ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑκράτας 1/2022

 

Απόφαση σε αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου από Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

 

Αριθμός απόφασης

1/2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

 

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Ακράτας Παναγιώτα Βασιλοπούλου, που όρισε η Πρόεδρος του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων με την υπ’ αριθμ. 115/2022 πράξη της. έχοντας υπόψη την υπόθεση μεταξύ :

 

Της αιτούσας : Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο «doValue Greece», όπως μετονομάσθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (Γιουρομπανκ ΕΦ.ΠΙ.ΕΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ) και το διακριτικό τίτλο «EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES» (ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΦΑΙΝΑΝΣΙΑΛ ΠΛΑΝΙΝΓΚ ΣΕΡΒΙΣΙΣ), κατόπιν τροποποίησης του καταστατικού της με κωδ.αριθμ.καταχωρησης στο ΓΕΜΗ ./10-06-2020, η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής επί της οδού Κύπρου αρ.27 και Αρχιμήδους με Α.Φ.Μ. . Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραια και με αρ. ΓΕΜΗ ., όπως εκπροσωπείται νόμιμα αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το νόμο 4354/2015 δυνάμει της με αριθμ.220/1/13-03-2017απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (υπ’ αριθμ. 880/16-03-2017 ΦΕΚ τ.Β΄), ως μη δικαιούχου και μη υποχρέου διαδίκου και ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «CAIRO No 1 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (KAIΡΟ ΝΟ 1 ΦΑΙΝΑΝΣ ΝΤΕΖΙΝΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), που εδρεύει στο Δουβλίνο επί της οδού «Georges Dock αρ.3 4ος όροφος IFSC, Δουβλίνο 1, με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών ., όπως εκπροσωπείται νόμιμα δυνάμει της από 18-06-2019 Σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε νόμιμα την 18-06-2019 στα βιβλία του άρθρου 3 του Νόμου 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών και έλαβε αριθμό πρωτ. 149/18-06-209 στον τόμο 10 με αυξ.αριθμό 183 και η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Όθωνος αρ.8, με ΑΦΜ . ΔΥΟ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, κατόπιν μεταβίβασης στα πλαίσια τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις της ανωτέρω ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας, δυνάμει της από 18-06-2019 Σύμβασης Πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε νόμιμα την 18-06-2019 στα βιβλία του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του ενεχυροφυλακείου Αθηνών, στον τόμο . με αυξ.αριθμο ., και έλαβε αριθμ.πρωτ. ./18-06-2019, η  οποία κατέθεσε στις 16-08-2022 έγγραφα δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου της Αθανασίου Χαρακτινιώτη με Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών 26553.

 

Του καθ’ου η αίτηση: ., κατοίκου . Νομού Αχαΐας ΤΚ ., με ΑΦΜ .,  ο οποίος παραστάθηκε, καθώς κατέθεσε τις από 5-09-2022 προτάσεις δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Παναγιώτη Κουρή με Α.Μ. 19 του Δ.Σ. Καλαβρύτων .

 

H αιτούσα με την  από 13-07-2022 αίτησή της, που κατατέθηκε μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020 στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 1/14-07-2022 και υπογράφεται από τον ανωτέρω πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών Αθανάσιο Χαρακτινιώτη, ζητεί τα αναφερόμενα σε αυτή για τους λόγους που επικαλείται, ο, δε, καθ’ου η αίτηση με τις έγγραφες προτάσεις του που κατέθεσε την 6-9-2022 ζητεί την απόρριψη της αίτησης για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτές.

