ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 12345/2023

 

Συνεπιμέλεια. Οριστική απόφαση. Από κοινού και εξίσου. Εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων των γονέων ανά δύο εβδομάδες.

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Β. Δουλιώτη).

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Αριθμός Απόφασης 12345/2023

 

(γενικός/ειδικός αριθμός κατάθεσης α' αγωγής ././2022)

γενικός/ειδικός αριθμός κατάθεσης β' αγωγής ././2022)

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

 

 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Αλεξάνδρα Μπατσάρα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου, και από τον Γραμματέα Δημήτριο Μπασέτα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, την 20η Μαρτίου 2023, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Γενικός/ειδικός αριθμός κατάθεσης αγωγής ././2022 (α' αγωγή, αρ. πιν. .)

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: . , κατοίκου Βουλιαγμένης Αττικής, οδός . , αριθμ. . , με ΑΦΜ . για τον εαυτό του ατομικά και ως συνασκούντος την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου του . , που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Δημητρίου Δουλιώτη (ΑΜ ΔΣΑ 028220), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: . , κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός . , αριθμ. . με ΑΦΜ . , ατομικά και ως συνασκούσας την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους . , που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Δημητρίου Μπούμπουρη (ΑΜ ΔΣΑ 012816), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

 

Γενικός/ειδικός αριθμός κατάθεσης αγωγής ././2022 (β' αγωγή, αρ. πιν. .)

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: . , κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός . , αρ. . , με ΑΦΜ . , για τον εαυτό της ατομικά και για το ανήλικο τέκνο της . , που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Δημητρίου Μπούμπουρη (ΑΜ ΔΣΑ 012816), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: . , κατοίκου Βουλιαγμένης Αττικής, οδός . , αρ. . , με ΑΦΜ . , που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Δημητρίου Δουλιώτη (ΑΜ ΔΣΑ 028220), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ των ως άνω αγωγών στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά συνεδρίασης και σπς προτάσεις τους.

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου η με γενικό/ειδικό αριθμό κατάθεσης ././2022 υπό στοιχείο α' αγωγή με αντικείμενο την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου με το σύστημα εναλλασσόμενης κατοικίας και η με γενικό/ειδικό αριθμό κατάθεσης ././2022 υπό στοιχείο β' αγωγή με αντικείμενο την επιμέλεια και διατροφή ανηλίκου τέκνου, οι οποίες υπάγονται στην ίδια ειδική διαδικασία και πρέπει να συνεκδικαστούν, λόγω της μεταξύ τους συνάφειας, καθόσον αφορούν στους ίδιους διαδίκους, και, επιπροσθέτως, διότι με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και εππαχύνεται η διεξαγωγή της δίκης (άρθρα 31 παρ. 3,246 κάι 591 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠολΔ).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο εναγών με την υπό στοιχείο α' αγωγή του εκθέτει ότι με την εναγόμενη τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο την 12-12-2009 από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο τον .  που γεννήθηκε την 13-07-2011. Ότι η έγγαμη συμβίωσή τους διασπάσθηκε και ζητεί να ανατεθεί οριστικώς η επιμέλεια του ανηλίκου από κοινού και στους δύο γονείς του με το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας κατά τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στην αγωγή, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί η εναγομένη στα δικαστικά του έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αρμόδια καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρ. 17 αριθ.2, 22 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθρα 592 παρ.3, 593 επ., 610 επ., σε συνδυασμό με 591 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514 παρ.2 και 3, 1518 ΑΚ, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τον νόμο 4800/2021 (ΦΕΚ Α 81/21-5-2021) περί «Μεταρρυθμίσεων αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις» πλην του παρεπόμενου αιτήματος περί προσωρινής εκτελεστότητας του αιτήματος που αφορά στην άσκηση της συνεπιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων το οποίο πρέπει ν’ απορριφθεί, ως μη συμβιβαζόμενο με τον διαπλαστικό χαρακτήρα της διατάξεως αυτής (βλ. Γεωργιάδη - Σταθόπουλου Α.Κ., Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 1605 - 1541, αριθ. 248). Πρέπει επομένως η αγωγή να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησής της προσκομίζεται η από 23-09-2022 έγγραφη ενημέρωση του ενάγοντος της α' αγωγής για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση και επιπλέον το από 14-03-2023 πρακτικό περάτωσης υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης (αρθ. 7 παρ. 4 του ν. 4640/2019) της διαμεσολαβήτριας Δ Π.  

 

