ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 1474/2022

 

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης -.

 

Η κατάσχεση δεν πάσχει από μόνο το γεγονός ότι αυτή επιβλήθηκε για ποσό μικρότερο από το πράγματι οφειλόμενο λόγω περιορισμού της απαίτησης, εφόσον βεβαίως ο περιορισμός είναι ορισμένος και δεν επιφέρει μετάπτωση της παροχής σε ανεκκαθάριστη· θα πρέπει όμως στο κείμενο της κατασχετήριας έκθεσης να προσδιορίζεται σε τί αφορά ο περιορισμός, ώστε να καθίσταται σαφές για ποια ακριβώς κονδύλια διενεργείται η εκτέλεση, διαφορετικά θεωρείται αυτή ανεκκαθάριστη. Συγκέντρωση των λόγων της ανακοπής, στις δίκες περί την εκτέλεση. Το άρθρο 935 ΚΠολΔ δεν εφαρμόζεται όταν η ανακοπή κατά της εκτέλεσης ασκήθηκε, αλλά ακολούθησε παραίτηση από το δικόγραφο της. Δεκτή η ανακοπή, ακυρώνονται η επιταγή προς εκτέλεση, η εντολή προς εκτέλεση και η κατασχετήρια έκθεση.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1474/2022

Αριθμός κατάθεσης ανακοπής ./2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Έλενα Μπαρκούκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου, και από τη Γραμματέα Μαρία Βασδέκη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, για να δικάσει την ανακοπή με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ... κατά πράξεων εκτέλεσης, μεταξύ:

 

ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ: 1) 1 ... του ... με Α.Φ.Μ. ... και 2) ... του ..., με Α.Φ.Μ. ..., κατοίκων Πετρούπολης Αττικής, οδός ..., Α.Φ.Μ. ... οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Γεωργίου Καλτσά, που κατέθεσε προτάσεις.

 

ΤΗΣ ΚΑΘΉΣ Η ΚΛΗΣΗ: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία ... που εδρεύει στην Αθήνα ... και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ ..., η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, ..., που κατέθεσε προτάσεις.

 

Οι ανακόπτοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 22-06-2022 και με αριθμό κατάθεσης ... ανακοπή τους ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά της καθ 'ης η ανακοπή, που προσδιορίστηκε για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφηκε στο πινάκιο.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την υπό κρίση ανακοπή τους, οι ανακόπτοντες εκθέτουν ότι με εντολή της καθ' ης επιδόθηκε για δεύτερη φορά σε αυτούς αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ' αρ. ./2021 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την από 07.04.2022 επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αυτού, με την οποία επιτάχθηκαν να της καταβάλλουν το ποσόν των 267.867,82 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων και συνολικά το ποσόν των 271.843,36 ευρώ, ότι ακολούθησε η επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης και ειδικότερα δυνάμει της με αριθμό ... έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ..., η καθ' ης επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση στο περιγραφόμενο διαμέρισμα τους κείμενο στη δημοτική ενότητα Αγίων Αναργύρων, στη θέση «Ανάκασα» και επί των οδών ... για την είσπραξη της απαίτησης της, ορίστηκε, δε ημερομηνία διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού η 21.12.2022. Για τους λόγους που εκθέτουν στο δικόγραφο της ανακοπής, οι ανακόπτοντες ζητούν να γίνει δεκτή η ανακοπή τους, να ακυρωθεί η ανωτέρω από 07.04.2022 επιταγή προς πληρωμή, η αναγκαστική κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας τους, η οποία επιβλήθηκε με την υπ' αρ. .../13.05.2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ..., δυνάμει της από 12.05.2022 επιταγής προς εκτέλεση της παραπάνω διαταγής πληρωμής, και να καταδικασθεί η καθ' ης στα δικαστικά έξοδα τους. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση ανακοπή, η οποία στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 933 παρ.1 ΚΠολΔ, παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου ως καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδίου, αφού ο εκτελεστός τίτλος δεν εκδόθηκε από ειρηνοδικείο, πρόκειται δε για το Δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου της αναγκαστικής εκτέλεσης, εφ' όσον το κατασχεθέν βρίσκεται στην περιφέρεια του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρο 933 παρ.1 και 3 ΚΠολΔ, όπως ισχύει), για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρα 614 παρ.1 και 937 παρ.3 ΚΠολΔ, όπως ισχύουν), δεδομένου ότι η επιταγή προς εκτέλεση, δυνάμει της οποίας επισπεύδεται η ένδικη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, επιδόθηκε στην ανακόπτουσα την 06.05.2022 (έκθεση επίδοσης υπ' αρ. ... του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ...), δηλαδή μετά την 1.1.2016 (άρθρο ένατο ν.4335/2015-μεταβατικές διατάξεις). Είναι ορισμένη έχει δε ασκηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των 45 ημερών που ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 934 παρ.1α' ΚΠολΔ, όπως ισχύει, εφ' όσον η προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης επιδόθηκε στους ανακόπτοντες την 16.05.2022 (επισημείωση του προαναφερθέντος δικαστικού επιμελητή στην πρώτη σελίδα του επιδοθέντος αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης) και αντίγραφο του δικογράφου της υπό κρίση ανακοπής επιδόθηκε στην καθ' ης την 27.6.2022 (έκθεση επίδοσης υπ' αρ. ... της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά, ...)

