ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΔΕφΑθ 1446/12022

 

Προσφυγή ακύρωσης - Απόφαση/επιστολή Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας - Περιεχόμενο διαφημιστικών μηνυμάτων και προωθητικών ενεργειών επιχειρήσεων εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας -.

 

Επιστολή του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με θέμα το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων και προωθητικών ενεργειών των επιχειρήσεων εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου, με την οποία ζητείται η προσκόμιση εντός ταχθείσας προθεσμίας στοιχείων από, μεταξύ άλλων εταιριών, και από την προσφεύγουσα εταιρία. Δεν επιβάλλεται σε βάρος της προσφεύγουσας κάποια διοικητική κύρωση ούτε καν επαπειλείται η επιβολή συγκεκριμένης κύρωσης ή μέτρου σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της στην ανωτέρω πρόσκληση αποστολής των απαιτούμενων από την ίδια Αρχή στοιχείων. Μη επίκληση από την προσφεύγουσα συγκεκριμένης βλάβης. Απαράδεκτη προσφυγή ακύρωσης η οποία στρέφεται κατά της σιωπηρής απόρριψης αίτησης αναθεώρησης της προσβαλλόμενης μη εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης (επιστολής), διότι στρέφεται κατά δύο μη εκτελεστών διοικητικών πράξεων.

 

 

Αριθμός απόφασης : 1446/2022

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ 17ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, με δικαστές τους: Παναγή Κουτρίκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Μαρία Δραζιώτη και Ηλία Σαπουνά (Εισηγητή), Εφέτες Δ.Δ., και γραμματέα τον Δημήτριο Μενιάδη, δικαστικό υπάλληλο,

 

για να δικάσει τη με αρ. κατ. ΠΡ ./5.10.2020 προσφυγή και τους με αρ. κατ. ΠΛ ./28.7.2021 προσθέτους λόγους,

 

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 18-20), η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Ευστάθιο Ταχούμη,

 

κατά της «Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας» (Ρ.Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πειραιώς αρ. 132) και παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο Ευαγγελία Σταθουδάκη.

 

Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

Η κρίση του είναι η εξής:

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχ. το με κωδικό πληρωμής . ηλεκτρονικό παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ.), και τους προσθέτους λόγους, η προσφεύγουσα εταιρεία ζητεί ν' ακυρωθεί: α) η τεκμαιρόμενη, λόγω παρόδου τριμήνου, σιωπηρή απόρριψη της με αρ. πρωτ. ./6.5.2020 αίτησης αναθεώρησης που άσκησε κατά της ./3.4.2020 απόφασης/επιστολής του Προέδρου της καθ' ης Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με θέμα «περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων και προωθητικών ενεργειών» και β) η τελευταία αυτή απόφαση/επιστολή. Η προσφυγή αυτή πρέπει να εξετασθεί, ως προς το παραδεκτό της.

 