Εξάλλου, η ενάγουσα της υπό στοιχείο β' αγωγής, εκθέτει ότι με τον εναγόμενο τέλεσαν νόμιμο Θρησκευτικό γάμο την 12-12-2009 από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο τον .  που γεννήθηκε την 13-07-2011. Ότι η έγγαμη συμβίωσή τους διασπάσθηκε τον Αύγουστο του έτους 2018. Ότι περαιτέρω, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5412/2022 απόφασης του δικαστηρίου αυτού (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους από κοινού και στους δύο γονείς του, παραχωρήθηκε η χρήση της οικογενειακής στέγης στην ενάγουσα και υποχρεώθηκε ο εναγόμενος να καταβάλει ως συνεισφορά του στη μηνιαία διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους το ποσό των 350,00 ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω, ζητεί, όπως παραδεκτά με δήλωση του πληρεξουσίου της δικηγόρου και με τις προτάσεις της περιόρισε το χρονικό διάστημα της αιτούμενης διατροφής για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της μέχρι την 30-08-2023: α) να ανατεθεί στην ίδια, οριστικά, η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανωτέρω ανηλίκου τέκνου της, καθόσον δεν είναι δυνατή η εξακολούθηση από κοινού και εξίσου με τον εναγόμενο της άσκησης της επιμέλειάς του επειδή τούτο επιβάλλεται από το βέλτιστο συμφέρον του, καθώς είναι καταλληλότερη από τον εναγόμενο ως προς τη διαπαιδαγώγηση του τέκνου τους και στενότερα συνδεδεμένη με αυτό, β) να παραχωρηθεί στην ίδια η χρήση της οικογενειακής στέγης για τους λόγους που αναφέρει στην αγωγή, γ) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει το ποσό των εκάστοτε διδάκτρων και των σχολικών ειδών συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 4.249,48 ευρώ που αποτελούν δίδακτρα προηγούμενου χρονικού διαστήματος, δ) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, υπό την ιδιότητά της ως ασκούσα την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους, ως συνεισφορά για την τακτική μηνιαία διατροφή του και για λογαριασμό του, καθώς αυτό στερείται ιδίων πόρων και αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του, το ποσό των 500,00 από την επίδοση της αγωγής μέχρι την 30-08-2023 ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης και μέχρι την πλήρη εξόφληση, άλλως σε περίπτωση που δεν υποχρεωθεί να καταβάλει ό ίδιος τα καταβλητέα δίδακτρα να της καταβάλει ως διατροφή για το ανήλικο τέκνο τους το ποσό των 1.300,00 ευρώ μηνιαίως, πλέον του εφάπαξ ποσού που ήδη οφείλεται στο σχολείο του ανηλίκου τέκνου, άλλως επικουρικώς σε περίπτωση που κριθεί ότι η επιμέλεια πρέπει να ασκείται από κοινού: α) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει τα καταβλητέα δίδακτρα του ιδιωτικού σχολείου καθώς και τα ήδη οφειλόμενα ποσού 4.249,48 ευρώ, β) να υποχρεωθεί να καταβάλει το ποσό των 350,00 ευρώ το οποίο θα αντιστοιχεί στην κάλυψη της συνεισφοράς του στην μηνιαία διατροφή του ανηλίκου άλλως σε περίπτωση που δεν υποχρεωθεί να καταβάλει εξ ολοκλήρου το ποσό των διδάκτρων του ιδιωτικού σχολείου να υποχρεωθεί να καταβάλει στην ενάγουσα για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου τους ως συνεισφορά του στη μηνιαία διατροφή το ποσό των 750,00 ευρώ, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στα δικαστικά της έξοδα.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η αγωγή αρμόδια καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρ. 17 αριθ. 2, 22 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθρα 592 παρ.3, 593 επ., 610 επ., σε συνδυασμό με 591 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη, ως προς το σκέλος της με το οποίο διώκεται η οριστική ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514 παρ.2 και 3, 1518 ΑΚ, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τον νόμο 4800/2021 (ΦΕΚ Α 81Ζ21-5-2021) περί «Μεταρρυθμίσεων αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις» ενώ ως προς το σκέλος της με το οποίο διώκεται η καταβολή διατροφής για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 παρ. 2, 1493, 1498 εδ. α', 1498, 340, 341 παρ. 1, 345 εδ. α' ΑΚ, καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 176, 218 και 904, 907, 908, 910 αρ.4 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος περί καταβολής των διδάκτρων προηγούμενου χρονικού διαστήματος, αυτό πρέπει να απορριφθεί ως αόριστο, διότι η ενάγουσα δεν προσδιορίζει τα χρονικά διαστήματα στα οποία αφορά. Επιπλέον, το παρεπόμενο περί προσωρινής εκτελεστότητας του αιτήματος που αφορά στην άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων πρέπει ν’ απορριφθεί ως μη νόμιμο, ως μη συμβιβαζόμενο με τον διαπλαστικό χαρακτήρα της διατάξεως αυτής (βλ. Γεωργιάδη - Σταθόπουλου Α.Κ., Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 1505 — 1541, αριθ. 248) .

 

Πρέπει, επομένως, η κρινόμενη αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω και από ουσιασπκή άποψη, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί και το απαιτούμενο για το καταψηφιστικό αίτημά της τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. την από 21-03-2023 ολοκλήρωση πληρωμής για την εξόφληση του ηλεκτρονικού παράβολου με αριθμό . ), επιπλέον δε προσκομίζεται από την ενάγουσα η από 21-09-2022 έγγραφη ενημέρωσή της για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση καθώς και το από 14-03-2023 πρακτικό περάτωσης υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης (αρθ. 7 παρ. 4 του ν. 4640/2019) της διαμεσολαβήτριας Δ  Π  ενώ ο εναγόμενος της β' αγωγής προκατέβαλλε τα έξοδα της δίκης (άρθρο 173 παρ. 4 του ΚΠολΔ), όπως προκύπτει από την από 20-03-2023 απόδειξη καταβολής προκαταβλητέων εξόδων, ποσού 290,00 ευρώ, που υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ενάγουσας.