 

Συνεπώς, στο μέτρο, που η υπό κρίση ανακοπή είναι παραδεκτή, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό, τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

 

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 904, 915 και 916 του ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η δυνάμει εκτελεστού τίτλου, μεταξύ των οποίων και η διαταγή πληρωμής, αναγκαστική εκτέλεση, προϋποθέτει να είναι «βέβαιη» και «εκκαθαρισμένη» η απαίτηση. Εκκαθαρισμένη είναι η απαίτηση όταν από τον εκτελεστό τίτλο προκύπτει η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής (ΑΠ 1016/2018 αδημ. ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» ΑΠ 1543/2014 ΧΡΙΔ 2015.203). Εκκαθαρισμένη είναι η χρηματική απαίτηση, ακόμη και όταν το ποσό αυτής δεν είναι ακριβώς καθορισμένο, αλλά μπορεί να εξευρεθεί με τη διενέργεια μαθηματικών πράξεων (ΑΠ 1016/2018, ΑΠ 1543/2014 ό.π, ΑΠ 653/2013, ΧΡΗΔΙΚ 2013.546). Στην αντίθετη περίπτωση η με έγγραφο διαπιστουμένη αξίωση του επισπεύδοντος δεν είναι επιδεκτική εκτελέσεως. Αναγκαία, συνεπώς, προϋπόθεση της εγκυρότητας της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι ο πλήρης προσδιορισμός στον ίδιο τον εκτελεστό τίτλο της εκτάσεως, του είδους και του περιεχομένου της αξιώσεως που ενσωματώνει. Κατά δε την απολύτως κρατούσα άποψη αναγκαστική εκτέλεση με τίτλο, από τον οποίο δεν προκύπτει απαίτηση εκκαθαρισμένη είναι άκυρη, χωρίς να χρειάζεται να αποδεικνύεται βλάβη (ΑΠ 758/2014, ΑΠ 905/2011, ΑΠ 1124/2010 αδημ. ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»). Εκκαθαρισμένη, ωστόσο, είναι η χρηματική απαίτηση, ακόμη και όταν το ποσό αυτής δεν είναι ακριβώς καθορισμένο, αλλά μπορεί να εξευρεθεί με τη διενέργεια μαθηματικών πράξεων (ΑΠ 1543/2014 ό.π, ΑΠ 653/2013 ΧΡΗΔΙΚ 2013.546). Εξάλλου, η κατάσχεση δεν πάσχει, επειδή αυτή επιβλήθηκε για ποσό μικρότερο από το πράγματι οφειλόμενο λόγω περιορισμού της απαίτησης, εφόσον βεβαίως ο περιορισμός είναι ορισμένος και δεν επιφέρει μετάπτωση της παροχής σε ανεκκαθάριστη, αφού, όπως προκύπτει από τα άρθρα 904, 915, 916 και 924 του ΚΠολΔ, ακυρότητα δεν υπάρχει και αν ακόμα η κατάσχεση έχει επιβληθεί για ποσό μεγαλύτερο του πράγματι οφειλόμενου (ΕφΑΘ 4901/2000, ΕλλΔνη 2001.776, Β.Βαθρακοκοίλης «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Ερμηνευτική-Νομολογιακή Ανάλυση (κατ' άρθρο)», τόμος Ε, σελ. 708, αρ. 11). Ο περιορισμός αυτός δεν προσβάλλει τα συμφέροντα του οφειλέτη, αφού συνεπάγεται τη μείωση των εξόδων που τον βαρύνουν. Για την αποτροπή, όμως, του κινδύνου προβολής μεταγενέστερα του ισχυρισμού του, ότι χώρησε παραίτηση του δανειστή από το υπόλοιπο μέρος της απαίτησης του, καθώς και επίσης και του κινδύνου προσβολής της εκτέλεσης για αοριστία, σε σχέση με το ζήτημα, για ποιά κονδύλια της απαίτησης διενεργήθηκε, θα πρέπει να γίνεται, αφενός μεν ειδική αναφορά σε συγκεκριμένα κονδύλια για τα οποία αυτή επισπεύδεται έκτοτε και αφετέρου ρητή επιφύλαξη για το υπόλοιπο μέρος της απαίτησης (Β.