ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ « ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ »

ΜΠρΑθ 459/2022

 

Διαφορά ομολογίας και αποδοχής της αγωγής - Συνέπειες αποδοχής - Ορθός νομικός χαρακτηρισμός εργασιακών σχέσεων με ΟΤΑ -.

 

Η αποδοχή διαφέρει από την ομολογία διότι με την τελευταία αναγνωρίζονται όλα τα πραγματικά γεγονότα της ιστορικής βάσης της αγωγής ως αληθινά, ενώ με την αποδοχή αναγνωρίζεται μόνον το συμπέρασμα του δικανικού συλλογισμού, στο οποίο αναφέρεται το αίτημα της αγωγής. Σε περίπτωση αποδοχής εκδίδεται απόφαση σύμφωνα με αυτή χωρίς να προηγηθεί έρευνα της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας της αγωγής. Αγωγή με την οποία οι ενάγουσες ζητούν να αναγνωριστεί ότι εκάστη εξ αυτών συνδέεται με το εναγόμενο ΝΠΔΔ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας εντασσόμενη στο τακτικό προσωπικό του. Αποδοχή από το εναγόμενο ΝΠΔΔ της αγωγής περί ορθού νομικού χαρακτηρισμού των εργασιακών σχέσεων των εναγουσών με αυτό.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 459/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Παναγιώτα Πετροπούλου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Γεωργία Μαρούσου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 3 Φεβρουαρίου 2022 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) ... και 14) της ..., οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Δημήτριο Πετρόπουλο (ΑΜΔΣΑ 29335).

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης) με την επωνυμία «Δήμος Αγίου Δημητρίου», εδρεύοντος στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (οδός Αγίου Δημητρίου αρ. 55), με ΑΦΜ ., νόμιμα εκπροσωπούμενου από την παριστάμενη Δήμαρχο αυτού, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Ευθυμίας Καδδά (ΑΜΔΣΑ 14164).

 

Οι ενάγουσες ζητούν να γίνει δεκτή η από 15.11.2021 αγωγή τους που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2021 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2021 και προσδιορίστηκε προς συζήτηση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας ημερομηνία συνεδρίασης του Δικαστηρίου και γράφτηκε στο πινάκιο με αριθμό ΚΒ-..

