ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΔΕφ (Ακυρ.Συμβ.) Χανίων 12/2022

 

Μέτρα κατά του COVID-19 - Υποχρεωτικός εμβολιασμός υγειονομικών υπαλλήλων - Μη εμβολιασμός υγειονομικών υπαλλήλων - Αναστολή καθηκόντων και διακοπή μισθοδοσίας -.

 

Επιβολή διοικητικού μέτρου αναστολής καθηκόντων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, χωρίς την καταβολή αποδοχών κατά τον χρόνο της αναστολής στους υγειονομικούς υπαλλήλους που δεν συμμορφώθηκαν με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους. Εκκρεμής αίτηση ακύρωσης. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως των πράξεων επιβολής του ως άνω διοικητικού μέτρου μέχρι τη δημοσίευση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως των αιτουσών. Εν μέρει δεκτή η αίτηση. Καταβολή στις αιτούσες μέρους των αποδοχών τους, ήτοι του ημίσεος (1/2) των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους, από την έκδοση της παρούσας απόφασης και έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης.

 

 

Αριθμός Απόφασης 12/2022

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

(Σε Συμβούλιο)

 

       Αποτελούμενο από τα μέλη του Κυριακή Μεσαριτάκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Αλίκη Μαρκάκη και Ιωάννη Μαρκάκη, Εφέτες Δ.Δ.,

 

            συνήλθε στις 28 Ιουλίου 2021, με γραμματέα την Αικατερίνη Γεωργακάκη, δικαστική υπάλληλο,

 

       για να αποφασίσει σχετικά με την με αριθ. κατάθεσης ΑΝ 9/20-7-2022 αίτηση αναστολής,

 

       των 1) …………………..και 2)……………………………….., που δεν παραστάθηκαν,

 

       κατά των 1) Υπουργού Υγείας και 2) ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ», με έδρα στο Ρέθυμνο (οδός Τρανταλλίδου 17), που δεν παραστάθηκαν.

 

        Αντίγραφο της αίτησης αναστολής κοινοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 20-7-2022 πράξη της Προέδρου του Β΄ Τμήματος Διακοπών του Δικαστηρίου στους καθ’ ων η αίτηση, προκειμένου να διαβιβασθεί ο σχετικός φάκελος μετά της εκθέσεως απόψεων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

 

       Κατόπιν τούτων, το Δικαστήριο ως Συμβούλιο, αφού άκουσε τον  εισηγητή της υπόθεσης Ιωάννη Μαρκάκη, μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και σκέφθηκε κατά το νόμο.

 

Η κρίση του είναι η εξής:

 

                  1. Επειδή, με την κρινομένη αίτηση, για την οποία κατεβλήθη το νόμιμο παράβολο (βλ. τα υπ’ αρ. ... ειδικά έντυπα παραβόλου σειράς Α΄), ζητείται η αναστολή εκτελέσεως των με αρ. πρωτ. 224/1-9-2021 και 237/1-9-2021 αποφάσεων του Διοικητή του καθ’ ου Νοσοκομείου, περί επιβολής, αντιστοίχως, σε βάρος εκάστου των αιτούντων (υπαλλήλων του καθ’ ου με σχέση δημοσίου δικαίου) του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων (άρθρου 206 παρ. 6 του ν. 4820/2021), άλλως η αναστολή εκτελέσεως των ανωτέρω αποφάσεων καθ’ ο μέρος αφορούν στην μη καταβολή των αποδοχών τους, τουλάχιστον κατά το ήμισυ (50%) αυτών. Κατά των ανωτέρω πράξεων οι αιτούντες έχουν ασκήσει την με αρ. κατ. 96/2021 αίτηση ακυρώσεως, της οποίας η εκδίκαση εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου (με ορισθείσα δικάσιμο στις 15-12-2022) και η οποία έχει συνασκηθεί από τα λοιπά αναφερόμενα στο δικόγραφό της πρόσωπα, επίσης υπαγόμενα στο προσωπικό του καθ’ ου Νοσοκομείου, κατά της αντίστοιχης βλαπτικής, για έκαστο αυτών, αποφάσεως του Διοικητή του καθ’ ου Νοσοκομείου, περί επιβολής του ίδιου διοικητικού μέτρου.

