ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 44/2024

 

Από τα συγκοινοποιούμενα με την προσβαλλόμενη επιταγή έγγραφα δεν αποδεικνύεται η αλληλουχία των μεταβιβάσεων της απαίτησης, αλλά και η διαδρομή των μεταβολών στις συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης, σε βάρος της ανακόπτουσας και κατά λογική συνέχεια, η απόκτηση αυτής από την Τράπεζα της οποίας τις απαιτήσεις διαχειρίζεται η καθ' ής εταιρεία διαχείρισης. Επίσης, στη συγκοινοποιούμενη σύμβαση πώλησης, δεν επισυνάφθηκε απόσπασμα του τηρούμενου στο Ενεχυροφυλακείο καταλόγου, από το οποίο θα αποδεικνυόταν η μεταβίβαση της απαίτησης. Δεν πληρούται η προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 925 § 1 ΚΠολΔ περί κοινοποίησης στον καθ' ου η εκτέλεση με την επιταγή και των εγγράφων που νομιμοποιούν τον ειδικό διάδοχο του αρχικού δικαιούχου, προκειμένου αυτός (ειδικός διάδοχος) να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση. Άκυρη η εκτέλεση.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πειραιώς Γεωργίου Καλτσά)

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

Αριθμός απόφασης 44/2024

(Αριθμός κατάθεσης ανακοπής ./2023)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ακριβή Κωτσοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, και από τη Γραμματέα Γεωργία Μαρούσου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα, την 21η Νοεμβρίου 2023, για να δικάσει την υπόθεση:

 

ΑΝΑΚΟΠΤΩΝ: … κάτοικος … ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Γεωργίου Καλτσά με ΑΜ Δ.Σ. Πειραιά 3231.

 

ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία … Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (όπως μετονομάσθηκε από … Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»), που εδρεύει στην Αθήνα, … και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ … η οποία ενεργεί ως διαχειρίστρια απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία … που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία κατέστη ειδική διάδοχος απαιτήσεων της εδρεύουσας στην Αθήνα, … ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της … με ΑΜ Δ.Σ.Α.

 

Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει δεκτή η από 28.06.2023, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2023 ανακοπή του, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και μετά την εκφώνησή της από το οικείο πινάκιο (.), οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Ο ανακόπτων με την κρινόμενη ανακοπή και για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους ζητεί την ακύρωση: α) Της από 29.05.2023 επιταγής προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό ./2018 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, β) της από 06.06.2023 εντολής προς πληρωμή της δικηγόρου Αθηνών, Αναστασίας Φράγκου, προς τη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Αθηνών ., γ) της με αριθμό ./08.06.2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών ., δ) του με αριθμό ./20.06.2023 αποσπάσματος της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης της ίδιας δικαστικής επιμελήτριας, καθώς και να καταδικαστεί η καθ' ης στα δικαστικά του έξοδα.

 

Η υπό κρίση ανακοπή αρμοδίως καθ' ύλη και κατά τόπο (άρθρα 933 παρ. 1 και 3 ΚΠολΔ) εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την προκειμένη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (937 παρ. 3, 614 επ ΚΠολΔ). Έχει δε ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 933 παρ. 1 σε συνδ. με άρθρο 934 παρ. 1 περ. α' ΚΠολΔ, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το ν. 4335/2015, 147 παρ. 2 ΚΠολΔ-βλ. την με αριθμό στο Πρωτοδικείο Πειραιά …). Επομένως, η κρινόμενη ανακοπή πρέπει να γίνει τυπικώς δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω η νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της (άρθρο 933 του ΚΠολΔ).

