ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Θηβών 212/2023

 

Ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου από κοινού στους γονείς του (συνεπιμέλεια). Εναλλασσόμενη ανά εβδομάδα διαμονή του τέκνου, στις οικίες των γονέων του.

 

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Β. Δουλιώτη

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Αριθμός Αποφάσεως 212/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

 

      ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από το Δικαστή Ιωάννη Πετρόπουλο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίσθηκε από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως.

 

      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημοσίως, στο ακροατήριό του, την 19η Οκτωβρίου 2023, για να δικάσει την υπόθεση:

 

      Α) ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΗΣ: ., κατοίκου Σχηματαρίου Βοιωτίας, οδός . αριθμός ., με Α.Φ.Μ. ., ατομικώς και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της ., η οποία παράστάθηκε στο Δικαστήριο με την πληρεξούσιο δικηγόρο Χαλκίδος Δήμητρα Πριόνα.

 

      ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: ., κατοίκου Τανάγρας Βοιωτίας (114 Π.Μ.), με Α.Φ.Μ. ., ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Δουλιώτη.

 

      Β) ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ., ατομικώς και ως ασκούντος τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου του ., κατοίκου Τανάγρας Βοιωτίας (114 Π.Μ.), με Α.Φ.Μ. ., ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Δουλιώτη.

 

      ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ., ατομικώς και ως συνασκούσης τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου της . κατοίκου Σχηματαρίου Βοιωτίας, οδός ., αριθμός ., με Α.Φ.Μ. ., η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο με την πληρεξούσιο δικηγόρο Χαλκίδος Δήμητρα Πριόνα.

 

 

      Η αιτούσα της υπό στοιχ. ανωτ. Α' αιτήσεως ζητεί να γίνει δεκτή η από 21 Ιουλίου 2023 αίτησή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, με αριθμό καταθέσεως ./Ασφ/2023, προσδιορίστηκε στην παρούσα δικάσιμο και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

 

      Ο αϊτών της υπό στοιχ. ανωτ. Β' αιτήσεως ζητεί να γίνει δεκτή η από 12 Οκτωβρίου 2023 αίτησή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, με αριθμό καταθέσεως ./Ασφ/2023, προσδιορίστηκε στην παρούσα δικάσιμο και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

 

      • Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημείωμά τους,

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

 

      Εισάγονται προς συζήτηση: Α) Η από 21η Ιουλίου 2023 αίτηση της ., περί αναθέσεως σε αυτήν της προσωρινής επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου της ., καθώς και περί προσωρινής επιδικάσεως διατροφής στα ίδιο ανήλικο τέκνο της, κατά του . και Β) η από 12η Οκτωβρίου αίτηση του . κατά της ., περί προσωρινής από κοινού ασκήσεως της γονικής μέριμνα του ανωτέρω ανηλίκου και καθορισμού εναλλασσόμενης διαμονής αυτού. Τα ανωτέρω ένδικα βοηθήματα πρέπει να συνεκδικασθούν, διότι υπάγονται στην ίδια διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 του ΚΠολΔ και επ.), αφορούν τους αυτούς διαδίκους και, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, με τον τρόπο αυτό, επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, με ταυτόχρονη μείωση των εξόδων (άρθρα 34, 246 του ΚΠολΔ).

 

       Με την υπό κρίση αίτηση (υπό στοιχ. ανωτ. Α'), η αιτούσα ζητεί, λόγω επειγούσης περιπτώσεως, η οποία συνίσταται στην αδυναμία της να ανταπεξέλθει στις ανάγκες διατροφής του ανηλίκου τέκνου της, να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να της καταβάλλει, προσωρινώς, για λογαριασμό του, το ποσόν των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ μηνιαίως, αφού της ανατεθεί, προσωρινώς, η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειάς του, με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κρατήσεως. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση, αρμοδίως, καθ’ ύλην (άρθρο 683 παρ.1 του ΚΠολΔ) και κατά τόπον (άρθρο 22 του ΚΠολΔ), και παραδεκτώς εισάγεται, για να συζητηθεί, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ΚΠΔ). Είναι δε νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1493, 1496, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1516 παρ.2, 1518, 1520 του ΑΚ, 682 παρ.1, 728 παρ.1 περ. α, 729 παρ. 1, 2, 3, 731, 735 και 176 του ΚΠολΔ. Μη νόμιμο όμως και συνεπώς απορριπτέο τυγχάνει το παρεπόμενο αίτημα περί απειλής εις βάρος του καθ’ ου χρηματικής ποινής και προσωπικής κρατήσεως: α) Κατά το μέρος που αφορά την προσωρινή ρύθμιση της ασκήσεως της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, διότι η σχετική διάταξη εξαντλεί, λόγω του διαπλαστικού χαρακτήρα της, την ενέργειά της στην παραγωγή προσωρινού δεδικασμένου, ώστε να μην τίθεται ζήτημα εξαναγκαστικών μέτρων για την υλοποίηση της, και β) κατά το μέρος που αφορά την περίπτωση μη συμμορφώσεως του καθ’ ου με τη διάταξη περί καταβολής διατροφής, καθ’ όσον αυτή εκτελείται σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 951 του ΚΠολΔ, για την ικανοποίηση χρηματικής απαιτήσεως και δεν τίθεται ζήτημα ποινών εμμέσου εκτελέσεως (βλ. ΜονΠρΛαμ 446/2013 τράπεζα νομικών πληροφοριών «νόμος»). Μετά ταύτα, η αίτηση πρέπει, καθ’ ο μέρος κρίθηκε νόμιμη, να εξετασθεί στη συνέχεια και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

      Ο αιτών, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί, με την υπό στοιχ. ανωτ. Β' αίτηση, να του ανατεθεί προσωρινώς και από κοινού με την καθ’ ης, η αίτηση η άσκηση της γονικής μέριμνας του ως άνω ανηλίκου τέκνου τους, με τη μορφή της εναλλασσόμενης διαμονής (κατοικίας) του τέκνου, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην αίτησή του. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση, αρμοδίως, καθ’ ύλην (άρθρο 683 παρ.1 του ΚΠολΔ) και κατά τόπον (άρθρο 22 του ΚΠολΔ), και παραδεκτώς εισάγεται, για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 και επ. του ΚΠολΔ). Είναι δε νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1516 παρ.2, 1518 του ΑΚ, 682 παρ.1, 731, 735 και 176 του ΚΠολΔ. Μετά ταύτα, η αίτηση πρέπει να εξετασθεί, περαιτέρω, κατ’ ουσίαν.