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυόητητας και την συγκέντρωση της δικογραφίας.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Ι. Από τις διατάξεις των άρθρων 68 και 73 ΚΠολΔ συνάγεται ότι, μεταξύ των διαδικαστικών προϋποθέσεων διεξαγωγής της δίκης, είναι, και η ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση των διαδίκων, η ύπαρξη της οποίας ερευνάται σε κάθε στάση της δίκης και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (ΕφΠειρ 133/1987 ΝοΒ 35.1069, ΕφΑΘ 6152/1982 ΝοΒ 30.1282). Εξάλλου, η νομιμοποίηση σε στενή έννοια, δηλαδή η ύπαρξη δικαιώματος υπεράσπισης της υπόθεσης, στην οποία δικάζεται κάποιος, ως ενάγων ή εναγόμενος ή η εξουσία για διεξαγωγή της δίκης, που αναφέρεται σε συγκεκριμένο δικαίωμα ή έννομη σχέση, συμπίπτει, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων (περιπτώσεις μη υπόχρεων ή μη δικαιούχων διαδίκων), με την ιδιότητα του υποκειμένου του δικαιώματος ή της έννομης σχέσης. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ενεργητικά μεν, νομιμοποιείται να ζητήσει έννομη προστασία εκείνος που ισχυρίζεται ότι είναι δικαιούχος του επιδίκου δικαιώματος, παθητικά δε, εκείνος, που, κατά τους ισχυρισμούς του ενάγοντος, μετέχει στην επίδικη έννομη σχέση (Κ. Μπέης, ΠολΔ, άρθρο 68, τ. 2, σελ. 360, με περαιτέρω παραπομπές, ΜονΠρΚορ.45/2022 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ). Κατά μεν το άρθρο 63 § 1 εδ. α' του ΚΠολΔ «όποιος είναι ικανός για οποιαδήποτε δικαιοπραξία μπορεί να παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του όνομα», κατά δε το άρθρο 64 §§ 1 και 2 εδ. α' του ίδιου Κώδικα «όσοι είναι ανίκανοι να παρίστανται στο δικαστήριο με το δικό τους όνομα εκπροσωπούνται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους». Από τις διατάξεις αυτές, οι οποίες εφαρμόζονται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 741 ΚΠολΔ και στην διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, συνάγεται ότι στο πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου δεν υφίσταται ο θεσμός της εκούσιας αντιπροσώπευσης και όποιος είναι ικανός για δικαιοπραξία διεξάγει τη δίκη με το δικό του όνομα, όποιος δε, είναι ανίκανος εκπροσωπείται από το νόμιμο αντιπρόσωπο του. Εξάλλου, ο νόμος, που προβλέπει (επιτρέπει) την κατ' εξαίρεση νομιμοποίηση προσώπου τρίτου προς τους φορείς την ουσιαστικής έννομης σχέσης, ως μη δικαιούχου διαδίκου, προσδιορίζει και το περιεχόμενο των παρεχόμενων εξουσιών, το εύρος αυτών, καθώς και τον χαρακτήρα της κατ' εξαίρεση νομιμοποίησης, δηλαδή αν είναι συντρέχουσα (με την παράλληλη νομιμοποίηση του κατά κανόνα νομιμοποιούμενου) ή αποκλειστική. Τα ανωτέρω δεν μπορεί να τροποποιήσει σύμβαση που ενδεχόμενα συνάπτεται μεταξύ του δικαιούχου και του μη δικαιούχου διαδίκου διότι πρόκειται για διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Η σύμβαση θα περιοριστεί στην αναφορά εκείνων των δικονομικών εξουσιών που ο νόμος προβλέπει για τον κατ' εξαίρεση νομιμοποιούμενο, ο οποίος επιλέγεται ως τέτοιος, αν φυσικά δεν τον προκαθορίζει δεσμευτικά ο ίδιος ο νόμος. Αν ο ιδρυτικός της κατ' εξαίρεση νομιμοποιήσεως νόμος έχει κενά αναφορικά με το εύρος των παρεχόμενων στον τρίτο εξουσιών, επιβάλλεται στενή ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, για να μην προστίθενται επί πλέον εξουσίες στον τρίτο είτε με ερμηνεία είτε με αναλογική εφαρμογή άλλων ρυθμίσεων. Η παραχώρηση εξουσίας σε τρίτο συνιστά εξαίρεση στο δίκαιο της νομιμοποίησης και ως εξαίρεση επιβάλλει στενή ερμηνεία και εφαρμογή του κανόνα. Τα ανωτέρω ισχύουν πολύ περισσότερο όταν η νομιμοποίηση διαγράφεται ως συντρέχουσα με παράλληλη νομιμοποίηση του κατά κανόνα και του κατ' εξαίρεση νομιμοποιούμενου, αφού με τη χρήση ερμηνευτικών μεθόδων ή και της αναλογίας μπορεί να αφαιρεθεί από τον κύκλο εξουσιών και συμφερόντων του φορέα του δικαιώματος (κατά κανόνα νομιμοποιούμενου) εξουσίες που ο νόμος δεν θέλησε να χορηγήσει στον κατ' εξαίρεση νομιμοποιούμενο, αλλά να παραμείνουν στην εξουσία του πρώτου. Περαιτέρω, συνέπεια του ανεπίτρεπτου της διεξαγωγής της δίκης από εκούσιο αντιπρόσωπο συνιστά το απαράδεκτο των διαδικαστικών πράξεων που αυτός ενήργησε, έστω και με πληρεξούσιο δικηγόρο. Το απαράδεκτο αυτό ανάγεται στις διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης και εξετάζεται από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως κατ' άρθρο 73 ΚΠολΔ. Θεραπεία του απαραδέκτου με τη συναίνεση ή έγκριση του δικαιούχου του δικαιώματος δεν είναι δυνατή διότι τα άρθρα 236 και 238 ΑΚ αναφέρονται σε δικαιοπραξίες και όχι στη θεραπεία δικονομικών απαραδέκτων ή ακυροτήτων [Γεώργιος Στ. Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, 'Ζητήματα από την κατ' εξαίρεση νομιμοποίηση των εταιρειών διαχειρίσεως απαιτήσεων από τραπεζικά δάνεια' Επιθεώρηση Ακινήτων 2021. 698, Moν.Εφ.Αθ.3577/2022 ΤΝΠ Ισοκράτης].

