ΤρΔΕφΑθ 1390/2022

Υποχρεωτικός εμβολιασμός - Θάνατος από εμβόλιο - Αστική ευθύνη δημοσίου – Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜονΕφΑθ 2528/2022

Μίσθιο που χρησίμευε ως οικογενειακή στέγη - Θάνατος μισθωτή - Δικαίωμα υπεισέλευσης του επιζώντος συζύγου στη μίσθωση - Εφαρμογή στο σύμφωνο συμβίωσης - Διακοπή και επανάληψη δίκης λόγω θανάτου διαδίκου -.

 

ΑΠ 625/2022 

Ερήμην απόφαση - Κίνηση προθεσμίας αναίρεσης - Έμμισθοι δικηγόροι - Ειδική εισφορά αλληλεγγύης - Επίδομα θέσης ευθύνης - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΕιρΧαλανδρίου 1/2022

Πτώχευση μικρού αντικειμένου - Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως - Κήρυξη πτώχευσης -.

 

ΜΠρΗλείας 129/2022

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Εμπορική ιδιότητα - Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση -.

 

ΜΠρΗλείας 135/2022

Κατά τόπον αρμοδιότητα δικαστηρίου - Ρήτρα παρέκτασης αρμοδιότητας - Σύμβαση ΝΠΔΔ για τη διενέργεια απευθείας προμήθειας - Έγγραφος τύπος - Αίτηση ανάκλησης μη οριστικής απόφασης - Αναρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων -.

 

ΜονΕφΝαυπλίου 208/2022

Οροφοκτησία - Εξ αδιαιρέτου συγκύριοι - Συγκληρονόμος - Γνωστοποίηση προς τους συγκυρίους -.

 

ΕιρΠαγγαίου 69/2022

Εξωδικαστική παραίτηση - Προσπάθεια οφειλέτη να ρυθμίσει ταυτόχρονα τους δυο  πιστωτές του, μετά την λήψη της προσωρινής διαταγής και έως την συζήτηση της αιτήσεως -.

 

ΜΠρΑθ 459/2022 

Διαφορά ομολογίας και αποδοχής της αγωγής - Συνέπειες αποδοχής - Ορθός νομικός χαρακτηρισμός εργασιακών σχέσεων με ΟΤΑ -.

 

ΕιρΣάμου 48/2022 

Απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων - Αίτηση πτώχευσης μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας -.

 

ΜΠρΗλείας 132/2022 

Ανακοπή 933 ΚΠολΔ και πρόσθετοι λόγοι κατά πλειστηριασμού - Αναγκαστική παθητική ομοδικία επισπεύδοντος και υπερθεματιστή - Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία επισπεύδουσα δανείστρια και υπερθεματίστρια - Μετασχηματισμός ανώνυμης εταιρείας -.

 

ΑΠ 855/2022 

Συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση δικηγόρου σε δικόγραφο. Έννοια του τρίτου άρθρο 362 ΠΚ. Προσβολή προσωπικότητας και βλάβη.

 

ΑΠ.Ολ 5/2022 

Μνημόνιο - Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Νόμιμη μείωση αποδοχών εργαζομένων - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.

 

ΑΠ.Ολ 4/2022

Γιατροί με συμβάσεις εργασίας εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς υπηρεσιών υγείας - Γιατροί/οδοντίατροι - Ειδικό μισθολόγιο γιατρών ΕΣΥ - Μειώσεις αποδοχών γιατρών ΕΣΥ - Αναδρομικότητα μειώσεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣυμβΠλημΘεσ 707/2022 

Covid-19 – Δεκτή προσφυγή κατά απόρριψης αιτήματος διενέργειας νεκροψίας-νεκροτομής– Υπόνοιες ιατρικής αμέλειας -.

 

ΑΠ.Ολ 3/2022

Ειδικό μισθολόγιο γιατρών ΕΣΥ - Μειώσεις αποδοχών γιατρών ΕΣΥ – Αναδρομικότητα μειώσεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΤρΔΠρΑθ 5185/2022

Παραγραφή αξίωσης δημοσίου για επιβολή φόρου - Συμπληρωματικά στοιχεία –.

 

ΜΠρΠειρ 626/2022

Αντίθετες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων. Κατάργηση δίκης. Επικύρωση συμφωνίας. Επικοινωνία πατέρα με το ανήλικο τέκνο σε καθεστώς εναλλασσόμενης διαμονής για δυο εβδομάδες εκάστου μήνα (1η & 3η) συνεχόμενα με διανυκτερεύσεις.

 

ΜΠρΝαυπλίου 26/2022

Συνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 72 Ν. 4194/2013 που ορίζει ότι «Για τη σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση τίτλων εκτελεστών, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται στο σύνολο της δικαστικής δαπάνης, όπως αυτή επιδικάστηκε από το δικαστήριο».

 

ΜΠρΘεσ (ΑσφΜ) 5482/2022

Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων - Ν. 4800/2021 - Αντίθετες αιτήσεις εν διαστάσει συζύγων -  Αίτημα συνεπιμέλειας με χρονική κατανομή (εναλλασσόμενη κατοικία) - Διατροφή ανηλίκων - Ένορκες βεβαιώσεις -.

 

ΕιρΝέας Ιωνίας 104/2022

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή της αιτούσας στο ν. 3869/2010. Περιέλευση της αιτούσας σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των οφειλών της προς τις τράπεζες λόγω ανεργίας, εξάρτησης από ναρκωτικά και επιβάρυνσης δανείων με τόκους. Απόρριψη ένσταση δόλιας αδυναμίας πληρωμής λόγω αοριστίας. Απόρριψη ένστασης καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος λόγω ουσιαστικής αβασιμότητας. Δεκτή η αίτηση. Καταβολή δόσης ποσού περίπου 50,00 ευρώ για τέσσερα έτη και διαγραφή του υπολοίπου των οφειλών.

 

ΜΠρΗλείας 106/2022

Καταγγελία συμβάσεως εργασίας εργαζομένης σε εγκυμοσύνη.

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Αθ 2383/2022

Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας της ανήλικης κόρης στον πατέρα, καθορισμός τόπου διαμονής της ανηλίκου στο Αμαρούσιο Αττικής (κατόπιν προσωρινής διαταγής επιστροφής της στο Μαρούσι, ύστερα από παράνομη μετοίκηση της στον Πύργο Ηλείας) και επανεγγραφή της ανήλικης στο σχολείο της στο Αμαρούσιο Αττικής.

 

ΜΠρΑθΑσφΜ  2375/2022

Ενσταση συνεισφοράς και εξορθολογισμού των αιτουμένων κονδυλίων. Καθορισμός ύψους διατροφής για δυο ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε ιδιωτικό σχολείο στα 750€ για έκαστο τέκνο, ήτοι συνολικά 1500€ και απομείωση της επιδικασθείσας διατροφής εκ της προσωρινής διαταγής από 3000€ για αμφότερα τα τέκνα σε 1500€ για αμφότερα τα τέκνα, ήτοι σε ποσοστό 50%. Επίσης, παραχώρηση στον ανταιτούντα της μερικής χρήσης του ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρκας TOYOTA LANDCRUISER για το χρονικό διάστημα που θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τα τέκνα του.

 

ΜΠρΑθ 606/2022

Διανομή προϊόντος με απαγορευμένη ουσία - Προσβολή προσωπικότητας - Επαγγελματική φήμη και αξιοπιστία - Αποζημίωση - Ηθική βλάβη - Επίδειξη εγγράφου - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος - Μη ασφαλή τρόφιμα -.

 

ΤρΕφΑθ 414/2022

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή σοβαρής ασθένειας(ΑΠΑ3) .–

 

ΜονΔΠρΑθ 4268/2022

Πιλοτική δίκη ΣτΕ. Παραγραφή ασφαλιστικών εισφορών. Τρόπος διακοπής της παραγραφής και απόδειξη της. Ανακοπή κατά ταμειακών βεβαιώσεων του ΚΕΑΟ.

