ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΗλείας 347/2023

 

Ομόρρυθμη εταιρεία. Αγωγή ομόρρυθμου εταίρου κατά άλλου ομόρρυθμου εταίρου, κατά το στάδιο εκκαθάρισης της εταιρείας, για ληξιπρόθεσμες εξοφληθείσες οφειλές.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Αριθμός Απόφασης 347/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Βασιλική Ρέππα, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του παρόντος Πρωτοδικείου, Πρόεδρος Πρωτοδικών, και από τη Γραμματέα Μαρία Σπυροπούλου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 14 Δεκεμβρίου του 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

 

Του ενάγοντος : Β….. Ρ….. του Κ….. και της Ν…., κατοίκου της Τοπικής Κοινότητας Σ…. Δήμου Πύργου Ηλείας, κατόχου αριθμού φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ.] 0……, Δ.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού, ο οποίος,  δυνάμει του από 25.02.2022 ιδιωτικού εγγράφου παροχής πληρεξουσιότητας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής αρμοδίως [ΚΠολΔ 94 παρ.1, 96 παρ.1, 237 παρ.1 εδ. β], κατέθεσε εμπρόθεσμα προτάσεις [ΚΠολΔ 237 παρ.1 εδ.α ΚΠολΔ], οι οποίες υπογράφονται από την πληρεξούσια Δικηγόρο του Νικολία Διαμαντοπούλου [Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας, ΑΜ 57, γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων ΔΣΗΛ Νο Η……/…...5.2019], και παραστάθηκε στο ακροατήριο δια της ίδιας ως άνω πληρεξούσιας Δικηγόρου, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε κατά τη σειρά εγγραφής της στο οικείο πινάκιο.

 

Του εναγόμενου : Κ….. Κ….. του Ι….., κατοίκου της Τοπικής Κοινότητας Σ…. του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας, κατόχου αριθμού φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ.] 0…., Δ.Ο.Υ. Πύργου Ηλείας, ο οποίος,  δυνάμει του από 01ης.6.2022 ιδιωτικού εγγράφου παροχής πληρεξουσιότητας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής αρμοδίως [ΚΠολΔ 94 παρ.1, 96 παρ.1, 237 παρ.1 εδ. β], κατέθεσε εμπρόθεσμα προτάσεις [ΚΠολΔ 237 παρ.1 εδ.α], οι οποίες υπογράφονται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του Αριστείδη Παναγιωτόπουλο [Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας, ΑΜ173, γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων ΔΣΗΛ Νο Η…../…..6.2022], και δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε κατά τη σειρά εγγραφής της στο οικείο πινάκιο.

 

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 14.02.2022 αγωγή, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΜΤ…../…..02.2022, και με την υπ’αριθμ.1…/….9.2022 Πράξη της Αναπληρώτριας Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Ηλείας, Προέδρου Πρωτοδικών, κατά τη διάταξη του άρθρου 237 παρ.4 ΚΠολΔ, προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας [14.12.2022] και ενεγράφη στο οικείο πινάκιο με αριθμό [….].

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ότε εκφωνήθηκε κατά τη σειρά εγγραφής της  στο οικείο πινάκιο, οι διάδικοι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους με τις προτάσεις που προκατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου από το οικείο πινάκιο, ο εναγόμενος δεν παραστάθηκε (βλ. ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του). Πλην, όμως, από τη διάταξη του άρθρου 115 παρ.2 ΚΠολΔ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο πρώτο παρ.2 Ν.4335/2012, σε συνδυασμό με το γεγονός της καταργήσεως με το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ.1 του Ν.4335/2015 του άρθρου 270 ΚΠολΔ και δη του εδαφίου α της παραγράφου 1 αυτού, που όριζε ως γενικό κανόνα ότι η ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων συζήτηση είναι προφορική, συνάγεται ότι στη τακτική διαδικασία δεν καθίσταται υποχρεωτική η προφορική συζήτηση των αγωγών που έχουν κατατεθεί από την 01η.01.2016 και εφεξής και συνεπώς για αυτές η συζήτηση της υπόθεσης γίνεται και χωρίς την παρουσία των διαδίκων (πληρεξουσίων δικηγόρων τους), εφόσον αυτοί έχουν καταθέσει εμπροθέσμως προτάσεις, υποχρέωση που εν προκειμένω έχουν τηρήσει αμφότερες οι πλευρές. Συγκεκριμένα αμφότεροι οι διάδικοι, ο μεν ενάγων στις 30 Μάϊου του 2022 [30.5.2022] ο δε εναγόμενος  στις 14 Ιουνίου του 2022, κατέθεσαν εμπρόθεσμα προτάσεις εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της αγωγής, κατά το άρθρο 237 παρ.1 εδ.α ΚΠολΔ, όπως  το άρθρο 237 αντικαταστάθηκε με ισχύ από την 1η.01.2022,  δυνάμει  των  άρθρων 12 και 120 Ν.4842/2021, ΦΕΚ Α 190.

 

[α] Η ομόρρυθμη εταιρεία υπαγόμενη στην κατηγορία των προσωπικών εταιρειών συνιστά ένωση προσώπων με νομική προσωπικότητα, η οποία επιδιώκει εμπορικό σκοπό. Ως εταιρεία αποτελεί αυτοτελές υποκείμενο δικαίου ευθυνόμενη με την περιουσία της για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, οι οποίες μπορεί να δημιουργούνται είτε από πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, που προέρχονται από τη σύναψη αδικοπραξιών, είτε από εξωδικαιοπρακτικές αιτίες απορρέουσες από αδικοπραξίες των διαχειριστών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είτε από οποιαδήποτε άλλη γενεσιουργό αιτία. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ομόρρυθμης εταιρείας, που τη διαφοροποιεί από τις λοιπές εταιρείες, είναι ότι όλοι οι εταίροι ευθύνονται παράλληλα με την εταιρεία, απεριόριστα και εις ολόκληρον, με την ατομική τους περιουσία, κατά τη διάταξη του άρθρου 249 παρ.1 ΚΠολΔ. Η καθιέρωση της ατομικής ευθύνης του εταίρου στην ομόρρυθμη εταιρεία αναπληρώνει το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, ο νόμος δεν απαιτεί την ύπαρξη ενός ελάχιστου κεφαλαίου ως υπέγγυου έναντι των εταιρικών δανειστών προς εξασφάλιση των δανειστών, ώστε οιαδήποτε συμφωνία για περιορισμό ή αποκλεισμό της δεν ισχύει στις προς τα έξω σχέσεις έναντι τρίτων κατά τη διάταξη του άρθρου 258 παρ.1 του Ν.4072/2012, που συνιστά διάταξη αναγκαστικού δικαίου. Καθίσταται σαφές πως με την εν λόγω ρύθμιση επέρχεται κάμψη από την αρχή της αυτοτέλειας άλλως την αρχή του διαχωρισμού, σύμφωνα με την οποία το νομικό πρόσωπο ως αυτοτελές υποκείμενο δικαίου διακρίνεται από τα μέλη του [ΟΛΑΠ 31/1997, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», ΑΠ 1620/2014, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», ΑΠ 1205/2001, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 6334/2022, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΑιγ 93/2021, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΛαρ 210/2016, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΛαρ 95/2011, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, Αλεξανδρίδου Ελ. Δίκαιο των Εμπορικών Εταιρειών, 2η εκδ. σελ. 114, Ρόκας Ν. Εμπορικές Εταιρείες, 7η εκδ. σελ. 138-139, Μαρίνος Μ.Θ. – Κατσάς Θ.  Δίκαιο Προσωπικών Εταιρειών, σελ. 357].

