ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΠΠρΠατρών 340/2022

 

Επίδειξη πραγμάτων - Έννομο συμφέρον - Προσβολή προσωπικότητας λόγω μήνυσης για ρευματοκλοπή - Διορισμός πραγματογνωμόνων -.

 

Προϋπόθεση για την επίδειξη πράγματος κατά τη διάταξη του άρθρου 901 ΑΚ αποτελεί μεταξύ άλλων η ύπαρξη αξίωσης σε σχέση με το πράγμα, η οποία πρέπει να αφορά το πράγμα είτε αμέσως είτε εμμέσως. Η αξίωση των εναγόντων για χρηματική ικανοποίηση για αποκατάσταση της ηθικής τους βλάβης λόγω της προσβολής της προσωπικότητας που υπέστησαν από μήνυση για ρευματοκλοπή που υπέβαλε η εναγομένη εναντίον τους δεν συνδέεται ούτε αμέσως ούτε εμμέσως με τα πράγματα (μετρητές) των οποίων ζητούν την επίδειξη. Απόρριψη αιτήματος των εναγόντων περί επίδειξης των επίδικων μετρητών με σκοπό τον διορισμό εκ μέρους τους πραγματογνώμονα απορρίπτεται. Οι πραγματογνώμονες διορίζονται από το δικαστήριο και όχι από τους διαδίκους.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Αριθμός αποφάσεως 340/2022

(Αρ. εκθ. καταθ. αγωγής: .../15-09-2021)

 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Αμαλία Καραμήτρου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αθανάσιο Τζιούμη, Πρωτοδίκη, Ευθαλία Τσιρόγλου, Πρωτοδίκη -Εισηγήτρια και τη Γραμματέα Ευφροσύνη Λιαρομμάτη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 10η Μαΐου 2022 για να δικάσει την υπόθεση:

 

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) ..., με ΑΦΜ ......και 2) ....., με ΑΦΜ ..., αμφοτέρων κατοίκων Ελεκίστρας Πατρών, επί της οδού ..., για τους οποίους προκατέθεσε νομότυπα και εμπρόθεσμα προτάσεις ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους Αργύρης Αβραμόπουλος (Α.Μ.Δ.Σ Πατρ 1163), δυνάμει των από 17-12-2021 εξουσιοδοτήσεων με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, κατ' άρθρο 96 ΚΠολΔ, ο οποίος προσκόμισε το υπ' αριθμ. Α./22-12-2021 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Περραιβού αρ. 20 & Καλλιρρόης αρ. 6 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ ..., για την οποία προκατέθεσε νομότυπα και εμπρόθεσμα προτάσεις ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Ανδρέας Παπαδόπουλος (Α.Μ./Δ.Σ.ΠΑΤΡ 853), δυνάμει του υπ' αριθμ. ..../31-07-2020 συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου του Διευθύνοντος Συμβούλου της εναγομένης προς το δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Νέλλα (Α.Μ./Δ.Σ.Α.  12042) σε συνδυασμό με το από  14-10-2021 πληρεξούσιο εκπροσώπησης του τελευταίου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, κατ' άρθρο 96 ΚΠολΔ, ο οποίος προσκόμισε το υπ' αριθμ. ..../23-12-2021 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

 

