ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΔΠρΚορίνθου 50/2022

 

Ακύρωση κατάσχεσης ακινήτου από το Δημόσιο λόγω ασκηθείσας αίτησης ν.3869/2010 και εκδοθείσας προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου περί απαγόρευσης καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος του οφειλέτη - Διαδικασία ΚΕΔΕ σε συνδ. ν.3869/2010.

 

 

Αριθμός απόφασης: Α50/2022

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1°ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 21 Νοεμβρίου 2019 με δικαστή την Καλλιόπη Παπαγεωργίου, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα τον Σωκράτη Ανθουλάκη, δικαστικό υπάλληλο,

 

για να δικάσει τη με ημερομηνία κατάθεσης 2.4.2019 ανακοπή (αριθμ. καταχ. ./2.4.2019),

 

του ... κατοίκου Κορίνθου (οδός ...), ο οποίος δε παραστάθηκε

 

κατά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενης, εν προκειμένω, από τον Προϊστάμενο της Δ,Ο.Υ. Κορίνθου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο, αλλά παραστάθηκε με δήλωση, κατ' άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., της Δικαστικής Πληρεξούσιας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Άλκηστης Κόρδου.

 

 

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφθηκε κατά το νόμο

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το με κωδικό . ειδικό έντυπο e - παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών), ζητείται, παραδεκτώς, η ακύρωση της με αριθμ. ./6.3.2019 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου ., με την οποία επιβλήθηκε, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) Κορίνθου, αναγκαστική κατάσχεση στο περιγραφόμενο σε αυτήν ακίνητο του ανακόπτοντος, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ίδιου προς το Δημόσιο, συνολικού ύψους 64.630,30 εύρω.

 

2. Επειδή, ο κυρωθείς με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α' 97) Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.) ορίζει στο άρθρο 217 παρ. 1 ότι: «Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και, ιδίως, κατά: α) ... β) της κατασχετήριας έκθεσης, γ)... δ)... ε)...»., στο άρθρο 224 ότι:«1. Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη κατά το νόμο και την ουσία, στα όρια της ανακοπής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημα της. 2. Κατ' εξαίρεση, ο κατά το νόμο έλεγχος της προσβαλλόμενης πράξης χωρεί και αυτεπαγγέλτως, εκτεινόμενος στο σύνολο της, προκειμένου να διακριβωθεί: α) αν η πράξη έχει εκδοθεί από αναρμόδιο όργανο, ή β) αν υπάρχει παράβαση δεδικασμένου. 3. Κατά τον έλεγχο του κύρους των προσβαλλόμενων με την ανακοπή πράξεων της εκτέλεσης, δεν επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος της νομιμότητας προηγούμενων πράξεων της εκτέλεσης. 4. ... 5. Ισχυρισμοί, που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται η εκτέλεση, μπορούν να προβάλλονται με την ευκαιρία άσκησης ανακοπής κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης ή οποιασδήποτε πράξης της εκτέλεσης, πρέπει δε να αποδεικνύονται αμέσως», και στο άρθρο 225 ότι: «Το δικαστήριο, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες της προσβαλλόμενης πράξης, προβαίνει στην ολική ή μερική ακύρωση ή τροποποίηση της. Σε διαφορετική περίπτωση, προβαίνει στην απόρριψη της ανακοπής».

 

3. Επειδή, περαιτέρω, ο ν. 3869/2010 (Α' 130) ορίζει στο άρθρο 1, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση των παραγράφων 1 και 2 με το άρθρο 2 υποπαρ. Α.4 αρ. 1 παρ. 1 του ν. 4336/2015 (Α' 94), ότι: «1. Φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3588/2007 και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για την ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. ... 2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εμπίπτει το σύνολο των οφειλών των προσώπων της παραγράφου 1 προς τους ιδιώτες. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου περιλαμβάνονται επίσης: α) οι βεβαιωμένες οφειλές στην Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, β) ... . » και στο άρθρο 4 παρ. 1 και 5, όπως οι παράγραφοι αυτές ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με το άρθρο 2 υποπαρ. Α.4 αρ. 1 παρ. 3 και 7 του ν. 4336/2015, ότι: «1. Για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου, συνοδευόμενη από τα έγγραφα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. ... 5. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης του οφειλέτη προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσης της. Ο οφειλέτης πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αιτήσεως του να επιδώσει αντίγραφο αυτής στους πιστωτές και τους εγγυητές του. Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης προσδιορίζεται επίσης η ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε επικυρώνεται ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε συζητείται και ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής και τη λήψη προληπτικών μέτρων κατ' εφαρμογή του άρθρου 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η ημέρα επικύρωσης προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης Η ημέρα συζήτησης της αιτήσεως του άρθρου 5α προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Μέχρι την ημέρα της επικύρωσης ή της συζήτησης της αναστολής ή της συζήτησης της αιτήσεως του άρθρου 5α απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτηση του και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του».

