ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΕφΠατρών 466/2021

 

Ασφαλιστικά μέτρα - Δυνατότητα συντηρητικής κατάσχεσης ή εγγραφής προσημείωσης υποθήκης - Μεταρρύθμιση ή ανάκληση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων - Αναστολή εκτέλεσης ασφαλιστικών μέτρων -.

 

Δυνατότητα του δανειστή να ζητήσει εγγραφή προσημείωσης υποθήκης καθώς και συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια του οφειλέτη ή τρίτου και με βάση οριστική απόφαση. Αρκεί η έκδοση μιας απλώς οριστικής (καταψηφιστικής) δικαστικής απόφασης, χωρίς να απαιτείται αυτή να έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή. Η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ενεργεί ως υποκατάστατο των κατ αρχήν απαγορευμένων ένδικων μέσων. Το δικαστήριο της κύριας δίκης έχει τη δυνατότητα εκτιμώντας το ενώπιόν του εισφερθέν αποδεικτικό υλικό να καταστήσει ανενεργό εν όλω ή εν μέρει την απόφαση που εσφαλμένως απέρριψε το ασφαλιστικό μέτρο και να διατάξεις, κατόπιν σχετικώς υποβληθέντος αιτήματος, τη λήψη νέου ή τροποποιημένου ασφαλιστικού μέτρου. Αρμόδιο να δικάσει ανακλητική αίτηση είναι και το εφετείο αν εκκρεμεί σε αυτό η κύρια υπόθεση. Ανάκληση συντηρητικής κατάσχεσης που επιβλήθηκε εις χείρας τρίτων (τραπεζών). Αναστολή ενέργειας οριστικής απόφασης ως τίτλου για την αυτοδύναμη επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων (τραπεζών).

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 466/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

********

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ηλιάνα Ζαμανίκα, Εφέτη, την οποία όρισε η Πρόεδρος Εφετών και από τη Γραμματέα Αφροδίτη Γεωργίου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στην Πάτρα, στις 9.9.2021, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ - ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) … (ΑΦΜ ...), κατοίκου Πατρών, οδός . και 2) της εταιρίας με την επωνυμία «. ΜΟΝ. ΙΚΕ» και τον δ.τ. «..» (ΑΦΜ .), με έδρα στην Πάτρα, οδός ., οι οποίοι αμφότεροι παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου τους Διονυσίας Λαμπροπούλου, η οποία κατέθεσε το υπ' αριθ. Α./9.9.2021 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του ΔΣ Πατρών.

 

ΤΟΥ ΚΑΘΌΥ Η ΚΛΗΣΗ - ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: . (ΑΦΜ .), κατοίκου Πατρών, οδός ., ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου του Κωνσταντίνου Μάρκου, ο οποίος κατέθεσε το υπ' αριθ. Α./9.9.2021 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του ΔΣ Πατρών.

 

Οι αιτούντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 26.4.2021 αίτηση αναστολής τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών με αριθ. έκθ. καταθ. δικογρ. αίτησης ./26.4.2021, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε με την πράξη της Προέδρου Υπηρεσίας δικάσιμος η 16.6.2021, οπότε και συζητήθηκε. Επί της υποθέσεως αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθ. 487/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με την οποία το Δικαστήριο κήρυξε εαυτόν αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση να δικαστεί στο παρόν Δικαστήριο. Ήδη, η υπόθεση επαναφέρεται προς συζήτηση με την από 20.7.2021 (αριθ. καταθ. δικογρ. ./21.7.2021) κλήση των καλούντων-αιτούντων, και ορίστηκε δικάσιμος ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, οπότε και εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται ανωτέρω, οι δε πληρεξούσιοι Δικηγόροι τους αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις και τα σημειώματα που κατέθεσαν και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτά.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την από 20.7.2021 (αριθ. καταθ. δικογρ. ./21.7.2021) κλήση των αιτούντων, παραδεκτά και νόμιμα επαναφέρεται προς συζήτηση, η από 26.4.2021 αίτηση αναστολής, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών με αριθ. έκθ. καταθ. δικογρ. αίτησης ./26.4.2021, μετά την παραπομπή της στο παρόν Δικαστήριο, δυνάμει της υπ' αριθ. 487/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με την οποία το ως άνω Δικαστήριο κήρυξε εαυτόν αναρμόδιο.