Βαθρακοκοίλης ό.π, ΜονΕφΠειρ. 399/2020, δημ. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, Μον.ΕφΑθηνών 1118/2022 αδημ). Στην προκειμένη περίπτωση, οι ανακόπτοντες με τον πρώτο λόγο της κρινόμενης ανακοπής, ζητούν την ακύρωση των ως άνω πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, ισχυριζόμενοι ότι μετά τον περιορισμό του ποσού της απαίτησης εκ μέρους της καθ'ης, για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση στο ποσό των 50.000,00 ευρώ, χωρίς την ταυτόχρονη αναφορά σε ποια συγκεκριμένα κονδύλια της απαίτησης, για την οποία επισπεύδεται η αναγκαστική εκτέλεση, η ανακοπτόμενη κατασχετήρια έκθεση είναι αόριστη ως προς τη φύση και το είδος του μέρους της απαίτησης, για το οποίο επισπεύδεται, ενώ η απαίτηση που εμπεριέχεται σε αυτή και η ικανοποίηση της οποίας επιδιώκεται έχει καταστεί ανεκκαθάριστη. Ο λόγος αυτός τυγχάνει παραδεκτός και νόμιμος, ερειδόμενος στις αναφερόμενες στο προοίμιο της παραγράφου αυτής διατάξεις και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω αν είναι βάσιμος και από ουσιαστική άποψη : Από όλα τα έγγραφα που νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Από τη με αριθμό .../13.05.2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, .... αποδεικνύεται ότι το ποσό που οι ανακόπτοντες επιτάχθηκαν να καταβάλουν στην καθ'ής, με την από 07-4-2022 επιταγή, αναλύεται σε : 1) για επιδικασθέν κεφάλαιο ελβετικών φράγκων 272.660,37 CHF με την επίσιμη ισοτιμία σε ευρώ, ήτοι 267.867,82 ευρώ, έντοκα με το τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας το οποίο υπερβαίνει το ενήμερο συμβατικό κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες, 2) 3.800,00 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α' επιταγής, ήτοι από 16-11-2013,3) 88,74 ευρώ για αντίγραφα και επίδοση α' επιταγής νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α' επιταγής, ήτοι από 16-11-2013, και 4) 86,80 ευρώ για επίδοση της επιταγής προς πληρωμή, νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Δηλαδή, η απαίτηση για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύστηκε αναγκαστική εκτέλεση συντίθετο από κεφάλαιο και έξοδα, εντόκως, με διαφοροποίηση του ποσού και της χρονικής αφετηρίας του ποσού των τόκων, ανά είδος. Στη συνέχεια, με την προσβαλλομένη κατασχετήρια έκθεση επιβλήθηκε κατάσχεση στο ειδικότερα περιγραφόμενο ακίνητο, των ανακοπτόντων, για το ποσό των 271.843,36 ευρώ, με τη μνεία στο κείμενο και των επαναληπτικών περιλήψεων ότι το υπόλοιπο ποσό της