ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠειρ 1605/2024

 

Όταν ενεργείται αναγκαστική εκτέλεση με βάση διαταγή πληρωμής, ο καθ’ ού η εκτέλεση μπορεί να προβάλει τις αντιρρήσεις του κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης με την προβλεπόμενη από το άρθρο 933 του ΚΠολΔ ανακοπή. Οι αντιρρήσεις αυτές μπορεί να αφορούν και την τυπική και ουσιαστική εγκυρότητα του εκτελούμενου τίτλου και συνεπώς και την ύπαρξη της απαίτησης για την οποία έχει εκδοθεί η διαταγή πληρωμής, εφόσον αυτή δεν έχει αποκτήσει δύναμη δεδικασμένου, ακόμα κι αν δεν έχει ασκηθεί ανακοπή κατ' αρ. 632, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν έχει γίνει η δεύτερη επίδοση. Ακύρωση της εκτελεστικής διαδικασίας εξαιτίας διαδικαστικού απαραδέκτου κατά το στάδιο της έκδοσης του εκτελεστού τίτλου. Η καθ’ ης εταιρεία διαχείρισης, δεν απέδειξε την ενεργητική της νομιμοποίηση, διότι δεν προσκόμισε κρίσιμα νομιμοποιητικά έγγραφα, δυνάμει των οποίων θα μπορούσε εγγράφως να αποδείξει την εκχώρηση της απαίτησης και την ανάθεση της διαχείρισής της.

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πειραιώς Γεωργίου Καλτσά)

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1605/2024

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Σοφία Κωστούλα, Πρωτόδικη, την οποία όρισε το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά, και από τον Γραμματέα

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Μαρτίου 2024 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ: . του . κατοίκου .  οδός … με Α.Φ.Μ. ..., η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Γεωργίου Καλτσά, δικηγόρου Πειραιώς (ΑΜ ΔΣΠ 3231), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις και προσκόμισε το με αριθμό Α... γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του δικηγορικοί) συλλόγου Πειραιώς.

 

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ...  και τον διακριτικό τίτλο ... που εδρεύει στη ... επί της Λεωφόρου ... με Α.Φ.Μ. ... και αρ. Γ.Ε.ΜΗ ..., νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την υπ’  αριθμόν ././29.11.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ως μη δικαιούχου διαδίκου και ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία ... καταχώρισης στο μητρώο εταιριών της Ιρλανδίας ..      όπως νόμιμα εκπροσωπείται, κατά τα οριζόμενα στο από 18-6-2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Διαχείρισης Απαιτήσεων, όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο και ισχύει, στην οποία δικαιούχο της απαίτησης, η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ... και τον διακριτικό τίτλο ... έχει εκχωρήσει και μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της από δάνεια και πιστώσεις, δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως και αναγγέλθηκε στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών) και σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3156/2003, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της .,  ο οποίος κατέθεσε προτάσεις και προσκόμισε το με αριθμό Α... γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του δικηγορικού συλλόγου Πειραιώς.

 

Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 21-12-2023 ανακοπή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και η οποία έλαβε γενικό/ειδικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης ././22-12-2023, προσδιορίστηκε προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, γράφτηκε στο πινάκιο, εκφωνήθηκε με τη σειρά της από αυτό και συζητήθηκε.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν στο ακροατήριο.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η ανακόπτουσα με την υπό κρίση ανακοπή της ζητεί, για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους, την ακύρωση: α) της από 25-11-2022 επιταγής προς πληρωμή παρά πόδας επικυρωμένου αντιγράφου εκ του με αριθμό ./2022 α' εκτελεστού απογράφου της με αριθμό ./2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, β) της από 26-10-2023 γραπτής εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε στη δικαστική επιμελήτρια της Περιφέρειας του ... από τη δικηγόρο Αθηνών ..., και γ) της με αριθμό ./13-11- 2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της ίδιας ως άνω δικαστικής επιμελήτριας. Τέλος, ζητεί να καταδικαστεί η καθ' ης η ανακοπή στη δικαστική της δαπάνη. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα το υπό κρίση δικόγραφο αφορά ανακοπή εκ του άρθρου 933 ΚΠολΔ, στο δικόγραφο της οποίας παραδεκτά σωρεύονται αντιρρήσεις κατά περισσοτέρων πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας, που επισπεύδεται σε βάρος της ανακόπτουσας, η οποία παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτοί) του Δικαστηρίου, που είναι καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (933, 937 παρ. 3 ΚΠολΔ), κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (937 παρ. 3, 614 επ., όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το ν. 4335/2015), διότι η επιταγή, δυνάμει της οποίας επισπεύδεται η διαδικασία της ένδικης αναγκαστικής κατάσχεσης, επιδόθηκε στην ανακόπτουσα στις 2- 12-2022 (σχετ. η με αριθμό ./2-12-2022 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών ., ήτοι μετά την 1η-1-2016 (άρθρο ένατο παρ. 2 και 3 του ν. 4335/2015-μεταβατικές διατάξεις). Περαιτέρω, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 933 παρ. 1 και 934 παρ. 1 περ. α' ΚΠολΔ), ήτοι εντός της προβλεπόμενης από τη διάταξη του άρθρου 934 παρ.1 περ. α' ΚΠολΔ προθεσμίας των 45 ημερών, αφού η προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, δυνάμει της οποίας επιβλήθηκε η αναγκαστική κατάσχεση σε βάρος της περιουσίας της ανακόπτουσας επιδόθηκε σε αυτή στις 13-11-2023 (σχετ. η με αριθμό  .Α΄/13-11-2023 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών .) και η ανακοπή επιδόθηκε στην καθ' ης η ανακοπή στις 27-12-2023 (σχετ. η με αριθμό  .Γ' /27-12-2023 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά ., καθόσον οι λόγοι της ανακοπής αφορούν σε ελαττώματα της απαίτησης, αλλά και αντιρρήσεις κατά περισσότερων πράξεων της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και του εκτελεστού τίτλου, τα ελαττώματα του οποίου, παρότι δεν αναφέρονται στην ως άνω τροποποιηθείσα διάταξη του άρθρου 934 παρ. 1 περ. α' εδ. α' ΚΠολΔ, ως λόγος που προβάλλεται εντός της προβλεπόμενης απ’ αυτή προθεσμίας, πρέπει να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στην προθεσμία αυτή και εξακολουθεί να αποτελεί παραδεκτό λόγο της ανακοπής του άρθρου 933 παρ. 1 ΚΠολΔ, αφού στην τελευταία διάταξη οι αντιρρήσεις κατά του εκτελεστού τίτλου ρητά εξακολουθούν να αναφέρονται ως λόγος που μπορεί να προβληθεί με την προβλεπόμενη στη διάταξη αυτή ανακοπή (βλ. Ευδοξία Κιουπτσίδου - Στρατουδάκη, Ζητήματα από το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015, Εισήγηση στην ΕΣΔΙ, ήδη δημοσιευθείσα στον Αρμενόπουλο 2016, τεύχος 1ο). Πρέπει, συνεπώς, η υπό κρίση ανακοπή να γίνει δεκτή κατά το τυπικό της μέρος και να διερευνηθεί περαιτέρω και ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της.

 

