ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΗλείας 231/2022

 

Κατάσχεση και πλειστηριασμός μισθωμένου ακινήτου με υπομίσθωση. Έγγραφα που πρέπει να κοινοποιήσει κατά το άρθρο 925 ΚΠολΔ η επωφελούμενη εταιρεία, που προήλθε από απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας, για να συνεχίσει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 231/2022

[αριθμός έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ανακοπής Μει./22.6.2020]

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Βασιλική Ρέππα, την οποία όρισε ο Προϊστάμενος του παρόντος Πρωτοδικείου, Πρόεδρος Πρωτοδικών, και από τη Γραμματέα Σταυρούλα Κυριαζή.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 09 Μαρτίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

 

Της ανακόπτουσας : ..., κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Κορακοχωρίου του Δήμου Πύργου Ηλείας, με ΑΦΜ 0., ΔΟΥ ., η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου Δικηγόρου της Δημητρίου Δημητρουλόπουλου [Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας, Α.Μ.000107, γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ.Ηλείας με αριθμό Η0./14.3.2022] και κατέθεσε προτάσεις.

 

Της καθ’ής η ανακοπή : Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία « Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Όθωνος αρ.8, με ΑΦΜ ., Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Γ.Ε.ΜΗ. ., νόμιμα εκπροσωπούμενης ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. ., λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρείας [άρθρο 16 Ν.2515/1997 και άρθρα 57 παρ.3 και 59-74 Ν.4601/2019 – Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπ’ αριθμ.. και 31909/20.3.2020], η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου Δικηγόρου της Δημητρίου Κονδύλη [Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας, Α.Μ.000002, γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων ΔΣΗλείας με αριθμό Η0./09.3.2022] και κατέθεσε προτάσεις.

 

Η ανακόπτουσα ζητά να γίνει δεκτή η από 18 Ιουνίου 2020 ανακοπή, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει./22.6.2020, και προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο της 25ης.11.2020, με εγγραφή στο οικείο πινάκιο με αριθμό [25]. Δυνάμει της υπ’αριθμ.Δ1α/ΓΠοικ : 71342/06.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από τις 07.11.2020 έως και τις 30.11.2020 και ως εκ τούτου η προκείμενη υπόθεση αποσύρθηκε και δεν συζητήθηκε κατά την ανωτέρω δικάσιμο της 11ης.11.2020. Κατά τη διάταξη του άρθρου 60 Ν.4753/2020 [ΦΕΚ Α 227/18.11.2020], με την υπ’ αριθμ. 317/2020 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηλείας, Προέδρου Πρωτοδικών, η ανωτέρω ανακοπή προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο της 09ης.6.2011. Κατά την τελευταία αυτή δικάσιμο η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας (09.3.2020) και γράφηκε στο οικείο πινάκιο.

 

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης,  ότε εκφωνήθηκε κατά τη σειρά εγγραφής της στο οικείο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη από 18 Ιουνίου 2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου Μει./22.6.2020 ανακοπή, η ανακόπτουσα εκθέτει ότι η καθής η ανακοπή, ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias», στις 16 Ιουνίου 2020 επέδωσε σ’ αυτήν [ανακόπτουσα] αντίγραφο από το υπ’ αριθμ../24.5.2019 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμ../24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου ., με την παρά πόδας αυτού από 15 Ιουνίου 2020 επιταγή προς εκτέλεση, με την οποία επιτάχθηκε να της αποδώσει τον χώρο, που είχε μισθώσει από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «. – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-... ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ». Ότι το μίσθιο, επιφανείας 27 τ.μ., βρίσκεται στη ταράτσα ενός ξενοδοχείου, που έχει ανεγερθεί επί αγροτεμαχίου, εμβαδού 8.129,27 τ.μ., κείμενου στη θέση «Καλλιθέα» ή «Άμμος Σαλίγκι» του δημοτικού διαμερίσματος Κ του Δήμου Πύργου Ηλείας. Ότι είχε προηγηθεί η καταγγελία της μίσθωσης από την καθ'ής με την επίδοση σ’ αυτήν στις 15 Οκτωβρίου 2019 της από 25.9.2019 εξώδικης δήλωσης-καταγγελίας. Ότι, δυνάμει σύμβασης υπομισθώσεως ακινήτου, υπεκμίσθωσε τον ανωτέρω μίσθιο χώρο, εμβαδού 26,75 τ.μ., στην ταράτσα του άνω ξενοδοχείου, στην υπομισθώτρια ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προκειμένου η τελευταία να εγκαταστήσει κεραίες. Ότι το ανωτέρω ξενοδοχείο, στην ταράτσα του οποίου βρίσκεται ο χώρος που είχε μισθώσει και εν συνεχεία υπομισθώσει, κατασχέθηκε αναγκαστικά δυνάμει της υπ’ αριθμ../20.02.2018 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, Αντωνίου Αντωνόπουλου, με επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ», της οποίας καθολική διάδοχος τυγχάνει η καθ’ής η ανακοπή, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ../05.02.2016 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμ../03.02.2016 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Αθηνών. Με βάση το ιστορικό αυτό, η ανακόπτουσα ζητά,  για τους αναφερόμενους στο δικόγραφο της ανακοπής λόγους, να ακυρωθεί η επισπευδόμενη σε βάρος της αναγκαστική εκτέλεση στο σύνολό της και ειδικότερα να ακυρωθούν το υπ’αριθμ../24.5.2019 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμ../24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου . και η από 15.6.2020 επιταγή προς εκτέλεση παρά πόδας του ως άνω υπ’ αριθμ../24.5.2019 πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμ../24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου . και κάθε πράξη εκτέλεσης. Τέλος, ζητά να καταδικαστεί η καθ'ής στη δικαστική της δαπάνη.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη ανακοπή παραδεκτά και αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου [άρθρο 933 παρ.1 και 3 ΚΠολΔ] κατά την προκείμενη ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών [άρθρα 937 παρ.3, 614 επ. ΚΠολΔ]. Είναι δε εμπρόθεσμη καθόσον έχει ασκηθεί εντός τριάντα [30] ημερών από την επίδοση της επιταγής [άρθρο 934 παρ.1 α ΚΠολΔ], καθώς στις 16 Ιουνίου 2020 αντίγραφο από το υπ’αριθμ../24.5.2019 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμ../24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου ., με την παρά πόδας αυτού από 15.6.2020 επιταγή προς εκτέλεση, επιδόθηκε στην ανακόπτουσα (βλ. την από 16 Ιουνίου 2020 επισημείωση του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Ηλείας . επί ακριβούς αντιγράφου της υπ’ αριθμ. ./24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου ., που προσκομίζει με επίκληση η ανακόπτουσα), ενώ η ένδικη ανακοπή κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου στις 22 Ιουνίου 2020 και επιδόθηκε στην καθ’ ης στις 29 Ιουνίου 2020 (βλ. την προσκομιζόμενη μετ` επικλήσεως υπ` αριθμ. ./29.6.2020 έκθεση επίδοσης του αρμόδιου Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Ηλείας ., που προσκομίζει με επίκληση η ανακόπτουσα). Ωστόσο, κατά το μέρος που ζητείται η ακύρωση του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμ../24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, η ανακοπή τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη, καθόσον η έκδοση απογράφου αποτελεί προπαρασκευαστική και όχι αυτοτελή πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας, δυνάμενη να προσβληθεί με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, δια της οποίας προσβάλλονται μόνον πράξεις εκτέλεσης και τούτο διότι ως πρώτη πράξη εκτέλεσης ορίζεται ρητώς από το άρθρο 924 ΚΠολΔ η (μεταγενέστερη της εκδόσεως απογράφου) επίδοση επιταγής προς εκτέλεση [ΜΠΑθ 4056/2013, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»]. Αντιθέτως, κατά το μέρος με το οποίο διώκεται η ακύρωση της ως άνω επιταγής προς εκτέλεση, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

