ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

ΜΠρΗλείας 132/2022

 

Ανακοπή 933 ΚΠολΔ και πρόσθετοι λόγοι κατά πλειστηριασμού - Αναγκαστική παθητική ομοδικία επισπεύδοντος και υπερθεματιστή - Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία επισπεύδουσα δανείστρια και υπερθεματίστρια - Μετασχηματισμός ανώνυμης εταιρείας -.

 

Παράσταση στη δίκη της ανακοπής της επωφελούμενης εταιρείας ως καθολικής διαδόχου της καθής η ανακοπής ανώνυμης τραπεζικής μετασχηματισθείσας εταιρείας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας υπό αμφότερες τις ιδιότητες της τελευταίας [επισπεύδουσας-υπερθεματίστριας], ανώνυμης εταιρείας. Μη δημοσίευση των στοιχείων διορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμού νομίμου εκπροσώπου στο ΓΕΜΗ. Επίδοση σε νομικό πρόσωπο όταν η κατοικία του νομίμου εκπροσώπου είναι σε διαφορετικό τόπο από την έδρα του. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής, προθεσμία προβολής του κατά το άρθρο 934 ΚΠολΔ, επανάληψη συζήτησης κατά το άρθρο 254 ΚΠολΔ.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 132/2022

 

[αριθμ.εκθ.καταθ. ανακοπής Μει ./13.9.2019]

[αριθμ.εκθ.καταθ. πρόσθετων λόγων ανακοπής Μει ./28.02.2020]

[αριθμ. εκθ. καταθ. ανακοπής Μει ./14.10.2019]

[αριθμ. εκθ. καταθ. πρόσθετων λόγων ανακοπής Μει ./28.02.2020]

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Βασιλική Ρέππα, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Προϊστάμενος του παρόντος Πρωτοδικείου, Πρόεδρος Πρωτοδικών, και από τη Γραμματέα Σοφία Καυκανιώτη.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 27 Οκτωβρίου 2021, προκειμένου να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

 

[Α' ανακοπή Μει./2019- πρόσθετοι λόγοι Μει./2020] :

 

Της ανακόπτουσας – ασκούσας πρόσθετους λόγους ανακοπής : Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ–. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο « ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ . Α.Ε.», που εδρεύει στην τοπική κοινότητα Κορακοχωρίου του Δήμου Πύργου Ηλείας, θέση «.» ή «.», και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ ., για την οποία παραστάθηκε η πληρεξούσια Δικηγόρος της Έλλη Μελέμη (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Α.Μ.028739, γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ.Α. με αριθμό ./26.10.2021, έγγραφη εξουσιοδότηση βάσει του Πρακτικού Νο ./04.9.2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανακόπτουσας), μετά του νομίμου εκπροσώπου της, και κατέθεσε προτάσεις.

 

Της καθής η ανακοπή – καθής οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής : Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Όθωνος αρ.8, με ΑΦΜ ., ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΓΕΜΗ ., νόμιμα εκπροσωπούμενης ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», με ΑΦΜ ., λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρείας (άρθρα 16 Ν. 2515/1997,  57 παρ. 3, 59-74 Ν.4601/2019- Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπ’ αριθμ. . και ./20.3.2020), η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου Δικηγόρου της Δημητρίου Κονδύλη (Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας, Α.Μ. 000002, γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ.Ηλείας με αριθμό Η./27.10.2021) και κατέθεσε προτάσεις.

 

Η ανακόπτουσα άσκησε κατά της υπ’ αριθμ../24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης αστικού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου ., της υπ’ αριθμ. ./03.5.2019 έκθεσης αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου και του από 03.5.2019 ηλεκτρονικού πλειστηριασμού με μοναδικό κωδικό . την από 13 Σεπτεμβρίου 2019 ανακοπή, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει ./13.9.2019 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο της 11ης.12.2019. Κατά την τελευταία αυτή δικάσιμο [11.12.2019] η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε στη δικάσιμο της 11ης.3.2020, ότε αναβλήθηκε εκ νέου στη δικάσιμο της 27ης.5.2020. Κατά την τελευταία αυτή δικάσιμο [27.5.2020] η υπόθεση αποσύρθηκε και δεν συζητήθηκε, λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, δυνάμει της υπ’αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 26804/25.4.2020 Κ.Υ.Α. [ΦΕΚ Β 1588/25.4.2020]. Ήδη με την υπ’αριθμ.167/2020 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηλείας, Προέδρου Πρωτοδικών, κατά τη διάταξη του άρθρου 74 παρ.2 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ τεύχος Α 104/30.5.2020), νέα δικάσιμος συζήτησης της υπόθεσης ορίστηκε η 09.9.2020. Κατά την τελευταία αυτή δικάσιμο η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε στη δικάσιμο 27ης.01.2021, ότε η υπόθεση αποσύρθηκε και δεν συζητήθηκε, λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, δυνάμει της υπ’αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/23.01.2021 Κ.Υ.Α. [ΦΕΚ Β 1588/23.01.2021]. Ήδη με την υπ’αριθμ.63/2021 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηλείας, Προέδρου Πρωτοδικών, κατά τη διάταξη του άρθρου 158 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ Α 256/23.12.2020), νέα δικάσιμος συζήτησης της υπόθεσης ορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας [27.10.2021], η δε αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο, με πρωτοβουλία του Γραμματέα, ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

 

Επίσης η ανακόπτουσα άσκησε τους από 28.02.2020 πρόσθετους λόγους, που κατατέθηκαν στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει./28.02.2020, και προσδιορίστηκαν να συζητηθούν στη δικάσιμο της 11ης.3.2020. Με την ίδια δε ως άνω δικονομική πορεία, λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-2019, η συζήτηση των πρόσθετων λόγων προσδιορίστηκε στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας [27.10.2021].

 

[B ανακοπή Μει./2019-πρόσθετοι λόγοι Μει./2020] :

 

Της ανακόπτουσας – ασκούσας πρόσθετους λόγους ανακοπής : Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ–. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο « ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ . Α.Ε.», που εδρεύει στην τοπική κοινότητα Κορακοχωρίου του Δήμου Πύργου Ηλείας, θέση «.» ή «.», και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ ., για την οποία παραστάθηκε η πληρεξούσια Δικηγόρος της Έλλη Μελέμη (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Α.Μ.028739, γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ.Α. με αριθμό Π./26.10.2021, έγγραφη εξουσιοδότηση βάσει του Πρακτικού Νο ./04.9.2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανακόπτουσας) μετά του νομίμου εκπροσώπου της, και κατέθεσε προτάσεις.

 

Της καθής η ανακοπή – καθής οι πρόσθετοι λόγοι : Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Όθωνος αρ.8, με ΑΦΜ ., ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΓΕΜΗ ., νόμιμα εκπροσωπούμενης ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», με ΑΦΜ ., λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρείας (άρθρα 16 Ν.2515/1997, 57 παρ. 3 , 59-74 Ν.4601/2019 - Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπ’αριθμ. . και ./20.3.2020), η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου Δικηγόρου της Δημητρίου Κονδύλη (Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας, Α.Μ.000002, γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ.Ηλείας με αριθμό Η0./27.10.2021) και κατέθεσε προτάσεις.

 

Η ανακόπτουσα άσκησε κατά της παρά πόδας της υπ’ αριθμ../24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης αστικού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου . επιταγής προς εκτέλεση την από 14 Οκτωβρίου 2019 ανακοπή, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει./14.10.2019 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο της 11ης.3.2020. Κατά την τελευταία αυτή δικάσιμο [11.3.2020] η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε στη δικάσιμο της 27ης.5.2020, ότε η υπόθεση αποσύρθηκε και δεν συζητήθηκε, λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, δυνάμει της υπ’ αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.30340/15.5.2020 Κ.Υ.Α. [ΦΕΚ Β 1857/15.5.2020]. Ήδη με την υπ’ αριθμ. ./2020 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηλείας, Προέδρου Πρωτοδικών, κατά τη διάταξη του άρθρου 74 παρ.2 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ τεύχος Α 104/30.5.2020), νέα δικάσιμος συζήτησης της υπόθεσης ορίστηκε η 09η.9.2020. Κατά την τελευταία αυτή δικάσιμο η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε στη δικάσιμο 27ης.01.2021, ότε η υπόθεση αποσύρθηκε και δεν συζητήθηκε, λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, δυνάμει της υπ’αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/23.01.2021 Κ.Υ.Α. [ΦΕΚ Β 1588/23.01.2021]. Ήδη με την υπ’ αριθμ../2021 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηλείας, Προέδρου Πρωτοδικών, κατά τη διάταξη του άρθρου 158 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ Α 256/23.12.2020), νέα δικάσιμος συζήτησης της υπόθεσης ορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας [27.10.2021], η δε αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο, με πρωτοβουλία του Γραμματέα, ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

 

Επίσης η ανακόπτουσα άσκησε τους από 28.02.2020 πρόσθετους λόγους, που κατατέθηκαν στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει./28.02.2020 και προσδιορίστηκαν να συζητηθούν στη δικάσιμο της 11ης.3.2020. Με την ίδια δε ως άνω δικονομική πορεία λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-2019, η συζήτηση των πρόσθετων λόγων προσδιορίστηκε στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας [27.10.2021].

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ότε  εκφωνήθηκε κατά τη σειρά εγγραφής της στο οικείο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου εκκρεμούν : α) η από 13.9.2019 [αριθμ.εκθ.κατ.Μει./13.9.2019] ανακοπή, β) οι από 28.02.2020 [αριθμ.εκθ. κατ. Μει ./28.02.2020] ασκούμενοι με αυτοτελές δικόγραφο πρόσθετοι λόγοι ανακοπής, γ) η από 14.10.2019 [αριθμ.εκθ.κατ.Μει ./2019] ανακοπή και δ) οι από 28.02.2020 [αριθμ.εκθ.κατ. Μει./28.02.2020] ασκούμενοι με αυτοτελές δικόγραφο πρόσθετοι λόγοι ανακοπής, που συνεκφωνήθηκαν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο του και πρέπει να συνεκδικαστούν, καθώς υπάγονται στο ίδιο είδος διαδικασία και εκκρεμούν ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας και διότι έτσι επιταχύνεται και διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων [άρθρα 31παρ.1, 246, 285, 591 παρ.1 ΚΠολΔ].

