ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΣπάρτης 178/2022

 

Πλειστηριασμός. Ακύρωση πράξης δήλωσης και δήλωσης συνέχισης αναγκαστικής κατάσχεσης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων. Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Εξουσία κατ' εξαίρεση νομιμοποίησης μη δικαιούχου διαδίκου δεν απονέμεται στις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν με τον ν. 3156/2003. Διαφορετικά νομικά πλαίσια ν. 3156/2013 και ν. 4354/2015. Εφαρμόζει την ΑΠ 822/2022.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Χρήστου Τσιράκη, δικηγόρου Άργους, Οικονομολόγου).

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 178/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Ανδρέα - Ορέστη Ποττάκη, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 14η Οκτωβρίου 2022, χωρίς την σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των:

 

ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΕΣ: 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», πρωην εταιρεία με την επωνυμία «. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στη Σπάρτη, .χλμ Ε.Ο. Σπάρτης Γυθείου και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. ., κάτοικος Σπάρτης .χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου και 3. ., κάτοικος Σπάρτης, .χλμ Ε.Ο. Σπάρτης Γυθείου, οι οποίοι παραστάθηκαν διά του πληρεξούσιου τους Δικηγόρου, Γεωργίου Χαραλαμπίδη, ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

 

ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: 1) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο ALPHA BANK, που εκπροσωπείται νόμιμα και έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αριθ. 40, η οποία δεν παραστάθηκε 2) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕς ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ ., υπό την ιδιότητα της, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «COSMOS SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY ΟΟΜΡΑΝΥ», που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 Victoria Buildings, Haddington Road Dublin 4, D04 XN32), όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 08-10-2021 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 11-10-2021, με αριθ. πρωτοκόλλου ./11-10-2021 στον τόμο . και α/α ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 και του υπ' αριθ. ./8-10-2021 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών ., η οποία τελευταία αλλοδαπή εταιρεία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA ΒΑΝΚ», με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ. 40, με αριθ. ΓΕΜΗ . και ΑΦΜ ., νομίμως εκπροσωπούμενη (ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθ. ΓΕΜΗ . και ΑΦΜ ., κατόπιν διάσπασης της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία-πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 του ν. 2515/1997, την παρ. 3 του άρθρου 54, την παρ. 3 του άρθρου άρθρου 57 και των άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. ./7-4-2021 Πράξη Διάσπασης του Συμβολαιογράφου Αθηνών ., εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την υπ' αριθ. πρωτ. ./16-4-2021 απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της διασπώμενης και της επωφελούμενης με τις υπ' αριθ. πρωτ. ./16-4-2021 και ./16-4-2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα), δυνάμει της από 8-10-2021 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, καταχωρηθείσας νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 11-10-2021 με αριθ. πρωτ. ./11-10-2021 στον τόμο 13 και με α/α 3, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ν. 2844/2000, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας της Δικηγόρου, Μαρίας Μαδημένου, η οποία κατέθεσε σημείωμα.

 

Οι ανακόπτοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 10-10-2022 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου Ασφ. ./2022 ανακοπή τους, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για την δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, εκφωνήθηκε και συζητήθηκε.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των παριστάμενων διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Κατ' άρθρο 966 παρ.1 ΚΠολΔ, εάν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον, υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε σαράντα ημέρες, αφού τηρηθούν οι προϋποθέσεις της προδικασίας του. Ο νέος πλειστηριασμός επισπεύδεται κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 973 ΚΠολΔ. Δηλαδή η διαδικασία ξεκινάει με την υποβολή σχετικής δήλωσης συνέχισης απ' τον επισπεύδοντα ή από άλλο δανειστή με εκτελεστό τίτλο, έχοντα επιδώσει επιταγή προς εκτέλεση. Για τη δήλωση συντάσσεται πράξη και ο νέος πλειστηριασμός ορίζεται από το συμβολαιογράφο εντός της ανωτέρω προθεσμίας με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς (Ε. Κιουπτσίδου - Στρατουδάκη σε Κεραμέως/Κονδύλη/Νίκα «Ερμηνεία ΚΠολΔ», 2η έκδ. 2021, υπό το άρθρο 966, σελ. 431-432, αρ. 4, Χ. Απαλαγάκη, ΚΠολΔ, αρθρ. 966, αριθμ. 3, Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Ειδικό Μέρος IΙα, 2η έκδ. 2017, σελ. 517 αρ. 112).