 

[I] Κατά το άρθρο 1005 παρ.1  ΚΠολΔ, από τη στιγμή που ο υπερθεματιστής καταβάλει το πλειστηρίασμα, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού του δίνει περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, με την κατακύρωση δε και αφότου μεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, ο υπερθεματιστής αποκτά το δικαίωμα που είχε εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση, ενώ κατά τη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης είναι τίτλος εκτελεστός, με βάση τον οποίο μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση υπέρ του υπερθεματιστή και των διαδόχων του εναντίον εκείνου κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση και των διαδόχων του. Ενόψει των ανωτέρω η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης ρητά ανάγεται από το νόμο σε τίτλο εκτελεστό, ο οποίος στηρίζει νέα διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, με βάση την οποία ο υπερθεματιστής επιδιώκει να αποκτήσει, πέραν από την κυριότητα του πράγματος, που έχει ήδη αποκτήσει με τη μεταγραφή, και την κατοχή του. Με τη λήψη απογράφου και την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, η οποία συντάσσεται στο αντίγραφο απογράφου της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, αρχίζει η κατά το άρθρο 943 ΚΠολΔ νέα αυτοτελής διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά της οποίας επιβάλλεται η άσκηση ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν αρκεί η ακύρωση του πλειστηριασμού, για να ακυρωθεί και η άμεση εκτέλεση (αποβολή κατά το άρθρο 943 ΚΠολΔ), που λαμβάνει χώρα με εκτελεστό τίτλο την περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, διότι η συγκεκριμένη εκτέλεση είναι διαφορετική και δεν συμπαρασύρεται από την ακύρωση του πλειστηριασμού. Ακριβώς δε για να μην απολεσθεί η προθεσμία προσβολής της αποβολής, επιβάλλεται, ακόμα και όταν έχει προηγηθεί και εκκρεμεί ανακοπή κατά του πλειστηριασμού και της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, να ασκηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 69 § 1 περ. δ` ΚΠολΔ, ανακοπή κατά αυτής καθ’ εαυτής της αποβολής, με την προβολή των ίδιων λόγων, που έχουν ήδη προταθεί στην πρώτη ανακοπή κατά του πλειστηριασμού και της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως. Μάλιστα το δεδικασμένο, που θα παραχθεί ως προς το κύρος της εκτελέσεως από την πρώτη ανακοπή, δεσμεύει το δικαστήριο της δεύτερης ανακοπής, που δεν θα μπορεί να κρίνει με διαφορετικό τρόπο το κύρος της εκτελέσεως. Η παράλειψη του καθ’ ού η άμεση εκτέλεση να αμυνθεί κατά της πράξεως εκτελέσεως της αποβολής, την καθιστά απρόσβλητη, ακόμα και αν ακυρωθούν η έκθεση πλειστηριασμού και κατακύρωσης και η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης (ΑΠ 1437/2012, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).

 

[II] Το άρθρο 1009 ΚΠολΔ διεκδικεί εφαρμογή μετά την διενέργεια του πλειστηριασμού και την κατακύρωση του ακινήτου στον υπερθεματιστή σε μισθώσεις που καταρτίστηκαν πριν την επιβολή της κατάσχεσης. Κατά το στάδιο αυτό έχει καταβληθεί εγκύρως το πλειστηρίασμα και η εκτελεστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Ο πλειστηριασμός ως ιδιόμορφη σχέση πώλησης αποτελεί τη νόμιμη αιτία με βάση την οποία αποκτάται η κυριότητα από τον υπερθεματιστή κατά τη διάταξη του άρθρου 1033 ΑΚ. Κατά τους όρους του άρθρου 1192 ΑΚ, ως πράξη της αρχής, η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης υπόκειται σε μεταγραφή. Συνεπεία της σχετικότητας των ενοχών οι ενοχικές υποχρεώσεις, που βάρυναν το ακίνητο και χορηγούσαν σε κάποιον τρίτο το δικαίωμα της χρήσης, κατοχής και κάρπωσης του ακινήτου, δεν δεσμεύουν τον νέο κύριο αυτού ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό της έννομης σχέσης [ΑΠ 605/2007, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ]. Το άρθρο 1009 ΚΠολΔ, πριν τη τροποποίησή του με το Ν.4335/2015, παρεκκλίνοντας από την αρχή της σχετικότητας των ενοχών, προέβλεπε την προστασία των μισθώσεων του ακινήτου κατά τους όρους του άρθρου 614 ΑΚ. Έτσι εάν το ακίνητο ήταν επιβαρυμένο με μίσθωση, συναφθείσα πριν την κατάσχεση, ο υπερθεματιστής υποκαθιστούσε πλήρως τον μισθωτή. Μόνη εξαίρεση του ανωτέρω κανόνα αποτελούσαν οι μη έγκυρες μισθώσεις, οι μισθώσεις που δεν αποδεικνύονταν με δημόσιο έγγραφο ή έγγραφο βέβαιης χρονολογίας και οι μισθώσεις που περιείχαν ως όρο λύσης της σύμβασης την εκποίηση του μισθίου [ΑΠ 1230/2001, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 48/2013, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠΘηβ 557/1993, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ].

 

