ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 5268/2022

 

Σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας - Ρήτρα αναπροσαρμογής - Μονομερής αλλαγή τιμολόγησης κιλοβατώρας -.

 

Μη νόμιμη η επιβολή ρήτρας αναπροσαρμογής και η μονομερής αλλαγή τιμολόγησης κιλοβατώρας, εφόσον είχε συμφωνηθεί εξ αρχής η καταβολή ετήσιας συνδρομής και για την οικιακή και για την επαγγελματική παροχή του αιτούντος (την οποία συνομολογεί και ο Πρόεδρος της καθ’ ης εταιρείας με επιστολή του προς την ΡΑΕ), την οποία κατέβαλε ανελλιπώς προκειμένου να έχει σταθερή τιμή κιλοβατώρας και για τις δύο παροχές του. Ο αιτών επιπλέον ποτέ δεν έλαβε από πριν γνώση των ουσιωδών τροποποιήσεων στις οποίες προέβη η καθ’ ης προκειμένου να μπορέσει να αντιδράσει. Απαγόρευση διακοπής ηλεκτροδότησης.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Αριθμός απόφασης 5268/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Κωνσταντίνα Γεωργούλια, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση, σύμφωνα με τον νόμο, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 21 Ιουνίου 2022 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Αναστάσιου Λυμπερόπουλου του Κωνσταντίνου, δικηγόρου Αθηνών, οδός Ρώμα αριθμ.3, ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως και κατέθεσε έγγραφο σημείωμα.

 

ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) της εταιρείας με την επωνυμία <<WATTANDVOLT Α.Ε.>> ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ που εδρεύει στο Μαρούσι, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Θεμιστοκλή Στραβόλαιμου, ο οποίος κατέθεσε έγγραφο σημείωμα 2) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται που παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ολυμπίας Διαμαντοπούλου η οποία κατέθεσε έγγραφο σημείωμα.

 

Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από 6-5-2022 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2022 αίτηση του, που προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε από το οικείο έκθεμα.

 

Κατά τη σημερινή δημόσια συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την υπό κρίση αίτηση, ο αιτών, ζητά να διαταχθεί ως πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο και μέχρι να κριθεί από το Δικαστήριο με έκδοση τελεσίδικης απόφασης η νομιμότητα των ενεργειών και των όρων επί των οποίων η καθ' ης επέβαλε σε βάρος του και μονομερώς τις χρεώσεις που αναφέρονται στην αίτηση, η απαγόρευση της διακοπής της ηλεκτροδότησης από την πρώτη καθ' ης και τη δεύτερη των καθ' ων (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε) ως αρμόδιο Φορέα για τη διακοπή ηλεκτροδότησης ακινήτων, στα πλαίσια τυχόν παροχής τέτοιας εντολής προς αυτόν από την ως άνω πάροχο τόσο για την οικία του επί της οδού ... Νέα Φιλαδέλφειας με αριθμό παροχής ... (οικιακή παροχή) όσο και για το γραφείο του επί της οδού ... Αθήνα με αριθμό παροχής .... (επαγγελματική παροχή) τόσο σε σχέση με τους προσβαλλόμενους με την αίτηση λογαριασμούς ρεύματος όσο και σε σχέση με μελλοντικούς λογαριασμούς ρεύματος της καθ' ης στους οποίους τυχόν εμπεριέχονται παρανόμως ρήτρες αναπροσαρμογής κόστους ενέργειας και τιμολόγησης κιλοβατώρας καθώς και ετήσια συνδρομή πέραν αυτής που έχει συμφωνήσει άλλως να διαταχθούν να απόσχουν οι καθ' ων από οποιαδήποτε ενέργεια διακοπής ηλεκτροδότησης των ανωτέρω ακινήτων και να καταδικαστούν τέλος οι καθ' ων στη δικαστική του δαπάνη. Η αίτηση αρμοδίως καθ' ύλη και κατά τόπο εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 22, 682, 683, 686 επ., 731 ΚΠολΔ). Είναι νόμιμη, στηρίζεται, δε, στις διατάξεις των άρθρων 731 επ, 176 ΚΠολΔ, Ν. 2251/1994. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

 