 

Περαιτέρω, κατ' άρθρο 973 παρ.1 ΚΠολΔ, εάν για οποιονδήποτε λόγο ο πλειστηριασμός δεν έγινε κατά την ημέρα που είχε οριστεί, επισπεύδεται πάλι με δήλωση που κατατίθεται στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και συντάσσεται σχετική πράξη. Η νέα ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού δυο μήνες από την ημέρα της δήλωσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση τριών μηνών από την ημέρα αυτή. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού εντός τριών ημερών μεριμνά, ώστε να αναρτηθεί η γνωστοποίηση της δήλωσης και η ημέρα του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Κατά την παρ.2 του ίδιου άρθρου κάθε δανειστής, εφ' όσον έχει απαίτηση που στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο και κοινοποίησε στον καθ' ου η εκτέλεση επιταγή προς εκτέλεση, μπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασμό. Κατά δε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, εάν ένας δανειστής, άλλος από τον επισπεύδοντα, θέλει να επισπεύσει τον πλειστηριασμό κατά την παράγραφο 2, πρέπει να το δηλώσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και να συνταχθεί σχετική πράξη. Εάν ο δανειστής αυτός έχει και ο ίδιος επιβάλει κατάσχεση, η δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού επέχει θέση ανάκλησης της δικής του κατάσχεσης. Αντίγραφο της πράξης επιδίδεται μέσα σε τρεις ημέρες από τη δήλωση στον αρχικώς επισπεύδοντα. Ο πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον του ίδιου υπαλλήλου. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού εντός τριών ημερών μεριμνά, ώστε να αναρτηθεί η γνωστοποίηση της δήλωσης και η ημέρα του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Κατά την παρ. 6 του ίδιου άρθρου, αντιρρήσεις για οποιοδήποτε λόγο που αφορά το κύρος της δήλωσης συνέχισης και υποκατάστασης, ασκούνται με ανακοπή μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της κατά την παράγραφο 1 ανάρτησης. Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα ημέρες από την κατάθεση της και γίνεται με τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.. Κατά της απόφασης που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από τη συζήτηση της ανακοπής δεν επιτρέπεται η άσκηση ένδικων μέσων. Η τελευταία αυτή ειδική ανακοπή κατά των δηλώσεων συνέχισης πλειστηριασμού και υποκατάστασης άλλου δανειστή εισήχθη το πρώτον με το ν. 4335/2015. Και αυτό γιατί μέχρι τις τροποποιήσεις του νόμου αυτού η σχετική ανακοπή κατά των