 

4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Στις 18.2.2019, ο ανακόπτων υπέβαλε προς το Ειρηνοδικείο Κορίνθου αίτηση για ρύθμιση των οφειλών του προς το Ελληνικό Δημόσιο, βάσει του ν. 3869/2010. Ειδικότερα, με την εν λόγω αίτηση, αιτήθηκε τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, των οφειλών του προς το καθ1 ου, με αριθμούς ταμειακής βεβαίωσης (Α.Τ.Β.) ../2011, - ..../2018. Για την αίτηση αυτή συντάχθηκε η ./18.2.2019 έκθεση κατάθεσης, με την οποία, αφού καθορίστηκε η 1.4.2019 ως ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε θα επικυρωνόταν ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε θα συζητούνταν και ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής, ορίστηκε ότι έως την ημερομηνία αυτή απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του ανακόπτοντος, καθώς και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του. Αντίγραφα δε της ανωτέρω αίτησης και της οικείας έκθεσης κατάθεσης επιδόθηκαν στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., υπό την ιδιότητα του ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, με την . /26.2.2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κορίνθου .. Περαιτέρω, με την προσβαλλόμενη με αριθμ. ./6.3.2019 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, η οποία συντάχθηκε κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. . και με α/α και έτος ./2019 έγγραφης παραγγελίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση σε βάρος ακίνητης περιουσίας ιδιοκτησίας του ανακόπτοντος και, συγκεκριμένα, σε διαμέρισμα πρώτου (Α') πάνω από το ισόγειο ορόφου, το οποίο έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου επιφάνειας 300,15 τ.μ., κείμενο στη θέση «Κ» ή «Σ» ή «Κ» της κτηματικής περιφέρειας Κορίνθου εντός σχεδίου περιοχής Αγίου Γεωργίου του Δήμου Κορινθίων, εμφαινόμενο στο τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού . με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α και οριζόμενο βόρεια σε πλευρά Α-Β 23 μέτρων με ιδιοκτησία κληρονόμων ., νότια σε πλευρά Γ-Δ 23 μέτρων με ιδιοκτησία ., ανατολικά σε πλευρά Β-Γ 13,05 μέτρων με ιδιοκτησία . και δυτικά σε πλευρά Α-Δ 13,05 μέτρων με την οδό . με αριθμό . Η αξία του ανωτέρω περιγραφόμενου ακινήτου ορίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.δ/τος 356/1974 «Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90), στο ποσό των 120.000 ευρώ, όπως προκύπτει δε από τον συνημμένο στην ως άνω έκθεση κατάσχεσης πίνακα χρεών, η ένδικη κατάσχεση επιβλήθηκε λόγω των οφειλών του ανακόπτοντος προς το Ελληνικό Δημόσιο με Α.Τ.Β. ../2011 -..../2018, συνολικού ύψους 64.630,30 εύρω. Η εν λόγω έκθεση κατάσχεσης επιδόθηκε στον ανακόπτοντα, με την .../6.3.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου .... Εξάλλου, επί της ως άνω αίτησης του ανακόπτοντος εκδόθηκε η από 12.4.2019 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη Αριστέας Κούβαρη, με την οποία αποφασίστηκε η προσωρινή, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης, αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων κατά του ανακόπτοντος και η διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης κάθε τυχόν κινητής και ακίνητης περιουσίας του, υπό τον όρο της καταβολής, εκ μέρους του ίδιου προς τους πιστωτές του, μηνιαίων καταβολών, συμμέτρως διανεμόμενων μεταξύ των οφειλών του, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010, ύψους έκαστης μηνιαίας καταβολής πενήντα (50) ευρώ.