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και αίτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικό και στις προτάσεις τους.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Το αποδεικτικό μέσο της ομολογίας διακρίνεται στη δικαστική ομολογία, δηλαδή αυτή που γίνεται προφορικά ή γραπτά ενώπιον του δικαστηρίου που δικάζει τη δίκη, και στην εξώδικη, όπως είναι αυτή που απευθύνεται σε άλλο δικαστήριο από αυτό που δικάζει ή περιέχεται σε έγγραφο που εκδίδεται από διάδικο (άρ. 352 και 353 του ΚΠολΔ, αντίστοιχα). Η δικαστική ομολογία, η οποία έχει υπόσταση ως αποδεικτικό μέσο όταν περιέχει πραγματικό γεγονός επιζήμιο για εκείνον που ομολογεί και ωφέλιμο για τον αντίδικο του, αναφέρεται στα πραγματικά γεγονότα που αποτελούν την ιστορική βάση της αγωγής και τα οποία αναγνωρίζονται ως αληθινά, αποτελεί πλήρη απόδειξη εναντίον εκείνου που ομολόγησε (βλ. ΑΠ 6/2019, ΑΠ 96/2018, ΑΠ 412/2018, ΑΠ 188/2017, ΑΠ 691/2017, ΑΠ 173/2016, ΑΠ 964/2013, όλες δημ. σε ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»), Υπό την ως άνω έννοια, της παραδοχής των επιβλαβών για τον συνομολογούντα γεγονότων, η ομολογία διαφέρει από την αποδοχή της αγωγής, η οποία, κατ' άρθρο 298 του ΚΠολΔ, είναι μονομερής δήλωση του εναγομένου περί του ότι αναγνωρίζει το νομικό ισχυρισμό του ενάγοντος, ήτοι τη διαγνωστέα έννομη συνέπεια, ως βάσιμη. Συνεπώς, η αποδοχή διαφέρει από την ομολογία, διότι με την τελευταία, όπως προεκτέθηκε, αναγνωρίζονται όλα τα πραγματικά γεγονότα της ιστορικής βάσης της αγωγής ως αληθινά, ενώ με την αποδοχή αναγνωρίζεται μόνον το συμπέρασμα του δικανικού συλλογισμού, στο οποίο αναφέρεται το αίτημα της αγωγής. Αποτέλεσμα τούτου, σε περίπτωση αποδοχής, είναι να εκδίδεται απόφαση σύμφωνα με αυτή, χωρίς να προηγηθεί έρευνα της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας της αγωγής, ήτοι ακόμα και εάν ο εμπεριεχόμενος συλλογισμός, τον οποίο αποδέχεται ο εναγόμενος, είναι νόμω αβάσιμος, αφού ο ίδιος αναγνωρίζει την ύπαρξη της επίδικης υποχρέωσης του. Αντιθέτως, σε περίπτωση ομολογίας από τον εναγόμενο, το δικαστήριο ερευνά αυτεπαγγέλτως τόσο το παραδεκτό όσο και το νόμω βάσιμο της αγωγής, δεδομένου ότι η ομολογία καταλαμβάνει, όπως προεκτέθηκε, μόνον την ιστορική βάση αυτής (βλ. ΑΠ 1059/2001, ΕφΑΘ 807/2009, ΕφΑΘ 3024/2008, ΕφΑΘ 4171/2004, ΕδΑΘ 29931/2000, ΕφΑΘ 926/1996, ΠΠΑΘ 4089/2015, ΠΠΑΘ 1525/2011, όλες δημ. σε ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»). Ωστόσο, σημειώνεται ότι η προαναφερόμενη ενέργεια της αποδοχής, δεν επεκτείνεται στις διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης, οι οποίες δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αποδοχής. Ήτοι, ακόμα και επί αποδοχής της αγωγής από τον εναγόμενο, εξετάζεται από το Δικαστήριο η κανονικότητα της άσκησης της από άποψη προδικασίας και η αρμοδιότητα. Ομοίως η αποδοχή της αγωγής δεν είναι έγκυρη και δεν αναπτύσσει ενέργεια όταν οι έννομες συνέπειες είναι εντελώς άγνωστες δεν αναγνωρίζονται ή αντιστρατεύονται θεμελιώδεις αρχές και αξίες του ελληνικού δικαίου (βλ. ΕφΑΘ 2393/2007, ΕφΑΔ 2008/891, ΕφΑΘ 2931/2000, ΕλλΔνη 2002/172, Χ. Απαλαγάκη, «Ερμηνεία ΚΠολΔ», σε άρ. 298, σελ. 826, Ν. Νίκας, «Πολιτική Δικονομία», τ. ΙΙ, 2005, σελ. 607). Περαιτέρω, η αποδοχή γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 298 και 297 του ΚΠολΔ, με δήλωση του εναγομένου ενώπιον του Δικαστηρίου, που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον ενάγοντα ή με σχετική δήλωση στις προτάσεις, ή ακόμα και σιωπηρά, με πράξεις από τις οποίες συνάγεται, με σαφήνεια και αναμφίβολα, η θέληση του εναγομένου να αποδεχθεί την αγωγή, χωρίς να απαιτείται και η χρήση πανηγυρικών εκφράσεων. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 98 ΚΠολΔ, η αποδοχή της αγωγής μπορεί να γίνει και από δικαστικό πληρεξούσιο του εναγομένου, εφόσον όμως αυτός έχει ειδική προς τούτο πληρεξουσιότητα.

 