 

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων που εξετάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού και περιλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και από την υπ’ αριθμ. ./17-03- 2023 ένορκη βεβαίωση της μάρτυρας .  και την απ’ αριθμ. ./17- 03-2023 ένορκη βεβαίωση της μάρτυρας .  που λήφθηκαν επιμελεία του ενάγοντας της α' αγωγής ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών . , κατόπιν νόμιμης και εμπρόθεσμης κλήτευσης της αντιδίκου του για αμφότερες τις ένορκες βεβαιώσεις, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. ./14-03-2023 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών .  καθώς και από όλα τα έγγραφα που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι ανάμεσα τους και φωτογραφιών η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητήθηκε και από τις απ’ αριθμ. ./11-04-2022 ένορκη βεβαίωση του μάρτυρα . , την υπ' αριθμ. ./11-04-2022 ένορκη βεβαίωση της .  και την υπ’ αριθμ. ένορκη βεβαίωση της . , οι οποίες λήφθηκαν επιμελεία της εναγόμενης της α' αγωγής, ενάγουσας της β' αγωγής, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κέρκυρας . , στα πλαίσια άλλης δίκης και εκτιμώνται ως δικαστικά τεκμήρια, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο την 12-12-2009, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στην Γλυφάδα Αττικής, από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο τον . , που γεννήθηκε την 13-07-2011. Η έγγαμη συμβίωση τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και διασπάσθηκε οριστικά από τον Αύγουστο του έτους 2018. Με την υπ' αριθμ. 5413/2022 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), ανατέθηκε η επιμέλεια του ενηλίκου σε αμφότερους τους γονείς με εναλλαγή της κατοικίας του, παραχωρήθηκε η χρήση της οικογενειακής στέγης στην ενάγουσα της β' αγωγής και υποχρεώθηκε ο εναγόμενος της β' αγωγής να καταβάλλει ως συνεισφορά του μηνιαία διατροφή του ανηλίκου το ποσό των 350,00 ευρώ. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η μητέρα του ανηλίκου τέκνου, η οποία διαμένει με αυτό, διαπνέεται από αισθήματα αμέριστης αγάπης για αυτό, το φροντίζει με ιδιαίτερη στοργή, αφοσίωση και τρυφερότητα, επιδεικνύοντας το μέγιστο ενδιαφέρον, είναι δε ικανή και άξια να το διαπαιδαγωγήσει με ηθικές αρχές, συμβάλλοντας θετικά στην ομαλή ψυχοσωματική και πνευματική του ανάπτυξη. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι ο πατέρας του ανηλίκου τέκνου έχει ανταπεξέλθει στο γονεϊκό του καθήκον, κατά την ανατροφή του, χωρίς να αμφισβητούνται τα συναισθήματα αγάπης, προσφοράς και τρυφερότητας που αισθάνεται για το τέκνο του. Εξάλλου, και οι κατοικίες των διαδίκων βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, σε κάθε σπίτι δε, το ανήλικο τέκνο έχει το δικό του παιδικό δωμάτιο και ο ίδιος, φυσικά, στην ηλικία που βρίσκεται, διαμορφώνει τώρα στην ψυχοσύνθεσή του το οικείο περιβάλλον του και πρέπει να συναναστρέφεται, εξίσου, και με τους δυο γονείς του και να περνά τον ίδιο χρόνο με κάθε έναν από αυτούς, τόσο στην διάρκεια της ημέρας, όσο και στην διάρκεια του μήνα. Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, αποδεικνύεται ότι οι διάδικοι τρέφουν δυνατά αισθήματα αγάπης και αφοσίωσης προς τον ανήλικο υιό τους, του οποίου ασκούν, από κοινού, την γονική μέριμνα και οι οποίοι οφείλουν να φροντίζουν για την ομαλή ανάπτυξη και το καλό του, αποφεύγοντας, προς τούτο, έριδες και διαπληκτισμούς μεταξύ τους. Άλλωστε, οι ίδιοι έχουν πλήρη συνείδηση του γονεϊκού τους ρόλου και ασκούν προσηκόντως και ικανοποιητικά τα καθήκοντα που τους επιβάλλονται και απορρέουν από την ιδιότητά τους αυτή και επιτελούν το έργο τους πρόθυμα και αγόγγυστα, ανταποκρινόμενοι με στοργή και υπομονή στις υλικές και συναισθηματικές ανάγκες του ανήλικου τέκνου τους, ενώ και οι ίδιοι, ως κοινωνικοί και υπεύθυνοι άνθρωποι, με ευπρεπή συμπεριφορά και συγκροτημένο χαρακτήρα, λόγω της προσωπικότητάς τους και της παιδαγωγικής καταλληλότητάς τους, ως γονέων (ΑΠ 1393/2017, ΑΠ 317/2015 και ΑΠ 957/2007 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ), παρέχουν τα εχέγγυα για την ανατροφή και διαπαιδαγώγησή του. Ενόψει της καταλληλότητας και των δύο γονέων - σε συνδυασμό με το ότι δεν διαθέτουν κάποιον άλλο κατιόντα, ο οποίος να χρήζει επιμέλειας, το Δικαστήριο κρίνει ότι το συμφέρον του ανηλίκου, σε μία υπεύθυνη, ανεξάρτητη και ψυχικά υγιή προσωπικότητα, επιβάλλει, στην κρίσιμη ηλικία που βρίσκεται, να συμβιώνει, τόσο με την μητέρα του όσο και με τον πατέρα του και, ακολούθως, αφού έτσι προκαλείται η μικρότερη δυνατή διατάραξη του τρόπου ζωής του, πρέπει να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου αυτού, από κοινού στην μητέρα και στον πατέρα του και να οριστεί τόπος κατοικίας του τέκνου ο τόπος κατοικίας του γονέα με τον οποίο κάθε φορά θα διαμένει, δηλαδή με εναλλαγή του τόπου διαμονής, οπότε οι γονείς θα ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου τους (συνεπιμέλεια) σύμφωνα με τον κανόνα της 1513 εδ α' ΑΚ, με εξαίρεση μόνο τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας, τις πράξεις για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του και τις πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα (άρθρα 1513 εδ. β' και 1516 εδ. α' ΑΚ), τις οποίες μπορεί να επιχειρεί κάθε φορά μόνος του ο γονέας με τον οποίο θα διαμένει κάθε φορά ο ανήλικος, ενώ και κατά τα λοιπά η γονική μέριμνα θα ασκείται από κοινού από τους γονείς στο σύνολό της. Ο πιο πρόσφορος δε τρόπος εναλλαγής της κατοικίας του ανηλίκου, που εξυπηρετεί το συμφέρον του, χωρίς κατακερματισμό του χρόνου διαμονής του σε καθεμία από τις κατοικίες των γονέων του, κρίνεται ότι είναι αυτός της ανά δεκαπενθήμερο εναλλαγής και ειδικότερα, πρέπει ο ανήλικος να διαμένει στην κατοικία της μητέρας του, στη Βούλα, επί της οδού .  