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 15-09-2021 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης .../15-09-2021 αγωγή τους, τηρηθείσης της προδικασίας που ορίζει η διάταξη του άρθρου 237 παρ. 1 ΚΠολΔ, με τη νομότυπη και εμπρόθεσμη επίδοση αυτής στην εναγόμενη ανώνυμη εταιρεία, εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της, κατά το άρθρο 215 παρ. 2 ΚΠολΔ, με τη νομότυπη και εμπρόθεσμη κατάθεση των προτάσεων των διαδίκων, των αποδεικτικών και διαδικαστικών τους εγγράφων, του αποδεικτικού επίδοσης της αγωγής, καθώς και των πληρεξουσίων εγγράφων προς τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους κατά το άρθρο 96 ΚΠολΔ, και προσδιορίστηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 4 ΚΠολΔ, να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας με την υπ' αριθμ. ..../15-02-2022 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Πατρών, εγγραφείσα στο οικείο πινάκιο.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Τα άρθρα 901-903 του ΑΚ ρυθμίζουν την επίδειξη πραγμάτων και εγγράφων και καθορίζουν τους όρους με τους οποίους μπορεί να ζητηθεί και να πραγματοποιηθεί η επίδειξη αυτή. Η υποχρέωση για την επίδειξη πραγμάτων και εγγράφων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έγγραφα με ευρεία έννοια (δημόσια, ιδιωτικά, πρακτικά και αποφάσεις δικαστηρίων, εμπορικά βιβλία, μαγνητοταινίες κ.λπ.), αποτελεί ειδική εκδήλωση που απορρέει από το γενικό κανόνα για την παροχή πληροφοριών και αποσκοπεί στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Αποτελεί μορφή επέμβασης σε ξένα ιδιωτικά συμφέροντα και γι' αυτό επιτρέπεται μόνο μετά από δικαστική βεβαίωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων που ορίζει περιοριστικά ο νόμος. Τα ζητήματα για την επίδειξη εγγράφων και τη χορήγηση αντιγράφων ρυθμίζουν και τα άρθρα 450 επ. ΚΠολΔ. Βεβαίως, βασικό δικονομικό αξίωμα είναι ότι κανείς δεν υποχρεούται να δίνει στον αντίδικο του αποδεικτικά στοιχεία για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον του. Πλην, όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, που προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις, τόσο ο διάδικος όσο και ο τρίτος υποχρεούνται να επιδείξουν έγγραφα τα οποία κατέχουν, ακριβώς γιατί από αυτά μπορεί να εξαρτηθεί η ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Από τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, η διάταξη του άρθρου 901 ΑΚ έχει εφαρμογή όταν δεν υπάρχει εκκρεμής δίκη στην οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ειδικά το ζητούμενο έγγραφο, ενώ οι διατάξεις των άρθρων 450 επ. ΚΠολΔ ρυθμίζουν αποκλειστικά την υποχρέωση των διαδίκων ή τρίτων προς επίδειξη εγγράφου κατά τη διάρκεια εκκρεμούς δίκης, στην οποία το επιδεικτέο έγγραφο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο (ΕφΘεσ 1150/2001 ΕλλΔνη 2003. 524). Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 901 ΑΚ ορίζεται ότι όποιος έχει σχετικά με κάποιο πράγμα αξίωση εναντίον του κατόχου του, έχει δικαίωμα να απαιτήσει απ' αυτόν να επιδείξει το πράγμα, αν η επίδειξη είναι αναγκαία για την άσκηση της αξίωσης. Κατά την εν λόγω διάταξη προϋποθέσεις, υπό τις οποίες μπορεί να ζητηθεί η επίδειξη πράγματος, είναι οι ακόλουθες: 1) Ύπαρξη αξίωσης αυτού που ζητά την επίδειξη εναντίον του κατόχου του πράγματος. Η προβαλλόμενη αξίωση σε σχέση με το πράγμα μπορεί να είναι εμπράγματη, ενοχική, κληρονομική ή άλλης φύσης. Από τη διατύπωση της διάταξης προκύπτει ότι η αξίωση πρέπει να αφορά στο πράγμα είτε αμέσως ή και εμμέσως, θα πρέπει, ωστόσο, να είναι ενεργή ως προς το πράγμα κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος. Επισημαίνεται, όμως, ότι αφού προϋπόθεση της απόδειξης αποτελεί η ύπαρξη αξίωσης αυτού που τη ζητά, δεν είναι δυνατή η αίτηση επίδειξης προς