 

        Με το ν. 4800/2021 (ΦΕΚ Α' 81/21-5-2021) περί "Μεταρρυθμίσεων αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις" και δη με τα Κεφάλαια Α και Β αυτού αντικαθίσταται ή τροποποιείται σειρά διατάξεων του ενδέκατου Κεφαλαίου του Αστικού Κώδικα για τις σχέσεις γονέων και τέκνων και ιδίως για τα θέματα της γονικής μέριμνας των ανήλικων τέκνων (άρθρα 1510-1541 του Αστικού Κώδικα), ως ίσχυαν, ιδίως μετά τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, η οποία συντελέστηκε με το ν. 1329/1983 και εναρμόνισε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα προς το άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος για την ισότητα των φύλων και προς το άρθρο 21 παρ. 1 τομ Συντάγματος για την προστασία της παιδικής ηλικίας. Η ισχύς του νόμου αυτού, ως προς τα ανωτέρω Κεφάλαια, αρχίζει από τις 16-9-2021 (Κεφάλαιο Η' άρθρο 30), ενώ, κατά τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 18 (Κεφάλαιο Ε'), τα Κεφάλαια Β' και Γ εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις, επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Το Κεφάλαιο Α, υπό τον τίτλο "Σκοπός και Αντικείμενο", ορίζει ότι "Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος το τέκνου δια της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού. Οι διατάξεις του ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, που δεσμεύουν τη Χώρα, ιδίως με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, που κυρώθηκε με το ν. 2101/1992 και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης), που κυρώθηκε με το ν. 4531/2018. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518 και 1520 του Α.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τον ως άνω νόμο, συνάγεται ότι η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του (η οποία εμπεριέχει, ιδίως, την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του), επιπλέον δε, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορά στο πρόσωπο ή στην περιουσία του. Σε περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, όταν ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος, δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς, ωστόσο, οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Με την εν λόγω ρύθμιση, η οποία βρίσκεται σε αρμονία με τη διάταξη του άρθρου 1510 εδαφ. α' του Α.Κ., που αναφέρεται στην έγγαμη συμβίωση, καθιερώνεται εκ του νόμου η κοινή άσκηση της γονικής μέριμνας, στην περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, ακόμη και αν δεν υπάρχει συμφωνία των γονέων ή απόφαση του δικαστηρίου. Με τη νέα ρύθμιση του άρθρου 1513 του Α.Κ., η συνέχιση της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας μπορεί να αποκλειστεί, εφόσον όμως συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1514 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα και όχι σε κάθε περίπτωση. Με την έννοια αυτή, η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, σύμφωνα με το νέο δίκαιο είναι υποχρεωτική, αφού ισχύει εκ του νόμου και ανεξάρτητα από το εάν τη θέλουν οι γονείς. Με τον όρο "εξακολουθούν" καταφάσκεται η αναγκαιότητα αδιατάρακτης και αδιάκοπης διαβίωσης του ανηλίκου, υπό τις συνθήκες, υπό τις οποίες ζούσε πριν από το χωρισμό των γονέων του και, ιδίως, αυτές που αφορούν στις μεθόδους και στη φιλοσοφία ανατροφής, διαπαιδαγώγησης, εκπαίδευσής του, τις επιλογές ως προς τις εξωσχολικές του δραστηριότητες, την ψυχαγωγία του και τις κοινωνικές του συναναστροφές, αφού η διάσταση, το διαζύγιο, η διακοπή της συμβίωσης ή η ακύρωση του γάμου των γονέων του, δεν πρέπει να μεταβάλουν τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου, η οποία πρέπει να ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς, καθόσον βασικός σκοπός είναι η ψυχική υγεία του ανήλικου τέκνου, η ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό περιβάλλον και η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Με τον όρο "εξίσου" αποδίδεται η θεμελιώδης αρχή του οικογενειακού δικαίου, η οποία εισήχθη με το ν. 1329/1983 και εναρμόνισε, στο θέμα τούτο, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα προς τα άρθρα 4 παρ. 2 και 21 παρ. 1 του Συντάγματος, περί της ισότιμης συμβολής και των δύο γονέων στην ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση του τέκνου και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Για τη λήψη της απόφασης, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του για την άσκηση της γονικής μέριμνας. Περαιτέρω, με βάση την ως άνω διάταξη του άρθρου 1514 του Α.