 

[I] Σύμφωνα με το άρθρο 724 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 άρθρο πέμπτο παρ. 2 του Ν.4335/2015 (που ισχύει, κατ' άρθρ.1 άρθρο ένατο παρ. 4 του ίδιου νόμου, από 1-1-2016), "Ο δανειστής μπορεί με βάση οριστική απόφαση, καθώς και με διαταγή πληρωμής χρηματικών απαιτήσεων, να ζητήσει εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και να επιβάλει συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη ή τρίτου για το ποσό που επιδικάζεται με την απόφαση ή ορίζεται ότι πρέπει να καταβληθεί με τη διαταγή πληρωμής". Έτσι, δυνάμει του άρθρου αυτού, δόθηκε πλέον, από 1-1-2016, η δυνατότητα στο δανειστή να ζητήσει εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, καθώς και συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη ή τρίτου, και με βάση οριστική απόφαση και όχι μόνο με βάση διαταγή πληρωμής χρηματικών απαιτήσεων, όπως ίσχυε έως την τροποποίηση του νόμου. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, αρκεί, κατά το γράμμα της, αλλά και την τελολογία της, η έκδοση μίας απλώς οριστικής δικαστικής απόφασης, και ως τέτοια νοείται, κατά μία άποψη, μόνο η καταψηφιστική απόφαση, χωρίς να απαιτείται επιπροσθέτως η τελευταία να έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή (Δ. Κράνη, Αρμ. 2020/2 και ο ίδιος σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ, έκδ. 2020, υπ' άρθρο 724, σελ. 223). Ειδικότερα, σκοπός της διάταξης του άρθρου 724 παρ. 1 ΚΠολΔ, η οποία συνεπάγεται ως παρεπόμενη συνέπεια για την οριστική απόφαση που δεν έχει καταστεί ακόμη τελεσίδικη, επερχόμενη απ' ευθείας από το νόμο, μετά τη θέση σε ισχύ (την 1-1-2016) του ως άνω νέου άρθρου 724 § 1 ΚΠολΔ, επί της οποίας δεν εφαρμόζεται η γενική αρχή της μη αναδρομικότητας του νόμου (άρθ. 2 ΑΚ), τη χορήγηση δυνατότητας επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης ή εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης, είναι η αποτελεσματική διασφάλιση των απαιτήσεων του δανειστή, ο οποίος, έπειτα από τη διεξαγωγή της διαγνωστικής δίκης, στην οποία μάλιστα κατοχυρώνεται το δικαίωμα δικαστικής ακρόασης του οφειλέτη, σε αντίθεση με τη διαταγή πληρωμής (που δεν παρουσιάζει περισσότερα εχέγγυα ορθής κρίσης από την οριστική απόφαση που δέχθηκε την αγωγή και διέγνωσε την ισχύ της επικαλούμενης χρηματικής αξίωσης του δανειστή), επιτυγχάνει την έκδοση οριστικής απόφασης που επιδικάζει τις απαιτήσεις του (βλ. και την αιτιολογική έκθεση του Ν.4335/2015, υπό στοιχ. VI, αριθ. 11). Κατά την περίπτωση που η εν λόγω απόφαση δεν έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή και, ως εκ τούτου, ο δανειστής δεν έχει δυνατότητα επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης, είναι επιβεβλημένη η διασφάλιση της μελλοντικής ικανοποίησης των απαιτήσεων του (όταν αποκτήσει εκτελεστό τίτλο) με την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης ή της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης. Μάλιστα, η χορήγηση στο δανειστή του δικαιώματος εγγραφής προσημείωσης υποθήκης ή της επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης, προς το σκοπό της διασφάλισης της προνομιακής