Πέρα από την προστασία της αστικής μίσθωσης, κατά την εφαρμογή του άρθρου 1009  ΚΠολΔ, πριν τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.4335/2015, ζήτημα ανέκυψε σχετικά με την προστασία των εμπορικών μισθώσεων δια της συγκεκριμένης διάταξης μετά την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 813/1978 "περί εμπορικών και ετέρων τινών κατηγοριών μισθώσεων", η οποία όριζε ότι "αι διατάξεις των άρθρων 614-618, 1164 ΑΚ και 1009 ΚΠολΔ, εφαρμόζονται και επί των υπαγομένων εις τον παρόντα νόμον ρυθμίσεων" με το άρθρο 3 του Ν. 1229/1982. Κατά την πλειοψηφία του Ακυρωτικού [ΟλΑΠ 6/2004, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ] οι διατάξεις των άρθρων 1009 ΚΠολΔ και 614 και 616 ΑΚ δεν εφαρμόζονται επί εμπορικών μισθώσεων και ο νέος κτήτορας υπεισέρχεται βάσει νόμου στην έννομη σχέση της μίσθωσης απεριόριστα έχοντας τη δυνατότητα καταγγελίας του άρθρου 997 ΑΚ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σύναψη πολυετών εμπορικών μισθώσεων με προκαταβολή μισθωμάτων για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, γεγονός που εμφανώς καταστρατηγούσε τα συμφέροντα του υπερθεματιστή, αφού οι προκαταβολές και οι εκχωρήσεις καταλάμβαναν μεγάλα χρονικά διαστήματα μεταγενέστερα της εκποίησης. Ο Ν.4335/2015 τροποποίησε ριζικά τη διάταξη του άρθρου 1009 ΚΠολΔ, σύμφωνα με την οποία «Αν το ακίνητο που πλειστηριάστηκε ήταν μισθωμένο για την άσκηση σε αυτό επιχείρησης, ο υπερθεματιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση, οπότε αυτή λύεται μετά την πάροδο δύο [2] μηνών από την καταγγελία. Στην περίπτωση αυτή η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης εκτελείται κατά του μισθωτή και του υπομισθωτή, καθώς και κατά οποιουδήποτε αντλεί τα δικαιώματά του από αυτούς ή κατέχει το μίσθιο για αυτούς». Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή ο υπερθεματιστής ως νέος κτήτορας του μισθίου, στο οποίο ασκείται επιχείρηση,  έχει δικαίωμα να καταγγείλει την έννομη σχέση της μίσθωσης, χωρίς να υπεισέρχεται σε αυτήν κατά τους όρους του άρθρου 614 ΚΠολΔ, και να προβεί σε άμεση εκτέλεση. Η τροποποίηση του άρθρου 1009 ΚΠολΔ θεσπίζει ως λόγο καταγγελίας της μίσθωσης την καταγγελία λόγω πλειστηριασμού. Συνεπώς δίνεται η δυνατότητα άσκησης του ουσιαστικού δικαιώματος της καταγγελίας μέσω μιας διάταξης δικονομικού δικαίου με δύο βασικές προϋποθέσεις, που τίθενται όχι από τον ΑΚ, ήτοι την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού που οδηγεί στην ενεργητική νομιμοποίηση του υπερθεματιστή ως νέου κυρίου προς άσκηση της καταγγελίας και την άσκηση σε αυτό επιχειρηματικής δραστηριότητας εκ μέρους του μισθωτή.  Ο νομοθέτης προστατεύει μόνο τη μίσθωση που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, γιατί μόνο τότε είναι βέβαιο ότι πρόκειται για μίσθωση πριν από την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό και που άρα είναι άξια προστασίας, αφού δεν αποκλείεται η κατάρτιση προχρονολογημένου ιδιωτικού συμφωνητικού [βλ. Ελένη Δρούγκα, Διπλωματική Εργασία με θέμα : Η σχέση της Αναγκαστικής Εκτέλεσης με τις διαρκείς έννομες σχέσεις, Τομέας Αστικού Δικονομικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δημοσιευμένη στο διαδίκτυο, ΕφΛαρ 431/2019, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»].

 

[ΙΙΙ] Με το Ν.4601/2019 ρυθμίζεται ο εταιρικός μετασχηματισμός με τη συμμετοχή δύο ή περισσότερων εταιριών με τον ίδιο ή διαφορετικό τύπο. Με βάση το άρθρο 2 παρ.1 του Ν.4601/2019 οι εταιρικές μορφές που μπορούν να υποβληθούν ή να μετάσχουν σε διαδικασία εταιρικού σχηματισμού είναι η ανώνυμη εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η ετερόρρυθμη εταιρεία, η κοινοπραξία, η ευρωπαϊκή εταιρεία, ο αστικός συνεταιρισμός και η ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία. Οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να μετάσχουν σε εταιρικό μετασχηματισμό με οποιαδήποτε ιδιότητα που προσιδιάζει σε αυτό και πιο συγκεκριμένα ως απορροφώμενες, απορροφώσες, συγχωνευόμενες, διασπώμενες, εισφέρουσες, επωφελούμενες, συνιστώμενες ή μετατρεπόμενες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του Ν.4601/2019. Οι βασικές κατηγορίες μετασχηματισμών που προβλέπει ο Ν.4601/2019 είναι τρείς και συγκεκριμένα η συγχώνευση, η διάσπαση και η μετατροπή. Σε όλες τις περιπτώσεις ο μετασχηματισμός συντελείται με και από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα εταιρεία, της σύμβασης διάσπασης ως προς την απορροφώμενη εταιρεία και της απόφασης της γενικής συνέλευσης ως προς τη μετατροπή. Στη συγχώνευση δύο ή περισσότερες εταιρείες ενοποιούνται σε μία, κατά τρόπο ώστε ένας φορέας να ασκεί πλέον την επιχείρηση που έως τότε ασκούσαν δύο ή περισσότεροι φορείς. Στη μετατροπή μια εταιρεία μεταβάλει εταιρική μορφή, χωρίς να προηγηθεί λύση της και χωρίς να μεσολαβήσει διαδοχή είτε καθολική είτε ειδική στην περιουσία της (άρθρο 104 Ν.4601/2019). Περαιτέρω στη διάσπαση μεταβιβάζεται με καθολική διαδοχή η περιουσία μιας εταιρείας, που λύεται χωρίς εκκαθάριση, σε δύο τουλάχιστον νεοϊδρυθείσες εταιρείες. Η διάσπαση γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους : α) με απορρόφηση, β) με σύσταση νέας εταιρείας, γ) με απορρόφηση και σύσταση νέας εταιρείας και δ) με εξαγορά για ανώνυμες εταιρείες (άρθρα 55 επ. Ν.4601/2019). Οι τρείς μορφές της διάσπασης είναι : α) η κοινή διάσπαση, όταν η διασπώμενη εταιρεία λύεται και μεταβιβάζει με καθολική διαδοχή σε άλλες εταιρείες, που υφίστανται ή συνιστώνται (επωφελούμενες), το σύνολο της περιουσίας της έναντι της απόδοσης στους μετόχους ή εταίρους της συμμετοχών στις επωφελούμενες, β) η μερική διάσπαση, στην οποία η διασπώμενη εταιρεία, χωρίς να λύεται, μεταβιβάζει με καθολική διαδοχή σε μία ή περισσότερες επωφελούμενες εταιρείες κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας, οι δε μέτοχοι ή εταίροι της διασπώμενης εταιρείας λαμβάνουν μετοχές ή εταιρικά μερίδια των επωφελούμενων εταιρειών και καθίστανται μέτοχοι ή εταίροι σε όλες τις μετέχουσες εταιρείες  και γ) η απόσχιση κλάδου, στην οποία η διασπώμενη εταιρεία, χωρίς να λύεται, μεταβιβάζει με καθολική διαδοχή κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας σε μία ή περισσότερες επωφελούμενες εταιρείες, η ίδια δε η διασπώμενη εταιρεία αποκτά τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια της επωφελούμενης εταιρείας και καθίσταται μέτοχος ή εταίρος της και όχι οι μέτοχοι ή εταίροι της διασπώμενης. Κύριο γνώρισμα της απόσχισης κλάδου είναι ότι διαφυλάσσεται η νομική αυτοτέλεια της διασπώμενης εταιρείας. Στην περίπτωση της απόσχισης κλάδου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια που διατίθενται από την επωφελούμενη εταιρεία, δεν αποκτώνται από τους μετόχους ή τους εταίρους της διασπώμενης, αλλά περιέχονται στην ίδια τη διασπώμενη, η οποία καθίσταται μέτοχος ή εταίρος αυτοτελώς ως νομικό πρόσωπο της επωφελούμενης εταιρείας. Η διασπώμενη μεταβιβάζει με καθολική διαδοχή κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας σε μια ή περισσότερες επωφελούμενες εταιρείες και εξακολουθεί να υφίσταται χωρίς να λύεται. Ως κλάδος δραστηριότητας ορίζεται το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, τα οποία συνιστούν από οργανωτική άποψη αυτόνομη εκμετάλλευση, δηλαδή σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναμα (άρθρο 54 παρ.3 Ν.4601/2019). Τα έννομα αποτελέσματα της απόσχισης κλάδου, τα οποία επέρχονται από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., είναι τα ακόλουθα : α) η μεταβίβαση κλάδου από τη διασπώμενη στην επωφελούμενη γίνεται με καθολική διαδοχή, β) η διασπώμενη εταιρεία λαμβάνει μετοχές ή εταιρικά μερίδια της επωφελούμενης και καθίσταται μέτοχος ή εταίρος αυτής, γ) η διασπώμενη εταιρεία διατηρεί τη νομική της αυτοτέλεια και συνεχίζει την δραστηριότητά της με τους εναπομείναντες κλάδους, δ) για τις οφειλές ευθύνονται εις ολόκληρον η διασπώμενη εταιρεία και η επωφελούμενη εταιρεία, ε) η επωφελούμενη εταιρεία καθίσταται ενάγουσα ή εναγομένη στις εκκρεμείς δίκες της διασπώμενης ως προς το μεταβιβασθέν τμήμα, χωρίς έτερη διατύπωση. Σύμφωνα με τις διατάξεις των §§ 1 και 2 του άρθρου 70 Ν.4601/2019, η διάσπαση συντελείται με μόνη την καταχώριση, σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα της περίπτωσης α της παρ.16 του Ν.3419/2005, της σύμβασης διάσπασης, ως προς τις επωφελούμενες εταιρείες, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. της διασπώμενης εταιρείας εφόσον πρόκειται για κοινή διάσπαση, από δε την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της διασπώμενης και των επωφελούμενων εταιρειών όσο και έναντι των τρίτων τα αποτελέσματα της διάσπασης (Ι. Ρόκας, Εταιρείες-Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιρειών του Εμπορικού Δικαίου, 6η έκδοση, 2019, σελ. 17-24, Β.Βύζας, Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου : Δύο ενδιαφέρουσες προσθήκες στο νέο δίκαιο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, ΔΕΕ, τεύχος 6, Ιούνιος 2019, σελ.820, Δ. Διακόπουλος, Εισαγωγή στο νέο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών- Μια συνοπτική παρουσίαση του νέου νόμου (Ν. 4601/2019), ΔΕΕ, τεύχος 5, Μάϊος 2019, σελ. 681).

