπρόθεσμη κι απαιτητή για τους ιστορούμενους λόγους. Δέχεται την αίτηση, αναστέλλει την εκτέλεση.

 

ΠΠρΗλείας 5/2023

Θάνατος διαδίκου - Βιαία διακοπή της δίκης - Μεταγραφή συμβολαίου μεταβίβασης της ψιλής κυριότητας και παρακράτησης της επικαρπίας - Ένορκες βεβαιώσεις -.

 

ΜΠρΑθ 2222/2023

Συνεπιμέλεια και εναλλασσόμενη διαμονή. Οι ενστάσεις μεταξύ των διαδίκων δεν καθιστούν αδύνατη την από κοινού άσκηση της επιμέλειας.

 

ΜΠρΑθ 2084/2023

Όροι εκδόσεως διαταγής πληρωμής όπως η απόδειξη της επίδικης απαίτησης βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου - Απόδειξη - Αποσπάσματα εμπορικών βιβλίων τράπεζας -.

 

ΜΠρΗλείας 87/2023

Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης - Αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου επί του οποίου υφίσταται προσημείωση υποθήκης -.

 

ΜΠρΑμαλιάδας 13/2023

Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις - Σύμβαση μεταβίβασης τιτλοποιούμενων απαιτήσεων - Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης - Ανακοπή κατά της εκτέλεσης -.

 

ΜΠρΠειρ 1015/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Νομολογία GDPR - Αποδεικτικά μέσα - Facebook -.

 

ΔΠρ (Πρ)Πατρών Ν19/2023

Βία κατά υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Αμφισβήτηση ως προς τον χαρακτήρα της υπόθεσης ως φορολογικής ή μη. Το δικαστήριο της αναστολής, εδέχθη την υποβολή εκ των υστέρων της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (που δεν είχε υποβληθεί εξ αρχής κατ’  άρθρον 202 παρ. 2 Κ.Δ.Δ) ως νέο στοιχείο και δέχεται την αίτηση ανάκλησης.

 

ΜονΕφΛαρίσης 6/2023

Αγωγή κατά ΟΣΕ - Τραυματισμός επιβάτη - Ακρωτηριασμός λόγω σιδηροδρομικού ατυχήματος - Αποκλειστική ευθύνη ΟΣΕ -.

 

ΤρΔΠρΑθ Α2782/2023

Αστική ευθύνη δημοσίου - Αγωγή αποζημίωσης κατά του Δημοσίου - Διαφυγόντα κέρδη - Κατάληψη ακινήτου και διαμόρφωση σε κοινόχρηστο χώρο - Μη συντέλεση κηρυχθείσας απαλλοτρίωσης - Αδικαιολόγητος πλουτισμός -.

 

ΕφΑθ 1213/2023

Ορθή απόδοση νομικού χαρακτηρισμού σύμβασης Δικηγόρου απασχολούμενου με καθεστώς έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

 

ΤρΔΠρΑθ 2556/2023

Δύο ασφαλιστικά ταμεία: ΙΚΑ & ΤΑΝ. Απορρίπτει προσφυγή για ανάκληση πράξεων ΤΑΝ αναγνώρισης πλασματικού χρόνου και απορρίπτει αίτημα επιστροφής εισφορών.

 

ΜονΔΠρΠατρών 2/2023

Αναστολή άμεσης εκτέλεσης αναγκαστικής κατάσχεσης -.

 

ΜονΠρΠατρών 126/2023

Αγωγή περί διατάραξης της νομής και περί αποβολής από αυτή - Κατασκευή ή διατήρηση εγκαταστάσεων σε γειτονικό ακίνητο -.

 

ΜΠρΑθ 1630/2023

Διαδικαστικό Απαράδεκτο Διαταγής Πληρωμής -.

 

ΜΠρΑθ 442/2023

Ανακοπή κατά της πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής. Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Ακύρωση επιταγής πληρωμής σε επίσπευση πλειστηριασμού, διότι πάσχει αοριστίας (κεφάλαιο, τόκους κ.λπ.).