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 925 παρ.1 ΚΠολΔ, ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος του δικαιούχου δεν μπορεί να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση πριν κοινοποιηθούν στον καθ' ου η εκτέλεση η επιταγή και τα έγγραφα που τον νομιμοποιούν. Η μη κοινοποίηση μαζί με την επιταγή των πρόσθετων νομιμοποιητικών εγγράφων δεν έχει ως συνέπεια το ανυπόστατο της κοινοποίησης αλλά δημιουργεί ζήτημα ακυρότητάς της, που μπορεί να προβληθεί με ανακοπή (Νικολόπουλος σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ, τ. II, εκδ.2000, άρθρο 925, αρ.4). Κατ' άρθρο 925 αρ,Ι ΚΠολΔ απαιτείται η κοινοποίηση ολόκληρων των νομιμοποιητικών εγγράφων και όχι αποσπασμάτων τους. Παρά ταύτα, ενίοτε αρκεί να κοινοποιούνται μόνο τα κρίσιμα έγγραφα, από τα οποία απορρέουν οι έννομες συνέπειες της μεταβολής στο πρόσωπο του δανειστή και όχι ολόκληρα τα κείμενα των συμβάσεων, που προηγήθηκαν, διότι το αντίθετο θα οδηγούσε σε μία άνευ λόγου πολυτελή και εξόχως δαπανηρή διαδικασία και θα παρενέβαλε σοβαρά εμπόδια στην αναγκαστική εκτέλεση. Πρόκειται για περίπτωση, κατά την οποία ο αυστηρά τυπικός χαρακτήρας της αναγκαστικής εκτέλεσης υποχωρεί προ του ενδεχομένου να οδηγηθεί η διαδικασία σε κατάχρηση (ΑΠ 345/2006, ΕΑ 832/2022, Εφ.Θεσ. 177/2022 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Τέτοια περίπτωση συντρέχει στις συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης τραπεζικών απαιτήσεων, όπως επίσης και στις συμβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης αυτών των απαιτήσεων, διότι στην εκχώρηση των απαιτήσεων με τη μέθοδο της τιτλοποίησης η μεταβολή του προσώπου του δανειστή επέρχεται, στις μεταξύ του εκχωρητή με τον εκδοχέα σχέσεις, από την καταχώριση της περίληψης στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 Ν. 2844/2000, ενώ στις σχέσεις του οφειλέτη με τον εκδοχέα απαιτείται αναγγελία, ως τέτοια, όμως λογίζεται η καταχώριση στο ως άνω δημόσιο βιβλίο, θεσπίζεται δηλαδή πλασματική αναγγελία (άρθρο 10 παρ. 8, 9, 10 Ν. 3156/2003). Επομένως απαιτείται αλλά και αρκεί κατ' άρθρο 925 παρ.1 ΚΠολΔ να συγκοινοποιηθούν μαζί με την επιταγή τα ακριβή αντίγραφα καταχώρισης των σχετικών συμβάσεων στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών, τα οποία βεβαίως μπορεί να είναι περισσότερα, όταν έχουν λάβει χώρα πλείονες συμβάσεις εκχώρησης και ανάθεσης της διαχείρισης των απαιτήσεων (βλ. ΜΠΘεσ. 8190/2022 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Με τον δεύτερο και τον τρίτο λόγο της κρινόμενης ανακοπής οι οποίοι εξετάζονται ενιαίως, λόγω της μεταξύ τους συνάφειας ο ανακόπτων επικαλείται έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης της καθ' ης στην επίσπευση των ανακοπτόμενων πράξεων εκτέλεσης λόγω μη κοινοποίησης του συνόλου των νομιμοποιητικών της εγγράφων, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 925 ΚΠολΔ. Ειδικότερα εκθέτει ότι του επιδόθηκε η προσβαλλόμενη από 29.05.2023 επιταγή προς πληρωμή, που έχει συνταχθεί κάτωθι αντιγράφου του πρώτου απογράφου εκτελεστού της με αριθμό ./2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε με αίτηση της αρχικής δικαιούχου της σε βάρος του απαίτησης «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.», στην οποία (επιταγή προς πληρωμή) αναφέρεται ότι η καθ' ης η ανακοπή την 23.12.2020 συνήψε με την αλλοδαπή εταιρία ειδικού σκοπού…, που εδρεύει στο Δουβλίνο … και εκπροσωπείται νόμιμα, σύμβαση ανάθεσης της διαχείρισης των απαιτήσεων που απέκτησε η τελευταία δυνάμει της από 21.07.2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων από την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία … αμφοτέρων νομίμως δημοσιευμένων σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 3 Ν. 2844/2000, συμπεριλαμβανομένης και αυτής κατά του ανακόπτοντος. Ότι παρά τούτα δεν του συγκοινοποιήθηκε με την εν λόγω επιταγή το σύνολο των συμβάσεων που αποδεικνύουν την απόκτηση της σε βάρος του απαίτησης από την ως άνω αλλοδαπή εταιρία ειδικού σκοπού και την ανάθεση της διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών στην καθ' ης και δη: Η από 20.09.20219 σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης της επίδικης απαίτησης στην εταιρία με την επωνυμία … οι με αριθμούς πρωτ. ./22.07.2020, ./31.07.2020, ./22.09.2020, ./24.12.2020, ./31.10.2022, ./31.10.2022 συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων, οι με αριθμούς πρωτ. ./22.07.2020, ./24.12.2020, ./24.12.2020 συμβάσεις διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, η με αριθμό πρωτ. ./30.12.2020 εγκριτική απόφαση του Τμήματος Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ και των σχετικών ανακοινώσεων της έγκρισης (με αριθμούς πρωτ. ./30.12.2020 και ./30.12.2020). Ότι συναφώς δεν του κοινοποιήθηκε το παράρτημα από τον κατάλογο των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων που τηρείται στο Ενεχυροφυλακείο. Ότι η παράλειψη αυτή συνιστά παράβαση του άρθρου 925 παρ.1 ΚΠολΔ, το οποίο επιβάλλει την κοινοποίηση των νομιμοποιητικών εγγράφων εκ μέρους του ειδικού διαδόχου, προκειμένου να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση, με αποτέλεσμα να μην νομιμοποιείται η καθ' ης να επισπεύσει τη σε βάρος του αναγκαστική εκτέλεση. Με αυτό το περιεχόμενο ο κρινόμενος λόγος ανακοπής είναι νόμιμος στηριζόμενος στην ανωτέρω αναφερόμενη διάταξη και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

