ΜονΠρ(Ανακοπές κατά Εκτέλεσης)Αθ 362/2024

Δεκτή ανακοπή 933 ΚΠολΔ - Προφανής δυσαναλογία μεταξύ του χρησιμοποιούμενου μέσου και του επιδιωκόμενου σκοπού - Υπέρβαση της αρχής της αναλογικότητας – Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος –.

 

ΣυμβΕφΘεσ 79/2024

Αρση κατάσχεσης οχήματος - Κληρονομικό εξαίρετο -.

 

ΤρΔΠρ 1333/2024

Προσφυγή ακύρωσης - Σιωπηρή απόρριψη ένστασης - Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης - Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης -.

 

Ειρ. Νικαίας 19/2024

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Κληρονομικότητα της ρύθμισης του αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.)Αθ 77/2024

Επιταγή προς εκτέλεση από τον υπερθεματιστή για την απόδοση εκπλειστηριασθέντων ακινήτων - Ύπαρξη μίσθωσης αποδεικνυόμενης με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας - Προσβολή ενοχικού δικαιώματος τρίτου που αντιτάσσεται κατά του υπερθεματιστή - Ανακοπή τρίτου - Αναστολή εκτέλεσης -.

 

ΣτΕ 100/2024

Εύλογος χρόνος διάρκειας της δίκης. Καταβολή δίκαιης αποζημίωσης. Επίδραση στην κρίση περί παραβιάσεως του ευλόγου χρόνου διάρκειας της δίκης των αναβολών της υποθέσεως που χορηγήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του Δικαστηρίου, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΤρΔΠρΒόλου 37/2024

Αστική ευθύνη δημοσίου - Νοσοκομειακοί ιατροί - Ευθύνη νοσοκομείου - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης -.

 

ΕιρΙλίου 26/2024

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Τρόπος εκτοκισμού της ρύθμισης για την προστασία της κύριας κατοικίας -.

 

ΜΠρΑθ 186/2024

Διαγραφή αγωγής από βιβλία διεκδικήσεων & βιβλία Κτηματολογικού Γραφείου - Παραίτηση διαδίκων από το δικαίωμα εκτέλεσης δικαστικής απόφασης - Κάλυψη κενού νόμου με αναλογία δικαίου -.

 

Ειρ. Αταλάντης 10/2024

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Τρόπος εκτοκισμού της ρύθμισης για την προστασία της κύριας κατοικίας -.

 

ΑΠ 16/2024

Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου -.

 

ΜΠρΑθ 140/2024

Δεκτή ανακοπή 933 ΚΠολΔ - Αοριστία υπολογισμού τόκων -.

 

ΜΠρΗρακλείου 10/2024

Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης ελλείψει εγγράφου απόδειξης της ειδικής διαδοχής του δικαιούχου της απαίτησης. Τιτλοποίηση απαιτήσεων. Πληρεξουσιότητα δικηγόρου για την εκπροσώπηση ομολογιούχων.

 

ΜΠρΑθ 378/2024

Σύνθετα και άληκτα (perpetual) χρηματοοικονομικά προϊόντα - Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) - Παροχή επενδυτικών συμβουλών εκ μέρους πιστωτικών ιδρυμάτων -.

 

ΜΠρΚορίνθου 190/2023

Απαράδεκτη η συζήτηση αγωγής (τακτική διαδικασία) διότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρ. 3 ν.4640/2019 προδικασία, καθώς δεν προσκομίσθηκε το έγγραφο ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από την ενάγουσα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, το οποίο έπρεπε να προσκομισθεί με το δικόγραφο ή τις προτάσεις της.

 

ΔΠρ(Πρ)Πειρ 417/2023

Αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπού - Μεταγενέστερες αιτήσεις διεθνούς προστασίας -.

 

ΑΠ 1556/2023

Διετής παραγραφή εργατικών απαιτήσεων κατά δημοτικής επιχείρησης -.

 

ΜΠρΗλείας 347/2023

Ομόρρυθμη εταιρεία. Αγωγή ομόρρυθμου εταίρου κατά άλλου ομόρρυθμου εταίρου, κατά το στάδιο εκκαθάρισης της εταιρείας, για ληξιπρόθεσμες εξοφληθείσες οφειλές.

 

ΜΠρΗλείας 330/2023

Ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης. 925 ΚΠολΔ. Νομιμοποιητικά έγγραφα της επισπεύδουσας εταιρείας διαχείρισης. Δεν αποδεικνύεται η μεταβίβαση της απαιτήσεως από την σύμβαση πίστωσης στην εταιρεία ειδικού σκοπού και η ανάθεση της διαχείρισης αυτής. Δεκτή η ανακοπή.

 

ΜΠρΑθ 1500/2023

Διαφορά από την σχέση οροφοκτησίας. Αρμοδιότητα. Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως προς αναπλήρωση συναίνεσης συνιδιοκτήτου. Δέσμευση συνιδιοκτητών από την σύσταση της οριζόντιας ιδιοκτησίας προς επιχείρηση υλικής πράξης. Δικαίωμα υψούν.

 

ΕιρΑθ 1223/2023

Ακύρωση αναγκαστικής κατάσχεσης ως καταχρηστικής -.

 

ΣτΕ 1745/2023

Προστατευόμενος οικισμός Μονεμβασίας -.

 

ΠΠρΑθ 4199/2023

Δέχεται την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής και την ακυρώνει. Η εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων δεν προσκόμισε την σύμβαση διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων που υπέγραψε με την εταιρία ειδικού σκοπού και δεν δικαιούται να ζητήσει δικαστική προστασία με την ιδιότητα του μη δικαιούχου διαδίκου.

 

ΜονΕφΚαλαμάτας 71/2023

Με την παρούσα κατέστη τελεσίδικη η υπ'αριθ. 36/2022 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου, η οποία ακύρωσε τελεσίδικα πλειστηριασμό σε βάρος του οφειλέτη, δεχόμενη την παραβίαση νόμου που θεσπίσθηκε εξαιρετικά για την περίοδο της πανδημίας, και συγκεκριμένα την εφαρμογή της διάταξης του άρθρο 83 παρ. 11 εδ. τελ.ν. 4790/2021 που όριζε ότι : Πλειστηριασμοί που έχουν προσδιορισθεί να διεξαχθούν μετά την 13.5.2021 ματαιώνονται αν ο χρόνος μέχρι την διεξαγωγή τους δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατά την παρ. 2 του άρθρου 933 ΚΠολΔικ και την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής κατά την παρ. 6 του αυτού άρθρου.

 

Ειρ (Ασφ.Μ.) Νεάπολης Βοϊων Λακωνίας 17/2023

Μετά την ακύρωση του πλειστηριασμού, χώρησε κατά το νόμο συνέχιση του πλειστηριασμού από υπερθεματιστή προκειμένου να επανεισπράξει το καταβληθέν πλειστηρίασμα. Η αναγκαστική εκτέλεση στηρίχθηκε στην αρχική υφιστάμενη κατάσχεση των ακινήτων, η οποία μετά την ακύρωση του  πλειστηριασμού αναβίωσε. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη, το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, ανέτρεψε την κατάσχεση, κάνοντας δεκτό ότι παρήλθε διάστημα μεγαλύτερο του έτους από της επιβολής της κατάσχεσης και κρίνοντας μεταξύ άλλων ότι η δικαστική απόφαση που ακύρωσε τον αρχικό πλειστηριασμό τον εξαφάνισε από το χρόνο της διενέργειάς του, με αποτέλεσμα να μη θεωρείται γενόμενος, όπως η ακυρώσιμη δικαιοπραξία εξομοιώνεται με την εξ αρχής άκυρη.

