ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠειρ 1232/2022

 

Αναγκαστική εκτέλεση - Πλειστηριασμός - Ανακοπή κατά δήλωσης συνέχισης και υποκαστάστασης - Προθεσμία - Κατάχρηση δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού και επίσπευση αυτού από τράπεζα -.

 

Αντιρρήσεις κατά δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού και υποκατάστασης. Ασκούνται με ανακοπή μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της γνωστοποίησης της δήλωσης και της ημέρας του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών κατά τον νόμο. Προσδιορισμός συζήτησης μέσα σε εξήντα ημέρες από την κατάθεση και συζήτηση κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Βάσιμος λόγος ανακοπής. Πιθανολογήθηκε ότι η ενέργεια της τράπεζας να προβεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ των διαδίκων και ενόσω προχωρούσαν οι διαδικασίες για τη σύνταξη σχεδίου εξυγίανσης όπως είχε συμφωνηθεί σε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού και να προβεί σε επίσπευση αυτού αντιβαίνει ευθέως στην καλή πίστη και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 1232/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός κατάθεσης ανακοπής ./2022

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αφροδίτη Κούτσουλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε με κλήρωση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3327/2005.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 7 Ιουλίου 2022, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ: Της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «. ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΕ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός .) με ΑΦΜ ., νομίμως εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ευαγγελίας Ξαναλάτου (ΔΣΑ AM 26834).

 

ΤΗΣ ΚΑΘΉΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμερικής αριθμ. 4) με ΑΦΜ . της Δ.ΟΎ Φ.Α.Ε Αθηνών, με αρ. ΓΕΜΗ ., νομίμως εκπροσωπούμενης, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» (ΑΦΜ .), με την ιδιότητα της ως εκπροσώπου και ομολογιούχου δανείστριας του ομολογιακού δανείου εκδόσεως της ανοΟνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Δήμητρα Κυριακοπούλου (ΔΣΑ AM 19805).

 