 

ΜΠρΑμφισσας 5/2023

Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) - Δεκτή ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης -.

 

ΜΠρΠειρ 491/2023

Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές - Σύμβαση ναύλωσης «γυμνού πλοίου» -.

 

ΤρΕφΑθ 480/2023

Παραβίαση συναλλακτικών υποχρεώσεων κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών από τράπεζα στους πελάτες της/καταναλωτές.  Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ νομίμου λόγου ευθύνης και ζημίας. Ζήτημα διακοπής του αιτιώδους συνδέσμου από την παρεμβολή του Κυπριακού Δημοσίου και της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου δεν τίθεται αφ’ ενός διότι η ζημία είχε ήδη επέλθει με την αγορά των επενδυτικών προϊόντων σε προγενέστερο χρόνο, αφ’ ετέρου διότι με τις νομοθετικές παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν οι όροι των προϊόντων, δηλαδή δεν πρόκειται περί επέλευσης άλλου εξαιρετικού και απρόβλεπτου γεγονότος.

 

ΠΠρΙωαννίνων 12/2023

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης - Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Παράβαση εξουσίας εκπροσώπησης κοινοπραξίας - Σκοπός κοινοπραξίας - Σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό τρεχούμενο λογαριασμό - Ακύρωση σύμβασης εγγύησης -.

 

ΣτΕ 41/2023

Διευρυμένο ωράριο Φαρμακείων - Συνταγματικότητα ειδικών ρυθμίσεων για το ωράριο και τις αργίες των Φαρμακείων.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 1222/2023

Πνευματική ιδιοκτησία - Συγγενικά δικαιώματα - Αξίωση εύλογης και ενιαίας αμοιβής του άρθρου 49 του ν. 2121/1993 - Υποχρεωτική συλλογική διαχείριση -.

 

ΜονΕφΘεσ 94/2023

Πλειστηριασμός - Ανακοπή - Κατά τόπον αρμοδιότητα υπαλλήλου του πλειστηριασμού -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Πατρών 125/2023

Ασφαλιστικά μέτρα - Προσβολή προσωπικότητας με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -.

 

ΜΠρΠατρών 201/2023

Ελεύθερη πώληση του άρθρου 998 παρ. 6 ΚΠολΔ -.

 

ΠΠρΠατρών 77/2023

Διαμεσολάβηση - ΥΑΣ - Αγωγή αποζημίωσης για αποκατάσταση της ηθικής βλάβης λόγω προσβολής της προσωπικότητας -.

 

ΑΠ 20/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των αρθρ. 5 παρ. 2 και  11 παρ. 2 ν. 3869/2010 -.

 

ΜΠρΧαλκίδας 90/2023

Δεκτή ανακοπή κατά δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού -.

 

ΜονΕφΚέρκυρας 14/2023

Σύμβαση  μερικής δέσμευσης (allotment) - Σύμβαση εγγυημένης κράτησης κλινών (commitment) - Ρήτρα επιλογής δικαίου - Εφαρμογή γερμανικού δικαίου - ΓΟΣ - Ένορκες βεβαιώσεις -.

 

ΣτΕ 169/2023

Αρχές ισότητας - αξιοκρατίας. Αντισυνταγματικότητα νομοθετικών διατάξεων περί μη προσμέτρησης προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Παραπομπή στην Ολομέλεια.

 

ΑΠ 33/2023

Αρχή ισότητας. Εφάπαξ βοήθημα συνταξιούχων τέως Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος.

 

ΜΠρΗλείας 3/2023

Εφεση - Ανακοπή κατά ΤΜΕΔΕ ΝΠΙΔ καθολικού διαδόχου ΤΣΜΕΔΕ -  Επίδοση στο Δημόσιο -.

