ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΔΕφΑθ 3709/2022

 

Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης. Έννομο συμφέρον του νικήσαντα διαδίκου όταν βλάπτεται από την αιτιολογία της πρωτόδικης απόφασης. Ανακοπή κατ’ άρθρο 217 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Ανακοπή κατά της ταμειακής βεβαίωσης εσόδου και παρεμπίπτων έλεγχος του τίτλου βάσει του οποίου έγινε η βεβαίωση. Μεταρρύθμιση της ταμειακής βεβαίωσης εσόδου σε περίπτωση περιορισμού του χρέους.

 

 

Αριθμός απόφασης: 3709/2022

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα 19ο Μονομελές

 

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις _______, με δικαστή την Αγγελική Καζάνη, Εφέτη Δ.Δ. και γραμματέα την Μαρία Μπαρπάτση, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την από _______ (ΕΦ______) έφεση,

 

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «_________», που εδρεύει στην _________(_________), η οποία παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., της πληρεξούσιας δικηγόρου της Παναγιώτας Καρπουζάκη,

 

κατά των: α) Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), ο οποίος παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., της Δικαστικής Πληρεξούσιας του Ν.Σ.Κ. Μαρίας Τσίτσου και β) Περιφέρειας ______ (Περιφερειακή Ενότητα _____ και ______), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, ο οποίος παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., του πληρεξούσιου δικηγόρου Χρήστου Φώτου.

 

Η κρίση του είναι η εξής:

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη έφεση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το e-παράβολο με κωδικό πληρωμής __________), ζητείται η εξαφάνιση της ____ οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα ___). Με την απόφαση αυτή, κατόπιν αποδοχής της από _____ ανακοπής της ήδη εκκαλούσης εταιρίας, ακυρώθηκε η εκδοθείσα σε βάρος της με αριθμ. ______ ταμειακή βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών (ήδη ΚΕΜΕΕΠ). Με την τελευταία αυτή πράξη είχε βεβαιωθεί σε βάρος της εκκαλούσας εταιρίας το ποσό των ______ ευρώ, προερχόμενο από πρόστιμο που της είχε επιβληθεί, υπό την αρχική επωνυμία της “__________”, η οποία (επωνυμία) κατόπιν συγχώνευσής της με την εταιρεία “_______” με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, τροποποιήθηκε σε “_______” (σχετ. η ________απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της επωνυμίας της, δημοσιευθείσας στο ΦΕΚ τΑΕ και ΕΠΕ με αριθμ. ______), δυνάμει της ________ απόφασης του Νομάρχη Μαγνησίας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3325/2005 (Α΄68).

 

2. Επειδή, επί της ανωτέρω ανακοπής της εκκαλούσας εταιρίας εκδόθηκε, αρχικώς, η ______ εν μέρει οριστική και εν μέρει προδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα __ ), με την οποία απορρίφθηκε, καταρχάς, με οριστική διάταξη η ανακοπή κατά το μέρος που στρεφόταν κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ως απαράδεκτη ελλείψει παθητικής νομιμοποίησης του τελευταίου, ενώ, με την εκκαλουμένη απόφαση κηρύχθηκε άκυρη η παράσταση του Δημοσίου. Ενόψει αυτών, και δεδομένου ότι στο δικόγραφο της κρινόμενης έφεσης δεν περιλαμβάνεται κάποιος λόγος έφεσης, που να αφορά ειδικά την κρίση του πρωτόδικου δικαστηρίου για την έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης του Δημοσίου, η υπό κρίση έφεση, κατά το μέρος που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, πρέπει, κατ’ άρθρο 84 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, να απορριφθεί ως απαράδεκτη, διότι το τελευταίο δεν νομιμοποιείται παθητικώς.

 

3. Επειδή, κατά το άρθρο 93 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97) «1. Δικαίωμα να ασκήσουν έφεση έχουν οι κατά την πρωτόδικη δίκη διάδικοι, εφόσον έχουν έννομο προς τούτο συμφέρον.». Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, δικαίωμα εφέσεως έχει και ο νικήσας διάδικος εάν βλάπτεται από τις αιτιολογίες της πρωτοδίκου αποφάσεως (βλ. ΣτΕ 49/1995).