δηλώσεων αυτών ασκούνταν στην προθεσμία του άρθρου 934 περ. β ΚΠολΔ, όπως ίσχυε προ του ν. 4335/2015, ήτοι μέχρι τον πλειστηριασμό, πρώτη δε πράξη εκτελέσεως θεωρούνταν ανάλογα η δήλωση συνέχισης ή υποκατάστασης (ΑΠ 610/2002ΤΝΠ Νόμος). Ωστόσο, μετά την αναμόρφωση του άρθρου 934 με το ν. 4335/2015 και τη συγχώνευση των περιπτώσεων α και β του προϊσχύσαντος άρθρου 934 στην περίπτωση α του νέου άρθρου 934 με προθεσμία άσκησης της ανακοπής ενιαία 45 ημερών απ’ την ημέρα της κατάσχεσης και διατήρηση της ανακοπής κατά του πλειστηριασμού ως περίπτωση β (τέως γ), η εν λόγω ανακοπή κατά των δηλώσεων συνέχισης πλειστηριασμού και υποκατάστασης δεν μπορεί να υπαχθεί σε καμία απ’ τις προβλεπόμενες πλέον περιπτώσεις του άρθρου 934, έτσι ώστε να επιλεγεί απ' το νομοθέτη να εισαχθεί γι’ αυτές μία ιδιαίτερη ανακοπή, που ρυθμίστηκε αυτοτελώς στο νέο άρθρο 973 παρ. 6 (Ε. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη ό.π., υπό το άρθρο 973, σελ. 481-483, αρ. 15, Π. Γέσιου-Φαλτσή, ό.π., σελ. 425, αρ. 39). Είναι δε προφανές ότι ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος ισχύει και για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής κατά της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού σε περίπτωση ματαίωσης του προηγούμενου λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών του άρθρου 966 παρ. 1 ΚΠολΔ, που αποτελεί μία ειδική μορφή δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού του άρθρου 973 παρ. 1 ΚΠολΔ, έτσι ώστε και η τελευταία αυτή ανακοπή να προβλέπεται και να ρυθμίζεται απ' το άρθρο 973 παρ. 6 ΚΠολΔ (ΜΠρΘεσ 8145/2020 ΤΝΠ Νόμος). Με την ανακοπή αυτή του άρθρου 973 παρ. 6 ΚΠολΔ δύνανται να προβάλλονται λόγοι, οι οποίοι αφορούν το κύρος της δήλωσης αυτής (ΜΠΧαλκ 24/2022 ΤΝΠ Νόμος). Περαιτέρω ο νόμος, στην περίπτωση της μεταβίβασης απαιτήσεων με σκοπό την τιτλοποίηση κατά τους ορισμούς του ν. 3156/2003, δεν απονέμει στην εταιρεία διαχειρίσεως (με την οποία συμβάλλεται η εταιρεία αποκτήσεως) την ιδιότητα του μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου, έστω και έμμεσα χωρίς πανηγυρική) διατύπωση ώστε η τελευταία να ασκεί ως μη δικαιούχος διάδικος, κατά παραχώρηση του νομοθέτη, αγωγές και άλλα ένδικα βοηθήματα ενώπιον των δικαστηρίων για τα δικαιώματα της εταιρείας αποκτήσεως, αιτούμενη έννομη προστασία στο όνομα του, όπως ρητά πράττει για τις εταιρίες διαχειρίσεως του ν. 4354/2015 στο άρθρο 2 § 4 αυτού. Με άλλα λόγια δεν της απονέμει ενεργητική κατ' εξαίρεση νομιμοποίηση. Ρυθμίζει