 

ΠΠρΗλείας 3/2023

Αγωγή ακύρωσης ιδιόγραφης διαθήκης λόγω πλαστότητας διαθέτιδος υπηκόου Βουλγαρίας συνταχθείσας και δημοσιευθείσας στην Ελλάδα από εκ διαθήκης κληρονόμους τέκνα αυτής, υπηκόους Βουλγαρίας, αναγνώρισης κληρονομικού δικαιώματος εκ ιδιόγραφης διαθήκης κληρονόμων, μη απόκτησης κληρονομικού δικαιώματος και ψιλής κυριότητας σε ακίνητο, ακυρότητας δηλώσεων αποδοχής κληρονομίας, διόρθωσης ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών. Βουλγαρικό κληρονομικό δίκαιο. Διεθνής δικαιοδοσία βάσει αποκλειστικής δωσιδικίας κληρονομίας. Κανονισμός [ΕΕ] 650/2012 της 04ης.7.2012. Ειδική δωσιδικία της συνάφειας. Αγωγή αναγνώρισης πλαστότητας διαθήκης μη δεκτική χρηματικής αποτίμησης. Αγωγή περί κλήρου αρμοδιότητα βάσει της αξίας του κληρονομικού μεριδίου του ενάγοντος. Εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο. Στην αγωγή περί κλήρου και αναγνώρισης κληρονομικού δικαιώματος το δίκαιο της ιθαγένειας του κληρονομούμενου κατά το άρθρο 28 ΑΚ, στην αρνητική αναγνωριστική κυριότητας και στην αγωγή διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών το δίκαιο της πολιτείας όπου βρίσκεται το ακίνητο κατά το άρθρο 27 ΑΚ, στην αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας διαθήκης και πράξεως αποδοχής το δίκαιο του τόπου της δικαιοπραξίας κατά το άρθρο 11 ΑΚ, από 05.10.1961 Σύμβαση Χάγης. Η καταχώριση της αγωγής αναγνώρισης δικαιώματος κυριότητας και διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής στα βιβλία μεταγραφών αναπληρώνει την έλλειψη μεταγραφής της αποδοχής κληρονομίας.

 

ΜονΕφ (Ασφ.Μ.) Αθ 33/2023

Διορθώνει το σφάλμα του Πρωτοδικείου ότι επίδοση σε διεύθυνση που δεν κατοικεί ο καθ’ ου η διαταγή πληρωμής δεν την εξαφανίζει, όπως ο ΚΠολΔ ρητά ορίζει, και περιγράφει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις του δικαστικού επιμελητή ως δημόσιου λειτουργού όταν επιδίδει πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Διαφοροποιεί τα γεγονότα τα οποία παράγουν πλήρη δικανική πεποίθηση και εκείνα που είναι δεκτικά ανταπόδειξης με μάρτυρες. Αναστέλλει τον πλειστηριασμό μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

 

ΑΠ.Ολ 1/2023

Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) - Κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση -.

 

ΕιρΑθ 118/2023

Πτώχευση μικρού αντικειμένου - Διορισμός συνδίκου πτώχευσης - Διαχειριστής αφερεγγυότητας - Διόρθωση απόφασης πτώχευσης -.

 

ΑΠ 73/2023

Προσωπικά δεδομένα - Τράπεζες - Ενημέρωση υποκειμένου δεδομένων -.

 

ΜΠρΑθ 784/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αδυναμία πληρωμών - Ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης - Ένσταση δόλου - Εξαίρεση από εκποίηση -.