 

[Ι] Σύμφωνα με το άρθρο 934, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο όγδοο παρ. 2 του Ν. 4335/2015 (Φ.Ε.Κ. A 87/23.7.2015 με έναρξη ισχύος την 01.01.2016 σύμφωνα με το άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 4 Ν. 4335/2015 ) «1. Ανακοπή σύμφωνα με το άρθρο 933 είναι παραδεκτή: α) Αν αφορά ελαττώματα από τη σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση μέχρι και τη δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης κατά τα άρθρα 955 και 995 ή την απαίτηση ή σε περίπτωση κατάσχεσης στα χέρια τρίτου μέχρι και την επίδοση του κατασχετηρίου εγγράφου στον καθ`ου, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα της κατάσχεσης. Σε περίπτωση άμεσης εκτέλεσης η ανακοπή κατά της επιταγής προς εκτέλεση ασκείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της επιταγής. β) Αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί και αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα του πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού αν πρόκειται για κινητά, και εξήντα (60) ημέρες αφότου μεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για ακίνητα. 2. Αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, τελευταία πράξη εκτέλεσης είναι η σύνταξη έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης».

 

Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται στις δίκες περί την εκτέλεση το σύστημα της κατά στάδια προβολής των λόγων ανακοπής. Κάθε πράξη εκτέλεσης προσβάλλεται με ανακοπή εντός ορισμένης προθεσμίας που ορίζεται στην ανωτέρω διάταξη, η δε παρέλευση της προθεσμίας έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται απρόσβλητη η συγκεκριμένη πράξη εκτέλεσης, δεδομένου ότι η ανακοπή συνιστά το μοναδικό ένδικο βοήθημα. Το άρθρο 934 παρ.1 αρ. α ΚΠολΔ προβλέπει μία ενιαία προθεσμία για όλους τους λόγους ανακοπής που υπάγονταν προηγουμένως στο (παλαιό) άρθρο 934 παρ. 1 αρ. α και β και συνεπώς όλους τους λόγους ανακοπής που βάλλουν κατά των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας έως και τη δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως πράξεων της προδικασίας ή της κύριας διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως και τους λόγους που αφορούν στην εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, αν και δεν περιλαμβάνονται στην γραμματική διατύπωση του άρθρου, και στην απαίτηση. Η προσήκουσα κάθε φορά προθεσμία, που πρέπει να τηρήσει ο ανακόπτων υπό το άρθρο 934 ΚΠολΔ, κρίνεται όχι από το αίτημα της ανακοπής, δηλαδή από την πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης που προσβάλλει, αλλά από τους λόγους που προτείνει με την ανακοπή, δηλαδή από τα ιστορούμενα σε αυτήν ελαττώματα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται ευθέως και αμέσως στο κύρος της προσβαλλόμενης με την ανακοπή πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης. Στις προθεσμίες του άρθρου 934 ΚΠολΔ υπόκεινται και οι λόγοι ανακοπής που ασκούνται με δικόγραφο προσθέτων λόγων, εφόσον αναφέρονται σε αταξίες και ελλείψεις της ίδιας πράξεως εκτελέσεως. Έτσι σε περίπτωση που οι λόγοι προσβολής αφορούν την έκθεση πλειστηριασμού και κατακύρωσης ακινήτου, για εκτέλεση προς ικανοποίηση xρηματικών απαιτήσεων, η προθεσμία ασκήσεως της ανακοπής και του δικογράφου των προσθέτων λόγων είναι εξήντα (60) ημέρες αφότου μεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης [ΑΠ 1774/2001, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (Χ.Τριανταφυλλίδης -) Χ.Απαλλαγάκη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο 2η έκδοση 2010,υπό άρθρο 934, σελ.1818 επ.].

 

Εντός της προθεσμίας του άρθρου 934 ΚΠολΔ θα πρέπει να γίνει η κατάθεση του δικογράφου της ανακοπής στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται, καθώς και η επίδοσή του στον καθ’ ού. Οι προθεσμίες του άρθρου 934 παρ.1 ΚΠολΔ είναι δικονομικές, διεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 144 επ. του ίδιου Κώδικα, εξετάζονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο και η παρέλευσή τους συνεπάγεται έκπτωση από το δικαίωμα προσβολής της σχετικής πράξης εκτέλεσης (άρθρο 151 ΚΠολΔ), τυχόν ακυρότητα της οποίας καλύπτεται, η δε ανακοπή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αφετηρία της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερών θα πρέπει και πάλι, μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4335/2015, να γίνει δεκτό ότι αποτελεί η επίδοση της κατασχετήριας έκθεσης στον καθ’ ού, για λόγους περιφρούρησης του δικαιώματος άμυνας του τελευταίου [ΕφΠειρ 172/2021, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ].

 

[II] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΚ, 116 και 933 ΚΠολΔ και 25 παρ.3 του Συντάγματος προκύπτει ότι η πραγμάτωση με αναγκαστική εκτέλεση της απαίτησης του δανειστή κατά του οφειλέτη αποτελεί ενάσκηση ουσιαστικού δικαιώματος δημοσίου δικαίου. Ως εκ τούτου λόγο της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ μπορεί να αποτελέσει και η προφανής αντίθεση της επισπευδόμενης διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης στα αντικειμενικά όρια της καλής πίστης ή των χρηστών ηθών ή του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος που θέτει η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ. Η εκτέλεση είναι καταχρηστική, όταν υφίσταται προφανής δυσαναλογία μεταξύ του χρησιμοποιουμένου μέσου και του επιδιωκόμενου σκοπού, ασκούμενου του σχετικού δικονομικού δικαιώματος με κακοβουλία, κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή την καλή πίστη ή όταν η άσκηση της αντίστοιχης αξίωσης χωρεί κατά προφανή υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, ώστε οι επαχθείς συνέπειες που δημιουργούνται από την άσκησή του να δημιουργούν για τον υπόχρεο έντονη εντύπωση αδικίας. Εφόσον δε η αντίθεση στα αντικειμενικά όρια που τίθενται από τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ αναφέρεται στην εγκυρότητα του ίδιου του εκτελεστού τίτλου, συνιστά ουσιαστικό ελάττωμά του, με την επιδίωξη εκτελέσεως δια τίτλου τυπικώς μεν έγκυρου, ο οποίος, όμως, επιτεύχθηκε αντιθέτως προς το άρθρο 281 ΑΚ, ο δε σχετικός λόγος ανακοπής πρέπει να προβάλλεται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934 παρ. 1α του ΚΠολΔ. Αν όμως η αντίθεση στα κριτήρια του άρθρου 281 ΑΚ αφορά την απαίτηση ή την διαδικασία της εκτέλεσης, ο λόγος ανακοπής πρέπει να προβάλλεται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934 παρ.1β` ΚΠολΔ, δηλαδή ως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτελέσεως (ΟλΑΠ 12/2009, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 311/2020, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 261/2017, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω οι πράξεις κατάσχεσης και πλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, υπό στενή έννοια, όταν εμφανίζονται ως μέτρα εξαιρετικής σκληρότητας για τον συγκεκριμένο οφειλέτη, τα οποία υπερβαίνουν τα ανεκτά όρια της θυσίας του, ενώ ταυτόχρονα η απαίτηση που εκτελείται είναι μικρής αξίας και συνεπώς έκδηλη η μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ του μέσου εκτελέσεως και του σκοπού για τον οποίο αυτό επιβάλλεται. Μάλιστα η ακυρότητα των εν λόγω πράξεων εκτελέσεως επέρχεται έστω και αν δεν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, τα οποία θα μπορούσαν να κατασχεθούν. Το ζήτημα δε, αν οι συνέπειες, που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώματος, είναι επαχθείς για τον υπόχρεο, πρέπει να αντιμετωπίζεται και σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες συνέπειες που μπορεί να επέλθουν σε βάρος του δικαιούχου από την παρακώλυση της ικανοποίησης του δικαιώματός του [ΕφΠειρ 172/2021, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ].

 

[ΙΙΙ] Από τις διατάξεις των άρθρων 122 επ. και 310 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η επίδοση δικογράφου ή δικαστικής απόφασης γίνεται με επιμέλεια των διαδίκων από δικαστικό επιμελητή, ο οποίος ενεργεί ύστερα από παραγγελία που δίνεται από τον ίδιο το διάδικο ή τον πληρεξούσιό του και συντελείται με την παράδοση τούτου στο πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται. Ο σκοπός των δικονομικών ρυθμίσεων του δικαίου της επίδοσης είναι η μέριμνα για να περιέλθει στη γνώση ορισμένου διαδίκου το συγκεκριμένο δικόγραφο. Όταν πρόκειται για δικόγραφο, που απευθύνεται προς νομικό πρόσωπο, η επίδοση γίνεται προς το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, έχει ανατεθεί η διοίκηση αυτού και το εκπροσωπεί, ήτοι στους νομίμους εκπροσώπους αυτού, και σε αυτή την περίπτωση άλλο είναι το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται το δικόγραφο και το οποίο αφορά η γνωστοποίηση της επίδοσης αυτής και του περιεχομένου της και άλλο το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η επίδοση. Όποιος ενεργεί την επίδοση συντάσσει περί αυτού έκθεση, στην οποία, εκτός των άλλων, πρέπει να αναφέρονται αφενός μεν τα πρόσωπα που αυτή αφορά (άρθρο 139 παρ. 1 εδ. β` ΚΠολΔ), δηλαδή τα υποκείμενα της γνωστοποίησης, που είναι ο επισπεύδων και εκείνος προς τον οποίο απευθύνεται το δικόγραφο, αφετέρου το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η παράδοση. Η έκθεση επίδοσης αποτελεί πλήρη απόδειξη ως προς την ταυτότητα των υποκειμένων της γνωστοποίησης. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς, ώστε να μη δημιουργείται αμφιβολία περί της ταυτότητάς τους. Κατά το άρθρο 126 παρ. 1α ΚΠολΔ, η επίδοση γίνεται προσωπικά σε εκείνον στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο. Κατά το άρθρο 139 παρ. 1δ ΚΠολΔ, όποιος ενεργεί την επίδοση συντάσσει έκθεση, η οποία πρέπει να περιέχει εκτός των άλλων και μνεία του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και τον τρόπο που επιδόθηκε, σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του παραλήπτη ή των προσώπων που ορίζονται στα άρθρα 128 έως 135 και 138 [ΕφΠειρ 516/2019].

