ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ « ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ »

ΜΠρ (ΑσφΜ) Αθ 2383/2022

 

Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας της ανήλικης κόρης στον πατέρα, καθορισμός τόπου διαμονής της ανηλίκου στο Αμαρούσιο Αττικής (κατόπιν προσωρινής διαταγής επιστροφής της στο Μαρούσι, ύστερα από παράνομη μετοίκηση της στον Πύργο Ηλείας) και επανεγγραφή της ανήλικης στο σχολείο της στο Αμαρούσιο Αττικής.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 2383/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από το Δικαστή Γεώργιο Δ. Σερετίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 8-2-2022, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ.

 

Α' ΑΙΤΗΣΗ (17-11-2021/αρ.εκθ.κατ.δικ. ./18-11-2021):

 

Του αιτούντος: ., κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός . με ΑΦΜ ., ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δημητρίου Δουλιώτη (AM ΔΣΑ 28.220).

 

Της καθ' ης η αίτηση: ., κατοίκου Πύργου Ηλείας, οδός ., με ΑΦΜ ., η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ελένης Παπατρέχα (AM ΔΣΑ 19584).

 

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 17-11-2021 αίτηση του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./18-11-2021, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 26-1-2022 και κατόπιν αναβολής για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και εκφωνήθηκε από το οικείο έκθεμα.

 

Β' ΑΙΤΗΣΗ (23-11-2021/αρ.εκθ.κατ.δικ. ./24-11-2021):

 

Της αιτούσας: ., κατοίκου Πύργου Ηλείας, οδός ., με ΑΦΜ ., η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ελένης Παπατρέχα (AM ΔΣΑ 19584).

 

Του καθ' ου η αίτηση: ., κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός . με ΑΦΜ ., ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δημητρίου Δουλιώτη (AM ΔΣΑ 28.220).

 

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 23-11-2021 αίτηση της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./24-11-2021, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 26-1-2022 και κατόπιν αναβολής για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και εκφωνήθηκε από το οικείο έκθεμα.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι αιτήσεις συνεκφωνήθηκαν, λόγω της μεταξύ τους συνάφειας (άρθρο 246 ΚΠολΔ) και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

1. Ο αιτών, με την κρινόμενη από 17-11-2021 υπό στοιχείο Α' αίτηση του, ισχυριζόμενος ότι από την εκτός γάμου σχέση του με την καθ' ης η αίτηση απέκτησαν στις 27-3-2008 ένα ανήλικο θήλυ τέκνο, το οποίο αναγνώρισε εκουσίως, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην αίτηση του, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί, να του ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του ως άνω ανηλίκου τέκνου, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον του, να οριστεί προσωρινά ως τόπος διαμονής αυτού (του τέκνου) το Αμαρούσιον Αττικής (.) και να διαταχθεί η επανεγγραφή του στο .° γυμνάσιο Αμαρουσίου Αττικής, άλλως να ανατεθεί το σύνολο της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου τους από κοινού και εξίσου με την καθ' ης η αίτηση, κατά τον ειδικότερο τρόπο που αναφέρει στην αίτηση του και, τέλος, να καταδικαστεί η καθ' ης στη δικαστική του δαπάνη.

 

2. Η ως άνω αίτηση, με το πιο πάνω περιεχόμενο και αίτημα, αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 παρ. 1, 683 παρ. 1,2, 686 επ. ΚΠολΔ), και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510,1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1518 του ΑΚ, 732, 735, 176 και 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ. Συνεπώς, η αίτηση, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

3. Με την από 23-11-2021 υπό στοιχείο Β' αίτηση της, η αιτούσα εκθέτει ότι από την εκτός γάμου σχέση του με τον καθ' ου η αίτηση απέκτησαν στις 27-3-2008 ένα ανήλικο θήλυ τέκνο, το οποίο αναγνώρισε εκουσίως ο καθ' ου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην αίτηση της, κι αιτείται, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση: α)να ανατεθεί σε αυτή προσωρινά η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου των διαδίκων μέχρι εκδόσεως οριστικής απόφασης επί της ασκηθησομένης τακτικής αγωγής της, β) να οριστεί προσωρινά ως τόπος διαμονής αυτού (του τέκνου) ο Πύργος Ηλείας (.) και γ) να υποχρεωθεί ο καθ' ου να της καταβάλλει ως μηνιαία διατροφή για το ανήλικο τέκνο τους το ποσό των 500,00 ευρώ μηνιαίως, από την επίδοση της κρινόμενης αίτησης με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε απαιτητής δόσης και μέχρι την εξόφληση. Τέλος, ζητεί, να καταδικαστεί ο καθ' ου στη δικαστική της δαπάνη.