2. Επειδή, ο ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρικού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α Ί79), ορίζει, μεταξύ άλλων: στο άρθρο 4, ότι: «Η ΡΑΕ, η οποία συστάθηκε με το ν. 2773/1999 και αποτελεί την εθνική ρυθμιστική αρχή σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, κατά την έννοια των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ, ασκεί, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία της αγοράς ενέργειας», στο άρθρο 22, ότι: «1. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, ... , αποφασίζει ή εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη λήψη αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κανονιστικών και ατομικών πράξεων, ιδίως για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που τίθενται με τον παρόντα νόμο, την Προστασία των Καταναλωτών, την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτόν η ΡΑΕ παρακολουθεί και εποπτεύει ιδίως: α) α) το βαθμό και την αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας, σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής, (β) τις τιμές για τους οικιακούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων προπληρωμής, το ποσοστό αλλαγής Προμηθευτή, το ποσοστό διακοπής παροχής, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τα σχετικά τέλη, καθώς και τα παράπονα των Πελατών, (γ) την εμφάνιση στρεβλώσεων ή περιορισμών του ανταγωνισμού και περιοριστικών συμβατικών πρακτικών, όπως ρητρών αποκλειστικότητας που ενδέχεται να εμποδίζουν Πελάτες να συνάπτουν Συμβάσεις ταυτόχρονα με περισσότερους από έναν Προμηθευτές ή να περιορίζουν τη δυνατότητα επιλογής Προμηθευτή», στο άρθρο 24 παρ. 1 ότι: «Η ΡΑΕ ασκεί την εποπτεία της εφαρμογής των μέτρων προστασίας των Πελατών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δεύτερου Μέρους», στο άρθρο 49, με τίτλο "Διαφάνεια των χρεώσεων και των πληροφοριών", ότι: «1. Οι Πελάτες έχουν δωρεάν και εύκολη, χωρίς διακρίσεις, πρόσβαση στην πληροφορία που θα τους επιτρέπει να επιλέγουν τον κατάλληλο για αυτούς Προμηθευτή και, ιδίως, τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις και τους όρους των Συμβάσεων Προμήθειας εκάστου Προμηθευτή για τις κατηγορίες Πελατών που εξυπηρετούν, στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση τους, καθώς και στοιχεία της συνολικής χρέωσης της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου εκάστου Πελάτη. 2. Οι Προμηθευτές υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, τουλάχιστον στην ιστοσελίδα τους, όλους τους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στις Συμβάσεις Προμήθειας και τους αντίστοιχους τιμοκαταλόγους τους. Στους Κώδικες Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου είναι δυνατόν να εξειδικεύονται τα δικαιώματα αυτά και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στην αγορά, ιδίως των αρμόδιων διαχειριστών των Συστημάτων και των Δικτύων Διανομής ενέργειας και των Προμηθευτών, ώστε να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων των Πελατών. 3. Η ΡΑΕ δημοσιοποιεί συγκεντρωτικούς πίνακες με την ιστοσελίδα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα δημοσιευμένα τιμολόγια κάθε Προμηθευτή, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον Κώδικα Προμήθειας. 4. Κάθε Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί την αρχή της διαφάνειας και να δημοσιοποιεί γενικά στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει σχετικά με τους Πελάτες του, καθώς και στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες του. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχουν οι Προμηθευτές στους Πελάτες τους και ιδίως τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 48, καθώς και η παροχή αυτών σε εθνικό επίπεδο με τρόπο σαφώς συγκρίσιμο», στο άρθρο 32 παρ. 2 ότι: «Κατά των ατομικών εκτελεστών πράξεων της ΡΑΕ χωρεί αίτηση αναθεώρησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης. Η προηγούμενη άσκηση της αίτησης αναθεώρησης έχει χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής και είναι αναγκαία προϋπόθεση για το παραδεκτό του ένδικου βοηθήματος του άρθρου 33 του παρόντος νόμου» και στο άρθρο 33, ότι: «Η απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης αναθεώρησης, η οποία ασκήθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32, προσβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με το ένδικο βοήθημα της αίτησης ακύρωσης, στην περίπτωση που η απόφαση αφορά τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης, την τροποποίηση ή την ανάκληση διοικητικών αδειών, και της προσφυγής σε κάθε άλλη περίπτωση».

 

3. Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 63 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: «1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται σε ειδικές διατάξεις του Κώδικα, οι εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις από τις οποίες δημιουργούνται κατά νόμο διοικητικές διαφορές ουσίας, υπόκεινται σε προσφυγή. 2. . Στις περιπτώσεις που από το νόμο προβλέπεται, κατά της πράξης ή της παράλειψης, διοικητική προσφυγή, η οποία ασκείται, μέσα σε ορισμένη προθεσμία, ενώπιον του ίδιου ή ιεραρχικώς προϊσταμένου ή άλλου ειδικώς κατεστημένου, οργάνου, και συνεπάγεται τον έλεγχο της πράξης ή της παράλειψης κατά το νόμο και την ουσία (ενδικοφανής προσφυγή), το ένδικο βοήθημα της προσφυγής ασκείται παραδεκτώς μόνο κατά της πράξης που εκδίδεται για την ενδικοφανή προσφυγή .... 7. Με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι μεταγενέστερες και συναφείς προς την προσβαλλόμενη, πράξεις ή παραλείψεις, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί, αντιστοίχως, ως την πρώτη συζήτηση . Οι πράξεις ή οι παραλείψεις αυτές μπορούν πάντως να προσβληθούν και αυτοτελώς».

 