ικανοποίησης των απαιτήσεων του σε μελλοντικό χρόνο είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη εκτελεστού τίτλου κατά του οφειλέτη. Συγκεκριμένα, αν απορρίφθηκε το αίτημα να κηρυχθεί η οριστική απόφαση προσωρινά εκτελεστή (ή αν δεν υποβλήθηκε σχετικό αίτημα), δεν θίγεται η δυνατότητα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης ή επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης με βάση την απόφαση αυτή, καθόσον η απόρριψη του αιτήματος τούτου εμποδίζει μεν την ικανοποίηση, μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης, της επίδικης απαίτησης, δεν εμποδίζει, όμως, τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, όπως είναι η προσημείωση υποθήκης και η συντηρητική κατάσχεση. Οι προϋποθέσεις κήρυξης απόφασης προσωρινά εκτελεστής (άρθρα 907 - 911 ΚΠολΔ) δεν ταυτίζονται με τη βασική προϋπόθεση επιβολής των εν λόγω ασφαλιστικών μέτρων, που είναι ο επικείμενος κίνδυνος. Εξάλλου, η νομική φύση καθεμίας από τις δύο αυτές διαδικασίες (μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης και ασφαλιστικό μέτρο, αντίστοιχα) είναι διαφορετική και λειτουργεί για διαφορετικό σκοπό, αφού η αναγκαστική εκτέλεση που διενεργείται με βάση τις προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις (ήτοι, τις οριστικές αποφάσεις που μπορούν να εκτελεστούν, αν και δεν είναι αμετάκλητες, τελεσίδικες ή ανέκκλητες, κατ' εξαίρεση του κανόνα, κατά τον οποίο τα αποτελέσματα των δικαστικών αποφάσεων - δεδικασμένο και εκτελεστότητα -αρχίζουν από την τελεσιδικία τους) δεν είναι "προσωρινή" αλλά της ίδιας φύσης, όπως και αυτή που χωρεί δυνάμει των υπόλοιπων αποφάσεων (τελεσιδίκων κ.λπ.), και επιδιώκεται η ικανοποίηση της απαίτησης του δανειστή με την αναγκαστική κατάσχεση και τη, στη συνέχεια, διενέργεια πλειστηριασμού του κατασχεμένου πράγματος για την ικανοποίηση της χρηματικής του απαίτησης από το πλειστηριασμό, ενώ η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και η συντηρητική κατάσχεση, ως ασφαλιστικά μέτρα, αποτελούν μορφή προσωρινής δικαστικής προστασίας του δανειστή, για την εξασφάλιση ή διατήρηση χρηματικής απαίτησης του, αν ληφθεί υπόψη η καθυστερημένη οπωσδήποτε οριστική του προστασία και η, εξαιτίας τούτου, ύπαρξη κινδύνου αποξένωσης του οφειλέτη από την κατασχετή περιουσία του, με αποτέλεσμα την αδυναμία του δανειστή να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση όταν θα έχει αποκτήσει εκτελεστό τίτλο. Η αποδοχή της αντίθετης άποψης ότι η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ή συντηρητικής κατάσχεσης, δυνάμει οριστικής απόφασης, είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που αυτή έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, θα εισήγαγε και ένα νέο κριτήριο για την κήρυξη της απόφασης ως προσωρινά εκτελεστής, ήτοι τη δυνατότητα ή όχι του δανειστή να επιβάλει προσημείωση ή συντηρητική κατάσχεση, γεγονός που δεν προκύπτει ούτε από το γράμμα της διάταξης ούτε από το σκοπό της. Αλλωστε, και στις διατάξεις των άρθρων 519 παρ. 1 και 521 παρ. 1 ΚΠολΔ ορίζεται ότι, παρά το ανασταλτικό αποτέλεσμα της προθεσμίας και της άσκησης της έφεσης, είναι