ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΔΠρΠατρών 900/2022

 

Πίνακας προσωπικού - Προσφυγή ακύρωσης - Πράξη επιβολής προστίμου Ε.ΥΠ.Ε.Α. - Πλημμελής αιτιολόγηση -.

 

Η μετακίνηση μισθωτών μεταξύ των καταστημάτων που διατηρεί ο ίδιος εργοδότης και η ανάληψη εργασίας σε αυτά πριν από την επικαιροποίηση, ως προς τον συγκεκριμένο μισθωτό, των στοιχείων του πίνακα προσωπικού που τηρείται στο υποκατάστημα της μετακίνησής του δύναται ενδεχομένως να στοιχειοθετήσει παράβαση των διατάξεων του νόμου και να επισύρει την επιβολή προστίμου από τα αρμόδια όργανα του ΣΕΠΕ κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 ν. 3996/2011, πλην όμως δεν δικαιολογεί την επιβολή προστίμου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Φ.11321/11115/802/2.6.2014, καθώς η καταχώρηση εργαζομένου στους πίνακες προσωπικού του εργοδότη δεν εξομοιούται με μη αναγραφή του. Δεκτή προσφυγή ακύρωσης κατά πράξης επιβολής προστίμου Ε.ΥΠ.Ε.Α. για την παράβαση της μη αναγραφής εργαζομένων στους τηρούμενους πίνακες προσωπικού. Μη νόμιμη επιβολή προστίμου.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

Αριθμός απόφασης : Α 900/2022

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ 3ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 24 Σεπτεμβρίου 2020, με δικαστή τον Δημήτριο Χονδρό, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα την Δήμητρα Μπική, δικαστική υπάλληλο.

 

Γ ι α ν α δικάσει την από 9.2.2015 προσφυγή (με γενικό αριθμό πράξης κατάθεσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ./9.2.2015, και αριθμό πράξης καταχώρησης στο Δικαστήριο ΠΡ./11.4.2016):

 

Της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «… Ε.Ε.», εδρεύουσας στο Ρίο Αχαΐας (οδός .), η οποία δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο αλλά παραστάθηκε με την από 23.9.2020 δήλωση, κατ' άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, ΦΕΚ Α' 97, Κ.Δ.Δ.), του πληρεξούσιου δικηγόρου Βασίλειου Γαλανόπουλου.

 

Κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), και ήδη, κατόπιν ένταξης, δυνάμει των άρθρων 51 παρ. 1, 53 παρ. 1 περ. Α' και 70 παρ. 9 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85), των οικείων Κλάδων του καταργηθέντος με τον ίδιο νόμο Ιδρύματος στο συσταθέν Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.), και κατόπιν μετονομασίας του τελευταίου ασφαλιστικού φορέα με το άρθρο 1 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α' 43), του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-Ε.Φ.Κ.Α.), νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Διοικητή αυτού, ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου Πέτρου Πέτρου.

 

Κατά τη συζήτηση, ο διάδικος που παραστάθηκε στο ακροατήριο ανέπτυξε και προφορικώς τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

 

Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο, αφού μελέτησε τη δικογραφία

 

Σκέφθηκε κατά το νόμο:

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το υπ' αριθμόν . ειδικό έντυπο παραβόλου, Σειράς Α'), ζητείται, παραδεκτώς, η ακύρωση της υπ' αριθμόν ./17.12.2014 Πράξης Επιβολής Προστίμου (Π.Ε.Π.) της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) Περιφέρειας Αττικής του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με την οποία καταλογίσθηκε στην προσφεύγουσα εταιρία, κατ' επίκληση του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 και της Φ.11321/11115/802/2014 Κ.Υ.Α., πρόστιμο συνολικού ύψους 19.746,54 ευρώ, λόγω μη αναγραφής των αναφερόμενων στην πράξη δύο εργαζομένων σε πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) της επιχείρησης της, καθώς και πρόστιμο 500 ευρώ λόγω μη τήρησης ισχύοντος πίνακα προσωπικού, και συνολικώς το ποσό των 20.246,54 ευρώ. Εξάλλου, η ένδικη υπόθεση νομίμως εισάγεται προς συζήτηση κατόπιν της δημοσίευσης της 453/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Μονομελές), εκδοθείσας εν συμβουλίω κατά τη διαδικασία του άρθρου 126Ατου Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, διά της οποίας παραπέμφθηκε η υπό κρίση προσφυγή ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου ως κατά τόπον αρμοδίου προς εκδίκαση της.

 

2. Επειδή, με τη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ Α' 286) αντικαταστάθηκε το άρθρο 4 του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών» (ΦΕΚ Α' 95), όπως ίσχυε, ως εξής: ««1. Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως μία φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου καταθέτει, καθ' οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. ... εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία ενός εκάστου των απασχολούμενων σε αυτή μισθωτών: Α. ... ΣΤ. ... 2. ... 4. Με μέριμνα του εργοδότη το ένα αντίτυπο του ανωτέρω πίνακα παραλαμβάνεται από την υπηρεσία κατάθεσης σφραγισμένο και αναρτάται σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας χωρίς τη στήλη των καταβαλλόμενων αποδοχών ... Το άλλο παραμένει στο αρχείο της υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. Στο αρχείο των κατατεθειμένων πινάκων των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. έχει άμεση πρόσβαση η αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. σε κάθε περίπτωση. 5. [όπως η παρ. αυτή τελικώς αντικαταστάθηκε με τη θέση σε ισχύ της υποπαρ. ΙΑ. 13 περ. 1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222)] Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία: α) για την πρόσληψη νέου εργαζομένου, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο, β) ... γ) ... Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί γίνει γραπτά ή ηλεκτρονικά. 6. ... 7. Ο έλεγχος του πίνακα προσωπικού γίνεται σε κάθε στάδιο από την κατάθεση μέχρι τη διενέργεια επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας όπου ελέγχεται εξαντλητικά».