Στην προκείμενη περίπτωση, με την κρινόμενη αγωγή, εκτίθεται ότι οι ενάγουσες προσλήφθηκαν από το εναγόμενο, για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον τομέα καθαριότητας, με συμβάσεις που χαρακτηρίστηκαν ως εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης. Ότι, πιο συγκεκριμένα εκ των εναγουσών 1) η πρώτη, απασχολούμενη σε θέση κλάδου ΥΕ και ειδικότητα Εργατών Γενικών Καθηκόντων, προσλήφθηκε δυνάμει της από 1-6-2020 σύμβασης, διάρκειας έως τις 13.9.2020, εξακολούθησε δε να εργάζεται στο εναγόμενο με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας με τους ίδιους όρους για τα χρονικά διαστήματα από 11.9.2020 έως 10.1.2021, από 18.1.2021 έως 5.7.2021, από 6.7.2021 έως 17.9.2021, από 18.9.2021 έως 30.9.2021 και από 1.10.2021 έως 31.12.2021, 2) η δεύτερη προσλήφθηκε στις 26.5.2009 ως υπάλληλος σε θέση κλάδου ΥΕ με την ειδικότητα Εργατών Καθαριότητας μέχρι τις 25.1.2010, επακολούθησε η από 13.9.2012 σύμβαση σε θέση κλάδου ΥΕ με την ειδικότητα Εργατών Καθαριότητας με διάρκεια έως τις 12.5.2013, ακολούθως η από 1.11.2018 σύμβαση μίσθωσης έργου καθαρισμού σχολικής μονάδας και στη συνέχεια ακολούθησαν διαδοχικές συμβάσεις εργασίας με διάρκεια από 11.9.2020 έως και 10.1.2021 στην ειδικότητα ΥΕ Ανειδίκευτοι Εργάτες Δημοσίων Έργων, από 18.1.2021 έως 17.9.2021 στην ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, από 6.7.2021 έως 17.9.2021, από 18.9.2021 έως 30.9.2021 και από 1.10.2021 έως 31.12.2021,3) η τρίτη προσλήφθηκε στις 16.11.2018 ως υπάλληλος ΥΕ εργατών καθαριότητας με διάρκεια έως τις 15.7.2019 και επακολούθησαν διαδοχικές συμβάσεις εργασίας με [τους αυτούς όρους για τα χρονικά διαστήματα από 16.7.2019 έως τις 15.11.2019, από 1.6.2020 έως τις 13.9.2020, από 11.9.2020 έως τις 10.1.2021, από 6.7.2021 έως 17.9.2021, από 18.9.2021 έως 30.9.2021 και από 1.10.2021 έως 31.12.2021, 4) η τέταρτη προσλήφθηκε την 1.6.2020 σε θέση κλάδου ΥΕ και ειδικότητα Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με διάρκεια έως τις 13.9.2020 και ακολούθησαν διαδοχικές συμβάσεις με τους ίδιους όρους και χρονική διάρκεια από 11.9.2020 έως 10.1.2021, από 18.1.2021 έως 5.7.2021, από 6.7.2021 έως 17.9.2021, από 18.9.2021 έως 30.9.2021 και από 1.10.2021 έως 31.12.2021, 5) η πέμπτη προσλήφθηκε την 1.6.2020 στη θέση κλάδου ΥΕ και ειδικότητα Εργατών Γενικών Καθηκόντων με διάρκεια έως τις 13.9.2020 και ακολούθησαν διαδοχικές συμβάσεις εργασίας με τους ίδιους όρους για τα χρονικά διαστήματα από 11.9.2020 έως 10.1.2021, από 18.1.2021 έως 5.7.2021, από 6.7.2021 έως 17.9.2021, από 18.9.2021 έως 30.9.2021, από 1.10.2021 έως 31.12.2021, 6) η έκτη προσλήφθηκε την 1.6.2020 σε θέση κλάδου ΥΕ και ειδικότητα Εργατών Γενικών Καθηκόντων με διάρκεια μέχρι τις 13.9.2020 και επακολούθησαν διαδοχικές συμβάσεις εργασίας με τους ίδιους όρους για τα χρονικά διαστήματα από 11.9.2020 έως 10.1.2021, από 18.1.2021 έως 5.7.2021, από 6.7.2021 έως 17.9.2021, από 18.9.2021 έως 30.9.2021 και από 1.10.2021 έως 31.12.2021, 7) η έβδομη προσλήφθηκε