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος της α' καθ' ης η αίτηση, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, όλα όσα ανέπτυξαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων στο ακροατήριο, καθώς και με τα έγγραφα σημειώματα τους και από όλη γενικά τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η πρώτη καθ' ης εταιρεία στα πλαίσια προώθησης των παρεχόμενων εκ μέρους της προϊόντων και υπηρεσιών της, προσέγγισε τον αιτούντα το 2018 και του πρότεινε να συνάψει σύμβαση για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να πληρώνει για ρεύμα λιγότερα σε σχέση με τη ΔΕΗ προτείνοντας του τιμή κιλοβατώρας 0,064/KWh. Μάλιστα τον ενημέρωσε ότι η τιμή αυτή μπορεί να είναι σταθερή για πάντα εφόσον επιλέξει σχετικό πρόγραμμα το οποίο προβλέπει έναντι καταβολής ειδικής ετήσιας συνδρομής ύψους 59 ευρώ για οικιακή παροχή και 79 ευρώ για επαγγελματική παροχή.

 

Προκειμένου ο αιτών να είναι βέβαιος ότι θα τον χρέωνε με τις τιμές προμήθειας ρεύματος που διαφήμιζε πριν προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης παροχής προμήθειας με την καθ' ης ζήτησε από την κ ... στέλεχος της εταιρείας να του στείλει επιβεβαιωτικά ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα του επιβεβαίωνε ότι ανεξαρτήτως κατανάλωσης θα διατηρείται ως προς την προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος η σταθερή τιμή 0,064/KWh υπό τον όρο ότι θα καταβάλλει την ειδική ετήσια συνδρομή των 59 ευρώ για τη οικιακή του παροχή και 79 ευρώ για την επαγγελματική παροχή (ρεύμα γραφείου). Πράγματι το ως άνω στέλεχος απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στον αιτούντα με το εξής περιεχόμενο : «για το χρονικό διάστημα που έχετε καταβάλλει την ετήσια συνδρομή αξίας 59 ευρώ είστε πλήρως καλυμμένος ότι διατηρείτε σταθερή τιμή 0,064/KWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης για την οικιακή σας παροχή Γ1/Γ1Ν, για το χρονικό διάστημα που έχετε καταβάλλει την ετήσια συνδρομή αξίας 79 ευρώ είστε πλήρως καλυμμένος ότι διατηρείτε σταθερή τιμή 0,064/KWh για κατανάλωση έως 5000 KW/τετράμηνο ενώ αν η κατανάλωση υπερβεί τις 5000 KW/τετράμηνο τότε η τιμή για τη υπερβαίνουσα ποσότητα ενέργειας είναι 0,089/ KWh για την επαγγελματική σας παροχή σε τιμολόγιο Γ 21». Κατόπιν τούτου προχώρησε ο αιτών με την πρώτη των καθ' ων την 4-5-2018 στην υπογραφή δύο συμβολαίων παροχής ρεύματος τόσο για την οικία του επί της οδού Αγίου Ιωάννου 18 Φιλαδέλφεια με αριθμό παροχής ... (οικιακή παροχή) με το πρόγραμμα «homeenergy» και για το γραφείο του επί της οδού ... Αθήνα με αριθμό παροχής ... (επαγγελματική παροχή) με το πρόγραμμα «corporateenergy». Τα παραπάνω συνομολογεί και ο Πρόεδρος της καθ' ης στην από 28-7-2021 επιστολή του προς την ΡΑΕ την οποία του κοινοποίησε κατόπιν γενόμενης καταγγελίας του αιτούντος για παράνομες σε βάρος χρεώσεις εκ μέρους της καθ' ης υπό τον τίτλο «Ρήτρα κόστους Προμήθειας». Η συνεργασία αυτή διαταράχθηκε όταν για πρώτη φορά η καθ' ης αποφάσισε να χρεώσει τον αιτούντα ποσά υπό τον τίτλο «Ρήτρα κόστους προμήθειας» και «Συμπληρωματικές χρεώσεις »οπότε και αναγκάσθηκε ο αιτών να διαμαρτυρηθεί υποβάλλοντας την υπ' αριθμ. πρωτ. .../29-10-2020 καταγγελία του ενώπιον της Γενικής γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης η οποία και διαβιβάσθηκε στη ΡΑΕ. Κατόπιν της καταγγελίας του αιτούντος, επικοινώνησε μαζί του το στέλεχος της καθ' ης κα ... και του πρότεινε να του επιστραφούν όλες οι καταβληθείσες από τον αιτούντα «συμπληρωματικές χρεώσεις» μέσω της έκδοσης πιστωτικών υπολοίπων σε λογαριασμούς του