 

ΙΙ.  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 § 1 του Ν 3156/2003, τιτλοποίηση απαιτήσεων είναι η μεταβίβαση επιχειρηματικών απαιτήσεων λόγω πώλησης με σύμβαση που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, σε συνδυασμό με την έκδοση και διάθεση, με ιδιωτική τοποθέτηση μόνο, ομολογιών οποιουδήποτε είδους ή μορφής, η εξόφληση των οποίων πραγματοποιείται: α) από το προϊόν είσπραξης των επιχειρηματικών απαιτήσεων που μεταβιβάζονται ή β) από δάνεια, πιστώσεις ή συμβάσεις παραγωγών χρηματοοικονομικών μέσων. Ως «ιδιωτική τοποθέτηση» θεωρείται η διάθεση των ομολογιών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα. «Μεταβιβάζων», κατά την § 2 του ίδιου άρθρου, μπορεί να είναι έμπορος με εγκατάσταση στην Ελλάδα και «αποκτών» νομικό μόνο πρόσωπο -ανώνυμη εταιρία — με σκοπό την απόκτηση και την τιτλοποίηση των απαιτήσεων (Εταιρία Ειδικού Σκοπού). Η εταιρία καταβάλλει το τίμημα και «τιτλοποιεί» τις απαιτήσεις εκδίδοντας αξιόγραφα «ομολογίες» ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 100.000 € η κάθε μία (§5). Στην πιο απλή μορφή της, η τιτλοποίηση συνίσταται στην εκχώρηση (μεταβίβαση λόγω πωλήσεως) απαιτήσεων από έναν ή περισσότερους τομείς δραστηριότητας μιας εταιρίας προς μία άλλη εταιρία, η οποία έχει ως ειδικό σκοπό την αγορά των εν λόγω απαιτήσεων έναντι τιμήματος. Το τίμημα καταβάλλεται από το προϊόν της διάθεσης σε επενδυτές ομολογιών, στο πλαίσιο ομολογιακού δανείου, που η λήπτρια εταιρία εκδίδει για το σκοπό αυτό. Η πώληση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 513 επ. ΑΚ, η δε μεταβίβαση από τις διατάξεις των άρθρων 455 επ. ΑΚ, εφόσον οι διατάξεις αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού (§6). Η σύμβαση μεταβίβασης των υλοποιούμενων απαιτήσεων καταχωρίζεται σε περίληψη που περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2844/2000 (§ 8). Από την καταχώριση της σχετικής σύμβασης κατά τα ανωτέρω επέρχεται η μεταβίβαση των τυποποιούμενων απαιτήσεων, εκτός αν άλλως ορίζεται στους όρους της σύμβασης, η δε μεταβίβαση αναγγέλλεται εγγράφως από τον μεταβιβάζοντα ή την εταιρεία ειδικού σκοπού στον οφειλέτη (§ 9). Ως αναγγελία λογίζεται η καταχώριση της σύμβασης στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του Ν 2844/2000, σύμφωνα με τη διάταξη της § 8 του ιδίου άρθρου. Πριν από την αναγγελία δεν αποκτώνται έναντι τρίτων δικαιώματα που απορρέουν από τη μεταβίβαση (εκχώρηση) λόγω πώλησης της § 1. Η ανωτέρω καταχώριση γίνεται με δημοσίευση (κατάθεση εντύπου, η μορφή του οποίου καθορίστηκε με την 161337/30-10-2003 - ΦΕΚ Β` 1688/2003 υπουργική απόφαση και ήδη με την 20783/09-11-2020 - ΦΕΚ Β` 4944/09-11-2020 - απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης) στο ενεχυροφυλακείο του τόπου της κατοικίας ή της έδρας του μεταβιβάζοντος, ως ενεχυροφυλακεία δε, έως την ίδρυση τους με π.δ., ορίζονται τα κατά τόπους λειτουργούντα σήμερα υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία της έδρας των Πρωτοδικείων. Συνοπτικώς, τα στοιχεία που περιέχονται στο άνω έντυπο με την προκαθορισμένη μορφή είναι: α) τα στοιχεία των συμβαλλόμενων, β) οι όροι της σύμβασης (λ.χ. νόμισμα και ποσό του τιμήματος της αγοράς), γ) ο τύπος των επιχειρηματικών απαιτήσεων, δ) το οφειλόμενο κεφάλαιο ανά επιχειρηματική απαίτηση και ανά σύνολο, ε) τα στοιχεία των οφειλετών και οι παρεπόμενες εμπράγματες και ενοχικές απαιτήσεις. Περαιτέρω, ο ως άνω νόμος προβλέπει ότι επί μία τέτοιας μεταβιβάσεως επιχειρηματικών απαιτήσεων από Τράπεζα σε μία εταιρεία ειδικού σκοπού είναι δυνατό να ανατεθεί με έγγραφη σύμβαση, η οποία σημειώνεται στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του Ν. 2844/2000 (§ 16), η διαχείριση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων σε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, το οποίο στην περίπτωση που η εταιρεία ειδικού σκοπού (αποκτήσεως) δεν εδρεύει στην Ελλάδα, πρέπει να είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Ειδικότερα, για την ως άνω σύμβαση διαχειρίσεως, η οποία κατά τα εννοιολογικά της στοιχεία ταυτίζεται με