 

Σε περίπτωση επίδοσης εγγράφου σε νομικό πρόσωπο, η επίδοση γίνεται προς το νόμιμο εκπρόσωπό του σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό [άρθρο 126 παρ.1 εδ.δ ΚΠολΔ] είτε στην κατοικία του, είτε στο κατάστημα, γραφείο ή εργαστήριο του νομικού προσώπου, διαφορετικά η επίδοση δεν είναι έγκυρη (ΑΠ769/2002, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 654/2011, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Δεν έχει σημασία ο τόπος, ο οποίος κατά το καταστατικό φέρεται ως έδρα της εταιρείας, αλλά σημασία έχει ο τόπος της εργασίας ή κατοικίας του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο. Αν με το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας ορίζεται συγκεκριμένο πρόσωπο ως εκπρόσωπος αυτής, τότε η επίδοση των εγγράφων που αφορούν την ανώνυμη εταιρεία πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε αυτόν είτε στην κατοικία του είτε στο κατάστημα του νομικού προσώπου [ΑΠ 1432/2015, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 322/2015, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 307/2003, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ,  ΑΠ 769/2002, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 654/2011, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (Χ.Τριανταφυλλίδης-) Χ.Απαλλαγάκη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, υπό άρθρο 126, σελ.464 επ.]. Ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου δικαιούται, εντός του πλαισίου της γενικής προς εκπροσώπηση του νομικού προσώπου εξουσίας του, να ορίσει κάποιο άλλο πρόσωπο, όπως υπάλληλο κλπ., ως αρμόδιο για την παραλαβή δικογράφων, στην τελευταία δε αυτή περίπτωση ο εξουσιοδοτηθείς μπορεί να παραλαμβάνει δικόγραφα, σαν να ήταν ο ίδιος ο εκπρόσωπος, χωρίς άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία [ΑΠ 657/2021, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ]. Επίσης, όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 117, 139, 438 και 440 του ΚΠολΔ, η έκθεση επίδοσης, που συντάσσει ο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, συνιστά δημόσιο έγγραφο, το οποίο παρέχει πλήρη απόδειξη ως προς όσα βεβαιώνονται σε αυτήν, ότι έγιναν από τον δικαστικό επιμελητή ή ενώπιον του. Ανταπόδειξη επιτρέπεται μόνο με την προσβολή της έκθεσης επίδοσης ως πλαστής. Τα περιστατικά, αντίθετα, που βεβαιώνονται σε αυτή, την αλήθεια των οποίων όφειλε να διαπιστώσει ο δικαστικός επιμελητής, αλλά τα οποία δεν υποπίπτουν από τη φύση τους στην άμεση αντίληψή του, όπως είναι και ότι εκείνος στον οποίο εγχειρίσθηκε το έγγραφο είναι υπάλληλος του παραλήπτη ή ότι ο τελευταίος έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, που στηρίζονται σε δήλωση του παραλαβόντος, αποδεικνύονται μεν πλήρως από την έκθεση επίδοσης, επιτρέπεται όμως ως προς αυτά ανταπόδειξη, με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο και με μάρτυρες, από εκείνον που αμφισβητεί την αλήθειά τους (ΑΠ 657/2021 ο.π.ΑΠ 322/2015 ο.π.).

 

Στη προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση από 13.9.2019 ανακοπή [εφεξής υπό στοιχεία Α ανακοπή] και τους από 28.02.2020 πρόσθετους λόγους αυτής, η ανακόπτουσα εκθέτει ότι η καθής, δυνάμει του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμ../2016 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επέσπευσε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της για το ποσό των 1.369.691,28 € και, με την υπ’αριθμ../2018 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, ., επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση σε ξενοδοχείο, ιδιοκτησίας της, κείμενο επί αγροτεμαχίου, επιφανείας 8.129,27 τ.μ. στη θέση «.» ή «.» του δημοτικού διαμερίσματος Κορακοχωρίου του Δήμου Πύργου Νομού Ηλείας, όπως περιγράφεται ειδικότερα κατά θέση, έκταση και όρια στο δικόγραφο της ανακοπής και στην ανωτέρω έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. Ότι ματαιωθέντος του ηλεκτρονικού αναγκαστικού πλειστηριασμού κατά την αρχική ημεροχρονολογία διενέργειας του [27.9.2018], αυτός συνεχίστηκε, κατόπιν της από 07.11.2018 δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού της επισπεύδουσας και ήδη ανακόπτουσας, με την υπ’ αριθμ../07.11.2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου της Περιφέρειας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του Εφετείου Πατρών .. Ότι ο πλειστηριασμός αυτός ματαιώθηκε εκ νέου λόγω έλλειψης πλειοδοτών. Ότι, κατόπιν της από 27.3.2019 δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, συνταχθείσας της υπ’ αριθμ. ./28.3.2019 δήλωσης συνέχισης της ανωτέρω Συμβολαιογράφου, νέα ημερομηνία διενέργειας αυτού ορίστηκε η 03.5.2019, ότε υπερθεμάτισε η επισπεύδουσα και ήδη καθ’ ής και το ανωτέρω ακίνητο εκπλειστηρίαστηκε. Με βάση το ιστορικό αυτό, για τους διαλαμβανόμενους λόγους στην ανακοπή και στους πρόσθετους λόγους αυτής, η ανακόπτουσα ζητά να ακυρωθούν : α] ο διεξαχθείς στις 03.5.2019 ηλεκτρονικός πλειστηριασμός με μοναδικό κωδικό ., που διενεργήθηκε από τη Συμβολαιογράφο Αργοστολίου ., β] η υπ’ αριθμ../03.5.2019 έκθεση ηλεκτρονικού αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου και πράξης κατακύρωσης της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου . και γ] η υπ’ αριθμ../2019 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου .. Τέλος ζητά να καταδικαστεί η καθής η ανακοπή στη δικαστική της δαπάνη.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη υπό στοιχείο Α ανακοπή αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου [άρθρα 933 §§ 1 εδ.α, 3 εδ.β ΚΠολΔ]κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ. ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται εν προκειμένω κατά τη διάταξη του άρθρου 937 παρ.3 ΚΠολΔ, καθώς η εκτελεστική διαδικασία άρχισε μετά την 01η Ιανουαρίου 2016 και συγκεκριμένα στις 23 Μαρτίου 2016, με την επίδοση στην καθ’ ής επιταγής προς πληρωμή παρά πόδας αντιγράφου εκ του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’αριθμ../2016 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας. Η καθ’ ής νομιμοποιείται με την ιδιότητα της επισπεύδουσας δανείστριας και της υπερθεματίστριας, καθώς από τη διάταξη του άρθρου 933 παρ.1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, που ασκείται μετά την κατακύρωση, πρέπει να απευθύνεται κατά του επισπεύδοντος δανειστή και του υπερθεματιστή, αφού η διαφορά επιδέχεται ως προς αυτούς ενιαία μόνο ρύθμιση και δεν νοείται έγκυρος πλειστηριασμός για τον ένα και άκυρος για τον άλλο [ΑΠ 37/2009, ηλεκτρονική έκδοση νομολογίας ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»]. Περίληψη της κρινόμενης ανακοπής, ως προϋπόθεση του παραδεκτού αυτής, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1010, 220 ΚΠολΔ, 12 §1 περ. ιβ Ν.2696/1998, καταχωρήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο Πύργου, ήτοι εντός της νόμιμης προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της, που έλαβε χώρα στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από το νομίμως προσκομιζόμενο με επίκληση από την ανακόπτουσα υπ’ αριθμ.Β.Γεν.Εκθ../26.9.2019 πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα του Υποθηκοφυλακείου Πύργου Ηλείας. Εξάλλου η υπό κρίση ανακοπή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 934 παρ.1 περ.β και 2 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 147 παρ.2 ΚΠολΔ, ήτοι εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών από τη μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, η οποία έλαβε χώρα στις 24 Ιουνίου 2019 [βλ. πιστοποιητικό (αντίγραφο) του Υποθηκοφύλακα του Υποθηκοφυλακείου Πύργου Ηλείας με αριθμό Β Γεν.Εκθ. ./24.6.2019 συνημμένο στην υπ’ αριθμ../24.5.2019 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου ., που προσκομίζει η καθής], καθώς κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 και επιδόθηκε στην καθής η ανακοπή αυθημερόν [13.9.2019, βλ. τη προσκομιζόμενη με επίκληση από την ανακόπτουσα υπ’ αριθμ../13.9.2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, .]. Επομένως, η κρινόμενη υπό στοιχείο Α ανακοπή πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατά το παραδεκτό και τη νομική  και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της. Περαιτέρω οι από 28.02.2020 πρόσθετοι λόγοι της υπό στοιχείο Α’ ανακοπής ασκήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, αφού το δικόγραφο αυτών κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου στις 28 Φεβρουαρίου 2020 και επιδόθηκε στη καθ’ ής αυθημερόν, ήτοι στις 28.02.2020 [ βλ. την προσκομιζόμενη με επίκληση από την ανακόπτουσα υπ’ αριθμ. ./28.02.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, .], δηλαδή εντός της οριζόμενης κατά το άρθρο 933 παρ.1 εδ.γ ΚΠολΔ οκταήμερης προθεσμίας πριν τη παρούσα συζήτηση της κρινόμενης ανακοπής. Επομένως, οι πρόσθετοι λόγοι της κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ υπό στοιχείο Α’ ανακοπής πρέπει να ερευνηθούν ως προς το παραδεκτό και τη νομική και ουσιαστική βασιμότητά τους. Σημειωτέον ότι η συμμετοχή της ανακόπτουσας στη συζήτηση θεωρείται προσήκουσα, παρότι για την ανακοπή και τους πρόσθετους λόγους κατέθεσε ένα δικόγραφο προτάσεων [«κοινές» προτάσεις], καθώς η συζήτηση διεξάγεται ενιαία, αφού με τους πρόσθετους λόγους δεν δημιουργείται ιδιαίτερη υπόθεση, αλλά στηρίζουν περαιτέρω για τους διαλαμβανόμενους σε αυτούς λόγους το αίτημα της ανακοπής αποτελώντας μέρος της όλης εκ της ανακοπής υποθέσεως, για τη συζήτηση της οποίας έκαστο των διαδίκων μερών ένα μόνο περί της ανακοπής δικόγραφο προτάσεων υποχρεούται, κατά το άρθρο 115 παρ.3 του ΚΠολΔ, να καταθέσει [ΑΠ 54/1990, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ].

