ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

ΕιρΝεμέας 62/2022

 

Απόφαση κήρυξης παύσης εργασιών εκποίησης υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου και επανεγκατάστασής του ως μόνου διαχειριστή των περιουσιακών του στοιχείων.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμός: 62/2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

 

Αποτελούμενο από την Δικαστή Αγγελική Κολοκούτσα, Δόκιμη Ειρηνοδίκη και από τη Γραμματέα Χαρίκλεια Καραναστάση.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 18!τ Φεβρουαρίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση:

 

Του αιτούντος: ... του ... κατοίκου Δ.Δ. Πετρίου Νεμέας Κορινθίας, με ΑΦΜ ... ο οποίος παραστάθηκε στο δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ελένης Κονομόδη.

 

Των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρο 5 Ν. 3869/2010) και παραστάθηκαν ως εξής:

 

1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», και διακριτικό τίτλο "ALPHA BANK" που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Σταδίου αρ.40), νόμιμα εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε.

 

2. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ υπό ειδική εκκαθάριση» που εδρεύει στην Αθήνα νομίμως εκπροσωπούμενης διά του ειδικού εκκαθαριστή αυτής, την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Γραβιάς 3 και Γρανικού) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Αλεξάνδρου Δήμα.

 

Κοινοποιούμενη προς: Ελένη Κονομόδη, δικηγόρο Αθηνών ... ως εκκαθαρίστρια της περιουσίας του αιτούντος δυνάμει της υπ' αριθμ. 4/2016 αποφάσεως του παρόντος Δικαστηρίου.

 

Ο αιτών ζητά να γίνουν για όσους λόγους επικαλείται σε αυτές: α) η από 13.02.2020 αίτηση του, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./14.02.2020, για την οποία ορίστηκε αρχικά δικάσιμος η 13.11.2020, οπότε και ματαιώθηκε εξαιτίας των μέτρων προστασίας από την διασπορά του κορωνοϊού και επαναπροσδιορίστηκε για τις 17.09.2021 όταν ανεβλήθη για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, οπότε αφού εκφωνήθηκε νόμιμα στη σειρά της από το οικείο πινάκιο, συζητήθηκε.

 