που αντιστοιχούσαν στα καταβληθέντα από τον αιτούντα ποσά, το οποίο και η καθ' ης έπραξε μόνο μετά βέβαια από την καταγγελία του αιτούντος προς τις ανωτέρω Αρχές. Στη συνέχεια και αφού είχε λήξει το ζήτημα των «συμπληρωματικών Χρεώσεων »στους λογαριασμούς του έλαβε λίγο πριν το Πάσχα του 2022 τον ./14-04-2022 ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμό ρεύματος της καθ' ης για την παροχή της οικίας του επί της οδού ... Ν Φιλαδέλφεια με τον οποίο καλείτο να καταβάλλει για το διάστημα από 8-3-2022 έως 7-4-2022 (διάστημα 30 ημερών) το ποσόν των 914,01 ευρώ (1071,68 ευρώ το σύνολο του λογαριασμού μαζί με την χρέωση ποσού 157,67 ευρώ από τον προηγούμενο λογαριασμό). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται α) ειδική συνδρομή ύψους 29,95 ευρώ που ουδέποτε είχε συμφωνήσει με την καθ' ης (αντιθέτως καταβάλλει προκειμένου να έχει την ως άνω σταθερή χρέωση 0,064/KWh ειδική ετήσια συνδρομή ύψους 59 ευρώ που έχει καταβάλει για τη τρέχουσα σεζόν όπως πράττει και κάθε έτος με τον λογαριασμό του Σεπτεμβρίου) β) ρήτρα αναπροσαρμογής (αυξημένο κόστος ενέργειας λόγω ενεργειακής κρίσης) ύψους 558,71 ευρώ την οποία ουδέποτε είχε συμφωνήσει με την καθ' ης εταιρεία και γ) η καθ' ης αποφάσισε να τροποποιήσει μονομερώς και τη σταθερή τιμή κιλοβατώρας 0,064/KWh που είχαν συμφωνήσει και επέλεξε να τον χρεώσει για πρώτη φορά με χρέωση ενέργειας ημέρας 0,082E/KWh (1275KwhX0,082E/Kwh = 104,55) και με χρέωση ενέργειας νύχτας 0,078970E/KWH (0,078970E/KW Χ 0,078970Ε/KWh = 50,30). Σημειωτέον ότι ως προς τον υπολογισμό του ποσού που αντιστοιχεί στη ρήτρα αναπροσαρμογής δεν υπάρχει κανένας απολύτως τρόπος υπολογισμού ή επιμέτρησης του. Επίσης στο πεδίο αναγραφής του προγράμματος αντί του «home energy» που αναγραφόταν μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα αναγράφεται liberty choice home. Περαιτέρω ο αμέσως προηγούμενος εκκαθαριστικός λογαριασμός της οικίας του για την περίοδο από 4-1-2022 έως 8-3-2022(διάστημα 63 ημερών ήτοι τη διπλάσια περίοδο και παραπάνω από τον άνω λογαριασμό) ανερχόταν στο ποσόν των 417,97 ευρώ, ο έναντι λογαριασμός για την οικιακή παροχή του για τη ίδια περίοδο δηλαδή από 25-2-2021 έως 29-3-2021 ανερχόταν στο ποσόν των 211,23 ευρώ ενώ ο εκκαθαριστικός για περίοδο από 25-2-2021 έως 5-2-2021 (διάστημα 69 ημερών) ανερχόταν στο ποσόν των 338,48 ευρώ. Στη συνέχεια ο αιτών απέστειλε σε αυτήν το από 20-4-2022 mail του με τίτλο «ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ »με το οποίο αφού διαμαρτυρήθηκε για τα ως άνω, καλούσε την καθ' ης να του αποστείλει νέο λογαριασμό, ωστόσο η καθ' ης δεν απάντησε ποτέ στο παραπάνω mail και στα καταγγελλόμενα σε αυτά. Αντιθέτως ο αιτών έλαβε μήνυμα να καταβάλει με ποινή διακοπής της ηλεκτροδότησης της οικίας του το ποσόν των 157,67 ευρώ από προηγούμενο έναντι λογαριασμό ποσό για το οποίο είχε διαμαρτυρηθεί στην καθ' ης ότι αντιστοιχούσε σε περίοδο κατανάλωσης για τη οποία είχε ζητήσει και λάβει εκκαθαριστικό λογαριασμό τον οποίο είχε εξοφλήσει και επομένως δεν το όφειλε, mail στο οποίο δεν του απάντησε επίσης. Κατόπιν τούτου, ο αιτών αναγκάσθηκε με επιφύλαξη να καταβάλλει το ποσόν των 157,67 ευρώ υπό την απειλή της διακοπής της ηλεκτροδότησης της οικίας του. Σημειώνεται ότι με την ειδοποίηση διακοπής που αναγράφεται στον ως άνω τελευταίο έναντι λογαριασμού ύψους 914,01 ευρώ η καθ' ης επιχειρεί να αποσπάσει την καταβολή του ποσού των 914,01 στο οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων χρεώσεων και η ρήτρα αναπροσαρμογής 558,71 ευρώ. Αντιστοίχως με την οικιακή παροχή του η καθ' ης