επιτρεπτή η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, άρα και εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 724 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, εφόσον, εννοείται, συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις για τη λήψη τους (άρθρα 682 παρ. 1 και 690 επ. ΚΠολΔ), ενώ και η αναστολή εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής δεν εμποδίζει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 632 παρ. 3 τελ. εδαφ. ΚΠολΔ (ΑΠ 251/2020, ΑΠ 1000/2020, ΕφΑιγαίου 16/2021, ΕφΑνΚρ 57/2021, δημ. στην ΤΝΠ Νόμος). Εξάλλου, με δεδομένο ότι τα ασφαλιστικά μέτρα αποσκοπούν, σύμφωνα με τη γενική διάταξη του άρθρου 682 § 1 ΚΠολΔ, στην εξασφάλιση ή διατήρηση δικαιώματος ή τη ρύθμιση μιας κατάστασης για να αντιμετωπισθεί επείγουσα περίπτωση ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η κατ' άρθρο 724 § 2 ΚΠολΔ αναστολή εκτέλεσης των ασφαλιστικών μέτρων, που στηρίζονται σε οριστική απόφαση [για την ταυτότητα δε του νομικού λόγου και η ανάκληση αυτών (ασφαλιστικών μέτρων)], δικαιολογείται όχι μόνον όταν η ασφαλιζόμενη απαίτηση έχει εξοφληθεί ή είναι ανύπαρκτη, αλλά και όταν δεν πιθανολογείται επικείμενος κίνδυνος ή επείγουσα περίπτωση για την επιβολή τους, εφαρμοζόμενη η ως άνω διάταξη του άρθρου 724 § 2 ΚΠολΔ αναλογικά (βλ. Δ. Κράνη, Συντηρητική κατάσχεση χρηματικής απαίτησης στα χέρια τρίτου με τίτλο διαταγή πληρωμής, ΕλλΔνη 56.975-986, Β. Βαθρακοκοίλη, Ερμ ΚΠολΔ, τόμος Δ', υπ' άρθρο 724, § 7, σ. 263). Δεν μπορεί να θεωρηθεί, δε, ότι αποτελεί επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση πιθανή μεταβολή στο μέλλον της περιουσιακής  κατάστασης κάποιου προσώπου, γιατί με τέτοια εκδοχή θα δικαιολογούνταν η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, και μάλιστα με τη μορφή της συντηρητικής κατάσχεσης, σε κάθε εκκρεμή αγωγή, ενόψει της ενδεχόμενης, κατά την κοινή πείρα και λογική, μεταβολής ή ελάττωσης της περιουσιακής κατάστασης του διαδίκου, ενώ ούτε η ελαττωμένη περιουσιακή κατάσταση του καθ' ου αρκεί για να δικαιολογήσει τη λήψη του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης. Απαιτώντας, συνεπώς, ο νόμος επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση, εννοεί προφανώς την ύπαρξη ασυνήθους ανάγκης για έκτακτη δικαστική προστασία του διαδίκου, δικαιολογημένη από τη συνδρομή παρόντων πραγματικών περιστατικών και συγκεκριμένα κινδύνου ματαίωσης της ικανοποίησης της απαίτησης, λόγω πιθανολόγησης αποξένωσης του οφειλέτη από την κατασχετή περιουσία του, έτσι ώστε να είναι αδύνατη στο μέλλον η επίσπευση εναντίον του αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν κάποτε ο δανειστής θα αποκτήσει τίτλο εκτελεστό, μετά τον τερματισμό της διαγνωστικής δίκης ή επείγουσα περίπτωση της παρούσας στιγμής, ως τέτοιας νοούμενης εκείνης, η οποία χρήζει άμεσης ρύθμισης με δικαστική παρέμβαση, λόγω ανάγκης για ταχεία προστασία του ουσιαστικού δικαιώματος, το οποίο πρέπει να ασφαλιστεί από το δικαιούχο, για να μην προξενηθεί, από τη βραδύτητα της επίλυσης της διαφοράς, ουσιώδης και αναπότρεπτος κίνδυνος (ΕφΑΘ 300/2019, δημ. στην ΤΝΠ Νόμος).