Η ανακόπτουσα αιτείται να γίνει δεκτή η από 27-6-2022 ανακοπή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμ. εκθέσεως καταθέσεως ./2022 και προσδιορίσθηκε για τη μνημονευόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, ενεγράφη στο οικείο έκθεμα και συζητήθηκε.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματα τους που κατέθεσαν νομοτύπως.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 973 παρ. 1 ΚΠολΔ (όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με το άρθρο όγδοο του άρθρου 1 Ν. 4335/2015-ΦΕΚ Α 87 και ισχύει από την 1η-1-2022, σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 120 Ν. 4842/ 2021 - ΦΕΚ Α1 190, ενώ κατά την περ. η' της παρ. 6 άρθρου 116 Ν. 4842/2021 - ΦΕΚΑ' 190, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 176 Ν. 4855/2021 -ΦΕΚΑ' 215/2021, όπως τροποποιήθηκε εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς ανακοπές), εάν για οποιονδήποτε λόγο ο πλειστηριασμός δεν έγινε κατά την ημέρα που είχε οριστεί, επισπεύδεται πάλι με δήλωση που κατατίθεται στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και συντάσσεται σχετική πράξη. Η νέα ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού δυο μήνες από την ημέρα της δήλωσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση τριών μηνών από την ημέρα αυτή. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού εντός τριών ημερών μεριμνά, ώστε να αναρτηθεί η γνωστοποίηση της δήλωσης και η ημέρα του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου κάθε δανειστής, εφ' όσον έχει απαίτηση που στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο και κοινοποίησε στον καθ' ου η εκτέλεση επιταγή προς εκτέλεση, μπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασμό. Κατά δε την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, εάν ένας δανειστής, άλλος από τον επισπεύδοντα, θέλει να επισπεύσει τον πλειστηριασμό κατά την παράγραφο 2, πρέπει να το δηλώσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και να συνταχθεί σχετική πράξη. Εάν ο δανειστής αυτός έχει και ο ίδιος επιβάλει κατάσχεση, η δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού επέχει θέση ανάκλησης της δικής του κατάσχεσης. Αντίγραφο της πράξης επιδίδεται μέσα σε τρεις ημέρες από τη δήλωση στον αρχικώς επισπεύδοντα. Ο πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον του ίδιου υπαλλήλου. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού εντός τριών ημερών μεριμνά, ώστε να αναρτηθεί η γνωστοποίηση της δήλωσης και η ημέρα του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Κατά την παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ Α' 190/2021) και ισχύει από 1-1-2022, αντιρρήσεις για οποιοδήποτε λόγο που αφορά το κύρος της δήλωσης συνέχισης και υποκατάστασης, ασκούνται με ανακοπή μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της κατά την παράγραφο 1 ανάρτησης. Ειδικότερα, οι λόγοι της μπορεί να αφορούν την απαίτηση του δηλώσαντος συνέχιση κατά του οφειλέτη (ΑΠ 1898/2011 ΤΝΠ/ΝΟΜΟΣ), ή το κύρος του τίτλου του ή την προδικασία της εκτέλεσης που τήρησε (την επιταγή προς εκτέλεση που επέδωσε) ή πλημμέλειες- της δηλώσεως του και των πράξεων που την ακολούθησαν (επιδόσεων, ανάρτησης κλπ.) ή και την υποκατάσταση ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της. Αναλόγως του περιεχομένου τους, άλλοι από αυτούς μπορεί να προκαλούν ακυρότητα ανεξαρτήτως βλάβης, άλλοι δε με τη συνδρομή αυτού του στοιχείου. Εξάλλου, η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα ημέρες από την κατάθεση της και γίνεται με τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.. Κατά της απόφασης που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από τη συζήτηση της ανακοπής δεν επιτρέπεται η άσκηση ένδικων μέσων, ούτε και αίτηση ανάκλησης. Η ειδική αυτή ανακοπή κατά των δηλώσεων συνέχισης πλειστηριασμού και υποκατάστασης άλλου δανειστή εισήχθη το πρώτον με το ν. 4335/2015. Και αυτό γιατί μέχρι τις τροποποιήσεις του νόμου αυτού η σχετική ανακοπή κατά των δηλώσεων αυτών ασκούνταν στην προθεσμία του άρθρου 934 περ. β’ ΚΠοΛΔ, όπως ίσχυε προ του ν. 4335/2015, ήτοι μέχρι τον πλειστηριασμό, πρώτη δε πράξη εκτελέσεως θεωρούνταν ανάλογα η δήλωση συνέχισης ή υποκατάστασης (ΑΠ 610/2002 ΤΝΠ/ΝΟΜΟΣ). Ωστόσο, μετά την αναμόρφωση του άρθρου 934 με το ν. 4335/2015 και τη συγχώνευση των περιπτώσεων α' και β' του προϊσχύσαντος άρθρου 934 στην περίπτωση α' του νέου άρθρου 934 με προθεσμία άσκησης της ανακοπής ενιαία 45 ημερών απ' την ημέρα της κατάσχεσης και διατήρηση της ανακοπής κατά του πλειστηριασμού ως περίπτωση β' (τέως γ'), η εν λόγω ανακοπή κατά των δηλώσεων συνέχισης πλειστηριασμού και υποκατάστασης δεν μπορεί να υπαχθεί σε καμία από τις προβλεπόμενες πλέον περιπτώσεις του άρθρου 934 ΚΠολΔ, έτσι ώστε να επιλεγεί από το νομοθέτη να εισαχθεί γι' αυτές μία ιδιαίτερη ανακοπή, που ρυθμίστηκε αυτοτελώς στο νέο άρθρο 973 παρ. 6 (Φαλτσή, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, ΕΜ, 2018, ΝΑ, σελ. 427). Σε κάθε περίπτωση -ανεξάρτητα από τον λόγο που προτείνεται με την ανακοπή του άρθρου 973 παρ. 6 Κ.Πολ.Δ. το αίτημα της ανακοπής του άρθρου 973 παρ. 6 Κ.Πολ.Δ. (όπως ανάλογα ισχύει και για την ανακοπή του άρθρου 933 Κ.Πολ.Δ.) είναι η ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης εκτέλεσης (ΑΠ 640 / 2017ΤΝΠ Νόμος) η οποία στην συγκεκριμένη ανακοπή μπορεί και πρέπει να είναι μόνο η επίδικη δήλωση συνέχισης ή υποκατάστασης και όχι άλλες προγενέστερες πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας (ΜονΠρωτΧαλκ 24/ 2022 ΤΝΠ Νόμος).

 

Στην προκείμενη περίπτωση, με την υπό κρίση ανακοπή, η ανακόπτουσα εταιρεία ισχυρίζεται ότι δυνάμει της υπ' αριθμ. ./27-5-2022 Ρ πράξης Δήλωσης - Εντολής Συνέχισης Πλειστηριασμού Ακινήτων της συμβολαιογράφου Αθηνών . επισπεύδεται από την καθ ής η ανακοπή εκ νέου για τις 29-7-2022 και με ηλεκτρονικά μέσα, ο πλειστηριασμός εις βάρος της περιγραφόμενης ακίνητης περιουσίας της. Ότι η προσβαλλόμενη δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού αποτελεί ιδιαίτερα επαχθή και καταχρηστική ενέργεια εκ μέρους της επισπεύδουσας τράπεζας και ζητεί για λόγους που αφορούν την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος κατ' αρθρο 281 ΑΚ ως ειδικότερα εκτίθενται στην υπό κρίση ανακοπή να ακυρωθεί η υπ' αριθ. ./30.5.2022 Π πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού ακινήτων, κατ' άρθρο 973 ΚΠολΔ, της Συμβολαιογράφου Αθηνών . και να μην διενεργηθεί ο πλειστηριασμός που έχει οριστεί για τις 29-7-2022. Τέλος ζητεί να καταδικαστεί η καθ'ης η αίτηση στα δικαστικά της έξοδα.