 

[IV] Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 925 παρ.1 του ΚΠολΔ, ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος του δικαιούχου της απαίτησης δεν μπορεί να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση πριν κοινοποιηθούν σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση η επιταγή και τα έγγραφα που τον νομιμοποιούν. Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται τόσο για την έναρξη, όσο και για την συνέχιση της υπό του δικαιοπαρόχου αρξαμένης εκτελέσεως, είναι δε ανεξάρτητη και πρέπει να γίνεται ακόμα και όταν ο καθ’ ου η εκτέλεση έλαβε άλλοθεν γνώση της διαδοχής. Ως νομιμοποιούντα τον διάδοχο έγγραφα νοούνται τα αποδεικνύοντα την διαδοχή και πρέπει να κοινοποιούνται είτε είναι δημόσια είτε ιδιωτικά. Απαιτείται δε η επίδοση ολόκληρων των εγγράφων και όχι αποσπασμάτων. Αυτά πρέπει να κοινοποιούνται ως πρωτότυπα επίσημα έγγραφα, χωρίς να αρκεί η απλή μνεία τούτων στην επιταγή. Η παράβαση του άρθρου 925 παρ. 1 ΚΠολΔ συνεπάγεται ακυρότητα της εκτέλεσης ανεξαρτήτως βλάβης, δεδομένου ότι η φράση του νόμου «δεν δύναται να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση» είναι ισοδύναμη με την απειλή ακυρότητας. Ως προς την υποχρέωση ειδικότερα συγκοινοποιήσεως των νομιμοποιητικών εγγράφων και στην περίπτωση της οιονεί καθολικής διαδοχής, η οποία επέρχεται λόγω μετασχηματισμού, με δεδομένη την συνθετότητα και την ποικιλία των επιμέρους πράξεων, από τις οποίες απαρτίζεται η συγχώνευση των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών, άρα και των αντιστοίχων εγγράφων, που την πιστοποιούν, η απαίτηση συγκοινοποίησης στον καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη, στο πλαίσιο της ρυθμίσεως του άρθρου 925 παρ.1 ΚΠολΔ, όλων των εγγράφων που απαιτεί ο νόμος για τη συντέλεση της συγχώνευσης, εκτός του ότι δεν συμπορεύεται με το πνεύμα της ρυθμίσεως του ανωτέρω άρθρου 925 παρ.1 ΚΠολΔ, είναι και ιδιαιτέρως πολυτελής, εξόχως δαπανηρή, αλλά και παρεμβάλει σοβαρά εμπόδια, παρεμποδίζοντας την πρόσβαση των δανειστών αδικαιολογήτως στην εκτελεστική διαδικασία. Η αναγκαστική εκτέλεση βάζει μεν συνήθως τον τύπο πριν από την ουσία, όχι, όμως, σε βαθμό που εγγίζει τα όρια της κατάχρησης. Κατ’ ανάγκη λοιπόν, όπως άλλωστε υποδεικνύει η ίδια η ρύθμιση του νόμου, θα πρέπει να επιλεγούν εκείνα μόνο τα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συντέλεση της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας από τη διασπώμενη και τη σύσταση της επωφελούμενης και στοιχειοθετούν τη νομιμοποίηση της τελευταίας. Καθώς δε τα αποτελέσματα της συγχώνευσης επέρχονται αυτοδικαίως εκ του νόμου και χωρίς άλλη διατύπωση τόσο για τη διασπώμενη και την επωφελούμενη εταιρεία όσο και έναντι τρίτων από την έγκριση και καταχώρηση της εγκριτικής πράξεως της διοικήσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο [Γ.Ε.ΜΗ.], από το ίδιο δε χρονικό σημείο εκχωρούνται οι απαιτήσεις και αναλαμβάνονται οι υποχρεώσεις της νέας εταιρείας, είναι προφανές ότι και η νομιμοποίηση της τελευταίας αρχίζει ακριβώς από τότε. Άρα, τα έγγραφα, που πιστοποιούν τις ανωτέρω πράξεις και ολοκληρώνουν την διάσπαση, είναι τα μόνα κρίσιμα και θα πρέπει να συγκοινοποιούνται στον οφειλέτη με την επιταγή. Όλα τα προηγούμενα οσηδήποτε σπουδαιότητα και σοβαρότητα αν παρουσιάζουν για τη διαδικασία της διασπάσεως καθ’ εαυτήν, δεν παύουν να αποτελούν στοιχεία, που αφορούν στις εσωτερικές σχέσεις των εταιρειών [διασπώμενη-επωφελούμενη]. Προς τα έξω η διάσπαση με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας λαμβάνει χώρα μόνο με την έγκριση και καταχώρηση της εγκριτικής πράξεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Τα έγγραφα που νομιμοποιούν, συνεπώς, την επωφελούμενη εταιρεία, που προήλθε από την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας, είναι η ανακοίνωση της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίνεται η απόσχιση, καθώς και η σχετική ανακοίνωση της καταχώρησης της επωφελούμενης εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η κοινοποίηση των εγγράφων αυτών είναι αρκετή και ανταποκρίνεται πλήρως στη νομοτυπική μορφή των εγγράφων που αξιώνει το άρθρο 925 παρ. 1 του ΚΠολΔ. Ως προς το συμβολαιογραφικό έγγραφο της διάσπασης (άρθρο 67 παρ.2 Ν.4601/2019), η ενδεχόμενη υποχρεωτική συγκοινοποίησή του μετά των αμέσως ανωτέρω εγγράφων όχι μόνο δεν βρίσκει έρεισμα στο νόμο, αλλά δεν εξυπηρετεί και καμία πρακτική σκοπιμότητα, ενώ, αντιθέτως, μόνο προσκόμματα στην εκτέλεση και δυσανάλογη επιβάρυνση του οφειλέτη συνεπιφέρει. Βέβαια είναι ακριβές ότι η συμβολαιογραφικώς καταρτιζόμενη σύμβαση διασπάσεως με απόσχιση αποτελεί, από ουσιαστική άποψη, το ουσιωδέστερο έγγραφο της διαδικασίας της απόσχισης. Δεν έχει, ωστόσο, αποφασιστική σημασία για τη νομιμοποίηση της επισπεύδουσας εταιρείας, που προήλθε από την απόσχιση. Δεν συνιστά έγγραφο που αποδεικνύει τη νομιμοποίηση της νέας εταιρείας στη θέση της παλαιάς. Μπορεί η σύμβαση της διάσπασης να περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις ειδικότερες συμφωνίες των συμβαλλομένων εταιρειών, αυτό όμως ελάχιστα ενδιαφέρει τον οφειλέτη. Τον οφειλέτη δεν τον ενδιαφέρει η ευρωστία ή η φερεγγυότητα της νέας εταιρείας, αλλά μόνον αν αυτή διαδέχθηκε νομότυπα τις αρχικές εταιρείες. Εφόσον πιστοποιείται από την αρμόδια διοικητική αρχή, ύστερα από έλεγχο της νομιμότητας, το νομότυπο της διάσπασης με απόσχιση και επακολουθεί η κατά νόμο καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., η νέα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της διασπώμενης εταιρείας δίκην καθολικής διαδοχής και η νομιμοποίηση της νέας εταιρείας αποδεικνύεται έτσι πλήρως και τα δικαιώματα του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη κατοχυρώνονται, επίσης, πλήρως και από κάθε άποψη, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην καθολική διαδοχή, όπου αρκεί η κοινοποίηση του κληρονομητηρίου για την εκπλήρωση της νομοτυπικής μορφής του άρθρου 925 παρ. 1 ΚΠολΔ. Η ουσιαστικού δικαίου σύμβαση κοινοποιείται μόνο στην περίπτωση της ειδικής διαδοχής, διότι εκεί είναι απαραίτητη η αναγωγή στις επιμέρους συμφωνίες (λ.χ. της εκχωρήσεως), ώστε να διαπιστωθεί ο φορέας του επιδίκου δικαιώματος, που αποτελεί ουσιαστικό συστατικό στοιχείο της νομιμοποιήσεως. Αντίθετα, στην περίπτωση της (οιονεί) καθολικής διαδοχής, ανάγκη για εξακρίβωση του φορέα συγκεκριμένων δικαιωμάτων της διαδοχής δεν υφίσταται. Η δραστηριότητα της διασπώμενης εταιρείας μεταβαίνει ως σύνολο στην επωφελούμενη εταιρεία, ώστε να αρκούν τα έγγραφα, που πιστοποιούν τη συνολική αυτή περιουσιακή μετατόπιση, για την απόδειξη της αλλαγής του φορέα του συνόλου των ουσιαστικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, άρα και της νομιμοποιήσεως (ΑΠ 345/2006, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 291/2022, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠΘες 6562/2021, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με τον πρώτο λόγο ανακοπής, η ανακόπτουσα ζητά την ακύρωση της από 15.6.2020 επιταγής προς εκτέλεση παρά πόδας του υπ’αριθμ. 