 

ΤρΕφΠειρ 14/2023

Εικονική δικαιοπραξία· προϋποθέσεις κύρους καλυπτόμενης άλλης δικαιοπραξίας· εικονική πώληση που υποκρύπτει δωρεά υπό τρόπο. Ανάκληση δωρεάς λόγω αχαριστίας· προϋποθέσεις· έννοια αχαριστίας· συνέπειες ανάκλησης δωρεάς· αν το δωρηθέν πράγμα είναι ακίνητο και μεταβιβάστηκε στο δωρεοδόχο κατά κυριότητα, η αναμεταβίβαση της κυριότητας μετά τη νόμιμη ανάκληση της δωρεάς γίνεται, εφόσον αρνείται ο δωρεοδόχος, με καταδίκη αυτού σε δήλωση βουλήσεως και μεταγραφή της σχετικής τελεσίδικης απόφασης και της δήλωσης του δωρητή περί αποδοχής της απόφασης αυτής ενώπιον συμβολαιογράφου.

 

ΜΠρΑθ 6/2023

Εκπρόθεσμη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής -.

 

ΜΠρΚεφαλληνίας 6/2023

Συνεκδίκαση υποθέσεων - Εταιρίες διαχείρισης του ν. 3156/2003 - Μη νομιμοποίηση ως μη δικαιούχοι διάδικοι –

 

ΕιρΑθ 49/2023

Απόσβεση της απαίτησης από κληρονόμο - Σιωπηρή αποδοχή κληρονομίας προ παρέλευσης του τετραμήνου -.

 

ΜΠρΠειρ 170/2023

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ρύθμισης κατάστασης με αίτημα τη μη διακοπή της ηλεκτροδότησης εξαιτίας συσσωρευμένης οφειλής από τη ρήτρα αναπροσαρμογής σε σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας - Προϋποθέσεις και κριτήρια διαφάνειας της ρήτρας και της μεθοδολογίας αναπροσαρμογής της χρέωσης προμήθειας -.

 

ΕιρΑλεξανδρούπολης 4/2023

Δάνεια παλλινοστούντων - Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου - Συμβατική δυνατότητα των πιστωτών, να αιτηθούν την καταβολή των ληξιπρόθεσμων χρεώλυτρων, χωρίς να καταγγείλουν τη σύμβαση -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 43/2023

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα κατά ν. 3869/2010 - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Οφειλές σε ελβετικό φράγκο - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης επί έφεσης κατά απόφασης ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένου δανειολήπτη κατά Ν. 3869/2010 -.

 

ΑΠ 1120/2022

Κατάσχεση εις χείρας τ. ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ τρίτου ιδιωτικής οφειλής / εφαρμογή ΚΠολΔ και ΚΕΔΕ (άρ. 30 - 8ήμερη προθεσμία) / υποχρέωση τ. ΟΑΕΔ υποβολής ειλικρινούς, σαφούς, ορισμένης θετικής δήλωσης / ανακοπή (άρ. 34 ΚΕΔΕ, 986 ΚΠολΔ - σώρευση αιτήματος αγωγής επί ανακριβούς δήλωσης- 985 παρ. 3 ΚΠολΔ / υποχρέωση ύπαρξης σε ισχύ έννομης σχέσης ακόμα και για μέλλουσα απαίτηση, χρόνος επιβολής κατασχέσεως, μαχητό τεκμήριο οφειλής τρίτου στην περίπτωση παράλειψης δήλωσης / αναγνώριση ατελειών κτλ. υπέρ τ. ΟΑΕΔ - άρ. 19, 26, 27 ΑΝ 1846/1951 / όχι ακατάσχετες οι τραπεζικές καταθέσεις του τ.ΟΑΕΔ - αντισυνταγματικότητα άρ. 27 παρ. 1 β' Ν.4144/2013.

 

ΤρΕφΠλημΘεσ 2167/2022

Ανεστάλη η εκτέλεση της επιβληθείσας στον καταδικασθέντα ποινής υπό τον όρο της συνέχισης και ολοκλήρωσης της παρακολούθησης θεραπευτικού προγράμματος  απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ.

 

ΜονΕφΑθ 6068/2022

Αποδοχή ενστάσεως συνδρομής σπουδαίου λόγου, για την καταγγελία σύμβασης εργασίας εργαζόμενης, κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της -.