 

ΑΠ 354/2022

Προστασία καταναλωτή - Ευθύνη τράπεζας - Αδικοπρακτική ευθύνη - Ευθύνη εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - Ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας -.

 

ΜΠρΚορίνθου 45/2022

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Έφεση Ν. 3869/2010 από πιστωτή -.

 

ΜονΕφΑθ 172/2022

Προστασία καταναλωτών - Ευθύνη τράπεζας ως παρέχουσας επενδυτικές υπηρεσίες - Αδικοπρακτική ευθύνη -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 2309/2022

Παράταση δικονομικών προθεσμιών κατάθεσης προτάσεων, προσθήκης κλπ., με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, άνευ κλήτευσης των καθ' ων, λόγω αδυναμίας έγκαιρης πραγματικής επίδοσης με τη διαδικασία της σύμβασης της Χάγης.

 

ΤρΔΕφ(Ακ)Χανίων 18/2022

Διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης -.

 

ΤρΔΕφΑθ 386/2022

Προστασία σήματος - Κίνδυνος συγχύσεως του κοινού - Σήμα φήμης - Ομοιότητα σημάτων -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ) Θεσ 429/2022

Θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης αναπηρίας -.

 

ΕιρΚρωπίας 166/2022

Απόρριψη ένστασης δόλιας περιέλευσης σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών ως απαράδεκτης λόγω αόριστης προβολής. Εφαρμογή του ανακριτικού συστήματος σε αίτηση ν. 3869/2010, κατόπιν επαναπροσδιορισμού μέσω της πλατφόρμας του ν. 4745/2020. Εξασφάλιση του ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης. Μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής.

 

ΜονΔΠρΚορίνθου 50/2022

Ακύρωση κατάσχεσης ακινήτου από το Δημόσιο λόγω ασκηθείσας αίτησης ν.3869/2010 και εκδοθείσας προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου περί απαγόρευσης καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος του οφειλέτη - Διαδικασία ΚΕΔΕ σε συνδ. ν.3869/2010.

 

ΤρΔΕφ(Ακ)Πατρών 22/2022

Ανάκληση διορισμού υπαλλήλου νπδδ - Παράνομη επιλογή - Πλαστογραφία πτυχίου -.

 

ΑΠ 114/2022 

Αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία - Επένδυση χωρίς εντολή σε τραπεζικό ομόλογο -  Αμέλεια προστηθέντων τράπεζας - Μη ριζική μεταβολή της έννοιας της αμέλειας - Ένσταση περί συνυπολογισμού κέρδους και ζημίας -.

 

ΜΠρΗλείας 79/2022

Πλειστηριασμός ακινήτου κληρονομίας υπό δικαστική εκκαθάριση. Ανακοπή εκκαθαριστή κληρονομίας.

 

ΜΠρΠατρών 105/2022

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Εκποίηση περιουσίας οφειλέτη - Ορισμός εκκαθαριστή - Αμοιβή εκκαθαριστή -.

 

ΜονΕφΔυτΣτερΕλλάδας 31/2022

Έφεση - ΑΣΕΠ - Πιστοποιητικό εντοπιότητας - Μη πρόσληψη σε Δήμο κατόπιν διαγωνισμού - Προσβολή προσωπικότητας -.

 

ΑΠ 121/2022

Κτηματολόγιο - Χρησικτησία -.

 

ΑΠ 28/2022 

Εκτέλεση αποφάσεων κατά Δημοσίου και ΝΠΔΔ - Ανασταλτικό αποτέλεσμα άσκησης και προθεσμίας άσκησης αναίρεσης -.

 

ΑΠ 181/2022

Είναι ανεπίτρεπτη και άκυρη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του ν. 2496/1997, συμβατική ρήτρα περιορισμού της ευθύνης του ασφαλιστή που περιέχεται σε σύμβαση προαιρετικής ασφάλισης οχήματος για προσωπικό ατύχημα οδηγού, σύμφωνα με την οποία ρήτρα εξαιρείται από την ασφάλιση η περίπτωση εκείνη που ο ασφαλισμένος οδηγός τελούσε, κατά την επέλευση κινδύνου, υπό την επήρεια οινοπνεύματος, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 ΚΟΚ.

 

ΤρΔΠρΑθ 272/2022 

Μη νόμιμη ανάκληση αδείας διαμονής δεύτερης γενιάς υπηκόου Αλβανίας και απόρριψη αιτήματος ανανέωσής της. Η αδιάλειπτη διαμονή του αλλοδαπού στην Ελλάδα δεν αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς. Η γενική ρύθμιση του άρθρου 21 παρ. 6 του ν.4251/2014 εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, όπως οι διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4251/2014.

 

ΜΠρΚορίνθου 15/2022

Αναβάλλεται η συζήτηση έφεσης ν.3869/2010, κατ' αρθρ. 249 Κ.Πολ.Δ. μέχρι την έκδοση απόφασης από την Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου επί της υπόθεσης, η οποία έχει παραπεμφθεί σε αυτήν με την υπ’ αριθμ. 357/2021 απόφαση του Δ΄Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου σχετικά με το ζήτημα, του εάν η διάταξη της παραγράφου 2 περ. α΄του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010, κατά την οποία στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περιλαμβάνονται οι βεβαιωμένες οφειλές προς την φορολογική διοίκηση σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνιακό Κώδικα, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, αντίκειται ή μη σε συνταγματικές διατάξεις.

 

ΠΠρΠατρών 66/2022

Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα -.

 

ΜΠρΑθ 710/2022

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Διαδικασία Ν. 3869/2010 - Απόρριψη έφεσης πιστώτριας -.

 

ΣτΕ 195/2022

Δημόσιες συμβάσεις - ν. 4412/2016 - Δρομολόγια πλοίων -.

 

ΤρΔΕφ(Ακ)Αθ 260/2022

Δημόσιος διαγωνισμός - Χρονική αρμοδιότητα ΑΕΠΠ για έκδοση απόφασης μετά από αναπομπή της υπόθεσης απο το δικαστήριο -.

 

ΜΠρΑθ 92/2022

Ανακοπή άρθρου 933 ΚΠολΔ κατά της εκτέλεσης αλλοδαπής απόφασης κράτους-μέλους της ΕΕ (κατά τον Κανονισμό ΕΕ 1215/2012) -.

 

ΜΠρΗλείας 25/2022

Χρόνος παραγραφής της αξίωσης αναγωγής του ασφαλιστή κατά ασφαλισμένου σε περίπτωση εξαίρεσης από την ασφαλιστική κάλυψη.

 

ΣτΕ.Ολ 191/2022

Μεταβίβαση μετοχών ΕΥΑΘ ΑΕ - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΠολΕφΠατρών 13/2022

Αγωγή επίδειξης εγγράφων - Έννομο συμφέρον - Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων - Προσδιορισμός αποζημίωσης - Χορήγηση αντιγράφων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων απαλλοτρίωσης -.

 

ΜΠρΠατρών 68/2022

Εκούσια δικαιοδοσία - Αίτηση διορισμού ειδικού επιτρόπου ανηλίκου -.

 

ΜΠρΠατρών 62/2022

Εκούσια δικαιοδοσία - Αίτηση υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση - Ενεργητική νομιμοποίηση -.

 

ΣτΕ 13/2022

Δικηγόροι συνεργαζόμενοι σε δικηγορικές εταιρίες - Δελτίο παροχής υπηρεσιών - Υπολογισμός εισφορών κοινωνικής ασφάλισης - Αντιμετώπιση ως μη μισθωτών - Παραίτηση από το δικόγραφο ένδικου βοηθήματος στο ΣτΕ - Παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας από σωματείο - Κανονιστικές πράξεις - Εγκύκλιοι - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Πειρ 110/2022

Αίτηση Συντηρητικής Κατάσχεσης Πλοίου - Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές - Σύμβαση γυμνής ναύλωσης (bareboat charter ή charter by demise), μεταξύ της πλοικτήτριας ως εκναυλώτριας και και της πρώην πλοιοκτήτριας ως γυμνής ναυλώτριας -.