αρ. . , από την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από τις 18:00' έως την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα και ώρα 18:00', έως τη συμπλήρωση δηλαδή δύο εβδομάδων διαμονής, οπότε θα παραλαμβάνεται από τον πατέρα του, ώστε να διαμένει μαζί του στην κατοικία του, στη Βουλιαγμένη, επί της οδού . αρ. . , έως την Κυριακή κατά την οποία θα έχει συμπληρωθεί χρονικό διάσημα διαμονής δύο εβδομάδων και ώρα 18:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από την εναγομένη της α' αγωγής ενάγουσα της β' αγωγής μητέρα του, προκειμένου να διαμένει μαζί της έως την Κυριακή κατά την οποία θα έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα διαμονής μαζί της δύο εβδομάδων, κατά την ίδια ώρα 18:00" και ούτω καθ’ εξής, εναλλάξ. Ειδικά, δε, για τις χρονικές περιόδους των σχολικών διακοπών (Πάσχα, Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, θερινών διακοπών) η εναλλαγή της κατοικίας θα πρέπει να γίνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) Κατά τις σχολικές διακοπές των Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, κατά τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό ο ανήλικος θα διαμένει στην κατοικία της μητέρας του από τις 24 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00 έως τις 31 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από τον πατέρα του για να διαμένει μαζί του στην κατοικία του έως τις 6 Ιανουάριου του επόμενου (νέου) έτους και ώρα 17:00, ενώ κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό η διαμονή του ανηλίκου θα γίνεται κατά τον αντίστροφο τρόπο, δηλαδή αυτός θα διαμένει από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου και κατά τις ίδιες ώρες αντιστοίχως (17:00) στην κατοικία του πατέρα του και από τις 31 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουάριου του επόμενου (νέου) έτους θα διαμένει στην κατοικία της μητέρας του, β) κατά τις σχολικές διακοπές του Πάσχα, κατά τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό ο ανήλικος θα διαμένει στην κατοικία της μητέρας του από το Σάββατο του Λαζάρου και ώρα 10:00 π.μ. έως το Μεγάλο Σάββατο και ώρα 16:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από τον πατέρα του για να διαμένει μαζί του στην κατοικία του έως την Κυριακή του Θωμά και ώρα 16:00, ενώ κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό η διαμονή του ανηλίκου θα γίνεται κατά τον αντίστροφο τρόπο, δηλαδή αυτός θα διαμένει από το Σάββατο του Λαζάρου έως το Μεγάλο Σάββατο και κατά τις ίδιες ώρες αντιστοίχως (10:00 π.μ. - 16:00) στην κατοικία του πατέρα του και από το Μεγάλο Σάββατο έως την Κυριακή του Θωμά θα διαμένει στην κατοικία της μητέρας του, γ) κατά την περίοδο των θερινών διακοπών (Ιούλιος και Αύγουστος), κατά τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό ο ανήλικος θα διαμένει με την μητέρα του, στην κατοικία της ή σε παραθεριστική κατοικία της επιλογής της, από την 1η Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ. έως τις 31 Ιουλίου και ώρα 20:00, σπάτε θα παραλαμβάνεται από τον πατέρα του, για να διαμένει στην κατοικία του ή στην παραθεριστική κατοικία της επιλογής του έως τις 31 Αυγούστου και ώρα 20:00, ενώ κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό η διαμονή του ανηλίκου θα γίνεται κατά τον αντίστροφο τρόπο, δηλαδή αυτός θα διαμένει από την 1η Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ. στην κατοικία ή παραθεριστική κατοικία της επιλογής του πατέρα του έως τις 31 Ιουλίου και ώρα 20:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από την μητέρα του για να διαμένει μαζί της, στην κατοικία της ή σε παραθεριστική κατοικία της επιλογής της, έως τις 31 Αυγούστου και ώρα 20:00'. Εξάλλου, δεν αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα της β' αγωγής είναι καταλληλότερη από τον ενάγοντα της α' αγωγής αναφορικά με τη διαπαιδαγώγηση του ανηλίκου, ο ισχυρισμός της δε ότι ο ανήλικος είναι ιδιαίτερα συναισθηματικά δεμένος μαζί της και αντιμετωπίζει δυσκολίες κάθε φορά που πρέπει να μείνει με τον πατέρα του δεν επαρκεί για να ανατρέψει την ανωτέρω κρίση του δικαστηρίου καθώς οι δυσκολίες αυτές είναι αναμενόμενες και συνυφασμένες με την νέα κατάσταση της διάσπασης της έγγαμη συμβίωσης των γονέων του ανηλίκου, σε κάθε περίπτωση δε, δεν αποδείχθηκε ότι οι διάδικοι έχουν έντονες διαφωνίες και έριδες που καθιστούν αδύνατη την άσκηση της συνεπιμέλειας.