 

4. Επειδή, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α΄ 97), ορίζει στο άρθρο 217, ότι: «1. Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και, ιδίως, κατά: α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου. β. … », στο άρθρο 224, ότι: «1. Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη κατά το νόμο και την ουσία, στα όρια της ανακοπής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά της. 2. Κατ’ εξαίρεση, ο κατά το νόμο έλεγχος της προσβαλλόμενης πράξης χωρεί και αυτεπαγγέλτως, εκτεινόμενος στο σύνολό της, προκειμένου να διακριβωθεί: α) αν η πράξη έχει εκδοθεί από αναρμόδιο όργανο, ή β) αν υπάρχει παράβαση δεδικασμένου. 3. Κατά τον έλεγχο του κύρους των προσβαλλόμενων με την ανακοπή πράξεων της εκτέλεσης, δεν επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος της νομιμότητας προηγούμενων πράξεων της εκτέλεσης. 4. Στην περίπτωση της ανακοπής κατά της ταμειακής βεβαίωσης, επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος, κατά το νόμο και τα πράγματα, του τίτλου βάσει του οποίου έγινε η βεβαίωση, εφόσον δεν προβλέπεται κατ’ αυτού ένδικο βοήθημα που επιτρέπει τον έλεγχό του κατά το νόμο και την ουσία ή δεν υφίσταται σχετικώς δεδικασμένο. 5. Ισχυρισμοί, που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται η εκτέλεση, μπορούν να προβάλλονται με την ευκαιρία άσκησης ανακοπής κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης ή οποιασδήποτε πράξης της εκτέλεσης, πρέπει δε να αποδεικνύονται αμέσως» και στο άρθρο 225, ότι: «Το δικαστήριο, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες της προσβαλλόμενης πράξης, προβαίνει στην ολική ή μερική ακύρωση ή την τροποποίησή της. Σε διαφορετική περίπτωση, προβαίνει στην απόρριψη της ανακοπής».

 

5. Επειδή, στο άρθρο 24 του ν.3325/2005 (Α’68), όπως ίσχυε, εν προκειμένω, πριν την κατάργησή του με το άρθρο 40 του ν.3982/2011 (Α΄43), ορίζονταν, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1. … 2. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση αυτού ή δεν τηρούν τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται με τις αποφάσεις της Αδειοδοτούσας Αρχής, εφόσον δεν επιβάλλεται μερική ή ολική, προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, επιβάλλεται, με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής, πρόστιμο από εκατόν πενήντα (150) ευρώ μέχρι εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ … 5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των πιο πάνω κυρώσεων, καθώς και ο τρόπος κλιμάκωσης των προστίμων των παραγράφων 2 και 3. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των προστίμων. 6. Τα πιο πάνω πρόστιμα αποτελούν πόρο της οικείας Ν.Α.. Σε περίπτωση που επιβάλλονται από Κεντρικές ή Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποτελούν έσοδο της Ν.Α. όπου έχει την έδρα ο φορέας της δραστηριότητας». Εξάλλου, στο άρθρο 83 του ισχύοντος κατά τον κρίσιμο χρόνο Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ/γμα 30/1996), ορίζετο ότι: «1. Η επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών των Ν.Α. γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους δήμους, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως….», ενώ, στο άρθρο 167 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), ορίζεται ότι: « 1. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος, για την είσπραξη των εσόδων των Δήμων και των Κοινοτήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Eισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν….». Τέλος, στο άρθρο 2 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, (Κ.Ε.Δ.Ε. - ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), ορίζεται ότι: «Η είσπραξις των δημοσίων εσόδων ανατίθεται εις τα Δημόσια Ταμεία, τα λοιπά επί της εισπράξεως όργανα και τους ειδικούς ταμίας, εις ους έχει ανατεθή η είσπραξις ειδικών εσόδων, ενεργείται δε δυνάμει νομίμου τίτλου…… 2. Νόμιμος τίτλος είναι: α) Η κατά τους κειμένας νόμους βεβαίωσις και ο υπό των αρμοδίων Διοικητικών ή ετέρων αρμοδίων κατά τον νόμον Αρχών προσδιορισμός του εισπρακτέου ποσού, του είδους του εσόδου και της αιτίας δι` ην οφείλεται……», ενώ, στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ίδιου Κώδικα, ορίζεται ότι: «Η κατά της αρξαμένης εκτελέσεως ανακοπή του οφειλέτου ασκείται ... δια τους κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένους λόγους: α) Εάν η εκτέλεσις εχώρησε βάσει ακύρου τίτλου προς είσπραξιν. β) Εάν το χρέος απεσβέσθη δια καταβολής ή δια συμψηφισμού κατά τας διατάξεις του άρθρου 83 του παρόντος Ν. Διατάγματος ή συνεπεία διαγραφής, αποδεικνυομένης εγγράφως. γ) Εάν επιγενομένως απεσβέσθη άλλως το χρέος του οφειλέτου, της αποσβέσεως αποδεικνυομένης εγγράφως. δ) Εάν το χρέος παρεγράφη. ε) (...)».