 

ΜΠρΑθ 227/2022

Εξάλειψη υποθήκης με αγωγή -.

 

ΜΠρΑθ 349/2022

Πνευματικά δικαιώματα - Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης -.

 

ΜονΔΠρΑθ 1/2022 

Λιμένες - Θόρυβος από την κίνηση οχημάτων - Προσφυγή κατά απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

 

ΜονΕφΠατρών 32/2022 

Κατάταξη δανειστών - Διαχρονικό δίκαιο -.

 

ΜΠρΠατρών 24/2022 

Διαμεσολάβηση - Υποχρεωτική αρχική συνεδρία -.

 

ΤρΔΠρΑθ 31/2022

ΕΦΚΑ - Προϋποθέσεις απονομής δεύτερης κύριας σύνταξης - Μη Εφαρμογή ΧΘΔΕΕ -.

 

ΜΠρΠειρ 221/2022

Επιδικάζει αποζημίωση σε βάρος πιστωτικού ιδρύματος για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο εκκαλών από παράνομες χρεώσεις και ανατοκισμούς αυτών, καθώς και αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης εξαιτίας της καθυστέρησης στην ικανοποίηση των αιτημάτων του. Δεκτή η έφεση. Δεκτή η αγωγή.

 

ΤρΔΕφ (Ακ-Αν) Αθ 35/2022

Δημόσιοι διαγωνισμοί - Λόγοι αποκλεισμού - Παραβίαση διατάξεων εργατικής νομοθεσίας - Όροι διακήρυξης -.

 

ΜΠρΗλείας 2/2022

Έφεση - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αγρότης - Εμπορική ιδιότητα – Εγγυητής – Μετασχηματισμός εταιρείας -.

 

ΠΠρΠατρών 1/2022

Κοινοπραξία επιδιώκουσα εμπορικό σκοπό - Αφανής εταιρία - Διαχειριστής εταίρος - Ικανότητα δικαίου - Προσβολή προσωπικότητας -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Πατρών 31/2022

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Προϋποθέσεις αναστολής - Έκδοση διαταγής πληρωμής - Αποδεικτική δύναμη ιδιωτικού εγγράφου -.

 

ΕιρΑθ 33/2022

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αίτηση μεταρρύθμισης ν. 3869/2010 -.

 

ΜονΕφΠατρών 6/2022

Έφεση από ερημοδικασθέντα διάδικο - Διαζύγιο - Υπερδιετής διάσταση -.

 

ΜονΕφΠατρών 5/2022

Ομαδική ασφάλιση προσωπικού επιχειρήσεως - Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από τον εργοδότη - Πλασματική πλήρωση αίρεσης -.

 

ΜΠρΑθ 41/2021 

Αμετάκλητη απόφαση. Αμοιβή δικηγόρου. Η σύμβαση εργολαβίας δίκης δεν προϋποθέτει για το κύρος της τήρηση εγγράφου τύπου, εκτός αν αφορά εργατικές και αυτοκινητικές διαφορές. Υπολογισμός αμοιβής επί του επιδικασθέντος συνολικού ποσού, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, και όχι επί του καθαρού.  Σώρευση αιτημάτων καταβολής αμοιβής από εργολαβία δίκης και αμοιβή από προφορική εντολή κατάρτισης συμφωνητικών εκμίσθωσης ακινήτου. Στοιχεία που πρέπει να διαλαμβάνονται στο δικόγραφο για το ορισμένο αγωγής του δικηγόρου. Παθητική νομιμοποίηση επί αγωγής καταρτισθείσης με τον αντιπρόσωπο και στρεφομένης και κατά του αντιπροσωπευόμενου. Παθητική οφειλή εις ολόκληρον προς πληρωμή της όλης αμοιβής κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος κατ΄ άρθρο 281 Α.Κ. Δεν επιτρέπεται η αμοιβή του δικηγόρου για κάθε εργασία του να υπολείπεται των ελαχίστων ορίων, που καθορίζονται από τα άρθρα 98 επ. Κώδικα Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954). Ο εντολέας δεν επιτρέπεται να αντιτάξει ότι είχε συμφωνηθεί μικρότερη αμοιβή-άκυρη η συμφωνία. Νόμιμο το αίτημα της καταψήφισης τόκων υπερημερίας μετά την εν μέρει μετατροπή του καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό. Ο Φ.Π.Α υπολογίζεται πλέον της αμοιβής, καθώς αποτελεί πρόσθετη επιβάρυνση εκ του νόμου. Νόμιμη η καταβολή τόκων επί του ποσού του Φ.Π.Α. για το χρόνο μετά την πλήρη εξόφληση του κονδυλίου της αγωγής. Δεν λαμβάνεται υπόψη ένορκη βεβαίωση μάρτυρα όταν στην κλήση για εξέταση μαρτύρων δεν αναφέρεται το επάγγελμα του μάρτυρα. Αποδεικτική δύναμη ανυπόγραφου εγγράφου. Απόφαση προσωρινά εκτελεστή για όλο το επιδικασθέν  ποσό. Επιδίκαση πλήρους δικαστικής δαπάνης και δικηγορικής αμοιβής στην ενάγουσα  δικηγόρο που παραστάθηκε, καθώς και στον πληρεξούσιο δικηγόρου της.

 

 

ΜΠρΑθ 1871/2021

Αναγνώριση στην Ελλάδα αλλοδαπής δικαστικής απόφασης (Ειρηνοδικείο Φρανκφούρτης) για το ζήτημα της αφάνειας φυσικού προσώπου Ελληνικής Ιθαγένειας, εκδοθείσης κατόπιν αιτήσεως μελών της οικογενείας του βάσει του Γερμανικού Νόμου περί Αφάνειας.

 

 

ΑΠ 1591/2021

Προϋποθέσεις χρησικτησίας σε βάρος του Δημοσίου. Απόδειξη κυριότητας επί ακινήτου έναντι του Δημοσίου. Κτήμα Βεΐκου.

 

ΕιρΘεσ 624/2021

Αοριστία αγωγής - Απαράδεκτο αγωγής για την καταβολή διδάκτρων ιδιωτικού σχολείου λόγω αοριστίας -.

 

ΑΠ 686/2021

Συμμετοχή σε αυτοκτονία - Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα - Προστασία προσωπικών δεδομένων - Δόλος - Αυτοτελής ισχυρισμός - Ελαφρυντικές περιστάσεις -.

 

ΠΠρΑθ 1240/2021 

Αδικοπραξία - Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - Ευθύνη τράπεζας και προστηθέντων αυτής - Παράλειψη παροχής πληροφοριών - Προστασία καταναλωτή - Επένδυση σε ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης

 

ΑΠ.Συμβ 173/2021

Ανασταλτικό αποτέλεσμα αναίρεσης - Αίτηση αναστολής της εκτέλεσης - Διαταγή πληρωμής -.

 

ΜΠρΑθ 1215/2021

Σύμβαση έργου - Ευθύνη επιβλέποντος μηχανικού - Ελλείψεις έργου - Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος - Ένορκες βεβαιώσεις - Διαχρονικό δίκαιο - Πραγματογνωμοσύνη - Επανάληψη συζήτησης -.

 

ΕιρΘηβ 125/2021

Αποδοχή υπερχρεωμένης κληρονομιάς -.

 

ΑΠ 1406/2021

Παραίτηση από το δικόγραφο της αναίρεσης - Αοριστία αγωγής - Αναιρετικός έλεγχος - Αδικοπρακτική ευθύνη - Ευθύνη προστήσαντος - Ευθύνη τράπεζας - Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες - Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - Ένσταση συνυπαιτιότητας - Αναίρεση για παράβαση διαθετικής αρχής -.

 

ΜονΕφΘεσ 1792/2021

Ευθύνη τραπεζών - Παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας των Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών - Προστασία καταναλωτή - Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες -.

 

ΜονΔΠρΑθ 9722/2021

Ακύρωση πράξεων ταμειακής βεβαίωσης του e ΕΦΚΑ Β Περιφερειακό ΚΕΑΟ - Ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών - Ταμειακή βεβαίωση χωρίς προηγούμενη  κοινοποίηση των οικείων καταλογιστικών πράξεων -–.