απαίτησης παραμένει απαιτητό, χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίζεται σε τι αφορά ο περιορισμός, ώστε να καθίσταται σαφές για ποια ακριβώς κονδύλια διενεργείται έκτοτε η εκτέλεση, καθώς δεν μπορεί να συναχθεί αν τα 50.000,00 ευρώ αφορούν μόνο μέρος του κεφαλαίου ή των τόκων. Εξάλλου, ο ισχυρισμός της καθ'ης ότι ο περιορισμός έλαβε χώρα προς αποφυγή χρέωσης υπερβολικών εξόδων, δεν καθιστά ορισμένο τον περιορισμό της απαίτησης. Ακολούθως, όπως αποδείχθηκε, οι ανακόπτοντες με το υπό κρίση δικόγραφο της ανακοπής, προέβησαν σε παραίτηση από την από 17-5-2022 και με αριθμό κατάθεσης .../2022 ανακοπή, μόνο κατά το σκέλος που αφορά τη διάταξη του άρθρου 933 ΚΠολΔ, ήτοι μόνο κατά το σκέλος των λόγων ανακοπής που βάλλουν κατά της από 7-04-2022 επιταγής προς πληρωμή κάτω από το αντίγραφο εξ απογράφου εκτελεστού της υπ'αριθμ. .../2013 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Κατόπιν τούτων, δεν συντρέχει λόγος εφαρμογής του άρθρου 935 ΚΠολΔ, διότι το άρθρο 935 ΚΠολΔ δεν εφαρμόζεται όταν η ανακοπή κατά της εκτέλεσης ασκήθηκε, αλλά ακολούθησε παραίτηση από το δικόγραφο της. Συνεπεία των ανωτέρω, θα πρέπει να απορριφθεί ο σχετικός ισχυρισμός της καθ'ης η ανακοπή. Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, ο πρώτος λόγος της ένδικης ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος, παρελκόμενης της εξέτασης των λοιπών λόγων, καθόσον επί ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ, αρκεί να γίνει δεκτός ένας λόγος που επιφέρει την ακυρότητα των προσβαλλόμενων πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας, καθιστώντας την εξέταση των υπολοίπων λόγων άνευ αντικειμένου. Μετά ταύτα, πρέπει να ακυρωθεί η από 07.04.2022 επιταγή προς πληρωμή, η από 12-5-2022 εντολή προς εκτέλεση και η υπ' αρ. .../13.05.2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ... Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των ανακοπτόντων πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της καθ' ης η ανακοπή, λόγω της ήττας της (άρθρα 176, 182 και 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της παρούσας απόφασης.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης .../2022 ανακοπή, αντιμωλία των

διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

 

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την με ημερομηνία 07.04.2022 επιταγή προς πληρωμή, την από 12-5-2022 εντολή προς εκτέλεση και την υπ' αρ. .../13.05.2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών,

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ' ης η ανακοπή στα δικαστικά έξοδα των ανακοπτόντων, τα οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, την 25-10-22, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