ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠειρ (ΠροσΔιατ) 7.7.2022

 

Προσωρινή Διαταγή. Συνεπιμέλεια και εναλλασόμενη διαμονή με ίσο επιμερισμό χρόνου.

 

 

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς

 

Αφού συνεκτίμησε όλα ανεξαιρέτως τα τιθέμενα υπόψη του αποδεικτικά μέσα, τα όσα εκτίθενται στα σημειώματα αυτών, τα προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα και τις φωτογραφίες και τα όσα προφορικά εξέθεσαν και ανέπτυξαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ των υπ’ αριθ. εκθ   καταθ. …, και … αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, οι οποίες συνεκφωνήθηκαν και συνεκδικάστηκαν και υπό τον όρο συζήτησης αυτών κατά την ορισθείσα κάτωθι δικάσιμο, κατ’ άρθρα 691Α, 728, 731, 735 ΚΠολΔ.

 

 

-ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής επ' αμφοτέρων των ανωτέρω αιτήσεων.

 

-ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά τον τρόπο άσκησης της (από κοινού) επιμέλειας του ανήλικου τέκνου των διαδίκων, την οποία θα ασκούν από κοινού οι γονείς, με το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας του τέκνου στην κατοικία των γονέων του, με τους οποίους θα διαμένει εκ περιτροπής, δηλαδή με εναλλαγή του τόπου διαμονής του τέκνου, κατά την χρονική κατανομή, που ορίζεται στην αμέσως παρακάτω διάταξη, οπότε οι γονείς θα ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου τους (συνεπιμέλεια) σύμφωνα με τον κανόνα της 1513 εδ α' ΑΚ, με εξαίρεση μόνο εκείνες τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας, για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του και πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, τις οποίες μπορεί να επιχειρεί κάθε φορά μόνος του ο γονέας με τον οποίο θα διαμένει ταυτόχρονα κάθε φορά το τέκνο, ήτοι μόνο τις πράξεις καθημερινής φροντίδας, ενώ και κατά τα λοιπά η γονική μέριμνα θα ασκείται από κοινού από τους γονείς στο σύνολο της, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του τέκνου,

 

-ΟΡΙΖΕΙ ως τόπο διαμονής του ανήλικου τέκνου των διαδίκων εναλλασσόμενα τον τόπο κατοικίας καθενός από τους γονείς του (εναλλασσόμενη κατοικία) με τον οποίο θα διαμένει αυτό ταυτόχρονα κατά τις αμέσως παρακάτω αναφερόμενες ημέρες και ώρες, και ειδικότερα η ανήλικη θα διαμένει στην κατοικία του πατέρα της: α) Την 1η και 3η εβδομάδα εκάστου μηνός, με διανυκτέρευση κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Πέμπτη και Σάββατο, το δε τέκνο θα παραλαμβάνεται το πρωί της Κυριακής και ώρα 11:00' από την οικία της μητέρας και θα παραδίδεται σε αυτή, στην οικία της, το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:00', την Πέμπτη το τέκνο θα παραλαμβάνεται στο σχολείο, μετά το σχόλασμα και θα παραδίδεται στη μητέρα το απόγευμα της Παρασκευής, στις 18:00' και το Σάββατο το τέκνο θα παραλαμβάνεται από την οικία της μητέρας στις 11:00' και θα παραδίδεται στην οικία της το πρωί της Κυριακής, στις 11:00'. β) Την 2η και 4η εβδομάδα εκάστου μηνός, με διανυκτέρευση κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή, το δε τέκνο θα παραλαμβάνεται την Τρίτη, κατά το σχόλασμα και θα παραδίδεται στην οικία της την Πέμπτη, στις 18:00', την δε Παρασκευή το τέκνο θα παραλαμβάνεται από το

σχολείο κατά το σχόλασμα και θα παραδίδεται στην οικία της το Σάββατο, στις 21:00’. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα η ανήλικη θα διαμένει στην κατοικία της μητέρας της. Ειδικότερα δε, κατά την θερινή περίοδο, το ανήλικο τέκνο θα διαμένει με τον πατέρα από τις 10 Ιουλίου και ώρα 10:00' έως τις 16 Ιουλίου και ώρα 10:00' καθώς και από την 10 Αυγούστου και ώρα 10:00' έως τις 16 Αυγούστου και ώρα 10:00',

 

-ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ προσωρινά τον καθ' ου επί της υπ' αριθ. εκθ. καταθ. … αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων να καταβάλει στην αιτούσα ως συνασκούσα την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας της, μηνιαία διατροφή για λογαριασμό της τελευταίας, ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, προκαταβλητέα εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός. 

 

-ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ προσωρινά στην αιτούσα επί της υπ' αριθ. εκθ. καταθ. … αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων να μετοικήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2022, μετά του ανηλίκου τέκνου της, σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας

κείμενης επί της οδού …

 

-ΟΡΙΖΕΙ κατ' άρθρο 691Α παρ.2 εδ. β' ΚΠολΔ, ως χρόνο συζήτησης των ως άνω αναφερόμενων αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων την 6η-9-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ., στον 3° όροφο του Πρωτοδικείου Πειραιώς, αιθ.303, κατόπιν προηγούμενης κλήσης του καθ' ου επί εκάστης αιτήσεως τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη συζήτηση αυτής.

 

 

                           Πειραιάς, 7 Ιουλίου 2022

 

 

Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς

 

 

                  Γεώργιος Ξυνόπουλος

 

 

                  Πρόεδρος Πρωτοδικών