Κ. συνάγεται ότι, σε περίπτωση που η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας των ανήλικων τέκνων δεν είναι δυνατή, εξαιτίας διαφωνίας των γονέων, η ρύθμιση αυτής γίνεται από το δικαστήριο, ενώ, ως περιπτώσεις διαφωνίας αναφέρονται, ενδεικτικά ("ιδίως"), οι περιπτώσεις που ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει στη γονική μέριμνα ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησής της, ή αν συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου, ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι αρκεί, απλώς, η διαφωνία των γονέων για να απονείμει ο δικαστής την αποκλειστική επιμέλεια στον ένα γονέα. Πιο συγκεκριμένα, αν δεν συντρέξει σπουδαίος λόγος, που εγκυμονεί κινδύνους για το παιδί (περίπτωση κακοποιητικού, ψυχικά διαταραγμένου ή παντελώς αδιάφορου γονέα) ή αν δεν συντρέξει πραγματική αδυναμία άσκησης της συνεπιμέλειας από τον ένα γονέα, λόγω της μόνιμης μετεγκατάστασης του παιδιού σε άλλη πόλη ή χώρα, δεν νοείται ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας στον άλλο γονέα ή έστω κατανομή της επιμέλειας, που μόνο κατ' επίφαση θα επέτρεπε την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού, διότι, διαφορετικά, ο δικαστής θα υπερέβαινε τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας και θα ερμήνευε ή και θα εφάρμοζε εσφαλμένα το άρθρο 1514 του Α.Κ. Ως κατευθυντήρια γραμμή για την άσκηση της γονικής μέριμνας, στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων του τέκνου και της προσφυγής τους στο δικαστήριο, αλλά και πυρήνας για τον προσδιορισμό της άσκησής της είναι το "βέλτιστο συμφέρον του τέκνου", που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε μια ανεξάρτητα και υπεύθυνη προσωπικότητα. Ο όρος "βέλτιστο συμφέρον" κατ' ουσίαν αποδίδει την προϊσχύσασα έννοια του "συμφέροντος του τέκνου" και, επομένως, δεν εισάγεται διαφοροποίηση σε σχέση με το προϊσχύσαν δίκαιο, ως προς την έννοια και το περιεχόμενο της αόριστης νομικής έννοιας του συμφέροντος του παιδιού. Ως τέτοιο (συμφέρον του παιδιού) νοείται το σωματικό, υλικό, πνευματικό, ψυχικό, ηθικό και γενικά κάθε είδους συμφέρον, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε μια ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νομικής έννοιας παρέχονται, για πρώτη φορά, από το νομοθέτη, εκ των προτέρων, προσδιοριστικά στοιχεία, πέραν από το επιβαλλόμενο στο δικαστή καθήκον να σεβαστεί την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις, εξαιτίας του φύλου, του σεξουαλικού του προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή της κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσιακής - οικονομικής κατάστασής τους. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1511 παρ. 2 του Α.Κ. "η απόφαση του δικαστηρίου συνεκτιμά παραμέτρους, όπως την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με τις νόμιμες υποχρεώσεις του, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και προηγούμενες συμφωνίες που είχαν συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν στο τέκνο". Τα κριτήρια αυτά αναδεικνύονται από το νομοθέτη και ισχυροποιούνται έναντι άλλων, χωρίς, ωστόσο, να δεσμεύουν το δικαστήριο, ως προς την ιεράρχηση ή την υιοθέτησή τους, στο σύνολό τους. Το κανονιστικό νόημα της αόριστης νομικής έννοιας υπερτερεί έναντι άλλου έννομου συμφέροντος, κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας (λ.χ. του συμφέροντος των γονέων, των απώτερων ανιόντων, τρίτων προσώπων που έρχονται σε επαφή με το παιδί). Γνώμονας για τη σχετική απόφαση του δικαστηρίου είναι μόνο το συμφέρον του ανήλικου παιδιού, όπως τούτο κρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση χωριστά, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης. Η εξατομικευμένη κρίση συνιστά και εφαρμογή της επιταγής του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος, η οποία αποκλείει τη στερεότυπη αντιμετώπιση, ως προς την αξιολόγηση ατόμων και προσωπικών σχέσεων. Έτσι, κρίσιμα προς τούτο στοιχεία είναι, μεταξύ άλλων, η καταλληλότητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγώγησης και της περίθαλψης του ανηλίκου τέκνου, υπό καθεστώς ηρεμίας και ασφάλειας, καθώς και οι αναπτυχθέντες μέχρι τότε, με ανεπηρέαστη επιλογή, δεσμοί του διαθέτοντος ικανότητα διάκρισης τέκνου με τους γονείς του και τυχόν αδελφούς του, ενώ μεγάλης σημασίας είναι και η, κατά το δυνατό, μικρότερη διατάραξη του μέχρι τούδε τρόπου ζωής του παιδιού, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο ψυχικός και συναισθηματικός κόσμος του, δεδομένου ότι η διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων, με συνεπακόλουθο και τη διάσπαση της οικογενειακής συνοχής, έχει ήδη κλονίσει την ψυχική ισορροπία και την αίσθηση ασφάλειας του τέκνου. Η μικρή ηλικία του ανήλικου τέκνου και το φύλο του δεν αποτελούν κυρίαρχο, κατά νόμο, στοιχείο για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του ανηλίκου, αναφορικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή επιμέλειας στον ένα από τους γονείς του, γιατί η άποψη ότι η γονική μέριμνα των μικρής ηλικίας τέκνων πρέπει να ανατίθεται στη μητέρα τους, λόγω του ότι έχουν ανάγκη της μητρικής στοργής και ιδιαίτερων περιποιήσεων, εξακολουθεί να ισχύει, κατά τις νεότερες ιατρικές, παιδαγωγικές και ψυχολογικές έρευνες, μόνο για την πρώιμη νηπιακή ηλικία, για την οποία αναγνωρίζεται υπεροχή στη μητέρα, ενώ, για το μεταγενέστερο χρόνο, αναγνωρίζεται ο σοβαρός ρόλος του πατέρα στην όλη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων του τέκνου. Ουσιώδους σημασίας είναι και η επισημαινόμενη στο νόμο ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του και η περί αυτού ρητώς εκφραζόμενη προτίμησή του, την οποία συνεκτιμά το δικαστήριο, ύστερα και από τη στάθμιση του βαθμού ωριμότητάς του, εφόσον αυτή είναι προϊόν ελεύθερης και ανεπηρέαστης επιλογής του ανηλίκου. Πρέπει, εξάλλου, να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ότι ο ανήλικος, που έχει ακόμη ατελή την ψυχοπνευματική ανάπτυξη και την προσωπικότητά του υπό διαμόρφωση, υπόκειται ευχερώς σε επιδράσεις και υποβολές των γονέων ή άλλων, οι οποίες, έστω και χωρίς επίγνωση γενόμενες, οδηγούν ασφαλώς στο σχηματισμό της μονομερούς διαμόρφωσης και προτίμησης προς τον ένα από τους γονείς, οπότε η προτίμησή του δεν εξυπηρετεί πάντοτε και το βέλτιστο συμφέρον του. Έτσι, υπό το κράτος της κατάστασης αυτής, το συμφέρον του ανηλίκου μπορεί να επιβάλει να συμβιώνει τόσο με τη μητέρα του όσο και με τον πατέρα του και, ακολούθως, εφόσον έτσι προκαλείται η μικρότερη δυνατή διατάραξη του τρόπου ζωής του, να ανατίθεται η άσκηση της επιμέλειας αυτού από κοινού στη μητέρα και τον πατέρα του, δηλαδή, να γίνεται χρονική (ή εναλλασσόμενη) κατανομή αυτής ανάμεσα στους δύο γονείς ενώ και η γονική μέριμνα να ανήκει από κοινού και στους δύο, οι οποίοι θα οφείλουν να φροντίζουν για την ομαλή ανάπτυξη και το καλό του τέκνου τους από κοινού. Η έλλειψη δε συνεργασίας των γονέων δεν πρέπει να συνιστά εμπόδιο επιλογής της χρονικής κατανομής της επιμέλειας. Επίσης, η τυχόν εξάρτηση της χρονικά κατανεμημένης γονικής μέριμνας ή επιμέλειας από τη διάθεση συνεργασίας των γονέων αποδυναμώνει τη συγκεκριμένη λύση, διότι αφήνει τη δυνατότητα στο γονέα, που είναι περισσότερο συναισθηματικά δεμένος με τα παιδιά, να τα επηρεάσει σε βάρος του άλλου γονέα και να επιτύχει, μέσω της άρνησής του να συνεργαστεί για μια τέτοια λύση, το μείζον, ήτοι να ασκεί αυτός αποκλειστικά τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια των τέκνων, περιθωριοποιώντας τον άλλο γονέα. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνεται υπόψη η προσωπικότητα και η παιδαγωγική καταλληλότητα και υπευθυνότητα κάθε γονέα και συνεκτιμώνται οι συνθήκες κατοικίας και η οικονομική κατάσταση τούτων. Διάκριση πρέπει να γίνεται μεταξύ της χρονικής κατανομής της άσκησης της επιμέλειας μεταξύ των γονέων και της εναλλασσόμενης διαμονής (κατοικίας) του τέκνου. Η πρώτη συνιστά μορφή κατανομής της άσκησης της γονικής μέριμνας με περιοδικότητα και συνεπάγεται ότι το παιδί έχει εναλλασσόμενη κατοικία στον τόπο κατοικίας του γονέα του, ο οποίος, στο πλαίσιο αυτό, ασκεί μόνος του, κάθε φορά, τις πράξεις επιμέλειας του παιδιού για όλα τα θέματα, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν στον πυρήνα, κατ' άρθρο 1519 παρ. 1 του Α.Κ. Αντιθέτως, η εναλλασσόμενη διαμονή μπορεί να διαταχθεί από το δικαστήριο αυτοτελώς, χωρίς την κατανομή της άσκησης της επιμέλειας, οπότε οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού (συνεπιμέλεια) (ΑΠ 535/2022, ΑΠ 1186/2021, ΑΠ 426/2021, ΑΠ 1135/2020, ΑΠ 358/2019 τράπεζα νομικών πληροφοριών «νόμος»). Εφόσον δε, ενόψει των ανωτέρω, το συμφέρον του τέκνου συνιστά αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο, το οποίο εξειδικεύεται από το ουσιαστικό δικαστήριο, η κρίση του ως προς το αν, ενόψει των περιστάσεων που δέχθηκε, για την ύπαρξη των οποίων κρίνει ανέλεγκτα, εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου, υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 78/2023, ΑΠ 1186/2021, ΑΠ 426/2021, ΑΠ 1175/2020 τράπεζα νομικών πληροφοριών «νόμος»). Εν προκειμένω, από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, της μάρτυρος της αιτούσης - καθ’ ης . και του μάρτυρος του καθ’ ου - αιτούντος ., τα έγγραφα, τα οποία οι διάδικοι προσκομίζουν, στα οποία περιλαμβάνονται και οι επισκοπηθείσες φωτογραφίες, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά; Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο, στην Κομοτηνή, στις 13 Αυγούστου 2015. Από το γάμο αυτό, απέκτησαν ένα (1) άρρεν τέκνο, τον ., ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα την 26η Μαρτίου 2018 και είναι