 

[IV] Κατά το άρθρο 1005 παρ.1 ΚΠολΔ, από τη στιγμή που ο υπερθεματιστής καταβάλει το πλειστηρίασμα, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού του δίνει περίληψη της κατακυρωτικής εκθέσεως, με την κατακύρωση δε και αφότου μεταγράφει η περίληψη της κατακυρωτικής εκθέσεως, ο υπερθεματιστής αποκτά το δικαίωμα που είχε εκείνος, κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση, ενώ κατά την δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης είναι τίτλος εκτελεστός, με βάση τον οποίο μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση υπέρ του υπερθεματιστή και των διαδόχων του εναντίον εκείνου κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση και των διαδόχων του. Ενόψει των ανωτέρω η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης ρητά ανάγεται από το νόμο σε τίτλο εκτελεστό, ο οποίος στηρίζει νέα διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, με βάση την οποία ο υπερθεματιστής επιδιώκει να αποκτήσει, πέραν από την κυριότητα του πράγματος, που έχει ήδη αποκτήσει με τη μεταγραφή, και την κατοχή του. Με τη λήψη απογράφου και την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, η οποία συντάσσεται στο αντίγραφο απογράφου της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, αρχίζει η κατά το άρθρο 943 ΚΠολΔ νέα αυτοτελής διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά της οποίας επιβάλλεται η άσκηση ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν αρκεί η ακύρωση του πλειστηριασμού, για να ακυρωθεί και η άμεση εκτέλεση (αποβολή κατά το άρθρο 943 ΚΠολΔ), που λαμβάνει χώρα με εκτελεστό τίτλο την περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, διότι η συγκεκριμένη εκτέλεση είναι διαφορετική και δεν συμπαρασύρεται από την ακύρωση του πλειστηριασμού. Ακριβώς δε για να μην απολεσθεί η προθεσμία προσβολής της αποβολής, επιβάλλεται, ακόμα και όταν έχει προηγηθεί και εκκρεμεί ανακοπή κατά του πλειστηριασμού και της περίληψης κατακυρωτικής εκθέσεως, να ασκηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 69 § 1 περ. δ`ΚΠολΔ, ανακοπή κατ’ αυτής καθεαυτής της αποβολής, με την προβολή των ίδιων λόγων, που έχουν ήδη προταθεί στην πρώτη ανακοπή κατά του πλειστηριασμού και της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως. Μάλιστα το δεδικασμένο, που θα παραχθεί ως προς το κύρος της εκτελέσεως από την πρώτη ανακοπή, δεσμεύει το δικαστήριο της δεύτερης ανακοπής, που δεν θα μπορεί να κρίνει με διαφορετικό τρόπο το κύρος της εκτελέσεως. Η παράλειψη του καθ’ ού η εκτέλεση να αμυνθεί κατά της πράξεως εκτελέσεως της αποβολής, την καθιστά απρόσβλητη, ακόμα και αν ακυρωθούν η έκθεση πλειστηριασμού και κατακύρωσης και η περίληψη της κατακυρωτικής εκθέσεως (ΑΠ 1437/2012, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).

 

Στη προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση από 14.10.2019 ανακοπή [εφεξής υπό στοιχείο Β ανακοπή]  και τους από 28.02.2020 πρόσθετους λόγους αυτής, η ανακόπτουσα εκθέτει ότι η καθ’ ής, δυνάμει του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμ../2016 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επέσπευσε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της για το ποσό των 1.369.691,28 € και, με την υπ’ αριθμ../2018 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, Αντωνίου Αντωνόπουλου, επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση σε ξενοδοχείο, ιδιοκτησίας της, κείμενο επί αγροτεμαχίου, επιφανείας 8.129,27 τ.μ. στη θέση «.» ή «.» του δημοτικού διαμερίσματος Κορακοχωρίου του Δήμου Πύργου Νομού Ηλείας, όπως περιγράφεται ειδικότερα κατά θέση, έκταση και όρια στο δικόγραφο της ανακοπής και στην ανωτέρω έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. Ότι ματαιωθέντος του ηλεκτρονικού αναγκαστικού πλειστηριασμού κατά την αρχική ημεροχρονολογία διενέργειάς του [27.9.2018], αυτός συνεχίστηκε, κατόπιν της από 07.11.2018 δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού της επισπεύδουσας και ήδη ανακόπτουσας, με την υπ’ αριθμ../07.11.2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου της Περιφέρειας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του Εφετείου Πατρών .. Ότι ο πλειστηριασμός αυτός ματαιώθηκε εκ νέου λόγω έλλειψης πλειοδοτών. Ότι, κατόπιν της από 27.3.2019 δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, συνταχθείσας της υπ’ αριθμ. ./28.3.2019 δήλωσης συνέχισης της ανωτέρω Συμβολαιογράφου, νέα ημερομηνία διενέργειας αυτού ορίστηκε η 03.5.2019, ότε υπερθεμάτισε η επισπεύδουσα και ήδη καθ’ ής και το ανωτέρω ακίνητο εκπλειστηριάστηκε. Ότι στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 κοινοποιήθηκε σε αυτήν (ανακόπτουσα) η παρά πόδας της υπ’ αριθμ../24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης αστικού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου . από 05.9.2019 επιταγή, με την οποία επιτάχθηκε να αποδώσει στην καθ’ ής τη νομή του ανωτέρω ακινήτου. Με βάση το ιστορικό αυτό, για τους διαλαμβανόμενους λόγους στην ανακοπή και στους πρόσθετους λόγους αυτής, η ανακόπτουσα ζητά να ακυρωθεί η από 05.9.2019 παρά πόδας της υπ’ αριθμ../24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης αστικού ακινήτου αξίας 544.895,00 € και αντικειμενικής αξίας 2.082.721,62€ της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου … επιταγή προς εκτέλεση, που κοινοποιήθηκε σε αυτήν στις 13.9.2019, καθώς και κάθε πράξη εκτέλεσης που έχει τυχόν έχει ενεργηθεί βάσει αυτής. Τέλος ζητά να καταδικαστεί η καθ’ ής η ανακοπή στη δικαστική της δαπάνη.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη υπό στοιχείο Β ανακοπή αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου [άρθρα 933 §§ 1 εδ. α, 3 εδ.β ΚΠολΔ] κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ. ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται εν προκειμένω κατά τη διάταξη του άρθρου 937 παρ.3 ΚΠολΔ, καθώς η εκτελεστική διαδικασία άρχισε μετά την 01η Ιανουαρίου 2016 και συγκεκριμένα στις 23 Μαρτίου 2016, με την επίδοση στη καθ’ ής επιταγής προς πληρωμή παρά πόδας αντιγράφου εκ του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’αριθμ.946/2016 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά την οποία [επίδοση επιταγής] επακολούθησαν και άλλες πράξεις εκτέλεσης [άρθρα 933 παρ.3 εδ.α, 998 παρ.4 εδ. τελ. ΚΠολΔ]. Η καθ’ ής νομιμοποιείται με την ιδιότητα της υπερθεματίστριας. Η υπό κρίση ανακοπή αφορά τη νέα αυτοτελή διαδικασία άμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης με εκτελεστό τίτλο την ανωτέρω υπ’ αριθμ../24.5.2019 περίληψη αναγκαστικής εκτέλεσης, που συνέταξε η επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, Συμβολαιογράφος Αργοστολίου, …, αφού κατά το άρθρo 1005 παρ.2 ΚΠολΔ, η υπέρ του υπερθεματιστή εκτέλεση της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης αποτελεί ιδίαν (νέα) άμεση αναγκαστική εκτέλεση υποκείμενη σε ιδίαν αυτοτελή προσβολή και υπαγόμενη αυτοτελώς στις προθεσμίες του άρθρου 934 ΚΠολΔ. Έχει δε ασκηθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 934 παρ.1 περ. α’ εδ. τελ. ΚΠολΔ, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της επιταγής, η οποία έλαβε χώρα στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, καθώς κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου στις 14 Οκτωβρίου 2019 και επιδόθηκε στην καθ’ ής η ανακοπή αυθημερόν [14.10.2019, βλ. τη προσκομιζόμενη με επίκληση από την ανακόπτουσα υπ’ αριθμ../14.10.2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, .]. Επομένως, η κρινόμενη υπό στοιχείο Β ανακοπή πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατά το παραδεκτό και τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της. Περαιτέρω οι από 28.02.2020 πρόσθετοι λόγοι ανακοπής ασκήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, αφού το δικόγραφο αυτών κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου στις 28 Φεβρουαρίου 2020 και επιδόθηκε στη καθ’ ής αυθημερόν, ήτοι στις 28.02.2020 [βλ. την προσκομιζόμενη με επίκληση από την ανακόπτουσα υπ’ αριθμ. ./28.02.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, .], δηλαδή εντός της οριζόμενης κατά το άρθρο 933 παρ.1 εδ.γΚΠολΔ οκταήμερης προθεσμίας πριν τη παρούσα συζήτηση της κρινόμενης ανακοπής. Επομένως, οι πρόσθετοι λόγοι της κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ ανακοπής πρέπει να ερευνηθούν ως προς το παραδεκτό και τη νομική και ουσιαστική βασιμότητά τους. Σημειωτέον ότι η συμμετοχή της ανακόπτουσας στη συζήτηση θεωρείται προσήκουσα, παρότι για την ανακοπή και τους πρόσθετους λόγους κατέθεσε ένα δικόγραφο προτάσεων [«κοινές» προτάσεις], καθώς η συζήτηση διεξάγεται ενιαία, αφού με τους πρόσθετους λόγους δεν δημιουργείται ιδιαίτερη υπόθεση, αλλά στηρίζουν περαιτέρω για τους διαλαμβανόμενους σε αυτούς λόγους το αίτημα της ανακοπής αποτελώντας μέρος της όλης εκ  της  ανακοπής υποθέσεως, για τη συζήτηση της οποίας εκάτερο των διαδίκων μερών ένα μόνο περί της ανακοπής δικόγραφο προτάσεων υποχρεούται, κατά το άρθρο 115 παρ.3 του ΚΠολΔ, να καταθέσει [ ΑΠ 54/1990, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ].