 

ΜονΔΕφΑθ 2782/2021

ΤΑΥΤΕΚΩ - Μείωση εφάπαξ βοηθήματος στο τέως ΤΑΥΤΕΚΩ και νυν eΕΦΚΑ - Αστική ευθύνη δημοσίου - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Αρχή αναλογικότητας - Αδικαιολόγητος πλουτισμός -.

 

ΜΠρΠατρών 59/2021

Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή τρίτου - Αναρμοδιότητα -.

 

ΜΠρΠειρ 3145/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

ΑΠ 1564/2021

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Ευθύνη Τραπεζών από επενδυτικές υπηρεσίες - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

 

ΣτΕ 2095/2021

Δημόσιος διαγωνισμός - Προδικαστική προσφυγή - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών - Εξαιρετική αρμοδιότητα ΣτΕ -.

 

Ειρ(Ασφ.Μ.) Αθ 751/2021

Κατάρτιση προφορικής σύμβασης εμπορικής μίσθωσης. Άτυπη και σιωπηρή σύμβαση μίσθωσης. Προϋποθέσεις αντιποίησης νομής σε περίπτωση μίσθωσης.

 

ΤριμΕφΛαρ 154/2021

Διαθήκη - Ίδρυμα - Κοινωφελής σκοπός - Ερμηνεία διαθήκης - Εφετείο - Εκούσια δικαιοδοσία - Εκτέλεση σκοπού - Αίτηση - Περιουσία υπέρ κοινωφελούς σκοπού - Επωφελέστερη αξιοποίηση καταληφθείσας περιουσίας - Ορος του αναπαλλοτριώτου - Αρση όρου αναπαλλοτριώτου με διαθήκη -.

 

ΜΠρΗλείας 324/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Έφεση -Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) -.

 

ΜΠρ (Ασφ. Μ.) Πειρ 1780/2021

Προσβολή προσωπικότητας ανήλικου τέκνου - Ειρωνικές και περιπαικτικές εκφράσεις -Λεκτικός εκφοβισμός - Επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ)Αθ 2117/2021

Δημόσιες Συμβάσεις - Διεθνής ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός - Αίτηση ακύρωσης -  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) - Οικονομική προσφορά - Εργατικό και ασφαλιστικό κόστος -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Θεσ 16113/2021

Νόμος 4800/2021 - Οικογενειακό δίκαιο - Ισχύς από 16-09-2021 - Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου - Γονική μέριμνα - Ενορκες βεβαιώσεις -.

 

ΜΠρΑθ 552/2021

Το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου υπολογίζεται  στο επτάμηνο του άρθρου 954§2 στοιχ. ε΄ ΚΠολΔ για τον ορισμό ημερομηνίας του πλειστηριασμού. Απαράδεκτος ο λόγος για εσφαλμένη περιγραφή ακινήτου σε ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Απαράδεκτες οι αντιρρήσεις στην έκταση που ισχύει το δεδικασμένο. Η άσκηση δικαιώματος δεν συνιστά κατάχρηση ακόμη και αν προκαλεί μεγάλη βλάβη.

 

ΑΠ 909/2021

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Εταιρίες ειδικού σκοπού - Μεταβίβαση επιχειρηματικών απαιτήσεων με πώληση - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΠΠρΑθ 1333/2021

Δεκτή αγωγή τέκνων κληρονομουμένου περί ακύρωσης δημόσιας διαθήκης υπέρ της αδελφής και της κόρης, της επί ετών συντρόφου του διαθέτη. Ανικανότητα του διαθέτη προς σύνταξη δημόσιας διαθήκης λόγω διανοητικής και ψυχικής διαταραχής - έλλειψη βούλησης διαθέτη (άρθρο 1719, αρ.3 ΑΚ). Μη αρμοδιότητα Συμβολαιογράφου για βεβαίωση περί του εάν ο διαθέτης βρισκόταν σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης. Η ενδεχόμενη βεβαίωσή του δεν εμποδίζει την απόδειξη της ανικανότητας του διαθέτη. Το Δικαστήριο, για τη σχετική κρίση του, συνεκτιμά τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίζονται και τις ιατρικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης.

 

ΑΠ 1352/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

ΠΠρΗλείας 44/2021

Αναγνώριση ακυρότητας ιδιόγραφης διαθήκη. Παραπεμπιπτική απόφαση. Εισαγωγή υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο με κλήση ενός εκ των συγκληρονόμων της μετά την άσκηση της αγωγής αρχικώς δεύτερης ενάγουσας.

 

ΜΠρΗλείας 318/2021

Εφεση σε εν μέρει οριστική απόφαση. Απόρριψη αυτής. Ασκηση δεύτερης εφέσεως. Παραδεκτό αυτής.

 

ΜΠρΣάμου 160/2021

Οριστική απόφαση - (Νέο) 1513 A.K. - Συνεπιμέλεια  -.

 

ΑΠ 1286/2021

Αίτηση αναίρεσης για παράβαση των ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών - Άτυπη σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών - Αοριστία - Αδικοπρακτική ευθύνη - Ένσταση συνυπολογισμού ζημίας και κέρδους -.

 

ΑΠ 765/2021

Τελεσιδικία ερήμην οριστικής απόφασης Εφετείου - Πίνακας κατάταξης - Απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργασίας - Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης - Δικαστική απόφαση ως απόδειξη -.

 

ΕιρΑθ 2215/2021

Αυτοκινητικό ατύχημα – Σύγκρουση οχημάτων – Υλικές ζημίες -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Θεσ 15512/2021

Ασφαλιστικά Μέτρα - Παραχώρηση χρήσης οικογενειακής στέγης - Έννοια οικογενειακής στέγης - Δυνατότητα παραχώρησης στον ένα σύζυγο ανεξάρτητα από το ποιος είναι κύριος ή έχει δικαίωμα χρήσης απέναντι στον κύριο -Δημιουργία ιδιόρρυθμης σχέσης -.

 

ΜΠρΑλεξ (Ασφ. Μ.) 325/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αναστολή διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης που επίσπευσε τράπεζα σε βάρος δανειολήπτη, δυνάμει τριών διαταγών πληρωμής, έως την έκδοση αποφάσεως επί της ασκηθείσας εφέσεως -.

 

ΜΠρΠειρ 2298/2021

Ακύρωση κατάσχεσης και πλειστηριασμού - κατά το σκέλος που αφορά στην κύρια κατοικία - που επισπεύδεται από δανειστή εξοπλισμένου με απαίτηση που γεννήθηκε κατά οφειλέτη, μετά την υπαγωγή του τελευταίου με τελεσίδικη απόφαση στις διατάξεις του ν. 3869/2010 -.

 

Ειρ (Ασφ.Μ.)Αθ 90/2021

Ασφαλιστικά μέτρα - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ενδεχόμενος δόλος - Αναστολή εκτέλεσης -.

 

ΜΠρΗλείας 323/2021

Διάσπαση ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση νέας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας -.

 

ΜΠρΠατρών 406/2021

Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω παύσης ισχύος διαταγής πληρωμής, που δεν επιδόθηκε νομίμως εντός δύο μηνών από την έκδοσή της - Διαταγή πληρωμής κατά κατοίκου εξωτερικού -.

 

Ειδικό Δικαστήριο άρθρου 88 παρ. 2 Σ (Μισθοδικείο) 255/2021

Συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί - Αντισυνταγματικότητα περικοπών συντάξεων, επανυπολογισμού και ανώτατου ορίου -.

 

ΤρΕφΑθ 4131/2021

Αστική ευθύνη δημοσίου - Ρυμοτομικά βάρη - ʼρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης - Αγωγή νομής - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Παραγραφή αξίωσης από αδικοπραξία - Έκτακτη χρησικτησία -.

 

ΤρΔΕφΑθ 2353/2021

Δημοτικά και κοινοτικά κοιμητήρια - Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου -.