απλά τους όρους και το πλαίσιο της εκτελέσεως εξώδικων διαχειριστικών (νομικών ή υλικών) πράξεων με σκοπό την είσπραξη (για λογαριασμό της εντολέως της, δικαιούχου) των απαιτήσεων από τους οφειλέτες (ΑΠ 822/2022), ώστε η εταιρία διαχείρισης να μην νομιμοποιείται να προβεί σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Τέλος από τον συνδυασμό των άρθρων 591,632 §§ 2 εδ. β' και 6, 933, 937 § 3 ΚΠολΔ, όπως ισχύουν, προκύπτει ότι οι ανακοπές κατά διαταγής πληρωμής και κατά πράξης εκτέλεσης που ασκούνται μετά την 1.1.2016 εκδικάζονται αποκλειστικά κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (ΚΠολΔ 614 επ.). Σύμφωνα με το 591 § 6 ΚΠολΔ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του άρθρου 1 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87 Α/23.7.2015) και εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο ένατο § 2 του αυτού άρθρου και νόμου, για τα κατατιθέμενα από τις 1.1.2016 ένδικα μέσα και αγωγές, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις αν η υπόθεση δεν υπάγεται στη διαδικασία κατά την οποία έχει εισαχθεί, το δικαστήριο αποφαίνεται γι' αυτό αυτεπαγγέλτως και διατάσσει την εκδίκαση της υπόθεσης κατά τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία δικάζεται. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, τουλάχιστον όπως μέχρι τώρα ερμηνευόταν, το δικαστήριο έχει την ευχέρεια είτε να κρατήσει την υπόθεση και να τη δικάσει με την προσήκουσα διαδικασία, με γνώμονα την αρχή της οικονομίας της δίκης, εφόσον βεβαίως έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της προσήκουσας διαδικασίας και δη όσον αφορά την προδικασία (π.χ. τήρηση προθεσμιών επιδόσεως, κατάθεσης προτάσεων κλπ.) ή όσον αφορά άλλες επιταγές του νόμου (π.χ. προσκόμιση του πιστωτικού τίτλου και μάλιστα στο πρωτότυπο μέχρι τη συζήτηση για όσες αγωγές αφορούν πιστωτικούς τίτλους), τις οποίες δύναται το δικαστήριο να ελέγξει και αυτεπαγγέλτως, είτε, εάν δεν έχουν τηρηθεί οι ως άνω προϋποθέσεις ή οι διάδικοι στερούνται δικονομικών ευχερειών, δικαιωμάτων και αποδεικτικών μέσων, να την παραπέμψει στο αρμόδιο δικαστήριο προς εκδίκαση σε ιδιαίτερη συζήτηση σε άλλη συνεδρίαση του, το οποίο θα δικάσει κατά την προσήκουσα διαδικασία, εφόσον βεβαίως τούτο επιβάλλεται από άλλη δικονομική αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης για την ορθή, πλήρη και ισορροπημένη προπαρασκευή των διαδίκων (για μετά την ισχύ του ν. 4335-2015 βλ. σχετ. ΜΠρΧίου 165/2017, ΜΠρΛαμ 22/2017, ΜΠρΑαμ 113/2016).