 

ΜΠρΓυθείου 74/2023

Ευδοκίμηση λόγου ανακοπής κατά επισπευδόμενου πλειστηριασμού εκ μέρους πλειοδότριας (στην ίδια υπόθεση) κατ' άρθρο 1018 ΚΠολΔικ, λόγω μη έκδοσης και μη επίδοσης στον οφειλέτη νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης. Η δημοσίευση της πράξης κατάθεσης πλειστηριασμού εκ μέρους της συμβολαιογράφου στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων δεν επαρκεί, ούτε μπορεί να αναπληρώσει την έλλειψη έκδοσης και δημοσίευσης αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης, εφόσον στο άρθρο 995 παρ. 4 ΚΠολΔικ ορίζεται ρητά ότι ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι συγκεκριμένες διατυπώσεις (έκδοση και δημοσίευση αποσπάσματος).

 

ΑΠ 1846/2023

Αναιρετικοί λόγοι κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων - Αποδεικτικά μέσα - Ένορκες βεβαιώσεις -.

 

ΑΠ 920/2023

Απόσβεση χρέους με καταβολή - Περισσότερα χρέη - Ειδική διαδικασία πιστωτικών τίτλων (πριν τον ν. 4335/2015) - Προβολή ενστάσεων - Αναίρεση για εσφαλμένη διάγνωση δικονομικού ανισχύρου -.

 

ΣτΕ 2243/2023

Συνταγματικότητα των διατάξεων περί κοινής διανομής των τραπεζικών συμβολαίων. Το μερικότερο ζήτημα της συμμετοχής της τραπεζικής εταιρείας στη μετοχική σύνθεση. Κατά τον χρόνο σύνταξης των επίδικων συμβολαίων η Τράπεζα δεν μετείχε πλέον στη μετοχική σύνθεση της συμβαλλόμενης εταιρείας. Ως εκ τούτου μη νομίμως χαρακτηρίστηκαν, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 117 του Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν. 2830/2000), όπως ερμηνεύθηκε και κρίθηκε συνταγματική με την παρούσα απόφαση, τα εν λόγω συμβόλαια ως «τραπεζικά» και καταλογίστηκαν τα αντίστοιχα ποσά αναλογικών δικαιωμάτων εις βάρος του αιτούντος συμβολαιογράφου.

 

ΜΠρΑθ 2397/2023

Ανακοπή άρθρου 933 ΚΠολΔ. Αντίθεση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης στα αντικειμενικά όρια του άρθρου 281 ΑΚ. Ακύρωση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης.

 

ΤρΕφΑθ 4726/2023

Προσβολή προσωπικότητας από δημοσίευμα στον τύπο. Τα όρια της ελευθερίας του τύπου προσδιορίζονται από τη διάταξη του άρθρο 367 Π.Κ. Συναλλακτικές υποχρεώσεις του τύπου από το πλέγμα των εφαρμοζομένων διατάξεων (57, 59, 914, 281 ΑΚ, 361 - 363, 367 Π.Κ., 25 παρ.3, 14 παρ. 1 Σ., 10 ΕΣΔΑ) : υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας και καθήκον αληθείας που επιβάλλει να προηγηθεί ο έλεγχος της αλήθειας των πληροφοριών και των ειδήσεων. Η μη τήρησή τους αποκλείει την εφαρμογή του άρθρου 367 Π.Κ. Οι δημοσιογράφοι έχουν δικαιολογημένο ενδιαφέρον για την άσκηση οξείας κριτικής στην οποία συμπεριλαμβάνονται και δυσμενείς χαρακτηρισμοί. Υποχρέωση για δημοσίευση περίληψης απόφασης και όχι του παρατιθέμενου στην αγωγή επανορθωτικού δημοσιεύματος. Δέχεται έφεση. Οι επίμαχες κρίσεις στα δημοσιεύματα δεν περιέχουν τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμισης καθώς στηρίζονται σε αληθή περιστατικά, όμως υπάρχουν κρίσεις και λέξεις οι οποίες δεν ήταν αναγκαίες και από τις οποίες προκύπτει σκοπός εξύβρισης και μείωσης της προσωπικότητας, υπέρβαση του αντικειμενικά αναγκαίου μέτρου για την προστασία του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος. Επιδίκαση ποσού 5.000 ευρώ προς αποκατάσταση ηθικής βλάβης υψηλόβαθμου θρησκευτικού λειτουργού. Ευθύνη εις ολόκληρο ιδιοκτήτη και συντάκτη του εντύπου.

 

ΕιρΑθ 1138/2023

Ανακοπή 632 ΚΠολΔ και 933 ΚΠολΔ λόγω ακυρότητας της καταγγελίας λόγω μη επίδειξης πληρεξουσίου εγγράφου κατά 226 ΑΚ εκ μέρους της πιστώτριας εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

 

ΕιρΠεριστερίου 510/2023

Απώλεια προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ν. 3869/2010 στην πλατφόρμα του ν. 4745/2020. Λόγος ανωτέρας βίας η απώλεια πληρεξουσίου δικηγόρου και μη διορισμός νέου κατά τον επίμαχο χρόνο. Δεκτή αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρων κατάσταση 152 επ. ΚΠολΔ και η αίτηση ν. 3869/2010. Διάσωση α' κατοικίας και ρύθμιση του άρθρ. 9 ν. 3869/2010.

 

ΜΠρΑθ 44/2024

Από τα συγκοινοποιούμενα με την προσβαλλόμενη επιταγή έγγραφα δεν αποδεικνύεται η αλληλουχία των μεταβιβάσεων της απαίτησης, αλλά και η διαδρομή των μεταβολών στις συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης, σε βάρος της ανακόπτουσας και κατά λογική συνέχεια, η απόκτηση αυτής από την Τράπεζα της οποίας τις απαιτήσεις διαχειρίζεται η καθ' ής εταιρεία διαχείρισης. Επίσης, στη συγκοινοποιούμενη σύμβαση πώλησης, δεν επισυνάφθηκε απόσπασμα του τηρούμενου στο Ενεχυροφυλακείο καταλόγου, από το οποίο θα αποδεικνυόταν η μεταβίβαση της απαίτησης. Δεν πληρούται η προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 925 § 1 ΚΠολΔ περί κοινοποίησης στον καθ' ου η εκτέλεση με την επιταγή και των εγγράφων που νομιμοποιούν τον ειδικό διάδοχο του αρχικού δικαιούχου, προκειμένου αυτός (ειδικός διάδοχος) να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση. Άκυρη η εκτέλεση.