19/24.5.2019 πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’αριθμ../24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, ισχυριζόμενη, ότι από τα έγγραφα, που συγκοινοποίησε η καθ'ής η ανακοπή με την ανωτέρω επιταγή, δεν αποδεικνυόταν η μεταβίβαση της απαίτησης στην τελευταία, ως επωφελούμενη εταιρεία, από την διασπώμενη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank-Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», δια απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύστασης της καθ'ής, καθώς και εάν το ακίνητο (ξενοδοχείο), που περιγράφεται στην υπ’αριθμ../24.5.2019 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου και το οποίο συνεπεία του πλειστηριασμού περιήλθε στη πλήρη κυριότητα της διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας, παρέμεινε στην περιουσία της τελευταίας [διασπώμενης] ή μετά τη διάσπαση περιήλθε στην πλήρη κυριότητα της επωφελούμενης καθ'ής η ανακοπή. Ο λόγος αυτός βάλλει κατά της ενεργητικής νομιμοποίησης της καθ'ής να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση και είναι ορισμένος και νόμιμος στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 919, 925 ΚΠολΔ και του Ν.4601/2019. Επομένως πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά του. Ειδικότερα από τα έγγραφα, που οι διάδικοι νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Με την υπ’ αριθμ../03.5.2019 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού και πράξη κατακύρωσης της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου ... κατακυρώθηκε στην επισπεύδουσα την αναγκαστική εκτέλεση ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank  Ergasias», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Όθωνος αρ.8, ως μοναδικής υπερθεματίστριας, αντί του ποσού των 544.895,00 ευρώ, το οποίο η τελευταία κατέβαλε εξ ολοκλήρου, μια ξενοδοχειακή μονάδα, που βρίσκεται εντός αγροτεμαχίου, επιφανείας 8.129,27 τ.μ., στη θέση «Καλλιθέα» ή «Άμμος Σαλίγκι» του Δημοτικού Διαμερίσματος Κ του Δήμου Πύργου Νομού Ηλείας. Κατόπιν εξόφλησης του πλειστηριάσματος εκδόθηκε η υπ’αριθμ../24.5.2019 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης της ως άνω Συμβολαιογράφου, η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πύργου, στις 24 Ιουνίου 2019, στον τόμο 28 και με αριθμό 475. Δυνάμει αντιπεφωνημένου αντιγράφου από το υπ’αριθμ../24.5.2019 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’αριθμ../24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου, η υπερθεματίστρια ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» εξέδωσε την από 05.9.2019 επιταγή εκούσιας απόδοσης της νομής του ανωτέρω ξενοδοχείου, που επιδόθηκε στην οφειλέτρια με την υπ’αριθμ..γ/13.9.2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ηλείας .. Η νομή του πλειστηριασθέντος ακινήτου αποδόθηκε στην καθ'ής η ανακοπή στις 10 Οκτωβρίου 2019 συνταχθείσας της υπ’ αριθμ. ./10.10.2019 έκθεσης επίδοσης του ίδιου ως άνω Δικαστικού Επιμελητή. Με την από 25 Σεπτεμβρίου 2019 εξώδικη καταγγελία, που επιδόθηκε στην ανακόπτουσα μισθώτρια στις 15 Οκτωβρίου 2019, συνταχθείσας της υπ’ αριθμ..Γ/15.10.2019 έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ., καταγγέλθηκε από την ανωτέρω υπερθεματίστρια η μίσθωση χώρου, εμβαδού 26,75 τ.μ., στην ταράτσα της ανωτέρω ξενοδοχειακής μονάδας, δυνάμει της από 01ης.02.2016 σύμβασης μίσθωσης, από την καθής η εκτέλεση ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «. – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην ανακόπτουσα μισθώτρια. Με την από 25 Φεβρουαρίου 2020 επιταγή εκούσιας απόδοσης κάτωθι του υπ’ αριθμ../24.5.2019 πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμ../24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, που επιδόθηκε στην ανακόπτουσα μισθώτρια στις 28 Φεβρουαρίου 2020, συνταχθείσας της υπ’ αριθμ. .Γ/28.02.2020 έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών ., η ανωτέρω υπερθεματίστρια ζήτησε από τη μισθώτρια και ήδη ανακόπτουσα την απόδοση του κατεχόμενου μέρους του πλειστηριασθέντος ακινήτου. Περαιτέρω στις 20 Μαρτίου 2020, με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των στοιχείων που απαιτεί ο νόμος, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της διάσπασης της επισπεύδουσας την αναγκαστική εκτέλεση και υπερθεματίστριας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias» (Διασπώμενη), με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της, και η σύσταση της νέας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία « Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank» (Επωφελούμενη), κατά την συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.2515/1997 και των άρθρων 57 παρ.3 και 59-74 του Ν.4601/2019. Με την ολοκλήρωση της διάσπασης, η διασπώμενη εταιρεία συνεχίζει να είναι ανώνυμη εταιρεία αλλά έπαυσε να είναι πιστωτικό ίδρυμα και η επωνυμία της τροποποιήθηκε σε «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», κατέστη δε μοναδικός μέτοχος της επωφελούμενης εταιρείας, λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της τελευταίας. Συγκεκριμένα, δυνάμει των υπ’αριθμ. ./20.3.2020 και ./20.3.2020  Ανακοινώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή/Γενική Διεύθυνση Αγοράς/Διεύθυνση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  καταχωρίσθηκαν  στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχεία  της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία « Τράπεζα Eurobank - Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» για τη διάσπαση με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας αυτής  και στοιχεία της νεοσυσταθείσας ανώνυμης εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία». Ειδικότερα : (α) με την πρώτη ανακοίνωση  καταχωρίσθηκε  στο Γ.Ε.ΜΗ.  με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2107361, η με αριθμό πρωτοκόλλου ./20.3.2020 (ΑΔΑ: .) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς/∆ιεύθυνση Εταιρειών/ Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία  εγκρίθηκε η διάσπαση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ., (πρώην ΑΡΜΑΕ .) («Διασπώμενη») δια απόσχισης του τραπεζικού κλάδου της με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank  Ανώνυμη  Εταιρεία» («Επωφελούμενη») και (β) με τη δεύτερη ανακοίνωση στις 20.3.2020 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με κωδικό αριθμό καταχώρισης ., η ίδια ως άνω απόφαση (./20.3.2020) ως προς την  έγκριση της άνω διάσπασης (μετασχηματισμού) με τη σύσταση νέας εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος  με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη»), που έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ., καθώς και το καταστατικό της επωφελούμενης νεοσυσταθείσας εταιρείας. Από το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ../20.3.2020 απόφασης προκύπτει ότι τόσο η έγκριση της διάσπασης όσο και η έγκριση της σύστασης της επωφελούμενης εταιρείας έλαβε χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2515/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 Ν.4664/2020, του άρθρου 145 του Ν.4261/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 Ν.4664/2020, και των άρθρων 57 παρ.3, 59-74 και 140-157 του Ν.4601/2019, όπως ισχύουν, την από 18.3.2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με αριθμ.