 

6. Επειδή, από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι η πράξη επιβολής προστίμου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3325/2005, αποτελεί τη βάση για την ταμειακή βεβαίωση του εν λόγω προστίμου. Για το λόγο αυτό το δικαστήριο, που επιλαμβάνεται της ανακοπής κατά της ταμειακής βεβαιώσεως του προστίμου, είτε πρωτοδίκως είτε κατ’ έφεση, πρέπει να λάβει υπόψη του αν, κατά τον χρόνο που αυτό κρίνει, ισχύει η πράξη επιβολής του προστίμου. Συνεπώς, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, επιλαμβανόμενο τυχόν εφέσεως, που ασκήθηκε κατά της εκδοθείσης επί της ανακοπής πρωτόδικης αποφάσεως, πρέπει να λάβει υπόψη του, προκειμένου να κρίνει την νομιμότητα της ταμειακής βεβαιώσεως, από την άποψη της υπάρξεως του σχετικού χρέους, την τυχόν εκδοθείσα απόφαση αφενός επί της προσφυγής κατά της πράξης επιβολής του προστίμου, αφετέρου επί της εφέσεως κατά της αφορώσης την επιβολή του προστίμου πρωτόδικης αποφάσεως. Συνεπώς, αν κατά την εκδίκαση της εφέσεως κατά της εκδοθείσης επί της ανακοπής πρωτόδικης αποφάσεως έχει ήδη εκδοθεί απόφαση του πρωτοβάθμιου και του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου στην υπόθεση που αφορά την πράξη επιβολής του προστίμου, δηλαδή τον νόμιμο τίτλο, και έχει μειωθεί το επιβληθέν πρόστιμο, το επιλαμβανόμενο της υποθέσεως της ανακοπής κατ’ έφεση δικαστήριο πρέπει να λάβει υπόψη τις αποφάσεις αυτές για να αποφανθεί τελεσιδίκως επί της τύχης της ανακοπής και της ισχύος της ταμειακής βεβαιώσεως (πρβλ ΣτΕ 1578/2009). Εξάλλου, από τις ανωτέρω διατάξεις, και μάλιστα τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 73 του Κ.Ε.Δ.Ε., προκύπτει ότι ο μετά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης περιορισμός για οποιοδήποτε λόγο του χρέους του οφειλέτη προς το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ. δεν οδηγεί, σε ολική ακύρωση, ύστερα από ανακοπή του οφειλέτη, της ταμειακής βεβαίωσης που έγινε σε βάρος του, όπως θα συνέβαινε σε περίπτωση πλήρους αποσβέσεως του χρέους, αλλά σε μεταρρύθμιση της ταμειακής βεβαίωσης, η οποία ισχύει πλέον για το υπολειπόμενο ποσό του χρέους, (βλ. ΣτΕ 2859/2020, πρβλ. ΣτΕ 4539/1997, 1016/1994 επταμ.).

 