4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο Πρόεδρος της καθ' ης Ρ.Α.Ε. με την (2η προσβαλλόμενη) ./3.4.2020 έγγραφη επιστολή του, με θέμα «περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων και προωθητικών ενεργειών», απευθυνόμενη προς τις ειδικότερα αναφερόμενες στην 4η σελίδα αυτής, συνολικά τριάντα εννέα (39) επιχειρήσεις εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων και η προσφεύγουσα εταιρεία, ζήτησε από αυτές, εντός ταχθείσας προθεσμίας 30 ημερών, να ενημερώσουν εγγράφως την Αρχή για το περιεχόμενο των διαφημιστικών τους καταχωρήσεων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και λοιπά Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για τις προωθητικές τους ενέργειες εντός του έτους 2020. Ειδικότερα, στην ως άνω επιστολή αναφέρονται τα εξής: «Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, περί εποπτείας της αγοράς λιανικής και προστασίας των καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη τον εντεινόμενο ανταγωνισμό των Προμηθευτών, καθώς και την αυξανόμενη υποβολή παραπόνων από καταναλωτές που διαμαρτύρονται για αδυναμία κατανόησης ή/και παραπλάνησής τους ως προς τα προσφερόμενα τιμολόγια,   προχώρησε σε δύο παρεμβάσεις για το περιεχόμενο των Διαφημιστικών μηνυμάτων και προωθητικών ενεργειών των Προμηθευτών. Συγκεκριμένα, με την με αρ. πρωτ. ΡΑΕ 0-./18.7.2017 επιστολή της, η Αρχή κάλεσε τις εταιρείες προμήθειας Ηλεκτρισμού ή/και Φυσικού Αερίου να ενημερώνουν εγκαίρως τη ΡΑΕ για το περιεχόμενο των διαφημιστικών τους καταχωρήσεων, τόσο σε ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπα μέσα, σχετικά με τη δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου αποστέλλοντας στην Αρχή τα σχετικά διαφημιστικά σποτ ή/ και τις καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα. Επιπρόσθετα, κατόπιν αναφορών και παραπόνων καταναλωτών, διαφάνηκε ότι η πλειονότητα των διαφημιστικών μηνυμάτων χαρακτηρίζεται από έντονη ασάφεια περιεχομένου για τον καταναλωτή και ότι η αποσπασματική παράθεση στοιχείων τιμολόγησης και οι αθέμιτες συγκρίσεις με αναντίστοιχα μεγέθη ή υπηρεσίες καταλήγει στην αδυναμία του καταναλωτή να προβεί στις αναγκαίες συγκρίσεις για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Η Αρχή, με την με αρ. πρωτ. ΡΑΕ ./ 24.12.2019 επιστολή της και προκειμένου να συμβάλει στην ενίσχυση της ενημέρωσης του Καταναλωτή και στην προστασία του από ασαφή ή και παραπλανητικά προωθητικά μηνύματα, καθώς και στην εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού, κάλεσε τις εταιρείες προμήθειας Ηλεκτρισμού ή/και Φυσικού Αερίου να εφαρμόσουν αναφορικά με τις διαφημίσεις/ προωθητικά μηνύματα των υπηρεσιών/προϊόντων τους, τις παρακάτω οδηγίες: 1. Εφόσον περιλαμβάνεται συγκριτική αναφορά σε ενεργειακό προϊόν άλλου Προμηθευτή, θα πρέπει το αναφερόμενο ποσοστό να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το προκύπτον όφελος του καταναλωτή, λαμβανομένων υπόψη του συνόλου των παραμέτρων εκάστου τιμολογίου και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Άλλως, αναφορά σε ποσοστά επί τοις % (εν είδει έκπτωσης/μείωσης επιβάρυνσης) μπορεί να γίνεται μόνο σε σύγκριση με προγενέστερο τιμολόγιο του ίδιου Προμηθευτή. 2. Οποιαδήποτε αναφορά σε «χρέωση ρεύματος» ή «χρέωση φυσικού αερίου» ή «χρέωση κατανάλωσης» ή άλλη σχετική δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων. Σε τέτοια αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις που αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια ή το φυσικό αέριο, ήτοι, ανταγωνιστικό σκέλος και ρυθμιζόμενες χρεώσεις. 3. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά οπωσδήποτε και στο τελικό όφελος για τον Καταναλωτή - πάντα υπό την ανωτέρω υπό 1 προϋπόθεση - στο οποίο θα πρέπει να ενσωματώνεται από κοινού, τόσο η τιμή του ανταγωνιστικού, όσο και η τιμή του ρυθμιζόμενου σκέλους. 4. Σημαντικές χρεώσεις που επιβάλλονται συστηματικά ή δύνανται υπό προϋποθέσεις να επιβληθούν, όπως ιδίως η «Ρήτρα Αναπροσαρμογής» των χρεώσεων ανταγωνιστικού σκέλους, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται εμφανώς στο σύνολο των διαφημιστικών μηνυμάτων των παρόχων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και λοιπά Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα, καθώς και σε οποιαδήποτε επικοινωνία με τον καταναλωτή στην οποία γίνεται προσφορά ή τροποποίηση/αναβάθμιση κ.