 

Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα η ένδικη ανακοπή παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού ως καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδίου (άρθρα 973 παρ. 3, 6 και 933 παρ. 1 και 3 ΚΠολΔ), για να δικασθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (686 επ. ΚΠολΔ), ασκήθηκε δε εμπροθέσμως, στις 29-6-2022, δηλαδή πριν από τη συμπλήρωση τριάντα ημερών από την ανάρτηση της δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του   Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (30-5-2022). Τυγχάνει νόμιμη, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην οικεία μείζονα σκέψη της παρούσας, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 973 παρ. 6 ΚΠολΔ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4842/2021 (ΦΕΚΑ' 190/13-10-2021) και 176 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος όπως ανασταλεί η διενέργεια του πλειστηριασμού που τυγχάνει μη νόμιμο, καθόσον αίτημα της υπό κρίση ανακοπής τυγχάνει μόνο η ακύρωση της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού. Σημειώνεται βέβαια ότι σε περίπτωση ακύρωσης της πράξης δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, δεν δύναται να διενεργηθεί πλειστηριασμός. Επομένως, πρέπει να γίνει τυπικώς δεκτή και περαιτέρω να ερευνηθεί η νομική και ουσιαστική βασιμότητα του μοναδικού της λόγου.

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 281 του ΑΚ, η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται, αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Όμως, μόνο το γεγονός ότι η άσκηση του δικαιώματος στη συγκεκριμένη περίπτωση επιφέρει βλάβη, έστω και μεγάλη, στον οφειλέτη, δεν αρκεί για να χαρακτηρίσει ως καταχρηστική την άσκηση του, αλλά πρέπει να συνδυάζεται και με άλλες περιστάσεις, όπως συμβαίνει όταν ο δανειστής δεν έχει στην πραγματικότητα συμφέρον από την άσκηση του δικαιώματος του. Στο πλαίσιο αυτό ο δανειστής, ο οποίος ασκώντας συμβατικό δικαίωμα του επιδιώκει την είσπραξη της απαίτησης του, ενεργεί ασφαλώς προς ικανοποίηση θεμιτού συμφέροντος του, συνυφασμένου με τη διαχείριση της περιουσίας του, τον τρόπο της οποίας αυτός ελεύθερα κατ' αρχήν αποφασίζει, εκτός και πάλι αν στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει υπέρβαση και μάλιστα προφανής των αρχών της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικοοικονομικού σκοπού του δικαιώματος (ΑΠ 1472/2004). Αυτό συμβαίνει και όταν η συμπεριφορά του δανειστή που προηγήθηκε της άσκησης του δικαιώματος του, σε συνδυασμό με την πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε στο μεσοδιάστημα, δημιούργησαν στον οφειλέτη την εύλογη πεποίθηση ότι ο δανειστής δεν θα ασκούσε το δικαίωμα του στο χρόνο που το άσκησε, με αποτέλεσμα η πρόωρη άσκηση του να προκαλεί επαχθείς συνέπειες στον οφειλέτη και να εμφανίζεται έτσι αδικαιολόγητη και καταχρηστική. Ειδικότερα, οι Τράπεζες, ως χρηματοδοτικοί οργανισμοί που  ασκούν αποφασιστική  επίδραση  στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των χρηματοδοτούμενων απ' αυτές επιχειρήσεων, έχουν αυξημένη ευθύνη κατά την άσκηση του χρηματοδοτικού τους έργου και οφείλουν να  μεριμνούν για  τα συμφέροντα  των επιχειρήσεων  που χρηματοδοτούν, αφού από τη φύση της η πιστωτική σχέση, ως διαρκής έννομη σχέση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλομένων, επιβάλλει την υποχρέωση πίστης και προστασίας από την πλευρά των τραπεζών των συμφερόντων των πελατών τους, ώστε να αποφεύγονται υπέρμετρα επαχθείς γι' αυτούς συνέπειες. Συνεπώς και για το λόγο αυτό η άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να κυριαρχείται από τις αρχές της καλόπιστης και σύμφωνης με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των οφειλόμενων παροχών και να αποφεύγεται αντίστοιχα κάθε κατάχρηση στη συμπεριφορά τους (ΑΠ 1352/2011, ΕφΛαρ 17/2017 δημοσιευμένες στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΚ, 116 και 933ΚΠολΔ, 20 παρ. 1 και 25 παρ. 3 του Συντάγματος συνάγεται ότι άσκηση ουσιαστικού δικαιώματος, που ανήκει στο δημόσιο δίκαιο,  αποτελεί και η μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης πραγμάτωση της απαίτησης του δανειστή. Επομένως, λόγο της ανακοπής του άρθρου 933 του ΚΠολΔ μπορεί να αποτελέσει και η αντίθεση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης στα αντικειμενικά όρια του άρθρου 281 του ΑΚ και η εντεύθεν ακυρότητα της εκτέλεσης, ήτοι και όταν υφίσταται προφανής δυσαναλογία μεταξύ του χρησιμοποιουμένου μέσου και του επιδιωκόμενου   σκοπού, ασκούμενου του σχετικού δικονομικού δικαιώματος