 

Οι ανακόπτοντες με την υπό κρίση ανακοπή εκθέτουν ότι, δυνάμει της υπ' αριθ. ./17-10-20214 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, υποχρεώθηκαν να καταβάλουν στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ΒΑΝΚ», με αριθ. ΓΕΜΗ . και ΑΦΜ ., το ποσό των 298.034,49€, πλέον τόκων και εξόδων. Ότι η ανωτέρω διαταγή πληρωμής εκδόθηκε για οφειλή τους, από την αναφερόμενη σύμβαση πίστωσης, όσον αφορά την πρώτη ανακόπτουσα και εγγυήσεως, όσον αφορά τους λοιπούς, την οποία είχαν υπογράψει με την ως άνω αναφερόμενη τραπεζική εταιρία. Ότι με επίσπευση αρχικά της ως άνω τραπεζικής εταιρίας, κατασχέθηκε αναγκαστικά με την υπ' αριθ. ./1-11-2018 έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως ακίνητης περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Κορίνθου, ., το περιγραφόμενο ακίνητο της οφειλέτιδας, πρώτης ανακόπτουσας. Ότι την 12η του μηνός Ιουνίου 2019 διενεργήθηκε ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ο οποίος ματαιώθηκε, λόγω της μη εμφάνισης πλειοδοτών και συντάχθηκε προς τούτο η υπ' αριθ. ./12-6-2019 πράξη του υπαλλήλου του πλειστηριασμού. Ότι εν συνεχεία η τραπεζική εταιρία, «ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ» με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ. 40, με αριθ. ΓΕΜΗ . και ΑΦΜ ., νομίμως εκπροσωπούμενη, ως καθολική διάδοχος της ως άνω ανώνυμης εταιρείας, κατόπιν διάσπασης της, με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας, πώλησε και μεταβίβασε επιχειρηματικές απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων και την επιδικασθείσα, με την υπ' αριθ. ./17-10-2014 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, απαίτηση, στην εταιρία ειδικού σκοπού τιτλοποίησης «COSMOS SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 Victoria Buildings, Haddington Road Dublin 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρησης στο μητρώο εταιρειών Ιρλανδίας ., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ν. 2844/2000, δυνάμει της από 8-10-2021 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, καταχωρηθείσας νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 11-10-2021 με αριθ. πρωτ. ./11-10-2021 στον τόμο 13 και α/α 3, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ν. 2844/2000,  η οποία επέχει θέση αναγγελίας κατ' άρθρο 10 παρ. 10 ν. 3156/2003. Ότι ταυτοχρόνως η ως άνω εταιρεία ειδικού σκοπού ανέθεσε στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 ν. 3156/2003 και δυνάμει της από 8-10-2021 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 11-10-2021 με αριθ. πρωτ. ./11-10-2021 στον τόμο . και αύξοντα αριθ. . και του υπ' αριθ. ./8-10-2021 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών, .. Ότι η ανωτέρω μεταβολή δικαιούχου γνωστοποιήθηκε στην καθ' ης ο πλειστηριασμός με την από 1-9-2022 επιταγή γνωστοποίησης μεταβολής δικαιούχου κατ' άρθρο 925ΚΠολΔ, με την υπ' αριθ. ./1-9-2022 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης .. Ότι η 2η καθ' ης η ανακοπή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, κατέθεσε στην   υπάλληλο του πλειστηριασμού, ., Συμβολαιογράφο Σπάρτης, την από 29-9-2022   παραγγελία για επαναληπτική διαδικασία πλειστηριασμού της εμφανισθείσας ως πληρεξούσιου Δικηγόρου της επισπεύδουσας, . και δήλωσε στην υπάλληλο του πλειστηριασμού, ότι η ως άνω δανείστρια (ειδική διάδοχος) επιθυμεί τη συνέχιση του άνω πλειστηριασμού, δίδοντας προς αυτόν την ειδική εντολή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 966 και 959 ΚΠολΔ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την επανάληψη της διαδικασίας την 2η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00'έως 12:00'και με τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό της ως άνω κατασχεθείσας ακίνητης περιουσίας το ποσό των 600.000€, όπως και η υπάλληλος του πλειστηριασμού έπραξε. Με βάση τα παραπάνω, οι ανακόπτοντες ζητούν για τους λόγους που αναλυτικά εκθέτουν σε αυτή την ακύρωση α) της με αριθ. ./17-10-2014 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου β) της υπ' αριθ. ./1-11-2018 κατασχετήριας έκθεσης του Δικαστικής Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Κορίνθου, ., καθώς και γ) της από 1-9-2022 επιταγής προς πληρωμή, που βρίσκεται στο τέλος του αντιγράφου του Α' απογράφου εκτελεστού της ως άνω με αριθ. ./17-10-2014 Διαταγής Πληρωμής, δ) της με αριθ. ./29-9-2022 δήλωσης επίσπευσης πλειστηριασμού και τέλος δ) να καταδικαστεί η καθ' ης στην καταβολή των δικαστικών τους εξόδων. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση ανακοπή, όσον αφορά την προσβολή της δήλωσης επίσπευσης πλειστηριασμού, παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, ως καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδίου (άρθρα 973 παρ.3,6 και 933 παρ. 1,2 ΚΠολΔ), για να δικασθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (686 επ. ΚΠολΔ).