 

ΕφΑθ 4444/2022

Κτηματολογική διαφορά. Βίαιη διακοπή δίκης και έφεση από καθολικούς διαδόχους. Διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών κτηματολογίου. Χρησικτησία. Κυριότητα Ελληνικού Δημοσίου στην Αττική. Στοιχεία ορισμένου αγωγής ως προς το κληρονομικό δικαίωμα.

 

ΕιρΠάρου 41/2022

Συμφωνία παρέκτασης αρμοδιότητας - Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων -.

 

ΤρΕφΑθ 4994/2022

Τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας Γενικού Όρου Συναλλαγών, περί υπολογισμού του τόκου σε έτος 360 ημερών, περιεχόμενου σε σύμβαση στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο -.

 

ΕιρΠειρ 1415/2022

Υπολογισμός επιτοκίου ρύθμισης άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010  για την προστασία της κύριας κατοικίας -.

 

ΜΠρΝαυπλίου 677/2022

Ανακοπή. Διαδικαστικό απαράδεκτο κατ’ άρθρα 94 παρ. 1, 97, 104 και 105 ΚΠολΔ έκδοσης διαταγής πληρωμής ελλείψει πληρεξουσιότητας, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας που λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως. Δεκτή η ανακοπή.

 

ΜΠρΑθ 2816/2022

Πνευματική ιδιοκτησία - Αποζημίωση δημιουργού - Συνήθως καταβαλλόμενη αμοιβή για την παραχώρηση άδειας χρήσης προγράμματος Η/Υ – Αποδεικτικά μέσα -.

 

ΕιρΞυλοκάστρου 118/2022

Εκουσία δικαιοδοσία - Διόρθωση κυρίου ονόματος - Ανάπτυξη προσωπικότητας - Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως - Αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου - Δωσιδικία έδρας ληξιάρχου που συνέταξε την πράξη -.

 

ΜΠρΑθ 12715/2022

Σχέσεις ΟΣΔ με τα μέλη τους -.

 

ΠΠρΑθ 1319/2022

Δικαίωμα εύλογης αμοιβής των εκδοτών -.

 

ΜΠρΑθ 10821/2022

Σχέσεις Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης και χρηστών - Ενοχική φύση του δικαιώματος εύλογης αμοιβής άρθρου 49 § 5 ν. 2121/1993 - Υποχρεωτική ex lege συλλογική διαχείριση του δικαιώματος - Συστήματα προσδιορισμού της εύλογης αμοιβής - Αμοιβολόγιο - Συλλογικές συμφωνίες με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις χρηστών - Συμβατικός καθορισμός -.

 

ΜΠρΑθ 8573/2022

Σχέσεις Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης και χρηστών - Aιτιώδης αναγνώριση χρέους -.

 

ΕφΑθ 1668/2022

Ευθύνη λόγω παροχής τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών - Αδικοπραξία - Σύμβαση εντολής - Προστασία καταναλωτών - Αρχές Κώδικα Δεοντολογίας των ΕΠΕΥ - Ομολογίες μειωμένης εξασφάλισης -.

 

ΠΠρΑθ 963/2022

Κοινοτικό βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα - Αρχή της καταχώρισης - Αντικείμενο (subject matter) του σχεδίου ή υποδείγματος -.

 

ΑΠ 2061/2022

Ευθύνη Τραπεζών - Επενδυτικές υπηρεσίες - Αδικοπρακτική ευθύνη - Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Σύνθετα επενδυτικά προϊόντα μετατρέψιμα σε μετοχές (ΜΧ, ΜΑΚ, ΜΑΕΚ) -.

 

ΠΠρΑθ 1567/2022

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας - Λειτουργία αξίωσης -.