 

Η λύση της εταιρείας, η εκκαθάριση, η θέση της σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης καθώς και η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε ο,τι αφορά το προγενέστερο του μετασχηματισμού της χρονικό διάστημα δεν ασκούν επιρροή στην εις ολόκληρον ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων [Μαρίνος Μ.Θ. – Κατσάς Θ. Δίκαιο Προσωπικών Εταιρειών, σελ. 358].

 

[β] Με τις διατάξεις, που περιλαμβάνονται στο ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ (άρθρα 249 έως και 294) του Ν.4072/2012 « Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή κ.λπ.» ( ΦΕΚ Α` 86/11.4.2012), η ισχύς του οποίου άρχισε από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην ορισμένων διατάξεων, που δεν ενδιαφέρουν εν προκειμένω, (άρθρο 330 παρ. 2 του νόμου), ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν στις προσωπικές εμπορικές εταιρείες (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, αφανή και κοινοπραξία). Ειδικότερα, τα θέματα που αφορούν στην ομόρρυθμη εταιρεία ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 249 έως και 270, που περιλαμβάνονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` του Μέρους αυτού. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 294 παρ. 1 και 2 του ανωτέρω νόμου, αυτός εφαρμόζεται και στις εταιρίες, οι οποίες κατά την έναρξη της ισχύος του δεν τελούν σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση, ενώ από την έναρξη ισχύος του καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 18-28, 38, 39, 47-50 και 64 του Εμπορικού Νόμου. Στο άρθρο 249 του Ν.4072/2012, Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις - ορίζεται : 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον. 2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζονται στην ομόρρυθμη εταιρεία οι διατάξεις του αστικού κώδικα για την εταιρεία, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 758 και 761 του Αστικού Κώδικα. Επίσης στο άρθρο 268 του ίδιου νόμου - Στάδιο εκκαθάρισης- ορίζεται : 1. Αν σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. 2. Τα ονόματα και η κατοικία των εκκαθαριστών εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. Το ίδιο ισχύει και σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης εκκαθαριστή. 3. Οι εκκαθαριστές υπογράφουν υπό την εταιρική επωνυμία με την προσθήκη των λέξεων "υπό εκκαθάριση". 4. Κατά την έναρξη και την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές συντάσσουν ισολογισμό. 5. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης η εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας παραδίδονται προς φύλαξη σε έναν από τους εταίρους ή σε τρίτο. Σε περίπτωση διαφωνίας ο εταίρος ή ο τρίτος ορίζεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων". Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων των άρθρων 249 και 268 του Ν.4072/2012 συνάγεται, ότι, αν σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, κατά το οποίο εφαρμόζονται, ελλείψει ειδικότερης ρύθμισης στο Ν.4072/2012, οι διατάξεις του αστικού κώδικα για την εταιρεία, ήτοι οι διατάξεις των άρθρων 777 επ. ΑΚ. Η εκκαθάριση αποσκοπεί στην περάτωση των νομικών σχέσεων, που προήλθαν από τη σύσταση και τη λειτουργία της εταιρίας και ήταν εκκρεμείς κατά τον χρόνο της λύσης της. Οι εν λόγω σχέσεις ανάγονται : α) είτε σε σχέσεις μεταξύ της εταιρίας και των τρίτων (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εξωεταιρικές σχέσεις μεταξύ εταιρίας και εταίρων, που σε αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζονται σαν τρίτοι), β) είτε σε σχέσεις από την εταιρική σύμβαση, μεταξύ των εταίρων ή μεταξύ εταίρων και εταιρίας, γ) είτε σε σχέσεις, μεταξύ των εταίρων, ως προς το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης, δηλαδή την ενεργητική εταιρική περιουσία, που απομένει μετά την εκπλήρωση των εταιρικών υποχρεώσεων. Ειδικότερα, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης γίνεται η ρευστοποίηση του ενεργητικού, η διαπίστωση και η εξόφληση των χρεών, η απόδοση των εισφορών και η διανομή, μεταξύ των εταίρων, του καθαρού ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας, που τυχόν απομένει, μετά την εξόφληση των εταιρικών χρεών και την απόδοση των εισφορών. Το στάδιο της εκκαθάρισης της ομόρρυθμης εταιρίας δεν παύει, πριν εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις αυτής, και, εάν μετά τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης διαπιστωθεί η ύπαρξη εταιρικής απαίτησης ή εταιρικού χρέους, τότε επαναλαμβάνονται οι εργασίες εκκαθάρισης και συνεχίζεται η εκπροσώπηση της εταιρίας από τον εκκαθαριστή. Επίσης από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 72, 73, 74 ΑΚ, 62, 73 ΚΠολΔ συνάγεται ότι, όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έχει και την ικανότητα να είναι διάδικος. Η ικανότητα δε αυτή, η οποία αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης, εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης. Η λύση του νομικού προσώπου της ομόρρυθμης εταιρείας δεν θίγει την ικανότητά της να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συνεπώς και την ικανότητα διεξαγωγής των δικών της, ούτε καν επιφέρει βίαιη διακοπή της δίκης, διότι και μετά τη λύση της η νομική προσωπικότητα της εταιρείας λογίζεται υφιστάμενη, εφόσον τούτο απαιτείται για τις ανάγκες και προς το σκοπό της εκκαθάρισης. Εφεξής, όπως προαναφέρθηκε, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, φορέας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της ομόρρυθμης εταιρίας εξακολουθεί να είναι το νομικό πρόσωπο αυτής, το οποίο και κινεί τις σχετικές δίκες εκπροσωπούμενο από τον εκκαθαριστή, δηλαδή η εταιρεία εκπροσωπείται από τους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι οι ίδιοι οι εταίροι, αν δεν διορίστηκαν εκκαθαριστές με συμφωνία των εταίρων ή από το δικαστήριο. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να αποκλεισθεί με ρήτρα του καταστατικού ή με απόφαση των εταίρων αλλά ακολουθεί υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως τη λύση της εταιρείας. Ακόμη και μετά τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης, αν διαπιστωθεί, ότι υπάρχει κάποια εκκρεμότητα, όπως απαίτηση ή χρέος της εταιρείας, επαναλαμβάνονται και πάλι οι εργασίες της εκκαθάρισης και συνεχίζεται η εκπροσώπηση της λυθείσας εταιρείας από τους εκκαθαριστές. Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό ούτε προκύπτει ακυρότητα, αν δεν τεθεί μετά την επωνυμία της εταιρείας η μνεία ότι τελεί υπό εκκαθάριση [ΑΠ 219/2023, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΘες 1172/2020, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ].