διαπίστωση της ύπαρξης της σχετικής προς τούτο αξίωσης (β. Βαθρακοκοίλης, ΕρΝομΑΚ, τόμος Γ, Ημίτομος Γ, 2006, υπό άρθρο 901, αριθ. 3 επ., Νικολόπουλος, σε Γεωργιάδη/Σταθόπουλο ΑΚ, Τόμος Δ, σ. 548, § 9), 2) Η αξίωση πρέπει να αναφέρεται σε ορισμένο πράγμα, η έννοια του οποίου καθορίζεται στην ΑΚ 947, δηλαδή οποιοδήποτε ενσώματο, κινητό ή ακίνητο, φυσικές δυνάμεις και ενέργειες, εφόσον είναι δεκτικές εξουσίασης, 3) Η αξίωση για επίδειξη να στρέφεται κατά του κατόχου του πράγματος, δηλαδή η προσβαλλόμενη αναφορικά με το πράγμα αξίωση να στρέφεται κατά του κατόχου αυτού, κατά το χρόνο υποβολής της προς τούτο αίτησης, ο οποίος άλλωστε έχει και τη δυνατότητα επίδειξης του, και 4) Η επίδειξη να είναι αναγκαία για την άσκηση της αξίωσης του αιτούντος, δηλαδή να υπάρχει έννομο συμφέρον για την ανάγκη διαπίστωσης της κατάστασης ή των ιδιοτήτων ή, ακόμα, και της ταυτότητας του πράγματος, εφόσον αμφιβολία δημιουργείται για την προς τούτο αξίωση (Β. Βαθρακοκοίλη, ό.π. και ΠΠρΑΘ 3686/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Η αξίωση επίδειξης πράγματος ή εγγράφου μπορεί να ζητηθεί με αγωγή ή ανταγωγή, η οποία δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία, καθ' ύλην δε αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο, αφού η αξίωση αυτή δεν είναι αποτιμητή σε χρήμα (αρ. 18 ΚΠολΔ). Περαιτέρω, στη διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ προβλέπεται ότι όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητα του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον, επιπλέον δε, κατά το άρθρο 59 ΑΚ, το δικαστήριο με την απόφαση του, ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί και αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής, μπορεί να καταδικάσει τον υπαίτιο και σε ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του προσβληθέντος, και ειδικότερα να υποχρεώσει τον υπαίτιο σε πληρωμή χρηματικού ποσού, σε δημοσίευμα ή σε ο,τιδήποτε άλλο επιβάλλεται από τις περιστάσεις. Αξίωση αποζημίωσης, κατά τις περί αδικοπραξιών διατάξεις [άρθρα 914 επ. ΑΚ), δεν αποκλείεται, ύστερα από αίτηση του προσβληθέντος, δοθέντος ότι ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου, περιεχόμενο του οποίου αποτελεί και η προστασία της προσωπικότητας του, προστατεύεται και από το ίδιο το Σύνταγμα (άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 και 2 αυτού). Με τη διάταξη αυτή η προστασία του δικαίου εκτείνεται και στους συντελεστές εκείνους οι οποίοι αφορούν στην ατομικότητα του προσώπου είτε αυτοί αναφέρονται στην φυσική του υπόσταση (ζωή σωματική ακεραιότητα, υγεία) είτε στην πνευματική, ηθική ή κοινωνική του ατομικότητα (βλ. Παπαντωνίου, Γενικές Αρχές, σελ-125). Ο νόμος δεν ορίζει την έννοια της προσωπικότητας παρέχοντας έτσι το πλεονέκτημα στον εφαρμοστή του δικαίου να καλύψει και προσβολές οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από το νομοθέτη. Έτσι γίνεται δεκτό ότι στην έννοια της προσωπικότητας περιέχονται όλες εκείνες οι αστάθμητες αξίες οι οποίες απαρτίζουν την ουσία του ανθρώπου (βλ. Γεωργιάδη, Γενικές Αρχές, σελ. 147) και η προσωπικότητα προστατεύεται (άρθρο 57 ΑΚ) σε όλα τα αγαθά που τη συγκροτούν, ήτοι, μεταξύ άλλων, α) στοιχεία αναφορικά με τη ζωή, σωματική ακεραιότητα και την υγεία του προσώπου (σωματικά αγαθά), β) στοιχεία αναγόμενα στον ψυχικό και συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου (ψυχικά αγαθά), γ) στοιχεία σχετικά με την ελευθερία προς ανάπτυξη της προσωπικότητας, δ) στοιχεία συνδεόμενα με την τιμή του προσώπου, ε) στοιχεία του ιδιωτικού βίου και της σφαίρας του απορρήτου (βλ Γεωργιάδη ο.