 

Από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Μεταξύ της δικαιοπαρόχου της καθ' ης, Τράπεζας Πειραιώς και του ανακόπτοντος υπογράφηκε η με αριθμό ./11.06.2009 σύμβαση στεγαστικού δανείου, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε στον ανακόπτοντα δάνειο ποσού 215.000 ευρώ. Λόγω δε υπερημερίας του ανακόπτοντος στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, η ως άνω τράπεζα κατήγγειλε τη δανειακή σύμβαση, επιδίδοντας σε αυτόν την από 22.11.2017 καταγγελία σύμβασης - πρόσκληση. Στη συνέχεια η τράπεζα πέτυχε την έκδοση της με αριθμό ./2018 διαταγής πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ο ανακόπτων διατάχθηκε να της καταβάλει το χρηματικό ποσό των 222.139,38 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων. Ακολούθως η αρχική δικαιούχος της επίδικης απαίτησης … μεταβίβασε στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία  … επιχειρηματικές απαιτήσεις δυνάμει της από 21.07.2020 (αρ. πρωτ. καταχώρισης περίληψης δημοσίευσης συμβάσεων στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών ./22.07.2020, τόμος ., α.α..). Στη συνέχεια, η … ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η αποκτώσα εταιρεία … προέβησαν την 24.11.2022 στην σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης πώλησης η οποία δημοσιεύθηκε σε περίληψη με αριθ. πρωτ. ./24-11-2022 στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών στον τόμο . με α.α. .. Ωστόσο, από την επισκόπηση της από 29.05.2023 επιταγής προς πληρωμή, που επιδόθηκε στον ανακόπτοντα την 30.05.2023, αποδεικνύεται ότι η καθ’ ης για την θεμελίωση της ενεργητικής της νομιμοποίησης συγκοινοποίησε ελλιπή νομιμοποιητικά έγγραφα και όχι την πλήρη και αδιάκοπη σειρά αυτών και δη: 1. Την με αριθμό πρωτ. ./24-11-2022 δημοσίευση στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών (τόμος ., αριθ. .), περίληψης της από 24-11-2022 σύμβασης διαχείρισης τιτλοποιούμενων επιχειρηματικών απαιτήσεων μεταξύ της δικαιούχου των απαιτήσεων και τις διαχειρίστριας … ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ». 2. Την με αριθμό πρωτοκόλλου /24-11-2022 δημοσίευση στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών (τόμος ., αριθ. .), περίληψης της από 24-11-2022 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης τιτλοποιούμενων επιχειρηματικών απαιτήσεων μεταξύ της μεταβιβάζουσας … και της αποκτώσας εταιρίας ειδικού σκοπού … (βλ. και την με αριθμό .Ε/30.05.2023 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών .). Εντούτοις σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. ./24-11-2022 σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων του α. 10 παρ. 8 του Ν. 3156/2003 μεταξύ της … και της …, η οποία καταχωρίσθηκε στο βιβλίο του ν. 2844/2000 στον τόμο . με αα . αποδεικνύεται ότι η καθ' ης παρέλειψε να συγκοινοποιήσει στον ανακόπτοντα τις προγενέστερες Συμβάσεις Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων του α. 10§14 και 16 του ν.3156/2003. Συγκεκριμένα, αρχικά είχε συναφθεί η από 21.07.2020 σύμβαση διαχείρισης η οποία δημοσιεύτηκε την 22.07.2020 με το υπ' αριθμόν πρωτ. ./22.07.2020 Έντυπο Δημοσίευσης Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων που καταχωρίσθηκε στο βιβλίο του ν. 2844/2000 στον τόμο . με α.α. ., η οποία λύθηκε με το από 23.12.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης το οποίο καταχωρίσθηκε στα οικεία βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο ., με α.α. . και συμπληρώθηκε δυνάμει της με αριθμό ./24.11.2022 δημοσίευσης στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών (τόμος ., α.