ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

Ειρ(Ασφ.Μ.)Πειρ 126/2023

 

 

Ασφαλιστικά μέτρα ν. 3869/2010 - Αναστολή κατά εκτέλεσης -.

 

Δεκτή αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης κατ' αρ. 6 Ν. 3869/2010.  Αναστολή πλειστηριασμού μέχρι έκδοση απόφασης επί εφέσεως Ν. 3869/2010. Δεκτός ο λόγος έφεσης για μη συνδρομή δόλου στο πρόσωπο της εκκαλούσας. Πιθανολογείται η ευδοκίμηση έφεσης επί πρωτόδικης απόφασης που είχε απορρίψει την αίτηση υπαγωγής οφειλέτριας στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, λόγω ενδεχόμενου δόλου κατά το χρόνο ανάληψης των δανειακών υποχρεώσεων, διατάσσοντας παράλληλα την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και δη πλειστηριασμού κατά της κύριας κατοικίας της μέχρι και την έκδοση οριστικής απόφασης επί της εκκρεμούσης εφέσεως. Συντάσσεται πλήρως με το ελάχιστο περιεχόμενο της ένστασης δόλου, όπως αυτό καθορίστηκε με τις πρόσφατες αποφάσεις του Αρείου Πάγου (59/2021, 1174/2019, 515/2018, 156/2018).

 

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Μιχαήλ Ι. Κούβαρη, MSC Alba Graduate Business School, Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή στο Υ.Δ.Δ.Α.Δ.)

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2023

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ευθυμία Νίτσου, Ειρηνοδίκη χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, την 6η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 9.30 για να δικάσει την υπ' αριθ. ./2023 αίτηση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: . παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Μιχαήλ Κούβαρη.

 

ΤΗΣ ΚΑΘ'ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και διακριτικό τίτλο «doValue Greece» που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, ως διαχειρίστρια, μη δικαιούχος διάδικος απαιτήσεων που έχουν μεταβιβασθεί στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων στην αλλοδαπή εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «CAIR0 No 2 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY C0MPANY», ως ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias», πρώην «Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και ήδη «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία δεν προκατέθεσε προτάσεις και δεν παραστάθηκε.

 

Η αιτούσα με την υπό ημερομηνία 27-06-2023 αίτηση της που απηύθυνε στο Δικαστήριο αυτό και για όσους λόγους εκθέτει στο σχετικό δικόγραφο, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα αιτήματα της.

 

Για τη συζήτηση τη υπόθεσης ορίστηκε με την υπ' αριθ. 115/2023 πράξη της Ειρηνοδίκη δικάσιμος εκείνη που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας ζήτησε να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί της που ανέπτυξε προφορικά και περιλαμβάνονται στο έγγραφο σημείωμα που κατέθεσε.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Από την προσκομιζόμενη υπ' αριθ. ./14-07-2023, έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών . , προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη κατάθεσης και ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην καθ' ής η αίτηση. Αυτή, όμως, δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της αίτησης, ούτε παραστάθηκε με πληρεξούσιο δικηγόρο (94 παρ. 1 ΚΠολΔ), όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της, και επομένως, πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, καθόσον στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν ισχύει τεκμήριο σιωπηρής ομολογίας των πραγματικών περιστατικών που εκτίθενται στην αίτηση, ενόψει δε του αποκλεισμού της ανακοπής ερημοδικίας (άρθρο 699 σε συνδυασμό με 696 παρ. 1 ΚΠολΔ) και του ισχύοντος ανακριτικού συστήματος (άρθρο 691  παρ. 1  ΚΠολΔ), το  Δικαστήριο  μπορεί  και αυτεπαγγέλτως να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το σχηματισμό της κρίσης του (ΠΠρΑΘ 6961/1990, Αρμ. ΜΕ, σελ. 63, Π. Τζίφρας «Ασφαλιστικά Μέτρα», έκδοση Δ΄ (1985), σελ, 50, I. Χαμηλοθώρης - Θ. Κλουκίνας «Ασφαλιστικά Μέτρα», έκδοση 2000, τόμος I, αρ. 196-200).