πρωτ. ECB-SSM-220-GREBE-13 LIC-2019-0031, το από 31.7.2019 σχέδιο διάσπασης, το από 31.01.2020 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της διασπώμενης και την υπ’αριθμ../2010 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών .. Εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι η διάσπαση έγινε με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (Διασπώμενη) και σύσταση νέας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Επωφελούμενη), η οποία κατέστη καθολική διάδοχος της πρώτης (άρθρο 57 §§1, 3 Ν.4601/2019). Συνεπώς η επωφελούμενη καθ'ής η ανακοπή ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» στο πλαίσιο της καθολικής διαδοχής έχει αποκτήσει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του αποσχιζόμενου κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας της διασπώμενης, μεταξύ των οποίων και αυτών που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις, που συνήψε η τελευταία με τους πελάτες της. Μεταξύ δε των στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας περιλαμβάνεται και το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στην διασπώμενη. Η διασπώμενη διατήρησε δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία, που δεν αφορούν την κύρια τραπεζική δραστηριότητα αλλά σχετίζονται κυρίως με τον στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και με την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του ομίλου και τρίτους. Αντιθέτως περιουσιακά στοιχεία, πάσης φύσεως άδειες, δικαιώματα ή έννομες σχέσεις της διασπώμενης, που αφορούν τον αποσχιζόμενο κλάδο και δεν αναφέρονται ρητά στον ισολογισμό του Παραρτήματος I, μεταβιβάζονται στην επωφελούμενη. Οι εκκρεμείς δίκες με διάδικο την διασπώμενη συνεχίζονται αυτοδικαίως με διάδικο την επωφελούμενη, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως ως οιονεί καθολική διάδοχος στη θέση της διασπώμενης, χωρίς να επέρχεται βιαία διακοπή της δίκης ούτε να απαιτείται δήλωση για τη συνέχισή της (άρθρο 70 παρ.3 Ν.4601/2019). Στις περιπτώσεις που η απόφαση ή άλλος εκτελεστός τίτλος [διαταγή πληρωμής] έχει εκδοθεί υπέρ της διασπώμενης, τόσο για την έναρξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης όσο και για τη συνέχιση αυτής από την επωφελούμενη, θα πρέπει να κοινοποιείται στον οφειλέτη νέα επιταγή προς εκτέλεση επ’ ονόματι της επωφελούμενης, με αναφορά στη νομιμοποίησή της και με συγκοινοποίηση στον οφειλέτη των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων. Στην προκειμένη περίπτωση, με την από 15 Ιουνίου 2020 επιταγή εκούσιας απόδοσης κάτωθι του υπ’αριθμ../24.5.2019  πρώτου εκτελεστού απογράφου της άνω υπ’αριθμ../24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου, η ανωτέρω επωφελούμενη καθής η ανακοπή ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» ζήτησε από την ανακόπτουσα μισθώτρια την απόδοση της κατοχής του μισθίου χώρου, επιφανείας 27 τ.μ., εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επίδοση της επιταγής. Με την επιταγή η καθής η ανακοπή συγκοινοποίησε στην ανακόπτουσα την ανωτέρω υπ’ αριθμ../20.3.2020 ανακοίνωση περί καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρισης . της με αριθμό πρωτοκόλλου ./20.3.2020 (ΑΔΑ: .) απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς/ ∆ιεύθυνση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η διάσπαση ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και η σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος,  και την ανωτέρω υπ’αριθμ../20.3.2020 ανακοίνωση περί καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107384 της ανωτέρω με αριθμό πρωτοκόλλου ./20.3.2020 (ΑΔΑ: .) απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς/ ∆ιεύθυνση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και το καταστατικό της επωφελούμενης νεοσυσταθείσας ανώνυμης εταιρείας αποτελούμενο από είκοσι ένα (21) άρθρα. Για τη νομιμοποίηση της επωφελούμενης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας να επισπεύσει [νέα] αναγκαστική εκτέλεση, ως οιονεί καθολική διάδοχος της επισπεύδουσας-υπερθεματίστριας, αρκούσε, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω υπό στοιχείο (III & IV) νομική σκέψη της παρούσας, η συγκοινοποίηση στην ανακόπτουσα με την επιταγή προς εκτέλεση της ανακοίνωσης των καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., με κωδικούς αριθμούς καταχώρισης . και ., της ανωτέρω με αριθμό πρωτοκόλλου απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/Γενική Διεύθυνση Αγοράς/Διεύθυνση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η διάσπαση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας, και η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των στοιχείων της νεοσυσταθείσας  εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. .. Από τα κοινοποιηθέντα έγγραφα προκύπτει ότι έλαβε χώρα απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της επισπεύδουσας υπερθεματίστριας (διασπώμενης), με τη σύσταση της νέας ανώνυμης εταιρείας και επισπεύδουσας αναγκαστική εκτέλεση προς αποβολή της μισθώτριας από το πλειστηριασθέν ακίνητο (επωφελούμενης), κατά το άρθρο 57 παρ.3 Ν.4601/2019, η οποία κατέστη καθολική διάδοχος της πρώτης κατά το άρθρο 70 παρ.2 Ν.4601/2019. Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η διάσπαση και επήλθε η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της νέας επωφελούμενης εταιρείας, που συστάθηκε το πρώτον και ανέλαβε την αποσχισθείσα  τραπεζική δραστηριότητα, τα αποτελέσματα της απόσχισης επέρχονται αυτοδικαίως εκ του νόμου και χωρίς άλλη διατύπωση, η επωφελούμενη εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της διασπώμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, τόσο μεταξύ της διασπώμενης και της επωφελούμενης εταιρείας, όσο και έναντι των τρίτων.  Άλλα έγγραφα, που αφορούν την εσωτερική διαδικασία της διάσπασης-απόσχισης και τους ειδικούς όρους αυτής, όπως η από 18.3.2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με αριθμ.πρωτ. «ECB -SSM-2020-GREBE-13 LIC-2019-2031», το από 31.7.2019 Σχέδιο Διάσπασης, το από 31.01.2020 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», καθώς και η υπ’ αριθμ. ./2020  συμβολαιογραφική πράξη διάσπασης της Συμβολαιογράφου Αθηνών ., δεν ήταν αναγκαίο να κοινοποιηθούν στην ανακόπτουσα, καθώς η κοινοποίηση τους δεν εξυπηρετεί καμία πρακτική σκοπιμότητα και η παράλειψή της δεν επιφέρει ακυρότητα της κατάσχεσης. Στο πλαίσιο δε της καθολικής διαδοχής η επωφελούμενη καθ'ής η ανακοπή ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» έχει αποκτήσει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του αποσχιζόμενου κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας της διασπώμενης. Μεταξύ δε των στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας περιλαμβάνεται και το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στην διασπώμενη. Η διασπώμενη διατήρησε δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν την κύρια τραπεζική δραστηριότητα, αλλά σχετίζονται κυρίως με τον στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και με την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του ομίλου και τρίτους. Αντιθέτως περιουσιακά στοιχεία, πάσης φύσεως άδειες, δικαιώματα ή έννομες σχέσεις της διασπώμενης, που αφορούν τον αποσχιζόμενο κλάδο και δεν αναφέρονται ρητά στον ισολογισμό του Παραρτήματος I, μεταβιβάζονται στην επωφελούμενη. Επομένως, ο πρώτος λόγος ανακοπής πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος κατ’ ουσίαν.