 

ΤρΕφΑθ 4727/2023

Υποχρεωτικά μετατρέψιμα σε μετοχές σύνθετα προϊόντα (Cocos). Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από Τράπεζα. Υποχρέωση διαφώτισης και ενημέρωσης του πελάτη. Κεφαλαιακή ανεπάρκεια της τράπεζας και απόκρυψη από τις οικονομικές της καταστάσεις. Απορρόφηση των ζημιών της εκδότριας των προϊόντων μέσω των σύνθετων επενδυτικών προϊόντων. Εκμηδένιση της αξίας των μετοχών της τράπεζας. Πλάνη των επενδυτών και απόκρυψη των κινδύνων μέσω της επένδυσης στα εν λόγω προϊόντα. Αιτιώδης σύνδεσμος. Αποζημίωση από αδικοπραξία.

 

ΑΠ 1752/2023

Δικαστικό Ένσημο - Καταβολή του στο Εφετείο -.

 

ΕιρΑκράτας 44/2023

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής από σεισμοδάνειο. Έλλειψη καταγγελίας. Πενταετής παραγραφή απαίτησης.

 

ΣτΕ 1987/2023

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί προσβολής πράξεων του προσυμβατικού σταδίου από τρίτους μη μετασχόντες στη διαδικασία του διαγωνισμού; Παραπομπή λόγω σπουδαιότητας του ζητήματος στην επταμελή σύνθεση.

 

ΕφΑθ 5144/2023

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας (ΑΠΑ2) -.

 

ΕφΑθ 3590/2023

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

ΜΠρΗλείας 285/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Πρόσθετη παρέμβαση εγγυητή σε δίκη επί αιτήσεως του Ν.3869/2010 - Έννομο συμφέρον - Άσκηση εφέσεως από πρωτοδίκως προσθέτως παρεμβαίνοντα παράλληλα με έφεση αιτούντος -.

 

ΠΠρΠατρών 434/2023

Ερημοδικία εναγομένου - Τεκμήριο ομολογίας αγωγής - Ανάκληση δωρεάς -.

 

ΜΠρΠατρών 723/2023

Αναγκαστική εκτέλεση - Απαράδεκτο εκ νέου προβολής με νέα ανακοπή λόγων ανακοπής -.

 

ΜΠρΠατρών 636/2023

Μισθωτικές διαφορές - Επαγγελματική μίσθωση - Αυθαίρετες κατασκευές στο μίσθιο - Αγωγή απόδοσης μισθίου -.

 

ΣτΕ 2221/2023

Δημόσιες συμβάσεις. Απαράδεκτη η αίτηση ακυρώσεως/αναστολής εκτελέσεως της Αναθέτουσας Αρχής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) κατά αποφάσεως της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., που επιβάλλει το προσωρινό μέτρο της αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η αίτηση ακυρώσεως/αναστολής εκτελέσεως δεν ασκείται παραδεκτά ούτε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, ούτε αυτές των άρθρων 45 επ. του π.δ/τος 18/1989 (Αντίθετη μειοψηφία Παρέδρου). Απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως/αναστολής εκτελέσεως. Δέχεται την παρέμβαση.

 

ΑΠ 1552/2023

Εμπορική μίσθωση - Ευθύνη εκμισθωτή για πραγματικά ελαττώματα - Δημόσιος διαγωνισμός για εκμίσθωση έκτασης ιδιοκτησίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης -.

 

ΑΠ 1436/2023

Μη προκαταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου -.

 

ΑΠ 940/2023

Προστασία καταναλωτών - Αδικοπρακτική ευθύνη Τράπεζας στο πλαίσιο σύμβασης επενδυτικών υπηρεσιών  -.

 

ΜΠρΧαλκίδας 544/2023

Ακυρότητα εκτελεστικής διαδικασίας. Έλλειψη οφειλόμενης επαρκούς προαπόδειξης της ενεργητικής νομιμοποίησης της καθ’ ής ΑΕΔΑΔΠ ως διαχειρίστριας πράγματι μεταβιβασθεισών απαιτήσεων προς αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού. Συνδυαστική εφαρμογή διατάξεων Ν.5072/2023 και Ν.3156/2003. Σε περίπτωση αλληλοδιάδοχης εκχώρησης, επαναμεταβίβασης και κατόπιν μετεκχώρησης των υπό διαχείριση απαιτήσεων, μέσω αλλεπάλληλων τιτλοποιήσεων και απο-τιτλοποιήσεων αυτών, τα συγκοινοποιούμενα κατ' άρθρο 925 ΚΠολΔ νομιμοποιητικά έγγραφα από την επισπεύδουσα προς τον καθ’ ού η εκτέλεση οφειλέτη, θα πρέπει να απεικονίζουν χωρίς κενά και παραλείψεις την αδιάκοπη διαχρονική σειρά εξέλιξης των πράξεων εκχώρησης και ανάθεσης διαχείρισης, στα πλαίσια της τριμερούς σχέσης μεταξύ της αρχικής πιστοδότριας Τράπεζας - αλλοδαπής εκδοχέα - διαχειρίστριας ΑΕΔΑΔΠ, με την εκτελούμενη απαίτηση, επαρκώς ταυτοποιημένη, να μην ελλείπει εξ ουδενός αυτών.

 

ΕιρΑθ 1176/2023

Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης μισθίου ακινήτου -.

 

Ειρ(Ασφ.Μ.)Αθ 634.2023

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής απόδοσης μισθίου ακινήτου -.

 

ΑΠ  1698/2023

Αμοιβή δικηγόρου - Αντιφατικοί λόγοι αναιρέσεως - Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης - Μεταβατικό δίκαιο -.

 

ΑΠ 1463/2023

Αδικοπραξία - Ευθύνη τραπεζών από πλημμελείς επενδυτικές υπηρεσίες - Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος -.

 

ΕιρΑθ 489/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Δεκτή αίτηση Ν. 3869/2010. Παύση των εργασιών εκποίησης του αρ. 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010. Απρόσφορη η εκποίηση του δευτερεύοντος ακινήτου περιουσιακού στοιχείου.

 

ΜΠρΑθ 12345/2023

Συνεπιμέλεια. Οριστική απόφαση. Από κοινού και εξίσου. Εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων των γονέων ανά δύο εβδομάδες.

