ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΘηβών 320/2023

 

ΔΕΗ - Ανεξόφλητα τιμολόγια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος - Παραγραφή πενταετής -.

 

Πενταετής παραγραφή αξιώσεων της ΔΕΗ από ανεξόφλητα τιμολόγια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Τα ανεξόφλητα τιμολόγια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα άμα τη λήψη τους. Όταν παραγραφεί η κύρια αξίωση συμπαραγράφονται και οι παρεπόμενες από αυτή αξιώσεις ακόμη και αν δεν συμπληρώθηκε η παραγραφή που ισχύει για αυτές, στις οποίες περιλαμβάνεται και η αξίωση περί τόκων.

 

 

Αριθμός απόφασης 320/2023

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

(Τακτική Διαδικασία)

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Κωνσταντίνα Τσέκου, Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Θηβών και από τη Γραμματέα Χρυσούλα Κυριάκου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημοσίως στο ακροατήριό του στις 8-12-2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ - ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: . , κατοίκου Θήβας (οδός . , αριθ. . ), με ΑΦΜ . , η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ελευθέριου Κτιστάκι (AM ΔΣ Θηβών 90, γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Θ./08-12-2022).

 

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ - ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Η. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30), με ΑΦΜ . της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Θωμά Καταπόδη (AM ΔΣ Θηβών 107, γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Θ./13-12-2022).

 

Η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θηβών την από 5-08-2020 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./11-08-2020 αγωγή. Το ανωτέρω Δικαστήριο, δικάζοντας ερήμην της εναγομένης και ήδη εκκαλούσας δέχτηκε κατ’ ουσίαν την αγωγή με τη με αριθμό 6/2021 οριστική του απόφαση. Η εναγομένη και ήδη εκκαλούσα προσέβαλε την απόφαση αυτή με την από 5-06-2021 έφεσή της, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./08-06-2021 στο Ειρηνοδικείο Θηβών και πράξης προσδιορισμού ./ΕΦΜ/19-01-2022 στο παρόν Δικαστήριο, προσδιοριζομένης δυνάμει αυτής για συζήτηση μετ’ αναβολήν για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και εγγράφηκε στο πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις κατατεθείσες προτάσεις τους.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΊΉ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η υπό κρίση έφεση της εναγομένης και ήδη εκκαλούσας κατά της με αριθμό 6/2021 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Θηβών, εκδοθείσας ερήμην της κατά την τακτική διαδικασία, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή της ενάγουσας και ήδη εφεσίβλητης και υποχρεώθηκε αυτή (εναγομένη και ήδη εκκαλούσα) να της καταβάλει το ποσό των 6.679,84 ευρώ εκ των οποίων το ποσό των 6.321,19 ευρώ με το νόμιμο τόκο από 25-05-2015 και μέχρι την εξόφληση, ενώ το ποσό των 358,65 ευρώ ατόκως, έχει ασκηθεί νομίμως και εμπροθέσμως, καθώς ασκήθηκε στις 8-06-2021, ενώ η ανωτέρω εκκαλουμένη απόφαση επιδόθηκε την 11η-05-2021 (βλ. σχετική επισημείωση δικαστικής επιμελήτριας . επί του αντιγράφου της απόφασης που επιδόθηκε στην εναγομένη), ήτοι ασκήθηκε εντός τριάντα ημερών από την επίδοση αυτή (άρθρα 495§1, 511, 513§1β, 516§1, 517 και 518§1 ΚΠολΔ), φέρεται δε αρμοδίως προς εκδίκαση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρο 17Α ΚΠολΔ). Επομένως, πρέπει η έφεση να γίνει τυπικά δεκτή. Περαιτέρω, δεδομένου on η εναγομένη - εκκαλούσα δικάστηκε ερήμην στον πρώτο βαθμό, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση έφεση, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση, κατά το μέρος που προσβάλλεται με την έφεση (άρθρο 528 ΚΠολΔ), να κρατηθεί η υπόθεση και να συζητηθεί από το παρόν Δικαστήριο, κατά την ίδια τακτική διαδικασία, αφού η εμπρόθεσμη και παραδεκτή άσκηση έφεσης κατ’ αποφάσεως που εκδόθηκε σαν να ήταν παρών ο διάδικος, επιφέρει την εξαφάνιση της αποφάσεως μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους τυχόν υποβληθέντες πρόσθετους λόγους εφέσεως, χωρίς να απαιτείται προς τούτο να περιέχει η έφεση παραδεκτό και βάσιμο λόγο [ΑΠ 1140/2008 Δ40 (2009). 187, ΑΠ 884/2007 ΧρΙΔ 8 (2008).52, ΕφΑΘ 2933/2012 ΤΝΠ ΔΣΑ, Απαλαγάκη Ερμηνεία ΚΠολΔ έκδοση 5η άρθρο 528, σελ. 1351 παρ.3].