σήμερα ηλικίας πέντε (5) ετών. Εγκαταστάθηκαν αρχικώς στην Κομοτηνή και, εν συνεχεία, στο Σχηματάρι Βοιωτία. Ο ανωτέρω γάμος των διαδίκων λύθηκε, δυνάμει της ./17-07-2020 συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικής λύσης γάμου και ρύθμισης της γονικής μέριμνας - επιμέλεια - επικοινωνίας και διατροφής ανηλίκου τέκνου της συμβολαιογράφου Χαλκίδας .. Στην πράξη αυτή, μεταξύ άλλων, ορίσθηκε ότι η γονική μέριμνα και η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων θα ασκείται από αυτούς, από κοινού, ότι το τέκνο αυτό θα διαμένει και με τους δύο γονείς, ανάλογα με το ωράριο εργασίας τους, ότι η επικοινωνία των γονέων με το τέκνο τους θα πραγματοποιείται ελεύθερα, κατόπιν σχετικής συνεννόησης μεταξύ των γονέων. Έκτοτε, το ανήλικο διέμενε εναλλάξ επί μία εβδομάδα στην οικία έκαστου των γονέων του, οι οποίες βρίσκονται αμφότερες στο Σχηματάρι Βοιωτίας και απέχουν μεταξύ του το πολύ πέντε (5) χιλιόμετρα. Η συμφωνία αυτή τηρήθηκε, μέχρι τον Ιούλιο του έτους 2013, ότε η αιτούσα - καθ’ ης, απευθυνόμενη προς του Αστυνομικό Τμήμα Τανάγρας, ανέφερε ότι ο αντίδικός της έφυγε με το ως άνω τέκνο για διακοπές στη νήσο Λήμνο χωρίς αυτή να συ ναι νέσει. Από το χρόνο αυτό και εντεύθεν, η αιτούσα - καθ’ ης άρχισε να διαμαρτύρεται ότι ο ανήλικος υιός της δεν μπορεί να διαμένει με τον πατέρα του, διότι μόνο με αυτή έχει αναπτύξει ιδιαίτερο ψυχικό δεσμό, διότι στη στρατιωτική μονάδα, που διαμένει ο αντίδικός της, δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, ώστε να ζήσει άνετα και ομαλώς ένα ανήλικο τέκνο, διότι με αυτόν δεν τρέφεται σωστά, διότι μαζί του δεν είναι ήρεμος και ευτυχής, καθώς τον μαλώνει και τον τιμωρεί, ότι δεν είναι επιμελημένος στην εξωτερική του εμφάνιση και συνεχώς ασθενεί. Τα ανωτέρω όμως δεν πιθανολογήθηκαν ως βάσιμα. Τούτο διότι, από τότε που γεννήθηκε το ανωτέρω τέκνο, στην πραγματικότητα ουδέποτε η αιτούσα - καθ’ ης άσκησε μόνη της την επιμέλειά του. επίσης, αναγνώριζε την καταλληλότητα του καθ’ ου - αιτούντος πατέρα να φροντίζει αυτό, καθώς και την αρμονική του συνύπαρξη με τους συγγενείς του, το χώρο και τα πρόσωπα της στρατιωτικής μονάδας, όπου διαμένει. Σημειωτέον ότι ο καθ’ ου τυγχάνει Υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας και διαμένει σε ειδικά οικήματα της . Πτέρυγας Μδχης στην Τανάγρα Βοιωτίας. Τα οικήματα αυτά είναι ειδικώς διαμορφωμένα για οικογένειες και εκεί διαμένουν αρμονικά και άλλα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας με τις οικογένειες τους, το δε οίκημα του αιτούντος - καθ’ ου διαθέτει όλα τα μέσα και έχει διαμορφωθεί καταλλήλως, για να φιλοξενεί εκεί το ανήλικο τέκνο του. Επιπλέον, η εν λόγω Πτέρυγα διαθέτει ειδικά εστιατόρια για τη σίτιση των στελεχών και των οικογενειών τους, με αποτέλεσμα τα ανήλικο τέκνο των διαδίκων να μπορεί εκεί να σιτίζεται κανονικά, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα τρόφιμα και γεύματα, που προμηθεύεται ο πατέρας του και παρασκευάζει. Επιπροσθέτως, από τις φωτογραφίες που προσκομίσθηκαν, πιθανολογείται ότι το τέκνο αυτό, όταν βρίσκεται μαζί του, είναι επιμελημένο και καθαρό, ενώ ο αϊτών φροντίζει για την ψυχαγωγία του και τις κοινωνικές του επαφές με συνομήλικα παιδιά, με δραστηριότητες και με επαφές με τους συγγενείς του από την πατρική του γραμμή. Πέραν τούτων, οι ασθένειες, που πέρασε το ανήλικο, είναι οι συνήθεις παιδιών αντίστοιχης ηλικίας, το γεγονός δε ότι νόσησε από κορωνοιό, δεν υποδηλώνει παιδαγωγική ακαταλληλότητα εκ μέρους του, διότι αν συνέβαινε το αντίθετο, όλοι οι γονείς της Χώρας θα ήταν ακατάλληλοι, καθώς το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού νόσησε από την εν λόγω ασθένεια. Ακολούθως, δεν πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ ου - αιτών είναι βάναυσος στη συμπεριφορά του έναντι του τέκνου. Το γεγονός και μόνον ότι μαλώνει το τέκνο του και το υποβάλλει σε τιμωρίες, όταν παρεκτρέπεται, είναι δηλωτικό της παιδαγωγικής του καταλληλότητας, διότι και τη συμπεριφορά των ανηλίκων πρέπει να διέπουν κανόνες και όρια. Περαιτέρω, η αιτούσα είναι ιδιωτική υπάλληλος και λαμβάνει το μηνιαίο ποσόν των χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ επιβαρύνεται με μίσθωμα κατοικίας, λογαριασμών κοινής ωφελείας και δαπανών συντηρήσεως Ι.Χ.Ε. ΝΙΣΣΑΝ τύπου Π ΙΞΟ, το οποίο αποτελεί και το μοναδικό της περιουσιακό στοιχείο. Ο αντίδικός είναι Υπαξιωματικός της Π.Α. με μηνιαίο μισθό χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, δεν επιβαρύνεται με μίσθωμα κατοικίας, λογαριασμών κοινής ωφελείας και θερμάνσεως, καθώς διαμένει εντός της Μονάδος, όπου υπηρετεί, αλλά επιβαρύνεται με δαπάνες συντηρήσεως Ι.Χ.