 

[II]. Εξάλλου, από το άρθρο 697 ΚπολΔ προκύπτει ότι το Δικαστήριο, το οποίο δικάζει την κύρια υπόθεση, μπορεί ύστερα από αίτηση του διαδίκου, που έχει έννομο συμφέρον και υποβάλλεται είτε σε κάποια στάση της δίκης για την εκκρεμή κύρια υπόθεση, είτε και αυτοτελώς, δηλαδή κατά πάντα χρόνο και ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη στάσης δίκης για την πιο πάνω υπόθεση και χωρίς ακόμη επίκληση και πιθανολόγηση νέων στοιχείων (μεταβολή πραγμάτων) να μεταρρυθμίσει ή να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση που διατάζει ασφαλιστικά μέτρα με βάση μόνο τα στοιχεία της δικογραφίας (ΕφΛαρ 68/2019, δημ. Στην ΤΝΠ Νόμος). Η διάταξη επομένως του άρθρου 697 ΚπολΔ, δεν θέτει περιορισμούς για την ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων, που δεν εκδόθηκε από το Δικαστήριο της κύριας δίκης και προπάντων δεν απαιτεί μεταβολή των πραγμάτων. Έτσι, η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση ενεργεί ως υποκατάστατο των καταρχήν απαγορευμένων από το άρθρο 699 ΚΠολΔ ενδίκων μέσων, δηλαδή μπορεί να βασίζεται και σε νομικά ή ουσιαστικά σφάλματα της αποφάσεως, εξαιτίας των οποίων δεν είναι πλέον δικαιολογημένη η συνέχιση των μέτρων που διέταξε. Ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος επέβαλλε, κατά το νομοθέτη, τον έλεγχο της αποφάσεως που απέρριψε ασφαλιστικό μέτρο προς αποκατάσταση της ισότητας των όπλων μεταξύ των διαδίκων. Επομένως, με τη συμπληρωματική ρύθμιση του Ν.4335/2015, το Δικαστήριο της κύριας δίκης έχει τη δυνατότητα και ευχέρεια, εκτιμώντας το ενώπιον του εισφερθέν αποδεικτικό υλικό να καταστήσει ανενεργό, εν όλω ή εν μέρει, την απόφαση που εσφαλμένως απέρριψε το ασφαλιστικό μέτρο και να διατάξει, κατόπιν σχετικώς υποβληθέντος αιτήματος, τη λήψη νέου ή τροποποιημένου ασφαλιστικού μέτρου (βλ. Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4335/2015, που αφορά στη διάταξη του άρθρου 697 ΚπολΔ). Και ναι μεν στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 697 ΚΠολΔ γίνεται λόγος μόνο για το Πολυμελές Πρωτοδικείο, γίνεται όμως δεκτό ότι αρμόδιο να δικάσει ανακλητική αίτηση είναι και το Εφετείο, αν εκκρεμεί σε αυτό η κύρια υπόθεση, ενόψει του ότι το πρώτο εδάφιο της παραπάνω διάταξης δεν κάνει καμία διάκριση (ΑΠ 1354/2006, ΕφΑΘ 2647/2018, ΕφΠειρ 592/2013, δημ. στην ΤΝΠ Νόμος). Η εκκρεμοδικία, η οποία παύει με την έκδοση της οριστικής απόφασης και αναβιώνει με την άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως διαρκεί, δε, μέχρι την έκδοση αποφάσεως από το Εφετείο, στην προκειμένη περίπτωση νοείται με την τυπική έννοια του όρου, δηλαδή απαιτείται έφεση που έχει ασκηθεί και είναι απλά υποστατή, χωρίς να απαιτείται και παραδεκτή άσκηση της (π.χ. εμπρόθεσμη). Συνεπώς, αρμόδιο Δικαστήριο να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης των ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν τίτλο οριστική απόφαση ή να την περιορίσει σε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία είναι, μετά την άσκηση έφεσης κατά της οριστικής απόφασης, και όσο διαρκεί η εκκρεμοδικία, το Δικαστήριο της έφεσης, ήτοι σε αυτό στο οποίο εκκρεμεί η κύρια υπόθεση (ΕφΠατρ 125/2021, αδημοσίευτη, ΕφΔωδ 205/2020, ΕφΑθ 300/2019, ΕφΛαρ 68/2019, δημ. στην ΤΝΠ Νόμος).

 

Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινόμενη αίτηση αναστολής οι αιτούντες ζητούν για τους λόγους που ειδικότερα εκθέτουν σε αυτήν, να ακυρωθεί, άλλως ανασταλεί η επιβληθείσα με το από 15.1.2020 κατασχετήριο σε βάρος τους συντηρητική κατάσχεση εις χείρας τρίτων [των αναλυτικά αναφερομένων πέντε τραπεζικών εταιριών] εκ μέρους του καθ' ου η αίτηση, με τίτλο την υπ' αριθ. 29/2021 αναγνωριστική οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, δεδομένου ότι η επιβολή της ανωτέρω συντηρητικής κατάσχεσης σε βάρος τους είχε ως συνέπεια τη δέσμευση όλων των τηρούμενων τραπεζικών λογαριασμών τους, με αποτέλεσμα την πρόκληση αφενός οικονομικής ασφυξίας στην εμπορική τους δραστηριότητα και αφετέρου μείζονος βιοποριστικού ζητήματος του πρώτου αιτούντος, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αίτηση, ενώ η σε βάρος τους απαίτηση του καθ' ου εξασφαλίζεται επαρκώς από το σύνολο της ακίνητης περιουσίας και των εισοδημάτων τους. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του αρμοδίου τούτου Δικαστηρίου, μετά από παραπομπή δυνάμει της υπ' αριθ. 487/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθ. 683 επ. ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην υπό στοιχείο [II] νομική σκέψη της παρούσας. Είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 702 παρ.1, 707 επ., 712, 724 ΚΠολΔ, διότι σύμφωνα και με όσα αναπτύχθηκαν στην υπό στοιχείο [I] νομική σκέψη της παρούσας, είναι δυνατή η επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου για χρηματικές απαιτήσεις δυνάμει οριστικής απόφασης, ακόμα και αν δεν έχει ζητηθεί ή δεν έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, απορριπτόμενου ως μη νόμιμου του πρώτου λόγου της κρινόμενης αίτησης αναστολής με τον οποίο οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι η συγκεκριμένη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών δεν μπορεί να αποτελέσει τίτλο για την αυτοδύναμη επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης, λόγω του αναγνωριστικού της χαρακτήρα.