λπ. τιμολογίου, κατά το προσυμβατικό ή άλλο στάδιο. 5. Κάθε αναφορά σε «δωρεάν» υπηρεσία ή μειωμένη χρέωση κατανάλωσης θα πρέπει να προσδιορίζεται ως προς το χρονικό διάστημα που ισχύει/αφορά. Εφόσον δε, η ελάφρυνση υποκαθίσταται από άλλη παρεμφερή επιβάρυνση (π.χ. αντικατάσταση της χρέωσης παγίου από τη χρέωση για συνδρομή), θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην νέα αυτή χρέωση. 6. Το σύνολο των διαφημιστικών μηνυμάτων των παρόχων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και λοιπά Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα, θα πρέπει να αποστέλλεται αμελλητί στην Αρχή, σε συνέχεια του από 18.7.2017 σχετικού εγγράφου της Αρχής. Σε αυτά, θα πρέπει να αναφέρονται - εφόσον υπάρχουν - οι πρόσθετες κυμαινόμενες χρεώσεις που διαφοροποιούν το τελικό όφελος του καταναλωτή (ρήτρες αναπροσαρμογής). Στη συνέχεια, η Αρχή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (ιδίως άρθρα 3, 22 και 24 του ν. 4001/2011) για την εποπτεία της αγοράς λιανικής και προστασίας των καταναλωτών, διαπίστωσε από ελέγχους στους ιστοτόπους των ενεργών Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας ότι δεν υπάρχει η επιθυμητή συμμόρφωση σχετικά με τις ως άνω ρυθμιστικές συστάσεις, ειδικότερα σε ότι αφορά τα ως άνω σημεία 2, 3 και 4. Επιπλέον σας επισημαίνεται εκ νέου και η υποχρέωση των εταιριών προμήθειας Ηλεκτρισμού ή/και Φυσικού Αερίου να ενημερώνουν εγκαίρως τη ΡΑΕ για το περιεχόμενο των διαφημιστικών τους καταχωρήσεων, τόσο σε ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπα μέσα, σχετικά με τη δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου αποστέλλοντας στην Αρχή τα σχετικά διαφημιστικά σποτ ή/και τις καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα (ως άνω σημείο 6). Κατόπιν των ανωτέρω, καλείσθε όπως: 1. Υλοποιήσετε αμελλητί έως τις 30.5.2020, τις ανωτέρω επισημάνσεις και να ενημερώσετε σχετικά την Αρχή εγγράφως, με παράθεση συνδέσμων για τις ιστοσελίδες των εταιρειών σας καθώς και σχετικές οδηγίες πλοήγησης. 2. Αποστείλετε εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα στην Αρχή ( i nfo@rae.gr και consumers@rae.gr) το σύνολο των διαφημιστικών μηνυμάτων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και λοιπά Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για τις προωθητικές σας ενέργειες εντός του 2020». Κατ' αυτής της επιστολής η προσφεύγουσα εταιρεία άσκησε τη με αρ. πρωτ. ./6.5.2020 αίτηση αναθεώρησης, η οποία τεκμαίρεται ότι απορρίφθηκε σιωπηρώς λόγω απράκτου παρόδου τριμήνου από την άσκησή της. Κατά της τελευταίας αυτής σιωπηρής απορριπτικής πράξης και της ανωτέρω επιστολής του Προέδρου της καθ' ης, η προσφεύγουσα άσκησε, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, την κρινόμενη προσφυγή, καθώς και τους από 25.7.2021 προσθέτους λόγους, όπως αναπτύσσονται με το νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, με την οποία ζητεί την ακύρωσή τους, ως μη νομίμων, διότι εκδόθηκαν: α) κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, β) καθ' υπέρβαση της προβλεπόμενης από το νόμο εποπτικής και ρυθμιστικής αρμοδιότητας της καθ' ης Αρχής, και γ) κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων περί ανταγωνισμού και της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης και διότι τα θεσπιζόμενα δι' αυτών μέτρα παραβιάζουν: α) την ελευθερία της διαφήμισης, ως ειδικότερης έκφανσης της αρχής της οικονομικής ελευθερίας (άρθρα 5 παρ. 1 και 14 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και άρθρο 10 της Ε.Σ.Δ.Α.), καθώς και την αρχή της αναλογικότητας, και β) τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή (ν. 2251/1994), ενώ αντίκεινται και στη σχετική νομολογία του Δ.Ε.Ε. επί ζητημάτων σχετικών με την προστασία των καταναλωτών και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Μετά την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής και πριν τη συζήτηση της υπόθεσης εκδόθηκε η ./14.5.2021 έγγραφη επιστολή του Προέδρου της καθ' ης Αρχής, με ίδιο θέμα («περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων και προωθητικών ενεργειών») και ίδιους αποδέκτες, μεταξύ των οποίων η προσφεύγουσα, με την οποία ζητείται η προσκόμιση των ανηρτημένων στις ιστοσελίδες των εταιρειών σχετικών ως άνω στοιχείων έως την 28.5.2021.