Από τα άρθρα 623 και 624 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, δεν εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή και το ποσό των χρημάτων που οφείλεται είναι ορισμένο. Εξάλλου, από τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 626 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής, που καταθέτει ο δικαιούχος της απαίτησης (άρθρο 106 ΚΠολΔ) στη γραμματεία του δικαστηρίου, πρέπει να περιέχει, εκτός άλλων στοιχείων, την απαίτηση και το ακριβές ποσό των χρημάτων με τους τυχόν οφειλομένους τόκους, των οποίων ζητείται η καταβολή και ότι σ’ αυτή πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της, καθώς και το πρόσωπο του δικαιούχου και του οφειλέτη (ΑΠ 784/1994), στα οποία -σε περίπτωση ειδικής ή καθολικής διαδοχής στο πρόσωπο του αιτούντος ή του καθ' ου η αίτηση- περιλαμβάνονται και τα απαιτούμενα προς τούτο νομιμοποιητικά έγγραφα. Αν δεν προσκομισθούν στον αρμόδιο δικαστή το αργότερο πριν την έκδοση της διαταγής πληρωμής τα ανωτέρω έγγραφα, ο τελευταίος οφείλει, κατ' άρθρο 628 παρ. 1 α' ΚΠολΔ, να απορρίψει τη σχετική αίτηση ως απαράδεκτη. Αν δε παρά την έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋπόθεσης εκδοθεί διαταγή πληρωμής, αυτή ακυρώνεται ύστερα από ανακοπή του καθ' ου η διαταγή, κατά τα άρθρα 632 και 633 ΚΠολΔ. Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής στην περίπτωση αυτή απαγγέλλεται, λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και της δυνατότητας απόδειξης της ουσιαστικής απαίτησης με τη βραδύτερη προσαγωγή των ως άνω αποδεικτικών εγγράφων. Έτσι το δικαστήριο, που δικάζει την ανακοπή, αν από τα έγγραφα, που προσκομίστηκαν μέχρι την ημέρα έκδοσης της διαταγής πληρωμής, δεν αποδεικνύεται η απαίτηση και το ποσό της, καθώς και η νομιμοποίηση του αιτούντος και του καθ' ου η αίτηση σε περίπτωση διαδοχής, δεν μπορεί να διαγνώσει, στηριζόμενο σε άλλα στοιχεία, διαφορετικά από αυτά, που προσκομίστηκαν και υποβλήθηκαν στο δικαστή που εξέδωσε τη διαταγή και συγκεκριμένα σε έγγραφα προσκομιζόμενα το πρώτον στη δίκη της ανακοπής, αλλά οφείλει να δεχθεί το αίτημα της ανακοπής και να ακυρώσει τη διαταγή πληρωμής, λόγιο διαδικαστικού απαραδέκτου, χωρίς όμως η απόφαση αυτή να παράγει δεδικασμένο ως προς την ύπαρξη της απαίτησης, η οποία δεν διαγνώστηκε (ΟλΑΠ 10/1997, ΑΠ 434/2022, ΑΠ 914/2018). Περαιτέρω, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 10 ν. 3156/2003 και 3 ν. 2844/2000, σε συνδυασμό με την ΥΑ 161338 ΦΕΚ Β 1688/2003 (Καθορισμός εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003) (ήδη ΥΑ 207/2020), προκύπτει ότι για να συντρέχουν οι προϋποθέσεις νομιμοποίησης εταιρίας ειδικού σκοπού και συναφώς οι προϋποθέσεις για την έκδοση από αυτήν διαταγής πληρωμής από απαίτηση προερχόμενη από σύμβαση πίστωσης, η οποία έχει εκχωρηθεί βάσει σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων τιτλοποιηθεισών κατά την έννοια του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 πρέπει να προσκομίζονται: α) σύμβαση πίστωσης ή/και της πρόσθετης πράξης, β) απόσπασμα από τα εμπορικά βιβλία της τράπεζας, στο οποίο αποτυπώνεται η κίνηση των τηρουμένων προς εξυπηρέτηση της δανειακής σύμβασης λογαριασμών, το οποίο (απόσπασμα) βάσει όρου της σχετικής σύμβασης αποτελούσε πλήρη απόδειξη, γ) εξώδικη καταγγελία της σύμβασης πίστωσης, δ) φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης καταχώρισης περίληψης της σύμβασης εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων στο ενεχυροφυλακείο Αθηνών στα δημόσια βιβλία του άρθρου 3 Ν.2844/2000, που τηρούνται σ' αυτό, ε) φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης καταχώρισης περίληψης της σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών του άρθρου 3 Ν. 2844/2000, που τηρούνται σ' αυτό, στ) φωτοαντίγραφο αποσπάσματος καταλόγου, που χορηγήθηκε το ενεχυροφυλακείο Αθηνών από το καταχωρισθέν στα βιβλία του Ν. 2844/2000, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των οφειλετών και των μεταβιβασθεισών επιχειρηματικών απαιτήσεων, μετά των παρεπομένων ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων τους, ζ) φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης καταχώρισης περίληψης της σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων και τυχόν μεταβολών - προσθηκών της σύμβασης αυτής στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών και η) φωτοαντίγραφο αποσπάσματος καταλόγου, που χορηγήθηκε από το Ενεχυροφυλακείο Αθηνών από το καταχωρισθέν στα βιβλία του Ν. 2844/2000, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των οφειλετών, σε περίπτωση δε που υπάρχει αναμεταβίβαση της επίδικης απαίτησης που είχε μεταβιβαστεί για τους σκοπούς της τιτλοποίησης στην εταιρεία ειδικού σκοπού και αποχαρακτηρίσθηκε, να προκύπτει από την ως άνω υπό στοιχείο (ζ) βεβαίωση, καταχώριση της μεταβολής αυτής στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000, σε συνδυασμό με το ως άνω υπό στοιχείο (στ) απόσπασμα του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών εκ του παραρτήματος της καταχωρισθείσας σύμβασης, από το οποίο προκύπτει ότι μεταξύ των απαιτήσεων που αποχαρακτηρίσθηκαν και αναμεταβιβάστηκαν περιλαμβάνεται και η επίδικη (ΑΠ 434/2022, ΑΠ 909/2021, ΕφΑθ 1586/2022 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 925 παρ. 1 του ΚΠολΔ, ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος του δικαιούχου οφείλει να κοινοποιήσει στον καθ' ου η εκτέλεση επιταγή προς εκτέλεση και τα νομιμοποιούντο αυτόν έγγραφα. Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται τόσο για την έναρξη, όσο και για τη συνέχιση της εκτέλεσης που εκκίνησε από τον δικαιοπάροχο, είναι δε ανεξάρτητη και πρέπει να γίνεται ακόμα και όταν ο καθ' ου η εκτέλεση έλαβε με άλλο τρόπο γνώση της διαδοχής. Ως έγγραφα που νομιμοποιούν τον διάδοχο νοούνται αυτά που αποδεικνύουν τη διαδοχή και πρέπει να κοινοποιούνται, είτε αυτά είναι δημόσια είτε ιδιωτικά. Η παράβαση του άρθρου 925 παρ. 1 ΚΠολΔ συνεπάγεται ακυρότητα της εκτέλεσης ανεξαρτήτως βλάβης, δεδομένου ότι η φράση του νόμου «δεν δύναται να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση» είναι ισοδύναμη με την απειλή ακυρότητας. Η αναγκαστική εκτέλεση βάζει μεν συνήθως τον τύπο πριν από την ουσία, όχι, όμως, σε βαθμό που εγγίζει τα όρια της κατάχρησης. Κατ' ανάγκη λοιπόν όπως άλλωστε υποδεικνύει η ίδια η ρύθμιση του νόμου, πρέπει να επιλεγούν εκείνα μόνο τα έγγραφα, που υποδεικνύουν την συντέλεση της διαδοχής και στοιχειοθετούν τη νομιμοποίηση της διαδόχου εταιρείας (ΑΠ 1343/2022 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Έπεται πως τα έγγραφα τα οποία είναι προγενέστερα και μη ουσιώδη για την θεμελίωση της ειδικής διαδοχής και τη νομιμοποίηση του επισπεύδοντος δεν κοινοποιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 925 παρ. 1 του ΚΠολΔ. Το ίδιο ισχύει και για τα έγγραφα που είναι μεταγενέστερα της διαδοχής και δεν επηρεάζουν καθόλου τη διαδοχή που έχει ήδη επέλθει. Ο ανακόπτων επομένως, μπορεί να αμφισβητήσει την ενεργητική νομιμοποίηση βάσει των έγγραφων που του έχουν κοινοποιηθεί επικαλούμενος έλλειψη των απαιτούμενων εγγράφων, εφόσον αυτά που του έχουν κοινοποιηθεί δεν θεμελιώνουν την επικαλούμενη διαδοχή. Εξάλλου, στην περίπτωση της διαδοχής του δικαιούχου λόγω σύμβασης μεταβίβασης των τιτλοποιούμενων τραπεζικών απαιτήσεων κατά τους ορισμούς των ν. 4354/2015 και 3156/2003, με δεδομένη τη συνθετότητα και την έκταση των επιμέρους πράξεων, από τις οποίες απαρτίζεται η μεταβίβαση των απαιτήσεων και εν συνεχεία η ανάθεση της διαχείρισης αυτών, άρα και των αντιστοίχων εγγράφων που την πιστοποιούν, τα έγγραφα που ανταποκρίνονται πλήρως στη νομοτυπική μορφή των εγγράφων που αξιώνει το άρθρο 925 παρ. 1 ΚΠολΔ και την νομιμοποιούν συνιστούν: α) η καταχώριση σε περίληψη που περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία των συμβάσεων μεταβίβασης και ανάθεσης της διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρ. 3 του ν. 2844/2000, ήτοι η δημοσίευση του εντύπου που καθορίστηκε με την ως άνω αναφερόμενη με αριθμό 161/337/2003 (ήδη ΥΑ 207/2020) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Ενεχυροφυλακείο του τόπου της κατοικίας ή της έδρας του μεταβιβάζοντος, β) το σχετικό απόσπασμα των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων απ' όπου θα φαίνεται η καταχώριση της μεταβίβασης της απαίτησης του καθ' ου η εκτέλεση (ΜΕφΑθ 137/2023, ΜΕφΑθ 832/2022, ΕφΠειρ 585/2022, όλες δημοσιευμένες σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 432/2022, Ισοκράτης, ΕφΘεσ 177/2022, ΕφΘεσ 160/2022, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με τον πρώτο λόγο της ανακοπής, η ανακόπτουσα ζητεί την ακύρωση της από 25-11-2022 επιταγής προς πληρωμή, της από 26-10-2023 έγγραφης εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε στη δικαστική επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών ., και της με αριθμό ./13-11-2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της ίδιας δικαστικής επιμελήτριας, διότι δεν αποδεικνύεται ότι η καθ' ης η ανακοπή νομιμοποιούνταν ενεργητικά στην υποβολή αίτησης για την έκδοση της με αριθμό ./2022 διαταγής πληρωμής, με αποτέλεσμα αυτή (η διαταγή πληρωμής) να πάσχει ακυρότητας λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου και συγκεκριμένα λόγω μη προσκόμισης των απαραίτητων εγγράφων από τα οποία αποδεικνυόταν η ενεργητική νομιμοποίηση της καθ' ης, επιπλέον δε, δεν αποδεικνύεται ότι η καθ' ης η ανακοπή νομιμοποιούνταν ενεργητικά για την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της ακίνητης περιουσίας της, αφού εκ των προσαγόμενων προς έκδοση της ανωτέρω διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς από την καθ' ης εγγράφων, δεν αποδεικνύεται ούτε ότι η εταιρία με την επωνυμία ... είναι φορέας των δικαιωμάτων των απορρεόντων εκ της με αριθμό ./18-7-2003 σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου και των από 18-7-2003 και 10-9-2010 παραρτημάτων αυτής, που συνάφθηκε μεταξύ της ίδιας και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ..., ούτε ότι στην καθ' ης η ανακοπή έχει ανατεθεί η διαχείριση της κατ' αυτής απαίτησης της ως άνω τράπεζας και ήδη της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ..., εκ της εν λόγω σύμβασης. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω μείζονα σκέψη και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και για την ουσιαστική του βασιμότητα, αφορών την απαίτηση και την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, η οποία ελέγχεται στο πλαίσιο της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ, όπως προκύπτει από την ίδια τη διατύπωση του άρθρου, εφόσον η διαταγή πληρωμής, ως τίτλος, δυνάμει του οποίου επισπεύδεται η προσβαλλόμενη διαδικασία εκτέλεσης, δεν έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου, όπως εν προκειμένω, απορριπτομένου ως αβάσιμου του αντίθετου με τα ανωτέρω ισχυρισμού της καθ' ης η ανακοπή.