 

ΤρΠλημΚορίνθου 1597/2022

Παραδεκτά προβάλλεται από τον κατηγορούμενο αίτημα ανάκλησης προπαρασκευαστικής απόφασης, σε επιτρεπτό δικονομικό χρόνο και προ πάσης ενάρξεως της αποδεικτικής διαδικασίας (άρθρο 175 παρ. 2 ΚΠΔ) και υποβάλλεται εκ νέου ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος στη μετ΄αναβολή δίκη. Το προσβαλλόμενο κλητήριο θέσπισμα δεν περιείχε ακριβή καθορισμό της αξιόποινης πράξης κατ΄ άρθρο 321 παρ.1 περ. δ΄ ΚΠΔ. Συγκεκριμένα, δεν περιελάμβανε τους σημαντικούς εκείνους όρους της Απόφασης Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων που παραβιάσθηκαν και δεν γινόταν αναφορά στο είδος των παραμέτρων που εμφανίζονταν να υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια. Δεν αναγράφονταν, επίσης, οι διατάξεις που θεμελιώνουν την ποινική ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα, αλλά ούτε και η διάταξη του άρθρου 15 ΠΚ. Το δικαστήριο ανακαλεί την προπαρασκευαστική απόφαση, δέχεται την υποβληθείσα ένσταση και ακυρώνει το κλητήριο θέσπισμα. Διαβιβάζει τη δικογραφία στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις ενέργειές του.

 

ΠΠρΑθ 2554/2022

Αναγνώριση ακυρότητας σύμβασης εγγύησης σε καταναλωτικό δάνειο -.

 

ΕιρΑχαρνών 1416/2022

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - GDPR (Facebook) -.

 

ΜονΔΕφΑθ 1111/2022

Εφαρμογή της αρχής "ne bis in idem"

 

ΑΠ 1524/2022

Αδικοπρακτική ευθύνη πιστωτικών ιδρυμάτων - Σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών - Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας - Υποχρέωση πληροφόρησης -.

 

ΜΠρΗλείας 350/2022

Έφεση. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Ν. 3869/2019. Αίτηση  εγγυήτριας σε μεγάλου ύψους επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια συζύγου εμπόρου. Δεκτή η αίτηση.

 

ΜΠρΑθ 12936/2022

Aίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση κατά τις διατάξεις των άρθρων 152 επ. του ΚΠολΔ.

 

ΕφΑθ 4015/2022

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

ΤρΔΕφΚομοτηνής 326/2022

Απώλεια οράσεως του αριστερού οφθαλμού στρατιώτου υπηρετούντος τη θητεία του, συνεπεία εκτοξεύσεως βελόνας/σύριγγας που χρησιμοποιούσε οπλουργός της Μοίρας, κατά τη διάρκεια εργασίας συγκολλήσεως ενός ξύλινου κοντακίου πολυβόλου MAG – συνυπαιτιότητα στην επέλευση του ατυχήματος τόσο του Ελληνικού Δημοσίου λόγω αμέλειας του οργάνου του (Δεκανέα οπλουργού) όσο και των οργάνων του εναγόμενου Νοσοκομείου, συνιστάμενη στη μη έγκαιρη εξέτασή του από ιατρό ειδικό οφθαλμίατρο (και όχι από ειδικευόμενο ιατρό).

 

ΜΠρΑθ 7960/2022

Ανάθεση προσωρινής επιμέλειας θήλεος ανήλικου τέκνου στον πατέρα - Αντίθετες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για την ανάθεση επιμέλειας ανήλικου τέκνου  -.

 

ΕιρΚρωπίας 56/2022

Διαδικασία Νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 4738/2020) - Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικείμενου, στην έννοια της οποίας υπάγονται οι περιπτώσεις που ο οφειλέτης ικανοποιεί τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας άρθρου 2 Ν. 4308/2014 (άρθρο 78 παρ. 2) -.

 

ΕιρΑλεξανδρούπολης 464/2022

Δάνεια παλλινοστούντων - Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου -.

 

ΤρΔΠρΑθ 16525/2022

Εφάπαξ εμμίσθων δικηγόρων -.

