ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Πατρών 880/2022

 

Άγονος πλειστηριασμός - Μεταβατικές διατάξεις -.

 

Σε όσες περιπτώσεις προ της 01.01.2022 είχαν κινηθεί διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και είχαν κηρυχθεί άγονοι πλέον του ενός πλειστηριασμοί, εάν οι αιτήσεις κατ’ άρθρο 966 ΚΠολΔ κατατέθηκαν και συζητήθηκαν προ της 01.01.2022, ακόμη και εάν ο νέος πλειστηριασμός ορισθεί με αυτές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4842/2021 την 01.01.2022, εφαρμόζονται ως προς αυτές οι διατάξεις του προϊσχύσαντος άρθρου 966 ΚΠολΔ, όπως αυτό ίσχυε με το άρθρο 207 παρ. 10 του ν 4512/2018, το οποίο απαιτούσε για να διενεργηθεί πλειστηριασμός σε κάθε περίπτωση την υποβολή αίτησης προς το Ειρηνοδικείο ή το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά περίπτωση του τρόπου της εκτέλεσης, εκδικαζόμενη κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Εάν οι αιτήσεις αυτές κατατέθηκαν προ της θέσης σε ισχύ του ν. 4842/2021 αλλά η συζήτησή τους θα λάβει χώρα μετά την 01.01.2022, είναι απορριπτέες ως μη νόμιμες πλέον, από την 01.01.2022 και εντεύθεν, σε περίπτωση κατά την οποία κηρυχθούν άγονοι κατά τα προεκτεθέντα πλέον του ενός και έως τρεις πλειστηριασμοί, η επανάληψη αυτών λαμβάνει χώρα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, χωρίς να απαιτείται προς τούτο να επιληφθεί το δικαστήριο και μόνο μετά από τέσσερις ματαιώσεις ελλείψει πλειοδοτών επιλαμβάνεται πλέον το Ειρηνοδικείο ή το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά περίπτωση, του τόπου της εκτέλεσης κατόπιν αιτήσεως εκδικαζομένης κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, για να κρίνει την περαιτέρω πορεία της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά το άρθρο 966 παρ. 3 ΚΠολΔ.

 

Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

Απόφαση 880/2022

(αριθ.εκθ.καταθ. ./27.7.2021)

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ελένη Μποσιώλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών η οποία ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με το νόμο, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 22 Ιουνίου 2022, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», η οποία εδρεύει στην Νέα Σμύρνη Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, ως μη δικαιούχος διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY IV FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», που εδρεύει στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου της τελευταίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατόπιν διάσπασης της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρία -πιστωτικό ίδρυμα και η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Βέρας Ζωσιμιάδου του Δ.Σ. Πατρών, η οποία κατέθεσε σημείωμα.

 

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ : εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΑΒΕΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΩΡΟ ΓΗΣ», που εδρεύει στα Σαγέικα Αχαΐας και εκπροσωπείται  νόμιμα  και  η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Δημητρίου Τσαούσογλου του Δ.Σ.Πατρών, ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

 