 

[V] Με το Ν. 4601/2019 ρυθμίζεται ο μετασχηματισμός με τη συμμετοχή δύο ή περισσότερων εταιριών με τον ίδιο ή διαφορετικό τύπο. Με βάση το άρθρο 2 παρ.1 του Ν.4601/2019 οι εταιρικές μορφές που μπορούν να υποβληθούν ή να μετάσχουν σε διαδικασία εταιρικού σχηματισμού είναι η ανώνυμη εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η ετερόρρυθμη εταιρεία, η κοινοπραξία, η ευρωπαϊκή εταιρεία, ο αστικός συνεταιρισμός και η ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία. Οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να μετάσχουν σε εταιρικό μετασχηματισμό με οποιαδήποτε ιδιότητα που προσιδιάζει σε αυτό και πιο συγκεκριμένα ως απορροφώμενες, απορροφώσες, συγχωνευόμενες, διασπώμενες, εισφέρουσες, επωφελούμενες, συνιστώμενες ή μετατρεπόμενες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του Ν.4601/2019. Οι βασικές κατηγορίες μετασχηματισμών που προβλέπει ο Ν.4601/2019 είναι τρείς και συγκεκριμένα η συγχώνευση, η διάσπαση και η μετατροπή. Σε όλες τις περιπτώσεις ο μετασχηματισμός συντελείται  με και από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα εταιρεία, της σύμβασης διάσπασης ως προς την απορροφώμενη εταιρεία και της απόφασης της γενικής συνέλευσης ως προς τη μετατροπή. Στην συγχώνευση δύο ή περισσότερες εταιρείες ενοποιούνται σε μία, κατά τρόπο ώστε ένας φορέας να ασκεί πλέον την επιχείρηση που έως τότε ασκούσαν δύο ή περισσότεροι φορείς. Στη μετατροπή μια εταιρεία μεταβάλει εταιρική μορφή, χωρίς να προηγηθεί λύση της και χωρίς να μεσολαβήσει διαδοχή είτε καθολική είτε ειδική διαδοχή στην περιουσία της (άρθρο 104 Ν.4601/2014). Περαιτέρω στη διάσπαση μεταβιβάζεται με καθολική διαδοχή η περιουσία μιας εταιρείας, που λύεται χωρίς εκκαθάριση, σε δύο τουλάχιστον νεοϊδρυθείσες εταιρείες. Η διάσπαση γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους : α) με απορρόφηση, β) με σύσταση νέας εταιρείας, γ) με απορρόφηση και σύσταση νέας εταιρείας και δ) με εξαγορά για ανώνυμες εταιρείες (άρθρα 55 επ. Ν.4601/2019). Οι τρείς μορφές της διάσπασης είναι: α) η κοινή διάσπαση, όταν η διασπώμενη εταιρεία λύεται και μεταβιβάζει με καθολική διαδοχή σε άλλες εταιρείες, που υφίστανται ή συνιστώνται (επωφελούμενες), το σύνολο της περιουσίας της έναντι της απόδοσης στους μετόχους ή εταίρους της συμμετοχών στις επωφελούμενες, β) η μερική διάσπαση, στην οποία η διασπώμενη εταιρεία, χωρίς να λύεται, μεταβιβάζει με καθολική διαδοχή σε μία ή περισσότερες επωφελούμενες εταιρείες κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας, οι δε μέτοχοι ή εταίροι της διασπώμενης εταιρείας λαμβάνουν μετοχές ή εταιρικά μερίδια των επωφελούμενων εταιρειών και καθίστανται μέτοχοι ή εταίροι σε όλες τις μετέχουσες εταιρείες και γ) η απόσχιση κλάδου, στην οποία η διασπώμενη εταιρεία, χωρίς να λύεται, μεταβιβάζει με καθολική διαδοχή κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας σε μία ή περισσότερες επωφελούμενες εταιρείες, η ίδια δε η διασπώμενη εταιρεία αποκτά τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια της επωφελούμενης εταιρείας και καθίσταται μέτοχος ή εταίρος της και όχι οι μέτοχοι ή εταίροι της διασπώμενης. Κύριο γνώρισμα της απόσχισης κλάδου είναι ότι διαφυλάσσεται η νομική αυτοτέλεια της διασπώμενης εταιρείας. Στην περίπτωση της απόσχισης κλάδου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια που διατίθενται από την επωφελούμενη εταιρεία, δεν αποκτώνται από τους μετόχους ή τους εταίρους της διασπώμενης, αλλά περιέχονται στην ίδια τη διασπώμενη, η οποία καθίσταται μέτοχος ή εταίρος αυτοτελώς ως νομικό πρόσωπο της επωφελούμενης εταιρείας. Η διασπώμενη μεταβιβάζει με καθολική διαδοχή κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας σε μια ή περισσότερες επωφελούμενες εταιρείες και εξακολουθεί να υφίσταται, χωρίς να λύεται. Ως κλάδος δραστηριότητας ορίζεται το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, τα οποία συνιστούν από οργανωτική άποψη αυτόνομη εκμετάλλευση, δηλαδή σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναμα (άρθρο 54 παρ.3 Ν.4601/2019). Τα έννομα αποτελέσματα της απόσχισης κλάδου, τα οποία επέρχονται από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., είναι τα ακόλουθα : α) η μεταβίβαση κλάδου από τη διασπώμενη στην επωφελούμενη γίνεται με καθολική διαδοχή, β) η διασπώμενη εταιρεία λαμβάνει μετοχές ή εταιρικά μερίδια της επωφελούμενης και καθίσταται μέτοχος ή εταίρος αυτής, γ) η διασπώμενη εταιρεία διατηρεί τη νομική της αυτοτέλεια και συνεχίζει την επιστημονική της δραστηριότητα με τους εναπομείναντες κλάδους, δ) για τις οφειλές ευθύνονται εις ολόκληρον η διασπώμενη εταιρεία και η επωφελούμενη εταιρεία, ε) η επωφελούμενη εταιρεία καθίσταται ενάγουσα ή εναγομένη στις εκκρεμείς δίκες της διασπώμενης ως προς το μεταβιβασθέν τμήμα, χωρίς έτερη διατύπωση (Ι. Ρόκας, Εταιρείες – Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιρειών του Εμπορικού Δικαίου, 6η έκδοση, 2019, σελ. 17-24, Β. Βύζας, Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου : Δύο ενδιαφέρουσες προσθήκες στο νέο δίκαιο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, ΔΕΕ, τεύχος 6, Ιούνιος 2019, σελ.820, Δ. Διακόπουλος, Εισαγωγή στο νέο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών- Μια συνοπτική παρουσίαση του νέου νόμου (Ν. 4601/2019), ΔΕΕ, τεύχος 5, Μάϊος 2019, σελ. 681, Δ. Αυγητίδης, Το νέο Δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών, έκδοση 2019).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, ως προς αμφότερες τις ανακοπές [υπό στοιχεία Α και Β], η ανακόπτουσα αμφισβητεί τη νομιμοποίηση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank» να παραστεί στην παρούσα δίκη ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» υπό την ιδιότητα αυτής ως υπερθεματίστριας. Ειδικότερα ισχυρίζεται, ότι η παριστάμενη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» με την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας δεν νομιμοποιείται παθητικώς να παρίσταται στις εκκρεμείς δίκες της καθής η ανακοπή ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», η οποία συνεχίζει να υφίσταται έχοντας αλλάξει την επωνυμία της σε «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Eurobank Holdings», καθώς συνιστά διαφορετικό νομικό πρόσωπο και στο σκοπό της δεν γίνεται καμία αναφορά για τις ήδη υφιστάμενες εκκρεμείς δίκες με διάδικο την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.». Ο ισχυρισμός αυτός τυγχάνει αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί.

 

Συγκεκριμένα από τα προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα αποδεικνύεται ότι στις 20 Μαρτίου 2020, με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των στοιχείων που απαιτεί ο νόμος, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της διάσπασης της επισπεύδουσας την αναγκαστική εκτέλεση και υπερθεματίστριας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias» (Διασπώμενη), με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση νέας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank» (Επωφελούμενη),κατά την συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.2515/1997 και των άρθρων 57 παρ.3 και 59-74 του Ν.4601/2019. Με την ολοκλήρωση της διάσπασης, η διασπώμενη εταιρεία συνεχίζει να είναι ανώνυμη εταιρεία αλλά έπαυσε να είναι πιστωτικό ίδρυμα και η επωνυμία της τροποποιήθηκε σε «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», κατέστη δε μοναδικός μέτοχος της επωφελούμενης εταιρείας, λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της τελευταίας. Συγκεκριμένα, δυνάμει των υπ’ αριθμ. ./20.3.2020 και ./20.3.2020 Ανακοινώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή/Γενική Διεύθυνση Αγοράς/Διεύθυνση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχεία της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank - Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» για την διάσπαση με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας αυτής και στοιχεία της νεοσυσταθείσας ανώνυμης εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία». Ειδικότερα : (α) με την πρώτη ανακοίνωση καταχωρίσθηκε  στο Γ.Ε.ΜΗ, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2107361, η με αριθμό πρωτοκόλλου ./20.3.2020 (ΑΔΑ: .) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς/∆/νση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία  εγκρίθηκε  η διάσπαση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. . (πρώην ΑΡΜΑΕ .) («Διασπώμενη») δια απόσχισης του τραπεζικού κλάδου της με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη») και (β) με τη δεύτερη ανακοίνωση στις 20.3.2020 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με κωδικό αριθμό καταχώρισης ., η ίδια ως άνω απόφαση (./20.3.2020) ως προς την έγκριση της άνω διάσπασης (μετασχηματισμού) με τη σύσταση νέας εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος  με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη»), που έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. .,  καθώς και το καταστατικό της επωφελούμενης, νεοσυσταθείσας εταιρείας. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η διάσπαση έγινε με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (Διασπώμενη) και σύσταση νέας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Επωφελούμενη), η οποία κατέστη καθολική διάδοχος της πρώτης (άρθρο 57 §§1, 3 Ν.4601/2019). Συνεπώς η επωφελούμενη καθ' ής η ανακοπή ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» στο πλαίσιο της καθολικής διαδοχής έχει αποκτήσει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του αποσχιζόμενου κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας της διασπώμενης, μεταξύ των οποίων και αυτών που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις που συνήψε η τελευταία με τους πελάτες της. Μεταξύ δε των στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας περιλαμβάνεται και το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στην διασπώμενη. Η διασπώμενη διατήρησε δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν την κύρια τραπεζική δραστηριότητα, αλλά σχετίζονται κυρίως με το στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και με τη παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του ομίλου και τρίτους. Αντιθέτως περιουσιακά στοιχεία, πάσης φύσεως άδειες, δικαιώματα ή έννομες σχέσεις της διασπώμενης, που αφορούν τον αποσχιζόμενο κλάδο και δεν αναφέρονται ρητά στον ισολογισμό του Παραρτήματος I, μεταβιβάζονται στην επωφελούμενη. Οι εκκρεμείς δε δίκες με διάδικο την διασπώμενη συνεχίζονται αυτοδικαίως με διάδικο την επωφελούμενη, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως ως οιονεί καθολική διάδοχος στη θέση της διασπώμενης, χωρίς να επέρχεται βιαία διακοπή της δίκης ούτε να απαιτείται δήλωση για τη συνέχισή της (άρθρο 70 παρ.3 Ν.4601/2019).