 

ΑΠ 1183/2021

Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της υπαίτιας και παράνομης συμπεριφοράς της τράπεζας και της ζημίας των εναγόντων –

 

ΑΠ 1185/2021

Ευθύνη Τραπεζών - Επενδυτικές υπηρεσίες - Αδικοπρακτική ευθύνη - Κώδικας Δεοντολογίας ΕΠΕΥ - Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds) - Μεταβολή στο πρόσωπο του διαδίκου - Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί στο εφετείο -.

 

Ειρ (Ασφ.Μ.)Χαλ 15/2021

Αίτηση αρ. 6 παρ. 5 ν. 3869/2010 - Αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης-επιταγής προς εκτέλεση,  κατασχετήριας έκθεσης και διενεργούμενου πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας -.

 

ΜονΕφΛαρ 106/2021

Ευθύνη τραπεζών από επενδυτικές υπηρεσίες - Προστασία καταναλωτή -.

 

ΑΠ 1182/2021

Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της υπαίτιας και παράνομης συμπεριφοράς της τράπεζας και της ζημίας των εναγόντων –

 

ΜΠρΠειρ 2604/2021

Διαμεσολάβηση - Απαράδεκτο της συζήτησης εργατικής αγωγής λόγω μη προσκόμισης ενημερωτικού εγγράφου περί δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Θηβών 127/2021

Ασφαλιστικά μέτρα - Επίδειξη εγγράφων - Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης - Απόφαση περί απόσπασης - Μη ειδική αιτιολογία -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Θηβών 72/2021

Ασφαλιστικά μέτρα - Επίδειξη εγγράφων - Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης - Απόφαση περί απόσπασης - Μη ειδική αιτιολογία -.

 

ΕιρΛαυρίου 6/2021

Ανατροπή κατάσχεσης σύμφωνα με το αρ. 1019 ΚΠολΔ -.

 

ΤρΣυμβΑΠ (Ν. 3068)  7/2021

Μη συμμόρφωση του Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση -.

 

ΜΠρΠατρών 476/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Στοιχεία ορισμένου αίτησης ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένου προσώπου - Αοριστία αίτησης δολιότητας αιτούντος - Χορήγηση δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων -.

 

ΣτΕ 526/2021

Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί. Υποχρέωση της Διοικήσεως να εξαγοράσει ή να απαλλοτριώσει έκταση Οικοδομικού Συνεταιρισμού που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα - Περιοχή Άνω Βούλας - Ο.Σ. Καστελλοριζίων.

 

ΜΠρΗλείας 287/2021

Αγωγή διανομής, η οποία απαραδέκτως στρέφεται κατά προσημειούχου δανείστριας τράπεζας, η οποία έπρεπε να προσεπικληθεί.

 

ΕιρΑθ 1551/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ορισμός μηδενικών καταβολών σε διαζευγμένο πατέρα -.

 

ΕιρΑχαρνών 240/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ορισμός μηδενικών καταβολών σε διαζευγμένη μητέρα δύο παιδιών -.

 

ΣτΕ 1386/2021

Δημόσιοι υπάλληλοι - COVID-19 - Self-test - Ηλεκτρονική καταγραφή αποτελέσματος - Προστασία προσωπικών δεδομένων -.

 

ΜΠρΑθ 4816/2021

Μετοίκηση της συζύγου από την οικογενειακή στέγη - Εξυβριστική και υποτιμητική συμπεριφορά της συζύγου εις βάρος του συζύγου - Σημαντικό επεισόδιο μεταξύ των συζύγων που χειροδίκησαν κατά αλλήλων -.

 

ΜονΔΠρΚορίνθου 78/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αναστολή ΚΕΔΕ -.

 

ΕιρΑθ 372/2021

Αρχή αναλογικότητας - Διαμεσολάβηση - Αντισυνταγματικότητα υποχρεωτικής έγγραφης προδικασίας - Λήξη μίσθωσης - Αποζημίωση χρήσης - Αποζημίωση λόγω φθορών στο μίσθιο -.

 

ΜΠρΠατρών 311/2021

Διεθνής δικαιοδοσία - Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Δίκαιο ΕΕ - Εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαζυγίου - Κλονισμός των σχέσεων των συζύγων -.

 

ΜΠρΗλείας 277/2021

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων - Δημόσιες προμήθειες - Τόκος επί χρηματικών οφειλών ΝΠΔΔ - Παραγραφή αξιώσεων κατά ΝΠΔΔ -.

 

ΕΔΑΔ ΝΙΚΑ κατά ΕΛΛΑΔΟΣ (18.03.2021)

Ρυμοτομική απαλλοτρίωση. Εξάντληση εσωτερικών ενδίκων μέσων ως προϋπόθεση του παραδεκτού της προσφυγής. Εκτέλεση αποφάσεως δικαστηρίου που διατάσσει την άρση ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως. Έννοια "θύματος" κατά την ΕΣΔΑ. Προϋποθέσεις για τη διαπίστωση της παραβιάσεως των άρθρων 6 παρ. 1 και 13 της ΕΣΔΑ.

 

ΤρΔΕφΠειρ 1006/2021

Ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου κατηγορίας 10-20 κλινών. Ορθώς ασφαλίστηκε στον ΟΓΑ και όχι στον ΟΑΕΕ, νυν e-ΕΦΚΑ, καθώς ο ν.3050/2002 και οι απαλλακτικές διατάξεις του άρθρ. 9 αυτού τυγχάνουν ειδικότερες των διατάξεων του ν.3655/2008 και επομένως δεν υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του τότε ΟΑΕΕ, νυν e-ΕΦΚΑ.

 

ΜΠρΚορίνθου 145/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δικαιούχος των απαιτήσεων -.

 

ΜονΔΠρ (Συμβ)Αθ 430/2021

Αναστολή εκτέλεσης επιβληθείσης κατάσχεσης εις χείρας τρίτης τραπεζικής εταιρείας από Δ.Ο.Υ. -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.)Αθ 4485/2021

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής -.

 

ΜΠρΘεσ  13013/2021

Δικαστική Συμπαράσταση με αίτηση Εισαγγελέα κατόπιν κίνησης της διαδικασίας υποβολής από την κοινωνική υπηρεσία δημοσίου νοσοκομείου - Έννοια διαδίκου στην δίκη εκουσίας δικαιοδοσίας και τρόποι απόκτησης αυτής -.

 

ΜονΔΕφ (Ακ-Αναστ) Αθ 376/2021

Διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων - Μη προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης - Εφαρμογή νεότερων ρυθμίσεων σε εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες -.

 

ΜονΕφΠατρών 466/2021

Ασφαλιστικά μέτρα - Δυνατότητα συντηρητικής κατάσχεσης ή εγγραφής προσημείωσης υποθήκης - Μεταρρύθμιση ή ανάκληση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων - Αναστολή εκτέλεσης ασφαλιστικών μέτρων -.

 

ΕιρΠατρών 138/2021

Ρύθμιση οφειλών από δανειακές συμβάσεις - Αθέτηση της σύμβασης - Παραγραφή απαιτήσεως - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος -.

 

ΕιρΠατρών 137/2021

Αναστολή έκδοσης οριστικής απόφασης - Τραυματισμός σε τροχαίο ατύχημα και επελθών θάνατος -.

 

Ειρ (Ασφ.Μ.) Αθ 241/2021

Παραπεμπτική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων στο Δικαστήριο που θα υπαγόταν η κύρια αγωγή. Οι διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών που αναφύονται από τη σχέση της οροφοκτησίας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Μονομελών Πρωτοδικείων. Εργασίες σε πρασιά. Η λήψη ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρύθμισης κατάστασης για διαφορά που πηγάζει από τη σχέση της οροφοκτησίας υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Συμψηφισμός δικαστικών εξόδων λόγω του δυσερμήνευτου του εφαρμοζόμενου κανόνα δικαίου.

 

ΜΠρΚέρκυρας 810/2021

Ασφαλιστικά μέτρα - Μεταβολή τόπου διαμονής τέκνου - Προσωρινός ορισμός τόπου διαμονής τέκνων -.