 

4. Η παραπάνω αίτηση, με το πιο πάνω περιεχόμενο και αιτήματα, αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 παρ. 1, 683 παρ. 1,2, 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1518, 340, 341, 345 του ΑΚ, 682, 728 παρ. 1 α' 729, 730, 735, 176 και 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ' ουσίαν.

 

5. Οι ανωτέρω υπό κρίση αιτήσεις πρέπει να ενωθούν και συνεκδικασθούν, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, εφόσον εκκρεμούν ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου, υπάγονται κατ' άρθρο 31 § 1 686 επ. ΚΠολΔ. στην ίδια διαδικασία, είναι μεταξύ τους συναφείς και επιπλέον επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων της (άρθρο 246 του ΚΠολΔ).

 

6. Κατά τη συζήτηση των ενδίκων αιτήσεων στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και, ειδικότερα, αναφορικά με τις καταγόμενες προς δικαστική διάγνωση ένδικες αξιώσεις, αμφότεροι οι διάδικοι συνήνεσαν στη ρύθμιση των επίδικων θεμάτων καταλήγοντας στο από 2-12-2021 κοινό Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ρύθμισης της Αποκλειστικής Άσκησης της Επιμέλειας και της Γονικής Μέριμνας του ανηλίκου τέκνου τους, το οποίο κατέθεσαν στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, αιτούμενοι να εκδοθεί απόφαση σύμφωνη με αυτό. Κατόπιν των ανωτέρω, ως εκ των διδαγμάτων της κοινής πείρας και λαμβάνοντας υπόψη το αληθινό συμφέρον του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, το Δικαστήριο κρίνει ότι επιβάλλεται να ρυθμιστεί το ζήτημα της επιμέλειας ως ακολούθως: Η προσωρινή άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου των διαδίκων, ήτοι της ., που γεννήθηκε στις 27-3-2008, θα πρέπει να ανατεθεί αποκλειστικά στον αιτούντα πατέρα του τέκνου, με τον οποίο αυτό θα διαμένει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (τυχόν μεταβολή του τόπου κατοικίας του τέκνου θα αποφασίζεται από κοινού με νέα έγγραφη συμφωνία των διαδίκων με γνώμονα το αποκλειστικό συμφέρον του τέκνου τους), δεδομένου ότι πιθανολογείται ότι ο ανωτέρω τρέφει αισθήματα αγάπης και στοργής για το ανήλικο τέκνο του, είναι δε ικανός να δείξει το αναγκαίο ενδιαφέρον για τη φροντίδα και την ανατροφή του. Ωστόσο όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα της η γονική μέριμνα, θα ασκείται και από τους δύο γονείς από κοινού και εξίσου. Ακολούθως, θα πρέπει να διαταχθεί η επανεγγραφή του τέκνου των διαδίκων στο .ο γυμνάσιο Αμαρουσίου Αττικής, καθώς αυτό θα προσφέρει ένα σταθερό και γνώριμο περιβάλλον μάθησης γι' αυτό και συνεπώς είναι προς το συμφέρον του.

 

7. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, θα πρέπει η υπό στοιχείο Α' ένδικη αίτηση, να γίνει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό και να απορριφθεί η υπό στοιχείο Β' αίτηση ως αβάσιμη στην ουσία της. Τέλος, η δικαστική δαπάνη· μεταξύ των διαδίκων θα πρέπει να συμψηφισθεί εξ ολοκλήρου, κατόπιν και του σχετικού κοινού αιτήματος (άρθρα 106,179 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 591 παρ. 1 του ίδιου κώδικα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων την από 17-11-2021 (αρ. εκθ. κατ. δικ. 9./18-11-2021) υπό στοιχείο [Α] αίτηση και την από 23-11-2021 (αρ. εκθ. κατ. δικ. ./24-11-2021) υπό στοιχείο [Β] αίτηση.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την από 17-11-2021 (αρ. εκθ. κατ. δικ. ./18-11-2021) υπό στοιχείο [Α] αίτηση.

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, ., που γεννήθηκε στις 27-3-2008, αποκλειστικά στον αιτούντα πατέρα της, με τον οποίο αυτό θα διαμένει, κατά τα λοιπά δε η γονική του μέριμνα θα ασκείται από κοινού και από τους δυο γονείς του.

 

ΟΡΙΖΕΙ προσωρινά ως τόπο διαμονής του ως άνω ανηλίκου τέκνου των διαδίκων το Αμαρούσιον Αττικής.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ προσωρινά την επανεγγραφή του ως άνω ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στο .° γυμνάσιο Αμαρουσίου Αττικής.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 23-11-2021 (αρ. εκθ. κατ. δικ. ./24-11-2021) υπό στοιχείο [Β] αίτηση.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων για αμφότερες τις αιτήσεις.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, στις 1-4-2022, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                 (για τη δημοσίευση)