 

Από την ανωμοτί κατάθεση του νομίμου εκπροσώπου της ανακόπτουσας κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου στην αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης [Σημειωτέον ότι με το Πρακτικό Νο . Συγκρότησης Δ.Σ. σε Σώμα της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ . Α.Ε.» την 15η.6.2020 συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανακόπτουσας ανώνυμης εταιρείας και ανατέθηκε η εκπροσώπηση αυτής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. ., χωρίς όμως η πράξη διορισμού να υποβληθεί στην προβλεπόμενη δημοσιότητα (άρθρο 12 Ν.4548/2018), η οποία, ωστόσο, κατά την κρατούσα άποψη στη νομολογία, δεν έχει συστατικό αλλά βεβαιωτικό ή δηλωτικό χαρακτήρα (βλ. σχετ. ΑΠ 630/2019, ηλεκτρονική έκδοση νομολογίας ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», Αντωνόπουλος, Δίκαιο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. έκδοση 2008, 384), και τα έγγραφα, που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν είτε προς άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων ενόψει του ότι επιτρέπεται η εμμάρτυρος απόδειξη κατά το άρθρο 395 ΚΠολΔ, ΑΠ 1707/2009, ηλεκτρονική έκδοση νομολογίας ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», ΑΠ 3/2001, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1602/2003, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ], μεταξύ των οποίων [εγγράφων] και εκείνα που προσκομίστηκαν κατόπιν πρόσκλησης του Δικαστηρίου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 227 ΚΠολΔ, πλην των υπ’ αριθμ. . και ./12.5.2022 ανακοινώσεων, που δεν θα ληφθούν υπόψη για τον λόγο που ειδικότερα αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας, και χωρίς, επίσης, να ληφθούν υπόψη οι εκτυπώσεις μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email], καθώς προσκομίστηκαν απαραδέκτως από την ανακόπτουσα το πρώτον με επίκληση στην προσθήκη- αντίκρουση, χωρίς να αφορούν ισχυρισμό που προβλήθηκε ή πραγματικό γεγονός που προέκυψε το πρώτον κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’αριθμ../20.02.2018 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias» επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση στην ιδιοκτησία της καθής η εκτέλεση οφειλέτιδας και ήδη ανακόπτουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «.-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ . Α.Ε.», που εδρεύει στην Τοπική Κοινότητα Κορακοχωρίου του Δήμου Πύργου Ηλείας και εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ./05.02.2016 πρώτο εκτελεστό απόγραφο εκ της υπ’ αριθμ. ./03.02.2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ήτοι στην πλήρη κυριότητα ενός ξενοδοχείου, που βρίσκεται στη θέση «.» ή «.» του τέως δημοτικού διαμερίσματος Κορακοχωρίου του Δήμου Πύργου Ηλείας, νυν Τοπικής Κοινότητας Κορακοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας και ομώνυμου Δήμου Πύργου Ηλείας, ανεγερθέν επί αγροτεμαχίου επιφάνειας 8.129,27 τετραγωνικών μέτρων. Το εν λόγω αγροτεμάχιο αποτυπώνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Α στο από 10 Δεκεμβρίου 2013 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Σάββα Κοτίνη και συνορεύει βόρεια με τον άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής Κατακόλου-Πύργου, ανατολικά με ιδιοκτησίες ., νότια με ιδιοκτησία ., νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία . και δυτικά με ιδιοκτησία .. Επί του ανωτέρω αγροτεμαχίου ανεγέρθηκε ξενοδοχείο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ./1989 οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας Πύργου, με άδεια λειτουργίας Γ’ κατηγορίας, το οποίο αποτελείται από υπόγειο όροφο, επιφανείας 743.76 τ.μ., ισόγειο όροφο, επιφανείας 743.76 τ.μ., πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, επιφανείας 709, 96 τ.μ., και δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, επιφανείας 170,34 τ.μ. Το εν λόγω ακίνητο απέκτησε η ανακόπτουσα με το υπ’ αριθμ../21.4.2004 συμβόλαιο αγοραπωλησίας ημιτελούς ξενοδοχείου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ., νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πύργου στον τόμο . και αριθμό .. Το ανωτέρω ακίνητο εκπλειστηριάστηκε αναγκαστικώς στις 03 Μαΐου 2019 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου ., συνταχθείσας της υπ’αριθμ../03.5.2019 έκθεσης αναγκαστικού πλειστηριασμού και πράξης κατακύρωσης, και κατακυρώθηκε στην ανωτέρω επισπεύδουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias», ως υπερθεματίστριας, αντί του ποσού των 544.895,00 €, ενώ μετά την εξόφληση του πλειστηριάσματος από την ανωτέρω υπερθεματίστρια εκδόθηκε η υπ’ αριθμ../24.5.2019 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης αστικού ακινήτου της ανωτέρω Συμβολαιογράφου Αργοστολίου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πύργου, στον τόμο . και με αριθμό .. Δυνάμει ακριβούς αντιπεφωνημένου αντιγράφου από το υπ’αριθμ. ./24.5.2019 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμ. ./24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου της ανωτέρω Συμβολαιογράφου Αργοστολίου, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias» εξέδωσε την από 05.9.2019 επιταγή εκούσιας απόδοσης της νομής του ανωτέρω ξενοδοχείου, που επιδόθηκε στην ανακόπτουσα εταιρεία με την επωνυμία «.-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ . Α.Ε.» με την υπ’ αρίθμ..Γ/13.9.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, .. Η ανακόπτουσα αποβλήθηκε από τη νομή του ανωτέρω πλειστηριασθέντος ακινήτου, η οποία αποδόθηκε στην ανωτέρω υπερθεματίστρια ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, συνταχθείσας της υπ’ αριθμ../10.10.2019 έκθεσης βιαίας αποβολής και εγκατάστασης από το δικαίωμα της νομής του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή .. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της ανακόπτουσας. Συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμ../2018 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, ., η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» επέσπευσε αναγκαστικό ηλεκτρονικό πλειστηριασμό στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 ενώπιον της ειδικά πιστοποιημένης Συμβολαιογράφου Αργοστολίου .. Με την από 05.9.2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης αίτηση, η νυν ανακόπτουσα ανώνυμη εταιρεία ζήτησε να διορθωθεί η ανωτέρω υπ’αριθμ../20.02.2018 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου και να οριστεί ως αξία του ανωτέρω εκτιθέμενου σε πλειστηριασμό ακινήτου και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 1.000.000,00 €. Με την υπ’αριθμ.155/19.9.2018 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου η ανακοπή έγινε εν μέρει δεκτή και διορθώθηκε η υπ’αριθμ../20.02.2018 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ως προς την εμπορική αξία και τιμή πρώτης προσφοράς του ανωτέρω ακινήτου, η οποία ορίστηκε στο ποσό των 750.000,00 €. Ο διενεργηθείς στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ματαιώθηκε λόγω έλλειψης πλειοδοτών, όπως τούτο προκύπτει από την υπ’ αριθμ../27.9.2018 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου [πράξη ματαίωσης] της ανωτέρω Συμβολαιογράφου Αργοστολίου .. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 07.11.2018 δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού της επισπεύδουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», συντάχθηκε η υπ’ αριθμ../07.11.2018 πράξη της ανωτέρω Συμβολαιογράφου και ορίστηκε νέα ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού η 14 Δεκεμβρίου 2018. Ο πλειστηριασμός αυτός ματαιώθηκε εκ νέου λόγω έλλειψης πλειοδοτών, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ../14.12.2018 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου (πράξη ματαίωσης) της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Αργοστολίου . Με την από 01ης.02.2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2019 αίτηση, η επισπεύδουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ζήτησε να ορισθεί νέος πλειστηριασμός με τιμή πρώτης προσφοράς κατώτερης από την αρχικώς ορισθείσα με την υπ’αριθμ../20.02.2018 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, ., και μεταγενέστερα ορισθείσα δυνάμει της υπ’αριθμ.155/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε ερήμην της καθής η αίτηση και ήδη ανακόπτουσας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η υπ’αριθμ.48/12.3.2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση, όρισε νέα ημερομηνία για την διενέργεια του πλειστηριασμού του ανωτέρω ακινήτου και καθόρισε ως τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 544.895,00 €. Κατά τη συζήτηση της ανωτέρω από 01ης.02.2019 αίτησης στη δικάσιμο της 27ης.02.2019 η καθής η αίτηση-καθ’ ής η αναγκαστική εκτέλεση και ήδη ανακόπτουσα δεν παραστάθηκε. Ωστόσο το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη του την υπ’ αριθμ. ./05.02.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, ., προχώρησε στη συζήτηση της αίτησης καθώς, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση [48/2019], έκρινε ότι η τότε καθής και νυν ανακόπτουσα είχε κλητευθεί ορθά με θυροκόλληση. Εν τέλει, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, το ακίνητο εκπλειστηριάστηκε στις 03 Μαΐου 2019, κατόπιν της από 27.3.2019 δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού  της επισπεύδουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», συνταχθείσας της υπ’αριθμ../28.3.2019 δήλωσης συνέχισης της ανωτέρω Συμβολαιογράφου. Ως τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε το ποσό των 544.895,00 €. Με την υπ’ αριθμ. ./03.5.2019 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου, που διενεργήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα, και την πράξη κατακύρωσης της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου ., το εκπλειστηριασθέν ακίνητο κατακυρώθηκε στην ανωτέρω επισπεύδουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.».

 

Με τον μοναδικό λόγο ανακοπής [υπό στοιχεία Α & Β] η ανακόπτουσα ισχυρίζεται, ότι τυπικά κατά το καταστατικό της έχει την έδρα της στο ακίνητο του πλειστηριασμού, το οποίο από τον Σεπτέμβριο του 2018 είναι μισθωμένο από την εταιρεία . Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, στο οποίο η τελευταία διατηρεί εποχιακή ξενοδοχειακή επιχείρηση, η οποία λειτουργεί κατά τους μήνες από Απρίλιο έως Οκτώβριο εκάστου έτους, το οποίο γνώριζε η επισπεύδουσα  ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.»,  ο δε νόμιμος εκπρόσωπός της ., είναι κάτοικος Αθηνών, γεγονός το οποίο επίσης γνώριζε η επισπεύδουσα. Ότι η κλήτευσή της να παραστεί κατά τη συζήτηση της από 01ης.02.2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 39/2019 αίτησης για τη μείωση της τιμής της πρώτης προσφοράς, με θυροκόλληση στην έδρα της στο ανωτέρω ακίνητο στη τοπική κοινότητα Κορακοχωρίου, τυγχάνει άκυρη, καθώς επί επίδοσης σε νομικό πρόσωπο κρίσιμος δεν είναι ο τόπος της έδρας του αλλά εκείνος της κατοικίας του εκπροσωπούντος αυτό φυσικού προσώπου, εν προκειμένω η Αθήνα. Ότι, ενόψει και της μη λειτουργίας του ξενοδοχείου τον Φεβρουάριο του 2019, δεν έλαβε γνώση της θυροκολληθείσας με αριθμό ./05.02.2019 έκθεση επίδοσης και κατ’ επέκταση της συζήτησης της ανωτέρω από 01ης.02.2019 αίτησης, με αποτέλεσμα να μην παραστεί στη δικάσιμο της 27ης.02.2019 και να δικασθεί ερήμην. Η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι η άκυρη επίδοση της ανωτέρω από 01ης.02.2019 αίτησης στην έδρα της ως νομικό πρόσωπο στοιχειοθετεί καταχρηστική συμπεριφορά εκ μέρους της επισπεύδουσας και ήδη καθ’ ής η ανακοπή ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» , καθώς αποσκοπούσε να μην παραστεί κατά τη συζήτηση της αίτησης μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, ώστε να επιτύχει τον πλειστηριασμό του ακινήτου σε τιμή πολύ χαμηλότερης από την πραγματική εμπορική του αξία. Ο λόγος αυτός ανακοπής ερειδόμενος στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω υπό στοιχείο [II] νομική σκέψη της παρούσας, επειδή αφορά την διαδικασία της εκτέλεσης, παραδεκτά προβάλλεται εντός της προθεσμίας του άρθρου 934 παρ.1 εδ.τελ. [υπό στοιχείο Β ανακοπή] και του άρθρου 934 παρ.2 [υπό στοιχείο Α ανακοπή], κατά τα ανωτέρω ειδικότερα εκτιθέμενα ως προς την εμπρόθεσμη άσκηση αμφοτέρων των ανακοπών, είναι ορισμένος και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