 

Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι ο ενάγων της υπό στοιχείο α' αγωγής έχει θέση διευθυντικού στελέχους στη «ΔΕΗ Α.Ε.» με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ύψους 5.834 ευρώ και καθαρά καταβαλλόμενες 4.410,87 ευρώ (βλ. την προσκομιζόμενη από την ενάγουσα εκκαθάριση μισθοδοσίας για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2022), ενώ λόγω της διευθυντικής του θέσης έχει και πρόσθετες τακτικές σε είδος (π.χ. εταιρικό αυτοκίνητο κ.λπ.) και έκτακτες σε χρήμα παροχές (bonus για την περίπτωση επίτευξης εταιρικών στόχων κ.λπ.). Εκτός από την εργασία του αυτή παρέχει και τις υπηρεσίες του ως ωρομίσθιος καθηγητής στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, έναντι του ποσού των 103,00 ευρώ μηνιαίως. Διαθέτει ακίνητη περιουσία στη Βούλα Αττικής, επί της οδού . (την πρώην οικογενειακή στέγη και τρεις υπόγειους βοηθητικούς χώρους) και στην Αθήνα, επί της οδού . (δύο διαμερίσματα του 5ου ορόφου και ένα υπόγειο 20 τ.μ., κατασκευής 1962, της επικαρπίας ανήκουσας στη μητέρα του), ενώ απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα από τη μητέρα του λόγω γονικής παροχής και την κατοικία, όπου σήμερα διαμένει, στη Βουλιαγμένη Αττικής, επί της οδού .. Για το ακίνητο της πρώην οικογενειακής στέγης, στο οποίο διαμένει ενάγουσα της β' αγωγής με τον ανήλικο γιο τους, βαρύνεται με μηνιαία δόση ύψους 1.000 ευρώ περίπου για την αποπληρωμή του ληφθέντος από αυτόν στεγαστικού δανείου για την αγορά του. Η σχετική δαπάνη δεν προαφαιρείται από τα ως άνω εισοδήματά του, αλλά συνεκτιμάται ως στοιχείο προσδιοριστικό του βιοτικού του επιπέδου. Εξάλλου, ο ενάγων της α' αγωγής εναγόμενος της β' αγωγής θα μπορούσε ευχερώς να αξιοποιήσει εκμισθώνοντας τη χαρακτηριζόμενη ως υπόγεια αποθήκη, οριζόντια ιδιοκτησία επί της οδού ., εμβαδού 28,30 τ.μ., η οποία είναι ημιυπόγεια με μηνιαίο μίσθωμα ποσού 150,00 ευρώ τουλάχιστον, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, το οποίο πρέπει να συνυπολογιστεί στις οικονομικές του δυνάμεις. Επίσης, ο ενάγων της α' αγωγής εναγόμενος της β' αγωγής διατηρεί ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην εταιρία «.», με μηνιαία καταβαλλόμενη δόση 125,00 ευρώ, ενώ για ιδιωτική ασφάλιση καταβάλει το ποσό των 68,00 ευρώ μηνιαίως. Επιπλέον, καταβάλει το ποσό των 80,00 ευρώ ετησίως λόγω τακτικών ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβάλλεται λόγω προβλήματος καρδιοπάθειας που αντιμετωπίζει. Τέλος, δεν επιβαρύνεται με άλλες ιδιαίτερες δαπάνες, εκτός από τις συνήθεις, όσον αφορά στη διατροφή και την εν γένει κάλυψη των προσωπικών αναγκών του, ούτε έχει εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή και, πλην του ως άνω τέκνου του, δεν επιβαρύνεται με τη διατροφή άλλων προσώπων. Εξάλλου, αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα της β' αγωγής εργάζεται στην εταιρία «. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με μηνιαίες μικτές αποδοχές ποσού 1.020,32 ευρώ και καθαρές αποδοχές ποσού 800,00 ευρώ, (όπως προκύπτει από την απόδειξη πληρωμής Φεβρουάριου 2022 και τη σχετική βεβαίωση της προαναφερόμενης εταιρίας). Επιπλέον, η ενάγουσα της β' αγωγής διαθέτει ακίνητη περιουσία και ειδικότερα είναι κυρία κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ενός υπογείου στα Μωραϊτικα στην Κέρκυρα, επιφάνειας 71,00 τ.μ., κυρία κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, ενός ισογείου που βρίσκεται στην ίδια ως άνω θέση επιφάνειας 75,00 τ.μ., κυρία σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου μιας οικίας του πρώτου ορόφου, που βρίσκεται στην ίδια ως άνω θέση επιφάνειας 79,00 τ.μ., κυρία σε ποσοστό 100% ενός ισογείου (επαγγελματικής στέγης) στην ίδια ως άνω θέση επιφάνειας 50,08 τ.μ. και επιπλέον κυρία σε ποσοστό 100% επαγγελματικής στέγης που βρίσκεται στην ίδια ως άνω θέση, ίσης επιφάνειας και κυρία ενός αγροτεμαχίου 7.000 τ.μ. το οποίο εκμισθώνει στην . Από τα ανωτέρω ακίνητα λαμβάνει το ποσό των 90,00 ευρώ μηνιαίως από την εκμίσθωση του διαμερίσματος το οποίο της ανήκει κατά ποσοστό 50% εξ αδιαίρετου, το ποσό των 86,60 από την εκμίσθωση καταστήματος στην Κέρκυρα που της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα και το ποσό 72,50 ευρώ, μηνιαίως από την εκμίσθωση διαμερίσματος στην Κέρκυρα που της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα. Αναφορικά δε με τη μίσθωση του επαγγελματικού χώρου η ενάγουσα της β' αγωγής εναγομένης της α' αγωγής θα μπορούσε κατά την κρίση του Δικαστηρίου να πετύχει μεγαλύτερο μίσθωμα και δη ποσού 350,00 ευρώ μηνιαίως, δεκτού γενομένου του σχετικού γυρισμού του εναγομένου της β' αγωγής ενάγοντος της α' αγωγής, λαμβανομένης υπόψη της θέσεως του ακινήτου, της επιφάνειας του και των τιμών των μισθωμάτων στην περιοχή, όπως αυτές προκύπτουν από τις σχετικές αγγελίες που προσκομίζει ο εναγόμενος. Περαιτέρω, η ενάγουσα της β' αγωγής διαμένει με το ανήλικο τέκνο της στο ακίνητο που αποτελούσε την οικογενειακή στέγη των διαδίκων και δεν βαρύνεται με δαπάνη μισθώματος, βαρύνεται όμως με τις λειτουργικές δαπάνες της οικίας αυτής. Τέλος, δεν επιβαρύνεται με άλλες ιδιαίτερες δαπάνες, εκτός από τις συνήθεις, όσον αφορά στη διατροφή και την εν γένει κάλυψη των προσωπικών αναγκών της, ούτε έχει εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή και, πλην του ως άνω τέκνου της, δεν επιβαρύνεται με τη διατροφή άλλων προσώπων. Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων . που γεννήθηκε την 13-07-2011, ηλικίας 12 ετών κατά τη συζήτηση της αγωγής, διαμένει μαζί με την ενάγουσα της β' αγωγής μητέρα του και έτσι τις συναφείς δαπάνες στέγασης και τις λειτουργικές δαπάνες που αντιστοιχούν σ’ αυτό, καλύπτει για λογαριασμό του, η ενάγουσα μητέρα του, η οποία προσφέρει σ’ αυτές και τις προσωπικές της υπηρεσίες οι οποίες είναι αποτιμητές σε χρήμα και προσδιορίζονται στο ποσό των εκατό (100,00) ευρώ μηνιαίως. Επιπλέον, φοιτά στην ΣΤ τάξη του δημοτικού στο ιδιωτικό σχολείο Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια . με ποσό μηνιαίων διδάκτρων 700,00 ευρώ και 8.400,00 ευρώ κατ’ έτος ενώ συμμετέχει και στην ομάδα ποδοσφαίρου του γυμναστικού συλλόγου «.», με μηνιαία συνδρομή 40,00 ευρώ. Επίσης, παρακολουθεί συνεδρίες με παιδοψυχολόγο στο χώρο ψυχικής υγείας «.», για τις οποίες απαιτείται το ποσό των 40,00 ευρώ μηνιαίως. Επίσης, απαιτείται το ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως για τις επισκέψεις σε ορθοδοντικό (όπως προκύπτει από την, ΑΠΥ ΝοΑ ./05-08-2022 του ορθοδοντικού .. Περαιτέρω, το ανήλικο τέκνο των διαδίκων είναι υγιές και δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για το οποίο απαιτείται ιδιαίτερη δαπάνη, ενώ, σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε δαπάνη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αντιμετωπίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της από τον ασφαλιστικό οργανισμό που είναι έμμεσα ασφαλισμένο. Πέραν τούτων, οι λοιπές δαπάνες ένδυσης, ψυχαγωγίας, θέρμανσης κ.λπ. είναι οι συνήθεις των συνομηλίκων του, των οποίων οι γονείς έχουν τις ίδιες οικονομικές δυνατότητες με τους εδώ διαδίκους. Λαμβανομένου υπόψη ότι κρίσιμος χρόνος για τον προσδιορισμό της έκτασης και του ύψους της διατροφής είναι ο χρόνος συζήτησης της αγωγής, από τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά που αποδεικνύονται, προκύπτει ότι, ενόψει των συνθηκών της ζωής του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, όπως αυτές προσδιορίζονται όχι μόνο από την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του, τις κλίσεις και τις ικανότητες του, αλλά και από τις συνθήκες και τις δυνάμεις των γονέων του, που προαναφέρθηκαν, η απαιτούμενη, ανάλογη με τις συνθήκες αυτές, διατροφή του, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, ανέρχεται στο ποσό των 1.300,00 ευρώ, τον μήνα. Με το ποσό αυτό μπορούν να καλυφθούν όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση, την ανατροφή και εκπαίδευση του, ώστε να εξασφαλισθεί επίπεδο διαβίωσής του ανταποκρινόμενο προς το επίπεδο που αρμόζει στην ηλικία τους και προς το επίπεδο ζωής των γονέων του. Ειδικότερα, μπορούν να καλυφθούν οι δαπάνες τροφής, ένδυσης, ψυχαγωγίας, παραθερισμού, όπως και εκπαίδευσης του. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η, ως εκ της εκεί διαβιώσεώς του, προκύπτουσα επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων της οικίας όπου διαμένει με τη μητέρα του (βλ. ΑΠ 826/1994 ΕλΔνη 38. 1079, ΕφΛαρ 149/2012, ΕφΘεσ 50/2006 ΝΟΜΟΣ), τα οποία φέρει η τελευταία, ενώ, συνυπολογίζονται και οι αποτιμώμενες σε χρήμα, συναφείς με την περιποίηση και φροντίδα του προσώπου του υπηρεσίες, των οποίων έχει άμεση ανάγκη για την ανατροφή του και προσφέρονται σ’ αυτό από την ίδια (μητέρα του). Μετά ταύτα, για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς που βαρύνει τους γονείς του ανηλίκου πρέπει να γίνει αναγωγή στις οικονομικές δυνατότητες έκαστου γονέα στο σύνολο των εισοδημάτων του. Έτσι, ο εναγόμενος πατέρας του πρέπει, με βάση την προαναφερθείσα οικονομική δυνατότητά του και την προσωπική κατάστασή του, συσχετιζόμενη με την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα και την προσωπική κατάσταση της μητέρας του ανηλίκου, να συνεισφέρει, το ποσό των 942,00 ευρώ τον μήνα, Το υπόλοιπο, κατά μήνα, ποσό που είναι αναγκαίο για τη διατροφή του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, βαρύνει τη μητέρα του, με την προσφορά των προσωπικών της υπηρεσιών στην ανατροφή του και των λοιπών, συνδεόμενων με τη συνοίκησή του παροχών, αλλά και με την ανάλωση μέρους του εισοδήματος της, ως έχουσα, κατά νόμο, συντρέχουσα και ανάλογη των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων της υποχρέωση διατροφής του, δοθέντος ότι με την κρινόμενη αγωγή ζητείται το ποσό που αντιστοιχεί στη συνεισφορά του εναγομένου και όχι ολόκληρο το ποσό της διατροφής του τέκνου του. Σημειώνεται ότι με την αγωγή δεν ζητούνται δαπάνες στέγασης του ανηλίκου και για το λόγο αυτό δεν αφαιρείται η αξία του ποσοστού της παραχωρηθείσας από τον εναγόμενο της β' αγωγής οικογενειακής στέγης των διαδίκων. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ο ανήλικος θα διαμένει τον μισό μήνα με τον πατέρα του πρέπει ο τελευταίος να υποχρεωθεί να καταβάλει στην ενάγουσα της β' αγωγής μετ’ αφαίρεση των δαπανών που αυτός θα πραγματοποιεί για τη διατροφή του ανηλίκου κατά την παραμονή του στην οικία του, το ποσό των 320,00 ευρώ μηνιαίως. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε με την υπ’ αριθμ. 5413/2022 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ρυθμίστηκε η χρήση της οικογενειακής στέγης των διαδίκων με την παραχώρηση της στην ενάγουσα της β' αγωγής. Για λόγους επιείκειας θα πρέπει η ρύθμιση αυτή να συνεχιστεί καθόσον η ενάγουσα της β' αγωγής είναι οικονομικά ασθενέστερη και η μετεγκατάσταση της θα δημιουργούσε δαπάνες που δεν θα μπορούσε να καλύψει και επιπλέον για λόγους σταθερότητας του περιβάλλοντος όπου διαβιεί το ανήλικο τέκνο των διαδίκων.