 

ΔΠρ (Πρ.) Αθ 2286/2022

Άρνηση χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας σε πρώην ομόρρυθμο εταίρο.

 

ΜΠρ (Ασφ. Μ.) Πειρ 2131/2022

Ανακοπή κατά δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, κατ’ αρ. 973 παρ. 6 ΚΠολΔ -.

 

ΜΠρΑθ 1011/2022

Καθ΄ύλην αρμόδιο δικαστήριο επί αγωγής αναπροσαρμογής μισθώματος -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 8174/2022

Ακυρώνεται, λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης, η δήλωση της επισπεύδουσας την αναγκαστική εκτέλεση εταιρείας, η οποία τυγχάνει διαχειρίστρια της απαίτησης αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού. Γίνεται δεκτή η κατ’ άρθρο 973 ΚΠΔ ανακοπή διότι κρίνεται ότι η μεταβίβαση της απαίτησης έλαβε ώρα από την τραπεζική εταιρεία προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με έδρα στην αλλοδαπή λόγω τιτλοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και, κατά συνέπεια, η διαχειρίστρια εταιρεία φέρει τα δικαιώματα της αντιπροσώπου. Πιθανολογείται ότι η δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού είναι άκυρη, διότι η διαχειρίστρια εταιρεία δεν νομιμοποιείται ενεργητικά στη δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού. Κρίνεται ότι η μεταβίβαση της απαίτησης έλαβε ώρα από την τραπεζική εταιρεία προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με έδρα στην αλλοδαπή λόγω τιτλοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και, κατά συνέπεια, η διαχειρίστρια εταιρεία φέρει τα δικαιώματα της αντιπροσώπου της εταιρείας ειδικού σκοπού προς την οποία μεταβιβάστηκε η απαίτησή και δεν έχει αποκτήσει την ιδιότητα του κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενου μη δικαιούχου διαδίκου, η οποία αναγνωρίζεται σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 4354/2015.

 

ΜΠρΠειρ 2083/2022

Από κοινού άσκηση επιμέλειας (συνεπιμέλεια) ανηλίκου τέκνου. Εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αμφοτέρων των γονέων.

 

ΜΠρΗλείας 330/2022

Αγωγή διαζυγίου αλλοδαπών συζύγων, υπηκόων Αλβανίας, με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα. Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων βάσει του τόπου της συνήθους διαμονής των συζύγων κατά το άρθρο 3 παρ.1 περ.α Κανονισμού ΕΚ 2201/2003. Εφαρμοστέο το ουσιαστικό δίκαιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 14 και 16 ΑΚ. Αγωγή ανάθεσης της επιμέλειας ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων βάσει του τόπου της συνήθους διαμονής του τέκνου κατά το άρθρο 8 Κανονισμού ΕΚ 2201/2003. Εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο αυτό του τόπου της συνήθους διαμονής του τέκνου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κεφαλαίου III της Σύμβασης της Χάγης της 19 ης Οκτωβρίου 1996 για τη διεθνή δικαιοδοσία. Αγωγή διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων βάσει του τόπου της συνήθους διαμονής του εναγομένου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 4/2009 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 18ης Δεκεμβρίου 2008 «για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο .......σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής», που τέθηκε σε ισχύ στις 18.06.2011 και εφαρμόζεται έκτοτε ευθέως σχετικά με τις υποχρεώσεις διατροφής από οικογενειακές σχέσεις ή σχέσεις συγγένειας στα κράτη μέλη της ΕΕ, για τα θέματα υποχρεώσεων διατροφής, σύμφωνα με την οποία δικαιοδοσία έχει, διαζευκτικά, μεταξύ άλλων, (α) το δικαστήριο του τόπου της συνήθους διαμονής του εναγόμενου ή (β) το δικαστήριο της συνήθους διαμονής του δικαιούχου. Εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο, κατά τη διάταξη του άρθρου 15 του Κανονισμού, προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής και συγκεκριμένα  σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 και 3 του πρωτοκόλλου, κατά τα οποία σε περίπτωση υποχρεώσεως διατροφής γονέων έναντι των τέκνων τους, όταν ο δικαιούχος διατροφής έχει προσφύγει στην αρμόδια Αρχή του κράτους, στο οποίο ο υπόχρεος έχει τη διαμονή του, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή.