τη σύμβαση εντολής (713 επ. ΑΚ) και αντιπροσωπεύσεως (211 επ. ΑΚ), η §14 του ως άνω άρθρου 10, ορίζει τα ακόλουθα: «Με σύμβαση που συνάπτεται εγγράφως η είσπραξη και εν γένει διαχείριση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων μπορεί να ανατίθεται σε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα που παρέχει νομίμως υπηρεσίες, σύμφωνα με το σκοπό του, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, στον μεταβιβάζοντα ή και σε τρίτο, εφόσον ο τελευταίος είτε είναι εγγυητής των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων είτε ήταν επιφορτισμένος με τη διαχείριση ή την είσπραξη των απαιτήσεων πριν τη μεταβίβασή τους στον αποκτώντα. Αν η εταιρεία ειδικού σκοπού δεν εδρεύει στην Ελλάδα και οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις είναι απαιτήσεις κατά καταναλωτών πληρωτέες στην Ελλάδα, τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η διαχείριση πρέπει να έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα. Σε περίπτωση υποκατάστασης του διαχειριστή, ο υποκατάστατος ευθύνεται αλληλεγγυως και εις ολόκληρον με τον διαχειριστή». Από τα παραπάνω, είναι σαφές ότι η ως άνω εταιρεία διαχειρίσεως ενεργεί πράξεις διαχειρίσεως ως αντιπρόσωπος και για λογαριασμό της εταιρείας ειδικού σκοπού (αποκτήσεως). Ο νόμος, στην περίπτωση της μεταβίβασης απαιτήσεων με σκοπό την τιτλοποίηση κατά τους ορισμούς του Ν 3156/2003, δεν απονέμει, κατά τη γνώμη που υιοθετεί και το Δικαστήριο αυτό, στην εταιρεία διαχειρίσεως (με την οποία συμβάλλεται η εταιρεία αποκτήσεως) την ιδιότητα του μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου, έστω και έμμεσα χωρίς πανηγυρική διατύπωση ώστε η τελευταία να ασκεί ως μη δικαιούχος διάδικος, κατά παραχώρηση του νομοθέτη, αγωγές και άλλα ένδικα βοηθήματα ενώπιον των δικαστηρίων για τα δικαιώματα της εταιρείας αποκτήσεως, αιτούμενη έννομη προστασία στο όνομά του, όπως ρητά πράττει για τις εταιρίες διαχειρίσεως του Ν. 4354/2015 στο άρθρο 2 § 4 αυτού. Με άλλα λόγια δεν της απονέμει ενεργητική κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση. Ρυθμίζει απλά τους όρους και το πλαίσιο της εκτελέσεως εξώδικων διαχειριστικών (νομικών ή υλικών) πράξεων με σκοπό την είσπραξη (για λογαριασμό της εντολέως της, δικαιούχου) των απαιτήσεων από τους οφειλέτες. Εξάλλου, η ανάγκη αποσυμφορήσεως και απαλλαγής των ελληνικών συστημικών τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πελατών τους υπήρξε πιεστική, κι έτσι εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 4354/2015 (άρθρα 1-3) μία νέα, εντελώς διάφορη από την προηγούμενη, διαδικασία μεταβιβάσεως, αποκτήσεως και διαχειρίσεως μη εξυπηρετούμενων και αργότερα και εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων και πιστώσεων. Ωστόσο, με το Ν. 4353/2015 δεν καταργήθηκε η καθιερωθείσα με το Ν. 3156/2003 δυνατότητα αποκτήσεως και διαχειρίσεως επιχειρηματικών δανείων κ.λπ. με τιτλοποίηση. Εξακολούθησε και εξακολουθεί να ισχύει για τις μεταβιβάσεις απαιτήσεων που γίνονται με τους δικούς του όρους και διαδικασία. Μάλιστα, για να μην υπάρξει σύγχυση για τις εφαρμοζόμενες σε κάθε περίπτωση νομοθετικές ρυθμίσεις, ρητά ορίσθηκε στο άρθρο 1 § 1 περ. δ’ του Ν. 4354/2015 ότι «Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 3106/2003, 1905/1990, 1665/1986, 3606/2007 και 4261/2014» (βλ. και Μον.Εφ.Πειρ. 595/2022, κατά παραπομπή ΑΠ 822/2022 Antimolia, ΑΠ 909/2021 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΜονΕφΑΘ 1858/2022 ΝΟΜΟΣ, ΜονΕφΠειρ 467/2022 δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του ΕφΠειρ, ΜονΕφΛαρ 250/2022 sakkoulas on line, Contra ΑΠ 1102/2022 Antimolia και σχ. 402 και 883/2021, χωρίς ιδιαίτερη αιτιολογία, καθώς και ΜΠρΑθ 842/2022 ΝΟΜΟΣ και Γ. Ορφανίδη (Γνωμ.), Το κανονιστικό περιεχόμενο του Ν 4354/2015, ΕφΑΔ 2021.1283, με τη σκέψη ότι το νομοθετικό πλαίσιο του Ν 4354/2015 εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του δικαίου, που διέπει την ουσιαστική έννομη σχέση. Αρκεί το γεγονός ότι ο αντισυμβαλλόμενος - δανειολήπτης έχει την έδρα ή την κατοικία του στην Ελλάδα).