 

[V] Κατά το άρθρο 943 παρ. 1 ΚΠολΔ αν υπάρχει υποχρέωση να παραδοθεί ή να αποδοθεί ακίνητο, ο δικαστικός επιμελητής αποβάλλει εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και εγκαθιστά εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση. Κατά δε το άρθρο 916 του ίδιου Κώδικα αναγκαστική εκτέλεση δεν μπορεί να γίνει αν από τον εκτελεστό τίτλο δεν προκύπτει η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι, επί άμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης προς παράδοση ή απόδοση ακινήτου, αποδοτέο ακίνητο είναι εκείνο που ορίζει κατά θέση, όρια και λοιπά χαρακτηριστικά το διατακτικό της υπό εκτέλεση απόφασης. Γι` αυτό ο εκτελεστός τίτλος, όπως και η επιταγή προς εκτέλεση, πρέπει να περιέχει τα από την ως άνω διάταξη του άρθρου 916 ΚΠολΔ απαιτούμενα στοιχεία, ώστε να μη γεννάται αμφιβολία περί της ταυτότητας του ακινήτου και ειδικότερα να περιγράφεται τούτο κατά όρια, θέση, έκταση, χωρίς να είναι αναγκαίο να μνημονεύονται και οι πλευρικές του διαστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να ακυρωθεί η επιταγή, κατόπιν προβολής σχετικού λόγου με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ (ΑΠ 69/2021, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1403/1999, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).

 

Με τον δεύτερο λόγο ανακοπής η ανακόπτουσα ισχυρίζεται, ότι στην από 15.6.2020 επιταγή προς εκτέλεση, η οποία έχει εγγραφεί παρά πόδας του υπ’ αριθμ../24.5.2019 πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’αριθμ.720/24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου ., παραλείπεται οποιαδήποτε αναφορά σε όλα τα στοιχεία που αποτελούν το κατά νόμο αναγκαίο περιεχόμενο της επιταγής του άρθρου 924 ΚΠολΔ και κυρίως δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια το ακίνητο που επιτάσσεται να αποδώσει στην καθ' ής, γεγονός που της προκαλεί δικονομική βλάβη. Ο λόγος αυτός, ο οποίος ερείδεται στις διατάξεις των άρθρων 916, 924, 934 ΚΠολΔ, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά του.

 

Με την από 15 Ιουνίου 2020 επιταγή εκούσιας απόδοσης, που έχει γραφεί κάτω από το υπ’ αριθμ. ./24.5.2019 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμ../24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου, επιτάχθηκε η ανακόπτουσα να αποδώσει στην καθ'ής η ανακοπή το χώρο που είχε μισθώσει από την οφειλέτριακαθ'ής η αναγκαστική εκτέλεση ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «. – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – . ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στην επιταγή το μίσθιο περιγράφεται επαρκώς, ήτοι ως χώρος, εμβαδού 26,75 τ.μ., κείμενος στη ταράτσα του πλειστηριασθέντος ξενοδοχείου, που βρίσκεται στη θέση «Καλλιθέα» ή «Άμμος Σαλίγκι» του δημοτικού διαμερίσματος Κ. του Δήμου Πύργου Νομού Ηλείας, επί αγροτικής οδού, σε απόσταση 170 μέτρων από τη θάλασσα, κτισμένο επί αγροτεμαχίου επιφανείας 8.129,27 τ.μ. [κατά τον τίτλο κτήσης του 8.087,30 τ.μ.]. Η δε ξενοδοχειακή μονάδα, τμήμα της οποίας αποτελεί το προς απόδοση μίσθιο, περιγράφεται αναλυτικά στην επιταγή. Η περιγραφή στην προσβαλλόμενη επιταγή είναι ορισμένη και ουδεμία αμφιβολία καταλείπει στην ανακόπτουσα όσον αφορά την απόδοση από αυτήν του τμήματος που κατέχει στην ταράτσα του πλειστηριασθέντος ακινήτου. Σε κάθε περίπτωση, ενόψει του ότι δεν κοινοποιήθηκε στην καθ'ής το μισθωτήριο, η περιγραφή του προς απόδοση μίσθιου χώρου βασίζεται στα στοιχεία που δόθηκαν από τη ΔΟΥ Πύργου, με το υπ’ αριθμ.πρωτ../10.7.2019 έγγραφό της, κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης [δήλωση στοιχείων μίσθωσης ./01.3.2016]. Επομένως, ο δεύτερος λόγος ανακοπής πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος κατ’ ουσίαν.