 

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 48/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας ( διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) και την σε αυτή αναφερόμενη υπ’αριθμ../05.02.2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, ., κατά την εξέταση της νόμιμης κλήτευσης της καθής η από 01ης.02.2019 αίτηση και ήδη ανακόπτουσας  ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ–. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προέκυψε ότι η επίδοση της ανωτέρω αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση στη δικάσιμο της 27ης.9.2019, έγινε με θυροκόλληση της αίτησης. Η θυροκόλληση αυτή, όπως προκύπτει από την ανωτέρω υπ’ αριθμ. ./05.02.2019 έκθεση επίδοσης, που προσκομίζει με επίκληση η καθ’ ής, έγινε στην σύμφωνα με το Καταστατικό έδρα της ανακόπτουσας στη τοπική κοινότητα Κορακοχωρίου, όπου το κατασχεμένο ακίνητο ιδιοκτησίας της. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε , ο κατά τον χρόνο της ανωτέρω επίδοσης με θυροκόλληση τόπος κατοικίας του νομίμου εκπροσώπου της ανακόπτουσας εταιρείας, ., ήταν το Κορωπί Αττικής, επί της οδού . [βλ.προσκομιζόμενα με επίκληση από την ανακόπτουσα ΦΕΚ Α’ ./01.6.2010, Πρακτικό Νο . Συγκρότησης Δ.Σ. σε Σώμα  της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ . Α.Ε.» την 15η.6.2020] ενώ η επαγγελματική του έδρα ήταν στην Αθήνα επί της . [βλ. προσκομιζόμενο με επίκληση από την ανακόπτουσα εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2019 της Δ.Ο.Υ. . Αθηνών]. Το κατασχεμένο ακίνητο, όπου η καταστατική έδρα της ανακόπτουσας - καθής η εκτέλεση, από το 2016 ήταν μισθωμένο στη Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την  επωνυμία «. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που εδρεύει στην τοπική κοινότητα Κορακοχωρίου του Δήμου Πύργου Ηλείας, όπου λειτουργούσε επιχείρηση ξενοδοχείου. Επιπλέον ο νόμιμος εκπρόσωπος της ανακόπτουσας δεν διατηρούσε στην έδρα της γραφείο ή κατάστημα. Νόμιμος εκπρόσωπος της ανακόπτουσας κατά τον κρίσιμο χρόνο της επίδοσης της από 01ης.02.2019 αίτησης ήταν ο .. Η ιδιότητα του αυτή προκύπτει από το προσκομιζόμενο με τις προτάσεις της ανακόπτουσας ΦΕΚ εκπροσώπησης αυτής και συγκεκριμένα από το υπ’ αριθμ. ./01.6.2010 ΦΕΚ [Τ. ΑΕ & ΕΠΕ] από το οποίο προκύπτει ότι, κατόπιν εκλογής από την έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της 30ης.4.2010, συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ανακόπτουσας, η θητεία του οποίου ορίστηκε πενταετής, και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ορίστηκε ο ., στον οποίο ανατέθηκε η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ.2 του Καταστατικού, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετία θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Με το από 12 Ιουνίου 2015 Νο . πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ανακόπτουσας, με την ίδια σύνθεση με την προηγούμενη και με πενταετή θητεία [άρθρο 11 παρ. 2]. Όπως προκύπτει από  την καρτέλα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. κατατέθηκε σε αυτό η αίτηση για δημοσίευση του ανωτέρω πρακτικού, η οποία δεν ολοκληρώθηκε λόγω μη καταβολής των εξόδων δημοσίευσης [βλ. σχετ. και κατάθεση νομίμου εκπροσώπου). Ωστόσο,  κατά τα προαναφερθέντα, η δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει δηλωτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα και δεν αναιρεί την ιδιότητα του . ως νομίμου εκπροσώπου της ανακόπτουσας. Με το από 12 Σεπτεμβρίου 2015 πρακτικό Νο . το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και ανατέθηκαν σε αυτό αρμοδιότητες  για μια πενταετία, η δε νόμιμη εκπροσώπηση της ανακόπτουσας ανατέθηκε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής .. Επίσης από την από το από 04.5.2009 έγγραφο του Καταστήματος . της  καθ’ ής η ανακοπή ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» με θέμα «Μεταβολή Δείγματος Υπογραφής» προκύπτει η εκπροσώπηση της ανακόπτουσας εταιρείας από τον . και η χορήγηση δείγματος υπογραφής του στην καθ’ ής ήδη από το 2009. Εξάλλου η καθ’ ής η ανακοπή δεν αμφισβήτησε την ιδιότητα του . ως νομίμου εκπροσώπου της ανακόπτουσας κατά το επίδικο χρονικό διάστημα αλλά ούτε επικαλέστηκε ούτε και προέκυψε από τις αποδείξεις ότι λόγω της μη τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας αγνοούσε την ιδιότητά του αυτή. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι τα αμέσως ανωτέρω έγγραφα, ήτοι το καταστατικό, η καρτέλα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., τα από 12.6.2015 και 12.9.2015 πρακτικά, το από 04.5.2009 έγγραφο, προσκομίστηκαν από την ανακόπτουσα στις 13.5.2022, ήτοι μετά τη συζήτηση της υπόθεσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 227 ΚΠολΔ [ΚΠολΔ 591 παρ.1 εδ.α], αφού κλήθηκε τηλεφωνικώς στις 03 Μαΐου 2015 από την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου η πληρεξούσια Δικηγόρος της να προσκομίσει έως και τις 13.5.2022, το καταστατικό της και έγγραφα εκ των οποίων να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της κατά το χρονικό διάστημα της επίδοσης της ανωτέρω αίτησης μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς επί της οποίας η με αριθμό 48/2019 απόφαση, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι υπ’ αριθμ.πρωτ. ./12.5.2022 και ./12.5.2022 ανακοινώσεις δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. του πρακτικού ΓΣ και του πρακτικού ΔΣ για τις περιόδους 2015-2020 και 2020-2025, αντίστοιχα, διότι αυτές έλαβαν χώρα μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και δη κατά τον χρόνο που η ανακόπτουσα είχε ήδη ειδοποιηθεί από τη Γραμματεία να προσκομίσει τα ανωτέρω έγγραφα. Από το Πρακτικό Νο . της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανακόπτουσας, που έλαβε χώρα στις 04 Σεπτεμβρίου 2019, προκύπτει ότι ο . κατά την ημερομηνία αυτή παραιτήθηκε από Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Στις 12 Ιουνίου 2020 συνήλθε η έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων, συνταχθέντος του Πρακτικού Νο ., με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του οποίου ορίστηκε ο ..  Εν συνεχεία, στις 15 Ιουνίου 2020 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ανακόπτουσας συνταχθέντος του Πρακτικού Νο . και ανατέθηκε η εκπροσώπησή της στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής . Το ότι η καθ’ ής η ανακοπή ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» γνώριζε ότι ο . το επίδικο χρονικό διάστημα ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της καθής η αναγκαστική εκτέλεση και ήδη ανακόπτουσας και ότι η κατοικία, όπως και η επαγγελματική έδρα αυτού, ήταν στην Αθήνα, προκύπτει σαφώς από την κατάθεση του τελευταίου, η οποία δεν αντικρούεται επαρκώς από τα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε η καθ’ ής η ανακοπή. Η γνώση αυτή της καθ’ ής περί του ότι το χρονικό διάστημα διενέργειας του πλειστηριασμού νόμιμος εκπρόσωπος της ανακόπτουσας ήταν ο . συνάγεται εμμέσως από την επίδοση στον τελευταίο στις 12 Ιουνίου 2019 στην έδρα της εταιρείας (ανακόπτουσας) από τον δικαστικό επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, ., κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου ., της υπ’ αριθμ. ./05.6.2019 πρόσκλησης δανειστών προς γνώση του υπ’ αριθμ. ./05.6.2019 πίνακα κατάταξης δανειστών, που προσκομίζει με επίκληση η καθ’ ής η ανακοπή. Η καθ’ ής η ανακοπή προσκομίζει με επίκληση την εξώδικη δήλωση – γνωστοποίηση της ανακόπτουσας, που επιδόθηκε σε αυτήν («ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.») στις 22 Νοεμβρίου 2019, ήτοι έξι μήνες μετά τον πλειστηριασμό, με την οποία η ανακόπτουσα την καλούσε η κοινοποίηση εγγράφων και δικογράφων να γίνεται στη διεύθυνση της μισθώτριας «. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στο ξενοδοχείο . στο Δημοτικού Διαμέρισμα Κορακοχωρίου, όπου και η έδρα της, έως ότου η Γενική Συνέλευσή της [ανακόπτουσας] ορίσει νέα έδρα. Η γνωστοποίηση αυτή έγινε σε χρόνο μετά την επίδοση δια θυροκολήσεως της ανωτέρω από 01ης.02.2019 αίτησης και τον διενεργηθέντα πλειστηριασμό και δεν αφορά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της επίδοσης της ανωτέρω αίτησης μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς. Κατά τους ισχυρισμούς δε της ανακόπτουσας έγινε σε μεταγενέστερο του πλειστηριασμού χρόνο, ότε διαπίστωσε ότι η καθ’ ής δεν θα ακολουθούσε πλέον την πρακτική να ενημερώνεται τηλεφωνικά ο νόμιμος εκπρόσωπός της από τον δικαστικό επιμελητή για τις επικείμενες επιδόσεις. Συνεπώς, σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στην ανωτέρω υπό στοιχείο [ΙΙΙ] νομική σκέψη της παρούσας, η επίδοση με θυροκόλληση στο κατασχεμένο ακίνητο της από 01ης Φεβρουαρίου 2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 39/2019 αίτησης για μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς του πλειστηριασμού ήταν μη νόμιμη, καθώς ο τόπος της κατά το Καταστατικό έδρας της ανακόπτουσας ανώνυμης εταιρείας δεν ήταν και ο τόπος της κατοικίας ή εργασίας του νομίμου εκπροσώπου της .. Ωστόσο από μόνη της η μη έγκυρη επίδοση της από 01ης.02.2019 αίτησης μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 48/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, δεν αρκεί για να θεμελιώσει ακυρότητα των ανακοπτόμενων πράξεων εκτέλεσης αλλά απαιτείται να στοιχειοθετείται καταχρηστική συμπεριφορά από την καθ’ ής η ανακοπή, η οποία στην προκειμένη περίπτωση, χωρίς να συντρέχει κάποιος σπουδαίος προς τούτο λόγος, αδικαιολόγητα παρέκλινε από τον τρόπο που συνήθιζε να επιδίδει έγγραφα και δικόγραφα στην ανακόπτουσα. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την κατάθεση του νομίμου εκπροσώπου της ανακόπτουσας, η οποία δεν αντικρούεται επαρκώς από τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε η αντίδικος της, η καθ’ ής η ανακοπή ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» επέδιδε τα έγγραφα και τα δικόγραφα, μεταξύ άλλων και εκείνα που αφορούσαν την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, στην έδρα της εταιρείας στη θέση «.» ή «.» της τοπικής κοινότητας Κορακοχωρίου, μολονότι γνώριζε ότι ο τόπος κατοικίας και εργασίας του νομίμου εκπροσώπου της ήταν στην Αθήνα, η δε ανακόπτουσα δεχόταν την επίδοση ως έγκυρη χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις περί ακυρότητάς αυτής. Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται η ανακόπτουσα και κατέθεσε ο νόμιμος εκπρόσωπός της ., όλων των επιδόσεων που γίνονταν από την καθ’ ής η ανακοπή ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» κατά τους χειμερινούς μήνες, όπου το ξενοδοχείο, το οποίο λειτουργούσε στο κατασχεμένο ακίνητο η μισθώτρια εταιρεία με την επωνυμία «. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», παρέμενε κλειστό, πλην της επιδόσεως της ανωτέρω από 01ης Φεβρουαρίου 2019 αιτήσεως για τη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς, επί της οποίας επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 48/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, κατά πάγια τακτική της επισπεύδουσας και ήδη καθ’ ής η ανακοπή λάμβανε χώρα τηλεφωνική επικοινωνία του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, Αντωνίου Αντωνόπουλου, ο οποίος ενεργούσε τις επιδόσεις για λογαριασμό της καθ’ ής, με τον ., ως νόμιμο εκπρόσωπο της ανακόπτουσας, κατά την οποία ο δικαστικός επιμελητής τον ενημέρωνε ότι πρόκειται να προβεί σε επίδοση δικογράφου, έτσι ώστε είτε αυτός [νόμιμος εκπρόσωπος] να μεταβαίνει από την Αθήνα στην έδρα της εταιρείας στο Κορακοχώρι Ηλείας προς επίδοση του εγγράφου είτε να θυροκολλείται το έγγραφο έξωθεν του ακινήτου της ανακόπτουσας, όπου η έδρα της, έχοντας όμως προηγουμένως ειδοποιηθεί και λάβει γνώση ο νόμιμος εκπρόσωπός της για τη θυροκόλληση αυτή. Όπως δε αποδείχθηκε το ξενοδοχείο, που λειτουργούσε στο κατασχεμένο ακίνητο από τη μισθώτρια εταιρεία με την  επωνυμία «. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», από τα τέλη Οκτωβρίου έως και τα τέλη Απριλίου, με εξαίρεση ένα δεκαπενθήμερο τον Δεκέμβριο, εκάστου έτους παρέμεινε κλειστό, τούτο δε διέγνωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηλείας με την υπ’ αριθμ. 155/19.9.2018 απόφασή του (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με την οποία, κατόπιν αιτήσεως της καθ’ ής η αναγκαστική εκτέλεση και ήδη ανακόπτουσας, διατάχθηκε η διόρθωση της υπ’ αριθμ../12.02.2018 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ως προς την εμπορική αξία και τιμή πρώτης προσφοράς του ανωτέρω ακινήτου, την οποία όρισε στο ποσό των 750.000,00 €. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι  από την εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων το παρόν Δικαστήριο δεν μπορεί να οδηγηθεί σε ασφαλή κρίση περί της ουσίας της υπόθεσης και δη περί της βασιμότητας του πρώτου λόγου των ανακοπών περί καταχρηστικής συμπεριφοράς της καθ’ ής, δεδομένου ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της ανακόπτουσας καταθέτει περί πάγιας πρακτικής της καθ’ ής να τον ενημερώνει μέσω του δικαστικού επιμελητή για την επίδοση δικογράφων στην έδρα της κατά του μήνες που η ξενοδοχειακή επιχείρηση ήταν κλειστή. Προς ενίσχυση της καταθέσεως αυτής η ανακόπτουσα επικαλείται την υπ’ αριθμ..Γ/12.6.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή ., κατά την οποία η επίδοση της προσκλήσεως δανειστών έγινε στην έδρα της εταιρείας και στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτής .. Από την επίδοση όμως αυτή δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τη βασιμότητα του ισχυρισμού της ανακόπτουσας, καθώς, πέραν του ότι πρόκειται για επίδοση που έλαβε χώρα θερινή περίοδο [μήνας Ιούνιος], δεν προέκυψε από την κατάθεση του . ούτε από κάποιο άλλο αποδεικτικό στοιχείο ότι είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του τελευταίου με τον ανωτέρω δικαστικό επιμελητή. 