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την ένδικη αίτηση, κατ’ εκτίμηση, η αιτούσα, ιστορεί ότι η εταιρεία ειδικού σκοπού “CAIRO NO.1 Designated Activity Company”, επ’ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί εν προκειμένω, δυνάμει της αναφερόμενης σύμβασης διαχείρισης απαιτήσεων,  διατηρεί απαίτηση, ως ειδική διάδοχος της Τράπεζας «EURΟBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, δυνάμει της επίσης αναφερόμενης σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων, από την υπ’ αριθμ. ./20-02-1008 σύμβαση στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο σε βάρος του καθ’ ου αίτηση, ο οποίος έχει παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο, ζητεί, δε, υπό την ανωτέρω ιδιότητά της και επικαλούμενη έννομο συμφέρον να κηρυχθεί ο καθ’ ου σε κατάσταση πτώχευσης και να διοριστεί Σύνδικός της η  υποδεικνυόμενη διαχειρίστρια αφερεγγυότητας. Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση, αρμοδίως, κατ΄ αρ. 172 παρ. 2 ν. 4738/2020, εισάγεται στην εκούσια δικαιοδοσία προκειμένου να συζητηθεί κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του αρ. 78 παρ. 2 και 172 επ. ν. 4738/2020, είναι, δε, αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στα αρ. 76, 77, 176 του ιδίου νόμου και, ως εκ τούτου, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω.