 

Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη εκθέτει ότι συνήψε με την εναγόμενη και ήδη εκκαλούσα σύμβαση, με αντικείμενο την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος 50 περιόδων, τριφασικό, για επαγγελματική χρήση, για τις ανάγκες του ακινήτου επί της οδού . αριθ. . , στη Θήβα, με αριθμό παροχής . , με τίμημα προβλεπόμενο από τα ισχύοντα τιμολόγιά της. Ότι ορίστηκε σε περίπτωση μη καταβολής ενός λογαριασμού να οφείλονται τόκοι υπερημερίας. Ότι, με βάση τους όρους της σύμβασης η ενάγουσα παρείχε στην εναγόμενη ηλεκτρικό ρεύμα και η τελευταία είχε την υποχρέωση να της καταβάλει την αξία του καταναλωθέντος ρεύματος που αναγραφόταν στον αντίστοιχο μετρητή. Ότι η εναγόμενη κατά το χρονικό διάστημα από 21-11 -2013 έως 25-05-2015 δεν της κατέβαλε την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος, που κατανάλωσε. Ότι εξαιτίας των ανωτέρω οφείλει η εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 6.679,84 ευρώ, το οποίο αναλύεται, σύμφωνα με τον ενσωματωμένο στην αγωγή πίνακα ανάλυσης οφειλών, στο ποσό των 6.174,54 ευρώ, που αντιστοιχεί στην αξία της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε, στο ποσό των 358,65 ευρώ που αντιστοιχεί στους τόκους υπερημερίας, οι οποίοι έχουν υπολογισθεί έως την ημερομηνία λήξης του τελευταίου λογαριασμού, ήτοι έως 25-05-2015, στο ποσό των 128,83 ευρώ που αντιστοιχεί στο ΕΦΚ και στο ποσό των 17,82 ευρώ που αντιστοιχεί στο ΔΕΤΕ. Με βάση το ιστορικό αυτό η ενάγουσα ζητεί να υποχρεωθεί η εναγόμενη, με προσωρινώς εκτελεστή απόφαση, να της καταβάλει το ποσό των 6.679,84 ευρώ, νομιμοτόκως από 25-05-2015, ημέρα λήξης προθεσμίας πληρωμής του τελευταίου εκδοθέντος λογαριασμού, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, κυρίως μεν κατά τις διατάξεις της πώλησης, επικουρικά κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, καθώς και να καταδικαστεί στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή παραδεκτώς εισήχθη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θηβών, ως καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την τακτική διαδικασία, η δε αγωγή είναι νόμιμη, στηριζόμενη κατά την κύρια βάση της στις διατάξεις των άρθρων 341, 346, 361, 513 επ., 947 παρ. 2 ΑΚ, 907, 908 παρ. 1 και 176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ και ως προς την επικουρική της βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού, στις διατάξεις των άρθρων 3, 174, 180, 346, 904 παρ. 1 Α.Κ, πλην του αιτήματος καταβολής τόκων από την 25-05-2015, άλλως από την επίδοση της αγωγής και εφεξής επί του ποσού των αιτουμένων τόκων ύψους 358,65 ευρώ, διότι για τη γένεση της αξιώσεως για τόκους τόκων δεν αρκεί κατά το ουσιαστικό δίκαιο η άσκηση της κύριας αγωγής για τη νομιμότοκη καταβολή του οφειλόμενου κεφαλαίου, όπως αρκεί, κατ’ άρθρ. 346 Α.Κ., η άσκηση της αγωγής αυτής για τη γένεση τόκων επί του κεφαλαίου αυτού (η απαίτηση για τους οποίους είναι παρεπόμενη του κεφαλαίου, που ζητείται με την αγωγή) αλλά απαιτείται, εάν δεν υπάρχει συμφωνία περί ανατοκισμού, η άσκηση ξεχωριστής αγωγής για τους τόκους τόκων, αφού το αίτημα καταβολής τόκων επί του ποσού των καθυστερούμενων τόκων δεν θεωρείται παρεπόμενο της κύριας απαιτήσεως (ΑΠ 1403/2013, ΑΠ 174/2013). Πρέπει, επομένως, η αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι δεν υπόκειται σε καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου, διότι η ενάγουσα Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) απολαμβάνει όλων των δικαστικών και δικονομικών προνομίων του Δημοσίου (άρθρο 1 παρ. 2 και 4 παρ. 1 του Ν. 1468/1950, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 26 του από 28/28.1.1951 β. διατάγματος, που δεν καταργήθηκε, το π.δ. 360/1991 «περί εξόδου της ΔΕΗ από το δημόσιο τομέα» ούτε με τους νόμους 1914/1990 και 1947/1991 - ΑΠ 73/2003, ΑΠ 1789/2002, ΑΠ 4/2001 ΝΟΜΟΣ), τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 10 του Ν. 2941/2001, ενώ έχει τηρηθεί η διαδικασία του Ν.4640/2019 (βλ. τη με ημερομηνία 1- 12-2020 έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση).