Ε. ΚΑΙ τύπου ΡΙΟ, το οποίο αποτελεί και το μοναδικό του περιουσιακό στοιχείο. Οι μηνιαίες δαπάνες του ανηλίκου για ένδυση, διατροφή, υπόδηση, δραστηριότητες, ψυχαγωγία ανέρχονται στο ποσόν των τριακοσίων (300) ευρώ. Ακολούθως, αμφότεροι οι γονείς διαπνέονται από αισθήματα αγάπης και στοργής για το τέκνο τους και είναι και οι δύο φυσικά ικανοί και άξιοι να τα διαπαιδαγωγήσουν σωστά συμβάλλοντας στην ομαλή ψυχοσωματική και πνευματική του ανάπτυξη. Το τελευταίο έχει αναπτύξει εξίσου δεσμούς με αυτούς και είναι δεκτικό στο να εναλλάσσεται η διαμονή του. Επομένως, δεν πρέπει να αποκλειστεί ο καθ’ ου - αιτών πατέρας του από την άσκηση της επιμέλειάς του. Αντιθέτως, πρέπει να έχει ενεργό ρόλο σε αυτήν, ώστε να μην επέλθει πλήρης αποξένωση από αυτήν. Άλλωστε δεν πιθανολογήθηκε ότι συντρέχει ιδιαίτερος λόγος να αποκλειστεί ο τελευταίος από την άσκηση της επιμέλειας. Με τα δεδομένα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου τέκνου, στο οποίο και μόνο αποβλέπει το Δικαστήριο (και όχι στην ικανοποίηση των επιθυμιών των διαδίκων), όπως αυτό προσδιορίζεται από τις βιοτικές και ψυχικές του ανάγκες καθώς και τις ιδιαίτερες περιστάσεις της προκείμενης υπόθεσης, όπως ανωτέρω εκτέθηκαν και δη την ύπαρξη του στενού ψυχικού δεσμού του ανηλίκου με τον πατέρα του και την επί μακρώ διαβίωση μαζί του, τη δεκτικότητα του ανηλίκου στη εναλλασσόμενη διαμονή, την ηλικία του και το φύλο του αλλά και την ανάγκη να διατηρηθεί ο δεσμός του με την μητέρα του καθώς και τις ως άνω συμφωνίες των διαδίκων, επιβάλλει, όπως η άσκηση της γονικής μέριμνας - επιμέλειάς του ανατεθεί από κοινού στους διαδίκους με τη μορφή της συναποφάσεως. Ως τόπος διαμονής του ανηλίκου όμως θα οριστεί ο τόπος κατοικίας της μητέρας του και του πατέρα του στο Σχηματάρι Βοιωτίας, αφού αυτός αποτελεί επί χρόνια τώρα για τον ανήλικο την οικογενειακή του στέγη και εκεί έχει διαμορφώσει τον προσωπικό του χώρο και είναι σκόπιμο για την εξασφάλιση ενός σταθερού και ομαλού περιβάλλοντος για αυτόν ενόψει και της ηλικίας την οποία διανύει. Η ανωτέρω από κοινού άσκηση της επιμέλειας έχει, όπως αναφέρθηκε, το χαρακτήρα της συναπόφασης για όλα τα θέματα που αφορούν την ανατροφή, την επίβλεψη, την εκπαίδευση και τη μόρφωσή του (άρθρο 1518), ενώ ο αϊτών, με την οποίο και διαμένει ο ανήλικος, μπορεί να επιχειρεί μόνο τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας και τις επείγουσες, κατόπιν ενημέρωσης της αιτούσας. μητέρας και του αιτούντος πατέρα (άρθρα 1513, 1516 ΑΚ). Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω συντρέχουσες περιστάσεις της προκείμενης υπόθεσης, τις βιοτικές συνθήκες, την ηλικία, με αποκλειστικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του, όπως καθορίζεται από τις βιοτικές και ψυχικές ανάγκες του, το Δικαστήριο τούτου κρίνει ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων πρέπει να διαμένει με τον πατέρα του: Α) Την πρώτη (1η) και τρίτη (3η) εβδομάδα εκάστου μηνάς, με διανυκτερεύσεις, τις λοιπές με τη μητέρα του. Σημειωτέον ότι ως πρώτη (1η) εβδομάδα εκάστου μηνάς ορίζεται εκείνη, που αντιστοιχεί στην πρώτη (1η) Δευτέρα του μηνάς. Το τέκνο θα παραλαμβάνεται με την έναρξη από τον πατέρα από τον παιδικό σταθμό/σχολείο και θα επιστρέφεται σε αυτόν με τη λήξη τους ως άνω χρόνου. Β) Κατά τι διακοπές των Χριστουγέννων και του νέου έτους από την 23η Δεκεμβρίου ώρα 10.30 π.μ. μέχρι την 30η Δεκεμβρίου ώρα 10.30 μ.μ. για τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό και από την 30η Δεκεμβρίου ώρα 10.30 π.μ. μέχρι την 6η Ιανουάριου ώρα 19.00 μ.μ. για τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό. Γ) Κατά τις εορτές της Αναστάσεως από τη Μεγάλη Δευτέρα ώρα 10.30 π.μ. μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα ώρα 17.00 μ.μ. για τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό και για τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από τη Δευτέρα του Πάσχα ώρα 17.00 μ.μ. μέχρι την Κυριακή του Θωμά ώρα 19.00 μ.μ. Δ) Κατά τις θερινές διακοπές, από την 01η Ιουλίου ώρα 10.00 π.μ. μέχρι τη 16η Ιουλίου ώρα 10.00 π.μ. και από την 01η Αυγούστου ώρα 10.00 π.μ. μέχρι τη 16η Αυγούστου ώρα 10.00 π.μ., για τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό και για τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από την 16η Ιουλίου ώρα 10.00 π.μ. μέχρι τη 01η Αυγούστου ώρα 10.00 π.μ. και από την 16η Αυγούστου ώρα 10.00 π.μ. μέχρι τη 01η Σεπτεμβρίου ώρα 10.00 π.μ. Η παραλαβή και παράδοση του ανηλίκου θα γίνεται από και προς το σχολείο ή την κατοικία της μητέρας του και σε περίπτωση που δεν έχει σχολείο ή ασθενεί ή βρίσκεται με τη μητέρα του ή με τον πατέρα και καθίσταται αδύνατη η μετακίνησή του, θα μετατίθεται η ημέρα παράδοση ή παραλαβής αυτού, με συνυπολογισμό των διαστημάτων αυτών. Σε περίπτωση ασθενείας του τέκνου, Θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο άλλος γονέας, ώστε να παρίσταται κατά την εξέτασή του στον ιατρό ή στο Νοσοκομείο, αλλά και να το επισκέπτεται στην οικία του γονέα, με τον οποίο βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή ή κατά το στάδιο της αναρρώσεως. Δ) Κατά την αργία της 28ης Οκτωβρίου από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι ώρα 20.00 μ.