 

Ενόψει των προεκτεθέντων, δεδομένου ότι για την πληρέστερη διάγνωση της διαφοράς απαιτείται αφενός η προσκόμιση επιμελεία της καθ’ ής η ανακοπή όλων των εκθέσεων επίδοσης δικογράφων προς την ανακόπτουσα, επιμελεία της, που αφορούν τη μεταξύ τους αντιδικία από την αίτηση προς έκδοση της υπ’ αριθμ../03.02.2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης με εκτελεστό τίτλο την ανωτέρω διαταγής πληρωμής [υπ’ αριθμ. ./05.02.2016 πρώτο εκτελεστό απόγραφο], εκτός αυτών που ήδη επικαλέστηκε με τις προτάσεις της και προσκόμισε, προκειμένου να διαπιστωθεί από την ίδια την έκθεση επίδοσης ως δημόσιο έγγραφο, εάν έχει γίνει επίδοση δικογράφου στην έδρα της ανακόπτουσας, το οποίο παρέλαβε ο νόμιμος εκπρόσωπος της [άρθρο 126 εδ.γ ΚΠολΔ], αφετέρου η κατάθεση του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, ., στο κρίσιμο ζήτημα εάν πριν από την επίδοση δικογράφων για λογαριασμό της επισπεύδουσας και ήδη καθ’ ής η ανακοπή ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.»  στην καθ’ ής η εκτέλεση και ήδη ανακόπτουσα, επικοινωνούσε, εν γνώσει της καθής, με τον ., προκειμένου να τον ενημερώσει για επικείμενη επίδοση και κατόπιν της επικοινωνίας αυτής ποιος ήταν ο τρόπος επίδοσης των δικογράφων στην ανακόπτουσα. Κατά συνέπεια, το παρόν Δικαστήριο κρίνει αναγκαίο, αναβάλλοντας την έκδοση οριστικής απόφασης και διατάσσοντας την επανάληψη της συζήτησης κατά το άρθρο 254 ΚΠολΔ, όπως αυτό ίσχυε προτού τροποποποιηθεί από το άρθρο 15 Ν.4842/2021, ΦΕΚ Α 190/13.10.2021, να διατάξει νέες, συμπληρωματικές αποδείξεις, για την προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων επιμελεία της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank» και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση και κατάθεση ενώπιον του ως μάρτυρα, επιμελεία της ίδιας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας καθολικής διαδόχου της καθ’ ής η ανακοπή, του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, Αντωνίου Αντωνόπουλου, επί του ανωτέρω διερευνητέου ζητήματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Η επαναφορά της υπόθεσης προς συζήτηση στην επαναλαμβανόμενη δικάσιμο θα γίνει επιμελεία του επιμελέστερου των διαδίκων.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την από 13.9.2019 [αριθμ.εκθ.κατ. Μει./13.9.2019] ανακοπή, τους από 28.02.2020 [αριθμ.εκθ. κατ. Μει ./28.02.2020] ασκούμενους με αυτοτελές δικόγραφο πρόσθετους λόγους ανακοπής, την από 14.10.2019 [αριθμ.εκθ.κατ.Μει ./2019] ανακοπή και τους από 28.02.2020 [αριθμ. εκθ. κατ. Μει./28.02.2020] ασκούμενους με αυτοτελές δικόγραφο πρόσθετους λόγους ανακοπής, αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση οριστικής απόφασης ως προς την ουσιαστική βασιμότητα των συνεκδικαζομένων ανακοπών και πρόσθετων λόγων αυτών.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο, που θα γίνει επιμελεία του επιμελέστερου των διαδίκων, προκειμένου αφενός να προσκομιστεί επιμελεία της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank», καθολικής διαδόχου της καθ’ ής η ανακοπή ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», όλων των εκθέσεων επίδοσης δικογράφων προς την ανακόπτουσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ . Α.Ε.», που έγιναν επιμελεία της επισπεύδουσας την αναγκαστική εκτέλεση ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας και αφορούν τη μεταξύ τους αντιδικία, από την αίτηση προς έκδοση της υπ’αριθμ../03.02.2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης με εκτελεστό τίτλο την ανωτέρω διαταγής πληρωμής [υπ’ αριθμ. ./05.02.2016 πρώτο εκτελεστό απόγραφο], αφετέρου να εμφανιστεί στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και να καταθέσει ενώπιον του ως μάρτυρας, επιμελεία της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank», καθολικής διαδόχου της καθ’ ής η ανακοπή ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, ., επί του διερευνητέου ζητήματος, εάν πριν από την επίδοση δικογράφων για λογαριασμό της επισπεύδουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» στην καθ’ ής η εκτέλεση ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «. – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ . Α.Ε.» επικοινωνούσε, εν γνώσει της επισπεύδουσας, με τον ., προκειμένου να τον ενημερώσει για επικείμενη επίδοση και κατόπιν της επικοινωνίας αυτής ποιος ήταν ο τρόπος επίδοσης των δικογράφων στην ανακόπτουσα.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στον Πύργο Ηλείας, στις 20 Μαΐου 2022.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