 

               2. Επειδή, στο άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8), εφαρμοζόμενο αναλόγως και επί αιτήσεων αναστολής εκδικαζομένων κατ’ άρθρο 4 του ν. 702/1977 (ΦΕΚ Α΄ 268), ορίζονται τα εξής: «1. … 2. Επιτροπή που συγκροτείται κάθε φορά από τον πρόεδρο του Συμβουλίου ή του αρμόδιου τμήματος ..., μπορεί, μετά από αίτηση εκείνου που άσκησε αίτηση ακυρώσεως, να αναστείλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση η οποία εκδίδεται σε συμβούλιο. ... 6. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης γίνεται δεκτή, όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημοσίου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 7. Εάν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχτεί την αίτηση αναστολής, ακόμα και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Αντίθετα, η αίτηση αναστολής μπορεί να απορριφθεί ακόμα και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη. 8. Η Επιτροπή, εκτός από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, μπορεί να διατάξει και κάθε άλλο, κατά περίπτωση, κατάλληλο μέτρο, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων. … ». όψει των ανωτέρω διατάξεων και δεδομένου ότι οι διοικητικές πράξεις οι αναφερόμενες στην υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων συνάπτονται ευθέως με την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας, οι πράξεις αυτές δεν είναι κατ’ αρχήν δεκτικές αναστολής εκτελέσεως, εκτός αν η άμεση εκτέλεσή τους είναι ικανή να προκαλέσει στον αιτούντα υπάλληλο σοβαρή και δυσεπανόρθωτη βλάβη ένεκα συνδρομής εξαιρετικών λόγων, οπότε είναι δυνατόν, κατά συνεκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και, ευρύτερα, του δημοσίου συμφέροντος, να χορηγηθεί αναστολή εκτελέσεως των πράξεων αυτών (βλ. Επ. Αν. ΣτΕ 33/2021, 266/2020, 86/2015, 449/2012 κ.ά.), ή σε περίπτωση προδήλου βασιμότητος της αιτήσεως  ακυρώσεως, η οποία υφίσταται ιδίως εφ’ όσον η αίτηση ακυρώσεως βασίζεται σε πάγια νομολογία ή νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας  (βλ. Επ. Αν. ΣτΕ 13/2022, 250-252/2021 101/2021 κ.ά.).

 

                3. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 206 (υπό τον τίτλο «Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού») του ν. 4820/2021 («Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» - ΦΕΚ Α΄ 130) ορίζεται ότι: «1α. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό) …2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας), καθώς και στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) …3. Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών. 4. Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου. Οι λόγοι υγείας του πρώτου εδαφίου, στη βάση ειδικής λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανεπιστημιακούς ιατρούς …5. Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 απαιτείται η επίδειξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α΄256), ή βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β΄1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο της μονάδας …6. Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος μονάδας οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση της παρ. 1, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση της παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021 …η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες: α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α` 143), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση του φορέα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α) και μέχρι την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης, όπως επίσης σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του παρόντος. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο. …7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύνανται να εξειδικεύονται και να επεκτείνονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό, να καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος διενέργειας του εμβολιασμού, καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση, η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύνανται να εξειδικεύονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, να καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του παρόντος και τα αρμόδια όργανα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, η διαδικασία ελέγχων και βεβαίωσης των παραβάσεων, η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής κυρώσεων, βεβαίωσης και είσπραξης διοικητικών προστίμων, ο τρόπος, ο χρόνος και οι συνέπειες άρσης των κυρώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού …8. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογείται έως τις 31.10.2021.», στο δε άρθρο 207 του ίδιου νόμου (υπό τον τίτλο «Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου») ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 δύναται να προσλαμβάνεται για τους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου / ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού, που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις και όρους: ...»  Εξ άλλου, με το άρθρο 94 του ν. 4850/2021 (ΦΕΚ Α΄ 208) η ανωτέρω παρ. 8 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 διαμορφώθηκε ως εξής: «Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογείται έως την 31η.12.2021.», η δε ισχύς της ίδιας παρ. 8 παρατάθηκε έως την 31-3-2022 με το άρθρο 1 του ν. 4876/2021 (ΦΕΚ Α΄ 251).