 

Σημειωτέον ότι, αν και η επιταγή προς πληρωμή ως πράξη έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης προσβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ εντός της προθεσμίας του άρθρου 934 ΚΠολΔ και όχι με την ανακοπή του άρθρου 973 παρ.6 ΚΠολΔ (η πρώτη εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών και η δεύτερη κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων), εν προκειμένω, από το περιεχόμενο του δικογράφου της υπό κρίση ανακοπής, προκύπτει ότι η από 1.9.2022 επιταγή προς πληρωμή, επιδοθείσα αυθημερόν, κάτωθι του αντιγράφου εξ απογράφου εκτελεστού της προαναφερθείσας διαταγής πληρωμής, συντάχθηκε και επιδόθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 925 παρ.1 και 919 αρ.2 ΚΠολΔ στο πλαίσιο συνέχισης της ένδικης αναγκαστικής εκτέλεσης. Δηλαδή, η επιδοθείσα επιταγή δεν συνιστά πράξη για την έναρξη νέας αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά εκτελεστική πράξη αναγκαία για τη συνέχιση της ήδη εν εξελίξει εκτελεστικής διαδικασίας εκ μέρους της διαχειρίστριας της απαίτησης για λογαριασμό της ειδικής διαδόχου της αρχικής δανείστριας, δηλαδή για την ενεργοποίηση της διάταξης του άρθρου 919 περ.2 ΚΠολΔ. Επομένως, η ανακοπή είναι παραδεκτή και καθ' ο μέρος στρέφεται κατά της ανωτέρω επιταγής. Όσον όμως αφορά την προσβολή του κύρους της διαταγής πληρωμής και της κατασχετήριας έκθεσης, ήτοι τις σωρευόμενες ανακοπές κατ' άρθρο 632 και 933ΚΠολΔ, το παρόν Δικαστήριο δεν μπορεί να δικάσει, καθώς ως προς αμφότερες τυγχάνει εφαρμογής η ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, ως προς δε την ανακοπή κατ' άρθρο 632 ΚΠολΔ, πέραν του εσφαλμένου της διαδικασίας το παρόν Δικαστήριο τυγχάνει και καθ' ύλην αναρμόδιο, καθώς λόγω ποσού (298.034,49 ευρώ) η υπόθεση υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Συνεπώς η μεν ανακοπή κατ' άρθρο 632ΚΠολΔ θα πρέπει να παραπεμφθεί προς εκδίκαση στο αρμόδιο καθ' ύλην και κατά τόπο Πολυμελές Πρωτοδικείο Σπάρτης, ενώ η ανακοπή κατ' άρθρο 933ΚΠολΔ σε άλλη ιδιαίτερη συζήτηση και συνεδρίαση του παρόντος Δικαστηρίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των διαφορετικών δικονομικών κανόνων της, όπως είναι και η τήρηση πρακτικών ακροαματικής αποδεικτικής διαδικασίας, όπως απαιτείται και συνάδει κατά την προσήκουσα ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, κατά την οποία πρέπει να εκδικασθεί η υπόθεση, προκειμένου έτσι να τηρηθούν οι δικονομικοί κανόνες της διαδικασίας αυτής, σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν στις αρχικές νομικές σκέψεις της παρούσης.

 

Με τον πρώτο λόγο ανακοπής τους οι ανακόπτοντες ζητούν την ακύρωση της από 1-9-2022 επιταγής προς πληρωμή, που βρίσκεται στο τέλος του αντιγράφου του Α' απογράφου εκτελεστού της ως άνω με αριθ. ./17-10-2014 Διαταγής Πληρωμής και της με αριθ. ./29-9-2022 δήλωσης επίσπευσης πλειστηριασμού, διότι η 2η καθ' ης εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στερείτο ενεργητικής νομιμοποίησης, για αμφότερες τις πράξεις εκτέλεσης, δεδομένου ότι η συναφθείσα βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 μεταξύ αυτής και της εταιρείας απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμβαση διαχείρισης απαιτήσεων διέπεται από το Ν. 3156/2003, δεν έχουν επ' αυτής εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4354/2015, δεν χορηγείται επομένως εκ του νόμου σ' αυτήν κατ εξαίρεση νομιμοποίηση. Ο λόγος αυτός ανακοπής προβάλλεται παραδεκτά μόνο από την 1η ανακόπτουσα, καθώς οι λοιποί ανακόπτοντες δεν νομιμοποιούνται ενεργητικώς, δεδομένου ότι ο πλειστηριασμός αφορά ακίνητο της 1ης ανακόπτουσας, είναι δε κατά τα εκτιθέμενα στην ανωτέρω μείζονα σκέψη νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 1 - 3Α και 2§4 Ν4354/2015, 10§§1, 8, 14, 16 Ν3156/2003, 3 2844/2000, 713 επ., 211 ΑΚ, 919,924, 925 ΚΠολΔ και θα πρέπει να εξεταστεί στην ουσία του.