 

Με τον τρίτο λόγο ανακοπής, η ανακόπτουσα ισχυρίζεται, ότι η ανωτέρω από 15 Ιουνίου 2020 επιταγή προς εκτέλεση τυγχάνει άκυρη για το λόγο ότι δεν επιδόθηκε στην υπομισθώτρια του μισθίου ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» παρά μόνο στην ίδια ως μισθώτρια.

 

Ο λόγος αυτός ανακοπής είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί, καθώς, κατά την κρατούσα άποψη, στρεφομένης της εκτελέσεως κατά των προσώπων του άρθρου 1006 ΚΠολΔ, δεν είναι αναγκαία η επίδοση επιταγής προς εκτέλεση και σε αυτά αλλά η εκτέλεση ενεργείται κατευθείαν από το νόμο [Βαθρακοκοίλης, Οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και η Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, 1997, σελ.100, αριθμ.5,  Αλεξίου, Διαταγή απόδοσης μισθίου, ΕλλΔνη 41 (2000), 601επ. 605].

 

[VI] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 281 και 933 ΑΚ προκύπτει, ότι η εκτέλεση είναι καταχρηστική όταν υφίσταται προφανής δυσαναλογία μεταξύ του χρησιμοποιουμένου μέσου και του επιδιωκόμενου σκοπού, ασκούμενου του σχετικού δικονομικού δικαιώματος με κακοβουλία, κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή την καλή πίστη ή όταν η άσκηση της αντίστοιχης αξίωσης χωρεί κατά προφανή υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, ώστε οι επαχθείς συνέπειες, που  προκύπτουν από την άσκησή του, να δημιουργούν για τον υπόχρεο έντονη εντύπωση αδικίας (ΟλΑΠ 12/2009, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 311/2020, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 261/2017, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).

 

Με τον τέταρτο λόγο της υπό κρίση ανακοπής, η ανακόπτουσα ισχυρίζεται, ότι η επίσπευση σε βάρος της άμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης, με την οποία η καθ'ής επιδιώκει την άμεση αποβολή της από το μίσθιο, τυγχάνει καταχρηστική, καθώς η ανωτέρω καθής η αναγκαστική εκτέλεση-εκμισθώτρια εταιρεία με την επωνυμία «. – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει ασκήσει ανακοπή κατά του αναγκαστικού πλειστηριασμού του ακινήτου της και πρόσθετους λόγους επ’αυτής, η οποία μετ’ αναβολή προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο της 09ης.9.2020. Ότι κατά παράβαση των χρηστών και συναλλακτικών ηθών η καθ'.ής η ανακοπή υπερθεματίστρια επιδίωξε την αποβολή της ως μισθώτριας από το μίσθιο, μολονότι εκκρεμούσε ανακοπή του εκμισθωτή κατά του πλειστηριασμού του μισθίου ακινήτου. Ότι σε  αντίθεση με την καθ'.ής η ανακοπή ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, η οποία ουδεμία βλάβη θα υφίστατο εάν ανέμενε την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής της ιδιοκτήτριας του ακινήτου του ξενοδοχείου, καθ'.ής η αναγκαστική εκτέλεση, εκμισθώτριας, η ίδια θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη καθώς θα υποχρεωθεί να αποχωρήσει από το μίσθιο τόσο η ίδια όσο και η υπομισθώτρια εταιρεία, με αποτέλεσμα να στερηθεί το μίσθωμα της υπομίσθωσης. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα : Η εκμισθώτρια του ακινήτου ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – . ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α.Ε.» άσκησε κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» την από 13 Σεπτεμβρίου 2019 ανακοπή, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει./13.9.2019 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο της 11ης.12.2019 και μετ’αναβολή στη δικάσιμο της 11ης.3.2020, και την από 14 Οκτωβρίου 2019 ανακοπή, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει./14.10.2019 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο της 11ης.3.2020.  Με την πρώτη ανακοπή και τους πρόσθετους λόγους αυτής η ανωτέρω εκμισθώτρια εταιρεία, επικαλούμενη καταχρηστική συμπεριφορά της καθ’ης, ζητεί, κατ’άρθρο 933 ΚΠολΔ, να ακυρωθεί ο διεξαχθείς στις 03 Μάϊου 2019 ηλεκτρονικός πλειστηριασμός από τη Συμβολαιογράφο Αργοστολίου ., η υπ’αριθμ../03.5.2019 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου και πράξη κατακύρωσης καθώς και η υπ’αριθμ../2019 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου. Με τη δεύτερη ανακοπή και τους πρόσθετους λόγους αυτής, η ανωτέρω εκμισθώτρια εταιρεία, επικαλούμενη καταχρηστική συμπεριφορά της καθ’ης, ζητεί, κατ’ άρθρο 933 ΚΠολΔ, να ακυρωθεί η από 05.9.2019 παρά πόδας της υπ’αριθμ../24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου επιταγή προς εκτέλεση. Κατά την εκδίκαση των ανωτέρω ανακοπών πρόκειται να κριθεί το ζήτημα, εάν υφίστατο βάσιμος λόγος για ακύρωση του πλειστηριασμού και παρόλα αυτά η καθ’ης επιδίωξε την αποβολή της μισθώτριας από το μίσθιο ενώ εκκρεμούσε η ανακοπή της εκμισθώτριας-καθ'ής η εκτέλεση για ακύρωση του πλειστηριασμού. Επομένως πρέπει να ανασταλεί η συζήτηση της υπό κρίση ανακοπής όσον αφορά τον τέταρτο λόγο αυτής περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος,  όσον αφορά τον τέταρτο λόγο αυτής περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, μέχρι να περατωθεί τελεσίδικα η δίκη επί της από 13.9.2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει./13.9.2019 ανακοπής και των από 28.02.2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει./2020 πρόσθετων λόγων αυτής και της από 14.10.2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει./14.10.2019 ανακοπής και των από 28.02.2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει31/2020 πρόσθετων λόγων αυτής, που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – . ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ . Α.Ε.» κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias»  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων και να επιτευχθεί η ασφαλέστερη διάγνωση της διαφοράς κατʼ εφαρμογή του άρθρου 249 ΚΠολΔ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν θα επιβληθεί σε βάρος κάποιου από τους διαδίκους, διότι η απόφαση αυτή δεν είναι οριστική.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την συζήτηση της υπό κρίση από 18.6.2020 [αριθμός έκθεσης κατάθεσης δικογράφου Μει ./22.6.2020) ανακοπής, όσον αφορά τον τέταρτο λόγο αυτής περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, μέχρι να περατωθεί τελεσίδικα η δίκη επί της από 13.9.2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει./13.9.2019 ανακοπής και των από 28.02.2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει./28.02.2020 πρόσθετων λόγων αυτής και της από 14.10.2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει./14.10.2019 ανακοπής και των από 28.02.2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει./28.02.2020 πρόσθετων λόγων αυτής, που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – . ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ . Α.Ε.» κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους Δικηγόρου τους, στον Πύργο Ηλείας, στις  31 Αυγούστου 2022.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