με κακοβουλία, κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή την καλή πίστη ή όταν η άσκηση της αντίστοιχης αξίωσης χωρεί κατά προφανή υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, ώστε οι επαχθείς συνέπειες που δημιουργούνται από την άσκηση να δημιουργούν για τον υπόχρεο έντονη εντύπωση αδικίας (ΟΛΑΠ 12/2009, ΟλΑΠ 49/2005, ΑΠ 261/2017, ΑΠ 1248/2010, ΑΠ 340/2006, ΜΠρΚορινθ 11/2020, όλες δημοσιευμένες στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Εν προκειμένω η ανακόπτουσα με τον μοναδικό λόγο της ανακοπής της, ισχυρίζεται ότι η καθής η ανακοπή επισπεύδουσα τραπεζική εταιρεία κατά παράβαση του άρθρου 281 ΑΚ προέβη σε δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού εν μέσω διαπραγματευτικής διαδικασίας η οποία μάλιστα οδηγεί σε ικανοποίηση σε μεγαλύτερο βαθμό τα συμφέροντα της καθής συγκριτικά με την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα η προσβαλλόμενη δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού συνιστά κατάχρηση δικαιώματος διότι : α) ο πλειστηριασμός του ακινήτου της που αρχικώς ήταν να διενεργηθεί στις 23-2-2022 ανεστάλη κατόπιν συμφωνίας τους, προκειμένου να αξιολογηθεί η από 22-2-2022 πρόταση της εταιρείας με την επωνυμία «VIΡΑ» για την εξυγίανση της ( της ανακόπτουσας) που προβλέπει μεταξύ άλλων την άμεση καταβολή 1.458.000 € στους πιστωτές της, ενώ ανεστάλη κατόπιν συμφωνίας τους και ο πλειστηριασμός που ήταν να διενεργηθεί στις 12-5-2022 κατόπιν της υπ' αριθμ. ./10-3-2022 πράξης δήλωσης -εντολής συνέχισης πλειστηριασμού ακινήτων της συμβολαιογράφου Αθηνών ., καθόσον δεν είχε εισέτι αξιολογηθεί η ως άνω πρόταση από την καθής, αν και είχαν ανταλλαγεί μεταξύ τους email, β) ότι επί της ως άνω προτάσεως δέχθηκαν απάντηση στις 19/4/2022, με την οποία τους ενημέρωνε η διαχειρίστρια εταιρεία της καθής για την αποδοχή του αιτήματος της για αναδιάρθρωση της οφειλής της με συγκεκριμένους όρους τους οποίους αποδέχθηκε η ανακόπτουσα με την σημείωση να παραταθεί η προθεσμία της υπογραφής εξυγίανσης και της κατάθεσης της αίτησης για επικύρωση έως την 31/7/2022 για τους λόγους που εξέθετε στο από 29-4-2022 emaii ο πληρεξούσιος της δικηγόρος, ενώ πιστώθηκε σε λογαριασμό που της υπεδείχθη από τη διαχειρίστριας εταιρεία της καθής κατά τα συμφωνηθέντα το ποσό των 200.000 € καθώς και το ποσό των 4.100 € για τα έξοδα κατάσχεσης, γ) αν και δεν υπήρξε ρητή απάντηση εκ μέρους της διαχειρίστριας εταιρείας στο αίτημα περί παράτασης, όλες οι ενέργειες της τελευταίας καθώς και τα μηνύματα που αντηλλάγησαν, κατεδείκνυαν ότι υπήρξε σιωπηρή αποδοχή του λογικού αιτήματος της, καθόσον απαιτείται ένα ικανό χρονικό διάστημα για τη σύνταξη της έκθεσης του εμπειρογνώμονα, της συμφωνίας εξυγίανσης και της αίτησης για δικαστική επικύρωση, πολλώ δεν μάλλον όταν η έγγραφη ενημέρωση της για την αποδοχή της πρότασης της έγινε στις 19-4-2022 και προς τούτο εξεπλάγη όταν διαπίστωσε ότι την 30-5-2022 αναρτήθηκε ο επίδικος πλειστηριασμός, δ) η οφειλή της ανακόπτουσας για την οποία επισπεύδεται ο πλειστηριασμός αφορά οφειλή εξ εγγυήσεως της ανακόπτουσας προς την εταιρεία «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο πλειστηριασμός της οποίας έχει ανασταλεί, γεγονός που γνωρίζει η καθής, ενώ και η πρωτοφειλέτρια «ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΒΕΕ» πρόκειται ομοίως να υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης μέσω επενδυτή, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια να ρυθμιστεί και να διαγραφεί μέρος της οφειλής της και συνακόλουθα η οφειλή της ανακόπτουσας εταιρείας . Επιπροσθέτως η πρόταση της «VI ΡΑ» για την εξυγίανση της ανακόπτουσας με την καταβολή ποσού 1.458.000 ευρώ στους πιστωτές αφενός υπερκαλύπτει την τιμή πρώτης προσφοράς του μοναδικού της (της ανακόπτουσας) ακινήτου, αφετέρου είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με την πρόταση εξυγίανσης της ως άνω πρωτοφειλέτριας που προέβλεπε εξόφληση μόλις του 8,3% του συνόλου των απαιτήσεων των πιστωτών της, ε) η επισπεύδουσα γνωρίζει ότι η μίσθωση του κατασχεμένου ακινήτου της στην εταιρεία « « VIΡΑ» αποτελεί τη μοναδική πηγή εσόδων της ανακόπτουσας και των εταίρων της και ότι η υλοποίηση της ως άνω πρότασης εξυγίανσης αποτρέπει την βέβαιη οικονομική καταστροφή της ανακόπτουσας και του νομίμου εκπροσώπου της, ενώ παράλληλα ικανοποιεί τα συμφέροντα της επισπεύδουσας. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, στηριζόμενος στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ και πρέπει να εξεταστεί και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα του.

