ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ « ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ »

 

ΕιρΝέας Ιωνίας 104/2022

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή της αιτούσας στο ν. 3869/2010. Περιέλευση της αιτούσας σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των οφειλών της προς τις τράπεζες λόγω ανεργίας, εξάρτησης από ναρκωτικά και επιβάρυνσης δανείων με τόκους. Απόρριψη ένσταση δόλιας αδυναμίας πληρωμής λόγω αοριστίας. Απόρριψη ένστασης καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος λόγω ουσιαστικής αβασιμότητας. Δεκτή η αίτηση. Καταβολή δόσης ποσού περίπου 50,00 ευρώ για τέσσερα έτη και διαγραφή του υπολοίπου των οφειλών.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, δικηγόρου, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, με εξειδίκευση στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση)

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Ν.3869/2010

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 104/2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Αγγελική Μαλούκου με την παρουσία της Γραμματέως …

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο στις ... Φεβρουαρίου 2022 για να δικάσει την επόμενη υπόθεση :

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ... κάτοικος ... Αττικής, οδός ... αριθ. ... με Α.Φ.Μ. ... η οποία δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, αλλά διόρισε δικηγόρο την Ελένη Μπατσούλη (AM ΔΣΑ 030438). η οποία προκατέθεσε προτάσεις.

 

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1. Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία ..., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αριθ..., νομίμως εκπροσωπούμενη, που δεν διόρισε δικηγόρο, ούτε προκατέθεσε προτάσεις. 2. Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία ... που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .. αριθ. ... νομίμως εκπροσωπούμενη, που δεν διόρισε δικηγόρο, ούτε προκατέθεσε προτάσεις.

 

Η ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑ: Η μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ... Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο ... με έδρα την Αθήνα, επί της ... αριθ.... Τ.Κ. ... Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ..., όπως νόμιμα εκπροσωπείται και έχει νομίμως αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος με την υπ' αριθμόν …7.2017 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν σήμερα, ως μη δικαιούχος διάδικος, εντολοδόχος, ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος, αντίκλητος και διαχειρίστρια, δυνάμει του από ...2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού - Σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης και του υπ' αριθμόν ...2021 Ειδικού Πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία ... με Αριθμό Μητρώου ... και έδρα στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, ... όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως ειδικής διαδόχου της λόγω τιτλοποίησης αξιώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ...     και το διακριτικό τίτλο …. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ... αριθ ... και με λόγω διάσπασης της τελευταίας με απόσχιση κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της και σύστασης της πρώτης τραπεζικής εταιρείας (άρθρο … Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η. υπ' αριθμούς ....2020 και ....3.2020), δυνάμει της από Δεκεμβρίου 2018 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, αντίγραφο της οποίας έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Δημόσιο Βιβλίο του Ν. 2844/2000 και ειδικότερα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών με αριθμό Πρωτοκόλλου ...2018, η οποία δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο αλλά διόρισε δικηγόρο την Ιωάννα Γιαννούλη (AM ΔΣΑ 026670), η οποία προκατέθεσε προτάσεις.

 

Η αιτούσα με την από ... 2015 αίτηση της που κατατέθηκε στο Δικαστήριο αυτό και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης ΕΑΚ ... 2015 που επαναπροσδιορίστηκε με βάση το Ν. 4745/2020 μετά την ... αίτηση της που έλαβε ΕΑΚ ..., ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στο αιτητικό της.

 

Για την συζήτηση της αίτησης ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

 

Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η από ...2015 αίτηση της αιτούσας με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΕΑΚ ...2015 επαναπροσδιορίστηκε με βάση το Ν. 4745/2020 μετά την ... ηλεκτρονική αίτηση της αιτούσας που έλαβε ΕΑΚ ...2021.

 

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού της αιτούσας κοινοποιήθηκε νόμιμα στην Τράπεζα Πειραιώς μέσω της δηλωθείσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης όπως προκύπτει από την από …-2-2021 βεβαίωση της ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Αυτή όμως δεν παραστάθηκε όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από το πινάκιο και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο ωστόσο θα προχωρήσει στην έρευνα της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρα 754 και 271 ΚΠολΔ).

 

Με την υπό κρίση αίτηση, όπως παραδεκτά συμπληρώθηκε κατ' άρθρο 224 ΚΠολΔ, η αιτούσα αφού επικαλείται έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις αναφερόμενες πιστώτριες ζητεί τη ρύθμιση των οφειλών της από το Δικαστήριο, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Με το περιεχόμενο αυτό η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία της η αιτούσα για να συζητηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 3 Ν. 3869/2010). Από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο, απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της (βλ. υπ' αριθ. ...2022 βεβαίωση της γραμματέως του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας).

 

Προσάγεται η υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων της, της κατάστασης των πιστωτών της κατά κεφάλαιο, τόμους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Είναι νόμιμη και ορισμένη στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 §3, 8, 9 και 11 Ν. 3 869/2010, Ν. 4161/2013 και Ν.4549/2018. Το αίτημα να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης θα απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών της, ασκείται πρόωρα χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις προς τούτο και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο. Πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσία.

 

Η ... ως μη δικαιούχος διάδικος και ως αντιπρόσωπος της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία ... η οποία είναι ειδική διάδοχος της ... άσκησε κύρια παρέμβαση η οποία είναι νόμιμη (άρθρο 79 και 741 ΚΠολΔ) και πρέπει συνεκδικαζόμενη με την αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσία.