7. Επειδή, από την επανεξέταση των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την _____ απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας επιβλήθηκε σε βάρος της εκκαλούσας εταιρίας (υπό την αρχική της επωνυμία “_____________”), κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3325/2005, πρόστιμο ύψους _____ ευρώ, λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους που είχαν τεθεί με τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Ακολούθως, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας απέστειλε στη ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών την από _____ τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης προστίμου, προκειμένου αυτή να προβεί στην ταμειακή βεβαίωση της ως άνω οφειλής. Κατόπιν τούτων, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών με την ______ πράξη του βεβαίωσε ταμειακά σε βάρος της εκκαλούσας εταιρίας το παραπάνω ποσό των _____ ευρώ. Ήδη, όμως, η εκκαλούσα εταιρία με την από ______ προσφυγή της κατά της ανωτέρω Νομαρχιακής απόφασης είχε ζητήσει την ακύρωση, άλλως, τη μεταρρύθμιση αυτής. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου με την _____ απόφασή του έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή και περιόρισε το ως άνω επιβληθέν πρόστιμο στο ποσό των ______ ευρώ. Αντίθετες δε εφέσεις της εκκαλούσας εταιρίας και της «Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας» (διαδόχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας) απορρίφθηκαν με την _____ απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, η οποία, ούτως, επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση. Επιπλέον, η εκκαλούσα κατά της ως άνω ταμειακής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών άσκησε, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, την από ______ ανακοπή της, για την ακύρωση άλλως την τροποποίηση της προαναφερθείσας ταμειακής βεβαίωσης. Με την _____ απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου η ανακοπή παραπέμφθηκε, λόγω αναρμοδιότητας, προς εκδίκαση στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Το τελευταίο, αρχικώς, με την _____ εν μέρει οριστική και εν μέρει προδικαστική απόφασή του, αφενός απέρριψε την ανακοπή, ως απαράδεκτη, ελλείψει παθητικής νομιμοποιήσεως, κατά το μέρος που στρεφόταν κατά του Ελληνικού Δημοσίου, αφετέρου, αφού έκρινε άκυρη τη συζήτηση της υπόθεσης, λόγω μη κλήτευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, διέταξε την επανάληψη της συζήτησης, κατόπιν νέας κλήτευσης των διαδίκων. Ακολούθως, η υπόθεση εισήχθη εκ νέου προς συζήτηση επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση, με την οποία έγινε δεκτή η ανακοπή και ακυρώθηκε η ______ ταμειακή βεβαίωση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών με την ακόλουθη αιτιολογία: «…..5. Επειδή, σύμφωνα με το ______ έγγραφο του Προϊσταμένου του ΚΕΜΕΕΠ και τις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες από αυτό εκτυπώσεις στοιχείων χρέους από το μηχανογραφικό σύστημα TAXIS του Υπουργείου Οικονομικών, η ένδικη ταμειακώς βεβαιωθείσα οφειλή, συνολικού ποσού ______ ευρώ, έχει ολοσχερώς εξοφληθεί, ενώ, η ανακοπτόμενη ταμειακή βεβαίωση παρουσιάζει μηδενικό υπόλοιπο. Συναφώς δε, η ανακόπτουσα επικαλείται και προσκομίζει το με Σειρά ______και με α/α _______ διπλότυπο είσπραξης τύπου Α της ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών βάσει του οποίου κατέβαλε προς εξόφληση της ανακοπτόμενης πράξης το συνολικό ποσό των ______ ευρώ (βλ. τα αναφερόμενα επί του εν λόγω διπλοτύπου είσπραξης στοιχεία: αιτία πληρωμής: _______ και ποσό κύριας οφειλής ______ ευρώ – προσαυξήσεις κλπ ______ ευρώ). Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο κρίνει ότι, αφού έως τη συζήτηση της κρινόμενης ανακοπής, η ανακόπτουσα είχε ήδη καταβάλει εκουσίως και εξοφλήσει πλήρως την ένδικη οφειλή, έχει επέλθει, πρωτίστως για το λόγο αυτό, εν όλω απόσβεση της απαίτησης για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύσθηκε η προσβαλλόμενη εκτέλεση και, ως εκ τούτου, η ένδικη ταμειακή βεβαίωση, η οποία από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει, ούτε προβάλλεται σχετικώς, ότι έχει ανακληθεί, ακυρωθεί ή καθ΄ οιονδήποτε εξαφανισθεί, είναι ακυρωτέα, γενομένης ωσαύτως δεκτής της κρινόμενης ανακοπής (βλ. ΔΕΑ 2678/2019, 2581/2018). Παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων της ανακοπής….».