 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 6 ν. 3869/2010, που προστέθηκε με το ν. 4161/2013, «Αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να ζητηθεί, και μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση από τον οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη». Επομένως, για τη χορήγηση της αναστολής, σύμφωνα με την τελευταία εκ των ανωτέρω διατάξεων, προϋποτίθεται: α) η άσκηση εμπρόθεσμης έφεσης από τον οφειλέτη κατά της απορριπτικής απόφασης, β) η έναρξη της εκτελεστικής διαδικασίας καθόσον το άρθρο 6 παρ. 5 αναφέρεται σε αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης και όχι εν γένει των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων, συνεπώς προϋποθέτει έναρξη της εκτελεστικής διαδικασίας, όπως αυτή ρυθμίζεται από τα άρθρα 924 επ. ΚΠολΔ. Η έναρξη της εκτελεστικής διαδικασίας καθιστά υποχρεωτική την ύπαρξη εκτελεστικού τίτλου, την έκδοση απογράφου και την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, ενώ δεν αρκεί το επικείμενο της εκτέλεσης. Επομένως, η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής και η έκδοση αυτής δεν αρκούν για την εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3869/2010, γ) η πιθανολόγηση της ευδοκίμησης της ασκηθείσας έφεσης, που θα οδηγήσει στην παραδοχή της αίτησης του οφειλέτη και δ) η πιθανολόγηση ότι από την εκτέλεση δύναται να προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του οφειλέτη (ΜΠρΑθ 1942/2020, ΜΠρΘεσ 4610/2020, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Ως προς το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να δικάσει την αίτηση αναστολής, ο νόμος δεν προβλέπει ειδική ρύθμιση, γι' αυτό θα πρέπει να τύχει αναλογικής εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 763 παρ. 3 εδ. α' ΚΠολΔ, η οποία εφαρμόζεται στις διατάξεις περί εκούσιας δικαιοδοσίας του ΚΠολΔ, και σύμφωνα με την οποία "Αν ασκηθεί έφεση, το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, όπως και το δικαστήριο που δικάζει την έφεση ή ο πρόεδρος του, μπορούν κατά την κρίση τους με αίτηση κάποιου από εκείνους που έλαβαν μέρος στην πρωτόδικη δίκη, να αναστείλουν την ισχύ και την εκτέλεση της, μέχρι να εκδοθεί απόφαση στην έφεση". Ως εκ τούτου, αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης αναστολής είναι τόσο το Ειρηνοδικείο, που εξέδωσε την προσβαλλόμενη με έφεση απόφαση, όσο και το Μονομελές Πρωτοδικείο, προς το οποίο απευθύνεται η ασκηθείσα έφεση (ΜΠρΑΘ 1942/2020, ΜΠρΒολ 469/2020, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί, κατ' εκτίμηση των αιτημάτων της, να ανασταλεί, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά επί της από 23-05-2022 έφεσής της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου που εξέδωσε την πρωτόδικη απόφαση, κάθε πράξη της επικείμενης σε βάρος της εκτέλεσης που έχει εκκινήσει από την καθ' ης δυνάμει της με αριθμό  ./2014 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της από 12-06-2023 δεύτερης επιταγής προς εκτέλεση παρά πόδας αντιγράφου α' απογράφου εκτελεστού της εν λόγω διαταγής πληρωμής και εν συνεχεία της υπ’ αριθ. ./27-06-2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ενυπόθηκου ακινήτου, καθώς και να ανασταλεί κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικό μέτρο το οποίο δύναται να προκαλέσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο αλλοίωση της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας της, η εγγραφή προσημειώσεων, η κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διαταγής πληρωμής, η άσκηση αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών αγωγών και η συνέχιση δικών καθώς και κάθε άλλη αίτηση για οποιοδήποτε ασφαλιστικό μέτρο σε βάρος της περιουσίας της από την καθ' ης η αίτηση, επειδή πιθανολογείται η πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης στα συμφέροντα της και η ευδοκίμηση της έφεσης που έχει καταθέσει. Τέλος, ζητεί να καταδικαστεί η καθ' ης στην πληρωμή των δικαστικών της εξόδων.

 

Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως φέρεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 3869/2010, ως ισχύει, πλην του παρεπόμενου αιτήματος καταδίκης της καθ' ης στη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, που κρίνεται απορριπτέο ως μη νόμιμο, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 3 του ν. 4194/2013 ("Κώδικας Περί δικηγόρων"), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 3 ν. 4236/2014 (ΦΕΚ 33/Α/11-2-2014), σε αιτήσεις χορήγησης αναστολής ή αναβολής εκτέλεσης ή πλειστηριασμού, τα έξοδα και η αμοιβή του δικηγόρου του καθ' ου η αίτηση, επιδικάζονται πάντοτε σε βάρος του αιτούντος. Πρέπει, συνεπώς, η αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από την εκτίμηση των εγγράφων που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζονται και επικαλούνται από την αιτούσα πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου τη με αριθμό ././2014 αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας προκειμένου να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010. Ακολούθως, εξεδόθη η με αριθμό 299/2022 οριστική απόφαση, η οποία απέρριψε την αίτηση αποδεχόμενη ότι υφίστατο δόλια αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της αιτούσας. Κατά της απόφασης του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, η αιτούσα άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά την από 23-05-2022 και με αριθμό κατάθεσης ./20-06-2022 (αριθ. κατάθεσης στο Ειρηνοδικείο Πειραιά ./24-05-2022) έφεσή της, η οποία προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 09-03-2027. Η εν λόγω έφεση έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις (14 ν. 3869/2010, 741, 761, 762, 511, 513 παρ. 1β ΚΠολΔ) και είναι εμπρόθεσμη, καθόσον η εκκαλουμένη απόφαση δημοσιεύθηκε στις 08-03-2022 και η έφεση κατατέθηκε στη γραμματεία του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου στις 24-05-2022, ήτοι εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας, δεδομένου ότι οι διάδικοι δεν επικαλούνται ούτε αποδεικνύουν επίδοση της εκκαλουμένης απόφασης. Ήδη η καθ' ης επισπεύδει σε βάρος της αιτούσας αναγκαστική εκτέλεση καθώς εξέδωσε σε βάρος της τη με αριθμό ./2014 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ακολούθως της κοινοποίησε την 12-06-2023 δεύτερη επιταγή προς εκτέλεση και εν συνεχεία επέβαλε κατάσχεση στην κύρια κατοικία της αιτούσας με την υπ' αριθ. ./27-06-2023 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ενυπόθηκου ακινήτου, η οποία της κοινοποιήθηκε την 28η-06-2023. Πιθανολογείται, ωστόσο, ότι η συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης από την καθ' ης  θα  επιφέρει  ουσιώδη και  σημαντική  βλάβη  στα συμφέροντα της αιτούσας. Περαιτέρω, πιθανολογείται, ότι οι αιτιάσεις της αιτούσας περί δόλιας περιέλευσής της σε αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της είναι βάσιμες. Συνεπώς πιθανολογείται ότι η έφεσή της θα γίνει τυπικά και κατ' ουσία δεκτή επομένως ότι η αίτησή της για υπαγωγή στις προστατευτικές διατάξεις  του ν. 3869/2010 θα ευδοκιμήσει. Τέλος, πιθανολογήθηκε ότι σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, η αιτούσα θα υποστεί ουσιώδη βλάβη σε σχέση με τους επιδιωκόμενους με την αίτηση του άρθρου 4 ν. 3869/2010 σκοπούς, διότι από τη στιγμή που αντικείμενο της εκτέλεσης αποτελεί το δικαίωμα της κυριότητας του ακινήτου που επιθυμεί να διασώσει ως κύρια κατοικία της, θα ματαιωθεί η επιδιωκόμενη από την αιτούσα εξαίρεση από την εκποίηση του ανωτέρω ακινήτου.

 

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να διαταχθεί η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθ' ης, δυνάμει της με αριθμό ./2014 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της από 12-06-2023 δεύτερης επιταγής προς εκτέλεση παρά πόδας αντιγράφου α' απογράφου εκτελεστού της εν λόγω διαταγής πληρωμής σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. ./27-06-2023 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ενυπόθηκου ακινήτου μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 299/2022 οριστικής απόφασης εκούσιας δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου τούτου. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της καθ' ης, θα επιβληθούν σε βάρος της αιτούσας, δυνάμει της ρυθμίσεως του άρθρ. 84 παρ. 2 Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως αυτή τροποποιήθηκε δια της διατάξεως του άρθρ. 14 παρ. 3 Ν. 4236/2014.

 

 

ΓΙΑ TOYΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζει ερήμην της καθ' ης.

 

Δέχεται την αίτηση.

 

Αναστέλλει την αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται σε βάρος της αιτούσας από την καθ' ης δυνάμει της με αριθμό ./2014 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της από 12-06-2023 δεύτερης επιταγής προς εκτέλεση παρά πόδας αντιγράφου α' απογράφου εκτελεστού της εν λόγω διαταγής πληρωμής σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. ./27-06-2023 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ενυπόθηκου ακινήτου μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αναφερόμενης στο αιτιολογικό της παρούσας έφεσης της αιτούσας, απαγορευμένης ταυτοχρόνως αυτοδικαίως της διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας.

 

Επιβάλλει σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα της καθ' ης και ορίζει αυτά στο ποσό των εκατόν (100,00) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά και στο ακροατήριο  του Ειρηνοδικείου, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 21-09-2023, απόντων των διαδίκων.

 

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