 

Κατ' ακολουθίαν των προαναφερομένων πρέπει αμφότερες οι αγωγές να γίνουν εν μέρει δεκτές και ως εν μέρει βάσιμη από ουσιαστική άποψη, και να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων οριστικά σε αμφότερους του γονείς του από κοινού και να οριστεί εναλλασσόμενη κατοικία του ανηλίκου στις κατοικίες των γονέων του, κατά τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 613 του ΚΠολΔ, πρέπει να διαταχθούν, αυτεπαγγέλτως, καθένας από τους διαδίκους να αποδώσει το ανήλικο τέκνο τους στον άλλον κατά τους αντίστοιχους χρόνους, με την απαγγελία σε βάρος τους χρηματικής ποινής ποσού χιλίων (1.000) ευρώ υπέρ του αντιδίκου του και προσωπικής κράτησης διάρκειας τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση μη εκτέλεσης της διάταξης αυτής. Επιπλέον, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση β' αγωγή και ως εν μέρει ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί, ο εναγόμενος της β' αγωγής να καταβάλει στην ενάγουσα, υπό την ιδιότητα της ως ασκούσα την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους ως συνεισφορά του στην τακτική διατροφή ταυ, το ποσό των τριακοσίων είκοσι (320,00) ευρώ, προκαταβολικά το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα από την επίδοση της κρινόμενης αγωγής και για χρονικό διάστημα από την επίδοση της αγωγής μέχρι την 30-08-2023, με το νόμιμο τόκο από της καθυστερήσεως πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος της β' αγωγής να παραχωρήσει την χρήση της οικογενειακής στέγης στην ενάγουσα της. Περαιτέρω, πρέπει η απόφαση να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, δεκτού γενομένου του αντίστοιχου παρεπόμενου αιτήματος της ενάγουσας (άρθρα 907, 910 αριθμ.4 του ΚΠολΔ) ως προς την καταψηφιστική της διάταξη της διατροφής και της παραχώρησης της χρήσης της οικογενειακής στέγης. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πλέον αυτών που ήδη προκαταβλήθηκαν πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολο τους για αμφότερες τις αγωγές λόγω της σχέσης των ενηλίκων διαδίκων ως συζύγων (αρθ. 179 ΚπολΔ).

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων την με γενικό/ειδικό αριθμό κατάθεσης ./2022 (α' αγωγή) και την με γενικό/ειδικό αριθμό κατάθεσης .5/2022 (β' αγωγή).

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την με γενικό/ειδικό αριθμό κατάθεσης ./2022 (α' αγωγή) και την με γενικό/ειδικό αριθμό κατάθεσης ./2022 (β' αγωγή).

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ οριστικά την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, ., σε αμφότερους του γονείς του από κοινού.