 

                4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με τις ήδη προσβαλλόμενες, με αρ. πρωτ. ./1-9-2021 και 237/1-9-2021, αποφάσεις του Διοικητή του καθ’ ου Νοσοκομείου, επεβλήθη, αντιστοίχως, στους αιτούντες,  εργαζομένους στο καθ’ ου Νοσοκομείο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών και κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, αντιστοίχως), το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων από 1-9-2021 για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ένεκα μη συμμορφώσεώς τους στην υποχρέωση εμβολιασμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 206 παρ. 6 του ν. 4820/2021, ειδικότερα δε η μη καταβολή σ’ αυτούς αποδοχών κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα αναστολής από τα καθήκοντά τους, μη λογιζόμενο ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, και, επίσης, ότι με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους η αναστολή καθηκόντων αίρεται με όμοια απόφαση.

 

                  5. Επειδή, με την κρινομένη αίτηση ζητείται η αναστολή εκτελέσεως των προσβαλλομένων αποφάσεων λόγω προδήλου βασιμότητος της αιτήσεως ακυρώσεως, με την οποία προβάλλεται, συγκεκριμένα, ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι ακυρωτέες, διότι οι διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, βάσει του οποίου εκδόθηκαν, αντιτίθενται α) στις διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συγκεκριμένα, των άρθρων 1, 3, 15 και 31, κατ’ επίκληση και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021, όπως και του υπ’ αρ. 2361/2021 Ψηφίσματος του Συμβουλίου της Ευρώπης (λόγος 1ος), β) στις διατάξεις του Συντάγματος και, συγκεκριμένα, των άρθρων 2 (παρ.1), 5 (παρ.1 και 5), 7 (παρ.2) και 22 (παρ. 1),  κατ’ επίκληση και των άρθρων 20 έως 30 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, του άρθρου 8 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, των άρθρων 2, 5 και 10 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Βιοϊατρική (Σύμβαση Οβιέδο), του άρθρου 6 παρ. 3 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για την Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και των άρθρων 1 (παρ.1 και 2), 2 (παρ. 4 και 5), 3 (παρ.1), 11 (παρ.1) και 12 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας / ν. 3418/2005 (λόγος 2ος), και γ) στις διατάξεις των άρθρων 25 (παρ. 1 εδ. δ΄) και 4 (παρ. 1) του  Συντάγματος (λόγοι 3ος και 4ος), κατά τα ειδικότερα στην αίτηση ακυρώσεως εκτιθέμενα.

 

              6. Επειδή, οι προαναφερθέντες λόγοι ακυρώσεως δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι, δοθέντος ότι δεν ερείδονται σε πάγια νομολογία ή σε αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ, εξ άλλου, οι κρίσιμες νομοθετικές διατάξεις δεν έχουν τύχει νομολογιακής επεξεργασίας. Συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως αναστολής εκτελέσεως κατά την διάταξη της παρ. 7 (εδ. α΄) του άρθρου 52 του π.δ/τος 18/1989, κατ’ απόρριψη του ανωτέρω λόγου της κρινομένης αιτήσεως.

 