 

Από την εκτίμηση όλων των εγγράφων, που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, για μερικά από τα οποία γίνεται ειδική αναφορά παρακάτω, δίχως όμως να παραλειφθεί κανένα για τη διάγνωση της επίδικης διαφοράς [ΑΠ 1856/2009, ΑΠ 139/2009, δημ. στην ΤΝΠ Νόμος], πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο καθ' ου η αίτηση άσκησε την από 24.10.2018 (αριθ. εκθ. κατ. ./29.10.2018) αγωγή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, κατά των αιτούντων, και οι τελευταίοι άσκησαν εναντίον του την από 27.12.2018 (αριθ. εκθ. κατ. ./28.12.2018) ανταγωγή τους. Επί της υποθέσεως αυτής εκδόθηκε, αντιμωλία των διαδίκων, και αφού συνεκδικάστηκαν οι ως άνω αγωγή και ανταγωγή, η υπ' αριθ. 29/2021 οριστική αναγνωριστική απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, η οποία αφού απέρριψε την ανταγωγή, δέχθηκε εν μέρει ως ουσιαστικά βάσιμη την αγωγή και αναγνώρισε ότι οι εναγόμενοι (ήδη αιτούντες) είναι υποχρεωμένοι, εις ολόκληρον έκαστος, να καταβάλουν στον ενάγοντα το ποσό των 18.500 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της κρινόμενης αγωγής και επέβαλε στους εναγόμενους μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, ποσού 400 ευρώ. Κατά της ανωτέρω οριστικής απόφασης οι εναγόμενοι άσκησαν την από 29.4.2021 (αριθ. εκθ. κατ. ενδ. μέσου ./2021) έφεση τους απευθυνόμενη στο παρόν Δικαστήριο, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 14.4.2022. Ο καθ' ου η αίτηση, μετά την έκδοση της ως άνω αναγνωριστικής οριστικής απόφασης, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαίτηση του σε βάρος των αιτούντων, κοινοποίησε στις ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες με τις επωνυμίες ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με τον δ.τ. ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ATTICA BANK Α.Τ.Ε., την από 15.1.2021 επιταγή του άρθρου 712 παρ.1 ΚΠολΔ επιβάλλοντας συντηρητική κατάσχεση σε βάρος των αιτούντων, εις χείρας των ανωτέρω Τραπεζών ως τρίτων, μέχρι του ποσού των 22.283,50 ευρώ για κάθε μία εξ αυτών. Όπως πιθανολογήθηκε, [1] ο πρώτος των αιτούντων διατηρεί Α) στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ι) τον υπ' αριθ. ... επαγγελματικό λογαριασμό, (ιι) τους υπ' αριθ. ... και ... λογαριασμούς ταμιευτηρίου και (ιιι) τον υπ' αριθ. ... λογαριασμό τρέχουσας εκκαθάρισης χρηματικών συναλλαγών, Β) στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. τους υπ' αριθ.  … λογαριασμούς ταμιευτηρίου, Γ) στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., με τον δ.τ. ALPHA BANK, τους υπ' αριθ. .. λογαριασμούς ταμιευτηρίου  και Δ) στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERG AS IAS A.E. τους υπ' αριθ. … λογαριασμούς ταμιευτηρίου, ενώ [2] η δεύτερη αιτούσα εταιρία διατηρεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. τον υπ' αριθ. ... επαγγελματικό λογαριασμό, ενώ δεν πιθανολογήθηκε η τήρηση τραπεζικού λογαριασμού των αιτούντων στην ATTICA BANK. Με την από 11.6.2021 άρση συντηρητικής κατάσχεσης, ο καθ' ου η αίτηση γνωστοποίησε τόσο τους αιτούντες αντιδίκους του, όσο και στις προαναφερόμενες Τράπεζες ότι η ως άνω απαίτηση του, ποσού 22.283,50 ευρώ, ικανοποιείται από το σύνολο των καταθέσεων που υφίστανται στους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί ο πρώτος αιτών στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και ως εκ τούτου αίρει την συντηρητική κατάσχεση των λοιπών λογαριασμών που ο τελευταίος τηρεί στα λοιπά τραπεζικά ιδρύματα, ήτοι στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με τον δ.