 

Από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Κατόπιν της από 20-10-2022 αίτησης της καθ' ης η ανακοπή, εκδόθηκε η με αριθμό ./2022 διαταγή πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, δυνάμει της οποίας διατάχθηκε η ανακόπτουσα να καταβάλει στην καθ' ης το συνολικό ποσό των 24.961,33 ευρώ, έντοκα από την 25-5-2021, επομένη της επίδοσης της εξώδικης καταγγελίας της δανειακής σύμβασης, με το συμβατικό επιτόκιο και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, καθώς και το ποσό των 550 ευρώ για δικαστική δαπάνη έκδοσης της ως άνω διαταγής πληρωμής για απαίτηση της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ... που απορρέει από τη με αριθμό ./18-7-2003 σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου, που συνήφθη μεταξύ της ανακόπτουσας και της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ..., η οποία απορροφήθηκε από την ανωτέρω ... και τα από 18-7-2003 και 10-9-2010 παραρτήματα αυτής. Για την έκδοση της ως άνω διαταγής πληρωμής, προσκομίστηκαν ενώπιον της εκδώσαντος αυτή Δικαστή και λήφθηκαν υπόψη, αναφορικά με την ενεργητική νομιμοποίηση της καθ’ ης η ανακοπή, τα ακόλουθα έγγαφα: α) η με αριθ. Πρωτ. ./30-4-2020 καταχώρηση στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών (τόμος ., α/α .) της περίληψης της από 30-4-2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων, που συνήφθη μεταξύ της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ... και της αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία ..., ·, β) το με αριθμό .  ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του παραρτήματος με αριθμό πρωτοκόλλου ./30-4-2020 που καταχωρήθηκε στον τόμο . και με α/α ., από το οποίο προκύπτει ότι μεταξύ των απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν με την προαναφερόμενη υπό στοιχείο α' σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων ήταν και η απαίτηση που απορρέει από τη με αριθμό ./18-7-2003 σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου και τα από 18-7-2003 και 10-9-2010 παραρτήματα αυτής (επίδικη απαίτηση), γ) η με αριθ. πρωτ. ./22-6-2021 καταχώριση στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών (τόμος . και α/α .) της περίληψης της από 18-6-2021 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων μεταξύ της ως άνω αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού και της καθ' ης η ανακοπή, δ) η με αριθ. πρωτ. ./30-4-2020 καταχώριση στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών (τόμος . και α/α .) της περίληψης της από 30-4-2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων μεταξύ της ως άνω αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού και της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ... και ε) το με αριθμό ./1-7-2013 ΦΕΚ που αφορά την απορρόφηση της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «... » από την τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «...» . Εντούτοις, από τα προσκομισθέντα προς έκδοση της με αριθμό ./2022 διαταγής πληρωμής έγγραφα δεν αποδεικνύεται ότι η καθ' ης η ανακοπή είναι διαχειρίστρια της επίδικης απαίτησης. Συγκεκριμένα, ενώ προσκομίζεται το παράρτημα που επισυνάπτεται στην από 30-4-2020 σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων (υπό στοιχείο β' ως άνω έγγραφο) και από το οποίο αποδεικνύεται ότι η επίδικη απαίτηση μεταβιβάστηκε στην προαναφερόμενη αλλοδαπή εταιρία ειδικού σκοπού, στην με αριθμό πρωτοκόλλου ./22-6-2021 περίληψη της από 18-6-2021 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, που αφορά την καθ' ης η ανακοπή, αναφέρεται ότι οι εξουσίες της διαχειρίστριας περιλαμβάνουν ύλες τις υπηρεσίες είσπραξης και εν γένει διαχείρισης τιτλοποιούμενων απαιτήσεων από συμβάσεις εμπραγμάτως εξασφαλισμένων καταναλωτικών, στεγαστικών, επιχειρηματικών και άλλων δανείων, όπως ενδεικτικά: καθορισμός επιτοκίου, ενημέρωση και εξυπηρέτηση πελατών, δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων, κ.ά. σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της από 08.04.2021 Σύμβασης Μακροπρόθεσμης Διαχείρισης Απαιτήσεων, η οποία, εντούτοις δεν προσκομίστηκε κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής, ούτε προσκομίστηκε και το Παράρτημα 1 που συνοδεύει αυτή, ώστε να μπορεί να εξακριβωθεί αν μεταξύ των απαιτήσεων, των οποίων διαχειρίστρια κατέστη η καθ' ης, περιλαμβάνεται και η επίδικη απαίτηση. Συνεπώς από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν κατά την έκδοση της ως άνω διαταγής πληρωμής, που αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο για την επίσπευση σε βάρος της ανακόπτουσας αναγκαστικής εκτέλεσης, δεν αποδείχτηκε η ενεργητική νομιμοποίηση της καθ' ης αναφορικά με την επίδικη απαίτηση. Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι στις 2-12-2022 επιδόθηκε στην ανακόπτουσα η από 25-11- 2022 ανακοπτόμενη επιταγή προς πληρωμή, στο κείμενο της οποίας γίνεται μνεία ότι η ενεργητική νομιμοποίηση της καθ' ης η ανακοπή, ως διαχειρίστριας, εδράζεται στην από 22-6-2021 σύμβαση διαχείρισης, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών και ότι αρχικός διαχειριστής της απαίτησης υπήρξε η « ... ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με την από 30-4-2020 σύμβαση διαχείρισης απαιτήσεων που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών. Ωστόσο, ως ήδη εκτέθηκε, από την ως άνω από 18-6-2021 (και όχι από 22-6-2021 σύμβαση διαχείρισης, ως εκτίθεται τόσο στην με αριθμό ./2022 διαταγή πληρωμής όσο και στην ως άνω επιταγή προς πληρωμή), δεν αποδεικνύεται ότι μεταξύ των απαιτήσεων που διαχειρίζεται η καθ' ης περιλαμβάνεται και η επίδικη απαίτηση, ούτε δε αποδείχτηκε ότι κατά την επίδοση της ανακοπτόμενης από 25-11-2022 επιταγής προς πληρωμή συγκοινοποιήθηκε στην ανακόπτουσα οποιοδήποτε περαιτέρω έγγραφο που να αφορά στην ενεργητική νομιμοποίηση της καθ' ης. Εξάλλου, και από το προσκομισθέν στα πλαίσια της παρούσας δίκης αποδεικτικού υλικού, δεν αποδεικνύεται η ανάθεση της διαχείρισης της επίδικης απαίτησης στην καθ' ης η ανακοπή. Ειδικότερα, η τελευταία δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος απόδειξης της νομιμοποίησής της, ως διαχειρίστριας της επίδικης απαίτησης, με το οποίο η ίδια βαρύνεται, ενόψει της ρητής αμφισβήτησής της με τον πρώτο λόγο της ανακοπής. Πλέον, ειδικότερα από τα προσκομισθέντα από την καθ' ης η ανακοπή σχετικά έγγραφα, υποδεικνύονται τα εξής: Στις 30-4-2020, ως ήδη εκτέθηκε ανωτέρω, υπογράφηκε μεταξύ της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ... και της αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία ... σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, στον τόμο . και με α/α . . Από το προσκομισθέν με αριθμό . ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του παραρτήματος της ως άνω σύμβασης προκύπτει ότι μεταξύ των μεταβιβασθεισών απαιτήσεων περιλαμβάνεται και η επίδικη απαίτηση σε βάρος της ανακόπτουσας, ως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω. Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, ήτοι στις 30-4-2020, υπογράφηκε μεταξύ των προαναφερόμενης αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού και της εταιρίας ... σύμβαση διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου ./30-4- 2020, στον τόμο . και με α/α . . Στον όρο δ' της ως άνω περίληψης αναφέρεται ότι στις εξουσίες του διαχειριστή συμπεριλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες είσπραξης και εν γένει διαχείρισης τιτλοποιούμενων απαιτήσεων από συμβάσεις εμπραγμάτως εξασφαλισμένων καταναλωτικών, στεγαστικών, επιχειρηματικών και άλλων δανείων, όπως ενδεικτικά: καθορισμός επιτοκίου, ενημέρωση και εξυπηρέτηση πελατών, δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων, κ.ά. σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Σύμβασης Διαχείρισης, απόσπασμα του οποίου, αναφορικά με την επίδικη απαίτηση, δεν προσκομίζεται. Ακολούθως, η από 30-4-2020 ως άνω σύμβαση διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων τροποποιήθηκε, λόγω της από 16-4-2021 διάσπασης δι' απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας της τράπεζας «...» και υποκατάστασης της νέας εταιρίας (επωφελούμενης), δυνάμει καθολικής διαδοχής, στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, εννόμων σχέσεων και εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της διασπόμενης, που εμπίπτουν στον κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας και εισφέρθηκαν στην επωφελούμενη, περίληψη δε της εν λόγω τροποποίησης καταχωρήθηκε στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, με αριθμό πρωτοκόλλου ./22-6-2021, στον τόμο . και με α/α . . Στο κείμενο της εν λόγω τροποποίησης αναφέρεται ότι με την από 18-6-2021 πράξη απαλλαγής και λύσης, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν στη λύση της από 30-4-2020 σύμβασης διαχείρισης, που καταχωρήθηκε στα ως άνω βιβλία με αριθμό πρωτοκόλλου ./30-4-2020 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αριθμό πρωτοκόλλου ./20-4-2021 μεταβολή, η οποία δεν προσκομίζεται. Στη συνέχεια, υπογράφηκε μεταξύ της ως άνω αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού και της καθ' ης η ανακοπή, η από 18-6-2021 σύμβαση διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου ./22-6-2021 στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, στον τόμο . και με α/α ., από την οποία προκύπτει ότι στις εξουσίες του διαχειριστή, ήτοι της καθ' ης η ανακοπή, περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες είσπραξης και εν γένει διαχείρισης τιτλοποιούμενων απαιτήσεων από συμβάσεις εμπραγμάτως εξασφαλισμένων καταναλωτικών, στεγαστικών, επιχειρηματικών και άλλων δανείων, όπως ενδεικτικά: καθορισμός επιτοκίου, ενημέρωση και εξυπηρέτηση πελατών, δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων, κ.