 

ΤρΔΕφ(Ακ)Πειρ 277/2023

Δικαιοδοσία Διοικητικών Δικαστηρίων επί ακυρώσεως αποφάσεως της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ληφθείσας δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 3 του π.δ. 272/1985, περί δωρεάν παραχώρησης προς το Δήμο Κυθήρων ακινήτων για αποκλειστική χρήση τους επιδιώκουσα δημόσιο σκοπό, καθώς και της εγκριτικής αυτής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων. Κανονιστικός χαρακτήρας πράξεων - δεν συναρτώνται με πράξεις διαχείρισης της εγχώριας περιουσίας της Επιτροπής. Η αναφυόμενη εν προκειμένω διαφορά από την εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 3 του π.δ/τος 272/1985 είναι διοικητική, απορριπτομένου ως αβασίμου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού των καθών. Παραπεμπτική στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

ΣτΕ 1591/2023

Προστασία της υγείας. Επαγγελματική ελευθερία. Συνταγματικότητα των διατάξεων που επιτρέπουν στους Φαρμακοποιούς να πραγματοποιούν εποχιακούς εμβολιασμούς και να χορηγούν αντιτετανικό ορό στα Φαρμακεία τους. Απορρίπτεται η αίτηση ακυρώσεως του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας. Δεκτή η παρέμβαση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 6486/2023

 

Διατήρηση του κανόνα της από κοινού άσκησης του συνόλου της γονικής μέριμνας (συνεπιμέλεια) από αμφότερους του γονείς.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Θηβών 212/2023

Ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου από κοινού στους γονείς του (συνεπιμέλεια). Εναλλασσόμενη ανά εβδομάδα διαμονή του τέκνου, στις οικίες των γονέων του.

 

ΑΠ 997/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Οφειλές προς ΕΦΚΑ - Αναιρετικοί λόγοι κατά αποφάσεων πρωτοδικείων που εκδίδονται επί εφέσεων κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων -.

 

ΑΠ 1359/2023

Αποζημίωση χρήσης στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις-. 

 

ΣτΕ 1934/2023

Εφέσεις επί υποθέσεων αφορώντων πράξεις κηρύξεως αναδασώσεως -.

 

ΣτΕ 1483/2023

Θεμελίωση αξίωσης αποζημίωσης σε βάρος του Δημοσίου υπέρ των δικαιούχων τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, που ακυρώθηκαν αυτοδικαίως.

 

ΠΠρΑθ 3707/2023

Σύμβαση Πίστωσης με Ανοιχτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό και Πρόσθετες Πράξεις Αύξησης του Ορίου της Πίστωσης με παροχή εγγύησης -.

 

ΜΠρΗλείας 235/2023

Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα. Στοιχεία ορισμένου αγωγής βάσει της πραγματικής συμβολής του ενάγοντος στην επαύξηση της περιουσίας του εναγόμενου και βάσει της τεκμαρτής συμβολής.

 

ΠΠρΑθ 3784/2023

Σύνθετα και άληκτα (perpetual) χρηματοοικονομικά προϊόντα - Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ)-  Παροχή επενδυτικών συμβουλών εκ μέρους πιστωτικών ιδρυμάτων - Ιδιότητα καταναλωτή -.

 

ΜΠρΑθ 10852/2023

Απόρριψη αιτήματος συνεπιμέλειας -.

 

ΜΠρΑθ 7302/2023

Διασυνοριακή υπόθεση. Γονείς με κατοικίες σε διαφορετικές χώρες (Ελλάδα - Αγγλία). Το δικαστήριο διατηρεί την εκ του νόμου από κοινού άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας αυτού.

 

ΜΠρΠειρ 1569/2023

Συνεπιμέλεια. Εναλλασόμενη διαμονή τέκνων. Δέκα (10) διανυκτερεύσεις του πατέρα με τέκνο ηλικίας κάτω των δύο (2) ετών.

 

ΜΔΠρΑθ 15625/2023

Απαλλαγή ρυμοτομουμένων εκτάσεων από (κύριο και συμπληρωματικό) ΕΝ.Φ.Ι.Α. -.

 

ΕιρΑθ 1105/2023

Ανακοπή κατ’ άρθρα 632 και 933 του ΚΠολΔικ - Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω ακυρότητας της σύμβασης διαχείρισης ελλείψει του νόμιμου συστατικού τύπου -.

 

ΕιρΚοζάνης 17/2023

Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου βάσει Ν.4738/2020 - Άσκηση κύριας παρέμβασης από το Δημόσιο -.

 

ΕιρΘηβών 2/2023

Απόφαση πτώχευσης μικρού αντικείμενου - Απόρριψη αίτησης -.

 

ΜΠρΘηβών 320/2023

ΔΕΗ - Ανεξόφλητα τιμολόγια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος - Παραγραφή πενταετής -.

 

ΜΠρΘηβών 316/2023

Αγωγή διανομής ενός εκ των κληρονομιαίων ακινήτων - Δωσιδικία του δικαστηρίου της κληρονομίας - Δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου - Αναρμοδιότητα δικαστηρίου - Παραπομπή - Πρακτικό περάτωσης αρχικής υποχρεωτικής συνεδρίας διαμεσολάβησης -.

 

ΜΠρΗλείας 269/2023

Ανακοπή 933 ΚΠολΔ. Αλλαγή της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας. Μεταβολή της νομιμοποιητικής εξουσίας για διεξαγωγή της δίκης, η οποία επιφέρει τη βιαία διακοπή της δίκης κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 286 στοιχ. α, άλλως γ ΚΠολΔ και συνέχιση αυτής από τη νέα εταιρεία διαχείρισης.

 

ΕιρΑθ 412/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Απόρριψη αίτησης παύσης εργασιών εκποίησης ακινήτου -.

 

ΤρΔΕφΠατρών 293/2023

Απαιτήσεις από διοικητικές συμβάσεις - Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων - Εκχώρηση απαιτήσεων κατά ΝΠΔΔ προς τρίτους - Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας κατά την πληρωμή ή εξόφληση τίτλου -.

 

ΜονΕφΠατρών 465/2023

Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου - Ανακοπή κατά της εκτέλεσης - Καταχρηστική άσκηση αναγκαστικής εκτέλεσης - Ισχυρισμοί αποσβεστικοί της απαίτησης - Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία σε ΟΤΑ -.

 

ΕιρΠειρ 2264/2023

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Προστασία κύριας κατοικίας - Επιτόκιο καταβολής δόσεων -.

 

ΤρΔΕφΠειρ 1677/2023

Από την παράνομη συμπεριφορά των ιατρών, ήτοι διαδοχικές παράνομες παραλείψεις, και συντρεχουσών και των απαιτούμενων λοιπών προϋποθέσεων του ζημιογόνου αποτελέσματος και του αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ αυτού και της παράνομης συμπεριφοράς, ιδρύεται ευθύνη του εκκαλούντος Νοσοκομείου προς αποζημίωση των εφεσιβλήτων λόγω της ψυχικής οδύνης που βίωσαν εξ αιτίας του θανάτου της συγγενούς τους, η οποία, σε ηλικίας έξι μηνών, εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του εκκαλούντος εξ αιτίας της πτώσης από την αγκαλιά της αδελφής της στο πάτωμα της οικίας τους.

 

ΜΠρΘεσ (Εκουσία Δικαιοδοσία) 12975/2023

Δεκτή η αίτηση. Ανακαλείται προηγούμενη απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου με την οποία είχε αφαιρεθεί από τον αιτούντα η άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας της ανήλικης κόρης του. Μεταβολή των συνθηκών. Ο αιτών έχει διακόψει τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, ολοκλήρωσε το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ και έχει ενταχθεί στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Διατάσσεται η απόδοση στον αιτούντα της άσκησης του συνόλου της γονικής μέριμνας της ανήλικης κόρης του.