 

Από όλα τα νομίμως, από τους διαδίκους, προσκομιζόμενα και επικαλούμενα, με τις προτάσεις τους, έγγραφα πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η τραπεζική εταιρία, «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA  ΒΑΝΚ» με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ. 40, με αριθ. ΓΕΜΗ . και ΑΦΜ ., νομίμως εκπροσωπούμενη, ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ΒΑΝΚ», με αριθ. ΓΕΜΗ . και ΑΦΜ ., κατόπιν διάσπασης της με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας, δυνάμει της από 8-10-2021 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, καταχωρηθείσας νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 11-10-2021 με αριθ. πρωτ. ./11-10-2021 στον τόμο . και α/α ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ν. 2844/2000, πώλησε και μεταβίβασε επιχειρηματικές απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων και την επιδικασθείσα με την υπ' αριθ. ./17-10-2014 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, απαίτηση, στην εταιρία ειδικού σκοπού τιτλοποίησης «COSMOS SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY*, με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 Victoria Buildings, Haddington Road Dublin 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρησης στο μητρώο εταιρειών Ιρλανδίας 700585, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ν. 2844/2000, η οποία επέχει θέση αναγγελίας κατ' άρθρο 10 παρ. 10 ν. 3156/2003. Ταυτοχρόνως η ως άνω εταιρεία ειδικού σκοπού ανέθεσε την διαχείριση στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 ν. 3156/2003 και δυνάμει της από 8-10-2021 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 11-10-2021 με αριθ. πρωτ. ./11-10-2021 στον τόμο . και αύξοντα αριθ. . και του υπ' αριθ. ./8-10-2021 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών, .. Ήτοι πιθανολογείται ότι αμφότερες οι ανωτέρω συμβάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τον Ν 3156/2003 και διέπονται από αυτόν. Συνεπώς, η 2η καθ' ης, διαχειρίστρια εταιρεία, φέρει την ιδιότητα της αντιπροσώπου της ανωτέρω δικαιούχου εταιρείας (COSMOS SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY) και δεν έχει αποκτήσει την ιδιότητα του κατ' εξαίρεση νομιμοποιούμενου (μη δικαιούχου) διαδίκου, αφού ο ανωτέρω νόμος δεν απονέμει σ' αυτήν τέτοια ιδιότητα, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, αφού η κατ' εξαίρεση νομιμοποίηση των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων αντλείται απ' ευθείας από το νόμο, εφόσον έχει συναφθεί η προβλεπόμενη από τον Ν 4354/2015 σύμβαση (βλ. Κιτσαρα, Η περαιτέρω μεταβίβαση απαιτήσεως από δάνεια και πιστώσεις μετά την αρχική απόκτηση της από «εταιρεία αποκτήσεως» του Ν. 4354/2015, σε ΧρΙΔ 2019.305). Η δε περγραφόμενες στην ανωτέρω σύμβαση εξουσίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων, δεν δύνανται να θεμελιώσουν νομιμοποίηση της για διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον του Δικαστηρίου και επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης, καθόσον η συμβατική θεμελίωση της νομιμοποιήσεως, εκτός του ότι παραβλάπτει αυθαιρέτως τα συμφέροντα του αντιδίκου του νομιμοποιούμενου, οδηγεί και σε διεύρυνση των υποκειμενικών ορίων της δίκης και του δεδικασμένου δυνάμει ιδιωτικής βουλήσεως, γι' αυτό και θεωρείται ανεπίτρεπτη (ΑΠ 45/2007 Δ 2007.583). Η δε ανέκκλητη εντολή, που παρέχεται για την είσπραξη απαιτήσεως (ΑΚ 724§2) δεν ενσωματώνει και δυνατότητα στον εντολοδόχο διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης στο όνομα του. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, η καθ' ης δεν νομιμοποιείτο ενεργητικά αφενός στην επίδοση της από 1-9-2022 επιταγής προς πληρωμή, που βρίσκεται στο τέλος του αντιγράφου του Α' απογράφου εκτελεστού της ως άνω με αριθ. 194/17-10-2014 Διαταγής Πληρωμής, και της με αριθ. ./29-9-2022 δήλωσης επίσπευσης πλειστηριασμού, ενώπιον της υπαλλήλου του πλειστηριασμού, ., Συμβολαιογράφου Σπάρτης.