την 1.6.2020 σε θέση κλάδου ΥΕ και ειδικότητα Εργατών Γενικών Καθηκόντων με διάρκεια μέχρι τις 13.9.2020 και επακολούθησαν διαδοχικές συμβάσεις εργασίας με τους ίδιους όρους για τα χρονικά διαστήματα από 11.9.2020 έως 10.1.2021, από 18.1.2021 έως 5.7.2021, από 6.7.2021 έως 17.9.2021, από 18.9.2021 έως 30.9.2021 και από 1.10.2021 έως 31.12.2021, 8) η όγδοη προσλήφθηκε την 1.6.2020 σε θέση κλάδου ΥΕ και ειδικότητα Εργατών Γενικών Καθηκόντων με διάρκεια μέχρι τις 13.9.2020 και επακολούθησαν διαδοχικές συμβάσεις εργασίας με τους ίδιους όρους για τα χρονικά διαστήματα από 11.9.2020 έως 10.1.2021, από 18.1.2021 έως 5.7.2021, από 6.7.2021 έως 17.9.2021, από 18.9.2021 έως 30.9.2021 και από 1.10.2021 έως 31.12.2021,9) η ένατη προσλήφθηκε την 1.6.2020 σε θέση κλάδου ΥΕ και ειδικότητα Εργατών Γενικών Καθηκόντων με διάρκεια μέχρι τις 13.9.2020 και επακολούθησαν διαδοχικές συμβάσεις εργασίας με τους ίδιους όρους για τα χρονικά διαστήματα από 11.9.2020 έως 10.1.2021, από 18.1.2021 έως 5.7.2021, από 6.7.2021 έως 17.9.2021, από 18.9.2021 έως 30.9.2021 και από 1.10.2021 έως 31.12.2021, 10) η δέκατη προσλήφθηκε την,,1.6.2020 σε θέση κλάδου ΥΕ και ειδικότητα Εργατών Γενικών Καθηκόντων με διάρκεια μέχρι τις 13.9.2020 και επακολούθησαν διαδοχικές συμβάσεις εργασίας με τους ίδιους όρους για τα χρονικά διαστήματα από 11.9.2020 έως 10.1.2021, από 18.1.2021 έως 5.7.2021, από 6.7.2021 έως 17.9.2021, από 18.9.2021 έως 30.9.2021 και από 1.10.2021 έως 31.12.2021, 11) η ενδέκατη προσλήφθηκε την, 1.6.2020 σε θέση κλάδου ΥΕ και ειδικότητα Εργατών Γενικών Καθηκόντων με διάρκεια μέχρι τις 13.9.2020 και επακολούθησαν διαδοχικές συμβάσεις εργασίας με τους ίδιους όρους για τα χρονικά διαστήματα από 11.9.2020 έως 10.1.2021, από 18.1.2021 έως 5.7.2021, από 6.7.2021 έως 17.9.2021, από 18.9.2021 έως 30.9.2021 και από 1.10.2021 έως 31.12.2021,12) η δωδέκατη προσλήφθηκε την 1.6.2020 σε θέση κλάδου ΥΕ και ειδικότητα Εργατών Γενικών Καθηκόντων με διάρκεια μέχρι τις 13.9.2020 και επακολούθησαν διαδοχικές συμβάσεις εργασίας με τους ίδιους όρους για τα χρονικά διαστήματα από 11.9.2020 έως 10.1.2021, από 18.1.2021 έως 5.7.2021, από 6.7.2021 έως 17.9.2021, από 18.9.2021 έως 30.9.2021 και από 1.10.2021 έως 31.12.2021, 13) η δέκατη τρίτη προσλήφθηκε την 1.6.2020 σε θέση κλάδου ΥΕ και ειδικότητα Εργατών Γενικών Καθηκόντων με διάρκεια μέχρι τις 13.9.2020 και επακολούθησαν διαδοχικές συμβάσεις εργασίας με τους ίδιους όρους για τα χρονικά διαστήματα από 11.9.2020 έως 10.1.2021, από 18.1.2021 έως 5.7.2021, από 6.7.2021 έως 17.9.2021, από 18.9.2021 έως 30.9.2021 και από 1.10.2021 έως 31.12.2021 και 14) η δέκατη τέταρτη προσλήφθηκε την 1.6.2020 σε θέση κλάδου ΥΕ και ειδικότητα Εργατών Γενικών Καθηκόντων με διάρκεια μέχρι τις 13.9.2020 και επακολούθησαν διαδοχικές συμβάσεις εργασίας με τους ίδιους όρους για τα χρονικά διαστήματα από 11.9.2020 έως 10.1.2021, από 18.1.2021 έως 5.7.2021, από 6.7.2021 έως 17.9.2021, από 18.9.2021 έως 30.9.2021 και από 1.10.2021 έως 31.12.2021.