π.,). Στην έννοια του δικαιώματος επί της προσωπικότητας περιλαμβάνονται όλα τα άυλα αγαθά, τα οποία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με το πρόσωπο και ανήκουν σ' αυτό, όπως είναι και η κοινωνική ατομικότητα του ανθρώπου (ΕφΔωδ 192/2009 και ΠΠρΙωανν 31/2022 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αγωγή τους, οι ενάγοντες εκθέτουν ότι ο μεν πρώτος εξ αυτών είναι συμβεβλημένος χρήστης της παροχής με αριθμό ., με την οποία ρευματοδοτείται η οικία του, κείμενη επί της οδού. στην Ελεκίστρα Πατρών, η δε δεύτερη εξ αυτών είναι συμβεβλημένη χρήστης της παροχής με αριθμό ., με την οποία ρευματοδοτείται ένα αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της, κείμενο στην ίδια ως άνω περιοχή. Ότι στις 14-07-2020, συνεργείο της εναγομένης πραγματοποίησε τεχνικό έλεγχο στις ως άνω παροχές, με τις οποίες ηλεκτροδοτούνται τα παραπάνω ακίνητα, ιδιοκτησίας τους και στους αντίστοιχους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Ότι από τον εν θέματι τεχνικό έλεγχο προέκυψαν ευρήματα, με τα οποία πιθανολογήθηκε επέμβαση στη μετρητική διάταξη με δυνητική επίπτωση στην ορθή καταγραφή της καταναλισκόμενης ενέργειας. Ότι κατόπιν τούτου, οι υπάλληλοι της εναγομένης προέβησαν σε κατάσχεση των επίδικων μετρητών με αριθμούς Τ-. και Τ-. και τοποθέτησαν νέους στη θέση των παλαιών. Ότι εν συνεχεία, η εναγόμενη τους απέστειλε τα υπ' αριθμ. ./29-01-2021 και ./29-01-2021 έγγραφα, με τα οποία τους ενημέρωνε ότι στις 15-09-2020 και 16-09-2020 διενεργήθηκε στο εξειδικευμένο εργαστήριο της, εργαστηριακός έλεγχος στους παραπάνω μετρητές, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν με νέους, κατά τον οποίο (έλεγχο) διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: α) Οι σφραγίδες καλύμματος του μετρητή ήταν παραποιημένες, β) Ο δίσκος έφερε γρατζουνιές και γ) Είχε αλλοιωθεί η ρύθμιση μαγνήτισης του μικρού φορτίου, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται σωστά η καταναλισκόμενη ενέργεια. Ότι με τα ίδια ως άνω έγγραφα που τους απέστειλε η εναγόμενη, τους ενημέρωσε ότι τα παραπάνω ευρήματα τεκμηριώνουν, κατ' αδιαμφισβήτητο τρόπο υπαίτια παρέμβαση στη μετρητική διάταξη, με σκοπό την αλλοίωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και στοιχειοθετούν το χαρακτηρισμό της περίπτωσης ως διαπιστωμένη ρευματοκλοπή, εξαιτίας της οποίας καταλογίστηκε σε βάρος του πρώτου εξ αυτών συνολική οφειλή, ύψους 7.225,63 ευρώ, για τη συνολική μη καταγραφείσα ενέργεια για το χρονικό διάστημα από 20-07-2015 έως 14-07-2020, και σε βάρος της δεύτερης εξ αυτών συνολική οφειλή, ύψους 1.749,97 ευρώ, για τη συνολική μη καταγραφείσα ενέργεια για το χρονικό διάστημα από 24-11-2015 έως 14-07-2020. Κατά των παραπάνω καταλογιστικών πράξεων της εναγομένης, οι ίδιοι άσκησαν τις υπ' αριθμ. πρωτ. ./12-03-2021 και 2808./26-03-2021 αντιρρήσεις τους, οι οποίες απορρίφθηκαν. Ότι οι ίδιοι δεν παραστάθηκαν κατά τον παραπάνω εργαστηριακό έλεγχο των επίδικων μετρητών, καθώς δεν ενημερώθηκαν προς τούτο από την εναγόμενη και ως εκ τούτου δεν κατάφεραν να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να παρίσταται και αυτός κατά τον εν θέματι έλεγχο και να έχει πρόσβαση στους μετρητές. Ότι κατόπιν τούτου, απέστειλαν στις 12-07-2021 εξώδικη πρόσκληση - δήλωση προς την εναγόμενη, με την οποία αφενός μεν της γνωστοποίησαν την πρόθεση τους να ορίσουν πραγματογνώμονα για τον έλεγχο των επίδικων μετρητών, προκειμένου να διακριβωθεί η αληθής κατάσταση αυτών και το αληθές ή ψευδές των ισχυρισμών της εναγομένης περί παρέμβασης εκ μέρους τους στους εν θέματι μετρητές, αφετέρου δε την καλούσαν να παρέχει ακώλυτη πρόσβαση στον ορισθέντα από τους ίδιους πραγματογνώμονα, προκειμένου αυτός να διενεργήσει με δικές τους δαπάνες τεχνική πραγματογνωμοσύνη αναφορικά με την κατάσταση των επίδικων μετρητών. Ότι η εναγόμενη ουδέποτε ανταποκρίθηκε στο ως άνω αίτημα τους. Ότι οι ίδιοι έχουν υποχρεωθεί να καταβάλουν μηνιαίως κάποια ποσά έναντι της παρανόμως σε βάρος τους βεβαιωθείσας συνολικής οφειλής