 

Ο καθ’ ου η αίτηση, με τις έγγραφες προτάσεις που νομίμως κατέθεσε, αρνείται εν όλω την αίτηση και προβάλλει πρωτίστως την έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης της αιτούσας εταιρείας για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρει, ενώ αρνείται ειδικά την αίτηση επικαλούμενος ότι δεν πληρούνται στο πρόσωπό του όλες οι προβλεπόμενες εκ του ν. 4738/2020 προϋποθέσεις περί κήρυξης αυτού σε πτώχευση επικαλούμενος τα αναλυτικά εκτιθέμενα στις έγγραφες προτάσεις του και τέλος προβάλλει ένσταση καταχρηστικής άσκησης της ένδικης αίτησης.

 

            Από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που έχουν υποβληθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας και αυτά που προσκόμισαν οι διάδικοι με τις εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις τους, αποδεικνύονται τα ακόλουθα:  Όπως προκύπτει από την από 18-06-2019 σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων, περίληψη της οποίας έχει δημοσιευθεί με αριθμό πρωτοκόλλου ./18-06-2019 στα τηρούμενα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών βιβλία του ν. 2844/2000 [τόμος . α/α .], μεταξύ αφενός της τράπεζας EUROBANK ERGASIAS Ανώνυμη Εταιρεία (Τράπεζα Γιουρομπανκ Εργασίας Ανώνυμη Εταιρεία) και διακριτικό τίτλο «EUROBANK ERGASIAS» (μεταβιβάζουσας) και, αφετέρου, της αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «CAIRO NO. 1 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (αποκτώσας), η μεταβίβαση -μεταξύ άλλων- της ένδικης απαίτησης από την υπ’ αριθμ. ./20-02-1008 σύμβαση στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο, έλαβε χώρα, όπως ρητώς αναφέρεται και στη σύβαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3156/2003, δηλαδή στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων. Περαιτέρω, μεταξύ αφενός της άνω νέας δικαιούχου της απαίτησης, ειδικής διαδόχου, αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού (CAIRO NO. 1 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY) και αφετέρου της αιτούσας, εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο «doValue Greece» -όπως μετονομάσθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»-, καταρτίστηκε, κατ' άρθρο 10 (παρ. 14, 16) του ν. 3156/2003, η από 18-06-2019 σύμβαση διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, αντίγραφο της οποίας έχει δημοσιευθεί με αριθμό πρωτοκόλλου ./18-06-2019 στα τηρούμενα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών βιβλία του ν. 2844/2000 [τόμος: ., αριθμός: .], ενώ υπογράφηκε μεταξύ των μερών, περί των ειδικών όρων παροχής των υπηρεσιών του διαχειριστή, το από 17-06-2019 πληρεξούσιο, που καταρτίσθηκε ως συμβολαιογραφική πράξη και επικυρώθηκε από τον συμβολαιογράφο Δουβλίνου και φέρει την από 17-06-2019 επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης με αριθμό .. Περαιτέρω, από τα προσκομιζόμενα από την αιτούσα αντίγραφα των δημοσιευμένων στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου, αντίστοιχα, . και ./18-06-2019 αποσπασμάτων των ανωτέρω συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων από την τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Ανώνυμη Εταιρεία  και διακριτικό τίτλο «EUROBANK ERGASIAS» προς την  