Η αιτούσα με την από 26.7.2021 (αριθ. εκθ. καταθ. ./27.7.2021) αίτηση της ζητά να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σε αυτήν.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρθηκαν προφορικά και στα σημειώματα τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 966 §1 ως § 4 ΚΠολΔ, μετά τις τροποποιήσεις με το άρθρο 59 § 8 ν. 4472/2017 και με το άρθρο 207 § 10 ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5/17.1.2018) : § 1 «Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε σαράντα ημέρες». §2 της ίδιας διάταξης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 23 ν. 4549/14.6.2018, «Αν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933 που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει να γίνει νέος πλειστηριασμός μέσα σε τριάντα ημέρες, με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς ή να επιτρέψει μέσα στην ίδια προθεσμία να πωληθεί ελεύθερα το πράγμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση ή σε τρίτον, με τίμημα που ορίζεται από το δικαστήριο, το οποίο μπορεί να ορίσει και να πληρωθεί με δόσεις μέρος του τιμήματος. Δικάσιμος για τη συζήτηση της σχετικής αίτησης ορίζεται υποχρεωτικά και κατά απόλυτη προτεραιότητα εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της και επιδίδεται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συζήτηση. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από τη συζήτηση της αίτησης. Ο αιτών οφείλει να προσκομίσει κατά τη συζήτηση έκθεση εκτίμησης της αξίας του πράγματος με χρόνο εκτίμησης μεταγενέστερο της ημερομηνίας ορισμού διενέργειας του τελευταίου πλειστηριασμού. Το δικαστήριο προκειμένου να καθορίσει τη νέα τιμή πρώτης προσφοράς λαμβάνει υπόψη του κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, ιδίως τυχόν εκθέσεις εκτίμησης πιστοποιημένων εκτιμητών και παραθέτει τους λόγους με βάση τους οποίους διαμόρφωσε τη νέα τιμή». §3. «Αν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα ή δεν κατέστη δυνατή η ελεύθερη εκποίηση, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς». Κατά το άρθρο 966 ΚΠολΔ., όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 67 του Ν. 4.842/13.10.2021 (ΦΕΚ Α' 190/13.10.2021), §1. «Αν δεν παρουσιαστούν   πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Ο επισπεύδων δανειστής υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, αφού παρέλθει η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 959 και  πριν από την έναρξη του  πλειστηριασμού,  στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος στη συνέχεια την αναρτά στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών». §2. «Αν δεν υποβληθεί η αίτηση της παρ. 1, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του   Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΑ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction)». § 2Α. «Αν και ο πλειστηριασμός της παρ. 2 αποβεί άγονος, διεξάγεται νέος με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το ογδόντα τοις εκατό (80%) της αρχικώς ορισθείσας τιμής και σε ημερομηνία που   ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΑ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction)». §2Β. «Σε περίπτωση που και ο πλειστηριασμός της παρ. 2Α αποβεί άγονος, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού τον επαναλαμβάνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της αρχικώς ορισθείσας, με ανάρτηση στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΑ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction)». § 3. «Αν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια κατά την παρ. 2Β τιμή ή και κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς.» §4. «Αν καταστεί ανέφικτη ή διακοπεί η διενέργεια του πλειστηριασμού, για λόγους τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων διενέργειας αυτού, η διαδικασία θεωρείται ότι παραμένει σε εκκρεμότητα και συνεχίζεται με εντολή του επισπεύδοντος, κατόπιν ανάρτησης αναγγελίας από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία συνέχισης. Τυχόν προσφορές πλειοδοτών που είχαν υποβληθεί πριν τη διακοπή της διαδικασίας παραμένουν ισχυρές». Περαιτέρω με το άρθρο 176 του Ν. 4855/12.11.2021 (ΦΕΚ Α' 215/12.11.2021), το οποίο τιτλοφορείται «Μεταβατικές διατάξεις - Αντικατάσταση των περ. ζ', η', θ' Γ, ια' και προσθήκη της περ. ιβ' της παρ. 6 του άρθρου 116 του Ν. 4842/2021» αντικαθίσταται η περίπτωση ζ της § 6 του άρθρου 116 του Ν. 4842/13.10.2021, η οποία πλέον ορίζει ότι (ζ.) «Το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρο 67 του παρόντος, εφαρμόζεται σε πλειστηριασμούς, αρχικούς ή επαναληπτικούς, η διενέργεια των οποίων έχει οριστεί ή θα οριστεί σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο έγινε ο προσδιορισμός του αρχικού πλειστηριασμού». Ως χρόνος έναρξης του νόμου κατά τα ανωτέρω νοείται η 01.01.2022, οπότε και τίθεται σε (γενική πλην εξαιρέσεων) εφαρμογή ο Ν. 4842/2021. Επίσης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον αριθμό 2 της 18ης σελίδας της Αιτιολογικής Έκθεσης του ως άνω νόμου: «Με την εισαγόμενη ρύθμιση τροποποιούνται οι εσφαλμένες αναφορές που παρεισέφρησαν στις μεταβατικές ρυθμίσεις κατά την ψήφιση του ν. 4842/2021. Αναφορικά ιδίως με την περ. ζ) της παρ.6 του άρθρου 116, όπως προστίθεται με το παρόν άρθρο, εξαιρείται η εφαρμογή της στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ή εκκρεμεί απόφαση για τη μείωση τιμής πρώτης προσφοράς ή την ελεύθερη εκποίηση». Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων και από το περιεχόμενο  της αιτιολογικής έκθεσης συνάγεται ότι σε όσες περιπτώσεις προ της 01.01.2022 είχαν κινηθεί διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και είχαν κηρυχθεί άγονοι (ματαιωθεί ελλείψει πλειοδοτών) πλέον του ενός πλειστηριασμοί, εάν μεν οι αιτήσεις κατ' άρθρο 966 ΚΠολΔ κατατέθηκαν και συζητήθηκαν προ της 01 ης.01.2022, ακόμη και εάν ο νέος πλειστηριασμός οριστεί με αυτές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4842/2021 την 01.01.2022, εφαρμόζονται ως προς αυτές οι διατάξεις του προϊσχύσαντος άρθρου 966 ΚΠολΔ, όπως αυτό ίσχυε με το άρθρο 207 § 10 του Ν. 4.512/2018, το οποίο απαιτούσε για να διενεργηθεί πλειστηριασμός σε κάθε περίπτωση την υποβολή αίτησης προς το Ειρηνοδικείο ή το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά περίπτωση του τόπου της εκτέλεσης, εκδικαζόμενη κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ενώ εάν οι αιτήσεις αυτές κατατέθηκαν προ της θέσης σε ισχύ του Ν. 4.842/2021 αλλά η συζήτηση τους θα λάβει χώρα μετά την 01.01.2022, είναι απορριπτέες ως μη νόμιμες, καθώς πλέον, από την 01.01.2022 και εντεύθεν, σε περίπτωση κατά την οποία κηρυχθούν άγονοι κατά τα προεκτεθέντα πλέον του ενός και έως τρεις πλειστηριασμοί, η επανάληψη αυτών (2ος, 3ος και 4ος πλειστηριασμός) λαμβάνει χώρα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού (§§ 1, 2, 2Α και 2Β), χωρίς να απαιτείται προς τούτο να επιληφθεί το δικαστήριο και μόνο μετά από τέσσερις ματαιώσεις ελλείψει πλειοδοτών επιλαμβάνεται πλέον το Ειρηνοδικείο ή το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά περίπτωση του τόπου της εκτέλεσης κατόπιν αιτήσεως εκδικαζομένης κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για να κρίνει την περαιτέρω πορεία της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά το άρθρο 966 § 3 ΚΠολΔ. (βλ. ΜΠρΛαμ 25/2022 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα ανώνυμη εταιρία με την ιδιότητα της ως μη δικαιούχος διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY IV FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», που εδρεύει στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εκθέτει ότι η τελευταία, με την με αριθμό ./20.3.2019 κατασχετήρια έκθεση του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Πατρών ., προέβη στην αναγκαστική κατάσχεση του περιγραφόμενου στην αίτηση ακινήτου της καθ' ης η αίτηση, που βρίσκεται στη θέση «ΛΟΥΤΣΑ - ΜΠΟΥΑΛ» στα Σαγαίικα της δημοτικής ενότητας Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαίας, εκτός σχεδίου πόλης, για απαιτήσεις της σε βάρος του, δυνάμει της υπ' αριθμ. ./2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και ορίστηκε τιμή πρώτης προσφοράς από τον ανωτέρω δικαστικό επιμελητή το ποσό των 1.650.000 ευρώ, η οποία με την αριθ. 1181/2019 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού διορθώθηκε στο ποσό των 1.800.000 ευρώ, που ισοδυναμεί με την εμπορική του αξία, ότι αρχικώς με την ως άνω κατασχετήρια έκθεση και το απόσπασμα αυτής ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού, με ηλεκτρονικά μέσα από την πιστοποιημένη για διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών συμβολαιογράφο Δύμης . η 6.11.2019, κατά την οποία ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών, συνταχθείσας της αριθ. ./6.11.2019 έκθεσης ματαίωσης της ως άνω Συμβολαιογράφου, ότι κατόπιν νέας εντολής της Άλφα Τράπεζας με την αριθ../24.2.2020 πράξη δήλωσης της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου ορίστηκε νέα ημέρα πλειστηριασμού η 2.4.2020 κατά την οποία δεν διενεργήθηκε αλλά ματαιώθηκε λόγω των έκτακτων μέτρων για προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID 19, ότι, κατόπιν νέας εντολής της αιτούσας υπό την ως άνω ιδιότητα της, συντάχθηκε η αριθ. ./7.7.2020 πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου με την οποία ορίστηκε νέα ημέρα πλειστηριασμού η 14.10.2020 που επίσης δεν πραγματοποιήθηκε και ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών, συνταχθείσας προς τούτο της αριθ. ./14.10.2020 έκθεσης ματαίωσης αναγκαστικού πλειστηριασμού λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών. Για τους λόγους αυτούς και λόγω της ματαίωσης δύο φορές του πλειστηριασμού ελλείψει πλειοδοτών, η αιτούσα ζητεί να διαταχθεί η διενέργεια νέου πλειστηριασμού, με την αναφερόμενη στην αίτηση κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση, η οποία αρμόδια καθ' ύλην και κατά τόπο (άρθρα 933 παρ. 1 και 3, 966 ΚΠολΔ) εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθ. 682 επ. ΚΠολΔ), πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, διότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη νομική σκέψη, στην προκειμένη περίπτωση, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 966 ΚΠολΔ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και εκτίθεται ανωτέρω με το άρθρο 67 του Ν. 4.842/13.10.2021 (ΦΕΚ Α' 190/13.10.2021) και ισχύει από 01.01.2022, καθώς η κρινόμενη αίτηση συζητήθηκε μετά την έναρξη ισχύος της και δη την 22.6.2022 και σύμφωνα με την οποία το Δικαστήριο επιλαμβάνεται κατόπιν της ματαίωσης, πλέον του ενός, και άλλων τριών πλειστηριασμών, η επανάληψη των οποίων (2ου, 3ου και 4ου) λαμβάνει χώρα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Στην προκειμένη περίπτωση δε, έχουν αποβεί άγονοι δύο συνολικά πλειστηριασμοί ελλείψει πλειοδοτών και επομένως, ο πλειστηριασμός (τρίτος κατά σειρά), θα επαναληφθεί, από την ως άνω υπάλληλο του πλειστηριασμού (άρθρο 966 παρ. 2Α ΚΠολΔ), χωρίς την παρέμβαση του Δικαστηρίου. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω πρέπει η κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί, ενώ έξοδα δεν θα επιδικαστούν σε βάρος της ηττηθείσας αιτούσας, ελλείψει σχετικού αιτήματος από την καθής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι ή πληρεξούσιοι τους, στο ακροατήριό του στην Πάτρα στις 3/8/2022 παρουσία και της Γραμματέως Αγαθής Μπενετάτου.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                (ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)