τους, προκειμένου να μην διακοπεί η παροχή ρεύματος τόσο στην οικία τους, όσο και στη γεώτρηση του παρακείμενου αυτής αγροτεμαχίου, παρά το γεγονός ότι ουδέποτε παρενέβησαν με οποιονδήποτε τρόπο στους επίδικους μετρητές, οι όποιες δε φθορές τους οφείλονται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά αίτια, ήτοι στο γεγονός ότι είναι τοποθετημένοι σε εξωτερικό χώρο και ως εκ τούτου είναι εκτεθειμένοι στα καιρικά φαινόμενα. Ότι η εναγόμενη, δια της υποβολής μηνύσεως εναντίον τους, με την οποία κατήγγειλε την τέλεση εκ μέρους τους του αδικήματος της ρευματοκλοπής, τέλεσε σε βάρος τους, δια των νομίμων εκπροσώπων της και των προστηθέντων υπαλλήλων της, το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, καθώς όλα όσα αναφέρει στην παραπάνω μήνυση της είναι αναληθή και άκρως σε βάρος τους συκοφαντικά, ενώ επιπλέον περιήλθαν και σε γνώση τρίτων και συγκεκριμένα στους Εισαγγελείς Πλημμελειοδικών Πατρών, στους Πταισματοδίκες Πατρών και στους γραμματείς του Πταισματοδικείου Πατρών, στους οποίους ανατέθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Ότι με την ως άνω συμπεριφορά της η εναγόμενη προσέβαλε την προσωπικότητα τους και τους προκάλεσε σημαντική ηθική βλάβη εξαιτίας των ψευδών κατηγοριών για την υποτιθέμενη εκ μέρους τους διάπραξη του αδικήματος της ρευματοκλοπής. Ότι οι ίδιοι είναι επιχειρηματίες και η συγκεκριμένη κατηγορία σε βάρος τους έπληξε την αξιοπιστία και τη φήμη τους. Ότι συνεπώς, οι ίδιοι διατηρούν εύλογη και βάσιμη αξίωση κατά της εναγομένης για την καταβολή εύλογης χρηματικής ικανοποίησης προς αποκατάσταση της ηθικής τους βλάβης, ποσού 10.000,00 ευρώ σε έκαστο εξ αυτών, την οποία (αξίωση) αδυνατούν να ασκήσουν, καθώς οι επίδικοι μετρητές βρίσκονται στα χέρια της εναγομένης, η οποία αρνείται να τους επιτρέψει την πρόσβαση σε αυτούς. Με βάση το ιστορικό αυτό, οι ενάγοντες ζητούν: α) Να υποχρεωθεί η εναγόμενη να προβεί σε επίδειξη των υπ' αριθμ. Τ-. και Τ-. μετρητών, καθώς και να τους παράσχει πλήρη πρόσβαση σε αυτούς, για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου ο ορισθείς από τους ίδιους και με δαπάνες τους, πραγματογνώμονας, να διενεργήσει τεχνική πραγματογνωμοσύνη, αναφορικά με την κατάσταση, στην οποία βρίσκονται οι ως άνω μετρητές, β) να καθοριστεί χρηματική ποινή, ύψους 50.000,00 ευρώ, σε βάρος της εναγομένης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της με την εκδοθησόμενη απόφαση και γ) να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική τους δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή αρμοδίως, καθ' ύλην και κατά τόπο, εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (αρ. 18 και 22 ΚΠολΔ), προκειμένου να συζητηθεί κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία. Επιπλέον, για το παραδεκτό της συζήτησης αυτής έχει προηγηθεί η έγγραφη ενημέρωση των εναγόντων εκ μέρους του πληρεξουσίου δικηγόρου τους για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση, κατ' άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 4640/2019 (βλ. την από 15-09-2021 έγγραφη ενημέρωση του άνω δικηγόρου προς τους ενάγοντες), ενώ επιπροσθέτως καταρτίστηκε από το διαμεσολαβητή Αθανάσιο Μούλια, δικηγόρο Πατρών (Α.Μ./Δ.Σ.ΠΑΤΡ 2219), το από 12-11-2021 πρακτικό περάτωσης υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας, κατά το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 4640/2019. Πλην, όμως, η υπό κρίση αγωγή τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω ελλείψεως εννόμου συμφέροντος των εναγόντων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, προϋπόθεση για την επίδειξη πράγματος κατά τη διάταξη του άρθρου 901 ΑΚ αποτελεί, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη αξίωσης σε σχέση με το πράγμα, η οποία (αξίωση) πρέπει να αφορά στο πράγμα είτε αμέσως είτε εμμέσως.