Από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και νόμιμα προσκομίζουν, πιθανολογήθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα εξής: Σε εκτέλεση του υπ' αριθ. ./14-1-2019 πρώτου (α') απογράφου εκτελεστού της υπ' αριθ. ./2019 Διαταγής Πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επιδόθηκε στην ανακόπτουσα η από 18-5-2021 επιταγή προς πληρωμή, με την οποία επιτασσόταν να καταβάλει στην καθης η ανακοπή ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμη εταιρεία», καθολική διάδοχο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», ως εγγυήτρια ομολογιακού δανείου εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το ποσό των 3.243.676,40 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, που αποτελούσε μέρος συνολικής οφειλής ύψους 9.996.499,35 ευρώ εκ του από 30-7-2007 κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 11.000.000 ευρώ. Ακολούθως, σε εκτέλεση του πρώτου απογράφου εκτελεστού της προαναφερθείσας διαταγής πληρωμής, η ως άνω ανώνυμη τραπεζική εταιρία επέσπευσε εναντίον της ανακόπτουσας αναγκαστική εκτέλεση δυνάμει της υπ' αριθ. ./14-6-2021 κατασχετήριας έκθεσης ενυπόθηκου ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών . για το ποσό των 200.000 € που αποτελεί μέρος του επιδικασθέντος κεφαλαίου και προέβη σε κατάσχεση ενός οικοπέδου (με αριθμό ΚΑΕΚ .) μετά των επ' αυτού κτισμάτων-βιομηχανικού ακινήτου, κυριότητας της ανακόπτουσας, κείμενου στη θέση «Ταύρος» της περιφέρειας της τέως Κοινότητος, και ήδη Δημοτικής ενότητας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, τέως Δήμου Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου αυτού και επί της εγκεκριμένης οδού ονομαζόμενης . στην οποία φέρει τον αριθμό ., συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδο^ τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ και 17/00 (4.478,17), πλέον ή έλαττον, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, και επιφάνειας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τετραγωνικών μέτρων (4.480,00), σύμφωνα με το κτηματολογικό φύλλο, εμφαινομένου υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία ΣΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣ στο από 4.10.1972 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού ., και συνορευομένου γύρωθεν Βόρεια με ιδιωτική οδό επί τεθλασμένης πλευράς Λ Μ Ν του άνω σχεδιαγράμματος συνολικού μήκους μέτρων εξήντα έξι και 70/00 (66,70), ήτοι Λ Μ μέτρων τριάντα τεσσάρων και 70/00 (34,70) και Μ Ν μέτρων τριάντα δύο (32,00), Ανατολικά με οδό Θέμιδος επί προσώπου τεθλασμένης πλευράς Ζ Η Θ Ι Κ Λ του άνω σχεδιαγράμματος συνολικού μήκους μέτρων εβδομήντα τριών και 90/00 (73,90), ήτοι Ζ Η μέτρων δώδεκα και 30/00 (12,30), Η Θ μέτρων δέκα πέντε και 90/00 (15,90), Θ I μέτρων δέκα έξι και 30/00 (16,30), I Κ μέτρων είκοσι ενός (21,00) και Κ Λ μέτρων οκτώ και 40/00 (8,40), Νότια με, τέως ιδιοκτησία ... και, ήδη ιδιοκτησία ... επί πλευράς Σ Ζ του άνω σχεδιαγράμματος μήκους μέτρων πενήντα εννέα και 90/00 και Δυτικά με ιδιωτική οδό ονομαζόμενη ... και πέραν αυτής με αγρό αδελφών ... επί τεθλασμένης πλευράς ΝΞΟΠΡΣ του ά σχεδιαγράμματος συνολικού μήκους μέτρων εξήντα οκτώ και 50/00 (68,50), ή-Ν Ξ μέτρων έξι και 90/00 (6,90), Ξ Ο μέτρων δέκα οκτώ και 30/00 (18,30), Ο μέτρων δέκα πέντε και 20/00 (15,20), Π Ρ μέτρων δέκα πέντε και 90/00 (15,90) και Ρ Σ μέτρων δώδεκα και 20/00 (12,20). Επί του ως άνω δε οικοπέδου έχει ανεγερθεί, δυνάμει των υπ' αριθμ. ./1973 και ./1988 Οικοδομικών αδειών του Πολεοδομικού γραφείου Πειραιά, Βιομηχανικό ακίνητο συνολικής εκτάσεως 6.832,20 τ.