                7. Επειδή, περαιτέρω, με την κρινομένη αίτηση προβάλλεται ότι η άμεση εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων θα προκαλέσει στους αιτούντες ανεπανόρθωτη βλάβη, συνισταμένη, προεχόντως, στην στέρηση της ικανότητας βιοπορισμού τους, συνεπώς δε ότι πρέπει να ανασταλεί εν όλω η εκτέλεσή τους ή, επικουρικώς, καθ’ ο μέρος αφορούν στην μη καταβολή των αποδοχών τους, τουλάχιστον κατά το ήμισυ (50%) αυτών. Συγκεκριμένα: i) Η πρώτη των αιτούντων ισχυρίζεται ότι ο μισθός της εκ της εργασίας της στο καθ’ ου Νοσοκομείο αποτελεί την μοναδική ουσιαστική πηγή εσόδων της, βοηθώντας, παραλλήλως, οικονομικά τα ενήλικα τέκνα της, ενώ, επιπροσθέτως, βαρύνεται με φορολογικές οφειλές και οφειλές προς τραπεζικούς οργανισμούς, για τις οποίες έχει υποβάλει αίτηση προς ρύθμισή τους στο Ειρηνοδικείο Πύργου, επίσης δε δαπάνες ενοικίου για την οικία που διατηρεί στο Ρέθυμνο, είναι δε διαζευγμένη, προσκομίζοντας, α) την με χρονολογία καταθέσεως 31-12-2015 αίτηση διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρων 4, 5 και 6 του ν. 3869/2010) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πύργου (με ορισθείσα δικάσιμο στις 26-5-2017, με την οποία η αιτούσα ζήτησε την διευθέτηση των δανειακών οφειλών της στις Τράπεζες «EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» και «ALPHA BAΝK ΑΕ», συνολικού ποσού 373.062,63 ευρώ, και οφειλών της στο ΙΚΑ, ποσού 1.942,21 ευρώ, επικουρικώς δε την ρύθμιση των οφειλών της για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών και την εξαίρεση από την εκποίηση των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών της στοιχείων, καθώς και το επί της αιτήσεως αυτής από 22-2-2022 δικόγραφο της αιτούσας με τίτλο «σημείωμα-προτάσεις» (εν όψει της συζητήσεως της ανωτέρω αιτήσεως κατά την μετ’ αναβολή δικάσιμο στις 3-6-2022), β) εκτύπωση των φορολογικών της χρεών, ποσού 3.938,80 ευρώ, γ) εκτύπωση της από 14-6-2022 πράξεως διοικητικού προσδιορισμού φόρου του φορολογικού έτους 2021, από την οποία προκύπτει εισόδημά της από μισθωτή εργασία ποσού 8.409,22 ευρώ και από ακίνητα ποσού 712,50 ευρώ, δ) εκτύπωση της με χρονολογία υποβολής από την αιτούσα 11-4-2022 τροποποιητικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, από την οποία προκύπτει η μίσθωση από την αιτούσα οικίας στην πόλη του Ρεθύμνου (οδός .) από 14-10-2020, ε) αντίγραφο του από 15-7-2022 πιστοποιητικού του Δήμου Πύργου, περί της οικογενειακής καταστάσεως της αιτούσας, από το οποίο προκύπτει ότι η αιτούσα είναι μητέρα δύο τέκνων, γεννηθέντων στις 16-11-1994 και 27-5-1997, και στ) αντίγραφο της 406/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, περί λύσεως του γάμου της αιτούσας. ii) Ο δεύτερος των αιτούντων ισχυρίζεται ότι ο μισθός του εκ της εργασίας της στο καθ’ ου Νοσοκομείο αποτελεί την μοναδική πηγή εσόδων αυτού και της πολύτεκνης οικογενείας του καθότι πατέρας τεσσάρων (4) ανηλίκων τέκνων, ώστε αδυνατεί να ανταποκριθεί στις οφειλές του προς τις ΔΕΚΟ, όπως και στις φορολογικές οφειλές του, και, γενικότερα, στις αναγκαίες οικογενειακές δαπάνες, προσκομίζοντας α) αντίγραφο του από 23-6-2022 πιστοποιητικού του Δήμου Ρεθύμνης, περί της οικογενειακής καταστάσεως του αιτούντος, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι έγγαμος και πατέρας τεσσάρων (4) ανηλίκων τέκνων (γεννηθέντων στις 14-11-2013, 22-6-2015, 14-11-2016 και 21-4-2022, β) εκτύπωση της από 18-8-2021 πράξεως διοικητικού προσδιορισμού φόρου του φορολογικού έτους 2020, από την οποία προκύπτει εισόδημά του ποσού 11.235,89 ευρώ, με εισόδημα από μισθωτή εργασία 11.234,24 ευρώ, της δε συζύγου του ποσού 6.290,89 ευρώ, με εισόδημα από μισθωτή εργασία 6.290,85  ευρώ, και γ) εκτύπωση των φορολογικών του χρεών, ποσού 1.007,12 ευρώ. Εξ άλλου, στην με αρ. πρωτ. ./27-7-2022 έκθεση απόψεων του Διοικητή του καθ’ ου Νοσοκομείου αντιτείνεται ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την άμεση εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα.