 

ΕφΑθ 1944/2021

Κτήση κυριότητας ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία - Δεδικασμένο - Παράβαση καθήκοντος αληθείας - Στρεψόδικη διεξαγωγή δίκης -.

 

ΜονΔΠρΠατρών 777/2021

Αίτηση ακύρωσης - Πράξεις επιβολής προστίμου από ΔΟΥ - Διαδικαστικές παραβάσεις - Αρχή αναδρομικής επιβολής ελαφρύτερης κυρώσεως -.

 

ΑΠ 921/2021

Προστασία προσωπικών δεδομένων - Ηθική βλάβη από πράξεις περισσότερων - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Παθητική εις ολόκληρον ενοχή - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΕφΑθ 3204/2021

Αστική ευθύνη Δήμου - Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων -Κατάχρηση δικονομικών δυνατοτήτων - Καθήκον αλήθειας - Ποινές τάξης -.

 

ΕφΑθ 3201/2021

Αστική ευθύνη Δήμου - Έλλειψη δικαιοδοσίας πολιτικών δικαστηρίων -.

 

ΜονΔΠρΑθ 9670/2021

Συνταξιούχοι ΕΦΚΑ ΤΑΝ - Περικοπές και μειώσεις συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΑΠ 820/2021

Υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων στο ΔΕΕ - Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας αποφάσεων ή διαταγών δικαστηρίων κρατών μελών - Δημόσια τάξη ως λόγος μη αναγνώρισης απόφασης - Δικαίωμα δικαστικής προστασίας προστασίας - Δικαστικά έξοδα - Προσωρινή εκτελεστότητα - Αντιαγωγική διαταγή (anti-suit injuction) - Παρεμπόδιση δικαιώματος παροχής δικαστικής προστασίας από αποφάσεις και διαταγές δικαστηρίων άλλου κράτους μέλους -.

 

ΑΠ 249/2021

Κοινοτικό Σήμα - Προστασία σήματος - Κίνδυνος σύγχυσης - Σύνθετο σήμα - Αθέμιτος ανταγωνισμός - Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων -.

 

ΠΠρΘεσ 11605/2021

Όγδοη απόφαση για την αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές. Αφορά συγκεκριμένα την αντισυνταγματικότητα ως προς την αναδρομική επιβολή του τέλους στις κατατεθείσες αγωγές πριν την ισχύ του νόμου και οι οποίες συζητούνται μετά την δημοσίευση του νόμου περί υποχρεωτικότητας δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς (Αντίθετη μειοψηφία).

 

ΜΠρΠειρ 507/2021

Ανάθεση επιμέλειας από κοινού και στους δύο γονείς πριν την τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου με τον ν.4800/2021. Κατανεμήθηκε ημερολογιακά στον καθένα γονέα η άσκηση της επιμέλειας στην κατοικία του οποίου θα διαμένει το ανήλικο τέκνο. Ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα κατά τον χρόνο που δεν διαμένει με το ανήλικο τέκνο.

 

ΣτΕ 1078/2021

Αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτεμαχίου - Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων - Ειδική διοικητική διαδικασία ελέγχου αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων -.

 

ΑΠ 159/2021

Διαφορές από χορήγηση κοινωνικής παροχής από το Δημόσιο κ.λπ. - Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων - Αναίρεση για υπέρβαση δικαιοδοσίας - Αίτηση για επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση -.

 

ΑΠ 158/2021

Έκδοση απόφασης επιβλαβέστερης για τον εκκαλούντα - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

 

ΑΠ 156/2021

Φθορές στο μίσθιο - Αξίωση αποζημίωσης - Βοηθός εκπλήρωσης - Παραγραφή αξιώσεων από αδικοπραξία - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

 

ΜΠρΑθ 66/2021

Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών -.

 

ΕφΑθ 3242/2021

Απαλλοτρίωση - Παράλειψη παρακατάθεσης της αποζημίωσης - Παράνομη χρήση ακινήτου - Αστική ευθύνη δημοσίου - Αντιποίηση της νομής - ʼρση απαλλοτρίωσης -.

 

ΕιρΠάρου 13/2021

Εκούσια δικαιοδοσία - Άρση υποθήκης -.

 

ΕιρΑθ 1720/2021

Κληρονομική διαδοχή - Αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο τέκνο - Άδεια Δικαστηρίου -.

 

ΜονΠρΗλείας 229/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ισχυρισμός περί δόλου - Έφεση - Εκούσια δικαιοδοσία - Μηνιαίες καταβολές - Εξαίρεση κύριας κατοικίας - Ορισμός ποσού για τη διάσωση της κύριας κατοικίας -.

 

ΜΠρΗλείας 228/2021

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου οφειλέτη του Δημοσίου - Δήλωση τρίτου - Ανακοπή - Ακατάσχετο μισθών που έχουν κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό -.

 

ΤρΣυμβΔΠρ(άρθρ. 2 του Ν. 3068/2002) Ηρακλείου 674/2021

Διαπίστωση μη συμμόρφωσης ΔΟΥ σε εκδοθείσα δικαστική απόφαση που έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτέλεσης, κατά αναγκαστικής κατάσχεσης της ΔΟΥ, κατά της πρωτοφειλέτιδας αιτούσας, για τον λόγο, ότι, το κατασχεθέν ποσό του μηνιαίου μισθώματος αποτελεί το μοναδικό αξιόλογο εισόδημα βιοπορισμού της αιτούσας. Έγγραφο ΔΟΥ στον τρίτο μισθωτή, μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης αναστολής εκτέλεσης, ότι θα πρέπει να προβεί στην δημόσια παρακατάθεση του κατασχεθέντος ποσού μισθώματος (άρθρο 983 § 4 ΚΠολΔ). Κρίση του τριμελούς συμβουλίου διαπίστωσης παράλειψης συμμόρφωσης, ότι, θα καθίστατο άνευ ουσιαστικού περιεχομένου, ενόψει του κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης, διαφορετική ερμηνεία.

 

ΤρΣυμβΔΠρ (άρθρο 2 του Ν. 3068/2002) Ηρακλείου 665/2021

Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε δικαστική απόφαση - Πλημμελής συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστική απόφαση, λόγω πληρωμής μικρότερου ποσού τόκων -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 3192/2021

Δεκτή η ανακοπή κατά δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, εφόσον το βάθρο της εκτέλεσης, δηλαδή η κατάσχεση, έχει ανατραπεί με απόφαση Ειρηνοδικείου (1019 ΚΠολΔ) -.

 

ΤρΔΠρΑθ 4838/2021

Συνταξιοδοτικό δικαίωμα δικηγόρων - Αναγνώριση χρόνου άσκησης -.

 

ΠΠρΑθ 2067/2021

Αίτημα παύσης λειτουργίας και απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας - Λειτουργία σταθμού βάσης (κεραίας) κινητής τηλεφωνίας - Αρχή της προφύλαξης - Προσβολή προσωπικότητας -. 

 

ΜΠρ(Ασφ.Μ.)Πατρών 665/2021

Ανάκληση συντηρητικής κατάσχεσης - Διαταγή πληρωμής -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ) Αθ 672/2021

Τακτοποίηση αυθαιρέτων. Εννοια "αμετάκλητης δικαστικής απόφασης" που χαρακτηρίζει αυθαίρετο ορισμένο κτίσμα.

 

ΤρΔΕφ(Ακ) 360/2021

Προϋποθέσεις νομιμότητας πράξεως αναδασώσεως. Ακριβής προσδιορισμός του εμβαδού και των ορίων εκτάσεως ως προϋπόθεση της νομιμότητας πράξεως κηρύξεως αναδασώσεως.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 2555/2021

Αυτοδίκαιη άρση ισχύος απόφασης ασφαλιστικών μέτρων - Αντικείμενο δίκης -.

 

ΜΠρΠατρών 89/2021

Σώρευση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και κατά επιταγής προς εκτέλεση - Σύμβαση ακυρώσιμη λόγω πλάνης -.