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παραοταθέντων διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα προφορικά στο ακροατήριο και εγγράφως με τις προτάσεις τους ανέπτυξαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από την υπ' αριθ. .Ε/28.02.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών ., που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβή επικυρωμένα αντίγραφα της υπό κρίση αίτησης-κλήσης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην α' καθ' ης. Η α' πιστώτρια όμως, δεν εμφανίστηκε στην ως άνω δικάσιμο κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το πινάκιο και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο λοιπόν, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση των υποθέσεων σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι κατ' άρθρο 754 ΚΠολΔ, χωρίς η μη παρασταθείσα καθ' ης να θεωρείται ότι αντιπροσωπεύεται από την παριστάμενη β' καθ' ης πιστώτρια, παρά το γεγονός ότι στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ο δεσμός που συνδέει τους πιστωτές του αιτούντος-οφειλέτη, ενόψει του ότι η ισχύς της αποφάσεως που θα εκδοθεί εκτείνεται σε όλους τους «μετέχοντες στη δίκη» πιστωτές, είναι αυτός της αναγκαστικής παθητικής ομοδικίας (άρθ. 76 παρ. 1 περ. β του ΚΠολΔ), καθόσον στην εκούσια δικαιοδοσία - κατά την ορθότερη γνώμη - δεν εφαρμόζεται - όπως στην αμφισβητούμενη - η διάταξη του άρθρου 76 παράγραφος 1 εδάφιο τελευταίο του ΚΠολΔ,  κατά την οποία «οι ομόδικοι που μετέχουν νόμιμα στη  δίκη ή  έχουν προσεπικληθεί, αν δεν παραστούν, θεωρούμαι ότι αντιπροσωπεύονται από εκείνους που παρίστανται». Τούτο, δε, διότι η έκταση του επηρεασμού στις έννομες σχέσεις του αιτούντος και των άλλων ενδιαφερομένων είναι διάφορη (βλ.. Β. Βαθρακοκοίλης-«Ερμηνευτική - Νομολογιακή Ανάλυση του ΚΠολΔ», τ. Δ', έκδοση 1996, άρ. 754 αριθ. Ια'). Ειδικά, στο Ν.3869/2010 - όπου συντρέχουν αντίθετα συμφέροντα των πιστωτών -δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η ανωτέρω διάταξη (βλ. σχετ. Π. Αρβανιτάκης: «Η εκούσια δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», περιθ. αριθ. 4.2, Γ. Ευστρατιάδης: «Ν. 3869/2010 (Φ.Ε.Κ Α' 130/3 - 8 - 2010): Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», σελ. 6, Πρβλ. και Α.Π. 98/2001, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών ζητεί να πιστοποιηθεί η παύση των εργασιών εκποίησης του οικοπέδου πλήρους κυριότητας του, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών 3.000 τμ στη θέση «ΚΑΜΠΑΣΗ» του Δ.Δ. Πετρίου Νεμέας του νομού Κορινθίας διότι παρήλθε ικανό χρονικό διάστημα χωρίς να βρεθεί αγοραστής και δεν επετεύχθη η εκποίηση του. Με το κρινόμενο περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των αρ. 11 παρ.1 του Ν.3869/2010, του αρ. 166 του Πτωχ.Κ. σε συνδυασμό με το αρ. 15 του ν.3869/2010. Πρέπει συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω κατά την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από τα έγγραφα που προσάγει και επικαλείται ο αιτών αλλά και την εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Επί της από 13.02.2015 αίτησης ρύθμισης οφειλών του αιτούντος που έλαβε αρ. κατάθεσης δικογράφου ./19.03.2015 απευθυνόμενη στο παρόν Δικαστήριο εξεδόθη η υπ'αριθ.4/2016 εν μέρει μη οριστική απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου με την οποία κρίθηκε ότι συνέτρεχαν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.3869/2010. Ειδικότερα, ο αιτών εντάχθηκε στη ρύθμιση του αρθ. 8 παρ. 2 και 5 του νόμου για μηδενικές καταβολές επί δύο χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης, ενώ παράλληλα εξαιρέθηκαν της εκποίησης η κύρια κατοικία του, τα ιδανικά μερίδια στα αγροτεμάχια κυριότητας του ως μη αξιόλογα προς ρευστοποίηση ει μη ενός ακινήτου του οποίου διατάχθηκε η ρευστοποίηση Πιο συγκεκριμένα, διατάχθηκε η εντός προθεσμίας ενός έτους από την αποδοχή του διορισμού της εκκαθαρίστριας δικηγόρου Αθηνών Ελένης Κονομόδη ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο του εμπράγματου δικαιώματος της πλήρους κυριότητας του αιτούντος επί ενός οικοπέδου επιφανείας μέτρων τετραγωνικών 3.000τμ στη θέση «ΚΑΜΠΑΣΗ» του Δ.Δ. Πετρίου Νεμέας του νομού Κορινθίας με ελάχιστο τίμημα την αντικειμενική αξία του ακινήτου, ήτοι 57.000 ευρώ. Πλην όμως, μέχρι και τη συζήτηση της υπό κρίση αίτησης, αν και παρήλθε διάστημα τεσσάρων ετών, δεν επετεύχθη η εκποίηση του ως άνω ακινήτου αν και η εκκαθαρίστρια δικηγόρος απευθύνθηκε σε τρεις μεσίτες αστικών συμβάσεων (βλ.σχετ.3Π-3γ) ενώ και ο μεσίτης Νικόλαος Μαλακός με την από 10.02.2022 Βεβαίωση του αναφέρει ότι δεν έχει βρεθεί αγοραστής για το οικόπεδο που του ανατέθηκε. Απορρίπτονται τοιουτοτρόπως οι παραδεκτά προταθείσες ενστάσεις της παριστάμενης καθ'ης περί αοριστίας της κρινόμενης αίτησης και καταχρησττκής άσκησης αυτής, αφού ορίζεται πως αιτία μη επίτευξης της εκποίησης είναι η μη ανεύρεση αγοραστή επί 4 έτη ενώ παράλληλα δεν κρίνεται ως καταχρηστικά ασκούμενη η αίτηση καθόσον η εκκαθαρίστρια άμεσα προέβη σε παροχή εντολής προς μεσίτες αστικών συμβάσεων. Ελλείψει συνεπώς αγοραστικού ενδιαφέροντος για το εν λόγω ακίνητο κρίνεται ότι πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσία βάσιμη η αίτηση και να πιστοποιηθεί η παύση των εργασιών εκποίησης με ταυτόχρονη απαλλαγή της διορισμένης με την υπ'αριθμ.4/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νεμέας εκκαθαρίστριας.

 

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της α' καθ'ης.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παύση των εργασιών εκποίησης όπως αυτή διατάχθηκε με την υπ'αριθμ. 4/2016 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου προκειμένου να ρευστοποιηθεί με διαδικασίες ελεύθερης εκποίησης η πλήρης κυριότητα του αιτούντος επί ενός οικοπέδου εμβαδού 3.000 τμ κείμενου στη θέση «ΚΑΜΠΑΣΗ» του δημοτικού διαμερίσματος Πετρίου του Δήμου Νεμέας Κορινθίας.

 

ΕΠΑΝΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ο αιτών ως μόνος διαχειριστής των περιουσιακών στοιχείων του παύοντας έτσι τις εξουσίες της διορισμένης εκκαθαρίστριας.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Νεμέα στις 30 Αυγούστου 2022, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων των παρασταθέντων αυτών.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