ά. σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της από 08.04.2021 σύμβασης μακροπρόθεσμης διαχείρισης απαιτήσεων. Ωστόσο, λεκτέον ότι η καθ' ης η ανακοπή δεν προσκομίζει ούτε στα πλαίσια της παρούσας δίκης, τόσο την ως άνω από 8-4-2021 σύμβαση μακροπρόθεσμης διαχείρισης απαιτήσεων ή περίληψη αυτής, ούτε το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα, από το οποίο θα προκύπτουν οι απαιτήσεις των οποίων της ανατέθηκε η διαχείριση. Ακολούθως, υπογράφηκε μεταξύ της προεκτεθείσας αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού και της καθ' ης η ανακοπή, η από 10-4- 2023 περίληψη της σύμβασης μακροπρόθεσμης διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου ./11-4-2023 στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, στον τόμο . και με α/α . . Από την προσκομισθείσα αυτή περίληψη προκύπτει ότι με την από 10-4-2023 περίληψη της σύμβασης μακροπρόθεσμης διαχείρισης τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο η από 18-6-2021 περίληψη της σύμβασης μακροπρόθεσμης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων και συμπληρώθηκε το κεφάλαιο 2 (συμβατικοί όροι) του Εντύπου Δημοσίευσης Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, που δημοσιεύτηκε στις 22-6-2021 με αριθμό πρωτοκόλλου ./22-6-2021 και καταχωρήθηκε στο βιβλία του ν. 2844/2000 στον τόμο . και με α/α . αναφορικά με την από 8-4-2021 σύμβαση μακροπρόθεσμης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, σε συνέχεια της οποίας συνήφθη η από 18-6-2021 περίληψη της σύμβασης μακροπρόθεσμης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων. Αναφορικά δε με τις εξουσίες του διαχειριστή των απαιτήσεων, ήτοι της καθ' ης η ανακοπή, στην ως άνω τροποποίηση αναφέρεται ότι στις εξουσίες διαχείρισης ανήκουν όλες οι εξουσίες είσπραξης και εν γένει διαχείρισης, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά η ενημέρωση και εξυπηρέτηση οφειλετών, οι συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τους οφειλέτες, η είσπραξη, ρύθμιση και αναδιάρθρωση οφειλών, οι δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες κάθε είδους, η λογιστική παρακολούθηση και διαχείριση δανειακών λογαριασμών, η άσκηση δικαιωμάτων καταγγελίας, οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, κάθε είδους διαδικασίες είσπραξης οφειλών, η διατήρηση, διαχείριση και εκτέλεση εμπραγμάτων και ενοχικών εξασφαλίσεων, η εγγραφή εμπράγματων βαρών και η σύσταση κάθε είδους εξασφαλίσεων κ.α., αναφορικά με το σύνολο των απαιτήσεων στο χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα και με το Παράρτημα 1 της από 08-10-2021 σύμβασης μακροπρόθεσμης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων και τον όρο 6 της από 18-6-2021 περίληψης της σύμβασης μακροπρόθεσμης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτή συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο την 10-4-2023, αναφορικά με το συνολικό χαρτοφυλάκιο τιτλοποιούμενων απαιτήσεων που απορρέουν από εμπραγμάτως εξασφαλισμένα καταναλωτικά, στεγαστικά, επιχειρηματικά και άλλα δάνεια, μετά των παρεπόμενων και διαπλαστικών δικαιωμάτων και των εξασφαλίσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και απαιτήσεων κατά ασφαλιστικών εταιριών από συνδεόμενες με τα ανωτέρω δάνεια ασφαλιστικές συμβάσεις επί των ενυπόθηκων/προσημειωμένων ακινήτων, που χορηγήθηκαν από την ... ή αποκτήθηκαν από αυτόν και που απέκτησε η τος άνω εταιρία ειδικού σκοπού ..., η δε μεταβίβαση αυτών καταχωρήθηκε στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με το με αριθμό πρωτοκόλλου ./30-4-2020 έντυπο δημοσίευσης συμβάσεων και περιγράφεται στο συνημμένο σε αυτό παράρτημα, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα ακόλουθα έντυπα δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν.3156/2003 και συγκεκριμένα: α) αριθ. πρωτ. ./26-11-2020 έντυπο (τόμος . α/α .), β) αριθ. πρωτ. ./1-12-2020 (τόμος . α/α .), γ) αριθ. πρωτ. ./2-2-2021 έντυπο (τόμος . α/α .), δ) αριθ. πρωτ. ./17-3-2021 έντυπο (τόμος . α/α .), ε) αριθ. πρωτ. ./20-4-2021 έντυπο (τόμος . α/α .), στ) αριθ. πρωτ. ./27-5-2021 έντυπο (τόμος . α/α .) και ζ) αριθ. πρωτ. ./21-11-2022 έντυπο (τόμος . α/α .). Όμως, τα ως άνω τροποποιητικά του αρχικού παραρτήματος έντυπα δεν προσκομίστηκαν στα πλαίσια της παρούσας δίκης, προκειμένου να εξακριβωθεί αν, μετά τις ως άνω τροποποιήσεις του αρχικού παραρτήματος που επισυνάφθηκε στην από 30-4-2023 σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, η επίδικη απαίτηση εξακολουθεί να συμπεριλαμβάνεται σε αυτές που μεταβιβάστηκαν στην προαναφερόμενη αλλοδαπή εταιρία ειδικού σκοπού και των οποίων τη διαχείριση ανέθεσε στην καθ’ ης η ανακοπή. Συνεπώς, ο πρώτος λόγος της ανακοπής, με τον οποία αμφισβητείται η ενεργητική νομιμοποίηση της καθ' ης η ανακοπή για την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της ανακόπτουσας πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα.