 

5. Επειδή, από το προπαρατιθέμενο περιεχόμενο του ως άνω έγγραφου (επιστολής) ./3.4.2020 του Προέδρου της καθ' ης Ρ.Α.Ε., με θέμα το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων και προωθητικών ενεργειών των επιχειρήσεων εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου, με το οποίο ζητείται η προσκόμιση εντός ταχθείσας σχετικώς προθεσμίας των αιτούμενων στοιχείων - μεταξύ άλλων αποδεκτών του και - από την προσφεύγουσα εταιρεία, προκύπτει ότι με αυτό δεν επιβάλλεται, σε βάρος της προσφεύγουσας, κάποια διοικητική κύρωση (π.χ. χρηματικό πρόστιμο, σύσταση ή άλλο μέτρο) ούτε καν επαπειλείται η επιβολή συγκεκριμένης κύρωσης ή μέτρου σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της στην ανωτέρω πρόσκληση αποστολής των αιτούμενων από την ίδια Αρχή στοιχείων, περαιτέρω δε, η προσφεύγουσα, με την κρινόμενη προσφυγή της, δεν επικαλείται ότι υφίσταται συγκεκριμένη (υλική ή ηθική) βλάβη ούτε και προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι έχει επέλθει οποιοδήποτε βλαπτικό γεγονός ή άλλη δυσμενής συνέπεια, σε βάρος αυτής, από την έκδοσή του και, συνεπώς, τούτο στερείται εκτελεστότητας. Ενόψει αυτών, η κρινόμενη προσφυγή, η οποία στρέφεται κατά της 1ης προσβαλλόμενης σιωπηρής απόρριψης της σχετικής αίτησης αναθεώρησης της προσφεύγουσας κατά της ανωτέρω 2ης προσβαλλόμενης μη εκτελεστής, κατά τα γενόμενα δεκτά ως άνω, ατομικής διοικητικής πράξης, πρέπει, για τον αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενο αυτόν λόγο (άρθρο 35 του Κ.Δ.Δ.), ν' απορριφθεί, ως απαράδεκτη, διότι στρέφεται κατά των ανωτέρω αμφοτέρων μη εκτελεστών διοικητικών πράξεων (μη ενσωματωθείσας εν προκειμένω της 2ης προσβαλλομενης στην 1η προσβαλλόμενη πράξη, λόγω της εκτελεστότητάς της, κατ' άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 4011/2011), απορριπτομένων, ως αβασίμων, των αντιθέτων προβαλλομένων ισχυρισμών της. Κατόπιν τούτου παρέλκει, ως αλυσιτελής, η εξέταση από το Δικαστήριο των ζητημάτων, που ανακύπτουν από την έκδοση της ανωτέρω ./14.5.2021 -μεταγενέστερης με παρόμοιο περιεχόμενο - έγγραφης επιστολής του Προέδρου της καθ' ης Αρχής, ήτοι αφενός περί της κατάργησης της παρούσας δίκης, λόγω αντικατάστασης της 2ης προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης από την τελευταία αυτή πράξη, κατά τα προβαλλόμενα από την καθ' ης Αρχή, με το νομίμως κατατεθέν από 13.9.2021 υπόμνημά της, και αφετέρου περί της παραδεκτής με τη κρινόμενη προσφυγή συμπροσβολής της ίδιας ως άνω μεταγενέστερης πράξης, ως συναφούς με την 2η προσβαλλόμενη, κατά τα προβαλλόμενα από την προσφεύγουσα εταιρεία, με το δικόγραφο προσθέτων λόγων και το νομίμως κατατεθέν από 13.9.2021 υπόμνημα.

 

6. Επειδή, κατ' ακολουθίαν αυτών, πρέπει ν' απορριφθεί η προσφυγή και οι πρόσθετοι λόγοι αυτής, να διαταχθεί η κατάπτωση υπέρ του Δημοσίου του καταβληθέντος παραβόλου (άρθρο 277 παρ. 9 εδάφιο α' του Κ.Δ.Δ.), και ν' απαλλαγεί, κατ' εκτίμηση των περιστάσεων, η προσφεύγουσα εταιρεία από τα δικαστικά έξοδα της καθ' ης Αρχής (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε' του ίδιου Κώδικα).

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

Απορρίπτει την προσφυγή και τους προσθέτους λόγους αυτής.

 

Διατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Απαλλάσσει την προσφεύγουσα εταιρεία από τα δικαστικά έξοδα της καθ' ης Αρχής.

 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 31/3/2022 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, στις 14/4/2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