 

ΕιρΑθ 1303/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ανατροπή έκπτωσης ν. 3869/2010 -.

 

ΜΠρΣύρου 31/2021

Καταγγελία σύμβασης εμπορικής μίσθωσης για ιδιόχρηση - Απόρριψη αγωγής ως νόμω αβάσιμης - Νομιμοποίηση παθητική -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 2687/2021

Προσβολή της προσωπικότητας της αιτούσας (πεθεράς) δια εξύβρισης από την καθ’ ης (νύφη) -.

 

ΕιρΑθ 1309/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -. 

 

ΕφΑθ 2261/2021

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας (ΑΠΑ2) -.

 

ΕφΑθ 1800/2021

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

ΑΠ 948/2021

Προστασία καταναλωτή - Συλλογική αγωγή - Εκούσια δικαιοδοσία - Δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Γενικοί Όροι Συναλλαγών - Δηλωτικοί όροι - Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές  - Δίκαιο ΕΕ -.

 

ΑΠ 840/2021

Εκούσια δικαιοδοσία - Αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης απόφασης - Απόφαση ΕΔΔΑ - Διάλυση σωματείου - Προστασία δημόσιας τάξης - Αρχή αναλογικότητας -.

 

ΑΠ 772/2021

Παλαιόν Εκκλησιαστικόν Ταμείον (Π.Ε.Τ.) - Δημόσια κτήματα - Ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτου - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

 

ΑΠ 585/2021

Χρησικτησία επί δημοσίου κτήματος - Διατάραξη της νομής - Δημόσιες γαίες - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΕιρΑθ 1369/2021

Αυτοκινητικό ατύχημα - Αποκλειστική ευθύνη εναγομένης - Υλικές ζημίες - Ηθική βλάβη - Έλεγχος ζημίας από ασφαλιστική εταιρία -.

 

ΠΠρΑθ 1976/2021

Ιατρική αμέλεια. Έβδομη απόφαση για την αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές.

 

ΜΠρΗλείας 201/2021

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου με ΝΠΔΔ, παρά την ιδιωτική φύση της διαφοράς, υπάγεται, σύμφωνα με το άρθρο 205 Α του Ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 α του Ν.4605/2019, στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων.

 

ΑΠ 459/2021

Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας στα πλαίσια πλημμελούς εκπλήρωσης σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από τράπεζα -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 2425/2021

Επίδειξη εγγράφου - Έννομο συμφέρον - Ασφαλιστικά μέτρα -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Βέροιας  190/2021

Επιμέλεια – Επικοινωνία - Διατροφή ανηλίκου - Παιδική πορνογραφία -.

 

ΕιρΜεγάρων 91/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Μηνιαίες καταβολές επί πενταετία -.

 

ΜΠρΑθ 248/2021

Ακύρωση  αναγκαστικής εκτέλεσης (επιταγής προς εκτέλεση και κατασχετηρίου εις χείρας Τραπεζικών Ιδρυμάτων ως Τρίτων), που επισπεύδεται από διαχειρίστρια εταιρεία για λογαριασμό αποκτώσας αλλοδαπής εταιρείας (fund) -.

 

ΤρΔΕφΘεσ 204/2021

Αστική ευθύνη δημοσίου - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Παραλείψεις ΟΤΑ - Θάνατος από πτώση δένδρων ή κλαδιών -.

 

ΤρΔΠρΑθ 6816/2021

Αστική ευθύνη δημοσίου - Θάνατος κατά τη διάρκειας πλημμύρας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης -.

 

ΔιαιτΑπόφ.Δ.Σ.Α. 12/2021

Δικηγορική εταιρεία - Αποχώρηση εταίρου - Αξίωση απόδοσης εισφορών - Παθητική νομιμοποίηση - Αποσβεστική προθεσμία -Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος -.

 

ΕιρΑθ 1099/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Επανάληψη της συζήτησης -.

 

ΜΠρΠατρών 295/2021

Επιλήψιμη νομή - Βάλτος -.

 

ΜΠρΠατρών 61/2021

Αξίωση αποζημίωσης χρήσης ιδανικού μεριδίου σε κοινό ακίνητο - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος -.

 

ΜΠρΠατρών 28/2021

Σύμβαση εξώδικου συμβιβασμού - Αγωγή από συμβιβασμό - Ρύθμιση περιουσιακών σχέσεων πρώην συζύγων -.

 

ΕιρΠατρών 69/2021

Προφορικές συμβάσεις δανείων - Αναγνωριστική αγωγή -.

 

ΜονΠρΚορίνθου 97/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Εκούσια δικαιοδοσία - Ερημοδικία εφεσιβλήτου - Αναγκαία ομοδικία - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Μηνιαίες καταβολές - Εξαίρεση από την εκποίηση -.

 

ΤρΔΕφΧανίων 70/2021

ΦΠΑ - Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ επί των εισροών -.

 

ΜΠρΠατρών 136/2021

Αναγκαστική εκτέλεση - Διαχρονικό δίκαιο - Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση στην αναγκαστική εκτέλεση - Διαδοχή διαρκούσης της αναγκαστικής εκτέλεσης - Επέκταση των υποκειμενικών ορίων της εκτελεστότητας - (Νέα) επιταγή προς εκτέλεση -.

 

Ειρ (Ασφ.Μ.) Αθ 9/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αίτηση Ν. 3869/2010 - Αναστολή πρωτόδικης απόφασης δυνάμει του αρ. 763 ΚΠολΔ μέχρι την έκδοση απόφασης επί της έφεσης -.

 

ΜονΔΠρΝαυπλίου 60/2021

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες -.

 

ΣτΕ 549/2021

Απαγόρευση πώλησης ιδιωτικών νήσων - Αρχαιολογικές ζώνες - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕιρΑθ 948/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

ΜονΔΠρΑθ 1806/2021

Αστική ευθύνη ν.π.δ.δ. - Προϋποθέσεις διαχρονικής ασφάλισης - Καθυστέρηση προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ - Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ΙΚΑ -.

 

ΤρΔΕφΑθ 108/2021

Προσαύξηση σύνταξης - Προσαύξηση οικογενειακών βαρών -Συντηρούμενο τέκνο - Ενηλικίωση τέκνου - Άσκηση γονικής μέριμνας από τον παππού -.

 

ΜονΔΠρΑθ 4526/2021

Δικηγόροι - ΕΦΚΑ - Προαγωγή στο Εφετείο και στον Άρειο Πάγο - Κατάργηση εισφοράς -.

 

ΜΠρΆμφισσας 19/2021

Έφεση - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Διάσωση κύριας κατοικίας -.

 

ΕιρΛαυρ 14/2021

Αγωγή χρέους από σύμβαση δανείου - Δωσιδικία του Δικαστηρίου βάσει του τόπου κατάρτισης της σύμβασης δανείου -.

 

ΤρΔΠρΠύργου 159/2021

Ιατρική ευθύνη - Θάνατος νεογνού - Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις -.

 

ΣυμβΕφΠατρών 77/2021

Θάνατος ασθενούς από COVID-19 - Ανθρωποκτονία εξ αμελείας -Διαταγή διενέργειας νεκροψίας -.

 

ΜΠρΗλείας 139/2021

Ειδική διαδικασία αυτοκινητικών διαφορών - ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) - Υποκατάσταση σε απαιτήσεις από αδικοπραξία - Παραγραφή πενταετής - Επιμήκυνση χρόνου παραγραφής -.

 

ΤρΕφΠατρών 86/2021

Δημόσια διαθήκη - Αποδεικτική ισχύς -  Έννομο συμφέρον για την αναγνώριση ακυρότητας διαθήκης -.

 

ΤρΕφΠατρών 80/2021

Νομικά πρόσωπα - Δημοτική επιχείρηση - Διαγωνισμός για πλήρωση θέσης έμμισθου δικηγόρου - Έννομο συμφέρον -.