 

[γ] Το στάδιο της εκκαθάρισης ομόρρυθμης εταιρίας δεν παύει πριν εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις αυτής και, εάν, μετά τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης, διαπιστωθεί η ύπαρξη εταιρικής απαίτησης ή εταιρικού χρέους, τότε επαναλαμβάνονται οι εργασίες της εκκαθάρισης και συνεχίζεται η εκπροσώπηση της εταιρείας από τον εκκαθαριστή. Κατά το στάδιο δε αυτό φορέας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της εταιρείας είναι το νομικό πρόσωπο αυτής, το οποίο και κινεί της σχετικές δίκες, εκπροσωπούμενο από τον εκκαθαριστή. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και όταν επήλθε ήδη τυπική λήξη της εκκαθάρισης της εταιρείας, που επέρχεται με τη λογοδοσία των εκκαθαριστών και τη δημοσίευση του ισολογισμού της εκκαθάρισης, η ατελής δε δημοσιότητα, που ισχύει αναφορικά με την εκκαθάριση, δεν οδηγεί σε διαφορετικό συμπέρασμα. Ειδικότερα, κατά την έναρξη και την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές συντάσσουν ισολογισμό. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης η εταιρεία διαγράφεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), το οποίο αποτελεί Μητρώο Εμπορικής Δημοσιότητας και αντικατέστησε το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.), που τηρούνταν στις Νομαρχίες, και τα βιβλία Εταιριών (Ε.Π.Ε. και Προσωπικών), που τηρούνταν στα Πρωτοδικεία. Από τη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. η ομόρρυθμη εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα (άρθρο 251 παρ.2 του Ν.4072/2012). Η καταχώριση της διαγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει συστατικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι χωρίς αυτή δεν επέρχεται περάτωση της ομόρρυθμης εταιρείας. Αν, όμως, διαπιστωθεί, ότι η εταιρεία είχε και άλλες εκκρεμότητες, όπως απαίτηση ή χρέος, δεν επέρχεται η περάτωσή της, έστω και αν είχε διαγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ., λόγω δε του σχετικά συστατικού χαρακτήρα της διαγραφής δεν θίγεται η νομική προσωπικότητα της εταιρείας, εάν η εκκαθάριση δεν έχει πράγματι περατωθεί, επαναλαμβάνονται δε και πάλι οι εργασίες της εκκαθάρισης και συνεχίζεται η εκπροσώπηση της λυθείσας εταιρείας από τους εκκαθαριστές [ΑΠ 682/2023, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1996/2019, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 347/2023, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ 535/2022, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 81/2021, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΛαρ 545/2019, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ ΕφΑθ 2506/2018, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ].

 

[δ] Στη περίπτωση που εταίρος εκπληρώσει εταιρικό χρέος έναντι των εταιρικών δανειστών για το οποίο αφενός ευθύνεται η εταιρεία και αφετέρου παράλληλα και εις ολόκληρον οι εταίροι, αυτός εκ των εταίρων που κατέβαλε διατηρεί το δικαίωμα αναγωγής έναντι της εταιρείας και έναντι των λοιπών εταίρων - συνοφειλετών. Σε πρώτο στάδιο ο εταίρος κρίνεται σκόπιμο κατά τις αρχές της καλής πίστης, όπως στραφεί κατά της εταιρείας αναζητώντας το καταβληθέν ποσό, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 488 ΑΚ, δεδομένου ότι κατά την κρατούσα άποψη μεταξύ εταιρείας και εταίρων δεν υφίσταται παθητική εις ολόκληρον ενοχή. Η ποσοτική συμμετοχή των εταίρων κατά την αναγωγή προσδιορίζεται δυνάμει του άρθρου 487 παρ.1 του ΑΚ σε ίσα μέρη, εκτός αν προκύπτει κάτι άλλο από την εταιρική σχέση, όπως ενδεχόμενη πρόβλεψη ως τα κέρδη και τις ζημίες, οπότε και η αναγωγή χωρεί κατά το ποσοστό εκάστου στις ζημίες, ενώ εάν ο κατά αναγωγή εναγόμενος εταίρος  δεν δύναται να εκπληρώσει, η οφειλή κατανέμεται μεταξύ των λοιπών κατά τη μερίδα εκάστου κατά τη διάταξη του άρθρου 487 παρ.2 ΑΚ  [Μαρίνος Μ.Θ. - Κατσάς Θ. Δίκαιο Προσωπικών Εταιρειών, σελ. 371].

 

[ε] Οι εταίροι μόνο μετά το πέρας της εκκαθάρισης μπορούν να ασκήσουν τις αξιώσεις τους κατά της εταιρίας ή κατά των συνεταίρων τους από την εταιρική σχέση, μεταξύ δε αυτών περιλαμβάνεται και η αξίωση καταβολής μεριδίου από τα πραγματοποιθέντα κέρδη της εταιρίας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Τούτο δε επειδή οι παραπάνω αξιώσεις των εταίρων, πριν από το πέρας της εκκαθάρισης, πρέπει να αποτελέσουν κονδύλια του λογαριασμού της, από τα αποτελέσματα δε αυτής θα κριθεί, αν και ποιο ποσό δικαιούται να λάβει ο κάθε εταίρος, πράγμα που είναι αβέβαιο και άγνωστο όσο διαρκεί η εκκαθάριση (ΑΠ 224/2016, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 347/2023, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).

 

[στ] Από τη διάταξη του άρθρου 780 εδ.α του ΑΚ, σύμφωνα με την οποία, κατά την εκκαθάριση πρώτα εξοφλούνται τα κοινά χρέη των εταίρων απέναντι σε τρίτους καθώς και όσα υπάρχουν μεταξύ των εταίρων και κατόπιν επιστρέφονται οι εισφορές, συνάγεται ότι ο εκκαθαριστής, πριν αποδοθούν οι εισφορές, διαπιστώνει και εξοφλεί τα χρέη που υπάρχουν μεταξύ των εταίρων και προέρχονται από την εταιρική σχέση. Έτσι, οι σχετικές αξιώσεις του εταίρου κατά της εταιρείας ή των λοιπών εταίρων από την εταιρική σχέση αποτελούν κονδύλια του λογαριασμού της εκκαθάρισης και ως τέτοια ελέγχονται προκειμένου να κριθεί αν και ποιο ποσό δικαιούται να λάβει κάθε εταίρος κατά τη διανομή και δεν μπορούν να ασκηθούν αυτοτελώς κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, στις αξιώσεις δε αυτές περιλαμβάνεται και η αξίωση που προέρχεται από την εξόφληση εταιρικών χρεών με καταβολές που κάνει ένας από τους εταίρους με δικά του χρήματα. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να ασκηθούν και πριν από τη λήξη της εκκαθάρισης αξιώσεις εταίρου από την εταιρική σχέση, εάν με αυτές δεν παρεμποδίζεται ή εάν διευκολύνεται ο σκοπός της εκκαθάρισης, όπως συμβαίνει όταν η σχετική αγωγή επιδιώκει την αναγνώριση και την ικανοποίηση των απαιτήσεων της εταιρείας και γενικά κατατείνει στη διαπίστωση και συγκέντρωση της εταιρικής περιουσίας και δεν επιφέρει διατάραξη ή διάρρηξη της εσωτερικής τάξης της εταιρείας. Έτσι μπορεί να εγερθεί και πριν από το πέρας της εκκαθάρισης, μεταξύ άλλων, και αναγνωριστική αγωγή εκ μέρους εταίρου κατά της εταιρείας προς επίλυση αμφισβητήσεων που ανέκυψαν, εάν με αυτήν προάγεται η εκκαθάριση, καθώς και από τον εταίρο κατά συνεταίρων του (π.χ. για το ποσό που κατέβαλε με δικά του χρήματα προς εξόφληση εταιρικών χρεών), εάν με ασφάλεια προκύπτει ότι ισόποση τουλάχιστον αξίωση θα διατηρεί και μετά το πέρας της εκκαθάρισης ή όταν η αναμονή του κλεισίματος του τελικού λογαριασμού της εκκαθάρισης για την άσκηση των από την εταιρική σχέση αξιώσεων δεν θα ανταποκρινόταν στο περί δικαίου αίσθημα, τα κριτήρια όμως αυτά και ιδίως το τελευταίο πρέπει να ερμηνεύονται στενά, για να μην καθίσταται ο πιο πάνω περιορισμός κενός τύπος [ΕφΑθ 347/2023, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, Εφ Αθ 3865/2020, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΘες 1172/2020, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΘες 423/2018, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 2506/2018, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 793/2002, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ].

 

[ζ] Η αξίωση από την αναγωγή υπόκειται στην εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ και όχι στην βραχυπρόθεσμη πενταετή παραγραφή του άρθρου 269 ΑΚ, που αφορά σε αξιώσεις τρίτων για τα εταιρικά χρέη [Μαρίνος Μ.Θ. – Κατσάς Θ. Δίκαιο Προσωπικών Εταιρειών σελ. 373].

 

Στη προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αγωγή, ο ενάγων εκθέτει ότι δυνάμει του από 27 Δεκεμβρίου 2000 ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης ομορρύθμου εταιρείας, που έχει δημοσιευθεί νόμιμα στα βιβλία δημοσιεύσεων του Πρωτοδικείου Ηλείας, με αύξοντα αριθμό …./….12.2000, συνέστησε με τον εναγόμενο ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Κ.Κ….-Β. Ρ….. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»  και τον διακριτικό τίτλο «…..», με Α.Μ.Ε. ……, με έδρα τον Πύργο, επί της οδού 28ης …… και ……, με αντικείμενο την εκμετάλλευση επιχείρησης καφετέριας- καφέ μπάρ-SNAK BAR-πιτσαρίας-εστιατορίου- καταστήματος παροχής πρόχειρων φαγητών και άλλων συναφών ειδών και με ποσοστό συμμετοχής πενήντα τοις εκατό [50%]. Ότι για τη σύσταση της ανωτέρω εταιρείας ο ίδιος συνεισέφερε την ατομική του επιχείρηση  με τον διακριτικό τίτλο «…..» επί της οδού 28ης ….. αρ….., ως καφετέρια μπαρ, η αξία της οποίας αποτιμήθηκε στο ποσό  των 10.000.000 δραχμών ενώ ο εναγόμενος εισέφερε το ποσό των πέντε εκατομμυρίων δραχμών. Ότι κατά τον όγδοο όρο του καταστατικού της ως άνω εταιρείας συμφωνήθηκε ότι έκαστος εξ αυτών ως εταίρος θα συμμετάσχει στα καθαρά κέρδη και στις ζημίες της εταιρείας κατά ποσοστό πενήντα [50] τοις εκατό. Ότι, δυνάμει του από 10 Μάϊου του έτους 2012 ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης της ομόρρυθμης εταιρείας, που έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία δημοσιεύσεων εταιρειών του Πρωτοδικείου Ηλείας με αύξοντα αριθμό …/….5.2012, επήλθε η λύση της ως άνω εταιρείας. Περαιτέρω ο ενάγων ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας  της ως άνω εταιρείας δημιουργήθηκαν οικονομικές υποχρεώσεις αυτής προς την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) εκ της μη καταβολής εισφορών και τέλους επιτηδεύματος του Ν.3986/2011 ανερχόμενες στο ποσό των 12.231,75 ευρώ πλέον των αναλογούντων προσαυξήσεων εξ ευρώ 4.087,88 και πλέον των αναλογούντων τελών εξ ευρώ 96,00, ήτοι συνολικά στο ποσό των 16.415,63 ευρώ. Ότι, επίσης, από τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του απασχοληθέντος από την ως άνω εταιρεία προσωπικού δημιουργήθηκαν οφειλές προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.) και ήδη e-ΕΦΚΑ, συνολικού ύψους μετά των πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων 58.100,22 ευρώ. Ότι ειδικότερα για τις οφειλές της ως άνω εταιρείας προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Aσφαλίσεων [Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.] εκδόθηκαν σε βάρος της αρχικά η  με αριθμό 1…./2008  Πράξη Επιβολής Εισφορών [εφεξής Π.Ε.Ε.], ποσού  7.995,96 ευρώ  ( 7.360,77 ευρώ για κύρια εισφορά και 635,19 ευρώ για πρόσθετα τέλη), η με αριθμό 1…./2008 ΠΕΕ, ποσού 5.330,58 ευρώ (5.049,28  ευρώ για κύρια εισφορά και 281,22 ευρώ για πρόσθετα τέλη), η με αριθμό 4…./2009 ΠΕΕ, ποσού  3.091,58 ευρώ (3.054,03 κύρια εισφορά + 37,55  για  πρόσθετα τέλη) και η με αριθμό 2…./2009  ΠΕΕ ποσού  4.623,68  ευρώ (4.470,54 κύρια εισφορά + 153,14   για  πρόσθετα τέλη), εν συνεχεία η με αριθμό 6…../2010 ΠΕΕ ποσού 3.358,88  ευρώ (3.050,61   κύρια εισφορά + 308,27 για  πρόσθετα τέλη) και η με αριθμό …./2010 Πράξη Επιβολής Προστίμου Ακαταχώριστων Εργαζομένων [ εφεξής ΠΕΠΑΕ], ποσού  500,00  ευρώ (500,00  κύρια εισφορά + 0,00  για  πρόσθετα τέλη), εν συνεχεία η  με αριθμό …./2009 ΠΕΠΑΕ, ποσού 150,00 ΕΥΡΩ (150, 00   κύρια εισφορά  + 0,00 για  πρόσθετα τέλη), εν συνεχεία η με αριθμό 4…./2011 ΠΕΠΑΕ, ποσού  300,00  ευρώ (300,00  κύρια εισφορά + 0,00  για  πρόσθετα τέλη), η με αριθμό …./2011 Πράξη Επιβολής Πρόσθετου Τέλους [ΠΕΠΤ], ποσού  19,73  ευρώ ( 19,73 κύρια εισφορά  + 0,00 πρόσθετα), η με αριθμό …./2011 Πράξη Επιβολής Εισφορών [ΠΕΕ], ποσού  4.108,65 ευρώ (3.722,07 κύρια εισφορά + 386,58 για  πρόσθετα τέλη), η με αριθμό  …./2012 ΠΕΕ, ποσού  2.189,60  ευρώ (2.042,58 κύρια εισφορά  + 147,02 για  πρόσθετα τέλη), η με αριθμό …./2012 ΠΕΕ, ποσού 4.664,91 ευρώ (4.449,64  κύρια εισφορά + 215,27 για  πρόσθετα τέλη), και η με αριθμό …./2012 ΠΕΕ ποσού 64,29   ευρώ (63,16  κύρια εισφορά + 1,13 για πρόσθετα τέλη), εν συνεχεία η με αριθμό …./2013  ΠΕΕ ποσού  537,04 ευρώ (428,12 κύρια εισφορά + 108,92 για  πρόσθετα τέλη) και  η με αριθμό …./2013 Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (ΠΕΠΕΕ) ποσού 77,06 ευρώ (77,06 κύρια εισφορά + 0,00 για πρόσθετα τέλη), οι οποίες οφειλές ανήλθαν συνολικά, έως και την εξόφλησή τους, μετά τα πρόσθετα τέλη και  τις  προσαυξήσεις, στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατό ευρώ  και είκοσι δύο λεπτών (58.100,22 €). Ότι, επειδή η εταιρεία δεν ήταν συνεπής με τις ανωτέρω υποχρεώσεις της, εστάλησαν τόσο ως προς τον ίδιο όσο και ως προς τον εναγόμενο, υπό την ιδιότητά τους ως ομόρρυθμων εταίρων της ανωτέρω εταιρείας, από τη Δ.Ο.Υ. Πύργου Ηλείας και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πύργου Ηλείας ατομικές ειδοποιήσεις προς εξόφληση των ανωτέρω οφειλών. Ακολούθως ισχυρίζεται, ότι επειδή αδυνατούσε να καταβάλει εφάπαξ τα ανωτέρω οφειλόμενα τόσο στη Δ.Ο.Υ. Πύργου όσο και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πύργου, κατόπιν αιτήσεών του ρυθμίστηκαν οι ανωτέρω οφειλές, οι οποίες εν συνεχεία εξοφλήθηκαν με δικά του χρήματα. Ότι μετά από υποβληθείσες αιτήσεις η οφειλή του προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπήχθη στις κάτωθι ρυθμίσεις : α) Με τη με αριθμό 1…/Μ…./….-11-2009 απόφαση ρύθμισης του Διευθυντή του εν Πύργω  τ. Υποκαταστήματος του  ΙΚΑ –ΕΤΑΜ ρυθμίσθηκε η μέχρι τότε οφειλή της εταιρείας εκ των με αριθμούς  1…./2008  ΠΕΕ , 1…./2008 ΠΕΕ , 4…./2009 ΠΕΕ και  2…./2009 ΠΕΕ, ανερχομένη σε  21.041,72 ευρώ, σε  ενενήντα έξι (96) μηνιαίες δόσεις, ποσού εκάστης 212,61 ευρώ, με καταβολή της πρώτης δόσης στις 31.12.2009. β) Με τη με αριθμό 1…./Μ…./28.12.2010 απόφαση ρύθμισης  του  Διευθυντή του εν Πύργω  τ. Υποκαταστήματος του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ  ρυθμίσθηκε η διαμορφωθείσα έως τότε οφειλή της εταιρείας εκ των  με αριθμούς   1…../2008 ΠΕΕ, 1…. /2008 ΠΕΕ,  4…./2009 ΠΕΕ,  2…./2009  ΠΕΕ, 6…./2010  ΠΕΕ και 6…/ΠΕΠΑΕ, ανερχομένη σε 24.728,12 ευρώ, σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, ποσού  εκάστης 686,89 ευρώ, με καταβολή της πρώτης δόσης στις 31.12.2010.  γ) Με τη με αριθμό …./Μ…./28.12.2010  απόφαση ρύθμισης λόγω προσθήκης  πράξης  του  Διευθυντή του εν Πύργω  τ. Υποκαταστήματος του  ΙΚΑ –ΕΤΑΜ  ρυθμίσθηκε η έως τότε διαμορφωθείσα οφειλή της εταιρείας εκ των με αριθμούς 1…./2008 ΠΕΕ  ,1…./2008 ΠΕΕ,  …/2009 ΠΕΠΑΕ, …./2009 ΠΕΕ,  2…./2009  ΠΕΕ , …./ΠΕΠΑΕ και  …./2010  ΠΕΕ, ανερχομένη σε 24.728,12 ευρώ, σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, ποσού εκάστης 694,13 ευρώ, με καταβολή της πρώτης δόσης στις 31.12.2010. δ) Με τη με αριθμό 1…./Μ…./….12.2012  απόφαση ρύθμισης του  Διευθυντή του εν Πύργω τ. Υποκαταστήματος του  ΙΚΑ –ΕΤΑΜ  ρυθμίσθηκε η διαμορφωθείσα έως τότε οφειλή της  εταιρείας εκ των με αριθμούς 1…./2008 ΠΕΕ, 1…./2008 ΠΕΕ, …./2009 ΠΕΠΑΕ, 4…./2009 ΠΕΕ,  2…../2009  ΠΕΕ, 6…./ΠΕΠΑΕ,  …./2010  ΠΕΕ, …./2011 ΠΕΠΑΕ, …./2011 ΠΕΠΤ,  …./2011 ΠΕΕ, …./2012 ΠΕΕ, …./2012 ΠΕΕ και …./2012  ΠΕΕ, ανερχομένη   σε  35.763,49  ευρώ,  σε δέκα τρεις (13 ) μηνιαίες δόσεις, ποσού εκάστης 447,04    ευρώ, με καταβολή πρώτης δόσης στις 31.12.2012. ε) Με τη με αριθμό …../Μ…./31-12-2012 απόφαση ρύθμισης του  Διευθυντή του εν Πύργω  τ. Υποκαταστήματος του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  ρυθμίσθηκε η διαμορφωθείσα  έως τότε οφειλή της  εταιρείας εκ των με αριθμούς 1…./2008 ΠΕΕ, 1…./2008 ΠΕΕ, …../2009 ΠΕΠΑΕ, …./2009 ΠΕΕ,  2…../2009 ΠΕΕ, …/ΠΕΠΑΕ, …./2010  ΠΕΕ,  …/2011 ΠΕΠΑΕ,  …./2011 ΠΕΠΤ, …./2011 ΠΕΕ,  …./2012 ΠΕΕ, …./2012 ΠΕΕ,  …./2012  ΠΕΕ, …./2013 ΠΕΕ και  …./2013  ΠΕΠΕΕ, ανερχομένη  σε  36.377,59 ευρώ, σε δέκα τρεις  (13 ) μηνιαίες δόσεις, ποσού  εκάστης 454,72  ευρώ, με καταβολή πρώτης δόσης  στις 31.12.2012. στ) Με τη με αριθμό 1…./Μ…./….-4-2015  απόφαση ρύθμισης του  Διευθυντή του εν Πύργω τ. Υποκαταστήματος του  ΙΚΑ –ΕΤΑΜ  ρυθμίσθηκε η διαμορφωθείσα  έως τότε οφειλή της  εταιρείας εκ των με αριθμούς  …./2009 ΠΕΠΑΕ, …./2009 ΠΕΕ,  …../2009 ΠΕΕ, …/ΠΕΠΑΕ, …./2010  ΠΕΕ,  …./2011 ΠΕΠΑΕ,  …./2011 ΠΕΠΤ, …./2011 ΠΕΕ,  …./2012 ΠΕΕ, …./2012 ΠΕΕ,  …./2012  ΠΕΕ, …./2013 ΠΕΕ και  …./2013  ΠΕΠΕΕ, ανερχομένη μαζί με τον τόκο  εξ ευρώ  2.131,39  στο  ποσό των 28.862,94 ευρώ, σε  εβδομήντα δύο (72 ) μηνιαίες δόσεις, ποσού  εκάστης 400,87 ευρώ, με καταβολή πρώτης δόσης στις 30.4.2015. ζ) Με τη με  αριθμό …./Μ…./…..5.2015 απόφαση ρύθμισης του  Διευθυντή του εν Πύργω  τ. Υποκαταστήματος του  ΙΚΑ–ΕΤΑΜ ρυθμίσθηκε η διαμορφωθείσα  έως τότε οφειλή της  εταιρείας εκ των με αριθμούς  …./2009 ΠΕΠΑΕ, …../2009 ΠΕΕ, …../2009  ΠΕΕ, …./ΠΕΠΑΕ, …../2010  ΠΕΕ,  …./2011 ΠΕΠΑΕ,  …./2011 ΠΕΠΤ,  …./2011 ΠΕΕ,  …../2012 ΠΕΕ, …./2012 ΠΕΕ,  …./2012  ΠΕΕ, …./2013  ΠΕΠΕΕ και …./2013 ΠΕΕ,  ανερχομένη με τον τόκο εξ ευρώ  2.071,63, στο ποσό των 26.926,12  ευρώ, σε  εβδομήντα μία  (71 ) μηνιαίες δόσεις,   ποσού εκάστης  379,24  ευρώ, με καταβολή πρώτης δόσης  στις 31.5.2015. η) Με τη με αριθμό 1…./Μ1…./….6.2015  απόφαση ρύθμισης του  Διευθυντή του εν Πύργω  τ. Υποκαταστήματος του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  ρυθμίσθηκε η διαμορφωθείσα  έως τότε οφειλή της εταιρείας εκ των με αριθμούς  …./2009 ΠΕΠΑΕ, …./2009 ΠΕΕ,  2…./2009  ΠΕΕ, …./ΠΕΠΑΕ, …./2010  ΠΕΕ,  …./2011 ΠΕΠΑΕ,  …/2011 ΠΕΠΤ,  …./2011 ΠΕΕ,  …./2012 ΠΕΕ, …./2012 ΠΕΕ, …./2012  ΠΕΕ, και …./2013  ΠΕΠΕΕ και …./2013 ΠΕΕ, ανερχομένη με τον τόκο  εξ ευρώ 3.554,36 στο ποσό των 28.408,85 ευρώ,  σε  εβδομήντα μία (71 ) μηνιαίες δόσεις,  ποσού εκάστης 402,05  ευρώ, με καταβολή της πρώτης δόσης  στις 31.5.2015. Ότι προς εξόφληση της οφειλής της εταιρείας προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ήδη e-ΕΦΚΑ, κατέβαλε με μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τις ανωτέρω ρυθμίσεις, το ποσό των 58.100,22 ευρώ, εκ του οποίου το ποσό των 38.537,41 ευρώ έχει πιστωθεί στην οφειλόμενη κύρια εισφορά, ενώ το ποσό των 15.668,54 ευρώ έχει εισπραχθεί ως πρόσθετα τέλη. Ότι η ανωτέρω οφειλή προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ήδη e-ΕΦΚΑ έχει ολοσχερώς εξοφληθεί από τον ίδιο εξ ιδίων χρημάτων. Ότι με τη με αριθμό …./2016 απόφαση ρύθμισης του Ν.4152/2013 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Πύργου ρυθμίστηκε, με ημερομηνία ρύθμισης στις ….12.2023 η οφειλή της εταιρείας προς την Δ.Ο.Υ. Πύργου, συνολικού ύψους 16.415,63 ευρώ, εκ των οποίων 12.231,75 ευρώ για κεφάλαιο, 4.087,88 ευρώ για πρόσθετα τέλη και 96 ευρώ για τέλη, σε σαράντα τρείς (43) μηνιαίες δόσεις, συνολικού ποσού εκάστης εκ των σαράντα δύο πρώτων δόσεων εξ ευρώ 381,76 και της τελευταίας εξ ευρώ 381,71, αρχής γενομένης από τις 24.12.2013. Ότι η ανωτέρω οφειλή προς τη ΔΟΥ Πύργου Ηλείας έχει ολοσχερώς εξοφληθεί από τον ίδιο εξ ιδίων χρημάτων. Ότι για τις οφειλές της εταιρείας προς τη Δ.Ο.Υ. Πύργου και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πύργου και ήδη e-ΕΦΚΑ κατέβαλε το συνολικό ποσό των 74.515,85 ευρώ. Ότι ο εναγόμενος κατά το ποσοστό συμμετοχής του στα κέρδη και στις ζημίες, ανερχόμενο σύμφωνα με το καταστατικό σε ποσοστό 50%, ευθύνεται με την πληρωμή του ημίσεως του καταβληθέντος εκ μέρους του ως άνω ποσού για τις οφειλές της ομορρύθμου εταιρείας. Ότι, κατά τα προαναφερθέντα, διατηρεί απαίτηση σε βάρος του εναγόμενου συνολικού ποσού 37.257,93 ευρώ, ήτοι 8.207,82 ευρώ για την καταβληθείσα από αυτόν οφειλή της εταιρείας προς τη Δ.Ο.Υ. και 29.050,11 ευρώ για την καταβληθείσα από αυτόν οφειλή της εταιρείας προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ήδη e-ΕΦΚΑ. Ότι ο εναγόμενος αρνείται να καταβάλει σε αυτόν το αναλογούν για την οφειλή της εταιρείας μερίδιο του ανερχόμενο σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό [50%].

 

Με βάση το ιστορικό αυτό ο ενάγων ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει, κατά το ποσοστό συμμετοχής του στα κέρδη και στις ζημίες της ανωτέρω εταιρείας, ανερχόμενο, σύμφωνα με καταστατικό όρο σε πενήντα τοις εκατό [50%] , εκ της συνολικής καταβληθείσας εκ μέρους του εξ ιδίων οφειλής της εταιρείας υπό την επωνυμία « Κ. Κ…. – Β.Ρ…. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «….», εξ ευρώ δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων δέκα πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών [16.415,63 ευρώ] προς τη Δ.Ο.Υ. Πύργου Ηλείας, το ποσό των οκτώ χιλιάδων διακοσίων επτά ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών [8.207,82 €], και εκ της συνολικής καταβληθείσας εκ μέρους του εξ ιδίων  οφειλής της ως άνω εταιρείας πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατό ευρώ και είκοσι δύο λεπτών [58.100,22 ευρώ] προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πύργου Ηλείας και ήδη e-EFKA, το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων πενήντα ευρώ και έντεκα λεπτών (29.050, 11 ευρώ), ήτοι συνολικά το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών [37.257,93€], με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Τέλος ζητά να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί  προσωρινά εκτελεστή, να διαταχθεί σε βάρος του εναγόμενου προσωπική κράτηση διάρκειας ενός [1] έτους και χρηματική ποινή χιλίων ευρώ [1.000,00 €], ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης που θα εκδοθεί, καθώς και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική του δαπάνη.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή, ακριβές  επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας επιδόθηκε στον εναγόμενο, επιμελεία του ενάγοντος, εντός της νόμιμης προθεσμίας του άρθρου 215 παρ.2, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ…../16.02.2022 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ηλείας Γ…. Γ….., που προσκομίζει με επίκληση ο ενάγων, παραδεκτά και αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου [ΚΠολΔ 7, 8, 9, 10, 14 παρ.2, 27 παρ.1 ΚΠολΔ], προκειμένου να συζητηθεί κατά τη προκείμενη τακτική διαδικασία. Πλην, όμως, εν προκειμένω από τη πλευρά του ενάγοντος δεν πληρούται η διαδικαστική προϋπόθεση της νομιμοποίησης για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης δίκης [ΚΠολΔ 68] καθότι κατά τα εκτιθέμενα στο αγωγικό δικόγραφο αλλά και στις προτάσεις του εναγόμενου η εταιρεία έχει λυθεί και βρίσκεται στο στάδιο  της εκκαθάρισης χωρίς να έχει επέλθει λύση αυτής. Ειδικότερα, κατά τα εκτιθέμενα στο δικόγραφο της αγωγής, η ανωτέρω ομόρρυθμη εταιρεία, δυνάμει του από 10η Μάϊου του έτους 2012 ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης, που έχει δημοσιευθεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου Ηλείας, με αύξοντα αριθμό …./…..5.2012, έχει λυθεί ενώ κατά το ανωτέρω συμφωνητικό η διαδικασία της εκκαθάρισης περατώθηκε, οι εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο της διμελούς ομόρρυθμης εταιρείας διακανονίστηκαν, η εταιρική περιουσία διανεμήθηκε ήδη από το έτος 2012, διατέθηκαν τα αποθέματα, τα πάγια και κυκλοφορούντα στοιχεία της εταιρείας και αυτή λύθηκε οριστικώς. Από τα εκτιθέμενα, ωστόσο, στις προτάσεις του εναγόμενου, τα οποία δεν αναιρούνται πειστικώς από τον ενάγοντα με την προσθήκη στις προτάσεις του, υφίστανται έτι απαιτήσεις τρίτων έναντι της εταιρείας, οι οποίες εμποδίζουν τη περάτωση  του σταδίου της εκκαθάρισης και σε κάθε περίπτωση προκαλούν την αναβίωση αυτής έτσι ώστε η εταιρεία, ως νομική προσωπικότητα και αυτοτελές υποκείμενο δικαίου να εξακολουθεί να υφίσταται. Ειδικότερα, εν προκειμένω, υφίσταται οφειλή της άνω ομόρρυθμης εταιρείας προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» από την υπ’αριθμ…… σύμβαση δανείου, ύψους 40.000,00 ευρώ, που συνήψε η άνω εταιρεία με τη τράπεζα και η οποία καταγγέλθηκε από τη τελευταία για το ποσό των 65.145,89 ευρώ, δυνάμει της από 12 Δεκεμβρίου του έτους 2016 εξώδικης καταγγελίας. Επίσης υφίσταται απαίτηση από δάνειο ύψους 25.400,00 ευρώ, που έλαβε η εταιρεία από τη Χ….. Λ….. Συνιστά έτερο ζήτημα ο ισχυρισμός του ενάγοντος ότι κατά παράβαση του με αριθμό [6] όρου του από ….12.2000 καταστατικού της εταιρείας απαιτείτο η υπογραφή αμφότερων των εταίρων καθότι τούτο αποτελεί αντικείμενο διενέξεων μεταξύ των τελευταίων, δεδομένου και του ότι ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι από την εν μέρει εξόφληση του δανείου αυτού κατά το ποσό των 17.000,00 ευρώ διατηρεί ισόποση ανταπαίτηση  έναντι του ενάγοντος, την οποία προβάλει σε συμψηφισμό. Άλλωστε, στην υπ’ αριθμ…../…..6.2022 ένορκη βεβαίωσή της ενώπιον της Συμβολαιογράφου Ολυμπίων Μ…. Π…. του Χ…., που προσκομίζει με επίκληση ο εναγόμενος και παραδεκτά επισκοπείται στο παρόν στάδιο προς διερεύνηση της διαδικαστικής προϋπόθεσης της νομιμοποίησης, η Χ…. Λ…. του Α…. αναφέρει ότι δάνεισε την ανωτέρω ομόρρυθμη εταιρεία, κατόπιν αιτήματος αμφοτέρων των εταίρων, και ότι το ιδιωτικό συμφωνητικό, που στις 28 Απριλίου του 2010 υπέγραψε με τον εναγόμενο, εν γνώσει του ενάγοντα, αφορούσε τη ρύθμιση της δανειακής οφειλής και τον καθορισμό των δόσεων προς εξόφληση του δανείου. Ενόψει των ανωτέρω, σύμφωνα και με τα όσα διαλαμβάνονται στη μείζονα πρόταση της παρούσας, επειδή το στάδιο της εκκαθάρισης εξακολουθεί να υφίσταται, χωρίς να έχει περατωθεί, και σε κάθε περίπτωση έχει αναβιώσει, ενόψει της διάταξης του άρθρου 783 ΑΚ, η επίδικη εξ αναγωγής αξίωση του ενάγοντος έναντι του συνεταίρου του εναγόμενου από την εταιρική σχέση δεν μπορεί να επιδιωχθεί αυτοτελώς σε αυτό το στάδιο, αλλά πρέπει να αποτελέσει κονδύλιο στο λογαριασμό της εκκαθάρισης, για να κριθεί εάν και ποιο ποσό δικαιούται να λάβει κάθε εταίρος κατά τη διανομή [πρβλ. ΕφΑθ 27/2004, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 793/2002, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΚρητ 212/1997]. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η επίδικη απαίτηση του ενάγοντος κατά του έτερου εταίρου, η οποία προέρχεται από την εταιρική σχέση, αποτελεί ανεκκαθάριστο κονδύλιο, που εντάσσεται στο παθητικό της υπό εκκαθάριση περιουσίας και αναστέλλεται η δυνατότητα ικανοποίησής της. Με τη θεώρηση της αξίωσης ως ανεκκαθάριστου κονδυλίου της εκκαθαριστικής διαδικασίας επιτυγχάνεται η εξαγωγή ενός και μόνο χρεωστικού ή πιστωτικού ποσού στο τέλος της εκκαθάρισης σε βάρος ή υπέρ του συγκεκριμένου εταίρου, αντιστοίχως [πρβλ ΕφΑθ 2308/2011, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ]. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο ενάγων κατά το στάδιο της εκκαθάρισης είναι να ασκήσει κατά του εναγόμενου πλαγιαστική αγωγή και να ζητήσει η καταβολή να γίνει προς την εταιρεία. Επιπλέον, δεν μπορεί να γίνει, εν προκειμένω, κατ’ εξαίρεση δεκτή η δυνατότητα άσκηση της αναγωγικής αξίωσης, καθώς, λόγων της αμφισβήτησης από τον ενάγοντα των ανωτέρω οφειλών εκ των δανειακών συμβάσεων καθίσταται αβέβαιο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης διότι οι υπό εκκαθάριση σχέσεις δεν είναι απλές και προκαλείται δυσχέρεια στην εκτελεστική διαδικασία. Συνεπώς έχει ανασταλεί η επιδίωξη άσκησης της ένδικης αξίωσης και γεννάται ζήτημα απαραδέκτου ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ο μόνος φορέας της σχετικής αξίωσης είναι η υπό εκκαθάριση εταιρεία, η οποία μπορεί να ασκήσει τη σχετική αξίωσή της μέσω του εκκαθαριστή. Ο εταίρος-ενάγων δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει το αναγωγικό του δικαίωμα κατά του άλλου εταίρου-εναγομένου προς πληρωμή του μεριδίου του στα εταιρικά χρέη, που ο ίδιος πλήρωσε, παρά μόνο πλαγιαστικά, κατά τα αναφερόμενα πιο πάνω.

 

Κατ’ακολουθία των ανωτέρω, η ένδικη αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης. Τέλος η δικαστική δαπάνη των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστεί μεταξύ τους ενόψει της δυσχέρειας  εφαρμογής των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν [ΚΠολΔ 179], όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ  αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων μεταξύ τους.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στον Πύργο, στις 22 Δεκεμβρίου 2023.

 

 

Η  ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