 

5. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, όπως αναπτύσσεται με το από 20.11.2019 νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, ο ανακόπτων ζητεί την ακύρωση της προσβαλλόμενης έκθεσης κατάσχεσης, προβάλλοντας ότι η ένδικη κατάσχεση επιβλήθηκε μη νόμιμα για οφειλές που περιλαμβάνονταν στην αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση που υπέβαλε ο ίδιος στις 18.2.2019 προς το Ειρηνοδικείο Κορίνθου, αντίγραφο της οποίας επιδόθηκε στο καθ' ου στις 26.2.2019. Αντίθετα το καθ' ου, με την από 8.10.2019 έκθεση απόψεων, υποστηρίζει ότι νομίμως επιβλήθηκε η ένδικη κατάσχεση, καθόσον η ως άνω αίτηση επιδόθηκε στη διάδικη φορολογική αρχή σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης της παραγγελίας προς κατάσχεση των επίμαχων οφειλών, η οποία είχε ήδη λάβει χώρα στις 15.2.2019.

 

6. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη α) ότι όπως ορίζεται ρητά στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3869/2010, έως την ημέρα της επικύρωσης απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην, κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου, αίτηση του, καθώς και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, β) ότι στην προκειμένη περίπτωση ο ανακόπτων υπέβαλε στις 18.2.3019 προς το Ειρηνοδικείο Κορίνθου αίτηση για ρύθμιση, βάσει του ν. 3869/2010, των οφειλών του προς το Ελληνικό Δημόσιο με  Α.Τ.Β. .../2011 -.../2018, γ) ότι για την αίτηση αυτή συντάχθηκε η ./18.2.2019 έκθεση κατάθεσης, με την οποία, αφού καθορίστηκε η 1.4.2019 ως ημέρα επικύρωσης, ορίστηκε ότι έως την ημερομηνία αυτή απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του ανακόπτοντος, καθώς και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, γ) ότι αντίγραφα της ανωτέρω αίτησης και της οικείας έκθεσης κατάθεσης επιδόθηκαν στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στις 26.2.201 και δ) ότι η ένδικη έκθεση κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου .. εκδόθηκε στις 6.3.2019 για τις ίδιες ως άνω οφειλές του ανακόπτοντος, οι οποίες είχαν περιληφθεί στην από 18.2.2019 αίτηση του προς το Ειρηνοδικείο Κορίνθου, το Δικαστήριο κρίνει ότι η προσβαλλόμενη έκθεση κατάσχεσης, εκδοθείσα σε χρόνο κατά τον οποίο ίσχυε η απαγόρευση λήψης καταδιωκτικών μέτρων κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ανακόπτοντος, είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο με την ανακοπή λόγο. Εξάλλου, δεν ασκεί νομική επιρροή από την εξεταζόμενη άποψη η έκδοση της παραγγελίας προς κατάσχεση από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου πριν από την υποβολή από τον ανακόπτοντα της ως άνω από 18.2.2019 αίτησης, καθόσον οι ενέργειες του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που προηγούνται ή έπονται των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας ως αποτελούσες «τύπο» για την περαίωση τους, όπως η ανωτέρω παραγγελία προς τον δικαστικό επιμελητή για την κατάσχεση, στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα (Δ.Εφ.Θεσ. 1020/2016), απορριπτόμενου ως ως αβασίμου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού του καθ' ου.

 

7. Επειδή, κατ' ακολουθία, η κρινόμενη ανακοπή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η με αριθμ.  ./6.3.2019 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου ., με την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση στο περιγραφόμενο σ' αυτήν ακίνητο του ανακόπτοντος. Περαιτέρω, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στον ανωτέρω (άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α' Κ.Δ.Δ.) και να απαλλαγεί, κατ' εκτίμηση των περιστάσεων, το καθ' ου Ελληνικό Δημόσιο από τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε' Κ.Δ.Δ.).

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

Δέχεται την ανακοπή.

 

Ακυρώνει τη με αριθμ. ./6.3.2019 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου ., με την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση στο περιγραφόμενο σ' αυτήν ακίνητο του ανακόπτοντος.

 

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στον ανακόπτοντα.

 

Απαλλάσσει το Ελληνικό Δημόσιο από τα δικαστικά έξοδα του τελευταίου.

 

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στην Κόρινθο σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 28.2.2022.

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ            ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