 

Στην προκειμένη, ωστόσο, περίπτωση, η επικαλούμενη από τους ενάγοντες αξίωση για χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της προκληθείσας σε αυτούς ηθικής βλάβης, λόγω της επικαλούμενης προσβολής της προσωπικότητας τους από τη μήνυση που υπέβαλε η εναγόμενη εναντίον τους, δεν συνδέεται ούτε αμέσως ούτε εμμέσως με τα πράγματα, των οποίων ζητούν την επίδειξη, ήτοι με τους επίδικους μετρητές. Ειδικότερα, η ως άνω επικαλούμενη από τους ενάγοντες προσβολή της προσωπικότητας τους αφορά στην προσβολή όλων των άϋλων αγαθών, τα οποία περιλαμβάνονται στην έννοια του δικαιώματος επί της προσωπικότητας και τα οποία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με το πρόσωπο και ανήκουν σ' αυτό, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προηγηθείσα νομική σκέψη, και ως εκ τούτου η αιτούμενη επίδειξη των μετρητών με σκοπό τη διενέργεια τεχνικής πραγματογνωμοσύνης ουδόλως συνδέεται αιτιωδώς με την αξίωση τους για αποκατάσταση της ηθικής τους βλάβης. Σε κάθε, δε, περίπτωση επισημαίνεται ότι το αίτημα των εναγόντων περί επίδειξης των επίδικων μετρητών με σκοπό το διορισμό εκ μέρους τους πραγματογνώμονα, προκειμένου αυτός να διενεργήσει τεχνική πραγματογνωμοσύνη, τυγχάνει απορριπτέο ως μη νόμιμο, καθώς οι πραγματογνώμονες διορίζονται από το Δικαστήριο (και όχι από τους διαδίκους), εφόσον αυτό κρίνει πως πρόκειται για ζητήματα που απαιτούν για να γίνουν αντιληπτά ειδικές γνώσεις επιστήμης και τέχνης και κατόπιν του ως άνω διορισμού τους διενεργούν τη δικαστικώς διαταχθείσα πραγματογνωμοσύνη και συντάσσουν την έγγραφη γνωμοδότηση τους, εντός της ταχθείσας από το Δικαστήριο προθεσμίας (αρ. 368 επ. ΚΠολΔ). Κατ' ακολουθίαν των προαναφερόμενων, προκύπτει ότι οι ενάγοντες δεν δικαιολογούν έννομο συμφέρον για την άσκηση της υπό κρίση αγωγής, καθώς από τα ανωτέρω εκτιθέμενα σε αυτή η αιτούμενη εκ μέρους τους επίδειξη των επίδικων μετρητών δεν συνδέεται αιτιωδώς με την επικαλούμενη αξίωση τους για αποκατάσταση της ηθικής τους βλάβης λόγω προσβολής της προσωπικότητας τους και ως εκ τούτου η κρινόμενη αγωγή τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη στο σύνολο της. Τέλος οι ενάγοντες, λόγω της ήττας τους, πρέπει να καταδικαστούν στα δικαστικά έξοδα της εναγομένης (άρθρα 176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), γενομένου δεκτού του σχετικού αιτήματος, που προβλήθηκε παραδεκτά με τις προτάσεις της, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας απόφασης.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στους ενάγοντες τα δικαστικά έξοδα της εναγομένης, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00 €) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στην Πάτρα στις 28-6-2022 και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού στην Πάτρα στις 30-6-2022, με την παρουσία και της Γραμματέως, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