 

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει, αφού γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος ο πρώτος λόγος της ανακοπής, να γίνει δεκτή και η ανακοπή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, ήτοι η από 25-11-2022 επιταγή προς πληρωμή παρά πόδας επικυρωμένου αντιγράφου εκ του με αριθμό ./2022 α' εκτελεστού απογράφου της με αριθμό ./2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η από 26-10-2023 γραπτή εντολή και πληρεξουσιότητα που δόθηκε στη δικαστική επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών ., από τη δικηγόρο Αθηνών ., και η με αριθμό  ./13-11-2023 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της ίδιας ως άνω δικαστικής επιμελήτριας, ενώ παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων της ανακοπής, αφού θεωρείται, εν προκειμένω, ότι έχει ικανοποιηθεί πλήρως το έννομο συμφέρον της ανακόπτουσας. Τέλος, η καθ' ης η ανακοπή πρέπει να καταδικαστεί, λόγω της ήττας της, στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ανακόπτουσας (άρθρ. 176, 191 παρ.2 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 63 παρ.1 στοιχ. i περ. α', 65, 66, 68 παρ. 1 ν. 4194/2013 - Κώδικας Δικηγόρων), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, λαμβανομένου υπόψη ότι η αξία του αντικειμένου της υπό κρίση ανακοπής, προκειμένου να υπολογισθούν τα δικαστικά έξοδα, ταυτίζεται πάντοτε εκ των πραγμάτων με το χρηματικό ποσό, για το οποίο επισπεύδεται η εκτέλεση, και όταν ακόμη η προσβαλλόμενη με την ανακοπή αντίρρηση δεν αφορά στην ίδια την απαίτηση, αλλά στο κύρος καθ' εαυτό των πράξεων εκτέλεσης (ΑΠ 905/2011, ΑΠ 1114/2005, ΑΠ 328/2003, ΑΠ 1117/1993 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

 

ΑΚΥΡΩΝΕΙ α) την από 25-11-2022 επιταγή προς πληρωμή παρά πόδας επικυρωμένου αντιγράφου εκ του με αριθμό ./2022 α' εκτελεστού απογράφου της με αριθμό ./2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, β) την από 26-10-2023 γραπτή εντολή και πληρεξουσιότητα που δόθηκε στη δικαστική επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών ., με Α.Φ.Μ. ... μέλος της Αστικής Εταιρίας Δικαστικών Επιμελητών ... ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός . αριθ. . και εκπροσωπείται νόμιμα, από τη δικηγόρο Αθηνών ., εταίρο της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία ..., και γ) την με αριθμό ./13-11-2023 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της ίδιας ως άνω δικαστικής επιμελήτριας.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ' ης η ανακοπή στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ανακόπτουσας, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στις 17 Μαΐου 2024, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