 

Η καθ' ης προβάλλει Α) την ένσταση δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών βάσει του άρθρου 1 Ν. 3869/2010. Η αιτούσα ουδέποτε είχε την οικονομική δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις συμβατικές της υποχρεώσεις. Δημιούργησε λοιπόν τα ένδικα χρέη για να εξασφαλίσει ανώτερο επίπεδο διαβίωσης από αυτό που της επέτρεπε το εισόδημα της. Η ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως αόριστη διότι η καθ' ης παραλείπει να αναφέρει 1) τα τραπεζικά προϊόντα που ο οφειλέτης συμφώνησε, το αρχικό και τελικό ύψος αυτών 2) το χρόνο που τα συμφώνησε 3) τις οικονομικές δυνατότητες αυτού κατά το χρόνο δημιουργίας των οφειλών ή τις ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες 4) ότι με βάση τα ως άνω οικονομικά δεδομένα πρόβλεπε ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχτηκε το αποτέλεσμα αυτό (ΑΠ 156/2018). Β) την ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος κατ' άρθρο 281 ΑΚ. Διότι η αιτούσα προτείνει τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους των οφειλών της. Η ένσταση αυτή θα πρέπει να απορριφθεί σαν αβάσιμη κατ' ουσία. Η υπερχρέωση των πολιτών και ο αποκλεισμός τους από την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα οδήγησε στη θέσπιση του Ν. 3869/2010, με σκοπό την απελευθέρωση των οφειλετών από την κατάσταση παραγωγικής αδράνειας στην οποία έχουν περιέλθει.

 

Από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα είναι 41 ετών καθηγήτρια Αγγλικής. Είναι παντρεμένη με τον ,.  .   , ο οποίος έχει μια κόρη από άλλο γάμο που είναι φοιτήτρια στην Αγγλία. Η αιτούσα δουλεύει ως βοηθός σερβιτόρου στην εταιρεία ... με ημερομίσθιο 29,04 ευρώ. Από το Νοέμβριο του 2020 μέχρι και τον Απρίλιο του 2021 ήταν σε αναστολή εργασίας. Το έτος 2019 η αιτούσα είχε εισόδημα 6.008,77 ευρώ και ο σύζυγος της 13.963,84 ευρώ από συντάξεις και 13.536 ευρώ από εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας του. Το διάστημα από 23-11-2015 μέχρι 22-2-2017 άνεργη. Με βάση την με αριθμό πρωτ. ...9-2011 ιατρική βεβαίωση - γνωμάτευση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής αποδεικνύεται ότι ήταν εξαρτημένη από τοξικές ουσίες. Με βάση την από 2012 ιατρική βεβαίωση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής αποδεικνύεται ότι εντάχθηκε με τη θέληση της σε πρόγραμμα απεξάρτησης 18 Άνω του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και βρίσκεται στο στάδιο της Κοινωνικής Επανένταξης. Η αιτούσα δεν έχει ακίνητη περιουσία.

 

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης είχε αναλάβει τα ακόλουθα χρέη, τα οποία θεωρούνται ληξιπρόθεσμα με την κοινοποίηση της αίτησης και παύουν να εκτοκίζονται μες ως ανέγγυα, με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα, η αιτούσα οφείλει 1) Στη … από καταναλωτικό δάνειο το ποσό των 10.305,86 ευρώ, 2) Στην … από καταναλωτικό δάνειο το ποσό των 4.999,05 ευρώ. Συνολικά οφείλει το ποσό των 15.304,91 ευρώ.

 

Η αιτούσα λόγω της εξάρτησης της από τα ναρκωτικά, της ανεργίας της και της επιβάρυνσης των δανείων της με τόκους περιήλθε σε μόνιμη και γενική άνευ δόλου αδυναμία πληρωμής των οφειλών της. Επομένως, πληρούνται στο πρόσωπο της, οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3869/2010. Πρέπει λοιπόν να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι σχετικοί ισχυρισμοί των παριστάμενων πιστωτών. Συνεπώς το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση των μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της για χρονικό διάστημα 4 ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Η κάθε μηνιαία δόση πρέπει να οριστεί στο ποσό των 120 ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών της και συνολικά πρέπει να καταβάλει το ποσό των 5.760 ευρώ. Η αιτούσα δυνάμει της από ..5-2017 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκη Νέας Ιωνίας ορίσθηκε να καταβάλει το ποσό των 70 ευρώ μηνιαίως, με έναρξη το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου το 2017 συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών της. Έχει καταβάλει 1) στη … το ποσό των 2.215,58 ευρώ και 2) ... στην ... στην ... το ποσό των 1.104 ευρώ. Συνολικά έχει καταβάλει το ποσό των 3.319,58 ευρώ και μένει υπόλοιπο το ποσό των 2.440,42 ευρώ. Επομένως, η μηνιαία δόση πρέπει να οριστεί στο ποσό των 50,84 ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών της.

 

Επομένως, η αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσία καινά ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Η απαλλαγή από τις οφειλές της έναντι των πιστωτών της θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 Ν.3 869/2010), υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' άρθρο 8 §6 Ν.3 869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Συνεκδικάζει την με αριθμό εκθ. καταθ. ... 2015 αίτηση και την από ...2021 κύρια παρέμβαση της ... ερήμην της δεύτερης των καθ' ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

 

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

 

Δέχεται εν μέρει την κύρια παρέμβαση.

 

Ρυθμίζει τις οφειλές της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες της ύψους 50,84 ευρώ συμμέτρως διανεμόμενες μεταξύ των πιστωτών της, επί 4 έτη, οι οποίες θα ξεκινήσουν την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του την 14η Μαρτίου 2022 στη Νέα Ιωνία Αττικής.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