 

Από όλα τα ανεξαιρέτως τα με επίκληση προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, είτε για να ληφθούν υπόψη ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) από το Δικαστήριο, αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Με το από 14-05-2010 συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για επαγγελματική χρήση η ενάγουσα ανέλαβε, ως «Προμηθευτής», την υποχρέωση έναντι της εναγομένης να ηλεκτροδοτήσει το κείμενο στη Θήβα και επί της οδού . , αριθ. .  ακίνητό της με «εναλλασσόμενο ρεύμα 50 περιόδων τριφασικό, τάσεως 181 βολτ, ισχύος περίπου 15 KVA», αυτή δε ως «Καταναλωτής» να καταβάλλει την αξία του καταναλωμένου ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου. Στα πλαίσια της υποχρεώσεώς της αυτής η ενάγουσα παρέσχε στην εναγομένη την υπ' αριθ. .  παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με τιμολόγιο Γ21 επαγγελματικό. Ωστόσο παρά το γεγονός ότι η εναγομένη έκανε χρήση του παρεχόμενου ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις της, έπαυσε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της και δεν κατέβαλε στην ενάγουσα, ως όφειλε, τα συνολικά ποσά των λογαριασμών που εξέδιδε και της απέστελλε και αφορούσαν τη χρονική περίοδο από 21-11-2013 έως 25-05-2015. Ο τελευταίος λογαριασμός εκδόθηκε στις 29-04-2015 (με λήξη προθεσμίας πληρωμής στις 25-05-2015) με συνολικό ποσό πληρωμής 6.679,84 ευρώ, μετά την αφαίρεση της προκαταβολής ποσού τριακοσίων (300) ευρώ που είχε καταβάλει η εναγομένη και των χρεώσεων ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ και ΕΡΤ, το οποίο μέχρι σήμερα οφείλεται στην ενάγουσα. Η εκπλήρωση της παροχής από την εναγόμενη είχε συμφωνηθεί με τη σύμβαση σε ορισμένη (δήλη) ημέρα, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας πληρωμής εκάστου λογαριασμού της ΔΕΗ, η οποία έγκαιρα σχετικώς ειδοποιείτο, με τη παρέλευση δε της ημερομηνίας αυτής κατέστη υπερήμερη. Η ένδικη αξίωση της ενάγουσας Δ.Ε.Η. για την καταβολή του τιμήματος της παρεχόμενης από αυτήν στην εναγομένη ηλεκτρικής ενέργειας και εκτελέσεως της μεταξύ τους καταρτισθείσας συμβάσεως παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (που αποτελεί σύμβαση πωλήσεως-ΠΠρΘεσ 24446/1999 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Μ. Μαγγίβα, σε Γεωργιάδη - Σταθόπουλο ΑΚ, αρθρ. 513, αρ. 5, Βαθρακοκοίλη ΕΡΝΟΜΑΚ Τόμος Τ', ημίτομος Α, Ειδικό Ενοχικό, αρθρ. 513, αρ. 114), γεννήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 21-11-2013 έως 25-05-2015, αφού κατ’ αυτό το χρονικό διάστημα επήλθε το δικαιοπρακτικό γεγονός της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, από το οποίο πηγάζει η ένδικη απαίτηση, ήταν δε δυνατή και η δικαστική επιδίωξη της αντίστοιχης απαιτήσεως του τιμήματος, που αναλογούσε στη μηνιαία καταναλισκόμενη εκ μέρους της εναγομένης ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον η ενάγουσα δεν επικαλείται νομικούς λόγους που την εμπόδιζαν να επιδιώξει δικαστικός το αντίστοιχο τίμημα (ΠΠρΘεσ 24446/1999 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Άλλωστε οι ένδικες αξιώσεις είναι περιοδικώς καταβλητέες (επαναλαμβανόμενες παροχές), διαφόρου μεν κάθε φορά ύψους, αλλά