 

Πρέπει κατά συνέπεια ο ως άνω λόγος της ανακοπής να γίνει δεκτός και ως ουσία βάσιμος. Ακολούθως πρέπει η ανακοπή κατ' άρθρο 973 παρ. 6, 966 παρ. 2 ΚΠολΔ να γίνει δεκτή ως ουσία βάσιμη και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες από 1-9-2022 επιταγή προς πληρωμή, που βρίσκεται στο τέλος του αντιγράφου του Α' απογράφου εκτελεστού της ως άνω με αριθ. ./17-10-2014 Διαταγής Πληρωμής, και συνακόλουθα και η βάσει της ως άνω επιταγής εκδοθείσα με αριθμό με αριθ. ./29-9-2022 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού. Η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφιστεί στο σύνολο της, λόγω της ιδιαίτερης δυσχέρειας ως προς την ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόσθηκαν (άρθρο 179 ΚΠολΔ, η εφαρμογή του οποίου δεν αποκλείεται από τη διάταξη του άρθρου 84§2 εδ. γ' Ν 4194/2013 « Κώδικας Δικηγόρων», όπως έχει αυτό τροποποιηθεί από το άρθρο 14§3 Ν 4236/2014).Τέλος η μεν ανακοπή κατ' άρθρο 632ΚΠολΔ θα πρέπει να παραπεμφθεί προς εκδίκαση στο αρμόδιο καθ' ύλην και κατά τόπο Πολυμελές Πρωτοδικείο Σπάρτης (διαδικασία περιουσιακών διαφορών), ενώ η ανακοπής κατ' άρθρο 933ΚΠολΔ σε άλλη ιδιαίτερη συζήτηση και συνεδρίαση του παρόντος Δικαστηρίου, προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της ειδικής διαδικασίας περιουσιακών διαφορών.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή κατ' άρθρο 973 παρ. 6, 966 παρ. 2 ΚΠολΔ.

 

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την από 1-9-2022 επιταγή προς πληρωμή, που βρίσκεται στο τέλος του αντιγράφου του Α' απογράφου εκτελεστού της ως άνω με αριθ. ./17-10-2014 Διαταγής Πληρωμής, και συνακόλουθα και τη βάσει της ως άνω επιταγής εκδοθείσα με αριθμό ./29-9-2022 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού - επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, ., Συμβολαιογράφου Σπάρτης

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη

 

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ α) την σωρευόμενη κατ' άρθρο 632 ΚΠολΔ ανακοπή στο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Σπάρτης και β) την σωρευόμενη κατ' άρθρο 933 ΚΠολΔ ανακοπή σε άλλη συνεδρίαση του παρόντος Δικαστηρίου, προκειμένου να εκδικασθούν κατά την ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Σπάρτη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του την 27η Οκτωβρίου 2022 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων Δικηγόρων τους.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                      (για τη δημοσίευση)