 

8. Επειδή, με την υπό κρίση έφεση προβάλλεται ότι αυτή ασκείται μετ΄ εννόμου συμφέροντος, διότι η κρίση της εκκαλούμενης απόφασης ότι η εκούσια καταβολή και πλήρης εξόφληση από την εκκαλούσα εταιρία της ένδικης οφειλής επέφερε την απόσβεση αυτής και, κατά συνέπεια, την ακύρωση της κρίσιμης ταμειακής βεβαίωσης, προκαλεί στην εκκαλούσα βλάβη συνολικού ποσού ______ευρώ, ήτοι κατά το ποσό που μειώθηκε το επιβληθέν σε βάρος της πρόστιμο. Και τούτο διότι, κατά τους ισχυρισμούς της, με την παραδοχή της εκκαλούμενης, ότι ορθώς εξοφλήθηκε το συνολικό ποσό των ______ ευρώ για την ένδικη ταμειακή βεβαίωση, στερείται του δικαιώματος να αναζητήσει το ποσό των ______ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, ενώ, ούτε το συνολικό ποσό των ______ ευρώ δύναται να αναζητήσει μετά την ακύρωση της ταμειακής βεβαίωσης, διότι θα προσέκρουε στο δεδικασμένο που απορρέει από τις _____ και _____ αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου και του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, αντίστοιχα, που έκριναν τη νομιμότητα του επιβληθέντος σε βάρος της προστίμου και το ύψος αυτού και προς τις οποίες οφείλει να συμμορφωθεί. Με τα δεδομένα αυτά, η εκκαλούσα εταιρία, αν και νικήσας διάδικος στην πρωτόδικη δίκη, νομιμοποιείται να ασκήσει την υπό κρίση έφεση, έχουσα προς τούτο έννομο συμφέρον, καθόσον από την αιτιολογία της εκκαλούμενης απόφασης, επί της οποίας στηρίζεται το διατακτικό αυτής, ιδρύεται δεδικασμένο, συνιστάμενο στο ότι ο νόμιμος τίτλος, δηλαδή η διοικητική πράξη επιβολής του προστίμου, που αποτελεί το έρεισμα της ένδικης ταμειακής βεβαίωσης, καθώς και η πλήρης εξόφληση της ταμειακής βεβαίωσης στο σύνολο του ποσού του επιβληθέντος προστίμου, ήτοι του ποσού των _____ ευρώ είναι νόμιμη, με συνέπεια την πρόκληση βλάβης στα έννομα συμφέροντα της εκκαλούσας εταιρίας, συνιστάμενης στην αδυναμία αναζήτησης του ποσού του καταβληθέντος προστίμου, κατά το μέρος των ______ ευρώ, που μειώθηκε αυτό με τις προαναφερόμενες δικαστικές αποφάσεις.

 

9. Επειδή, περαιτέρω, με την κρινόμενη έφεση η εκκαλούσα εταιρία προβάλλει ότι, εσφαλμένως, το πρωτόδικο δικαστήριο, ακύρωσε την ένδικη ταμειακή βεβαίωση στο σύνολό της, λόγω απόσβεσης της απαίτησης για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύσθηκε η εκτέλεση, λαμβάνοντας αυτεπαγγέλτως υπόψη ότι το χρέος για το οποίο διενεργήθηκε η ταμειακή βεβαίωση είχε εξοφληθεί ολοσχερώς. Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι, προέβη στην εξόφληση του ενδίκου χρέους, προς αποτροπή επιβολής σε βάρος της προσαυξήσεων και λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, χωρίς αυτό να συνιστά αποδοχή του προστίμου. Σε κάθε δε περίπτωση το πρωτόδικο δικαστήριο όφειλε, κατά τους ισχυρισμούς της, να τροποποιήσει την ένδικη ταμειακή βεβαίωση, με τον περιορισμό του ταμειακώς βεβαιωθέντος σε βάρος της ποσού στο ύψος του μειωθέντος με τις δικαστικές αποφάσεις προστίμου, ήτοι στο ποσό των _____ ευρώ. Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη, αφενός ότι, όπως προκύπτει από την επισκόπηση του δικογράφου της ανακοπής, δεν είχε προταθεί ισχυρισμός από την εκκαλούσα εταιρία περί απόσβεσης του χρέους της και, αφετέρου ότι η καταβολή από την εκκαλούσα εταιρία του ταμειακώς βεβαιωθέντος σε βάρος της συνολικού ποσού του εν λόγω προστίμου, για την αποτροπή των απειλούμενων σε βάρος της προσαυξήσεων και μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, δεν καταδεικνύει αποδοχή εκ μέρους της της νομιμότητας της πράξης αυτής, ούτε της στέρησε το δικαίωμα προς εκδίκαση της ασκηθείσης κατά της ένδικης ταμειακής βεβαίωσης ανακοπής της, κρίνει ότι μη νομίμως το πρωτόδικο δικαστήριο εξέτασε αυτεπαγγέλτως μη προταθέντα ισχυρισμό περί απόσβεσης του χρέους της εκκαλούσας εταιρίας και προέβη, περαιτέρω, σε ακύρωση της ______ ταμειακής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών (ήδη ΚΕΜΕΕΠ), κατά το βάσιμο λόγο της έφεσης (πρβλ. ΣτΕ 392/2017). Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη έφεση, να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση που έκρινε τα αντίθετα και, στη συνέχεια, να κρατηθεί και να δικασθεί η από _____ ανακοπή της εκκαλούσας εταιρίας.