 

ΜΠρΚαστοριάς 113/2023

Συνεπιμέλεια - Επικοινωνία - Διατροφή - Συνεκδίκαση αγωγής και ανταγωγής διαδίκων γονέων -.

 

ΑΠ 796/2023

Τράπεζες - Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Περιεχόμενο ενημέρωσης του καταναλωτή - Ευθύνη τραπεζών από πλημμελείς επενδυτικές υπηρεσίες -.

 

ΕιρΘεσ 1707/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ανάκληση έκπτωσης από Ν. 3869/2010 -.

 

ΕιρΧαλανδρίου 566/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Τρόπος εκτοκισμού της ρύθμισης για την προστασία της κύριας κατοικίας -.

 

ΑΠ 1257/2023

Ευθύνη μεταφορέα για θάνατο επιβάτη πλοίου - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Αρχή αναλογικότητας - Επανέγερση αγωγής - Παραγραφή -.

 

ΜονΕφΚακΘεσ 1152/2023

Σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 372-378 ΠΚ (κλοπή, διακεκριμένες κλοπές) δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η παρ. 3 του άρθρου 381 (εξάλειψη αξιοποίνου), όταν η ικανοποίηση του ζημιωθέντος, έχει χωρήσει με παράνομη βλάβη τρίτου. Δεκτή όμοια πρόταση εισαγγελέως.

 

ΤρΔΕφΑθ 1552/2023

Εργοδοτικές εισφορές ασφαλιστικών εταιρειών - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΑθ 9436/2023

Έφεση Ν. 3869/2010 – Μη συνδρομή δόλου -.

 

ΜΠρΑθ 668/2023

Διαφορές αποδοχών - Παραγραφή -.

 

Ειρ(Ασφ.Μ.)Πειρ 126/2023

Ασφαλιστικά μέτρα ν. 3869/2010 - Αναστολή κατά εκτέλεσης -.

 

ΕιρΣιντικής 132/2023

Διόρθωση και ερμηνεία δικαστικών αποφάσεων -.

 

ΜΔΠρΑθ 13814/2023

Πλήρης απαλλαγή ρυμοτομουμένων από ΕΝΦΙΑ.

 

ΜΠρΑθ 9191/2023

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Μη ζητηθείσες κλήσεις -.

 

ΣτΕ.Ολ 1532/2023

Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων - Προϋποθέσεις αδειοδότησης δομής μεταταναστών σε δασική έκταση - Δομή υποδοχής μεταναστών Μαλακάσας - Ακύρωση αδειοδοτήσεων δομής μεταναστών Μαλακάσας -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ)Αθ 1759/2023

Εκλογή μελών ΔΕΠ-ΑΕΙ -.

 

ΤρΕφΑθ 5/2023

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

ΜΠρΗλείας 195/2023

Σύμβαση έργου - Διαφορά με στοιχεία αλλοδαπότητας -.

 

ΣτΕ 1220/2023

Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις. Σύμφωνη με το άρθρο 17 Συντ. και 1 ΠΠ ΕΣΔΑ ερμηνεία. Υποχρέωση του οικείου Δήμου να αποδεχθεί αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου για τη διατήρηση της ρυμοτομικής δέσμευσης και την καταβολή σε αυτόν αποζημιώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4530/2018. Ακυρώνεται η παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας του Δήμου Κηφισιάς.

 

ΣτΕ.Ολ 750/2023

Συνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 255 του ν. 4798/2021 που προβλέπουν τη δυνατότητα έκδοσης πράξεων απονομής συντάξεων από ιδιώτες ("πιστοποιημένοι επαγγελματίες"). Μειοψηφία πέντε Συμβούλων, κατά την οποία η σύμπραξη των ιδιωτών εκτείνεται σε άσκηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων από ιδιώτες (ενέχει δηλαδή άσκηση δημόσιας εξουσίας) κατ’ ανεπίτρεπτη υποκατάσταση της ασφαλιστικής Διοικήσεως.

 

 

ΜΠρΠειρ 2802/2023

Διά της τροποποίησης των αρ. 954 και 993 ΚΠολΔ με το ν. 4842/2021, κατέστη σαφές ότι ο Αύγουστος δεν προσμετράται στους πέντε ή έξι και στους επτά ή οκτώ μήνες όταν οι σχετικές προθεσμίες λήγουν κατά το μήνα αυτόν, επιλύθηκε δε το ζήτημα που είχε ανακύψει νομολογιακά ως προς το εάν ο Αύγουστος θα έπρεπε να προσμετρηθεί ή όχι στις συγκεκριμένες προθεσμίες. Άκυρη η κατασχετήρια έκθεση, διότι ενώ επιβλήθηκε στις 19.01.2023, ο πλειστηριασμός προσδιορίστηκε για την 13.09.2023, ωστόσο, για τον υπολογισμό του επταμήνου η καθ’ ης λανθασμένα συνυπολόγισε και το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 954 παρ. 2 στ. ε’ και 993 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως αυτές ισχύουν κατόπιν των τροποποιήσεων που επέφερε ο ως άνω νόμος 4842/2021 σε συνδ. με το αρ. 145 παρ. 2 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι η εν λόγω προθεσμία προσδιορίζεται σε μήνες. Το διαπλαστικό δικαίωμα, της ακυρώσεως του εκτελεστού τίτλου, έστω με οριστική απόφαση, ισχύει έναντι όλων, ενώ με την ακύρωσή του επέρχεται και η ακύρωση της εκτελεστικής διαδικασίας. Διά της τροποποιήσεως του αρ. 938 παρ. 2, μετά την 01.01.2022, εξ αντιδιαστολής αναδεικνύεται ότι ο νομοθέτης υπολαμβάνει ως αυτονόητη  ότι η απόφαση που δέχεται πρωτοδίκως την ανακοπή, συνεπάγεται την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται η τελεσιδικία της. Δεκτή η ανακοπή και ο πρώτος πρόσθετος λόγος, με αποτέλεσμα την ακυρότητα της κατασχετήριας έκθεσης και της επιταγής προς εκτέλεση.

 

ΣτΕ 1325/2023

Πρόσληψη εμμίσθων Δικηγόρων από τα Επιμελητήρια. Σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων. Εφαρμογή σε κάθε περίπτωση των διατάξεων για την πρόσληψη Δικηγόρων με έμμισθη εντολή στους φορείς του Δημοσίου. Παραπομπή του ζητήματος στη επταμελή σύνθεση του Τμήματος.

 

ΜΠρΑθ 6227/2023

Διαταγή Πληρωμής. Μη νομιμοποίηση ΑΕΔΑΔΠ. Αναπόδεικτη πληρεξουσιότητα δικηγόρου άρθρ. 96 επ. ΚΠολΔ.