 

Ότι, από το χρόνο της σύναψης της πρώτης των προαναφερόμενων συμβάσεων τους, μέχρι το χρόνο λήξης της διάρκειας της τελευταίας αυτών, όλες οι ενάγουσες εργάστηκαν, με τα καθήκοντα για τα οποία προσλήφθηκαν. Ότι, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού των ως άνω συμβάσεων εργασίας τους ως ορισμένου χρόνου, η πραγματική φύση της σχέσης που συνδέει εκάστη των εναγουσών με το εναγόμενο είναι εξαρχής εκείνη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, δεδομένου ότι άπασες εργάστηκαν καλύπτοντας με την εργασία τους πάγιες και διαρκείς ανάγκες του τελευταίου και υποκείμενες στο διευθυντικό δικαίωμα αυτού, όπως ειδικότερα εκτίθεται στο δικόγραφο της κρινόμενης αγωγής. Με βάση τα πραγματικά αυτά περιστατικά, οι ενάγουσες ζητούν να αναγνωρισθεί ότι εκάστη εξ αυτών συνδέεται με το εναγόμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, εντασσόμενη στο τακτικό προσωπικό του, άλλως να υποχρεωθεί το εναγόμενο να την εντάξει στο τακτικό προσωπικό του, εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη. Επιπρόσθετα, οι ενάγουσες ζητούν να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί το εναγόμενο στα δικαστικά τους έξοδα και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου τους.

 

Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αγωγή αρμοδίως, καθ' ύλην και κατά τόπον (όρ. 16 παρ. 2, 25 του ΚΠολΔ), εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρ. 614 αρ. 3 του ΚΠολΔ, όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησης του ΚΠολΔ με το Ν. 4335/2015). Με την έναρξη συζήτησης της ένδικης υπόθεσης, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, η πληρεξούσια δικηγόρος του εναγομένου, κατ' εντολή και εξουσιοδότηση του τελευταίου, δήλωσε, όπως καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά της συνεδρίασης, ότι άπασες οι ενάγουσες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του εναγομένου και είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του, παραπέμποντας σε έγγραφη, προσκομιζόμενη μετ' επικλήσεως στις υποβληθείσες, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, προτάσεις του, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του. Η εν λόγω δε απόφαση είναι η με αριθμό 20/2022, η οποία λήφθηκε κατά την .η/27-01-2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του εναγομένου και η οποία, όπως αποδεικνύεται από το περιεχόμενο της, αφορά ρητώς και σαφώς, όχι μόνον την ομολογία, αλλά την αποδοχή της κρινόμενης αγωγής και τη χορήγηση σχετικής εντολής και εξουσιοδότησης στην παριστάμενη πληρεξούσια δικηγόρο του εναγομένου να δηλώσει την αποδοχή αυτή (κατά το απόσπασμα που ενδιαφέρει την ένδικη υπόθεση στην ίδια ως άνω απόφαση καταγράφεται «Αποδέχεται την με στοιχεία από 15.11.2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου ./2021 αγωγή .... και εξουσιοδοτεί τη δικηγόρο του Δήμου Ευθυμία Καδδά όπως παρασταθεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Αγίου Δημητρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δηλώσει την αποδοχή της παραπάνω αγωγής και υποβάλλει την παρούσα απόφαση με τις προτάσεις της κατά την δικάσιμο της 3.2.2022...»). Η ίδια δε ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του εναγομένου δεν κρίνεται ότι έρχεται σε αντίθεση με τη διάταξη του όρθρου 72 του Ν. 3852/2010, αναφορικά με τη δυνατότητα συμβιβασμού ή κατάργησης δίκης εκ μέρους του εναγομένου (ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ). Τούτο διότι, στην προκείμενη περίπτωση, δεν υφίσταται περίπτωση δικαστικού συμβιβασμού ή κατάργησης δίκης, αλλά αποδοχής της αγωγής, η ένδικη διαφορά δεν έχει χρηματικά αποτιμητό αντικείμενο και δεν αφορά άμεσα μισθολογικές παροχές, αλλά τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό υφιστάμενων εργασιακών σχέσεων. Σημειώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση του Δικαστηρίου παρέστη αυτοπροσώπως η εκπροσωπούσα το εναγόμενο, Δήμαρχος ., η οποία επανέλαβε και προφορικά με σχετική δήλωση καταχωρισθείσα στα ταυτάριθμα της παρούσας πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, τη βούληση του νομικού προσώπου του εναγομένου περί αποδοχής της ένδικης αγωγής. Ενόψει των ανωτέρω, δεδομένης της αποδοχής της κρινόμενης αγωγής, εκ μέρους του εναγομένου, πρέπει, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην ως άνω νομική σκέψη της παρούσας, να εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με την αποδοχή αυτή, ήτοι χωρίς να διερευνηθεί η νομική και ουσιαστική βασιμότητα της κρινόμενης αγωγής. Κατόπιν όσων προαναφέρθηκαν, ως συνέπεια της αποδοχής της κρινόμενης αγωγής εκ μέρους του εναγομένου, η τελευταία πρέπει να γίνει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη και συνακόλουθα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι εκάστη των εναγουσών συνδέεται με το εναγόμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, εντασσόμενη στο τακτικό προσωπικό του εναγομένου. Αντιθέτως, το παρεπόμενο δικονομικό αίτημα, περί κήρυξης της καταψηφιστικής διάταξης της παρούσας ως προσωρινά εκτελεστής, εφόσον το γενόμενο δεκτό κύριο αίτημα της αγωγής έχει αναγνωριστικό χαρακτήρα, πρέπει να απορριφθεί, ως νόμω αβάσιμο, παρά την ως άνω αποδοχή. Τούτο διότι, εφόσον γίνει δεκτή η ενέργεια της αποδοχής του εναγομένου και αναφορικά με την αναγνωριστική διάταξη της παρούσας, πλην του ότι θα ισοδυναμούσε με συμφωνία διεύρυνσης της δυνατότητας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του εναγομένου, η οποία είναι άκυρη (βλ. Π. Γέσιου Φαλτσή, «Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης»; 1998, παρ. 8, σελ. 110), θα οδηγούσε σε δυνατότητα εκτέλεσης με βάση αναγνωριστική απόφαση, ήτοι θα οδηγούσε σε καταστρατήγηση των περιοριστικά αναφερόμενων στο νόμο ως εκτελεστών τίτλων και σε έννομη συνέπεια που δεν αναγνωρίζεται και, σε κάθε περίπτωση, αντιστρατεύεται θεμελιώδη αρχή του ελληνικού δικαίου, στο επίπεδο της αναγκαστικής εκτέλεσες. Τέλος, η δικαστική δαπάνη των εναγουσών, ενόψει της νίκης και του σχετικού αιτήματος τους (άρ. 176 και 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ, λαμβάνοντας υπόψη ότι,δεν συνιστά ήττα η εν μέρει απόρριψη του παρεπόμενου αιτήματος περί κήρυξης της παρούσας ως προσωρινά εκτελεστής, βλ. ΑΠ 260/1994, ΕΕΝ 1995/214, ΑΠ 209/1985, ΝοΒ 1986/57, ΠΠΑΘ 876/2007, ΔΙΜΕΕ 2007/230, ΠΠΑΘ 6806/2004, ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ», Κεραμέας/Κονδύλης/Νίκας - Ορφανίδης, «Ερμηνεία ΚΠολΔ», σε αρ. 178, σελ. 415, παρ. 1), πρέπει να επιβληθεί σε βάρος του εναγομένου, όμως μειωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με το άρθρο 285 του Ν. 3852/2010 (βλ. ΑΠ 14/2018, ΕφΑΘ 161/2018, δημ. σε ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ», Μ. Μαργαρίτης, «Ερμηνεία ΚΠολΔ», 2012, σε άρ. 176, σελ. 321, περ. 11), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων.

 

Δέχεται την αγωγή.

 

Αναγνωρίζει ότι εκάστη των εναγουσών συνδέεται με το εναγόμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, εντασσόμενη στο τακτικό προσωπικό του εναγομένου.

 

Επιβάλλει τη δικαστική δαπάνη των εναγουσών σε βάρος του εναγομένου, την οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία διαδίκων και πληρεξούσιων δικηγόρων, στις 6-5-2022.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