μ., το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο μεσώροφο, Α' και Β' όροφο. Με την ως άνω κατασχετήρια έκθεση είχε οριστεί να διενεργηθεί πλειστηριασμός μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων στις 16-2-2022 με τιμή πρώτης προσφοράς 1.416.000 €, πλην όμως δεν διενεργήθηκε συνεπεία της από 28/1/2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, οπότε με την υπ' αριθμ. ./11-2-2022 πράξη Α' εντολής δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Αθηνών . ορίστηκε να διενεργηθεί ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα στις 23-2-2022. Ωστόσο η διενέργεια του πλειστηριασμού ανεστάλη με συμφωνία των μερών, κατόπιν πρότασης που υπέβαλε η ανακόπτουσα περί σχεδίου εξυγίανσης της με τη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της και μέρους του παθητικού της σε τρίτη εταιρεία (υφιστάμενη ή εταιρεία που θα συστηθεί για το σκοπό αυτό) κατά τα άρθρα 34, 39 και 64 του ν. 4738/2020 αποστέλλοντας στη διαχειρίστρια εταιρία με την επωνυμία «do Value Greece» που συνομιλούσε για λογαριασμό της καθής την από 22-2-2022 επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία «VIΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ - Αξιοποίηση και Ανακύκλωση Χαρτιού, Αναλώσιμων και Ανακυκλώσιμων Υλικών» που μισθώνει από την ανακόπτουσα εταιρεία τμήμα του κατασχεθέντος ακινήτου, στην οποία (επιστολή) εξέθετε την πρόθεση και πρόταση της στα πλαίσια της ως άνω εξυγίανσης όπως παράσχει εγγύηση έως του ποσού των 1.458.000 ευρώ και να συνυπογράψει ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη συμφωνία εξυγίανσης που θα συναφθεί μεταξύ της πλειοψηφίας των πιστωτών του  άρθρου 34 του ν. 4738/2020, της ανακόπτουσας, της πλειοψηφίας των εταίρων της τελευταίας και της εταιρείας που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, δεσμευόμενη παράλληλα όπως καταβάλει στην επισπεύδουσα καθής η τράπεζα και το ποσό των 200.000 ευρώ ως προκαταβολή για την εξυγίανση της ανακόπτουσας που θα αφαιρεθεί -συνυπολογιστεί από το ποσό που θα λάβει η καθής επισπεύδουσα στα πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας εξυγίανσης, θέτοντας ως προϋποθέσεις μεταξύ άλλων την αναστολή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ακινήτου τουλάχιστον έως την 30/6/2022, η συμφωνία εξυγίανσης να στηριχθεί στο ισοζύγιο της ανακόπτουσας της 31/3/2022, η συμφωνία εξυγίανσης να υπογραφεί έως 15/6/2022 και η σχετική αίτηση να κατατεθεί έως 30/6/22 με δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών για ένα ακόμη τρίμηνο (έως την 30/9/2022), να προβλέπεται στη συμφωνία εξυγίανσης η μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της ανακόπτουσας σε νομικό πρόσωπο που θα υποδείξει ο νόμιμος εκπρόσωπος της τελευταίας και η μεταβίβαση του ποσού των 1.458.000 ευρώ στον επενδυτή ως παθητικό, η διαγραφή κάθε άλλης οφειλής της ανακόπτουσας, η παράταση της διάρκειας μίσθωσης για 15 έτη, το δε ποσό που θα καταβάλει εκ μέρους της για την εξυγίανση (1.450.000 ευρώ) να αντιστοιχεί στο 81% των συνολικών μισθωμάτων της 15ετίας, δεσμευόμενη να καταβάλει επίσης με άπαξ καταβολή το ποσό των 1.258.000 ευρώ σε 45 ημέρες μετά την έκδοση της απόφασης που θα επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης και εφόσον δεν ασκηθεί τριτανακοπή κατά αυτής. Ακολούθησε ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ των μερών στα πλαίσια των οποίων η ως άνω διαχειρίστρια εταιρεία διατύπωνε την πρόθεση της όπως προβεί η επισπεύδουσα τράπεζα σε αξιολόγηση της ως άνω πρότασης ζητώντας παράλληλα οικονομικά στοιχεία της ανακόπτουσας προς ολοκλήρωση των σχετικών απαραίτητων διεργασιών προς τούτο, στην χορήγηση των οποίων και προέβη η ανακόπτουσα και δη προέβη σε αποστολή των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας «VIΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» καθώς και των ισολογισμών των ετών 2016 έως 2021 της ανακόπτουσας. Ενόσω δε εκκρεμούσε η αξιολόγηση της προτάσεως, η καθής προέβη με την υπ'αριθμ. ../10-3-2022 πράξη δήλοϋσης συνέχισης πλειστηριασμού της ως άνω συμβολαιογράφου σε επίσπευση πλειστηριασμού για τις 12-5-2022. Ωστόσο τα διάδικα μέρη ήρθαν και πάλι σε συμφωνία για αναστολή πλειστηριασμού και η συζήτηση της ασκηθείσας από 7-4-2022 με αριθμό κατάθεσης 3162/703/2022 ανακοπή της ανακόπτουσας που είχε οριστεί για τις 15-4-2022 ματαιώθηκε. Ακολούθως στις 19-4-2022, ήτοι