 

ΠεντΝαυτΠειρ 52/2023

Συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου εις βάρος δικηγόρου από πρώην εντολέα του. Εγκλήματα μέσω διαδικτύου. Συκοφαντική δυσφήμηση δικηγόρου. Καταδίκη κατηγορουμένου – αντιπλοιάρχου του Πολεμικού Ναυτικού για συκοφαντική δυσφήμιση δημόσια μέσω διαδικτύου κατ’ εξακολούθηση. Έγκληση δικηγόρου κατά πρώην εντολέα της. Ο καταδικασθείς θέλησε να πλήξει το επαγγελματικό status της εγκαλούσας γνωρίζοντας το ψεύδος των ισχυρισμών που διατύπωσε στο διαδίκτυο. Μεγάλη βαρύτητα της πράξης λόγω της τέλεσης δημοσίως μέσω διαδικτύου. Κακόβουλα και ανώνυμα σχόλια στο διαδίκτυο 2 έτη μετά τη λήξη της συνεργασίας. ΠΚ 363 σε συνδυασμό με ΠΚ 362 και 98 παρ.1. Ύπαρξη άμεσου δόλου – ΠΚ 27. Αναγνώριση ελαφρυντικού άρθρου ΠΚ 84 παρ. 2 περ. α’. Απόρριψη ελαφρυντικών άρθρου ΠΚ 84 παρ. 2 περ. γ’ και δ’. Προσχηματική επίδειξη μετάνοιας.

 

ΤρΕφΑθ 3865/2023

Αποδοχή της κληρονομίας που συνάγεται από την παραμέληση της προθεσμίας αποποιήσεώς της. Τούτη μπορεί να προσβληθεί από τον κληρονόμο λόγω πλάνης, όταν η αποδοχή που συνάγεται με τον τρόπο αυτόν κατά πλάσμα του νόμου δεν συμφωνεί με τη βούληση του κληρονόμου από ουσιώδη πλάνη, δηλαδή από άγνοια ή εσφαλμένη γνώση της καταστάσεως που διαμόρφωσε τη βούλησή του. Τέτοια συντρέχει όταν αναφέρεται σε σημείο τόσο σπουδαίο για την αποδοχή της κληρονομίας, ώστε αν ο κληρονόμος γνώριζε την αληθή κατάσταση ως προς το σημείο αυτό δεν θα άφηνε να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της αποποίησης. Η  εσφαλμένη γνώση ή άγνοια που δημιουργεί τη διάσταση μεταξύ βουλήσεως και δηλώσεως μπορεί να οφείλεται και σε άγνοια ή εσφαλμένη γνώση των νομικών διατάξεων για την αποδοχή της κληρονομίας.

 

ΜΠρΑθ 6227/2023

Διαταγή Πληρωμής. Μη νομιμοποίηση ΑΕΔΑΔΠ. Αναπόδεικτη πληρεξουσιότητα δικηγόρου άρθρ. 96 επ. ΚΠολΔ.

 

ΤρΔΠρΠατρών 535/2023

Προσμέτρηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης -.

 

ΕιρΘεσ 177/2023

Έμμισθοι δικηγόροι δικηγορικών εταιριών - Πάγια αντιμισθία δικηγόρου - Ασφαλιστικές εισφορές - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Πρόσθετη παρέμβαση Δικηγορικού Συλλόγου -.

 

ΕιρΔύμης 245/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ρύθμιση οφειλών με μηνιαίες καταβολές - Μηδενικές καταβολές -.

 

ΤρΔΠρΚομοτηνής 266/2023

Επιδότηση παραμεθορίων περιοχών (12% μισθολογικού κόστους Επιχειρήσεων). Αναπτυξιακό κίνητρο Ν.1262/1982. Μη αστική ευθύνη ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ για μη καταβολή της επιδότησης. Αποκλειστική αστική ευθύνη Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΜΔΠρΚαβάλας 241/2023

Επιδότηση παραμεθορίων περιοχών (12% μισθολογικού κόστους Επιχειρήσεων). Αναπτυξιακά κίνητρα Ν. 1262/1982. Μη αστική ευθύνη ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ για μη καταβολή των ποσών επιδότησης. Αποκλειστική αστική ευθύνη Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΜονΕφΑθ 2632/2023

Μετατροπή συμβάσεων stage σε αορίστου χρόνου.

 

ΜονΕφΑθ 953/2023

Παραγραφή κατά Δημοσίου. Επιτρεπτή η διόρθωση ατελούς έκθεσης πραγματικών ισχυρισμών (ποσοτική ή ποιοτική αοριστία). Δεν μπορεί να αναπληρωθεί η νομική αοριστία. Η αθέτηση σύμβασης είναι παράνομη πράξη, αλλά όχι αδικοπραξία, ωστόσο ένα πραγματικό γεγονός υπόκειται σε πολλαπλή αξιολόγηση, εάν αποτελεί παράνομη πράξη ή αδικοπραξία. Ηθική βλάβη νομικών προσώπων (932 ΑΚ): απαιτείται η επέλευση συγκεκριμένης βλάβης με υλική υπόσταση, που πρέπει το νομικό πρόσωπο να αποδεικνύει, συγκρίνοντας την διαφορά της επιχειρηματικής και της περιουσιακής κατάστασης χωρίς την παρεμβολή της επιλήψιμης συμπεριφοράς και μετά την εκδήλωση αυτής. Τόκοι επιδικίας γεννώνται από την επίδοση της αγωγής ανεξάρτητα του περιορισμού του αιτήματος της αγωγής από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό. τ. ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ απολαμβάνει τα προνόμια του Ελληνικού Δημοσίου (άρ. 19 ΑΝ 1846/1951). Πενταετής (5ετής) η παραγραφή αξιώσεων κατά ΝΠΔΔ ή Ελληνικού Δημοσίου από την πλασματική πλήρωση αναβλητικής αίρεσης.

 

ΜΠρΧαλκίδας 89/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Νομοθεσία υπερχρεωμένων [Ν.3869/2010]. Οφειλές δανειοληπτών δικαιούχων στεγαστικών δανείων τ. ΟΕΚ. Νομική φύση στεγαστικού δανείου τ. ΟΕΚ. Παθητική νομιμοποίηση τ.ΟΑΕΔ / ΔΥΠΑ.

 

ΑΠ 913/2023

Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή για τη μεταρρύθμιση πίνακα κατάταξης - Έναρξη ισχύος κανόνων του ν. 4335/2015 - Διαδοχική επίδοση περισσότερων επιταγών προς εκτέλεση -.

 

ΑΠ 638/2023

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων - Συμβάσεις εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών - Συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών - Αναιρετικός έλεγχος -.

 

ΤρΕφΑθ 1704/2023

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Ευθύνη Τραπεζών από πλημμελείς επενδυτικές υπηρεσίες - Προστασία Καταναλωτή -.