σαφώς καθορισμένου εκ των προτέρων περιεχομένου, οι οποίες δεν διατελούν ως προς τη γένεση και ύπαρξή τους υπό αίρεση, αλλά παράγονται διά μόνης της παρόδου του αναγκαίου χρόνου (κατά τη βούληση των συμβαλλομένων ΑΠ 330/1985, ΕφΠατρ 949/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Συνεπώς, η παραγραφή της αξιώσεως για καταβολή του τιμήματος της καταναλισκομένης από την εναγόμενη ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του έτους 2013 και δη από 21-11-2013 μέχρι 31-12-2013, ποσού 393,15 ευρώ, άρχισε από το τέλος του οικονομικού έτους 2013, ήτοι από 1-01-2014 και μέχρι την άσκηση της υπό κρίση αγωγής στις 3-09-2020 (βλ. την υπ. αριθ. ./3-09-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Εύβοιας . ), παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας και επομένως η ένδικη αξίωση της ενάγουσας για το χρονικό διάστημα από 21-11-2013 μέχρι 31-12-2013 έχει υποκύψει στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 250.1 ΑΚ πενταετή παραγραφή. Επίσης, η παραγραφή της ένδικης αξιώσεως που αναφέρεται στο έτος 2014, συνολικού ποσού 6.184,67 ευρώ, άρχισε να τρέχει από 1-01-2015 και έως την άσκηση της υπό κρίση αγωγής στις 3-09-2020, παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας, οπότε η ένδικη αξίωση για το έτος 2014 υπέκυψε στην ως άνω πενταετή παραγραφή. Ο ισχυρισμός δε της ενάγουσας, που στοιχειοθετεί την αντένσταση της διακοπής της παραγραφής, ότι δηλαδή με την αποστολή του από 25-11-2019 εξωδίκου, σύμφωνα με το περιεχόμενο του οποίου καλείτο η εναγομένη να καταβάλει το σύνολο των ανεξόφλητων λογαριασμών (βλ. τη με αριθ. ./4-12-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Εύβοιας . ), αναγνωρίσθηκε η εκζητούμενη στο σύνολό της οφειλή (εκ μέρους της), αφού αυτή δεν εναντιώθηκε, ούτε αμφισβήτησε τα οφειλόμενα ποσά και συνεπώς χώρησε διακοπτικό της παραγραφής γεγονός, τυγχάνει απορριπτέος, αφού σε καμία περίπτωση από τη σιωπή της εναγομένης δεν μπορεί να συναχθεί αναγνώριση της οφειλής (ΑΠ 924/977, ΕφΔωδ 86/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Ούτε πάλι ευσταθεί ο ισχυρισμός της ενάγουσας ότι το χρονικό σημείο εκκίνησης της παραγραφής μετατοπίζεται στην ημερομηνία έκδοσης του εκκαθαριστικού «τελικού» λογαριασμού, ήτοι την 29η-04-2015, αφού σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 4 όρο του από 14-05-2010 συμβολαίου παροχής ρεύματος, που έγινε αμοιβαίως αποδεκτό από τους διαδίκους: «Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος με την παρουσίαση του σχετικού λογαριασμού να καταβάλλει στον Προμηθευτή το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ρεύμα που του προσφέρθηκε ή του χορηγήθηκε με βάση το Συμβόλαιο αυτό». Τα ανεξόφλητα δηλαδή τιμολόγια παροχής ρεύματος έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα άμα τη λήψη τους από την εναγομένη και καμία επιρροή δεν ασκεί το γεγονός της αποστολής συγκεντρωτικού λογαριασμού στις 29-04-2015. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η ένδικη αξίωση της ενάγουσας για το χρονικό διάστημα από 21-11-2013 έως 31-12-2014 υπέκυψε στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250.1 ΑΚ και συνεπώς πρέπει να απορριφθεί κατ’ ουσίαν η αγωγή ως προς το ανωτέρω ποσό των 6.577,82 ευρώ, γενομένης δεκτής και από ουσιαστική άποψη της σχετικής ανατρεπτικής ένστασης παραγραφής (άρθρα 247, 250 αρ. 1, 253 και 277 ΑΚ) που παραδεκτά προέβαλε η εναγομένη. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι τουλάχιστον από τις 18-07-2014 και μετά δεν υπήρξε κατανάλωση ρεύματος, γεγονός που προκύπτει από τους αποσταλέντες στην εναγομένη λογαριασμούς, στους οποίους δεν αποτυπώνεται κατανάλωση ενέργειας. Το συνολικό ποσό δε των 102,02 ευρώ, που αιτείται επιπλέον η ενάγουσα (αφαιρουμένου από του αιτηθέντος ποσού των 6.679,84 ευρώ του ποσού των 6.577,82 ευρώ που έχει παραγραφεί), αφορά σε τόκους υπερημερίας για το χρονικό διάστημα από 23-01-2015 έως 23-03-2015 επί του κεφαλαίου, το οποίο έχει, κατά τα ως άνω εκτεθέντα, παραγραφεί, σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στο άρθρο 274 ΑΚ, όταν παραγραφεί η κύρια αξίωση συμπαραγράφονται και οι παρεπόμενες από αυτήν αξιώσεις, και αν ακόμα δεν συμπληρώθηκε η παραγραφή που ισχύει για αυτές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αξίωση περί τόκων (Γ. Τσουλούφας σε Λεοντή ΔΕΑΚ Τόμος 1, έκδοση 2020, άρθρο 274, αριθ. 1-2, σελ. 764-765, Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ άρθρ. 274, αρ. 2, Βαθρακοκοίλη ΕΡΝΟΜΑΚ Τόμος Α', Γενικές Αρχές, αρθρ. 274, αρ. 2), κι επομένως το σχετικό κονδύλιο έχει παραγραφεί και θα πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο. Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων, θα πρέπει η υπό κρίση αγωγή να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη κατά την κύρια βάση της, αλλά και ως προς την επικουρική του αδικαιολογήτου πλουτισμού, καθώς η παραγραφή της κύριας αξίωσης αποτελεί νόμιμη αιτία πλουτισμού (ΑΠ 976/2012, ΑΠ 924/2006, ΕφΑΘ 3619/2022 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Γ. Γιαννακόπουλος σε Λεοντή ΔΕΑΚ Τόμος 1, έκδοση 2020, άρθρο 904, αριθ. 9, σελ. 2325). Τέλος, τα δικαστικά έξοδα αμφότερων των βαθμών δικαιοδοσίας πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων λόγω της δυσχέρειας των εφαρμοσθέντων κανόνων δικαίου (άρθρα 179, 183 και 191 §2 ΚΠολΔ), ενώ θα πρέπει να διαταχθεί η απόδοση στην εκκαλούσα του παράβολου που κατέθεσε για την άσκηση της έφεσης αυτής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατ’ ουσίαν την έφεση κατά της με αριθμό 6/2021 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Θηβών, το οποίο δίκασε τη διαφορά των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία.

 

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την ανωτέρω εκκαλουμένη απόφαση.

 

ΚΡΑΤΕΙ και δικάζει την από 5-08-2020 (αριθ. εκθ. καταθ. ./11-08-2020) αγωγή.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ στο σύνολό τους τα δικαστικά έξοδα, αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας, μεταξύ των διαδίκων.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του κατατεθέντος για την άσκηση της έφεσης παράβολου στην εκκαλούσα (με κωδικό . ).

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Θήβα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 19 Οκτωβρίου 2023, χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