επέλεξε μονομερώς και χωρίς ποτέ να έχουν συμφωνήσει κάτι τέτοιο και παρότι ο αιτών καταβάλλει σταθερά ειδική ετήσια συνδρομή ύψους 79 ευρώ για να έχει σταθερή χρέωση κιλοβατώρας 0,064/KW να του επιβάλει ρήτρα κόστους αναπροσαρμογής και στη επαγγελματική του παροχή. Ειδικότερα στον με ημερομηνία έκδοσης 15-3-2022 και υπ' αριθμ ... λογαριασμό για την επαγγελματική παροχή του γραφείου του η καθ' ης επέβαλε στον αιτούντα μονομερώς κατά τον υπολογισμό ρήτρα αναπροσαρμογής ύψους 90,99 ευρώ επί συνόλου λογαριασμού ύψους 188,71 ευρώ. Την μονομερώς τεθείσα από τη καθ' ης ρήτρα αναπροσαρμογής απέκρουσε ο αιτών με το από 4-4-2022 mail του προς την καθ' ης με το οποίο δήλωσε σε αυτήν μεταξύ άλλων ότι κατά την εξόφληση του υπ' αριθμ../15-3-2022 λογαριασμού του στη οποία θα προβεί δεν θα της καταβάλει το ποσόν των 90,99 ευρώ το οποίο καταχρηστικά επέβαλε σε βάρος του με την αιτιολογία της ρήτρας αναπροσαρμογής που ουδέποτε είχε συμφωνήσει με την καθ' ης και την καλούσε να απόσχει από οποιαδήποτε χρέωση, σε οποιοδήποτε μελλοντικό λογαριασμό τον αφορά με αιτιολογία ρήτρα αναπροσαρμογής». Στο ανωτέρω mail η καθ' ης δεν απάντησε ποτέ και στον επόμενο με ημερομηνία έκδοσης 15-4-2022 και υπ' αριθμ.... λογαριασμό, μετέφερε το ποσόν των 90,99 ευρώ ως υπόλοιπο από προηγούμενους λογαριασμούς απειλώντας τον σε περίπτωση μη εξόφλησης με ειδοποίηση διακοπής και επιπλέον τον χρέωσε και σε αυτόν τον λογαριασμό με νέο ποσό ρήτρα αναπροσαρμογής ύψους 40,91 ευρώ το οποίο αν δεν κατέβαλλε μέχρι την ημερομηνία πληρωμής του λογαριασμού τον απειλούσε με διακοπή ηλεκτροδότησης (όχι μόνο της κατοικίας του αλλά και του γραφείου του). Κατ' ακολουθίαν των παραπάνω δεν έπρεπε να λάβει χώρα αλλαγή τιμολόγησης εφόσον είχαν συμφωνήσει εξ αρχής την καταβολή ετήσιας συνδρομής ύψους 59 ευρώ για την οικιακή του παροχή και 79 ευρώ για την επαγγελματική του παροχή τις οποίες κατέβαλλε ανελλιπώς ο αιτών προκειμένου να έχει σταθερή τιμή κιλοβατώρας 0,064KWh και για τις δύο παροχές του. Επίσης ο αιτών ποτέ δεν έλαβε από πριν γνώση των ουσιωδών τροποποιήσεων στις οποίες προέβη η καθ' ης προκειμένου να μπορέσει να αντιδράσει. Συνεπώς λόγω των μονομερών τροποποιήσεων από την καθ' ης των ουσιωδών όρων των μεταξύ τους συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δια της επιβολής ρήτρας αναπροσαρμογής 558,71 καθώς και της ειδικής συνδρομής 29,95 ευρώ καθώς και της απόφασης της να τροποποιήσει μονομερώς τη σταθερή τιμή κιλοβατώρας 0,064KWh που έχουν συμφωνήσει και επέλεξε να τον χρεώσει για πρώτη φορά με χρέωση ενέργειας ημέρας 0,082E/KWh και με χρέωση ενέργειας νύχτας 0,078970E/KWh αντί της σταθερής 0,064KWh που είχαν συμφωνήσει για τον οικιακό λογαριασμό του καθώς και της ρήτρας αναπροσαρμογής 90,99 και 40,91 Ε στο επαγγελματικό του λογαριασμό οι λογαριασμοί ρεύματος καθίστανται υπέρογκοι και αδυνατεί να τους εξοφλήσει με συνέπεια να κινδυνεύει τόσο η οικία του όσο και το γραφείο του(επαγγελματική παροχή )σε διακοπή της ηλεκτροδότησης της από την καθ' ης με κίνδυνο να περιέλθει σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση ο αιτών και η οικογένεια του (ο λογαριασμός της οικιακής του παροχής και μόνο ο οποίος έληγε την 9-5-2022 και στον οποίο περιλαμβάνεται ειδοποίηση διακοπής ανέρχεται σε 914,01 ευρώ για έναντι κατανάλωση μόλις 30 ημέρων). Κατά ακολουθίαν των παραπάνω η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας και να καταδικαστούν οι καθ' ων στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος λόγω της ήττας τους (άρθρο 176 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

 

Δέχεται την αίτηση.

 

Διατάσσει μέχρι να κριθεί από το Δικαστήριο με έκδοση τελεσίδικης απόφασης η νομιμότητα των ενεργειών και των όρων επί των οποίων η καθ' ης επέβαλε σε βάρος του αιτούντος και μονομερώς τις χρεώσεις που αναφέρονται στην αίτηση, η απαγόρευση της διακοπής της ηλεκτροδότησης από την πρώτη καθ' ης και τη δεύτερη των καθ' ων (ΔΕΔΔΗΕ) ως αρμόδιο Φορέα για τη διακοπή ηλεκτροδότησης ακινήτων στα πλαίσια τυχόν παροχής τέτοιας εντολής προς αυτόν από την ως άνω πάροχο τόσο για την οικία του επί της οδού ... Νέα Φιλαδέλφειας με αριθμό παροχής ... (οικιακή παροχή) όσο και για το γραφείο του επί της οδού ... Αθήνα με αριθμό παροχής ... (επαγγελματική παροχή)τόσο σε σχέση με τους προσβαλλόμενους με την αίτηση λογαριασμού ρεύματος όσο και σε σχέση με μελλοντικούς λογαριασμούς ρεύματος της καθ' ης στους οποίους τυχόν εμπεριέχονται παρανόμως ρήτρες αναπροσαρμογής κόστους ενέργειας και τιμολόγησης κιλοβατώρας. Καταδικάζει τους καθ' ων στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος τα οποία ορίζει στο ποσόν των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, στην Αθήνα, και σε έκτακτη, δημόσια αυτού συνεδρίαση, στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους δικηγόρων, στις 22-7-22.

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                  ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