 

ΜΠρ(Ασφ.Μ.)Αθ 4889/2023

Αναστολή εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση, επισπευδόμενη από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Τιτλοποίηση κατά τις διατάξεις του ν. 3156/2003. Περιεχόμενο συμβάσεων ανάθεσης της διαχείρισης των απαιτήσεων. Συστατικός τύπος των συμβάσεων. Το άρθρο 159 ΑΚ ορίζει ότι «Δικαιοπραξία για την οποία δεν τηρήθηκε ο τύπος που απαιτεί ο νόμος εφόσον δεν ορίζεται το αντίθετο, είναι άκυρη. Εξαιρετική νομιμοποίηση των εταιρειών ως μη δικαιούχων διαδίκων κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015. Επιβάλλεται ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του α. 2, ν. 4354/2015. Δεν προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα για την έκδοση του τίτλου, η νομιμοποίηση της ΑΕΔΑΔΠ να αιτηθεί την έκδοσή του και να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση. Από την εν λόγω περίληψη του δημοσιευθέντος ουσιώδους περιεχομένου της σύμβασης διαχείρισης ευθέως αποδεικνύεται ότι δεν αναφέρονται στη σύμβαση διαχείρισης οι προς διαχείριση απαιτήσεις και το τυχόν στάδιο μη εξυπηρέτησης κάθε απαίτησης, ως εκ τούτου κι επειδή παραλείπονται, μη πληρουμένου του εγγράφου συστατικού τύπου, η σύμβαση διαχείρισης τυγχάνει άκυρη. Οι προϋποθέσεις των διατάξεων περί εξαιρετικής νομιμοποίησης πρέπει να πληρούνται εν συνόλω, ανεξαρτήτως του νόμου δυνάμει του οποίου επέρχεται η τιτλοποίηση και ανατίθεται η διαχείριση απαιτήσεων. Η αιτούσα την έκδοση της ΔΠ και επισπεύδουσα στερείται ενεργητικής νομιμοποίησης λόγω απόλυτης ακυρότητας της σύμβασης διαχείρισης. Δέχεται την αίτηση, αναστέλλει την εκτέλεση τόσο της ΔΠ, όσο και της επιταγής προς εκτέλεση.

 

ΣτΕ 950/2023

Αρμοδιότητα του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και όχι του Δημοτικού Συμβουλίου για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

 

ΠΠρΗρακλείου 83/2023

Πρωτόδικη κρίση επί αγωγής διανομής περισσότερων οριζόντιων ιδιοκτησιών ανήκουσες σε 2 συνιδιοκτήτες, με άνισες μεταξύ τους μερίδες. Δυνατή η διανομή κτίσματος που ανεγέρθη βάσει νόμιμης οικοδομικής άδειας και στο οποίο εκτελέσθηκαν μεταγενέστερα αυθαίρετες κατασκευές και προσθήκες. 480 & 486 ΚΠολ.Δ.: Αυτούσια Διανομή περισσότερων ακινήτων που ανήκουν σε συγκοινωνούς με άνισες μερίδες. Διανομή με Απονέμηση – Προϋποθέσεις. Απαιτείται αυτοτελές αίτημα από οποιονδήποτε συγκοινωνό που προβάλλεται και με τις προτάσεις στον Α΄ βαθμό. Δικαστικό Ένσημο επί αγωγής διανομής προσοδοφόρου ακινήτου. Πώς υπολογίζεται.

 

ΕιρΗρακλείου 956/2023

Πρωτόδικη κρίση επί αγωγής συνοφειλέτη εις ολόκληρον από τραπεζικά δάνεια. Η εξόφληση οφειλής εις ολόκληρον από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες και δη πέρα του μέτρου που αναλογεί στον εξοφλήσαντα, γεννά απαίτηση πληρωμής της υπέρμετρης καταβολής σε βάρος του ή των λοιπών οφειλετών. 488 ΑΚ.: Παθητική Ενοχή εις Ολόκληρον. Εξόφληση εις ολόκληρον οφειλής από ένα συνοφειλέτη. Δικαίωμα Αναγωγής (Regressus). Μέτρο Ευθύνης. Προϋποθέσεις Ορισμένου Αγωγής. Κατά τόπο αρμοδιότητα. Άρθρο 33 Κ.Πολ.Δ. Αρμόδιο το Δικαστήριο του τόπου συνομολόγησης της εις ολόκληρον ενοχής. Πρόταση συμφωνίας παραίτησης από δικαίωμα αναπροσαρμογής διατροφής τέκνων εκ μέρους συνοφειλέτη-γονέα, ως άμυνα στην αγωγή αναγωγής σε βάρος του από τον άλλο γονέα. Απαγόρευση συμψηφισμού απαιτήσεων διατροφής. Μη νόμιμη η συμφωνία συμψηφισμού απαιτήσεων διατροφής τέκνων από τον έχοντα την γονική μέριμνα σύζυγο, στο πλαίσιο ρύθμισης των μεταγαμιαίων περιουσιακών σχέσεων μεταξύ των συζύγων. Σχετική συμφωνία δεν προβάλλεται ούτε στα πλαίσια της ΑΚ 281.

 

ΤρΔΠρΘεσ 979/2023

Προϋποθέσεις αστικής ευθύνης Δημοσίου και ΝΠΔΔ ένεκα υλικών πράξεων και παραλείψεων των οργάνων τους - Ηθική βλάβη - Απόδειξη στη Διοικητική Δίκη -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 4608/2023

Συνεπιμέλεια από κοινού και εξίσου. Εναλλασσόμενη διαμονή. Ισος επιμερισμός του χρόνου μεταξύ των γονέων ανά εβδομάδα.

 

ΜΠρΗρακλείου 608/2023

Οριστική απόφαση. Συνεπιμέλεια. Εναλλασσόμενη διαμονή. Τέκνο δύο (2) ετών. Επιβεβαίωση της αρχής πως η συνεπιμέλεια είναι προϋπόθεση της καλής συνεργασίας και όχι το αντίθετο. "...κατά την γνώμη του δικαστηρίου ... οι σχέσεις των διαδίκων δεν έχουν αποδομηθεί σε τέτοιο βαθμό που να επιβάλλει την απόκλιση από τον κανόνα της από κοινού άσκησης. Οι σχέσεις μεταξύ των διαδίκων κρίνεται ότι ... με την ενεργή συμμετοχή και των δύο στην ανατροφή των τέκνων τους ... θα εξομαλυνθούν, επιπλέον δε, τα τέκνα των διαδίκων θα επωφεληθούν από την συνέπεια στην τήρηση ενός προγράμματος που περιλαμβάνει ενεργή συμμετοχή και των δύο γονέων τους..." Εξορθολογισμός της διατροφικής αξίωσης. Ένσταση συνεισφοράς. Διάταξη επιστροφής, του παραχωρηθέντος στην σύζυγο λόγω επιείκιας, Ι.Χ. οχήματος, ιδιοκτησίας του ενάγοντος πατέρα, στον τελευταίο.

 

ΕιρΜυκόνου 31/2023

Παροχή διόδου - ΑΚ 1012 - Ασφαλιστικά μέτρα - Καθ' ύλην αρμοδιότητα - Ανάλογη αποζημίωση - Αοριστία αίτησης -.

 

ΜΠρΧαλκίδας 351/2023

Παραχώρηση ιδιαίτερης χρήσης χερσαίων ζωνών λιμένων - Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων - Σύμβαση παραχώρησης - Πραγματικό ελάττωμα μισθίου - Δικαίωμα μείωσης του μισθώματος -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 414/2023

Εφαρμογή άρθρου 42 ΠΚ. Προσωρινή κράτηση.

 

ΜΠρΗλείας 191/2023

Έφεση. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου (πιστωτικών ιδρυμάτων). Ανακοπή 933 ΚΠολΔ από οφειλέτη κατά επιταγής προς εκτέλεση και κατασχετηρίου εγγράφου. Προθεσμία άσκησης ανακοπής επί κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. Κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο. Δωσιδικία υποκαταστήματος. Τοπική αναρμοδιότητα πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Εξέταση αυτής κατ' έφεση. Ένσταση καταβολής εγγυοδοσίας κατά το άρθρο 169 ΚΠολΔ. Ορισμένο επιταγής και κατασχετηρίου εγγράφου. 180 ΚΠολΔ. Δικαστικά έξοδα επί ομοδικίας.

 

ΕιρΛαυρίου 108/2023

Η αντιμισθία του εκκαθαριστή της περιουσίας υπερχρεωμένου οφειλέτη ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 241 του Πτωχευτικού Κώδικα, ενώ επιτρέπεται και η αμοιβή βάσει συμφωνίας με τους πιστωτές σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 241. Η αντιμισθία του εκκαθαριστή δεν λογίζεται ως αμιγής δικηγορική αμοιβή και δεν υπόκειται σε καθεστώς επιβολής ΦΠΑ-.-

 

ΤρΔΕφΘεσ 1185/2023

ΟΑΕΕ - Εξαίρεση από ασφάλιση ΟΑΕΕ λόγω παράλληλης ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ - Ν. 2084/1992 - Καθιέρωση αρχής της επιλογής ενός ασφαλιστικού φορέα για νέους ασφαλισμένους - Ν. 4254/2014 -.

 

ΜΠρΑθ 1787/2023

Διαχειριστικός έλεγχος ανώνυμης εταιρίας - Αίτηση έκτακτου ελέγχου ανώνυμης εταιρίας -.

 

ΜονΔΠρΘεσ 2781/2023

Προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης ευθύνης Δημοσίου και ΝΠΔΔ από υλικές πράξεις και παραλείψεις - Κοιμητήρια-.

 

ΑΠ 945/2023

Έμμισθος δικηγόρος ΟΤΑ - Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο -.

 

ΜονΕφΑθ 308/2023

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας (ΑΠΑ2) -.

 

ΜΠρΠειρ 1148/2023

Προϋποθέσεις νομίμου εκδόσεως πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος.

 

ΤρΔΠρΑθ 9958/2023

Χρόνος άσκησης δικαστικού επιμελητή, είναι χρόνος πραγματικής προαιρετικής ασφάλισης. Θεωρείται συντάξιμος για την θεμελίωση δικαιώματος με ισχύουσες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης το 2010, ακόμη και αν η αίτηση αναγνώρισης έλαβε χώρα μετά το 2011.

 

ΑΠ 447/2023

Συγκρότηση-ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει την διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών - Διακίνηση-μεταφορά ναρκωτικών από κοινού, κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης - Αναίρεση κατηγορουμένων και αναίρεση ΕισΑΠ - Λόγοι αναίρεσης - 211 ΚΠΔ Μαρτυρία συγκατηγορουμένου - Αιτιολογία απόφασης - Τεκμήριο αθωότητας - Ελαφρυντικές περιστάσεις - Αυτοτελείς ισχυρισμοί -.

 

ΕιρΑργους 114/2023

Η μίσθωση που συνάπτεται με εμπορική εταιρεία ως μισθώτρια, προκειμένου το μίσθιο να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία των υπαλλήλων της (ήτοι τρίτων ως προς την ίδια που είναι η μισθώτρια) έχει χαρακτήρα απλής μίσθωσης του Αστικού Κώδικα και δεν ανάγεται στον κύκλο της εμπορικής δραστηριότητας της, ενώ δεν εφαρμόζονται σε αυτήν οι διατάξεις του ν. 1703/1987, διότι δεν χρησιμοποιείται το ακίνητο ως κύρια κατοικία της μισθώτριας. Συνεπώς δεν αποκλείεται η συνομολόγηση χρονικής διάρκειας βραχύτερης της τριετίας.

 

ΜΠρΑθ 937/2023

Αναγκαστική εκτέλεση. Ακύρωση επιταγής προς πληρωμή. Παραβίαση ν.4354/2015. Ακυρότητα σύμβασης διαχείρισης.

 

ΜΠρΑθ 1175/2023

Συντελεσθείσα ειδική διαδοχή, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της αιτήσεως και πριν την έκδοση της διαταγής πληρωμής. Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης τόσο του αιτούντος την έκδοση της διαταγής πληρωμής, όσο και του επισπεύδοντος την εκτέλεση ειδικού διαδόχου, καθόσον ο τελευταίος, δεδομένου ότι η αίτηση για την έκδοση της ΔΠ δε δημιουργεί εκκρεμοδικία, δεν καταλαμβάνεται από τα υποκειμενικά όρια της εκτελεστότητας κατ’ αρ. 919 παρ. 2 ΚΠολΔ. Ο ειδικός διάδοχος θα νομιμοποιείτο ενεργητικά στη συνέχιση ή στην έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, μόνο εφόσον η ειδική διαδοχή είχε ακολουθήσει τη σύνταξη ή την έκδοση του τίτλου. Δεκτή η ανακοπή, ακυρώνεται η διαταγή πληρωμής και η επιταγή προς πληρωμή.

 

ΜονΕφΑθ 1721/2023

Σύμβαση επενδυτικών υπηρεσιών - Ευθύνη Τράπεζας - Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (Perpetual Bonds) -.

 

ΜΠρΑθ 3827/2023

Ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου και στους δύο γονείς από κοινού (συνεπιμέλεια). Σύστημα εναλλασόμενης διαμονής στις κατοικίες αμφοτέρων των γονέων ανά εβδομάδα. Η αδυναμία των γονέων να συνεννοηθούν, δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη, κατά την άποψη που υιοθετεί το παρόν δικαστήριο, ώστε να μην ακολουθηθεί ο κανόνας της από κοινού άσκησης. Εξορθολογισμός της διατροφικής αξίωσης δεδομένου του επιμερισμού του χρόνου διαμονής του τέκνου σε αμφότερους τους γονείς του.

 

ΜΠρΑθ 5590/2023

Αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας - Επενδυτικές υπηρεσίες - Προστασία καταναλωτή - Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (Perpetual bonds) -.

 

ΜΠρΠατρών 127/2023

Αναγκαστική εκτέλεση. Ακύρωση επιταγής προς πληρωμή και έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης. Υποχρέωση επίδοσης ολόκληρης της σύμβασης πώλησης απαίτησης. 925 παρ. 1 ΚΠολΔ.

 

ΜΠρΝαυπλίου 465/2023

Αναγκαστική εκτέλεση. Ακύρωση διαταγής πληρωμής. Ανυπαρξία πληρεξουσιότητας δικηγόρου.

 

ΜΠρΚορίνθου 199/2023

Ν. 3869/2010 κατ' έφεση -.

 

ΕιρΑθ 688/2023

Δεκτή ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Ακύρωση επιταγής προς εκτέλεση - Ανεκκαθάριστη απαίτηση - Αόριστος περιορισμός απαίτησης από την καθ' ης η ανακοπή -.

 

ΜΠρΗλείας 166/2023