 

                    8. Επειδή, εν προκειμένω, οι κατ’ άρθρο 206 του ν. 4820/2021 επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος (προστασία της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19 και εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων) επιβάλλουν την άμεση εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων καθ’ ο μέρος διετάχθη η αναστολή των καθηκόντων των αιτούντων από 1-9-2021. Συνεπώς, δεν χωρεί αναστολή εκτελέσεως των προσβαλλομένων πράξεων κατά το μέρος αυτό. Περαιτέρω, συνεκτιμώντας ότι η δυνάμει των προσβαλλομένων πράξεων μη μισθοδοσία - καθ’ ολοκληρίαν - των αιτούντων κατά το χρονικό διάστημα αναστολής των καθηκόντων τους είναι ικανή να επιφέρει την μη κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών διαβιώσεώς τους, δοθέντος ότι αμφότεροι οι αιτούντες αντλούν, προεχόντως, τον βιοπορισμό τους από τον μισθό τους εκ της εργασίας τους στο καθ’ ου Νοσοκομείο, και, επιπροσθέτως, βαρύνονται, η μεν πρώτη αυτών με τις προεκτεθείσες (σκέψη 7), μεγάλου ποσού, οφειλές σε τραπεζικούς οργανισμούς ιδίως, για την ρύθμιση των οποίων έχει υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, ο δε δεύτερος με τις αυξημένες δαπάνες διαβιώσεως της πολύτεκνης οικογενείας του καθότι πατέρας τεσσάρων (4) ανηλίκων τέκνων (βλ. σκέψη 7), ενώ, εξ άλλου, η οικονομική αδυναμία των αιτούντων ουδόλως αμφισβητείται από το καθ’ ου Νοσοκομείο στην έκθεση απόψεών του, έχει δε επιταθεί λόγω του διαδραμόντος χρόνου από την έναρξη της αναστολής των καθηκόντων τους στις 1-9-2021 έως σήμερα, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να διαταχθεί ως κατάλληλο μέτρο, κατ’ άρθρο 52 παρ. 8 του π.δ./τος 18/1989 (σύμφωνα και με το επικουρικό αίτημα της κρινομένης αιτήσεως), η καταβολή στους αιτούντες μέρους των αποδοχών τους, συγκεκριμένα του ημίσεος (1/2) των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διαταχθείσης αναστολής των καθηκόντων τους, από την έκδοση της παρούσας αποφάσεως έως την δημοσίευση οριστικής αποφάσεως επί της σχετικής αιτήσεως ακυρώσεως, η οποία δεν εκτιμάται ως προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη, κατά μερική αποδοχή της αιτήσεως (βλ. Επ. Αν. ΣτΕ 13/2022, Δ.Εφ. Πατρ. 13/2022, Δ.Εφ. Τριπ. 19/2022 και 7/2022, Δ.Εφ. Χαν. 6/2022).

 

               9. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσης, να αποδοθεί στους αιτούντες, εκτιμωμένων των περιστάσεων, το καταβληθέν παράβολο (άρθρο 36 παρ. 4 του π.δ./τος 18/1989 και άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 702/1977-ΦΕΚ Α΄ 268) και να συμψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 2717/1999-ΦΕΚ Α΄97 και άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 702/1977).

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

          Δέχεται εν μέρει την αίτηση αναστολής.

 

          Διατάσσει την καταβολή στους αιτούντες, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα αναστολής των καθηκόντων τους, του ημίσεος (1/2) των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους από την έκδοση της παρούσης αποφάσεως έως την δημοσίευση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως.

 

         Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

 

        Συμψηφίζει την δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

 

        Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στα Χανιά στις 28 Ιουλίου 2022 και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις  5-8-2022. 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΣΑΡΙΤΑΚΗ          ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο

Χανιά…………………….

Η Γραμματέας