α. .). Περαιτέρω, στο σώμα της με αριθμό πρωτ. ./ 24-11-2022 σύμβασης διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων του α. 10 §14 και 16 του Ν. 3156/03 μεταξύ της εταιρίας ειδικού σκοπού … και της διαχειρίστριας απαιτήσεων … η οποία συμπλήρωσε την με αριθμό πρωτ. ./24.12.2020 σύμβαση διαχείρισης καταχωρησθείσα στο βιβλίο του ν. 2844/2000 στον τόμο . με α.α. ., αναφέρεται ότι η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού … απέκτησε το χαρτοφυλάκιο από το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία . δυνάμει του με αριθμό πρωτ. .3/22.07.2020 εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του αρ. 10§8 του Ν. 3156/2003, το οποίο καταχωρίσθηκε στα δημόσια βιβλία του άρθρου 3 του Ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, στον τόμο . με αύξοντα αριθμό .. Το ως άνω έντυπο έχει τροποποιηθεί με τα ακόλουθα έντυπα δημοσίευσης συμβάσεων του αρ. 10§8 του Ν.3156/2003, ήτοι α. με το υπ' αριθ. ./31.07.2020 που καταχωρίσθηκε στο τόμο . με α.α ., β. με το με αριθ. ./22.09.2020 που καταχωρίσθηκε στο τόμο . με αα ., γ. με το με αριθ. ./24.12.2020 που καταχωρίσθηκε στο τόμο . με αα ., δ. με το υπ' αριθ. ./31.10.2022 που καταχωρίσθηκε στο τόμο . με αα 63, ε. με το υπ' αριθ. ./31.10.2022 που καταχωρίσθηκε στο τόμο . με αα . και στ. με το υπ' αριθ. ./ 24.11.2022 που καταχωρίσθηκε στον τόμο . με αα . . Επιπροσθέτως δεν κοινοποιήθηκε στον ανακόπτοντα το παράρτημα της με αριθμό ./24.11.2022 σύμβασης πώλησης ώστε να αποδεικνύεται ότι μεταξύ των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων συμπεριλαμβάνονταν και η επίδικη. Η δε μεταγενέστερη προσκόμιση των εγγράφων αυτών το πρώτον στη δίκη της ανακοπής, δεν δύναται να θεραπεύσει την ως άνω ακυρότητα, λόγω παραβίασης της διάταξης του άρθρου 925 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως, να γίνει δεκτός ο σχετικός λόγος ανακοπής ως ουσία βάσιμος και να ακυρωθεί στο σύνολό της η από 29.05.2023 επιταγή προς πληρωμή, που έχει συνταχθεί κάτωθι αντιγράφου του πρώτου απογράφου εκτελεστού της με αριθμό ./2018 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και των επόμενων προσβαλλόμενων πράξεων εκτέλεσης, που στηρίζονται στην ως άνω επιταγή προς πληρωμή, ενώ παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων ανακοπής που κατατείνουν στο ίδιο αποτέλεσμα (ΕφΠειρ 163/2013 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕφΑθ 5956/2012, ΔΕΕ 2013/150). Τέλος, πρέπει η καθ' ης η ανακοπή να καταδικαστεί λόγω της ήττας της (άρθρα 63, 65, 66 και 68 του Ν. 4194/2013, 176 και 191 ΚΠολΔ) στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του ανακόπτοντος, κατ' αποδοχή νομίμως υποβαλλόμενου αιτήματος του τελευταίου, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ την ανακοπή αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

 

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την από 29.05.2023 επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό ./2018 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την από 06.06.2023 εντολή προς πληρωμή της δικηγόρου Αθηνών, … προς τη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Αθηνών … την με αριθμό ./08.06.2023 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών . και το με αριθμό ./20.06.2023 απόσπασμα της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης της ίδιας δικαστικής επιμελήτριας.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ’ ης στα έξοδα του ανακόπτοντος τα οποία ορίζει στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων (3.400) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, στο ακροατήριό του, και σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση αυτού, την 9η Ιανουαρίου 2024, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