 

ΣτΕ (Τμ. Ε’) 1639/2022

Έφεση κατά ακυρωτικής αποφάσεως Διοικητικού Εφετείου - Πράξη κήρυξης αναδάσωσης -.

 

ΣτΕ (Τμ. Ε’) 1382/2022

Έφεση κατά ακυρωτικής αποφάσεως Διοικητικού Εφετείου - Πράξη κήρυξης αναδάσωσης -.

 

ΕφΠειρ 711/2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης (συμβάσεις διεθνών πωλήσεων κινητών πραγμάτων), ο οφειλέτης ευθύνεται και για τα τυχερά με την στενή έννοια (άρα  αντικειμενική ευθύνη), για τα οποία  δεν ευθύνεται κατά τον Α.Κ. και απαλλάσσεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

 

ΕιρΠειρ 44/2022

Απόφαση πτώχευσης μικρού αντικειμένου πρώην εταίρου ΟΕ. Παύση επιχείρησης. Στοιχεία  πολύ μικρής οντότητας. Καταχώριση στο ΗΜΦ, ενώ υπάρχει κύρια οικία. Ο αιτών πληρεί τις προϋποθέσεις ευάλωτου οφειλέτη.

 

ΕιρΠειρ 2163/2022

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Τρόπος υπολογισμού εκτοκισμού  χρεωλυτικής δόσης - καθορισμός σταθερού επιτοκίου επί της δόσης και όχι του κεφαλαίου της ρύθμισης του αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 για την προστασία της κύριας κατοικίας του αιτούντος δανειολήπτη -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 7080/2022

Επιταγή προς εκτέλεση - Αμοιβή δικηγόρου - Αρχή αναλογικότητας - Πρόσθετη παρέμβαση Δικηγορικού Συλλόγου -.

 

ΤρΔΕφ 3786/2022

Προϋποθέσεις αποζημιώσεως ιδιοκτητών τίτλων μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.) λόγω ακύρωσης των τίτλων αυτών.

 

ΜΠρΑθ 1474/2022

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης -.

 

ΜΠρΠειρ 3508/2022

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης - Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής - Νομιμοποίηση εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις -.

 

ΜΠρΚορίνθου 214/2022

Τιτλοποίηση απαιτήσεων -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Ναυπλίου 302/2022

Πλειστηριασμός. Ακύρωση πράξης δήλωσης και δήλωσης συνέχισης αναγκαστικής κατάσχεσης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων. Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Εξουσία κατ' εξαίρεση νομιμοποίησης μη δικαιούχου διαδίκου δεν απονέμεται στις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν με τον ν. 3156/2003. Διαφορετικά νομικά πλαίσια ν. 3156/2013 και ν. 4354/2015.

 

ΜΠρΗλείας 294/2022

Αλλαγή τόπου διαμονής τέκνου του οποίου την επιμέλεια έχει η ενάγουσα μητέρα του. Δεκτή η αγωγή. Αυτεπάγγελτος εκ νέου καθορισμός επικοινωνίας με πατέρα.

 

ΜΠρΗλείας 286/2022

Αγωγή μητέρας για αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου της. Ισχυρισμός εναγομένου περί κακής άσκησης της προσωρινά ανατεθείσας επιμέλειας από την ενάγουσα. Αυτεπάγγελτη διερεύνηση του ζητήματος της συνεπιμέλειας του ανηλίκου με χρονικά εναλλασσόμενη κατοι