 

10. Επειδή, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, η ένδικη ______ ταμειακή βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών (ήδη ΚΕΜΕΕΠ), η οποία εχώρησε με νόμιμο τίτλο την _______ απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας, μετά την τροποποίηση της τελευταίας με την _______ απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, όπως επικυρώθηκε με την ______ απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, και τον περιορισμό του προστίμου στο ποσό των _______ ευρώ, απώλεσε το νόμιμο έρεισμά της, κατά το μέρος που με αυτήν είχε βεβαιωθεί σε βάρος της ανακόπτουσας - εκκαλούσας εταιρίας ποσό χρέους μεγαλύτερο εκείνου που καθορίστηκε με τις ως άνω δικαστικές αποφάσεις. Κατόπιν τούτων, το Δικαστήριο κρίνει ότι η ως άνω μείωση του προστίμου άγει σε μεταρρύθμιση της ένδικης _______ ταμειακής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών (ήδη ΚΕΜΕΕΠ), η οποία ισχύει πλέον μόνο για το υπολειπόμενο ποσό του προστίμου, δηλαδή για τα ______ ευρώ, περιοριζόμενης αυτής στο εν λόγω ποσό, απορριπτομένων των λοιπών λόγων της ανακοπής, ως απαραδέκτων, διότι αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη νομιμότητα του νόμιμου τίτλου (πράξης του προστίμου), η οποία ήδη κρίθηκε με την προαναφερόμενη ______ απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, όπως επικυρώθηκε με την ______ απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.

 

11. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η κρινόμενη έφεση πρέπει να απορριφθεί κατά το μέρος που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ, πρέπει να γίνει δεκτή κατά το μέρος που στρέφεται κατά της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Περαιτέρω, πρέπει να εξαφανισθεί η ______ οριστική απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα __ ), να κρατηθεί και να δικασθεί η από _____ ανακοπή της ανακόπτουσας – εκκαλούσας εταιρίας, να γίνει δεκτή αυτή και να μεταρρυθμισθεί η προσβαλλόμενη πράξη ταμειακής βεβαίωσης, περιοριζόμενη πλέον μόνο στο ποσό των _____ ευρώ. Τέλος, πρέπει να αποδοθεί στην ανακόπτουσα – εκκαλούσα εταιρία το κατατεθέν παράβολο και των δύο βαθμών, ενώ, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, πρέπει να απαλλαγεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας από τα δικαστικά έξοδα και των δύο βαθμών, κατ’ άρθρο 275 παρ. 1 εδαφ. ε΄ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

 

ΔΙΑ  ΤΑΥΤΑ

 

- Απορρίπτει την έφεση κατά το μέρος που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

 

- Δέχεται την έφεση κατά το μέρος που στρέφεται κατά της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

- Εξαφανίζει την _____ οριστική απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα _ ).

 

- Κρατεί, δικάζει και δέχεται την από _____ ανακοπή της ανακόπτουσας – εκκαλούσας εταιρίας.

 

- Μεταρρυθμίζει την _____ πράξη ταμειακής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών (ήδη ΚΕΜΕΕΠ), περιορίζοντας αυτή στο ποσό __________ (______)

 

- Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου και των δύο βαθμών.

 

- Απαλλάσσει την Περιφέρεια Θεσσαλίας από τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας – εκκαλούσας εταιρίας και για τους δύο βαθμούς.

 

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στις __________.

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΗ               ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΠΑΤΣΗ