ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 420/2024

 

Αποσφράγιση κατοικίας - Εκούσια δικαιοδοσία -.

 

Έννομο συμφέρον μοναδικού κληρονόμου του θανούντος και βεβαίωση κληρονομικής ιδιότητας με κληρονομητήριο. Έλλειψη αναγκαιότητας απογραφής, καθώς τα εντός της κατοικίας κινητά πράγματα δεν είναι μεγάλης αξίας. Δεκτή η αίτηση.

 

 

 

Αριθμός 420/2024

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ελένη Μπακογιάννη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών με τη σύμπραξη της Γραμματέως, Ειρήνης Μπαλοθιάρη.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 31 Ιανουαρίου 2024 για να δικάσει την από 18.12.2023 αίτηση που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου … / … / 20.12.2023, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

 

Του αιτούντα: … του … και της …, κατοίκου …, οδός … αρ. …, με Α.Φ.Μ. …, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Αναστασίου Καρδαμάκη και ο οποίος κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντα ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις του. Το Δικαστήριο αφού

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη αίτηση, όπως ειδικότερα το περιεχόμενό της εκτιμάται από το Δικαστήριο, ζητείται από τον αιτούντα, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον, να διαταχθεί η αποσφράγιση της οικίας που βρίσκεται στην οδό … αρ. … στο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του ισογείου ορόφου μιας πολυκατοικίας, που ανήκε στον αποβιώσαντα αδελφό του, … του … και της … και έχει σφραγισθεί από τη Συμβολαιογράφο Αθηνών …, μετά από την υπ' αριθ. … απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, διότι εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν τη σφράγιση, καθώς και να διαταχθεί η καταγραφή και η παράδοση των κινητών πραγμάτων εντός του ως άνω ακινήτου μετά την αποσφράγιση στον αιτούντα.

 

Η αίτηση αυτή είναι αρκούντως ορισμένη και νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 831 επ. ΚΠολΔ (όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 17 Ν. 4055/2012), αρμοδίως δε φέρεται στο Δικαστήριο αυτό κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ), ενώ αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης επιδόθηκε προς το Αστυνομικό Τμήμα … Αττικής (βλ. την υπ' αριθμ. …/2024  έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αθανάσιου …), με αίτηση του οποίου διατάχθηκε η σφράγιση της ανωτέρω οικίας. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

Από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα αποδεικνύονται κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα εξής: Στις …-…-2023 ανευρέθη νεκρός ο … του … και της …, αδελφός του αιτούντα στην Αθήνα και εντός του κειμένου επί της οδού … αρ. … του Δήμου Αθηναίων διαμερίσματος του ισογείου ορόφου μιας πολυκατοικίας, στο οποίο κατοικούσε όσο ζούσε ο ανωτέρω αποβιώσας, συνταχθείσης προς τούτο της με στοιχεία …/…/… ληξιαρχικής πράξης θανάτου του Ληξίαρχου του Δήμου …. Μετά από αίτηση του Α.Τ. … Αττικής, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 1653/2023 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας), η οποία διέτασσε τη σφράγιση από Συμβολαιογράφο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του των κινητών πραγμάτων του ως άνω θανόντος, που βρίσκονται στο προαναφερόμενο διαμέρισμα, προς αποτροπή κινδύνου. Τα πράγματα που βρίσκονταν στο ως άνω διαμέρισμα σφραγίστηκαν από τη Συμβολαιογράφο Αθηνών …, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω υπ' αριθ. 1653/2023 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου και συντάχθηκε η υπ' αριθ. …/21.09.2023 Έκθεση Σφραγίσεως Ακινήτου της άνω Συμβολαιογράφου. Ο αιτών τυγχάνει μοναδικός εγγύτερος συγγενής - εξ αδιαθέτου κληρονόμος του ανωτέρω αποβιώσαντος, σύμφωνα με την αριθ. ./2023 Διάταξη Κληρονομητηρίου της Ειρηνοδίκη Αθηνών, ο αποβιώσας κατά την ημέρα του θανάτου του άφησε μοναδικό πλησιέστερο συγγενή του, μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη αποποίηση της μητέρας του (βλ. τη με αριθ. …/30.08.2023 έκθεση καταχώρησης δήλωσης αποποίησης κληρονομίας του Ειρηνοδικείου … τον αιτούντα — αδελφό του, … του … και της …, χωρίς να αφήσει διαθήκη (βλ. το υπ' αριθ. …/01.02.2024 πιστοποιητικό της Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Αθηνών περί μη δημοσίευσης διαθήκης και το υπ' αριθ. …/05.10.2023 πιστοποιητικό της Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη δημοσίευσης διαθήκης) και ο αιτών δεν αποποιήθηκε (βλ. το υπ' αριθ. …/2023 πιστοποιητικό της Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Αθηνών).

 

Έτσι, ο αιτών έχει πρόδηλο έννομο συμφέρον για την αποσφράγιση του ως άνω διαμερίσματος, προκειμένου να έχει άμεση πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του θανόντα για τη διευθέτηση της κληρονομίας, να προβεί σε σύντομο χρονικό διάστημα σε καθαρισμό της ως άνω οικίας, αλλά και να παραλάβει τα ευρισκόμενα εντός αυτής κινητά πράγματα, τα οποία δεν αποδείχθηκε ότι είναι μεγάλης αξίας ώστε κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί από το Δικαστήριο τούτο απογραφή. Μετά από αυτά, η διατήρηση της σφράγισης δεν είναι πια αναγκαία.

 

Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση αυτή ως και κατ' ουσίαν βάσιμη και να διαταχθεί η αποσφράγιση του παραπάνω διαμερίσματος και η καταγραφή των εντός του διαμερίσματος αυτού ευρισκομένων κινητών πραγμάτων του αποβιώσαντα, οι οποίες θα διενεργηθούν από τη Συμβολαιογράφο Αθηνών …, κάτοικο Αθηνών, οδός … αριθ … ή τον νόμιμο αναπληρωτή της, καθώς και η παράδοση όλων των εντός αυτού ευρεθησομένων κινητών πραγμάτων και των κλειδιών του διαμερίσματος στον αιτούντα, κατά το διατακτικό. Τέλος, δεν πρέπει να περιληφθεί στην παρούσα απόφαση σχετική με τα δικαστικά έξοδα διάταξη, στο βαθμό που αυτά επιβαρύνουν τον ίδιο, αφού η υπό κρίση αίτηση έχει υποβληθεί προς το συμφέρον αυτού (ΕιρΝίκαιας 8/2008, ΝΟΜΟΣ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αποσφράγιση του διαμερίσματος του ισογείου ορόφου μιας πολυκατοικίας επί της οδού … αρ. … του Δήμου Αθηναίων, όπου διέμενε εν ζωή ο αποβιώσας … του … και της … και το οποίο δυνάμει της υπ' αριθμ. 1653/2023 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου έχει σφραγιστεί από τη Συμβολαιογράφο Αθηνών …, συντασσομένης της υπ' αριθ. …/21.09.2023 Έκθεσης Σφραγίσεως Ακινήτου, ως επίσης και την καταγραφή των εντός του διαμερίσματος αυτού ευρισκομένων κινητών πραγμάτων του από την ίδια Συμβολαιογράφο Αθηνών, …, κάτοικο Αθηνών, οδός … αρ. … ή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτής και την παράδοση των κινητών πραγμάτων που θα ευρεθούν στην οικία, καθώς και των κλειδιών αυτής στον αιτούντα.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 29 Φεβρουαρίου 2024, χωρίς να είναι παρών ο αιτών και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του.