 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ως τόπο διαμονής του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων τις κατοικίες αμφοτέρων των γονέων του και ειδικότερα την κατοικία του ενάγοντος της α' αγωγής πατέρα του που βρίσκεται στη Βουλιαγμένη Αττικής επί της οδού . και την κατοικία της ενάγουσας της β' αγωγής μητέρας του, που βρίσκεται επί της οδού ., στις οποίες ο ανήλικος θα διαμένει εναλλασσόμενα και συγκεκριμένα: Ο ανήλικος θα διαμένει στην κατοικία της μητέρας του, στη Βούλα, επί της οδού ., από την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από τις 18:00' έως την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα και ώρα 18:00', έως τη συμπλήρωση δηλαδή δύο εβδομάδων διαμονής, οπότε θα παραλαμβάνεται από τον πατέρα του, ώστε να διαμένει μαζί του στην κατοικία του, στη Βουλιαγμένη, επί της οδού ., έως την Κυριακή κατά την οποία θα έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα διαμονής δύο εβδομάδων και ώρα 18:00', οπότε θα παραλαμβάνεται από την εναγομένη της α' αγωγής ενάγουσα της β' αγωγής μητέρα του, προκειμένου να διαμένει μαζί της έως την Κυριακή κατά την οποία θα έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα διαμονής μαζί της δύο εβδομάδων, κατά την ίδια ώρα 18:00' και ούτω καθ’ εξής, εναλλάξ. Ειδικά, δε, για τις χρονικές περιόδους των σχολικών διακοπών (Πάσχα, Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς, θερινών διακοπών) η εναλλαγή της κατοικίας θα πρέπει να γίνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) Κατά τις σχολικές διακοπές των Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς, κατά τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό ο ανήλικος θα διαμένει στην κατοικία της μητέρας του από τις 24 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00 έως τις 31 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από τον πατέρα του για να διαμένει μαζί του στην κατοικία του έως τις 6 Ιανουάριου του επόμενου (νέου) έτους και ώρα 17:00, ενώ κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό η διαμονή του ανηλίκου θα γίνεται κατά τον αντίστροφο τρόπο, δηλαδή αυτός θα διαμένει από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου και κατά τις ίδιες ώρες αντιστοίχως (17:00) στην κατοικία του πατέρα του και από τις 31 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουάριου του επόμενου (νέου) έτους θα διαμένει στην κατοικία της μητέρας του, β) κατά τις σχολικές διακοπές του Πάσχα, κατά τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό ο ανήλικος θα διαμένει στην κατοικία της μητέρας του από το Σάββατο του Λαζάρου και ώρα 10:00 π.μ. έως το Μεγάλο Σάββατο και ώρα 16:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από τον πατέρα του για να διαμένει μαζί του στην κατοικία του έως την Κυριακή του Θωμά και ώρα 16:00, ενώ κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό η διαμονή του ανηλίκου θα γίνεται κατά τον αντίστροφο τρόπο, δηλαδή αυτός θα διαμένει από το Σάββατο του Λαζάρου έως το Μεγάλο Σάββατο και κατά τις ίδιες ώρες αντιστοίχως (10:00 π.μ. - 16:00) στην κατοικία του πατέρα του και από το Μεγάλο Σάββατο έως την Κυριακή του Θωμά θα διαμένει στην κατοικία της μητέρας του, γ) κατά την περίοδο των θερινών διακοπών (Ιούλιος και Αύγουστος), κατά τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό ο ανήλικος θα διαμένει με την μητέρα του, στην κατοικία της ή σε παραθεριστική κατοικία της επιλογής της, από την 1η Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ. έως τις 31 Ιουλίου και ώρα 20:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από τον πατέρα του, για να διαμένει στην κατοικία του ή στην παραθεριστική κατοικία της επιλογής του έως τις 31 Αυγούστου και ώρα 20:00, ενώ κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό η διαμονή του ανηλίκου θα γίνεται κατά τον αντίστροφο τρόπο, δηλαδή αυτός θα διαμένει από την 1η Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ. στην κατοικία ή παραθεριστική κατοικία της επιλογής του πατέρα του έως τις 31 Ιουλίου και ώρα 20:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από την μητέρα του για να διαμένει μαζί της, στην κατοικία της ή σε παραθεριστική κατοικία της επιλογής της, έως τις 31 Αυγούστου και ώρα 20:00'.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ καθένα από τους διαδίκους να αποδώσει στον έτερο αντίδικο του το ανήλικο τέκνο τους ., κατά τους χρόνους που ο καθένας υποχρεούται να το παραδώσει στον άλλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αμέσως ανωτέρω διάταξη.

 

ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ σε βάρος καθενός των διαδίκων, για την περίπτωση μη εκτέλεσης της αμέσως ανωτέρω διάταξης, χρηματική ποινή ποσού χιλίων (1.000) ευρώ υπέρ του αντιδίκου του και προσωπική κράτηση διάρκειας τριάντα (30) ημερών.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τη χρήση της οικογενειακής στέγης των διαδίκων που βρίσκεται στην οδό ., στη Βούλα Βουλιαγμένης, με την αποκλειστική παραχώρηση της στην ενάγουσα της β' αγωγής.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο της β' αγωγής πατέρα του ανηλίκου να καταβάλει στην ενάγουσα, υπό την ιδιότητα της ως συνασκούσας την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους . ως συνεισφορά του στη μηνιαία διατροφή του το ποσό των τριακοσίων είκοσι (320,00) ευρώ, προκαταβολικά το πρώτο πενθήμερο κάθε μηνός από την επίδοση της κρινόμενης αγωγής μέχρι την 30-08-2023, με το νόμιμο τόκο από της καθυστερήσεως πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, ως προς τη διάταξη της για την παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης και της διατροφής του ανηλίκου.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα στο σύνολο τους για αμφότερες τις αγωγές.

 

ΚΡ1ΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 απουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