μ. και της παραμονής αυτής, από ώρα 18.00 εφόσον είναι αργία, αρχής γενομένης από την αργία της 28ης Οκτωβρίου του έτους της εκδοθεισομένης αποφάσεως εναλλάξ κατ’ έτος. Κατά την αργία της 25η Μαρτίου από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι ώρα 20.00 μ.μ. και της παραμονής αυτής, από ώρα 18.00 εφόσον είναι αργία, αρχής γενομένης από την αργία της 25ης Μαρτίου του έτους της εκδοθεισομένης αποφάσεως εναλλάξ κατ’ έτος. Κατά την αργία της Καθαρός Δευτέρας από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι ώρα 20.00 μ.μ. και της παραμονής αυτής, από ώρα 18.00 εφόσον είναι αργία, αρχής γενομένης από την αργία της Καθαρός Δευτέρας του έτους της εκδοθησομένης αποφάσεως εναλλάξ κατ’ έτος. Κατά την αργία του Αγίου Πνεύματος από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι ώρα 20.00 μ.μ. και της παραμονής αυτής, από ώρα 18.00 εφόσον είναι αργία, αρχής γενομένης από την αργία του Αγίου Πνεύματος του έτους της εκδοθησομένης αποφάσεως εναλλάξ κατ’ έτος. Κατά τα γενέθλια του ανηλίκου από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι ώρα 20.00 μ.μ. αρχής γενομένης από το έτος της εκδοθησομένης αποφάσεως εναλλάξ κατ’ έτος. Κατά την ονομαστική του εορτή από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι ώρα 20.00 μ.μ. αρχής γενομένης από το έτος της εκδοθησομένης αποφάσεως εναλλάξ κατ’ έτος. Κατά την εορτή του πατέρα από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι ώρα 20.00 μ.μ. αρχής γενομένης από το έτος της εκδοθησομένης αποφάσεως εναλλάξ κατ’ έτος. Σημειωτέον ότι στις σχολικές εκδηλώσεις του τέκνου, στα πάρτι γενεθλίων, στις αθλητικές δραστηριότητες και σε κάθε είδος δραστηριότητα, που αυτό συμμετέχει, αμφότεροι οι γονείς δύνανται. να παρίστανται, ανεξαρτήτως του προγράμματος εναλλασσομένης διαμονής. Κατά τα λοιπά, οι διατροφικές του ανηλίκου και οι λοιπές δαπάνες συντήρησής του, μεταξύ αυτών οι δαπάνες ένδυσης, υπόδησης, ψυχαγωγίας, αγοράς σχολικών ειδών, θέρμανσης, ύδρευσης και φωτισμού, είναι οι συνήθεις δαπάνες συνομηλίκων του, με ανάλογες οικονομικές δυνατότητες των γονέων τους. Στερείται δε περιουσίας και εισοδημάτων με συνέπεια να μην μπορεί να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες, ενώ λόγω των εκπαιδευτικών του αναγκών και της ηλικίας του αδυνατεί να εργαστούν. Επομένως, έχει δικαίωμα διατροφής σε χρήμα, έναντι των γονέων του, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις. Αμφότεροι οι γονείς, επιμελούνται αυτοπροσώπως την ανατροφή του και ασχολούνται με τη διαπαιδαγώγησή του, παρέχουν δε σε αυτό κάθε είδους εξυπηρέτηση και φροντίδα για την κάλυψη των αναγκών του, οι οποίες είναι αποτιμητές σε χρήμα. Επομένως, για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς που βαρύνει τους γονείς στη διατροφή του ως άνω τέκνου τους πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας κάθε γονέα στο σύνολο των εισοδημάτων τους. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, από την εκτίμηση και την σύγκριση των δυνάμεων των διαδίκων, εν όψει και του ότι οι μηνιαίες δαπάνες διατροφής που απαιτούνται για το ως άνω ανήλικο τέκνο, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής τους και περιλαμβάνουν όλα τα ως άνω απαραίτητα για την συντήρηση και διατροφή του έξοδα και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες των γονέων του, πιθανολογείται ότι ανέρχονται στο ποσό των 300 ευρώ για το οποίο ο καθ’ ου η αίτηση πρέπει να συμμετέχει στην ανάλογη διατροφή του με το ποσό των 150 ευρώ. Κατά δε το υπόλοιπο ποσό, που απαιτείται προς συμπλήρωση της ανάλογης διατροφής του, πρέπει να συμμετέχει και η αντίδικός του με τα εισοδήματά του και την προσφορά της προσωπικής του εργασίας. Συνεπώς και δεδομένου ότι πιθανολογείται η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης που συνίσταται στην ανάγκη νομικής ρύθμισης των βιοτικών σχέσεων των ενηλίκων διαδίκων και του ανήλικοι τέκνου τους και στην ανάγκη κάλυψης των βιοτικών τους αναγκών, πρέπει οι υπό κρίση αιτήσεις να γίνουν εν μέρει δεκτές ως ουσία βάσιμες κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο διατακτικό. Πρέπει, τέλος, ύστερα από τα νόμιμα αιτήματα των διαδίκων για την επιδίκαση της δικαστικής τους δαπάνη, να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων γιατί πρόκειται για διαφορά γονέων και τέκνου (άρθρα 106,179 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

      - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ, αντιμωλία των διαδίκων, τις ανωτέρω υπό στοιχεία Α' και Β' αιτήσεις.

 

      - ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις ανωτέρω αιτήσεις.

 

      - ΑΝΑΘΕΤΕΙ, προσωρινώς, την άσκηση της γονικής μέριμνας - επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων . από κοινού στους διαδίκους - γονείς του.

 

      -ΟΡΙΖΕΙ, προσωρινώς, ως τόπο διαμονής του ανηλίκου εναλλασσόμενα τον τόπο κατοικίας καθ’ ενός από του γονείς του, στο Σχηματάρι Βοιωτίας ως εξής: Α) Την πρώτη (1η) και τρίτη (3η) εβδομάδα εκάστου μηνός, με διανυκτερεύσεις, με τον πατέρα του και τις λοιπές με τη μητέρα του. Σημειωτέον ότι ως πρώτη (1η) εβδομάδα εκάστου μηνός ορίζεται εκείνη, που αντιστοιχεί στην πρώτη (1η) Δευτέρα του μηνός. Το τέκνο θα παραλαμβάνεται με την έναρξη από τον πατέρα, από τον παιδικό σταθμό/σχολείο και θα επιστρέφεται σε αυτόν με τη λήξη τους ως άνω χρόνου. Β) Κατά τι διακοπές των Χριστουγέννων και του νέου έτους από την 23η Δεκεμβρίου ώρα 10.30 π.μ. μέχρι την 30η Δεκεμβρίου ώρα 10.30 μ.μ. για τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό και από την 30η Δεκεμβρίου ώρα 10.30 π.μ. μέχρι την 6η Ιανουάριου ώρα 19.00 μ.μ. για τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό, με τον πατέρα του, τις λοιπές με τη μητέρα του. Γ) Κατά τις εορτές της Αναστάσεως από τη Μεγάλη Δευτέρα ώρα 10.30 π.μ. μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα ώρα 17.00 μ.μ. για τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό και για τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από τη Δευτέρα του Πάσχα ώρα 17.00 μ.μ. μέχρι την Κυριακή του Θωμά ώρα 19.00 μ.μ., με τον πατέρα του, τις λοιπές με τη μητέρα του. Δ) Κατά τις θερινές διακοπές, από την 01η Ιουλίου ώρα 10.00 π.μ. μέχρι τη 16η Ιουλίου ώρα 10.00 π.μ. και από την 01η Αυγούστου ώρα 10.00 π.μ. μέχρι τη 161 Αυγούστου ώρα 10.00 π.μ., για τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό και για τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από την 16η Ιουλίου ώρα 10.00 π.μ. μέχρι τη 01η Αυγούστου ώρα 10.00 π.μ. και από την 16η Αυγούστου ώρα 10.00 π.μ. μέχρι τη 01η Σεπτεμβρίου ώρα 10.00 π.μ., με τον πατέρα του, τις λοιπές με τη μητέρα του. Η παραλαβή και παράδοση του ανηλίκου θα γίνεται από και προς το σχολείο ή την κατοικία της μητέρας του και σε περίπτωση που δεν έχει σχολείο ή ασθενεί ή βρίσκεται με τη μητέρα του ή με τον πατέρα και καθίσταται αδύνατη η μετακίνησή του, θα μετατίθεται η ημέρα παράδοση ή παραλαβής αυτού, με συνυπολογισμό των διαστημάτων αυτών. Σε περίπτωση ασθενείας του τέκνου, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο άλλος γονέας, ώστε να παρίσταται κατά την εξέτασή του στον ιατρό ή στο Νοσοκομείο, αλλά και να το επισκέπτεται στην οικία του γονέα, με τον οποίο βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή ή κατά το στάδιο της αναρρώσεως. Δ) Κατά την αργία της 28ης Οκτωβρίου από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι ώρα 20.00 μ.μ. και της παραμονής αυτής, από ώρα 18.00 εφόσον είναι αργία, αρχής γενομένης από την αργία της 28ης Οκτωβρίου του έτους της εκδοθησομένης αποφάσεως εναλλάξ κατ’ έτος, με τον πατέρα του, τις λοιπές με τη μητέρα του. Κατά την αργία της 25ης Μαρτίου από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι ώρα 20.00 μ.μ. και της παραμονής αυτής, από ώρα 18.00 εφόσον είναι αργία, αρχής γενομένης από την αργία της 25ης Μαρτίου του έτους της εκδοθησομένης αποφάσεως εναλλάξ κατ’ έτος, με τον πατέρα του τις λοιπές με τη μητέρα του. Κατά την αργία της Καθαράς Δευτέρας από ώρα 10.00 π.μ., μέχρι ώρα 20.00 μ.μ. και της παραμονής αυτής, από ώρα 18.00 εφόσον είναι αργία, αρχής γενομένης από την αργία της Καθαρός Δευτέρας του έτους της εκδοθησομένης αποφάσεως εναλλάξ κατ’ έτος, με τον πατέρα του τις λοιπές με τη μητέρα του. Κατά την αργία του Αγίου Πνεύματος από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι ώρα 20.00 μ.μ. και της παραμονής αυτής, από ώρα 18.00 εφόσον είναι αργία, αρχής γενομένης από την αργία του Αγίου Πνεύματος του έτους της εκδοθησομένης αποφάσεως εναλλάξ κατ’ έτος, με τον πατέρα του, τις λοιπές με τη μητέρα του. Κατά τα γενέθλια του ανηλίκου, από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι ώρα 20.00 μ.μ., αρχής γενομένης από το έτος της εκδοθησομένης αποφάσεως εναλλάξ κατ’ έτος, με τον πατέρα του, τις λοιπές με τη μητέρα του. Κατά την ονομαστική του εορτή, από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι ώρα 20.00 μ.μ., αρχής γενομένης από το έτος της εκδοθησομένης αποφάσεως εναλλάξ κατ’ έτος, με τον πατέρα του τις λοιπές με τη μητέρα του. Κατά την εορτή του πατέρα, από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι ώρα 20.00 μ.μ., αρχής γενομένης από το έτος της εκδοθησομένης αποφάσεως εναλλάξ κατ’ έτος, με τον πατέρα του, τις λοιπές με τη μητέρα του. Σημειωτέον ότι στις σχολικές εκδηλώσεις του τέκνου, στα πάρτι γενεθλίων, στις αθλητικές δραστηριότητες και σε κάθε είδος δραστηριότητα, που αυτό συμμετέχει, αμφότεροι οι γονείς δύνανται να παρίστανται, ανεξαρτήτως του προγράμματος εναλλασσόμενης διαμονής.

 

        - ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ου η αίτηση - αιτούντα πατέρα να καταβάλλει, προσωρινώς, στην αιτούσα - καθ’ ης η αίτηση μητέρα, υπό την ιδιότητά της ως συνασκούσης τη γονική μέριμνα - επιμέλεια του ως άνω ανηλίκου τέκνου του, ως διατροφή του το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός από την επίδοση της πρώτης κρινόμενης αιτήσεως, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε δόσης μέχρι την εξόφληση.

 

      -ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

 

      ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, στη Θήβα, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση, την 16η Νοεμβρίου 2023, παρουσία της Γραμματέως

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                       Η ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

                                                                    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