δύο περίπου μήνες μετά την υποβολή της προτάσεως, η καθής η ανακοπή με ηλεκτρονικό μήνυμα που απεστάλη δήλωσε ότι μετά από αξιολόγηση του από 22-2-22 αιτήματος της ανακόπτουσας αποδέχεται το αίτημα για αναδιάρθρωση των οφειλών της τελευταίας μέσω υπαγωγής στα άρθρα 34, 39 και 64 του ΠτΚ με τους όρους, μεταξύ άλλων, όπως καταβληθεί άμεσα στην Τράπεζα Πειραιώς το ποσό των 200.000 ευρώ, εξοφληθούν τα έξοδα κατάσχεσης ποσού 4.200 ευρώ έως 29-4-2022, παρασχεθεί εγγύηση της μισθώτριας εταιρείας VIΡΑ Hellas ΑΕ για το ποσό των 1.500.000 ευρώ προς το σύνολο των πιστωτών εντός 45 ημερών από την έκδοση της απόφασης επικύρωσης, κατατεθεί η αίτηση εξυγίανσης έως 30-6-2022 μετά από ολοκλήρωση έκθεσης εμπειρογνώμονα από ελεγκτική εταιρεία αποδοχής της Do Value και ανασταλεί ο πλειστηριασμός με ημερομηνία διενέργεια για χρονικό διάστημα 3 μηνών (νέος 15-7-2022) προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της αίτησης προς επικύρωση. Με την από 29-4-2022 έγγραφη απάντηση της μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος η ανακόπτουσα ενημέρωσε την καθής για την αποδοχή των όρων της που περιέχονταν στο ως άνω από 19-4-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της, επισυνάπτοντας την από 29-4-2022 επιστολή της εταιρείας VIΡΑ Hellas ΑΕ, ζητώντας παράλληλα κατά ένα μήνα, ήτοι μέχρι 31/7/2022 προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης εξυγίανσης και την κατάθεση της αίτησης για επικύρωση από το Δικαστήριο, ενόψει του ότι αφενός η έκθεση του εμπειρογνώμονα θα στηριζόταν πλέον στο ισοζύγιο της 30/4/2022, αφετέρου ότι απαιτείται ένα ικανό χρονικό διάστημα για σύνταξη αυτής (έκθεσης εμπειρογνώμονα) και την αίτηση για δικαστική της επικύρωση. Εκ των προσκομιζόμενων αποδεικτικών στοιχείων πιθανολογείται ότι αν και αντηλλάγησαν και άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ των μερών και δη αναφορικά με την υπόδειξη του τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή του χρημάτων που είχε τεθεί ως όρος, η καθής η ανακοπή δεν απάντησε ως προς το ανωτέρω αίτημα περί παράτασης των προθεσμιών έως τις 31/7/2022, ούτε επιφυλάχθηκε ως προς αυτό, πλην όμως υπέδειξε τραπεζικό λογαριασμό για την κατάθεση χρημάτων και εισέπραξε αυτά . Ειδικότερα καταβλήθηκε τόσο το ποσό των 200.000 ευρώ, όσο και το ποσό των 4.100 ευρώ για έξοδα κατάσχεσης ως είχε συμφωνηθεί. Ως εκ τούτου εύλογα η ανακόπτουσα πίστευε ότι αποδεχόμενη η καθής την καταβολή των ως άνω χρημάτων στις 5/5/2022, ήτοι μετά την αποστολή του ως άνω αιτήματος περί παράτασης των προθεσμιών, είχε αποδεχθεί και το αίτημα αυτό σιωπηρά. Παρά ταύτα η καθής η ανακοπή με την υπ' αριθμ. ./30.5.2022 Γ πράξη δήλωσης - εντολής συνέχισης πλειστηριασμού ακινήτου της ως άνω συμβολαιογράφου προέβη εκ νέου και αφού είχαν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις αναφορικά με την από 22-2-2022 πρόταση της ανακόπτουσας σε επίσπευση πλειστηριασμού, ορίζοντας ως ημερομηνία διενέργειας αυτού την 27/7/2022, ήτοι ημερομηνία προ της λήξης της προθεσμίας που είχε αιτηθεί η ανακόπτουσα και με τις ως άνω ενέργειες της (είσπραξη χρημάτων) είχε αποδεχθεί σιωπηρά η καθ ής η ανακοπή. Εξάλλου από τις 29-4-2022 οπότε και εν τέλει συμφωνήθηκε μεταξύ των διαδίκων να διευθετηθεί η ικανοποίηση της απαίτησης που διατηρεί η καθ ής σε βάρος της ανακόπτουσας μέσω της συμφωνίας εξυγίανσης και σε κάθε περίπτωση ευρίσκοντο σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση της σύναψης μίας συμβάσεως συμβιβασμού ως είναι η κυρίαρχη νομική φύση της συμφωνίας εξυγίανσης, που προϋποθέτει και την κατάρτιση σχετικής έκθεσης εμπειρογνώμονα, μέχρι την 27-5-2022, οπότε προέβη εξαίφνως η καθής σε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού, ορίζοντας νέα ημερομηνία πλειστηριασμού την 29-7-2022, δεν παρήλθε ένα ικανό διάστημα εντός του οποίου θα ήταν δυνατή η σύνταξη ενός σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης καθώς και η σύνταξη έκθεσης του εμπειρογνώμονα, καθόσον απαιτούνται μεταξύ άλλων