αλλοδαπή εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «CAIRO NO. 1 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», αφενός, και, αφετέρου, διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων από την τελευταία προς την αιτούσα, προκύπτει  ότι αμφότερες οι ανωτέρω συμβάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τον Ν. 3156/2003 και διέπονται από αυτόν. Συνεπώς, η αιτούσα διαχειρίστρια εταιρεία φέρει την ιδιότητα της αντιπροσώπου της ανωτέρω δικαιούχου εταιρείας και δεν έχει αποκτήσει την ιδιότητα του κατ` εξαίρεση νομιμοποιούμενου (μη δικαιούχου) διαδίκου, αφού ο ανωτέρω νόμος δεν απονέμει σ’ αυτήν τέτοια ιδιότητα, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, αφού η κατ` εξαίρεση νομιμοποίηση των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων αντλείται απ’ ευθείας από το νόμο, εφόσον έχει συναφθεί η προβλεπόμευη από τον Ν. 4354/2015 σύμβαση (βλ. Κιτσαρα, Η περαιτέρω μεταβίβαση απαιτήσεως από δάνεια και πιστώσεις μετά την αρχική απόκτησή της από «εταιρεία αποκτήσεώς» του Ν. 4354/2015, σε ΧρΙΔ 2019.305, Μον.Εφ.Πειρ.595/2022 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Οι δε, περιγραφόμενες στην ανωτέρω σύμβαση διαχείρισης, υπό στοιχείο «Δ. περίληψη των εξουσιών του Διαχειριστή» εξουσίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων, δεν δύνανται να θεμελιώσουν νομιμοποίησή της για διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον του Δικαστηρίου (και επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης), καθόσον η συμβατική θεμελίωση της νομιμοποιήσεως, εκτός του ότι παραβλάπτει αυθαιρέτως τα συμφέροντα του αντιδίκου του νομιμοποιούμενου, οδηγεί και σε διεύρυνση των υποκειμενικών ορίων της δίκης και του δεδικασμένου δυνάμει ιδιωτικής βουλήσεως, γι’ αυτό και θεωρείται ανεπίτρεπτη (ΑΠ 45/2007 Δ 2007.583). Δικαστική δε, παράσταση με εκούσιο αντιπρόσωπο δεν επιτρέπεται ούτε με την επίκληση της ιδιότητας του γενικού εντολοδόχου (ΑΚ 713), έστω μάλιστα και αν ο εκούσιος αντιπρόσωπος διορίσει δικηγόρο ως δικαστικό πληρεξούσιο, ενώ η ανέκκλητη εντολή, που παρέχεται για την είσπραξη απαιτήσεως (ΑΚ 724§2) δεν ενσωματώνει και δυνατότητα στον εντολοδόχο ασκήσεως αγωγής στο όνομά του (ΑΠ 439/1979, ΝοΒ 1980.1912, ΑΠ 45/2007 ά.α. και Ν. Νίκα, Πολιτική Δικονομία, έκδοση 2η (2020), τόμος I, σελ. 372-373). Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η αιτούσα δεν νομιμοποιείται ενεργητικά στην υποβολή της ένδικης αίτησης, και, κατ’ αποδοχή και της σχετικής ένστασης περί έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης της αιτούσας, που πρόβαλε με τις έγγραφες προτάσεις του ο καθ’ου η αίτηση οφειλέτης,  πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη η ένδικη αίτηση ελλείψει νομιμοποιήσεως, το δε υπ’ αρ. 840471/8-7-2022 γραμμάτιο ΤΠΔ να επιστραφεί στην αιτούσα, κατά το διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Απορρίπτει την αίτηση.

 

Διατάσσει την επιστροφή στην αιτούσα του ποσού του υπ’ αρ. ./8-7-2022 γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης ΤΠΔ.

 

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Ακράτα στις  10-11-2022, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                    για τη δημοσίευση