 

ΕιρΙλίου 4/2021

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας οικόσιτης οικιακής μισθωτής για τη φροντίδα ηλικιωμένου - Επιδίκαση δεδουλευμένων αποδοχών, επιδομάτων εορτών και αποδοχών και επιδομάτων αδείας -.

 

ΜονΕφΠατρών 243/2021

Τραυματισμός σε πίστα «καρτ» - Υπαιτιότητα -.

 

ΜονΕφΠατρων 242/2021

Αδικοπραξία - Πώληση κλαπέντος μηχανήματος -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 898/2021

Προσωρινή επιμέλεια και διατροφή ανήλικου τέκνου - Ρωμαιοκαθολικός γάμος που τελέστηκε στο εξωτερικό -.

 

ΜΠρΑθ 620/2021

Αναγκαστική εκτέλεση - Απόδοση ή παράδοση τέκνου - Διατροφή - Απόφαση προσωρινώς εκτελεστή - Ανάθεση επιμέλειας ανήλικων τέκνων στον πατέρα - Απαγγελία χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης -.

 

ΣτΕ 30/2021

Αίτηση ακύρωσης - Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΕΛΠΙΣ» - Όργανα διοίκησης -.

 

ΤρΕφΑθ 137/2021

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας (ΑΠΑ2) -.

 

ΤρΕφΑθ 18/2021

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

ΜΠρΠατρών 33/2021

Διαδικασία διαφορών από διατροφή και επιμέλεια τέκνων - Υποχρέωση διατροφής - Όχληση - Επίδοση - Ακυρότητα - Δικονομική βλάβη - Στοιχεία ορισμένου αγωγής - Αξίωση διατροφής -.

 

ΜΠρΠατρών 164/2021

Σύμβαση πώλησης - Έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων - Πραγματικά ελαττώματα - Ενδοσυμβατική ευθύνη - Αδικοπρακτική ευθύνη - Προσωπική κράτηση -.

 

ΔΕφΑθ 898/2021

ΕΦΚΑ - Περικοπές συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης – Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΑθ 673/2021

Αυτοκινητικό ατύχημα - Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης - Ιδιαίτερη αποζημίωση για αναπηρία - Παραγραφή εν επιδικία -Διαχρονικό δίκαιο - Προσωπική κράτηση -.

 

ΕιρΣαλαμίνας 13/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αποδεικτικά μέσα - Δημόσιες αναρτήσεις στο Facebook -.

 

ΜονΕφΠειρ 65/2021

Προστασία καταναλωτή - Τράπεζες - ΓΟΣ - Τόκοι - Έτος 360 ημερών - Ακυρότητα - Εγγυητής - Σύμβαση ανοιχτού επιχειρηματικού δανείου - Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Λόγοι ανακοπής - Έγγραφη απόδειξη του συνόλου της απαίτησης -.

 

ΤρΕφΑθ 1970/2021

Συντηρητική κατάσχεση δυνάμει πρωτόδικης απλώς αναγνωριστικής απόφασης. Προϋποθέσεις επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης και αναστολής της τελευταίας. Πιθανολόγηση απαίτησης - δέχεται εν μέρει αίτηση αναστολής - περιορίζει συντηρητική κατάσχεση. 

 

ΑΠ 120/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ανειλικρινής δήλωση -.

 

ΑΠ 59/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

ΠΠρΣύρου 22/2021

Έκτη απόφαση για την αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές

 

ΕιρΠειρ 59/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ερημοδικία - Μηνιαίες καταβολές - Αφαίρεση καταβολών - Σύμμετρη καταβολή -.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 48/2021

Ανοιχτός δημόσιος διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός - Σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας - Απόρριψη προδικαστικής προσφυγής από την ΑΕΠΠ - Αίτηση αναστολής -.

 

ΤρΔΠρ (Συμβ) Λιβαδειάς 16/2021

Αίτηση αναστολής - Αναστολή σε κύρωση covid -19 - Ανεπανόρθωτη βλάβη - Κατάστημα τροφίμων-επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων - Διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης -.

 

ΕιρΑθ 454/2021

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ως προς το όνομα -.

 

ΠΠρΑθ 68/2021

Πέμπτη απόφαση για την αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές. 

 

ΜΠρΑθ 93/2021

Ακύρωση κατασχετήριας έκθεσης και πλειστηριασμού -.

 

ΤρΔΠρ (Συμβ) Λιβαδειάς 14/2021

Μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19 - Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος - Αναστολή εκτέλεσης -.

 

ΜονΕφΠατρών 153/2021

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων - Αστική ευθύνη δημοσίου - Καταγγελία σύμβασης έργου -.

 

ΜΠρΑθ 1973/2021

Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής -.

 

ΜΠρΑθ 27/2021

Αναγνώριση σχέσης έμμισθης εντολής, δικηγόρου εργαζόμενου σε νομική υπηρεσία Τράπεζας, αμειβόμενου μηνιαίως με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

 

ΜονΕφΠατρών 140/2021

Σύμβαση συμψηφισμού απαιτήσεων - Κατάθεση σε κοινό λογαριασμό - Απαιτήσεις τράπεζας κατά καταθέτη - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος -.

 

ΜονΕφΠατρών 104/2021

Αφηρημένη αναγνώριση χρέους -.

 

ΜΠρΣπάρτης 75/2021

Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης - Αξίωση προς αποζημίωση - Αυθαίρετη κατασκευή - Παραγραφή απαιτήσεως από αδικοπραξία - Νόμιμος τόκος -.

 

ΤρΔΕφΘεσ 204/2021

Ευθύνη Δημοσίου ή ΝΠΔΔ για αποζημίωση κατ’ άρθρο 105 ΕισΝ ΑΚ από παράνομες πράξεις των οργάνων τους. Προϋποθέσεις ευθύνης. Ευθύνη και από υλικές πράξεις εφόσον συνάπτονται με την λειτουργία της υπηρεσίας ιδίως όταν παραλείπονται τα ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις βάσει ειδικής νομοθεσίας, κοινής πείρας και αρχών καλής πίστης. Ψυχική οδύνη συνεπεία θανατώσεως προσώπου. Ευθύνη ΟΤΑ για συντήρηση επίβλεψη και χρήση των χώρων που έχουν φυτεύει δένδρα. Αυτοτελείς ισχυρισμοί του εναγομένου Δημοσίου ή ΝΠΔΔ συνιστάμενοι στην άρνηση της βάσης της αγωγής, προβάλλονται παραδεκτώς με τις απόψεις και όχι το πρώτον με το υπόμνημα. Ένορκες βεβαιώσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο πολιτικής δίκης δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων καθώς δεν ελήφθησαν σύμφωνα με τον ΚΔΔ.  Ευθύνη εναγόμενου Δήμου για πράξεις και παραλείψεις άτυπου συνεργείου κλάδευσης με σύμφωνη γνώμη Δημάρχου το οποίο παρέλειψε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή πτώσης κλαδιού, η οποία επέφερε τον θανάσιμο τραυματισμού του δικαιοπαρόχου των εκκαλούντων. Σφάλμα εκκαλουμένης. Δεκτή κατ’ ουσίαν η έφεση.

 

ΜΠρΑθ 1028/2021

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

ΜΠρΑθ 1927/2021

Διατροφή ανήλικου τέκνου. Δεκτή η ένσταση για συνεισφορά της μητέρας στη διατροφή του ανήλικου τέκνου. Μη συνεκτίμηση της αξίας του δικαιώματος της ψιλής κυριότητας της ενάγουσας επί ακινήτου για τον υπολογισμό των οικονομικών της δυνατοτήτων, αν και προτάθηκε προφορικά και με τις προτάσεις. Μη νόμιμο το αίτημα για χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση του πατέρα σε περίπτωση μη συμμορφώσεως με την απόφαση. Δεκτή εν μέρει η αγωγή. Μηνιαία διατροφή ποσού 280,00 ευρώ για ανήλικο τέκνο ηλικίας δέκα ετών. Επιδίκαση δικαστικών εξόδων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω νομικής βοήθειας που χορηγήθηκε στην ενάγουσα.

 

<