αρκετά οικονομικά στοιχεία, η δε έκθεση θα έπρεπε να στηριχθεί ενδεχομένως σε ισοζύγιο της 30ης-4-2022, γεγονός που γνώριζε η καθης και σε κάθε περίπτωση είχε ενημερωθεί σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα από την ανακόπτουσα και δεν είχε αντιλέξει. Επιπλέον στο ως άνω μεσοδιάστημα, έλαβε χώρα, ως προαναφέρθηκε η καταβολή του ποσού των 200.000 ευρώ ως και των εξόδων εκτέλεσης στα πλαίσια της συμφωνίας για επιχείρηση διευθέτησης και τακτοποίησης της απαίτησης της καθής μέσω συμφωνίας εξυγίανσης, η δε ως άνω συμφωνία δεν είχε ανατραπεί, αλλά αντιθέτως προχωρούσε με την ανάθεση της σχετικής έκθεσης εμπειρογνώμονα στην εταιρεία …. Ως εκ τούτου η συμπεριφορά της καθής που προηγήθηκε της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού σε συνδυασμό με την πραγματική ανωτέρω κατάσταση που διαμορφώθηκε στο μεσοδιάστημα, δημιούργησαν στην ανακόπτουσα την εύλογη πεποίθηση ότι ο καθής δεν θα ασκούσε το δικαίωμα της για συνέχιση πλειστηριασμού στο χρόνο που το άσκησε, με αποτέλεσμα η άσκηση του κατά τον ως άνω χρόνο να προκαλεί επαχθείς συνέπειες στην ανακόπτουσα εταιρεία, καθόσον αποκλείει την πιθανότητα διάσωσης της επιχείρησης της ανακόπτουσας και αξιοποίησης των ακινήτων της και εμφανίζεται έτσι ως αδικαιολόγητη και καταχρηστική. Στο στάδιο άλλωστε αυτό των διαπραγματεύσεων και ενόψει του ότι έχει ήδη αναλάβει η ως άνω εταιρεία τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης για τη συμφωνία εξυγίανσης και προχωρά αυτή (η σύνταξη της), οι αρχές της καλόπιστης και σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη συμπεριφοράς από την πλευρά της καθής η ανακοπή τραπεζικής εταιρείας επιβάλλει σε αυτήν την υποχρέωση να ανεχθεί μια εύλογη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την σύνταξη σχεδίου εξυγίανσης και την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης ενώπιον του δικαστηρίου, ιδίως όταν η επιδίωξη της εκπλειστηρίασης της ακίνητης περιουσίας της ανακόπτουσας πρόκειται να οδηγήσει σε πλήρη οικονομική καταστροφή της, χωρίς ουσιαστικό κέρδος για την ίδια, ή σε κέρδος μικρότερο απ' αυτό που θα επιτευχθεί σε περίπτωση ικανοποίησης της μέσω του σχεδίου εξυγίανσης, που αποτέλεσε ως πιθανολογείται και τον λόγο που συμφώνησε κατά τα ανωτέρω. Με βάση   όλα τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, πιθανολογείται ότι η ενέργεια της καθ' ης να προβεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ των διαδίκων και ενόσω προχωρούν μάλιστα οι διαδικασίες για τη σύνταξη του σχεδίου εξυγίανσης ως είχε συμφωνηθεί σε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού και να προβεί σε επίσπευση αυτού    αντιβαίνει ευθέως στην καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Ως εκ τούτου ο σχετικός λόγος της ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος κατ' ουσίαν. Επομένως, πρέπει η υπό κρίση ανακοπή να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, να ακυρωθεί η υπ' αριθ. ./27-5-2022 Γ' πράξη δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Αθηνών . με την οποία ορίστηκε νέα ημερομηνία πλειστηριασμού η 29η.7.2022 και να καταδικασθεί η καθ' ης η ανακοπή στα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας (άρθρα 191 παρ. 2 και 176 ΚΠολΔ, 58, 63, 65, 66, 68, 84, 166 Ν. 4194/2013), κατά τα οριζόμενα το διατακτικό, λόγω της ήττας της στην παρούσα δίκη.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

 

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ' αριθ. ./27-5-2022 Γ πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού κατ' αρθρο 973 ΚΠολΔ της συμβολαιογράφου Αθηνών . με την οποία ορίστηκε νέα ημερομηνία πλειστηριασμού η 29η.7.2022

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ' ης η ανακοπή στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ανακόπτουσας, τα οποία καθορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του την 15-7-2022 με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                            (κατά τη δημοσίευση)