τ. ALPHA BANK,  στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ,  καθώς και τη συντηρητική κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί η δεύτερη αιτούσα εταιρία στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ως εκ τούτων, ο καθ' ου συνομολογεί τη δυνατότητα ικανοποίησης της απαιτήσεως του έως το ποσό των 22.283,60 ευρώ από τους προαναφερόμενους λογαριασμούς (επαγγελματικό, ταμιευτηρίου και εκκαθάρισης χρηματικών συναλλαγών) που διατηρεί ο πρώτος αιτών στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Κατόπιν αυτών, πιθανολογήθηκε ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχει περίπτωση επικείμενου κινδύνου ή   επείγουσας περίπτωσης που να δικαιολογεί την διατήρηση του ανωτέρω ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης, που επέβαλε ο καθ' ου η αίτηση, δυνάμει της ανωτέρω οριστικής απόφασης, για το σύνολο των τραπεζικών λογαριασμών των αιτούντων, όπως βάσιμα ισχυρίζονται οι τελευταίοι με τον σχετικό λόγο της κρινόμενης αίτησης τους, δεδομένου ότι η απαίτηση του που απορρέει από την υπ' αριθ. 29/2021 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών είναι ήδη εξασφαλισμένη από τη δέσμευση των υπ' αριθ. . επαγγελματικού λογαριασμού, υπ' αριθ. . και . λογαριασμών ταμιευτηρίου και υπ' αριθ. . λογαριασμού τρέχουσας εκκαθάρισης χρηματικών συναλλαγών, που διατηρεί ο πρώτος αιτών στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πλην όμως, δεδομένου ότι από κανένα στοιχείο δεν πιθανολογήθηκε ότι το ως άνω ποσό έχει καταβληθεί ήδη στον καθ' ου η αίτηση και ότι έχει πράγματι εξοφληθεί η απαίτηση του στο σύνολο της, ούτε οι αιτούντες επικαλέστηκαν την εξόφληση αυτής, και εφόσον εκκρεμεί προς εκδίκαση η προαναφερόμενη έφεση κατά της ως άνω οριστικής (αναγνωριστικής) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, πρέπει, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 724 παρ. 2 ΚΠολΔ με το οποίο είναι δυνατή η μερική αναστολή της εκτέλεσης του ως άνω ασφαλιστικού μέτρου (συντηρητική κατάσχεση), κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην υπό στοιχείο [I] νομική σκέψη της παρούσας, να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ως προς το αίτημα της περί αναστολής της ενέργειας της υπ' αριθ. 29/2021 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ως τίτλου για την αυτοδύναμη επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης μόνο επί των Α) υπ' αριθ. … λογαριασμών ταμιευτηρίου, που διατηρεί ο πρώτος αιτών στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Β) υπ' αριθ. … λογαριασμών ταμιευτηρίου που διατηρεί ο πρώτος αιτών στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με τον δ.τ. ALPHA BANK, Γ) υπ' αριθ. .. λογαριασμών ταμιευτηρίου που διατηρεί ο πρώτος αιτών στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERG AS IAS A.E. και Δ) υπ' αριθ. ... επαγγελματικού λογαριασμού που διατηρεί η δεύτερη αιτούσα εταιρία στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

 

Κατόπιν τούτων, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως κατ' ουσίαν βάσιμη και να ανακληθεί η επιβληθείσα συντηρητική κατάσχεση επί των Α) υπ' αριθ. … λογαριασμών ταμιευτηρίου, που διατηρεί ο πρώτος αιτών στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, Β) υπ' αριθ. ... λογαριασμών ταμιευτηρίου που διατηρεί ο πρώτος αιτών στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με τον δ.τ. ALPHA BANK, Γ) υπ' αριθ. ... λογαριασμών ταμιευτηρίου που διατηρεί ο πρώτος αιτών στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και Δ) υπ' αριθ. ... επαγγελματικού λογαριασμού που διατηρεί η δεύτερη αιτούσα εταιρία στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., η οποία (συντηρητική κατάσχεση) επιβλήθηκε εις χείρας τρίτων (των ως άνω Τραπεζικών Ιδρυμάτων) με την υπ' αριθ. 29/2021 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, δυνάμει του από 15.1.2021 κατασχετηρίου εγγράφου (επιταγή κατ' άρθρον 712 παρ.1 ΚΠολΔ) και να διαταχθεί η αναστολή της ενέργειας της υπ' αριθ. 29/2021 οριστικής απόφασης του ως άνω Δικαστηρίου, ως τίτλου για την αυτοδύναμη επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης επί των Α) υπ' αριθ. ... λογαριασμών ταμιευτηρίου, που διατηρεί ο πρώτος αιτών στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Β) υπ' αριθ. … λογαριασμών ταμιευτηρίου που διατηρεί ο πρώτος αιτών στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με τον δ.τ. ALPHA BANK, Γ) υπ' αριθ. … λογαριασμών ταμιευτηρίου που διατηρεί ο πρώτος αιτών στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και Δ) υπ' αριθ. .. επαγγελματικού λογαριασμού που διατηρεί η δεύτερη αιτούσα εταιρία στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τέλος, πρέπει τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων να συμψηφιστούν στο σύνολο τους λόγω της ιδιαιτέρως δυσχερούς ερμηνείας των εφαρμοσθέντων κανόνων δικαίου [άρθρο 179 ΚΠολΔ].

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

 

ΑΝΑΚΑΛΕΙ τη συντηρητική κατάσχεση που επιβλήθηκε εις χείρας τρίτων (τραπεζών) με το από 15.1.2021 κατασχετήριο έγγραφο (επιταγή κατ' άρθρο 712 παρ. 1 ΚΠολΔ), δυνάμει της υπ' αριθ. 29/2021 οριστικής απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, για το ποσό των 22.283,50 ευρώ, επί των Α) υπ' αριθ. ... λογαριασμών ταμιευτηρίου, που διατηρεί ο πρώτος αιτών ..., στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Β) υπ' αριθ. ..λογαριασμών ταμιευτηρίου που διατηρεί ο ως άνω πρώτος αιτών στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με τον δ.τ. ALPHA BANK, Γ) υπ' αριθ. … λογαριασμών ταμιευτηρίου που διατηρεί ο ως άνω πρώτος αιτών στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και Δ) υπ' αριθ. ... επαγγελματικού λογαριασμού που διατηρεί η δεύτερη αιτούσα εταιρία με την επωνυμία «. ΜΟΝ. ΙΚΕ» και τον δ.τ. «..», στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την ενέργεια της υπ' αριθ. 29/2021 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ως τίτλου για την αυτοδύναμη επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων (τραπεζών) και συγκεκριμένα επί των Α) υπ' αριθ. .. λογαριασμών ταμιευτηρίου, που διατηρεί ο ως άνω πρώτος αιτών στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, Β) υπ' αριθ. … λογαριασμών ταμιευτηρίου που διατηρεί ο ως άνω πρώτος αιτών στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., με τον δ.τ. ALPHA BANK, Γ) υπ' αριθ. .. λογαριασμών ταμιευτηρίου που διατηρεί ο ως άνω πρώτος αιτών στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERG AS IAS Α.Ε. και Δ) υπ' αριθ. … επαγγελματικού λογαριασμού που διατηρεί η ως άνω δεύτερη αιτούσα εταιρία στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ εξ ολοκλήρου τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Πάτρα, στις 11-10-2021 με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους Δικηγόρους τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