 

3. Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2556/1997 «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α και άλλα θέματα» (ΦΕΚ Α' 270), ορίζεται ότι: «1. [όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. αυτής αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α' 48)] Στις έδρες όλων των περιφερειών της χώρας συνιστάται περιφερειακή υπηρεσία ασφάλισης με τον τίτλο: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) - Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ... Η Ε.ΥΠ.Ε.Α. της περιφέρειας Αττικής είναι οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης με έδρα την Αθήνα και η χωρική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Η Ε.ΥΠ.Ε.Α. Αττικής διαρθρώνεται στα παρακάτω τμήματα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες: α. ... β. Τρία (3) Τμήματα Ελέγχου (Β', Γ και Δ') [ήδη με την παρ. 3α του άρθρου 19 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α' 66) συνεστήθησαν δύο επιπλέον Τμήματα Ελέγχου υπό Ε' και ΣΤ']: ... [όπως τα αμέσως κατωτέρω δεύτερο και τρίτο εδάφια της περ. β' αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 (περ. 1) του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 (ΦΕΚ Α' 89)] Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 5072/6/25.2.2013 (Β' 449) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Ο έλεγχος αυτός αφορά στην επιβολή προστίμου περί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. Σε περίπτωση μη τήρησης και μη ανάρτησης του πίνακα προσωπικού επιβάλλονται πρόστιμα, όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης 7 της παρούσας παραγράφου [ενν. η περίπτωση 6 της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4255/2014]. ... Οι Ε.ΥΠ.Ε.Α. των λοιπών περιφερειών είναι υπηρεσίες ασφάλισης επιπέδου τμήματος, με αρμοδιότητες αντίστοιχες αυτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. Αττικής και η χωρική τους αρμοδιότητα εκτείνεται στα όρια της Διοικητικής Περιφέρειας, στην έδρα της οποίας λειτουργούν ... Οι αρμοδιότητες των Ε.ΥΠ.Ε.Α. ασκούνται παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. ... γ. ... ». Περαιτέρω, η προμνημονευόμενη παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 ορίζει επιπλέον, στις περιπτώσεις 2 επόμ. αυτής, σε σχέση με τα προβλεφθέντα με την περ. 1 πρόστιμα που αφορούν, κατά τα ανωτέρω, στην τήρηση του πίνακα προσωπικού από τους υπόχρεους εργοδότες, ότι: «2. Τις αρμοδιότητες ελέγχου και επιβολής των ανωτέρω προστίμων ασκούν και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ. 3. Καθένα από τα ανωτέρω πρόστιμα του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α' 270) επιβάλλεται από τους αρμόδιους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. άπαξ για την ίδια ημερολογιακή ημέρα για την αυτή αιτία στην ίδια επιχείρηση. 4. ... 6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται μέχρι τις 10.5.2014, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Σ.Ε.Π.Ε., δύναται να ρυθμίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου, η διαδικασία, ο συγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών, ο τρόπος και ο χρόνος διαβίβασης των εκθέσεων και δελτίων ελέγχου μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων. 7. ... ». Κατ' εξουσιοδότηση δε της ως άνω παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4255/2014, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α' 170), εκδόθηκε η υπ* αριθμόν Φ.11321/11115/802/2.6.2014 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ύψος και τρόπος υπολογισμού των προστίμων και κυρώσεων που επιβάλλονται, κατά δέσμια αρμοδιότητα, από την ΕΥΠΕΑ και τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαδικασία και συγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β' 1551). Στο άρθρο 1 της απόφασης αυτής ορίσθηκαν τα εξής: «α) Ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και αρμόδιοι υπάλληλοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνουν τη μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλουν διοικητική κύρωση (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω: Παράβαση: Μη   αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. Επιβαλλόμενο πρόστιμο: ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας, επί (18) δεκαοκτώ μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο - υπάλληλο και το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας, επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο-εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλικιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος ΙΑ 11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ... », ενώ, περαιτέρω, σύμφωνα με τον περιεχόμενο στην ίδια διάταξη πίνακα, για κάθε αδήλωτο υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών, ο οποίος λαμβάνει μηνιαίο μισθό 586,08 ευρώ προβλέπεται επιβολή προστίμου σε βάρος του εργοδότη ύψους 10.549,44 ευρώ (586,08 χ 18 μήνες εργασίας), για δε κάθε αδήλωτο υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών, ο οποίος λαμβάνει μηνιαίο μισθό 510,95 ευρώ προβλέπεται επιβολή προστίμου σε βάρος του εργοδότη ύψους 9.197,10 ευρώ (510,95 χ 18 μήνες εργασίας). Ακολούθως, στο άρθρο 2 της ίδιας απόφασης ορίσθηκε ότι: «Πλέον των προστίμων του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, σε περίπτωση μη τήρησης από τον υπόχρεο εργοδότη Πίνακα Προσωπικού επιβάλλεται αμελλητί διοικητική κύρωση (αυτοτελές πρόστιμο), κατά δέσμια αρμοδιότητα, ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 ευρώ), χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων», στο δε άρθρο 4, ότι: «α) Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων (προστίμων) των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, συντάσσεται και επιδίδεται επί τόπου Δελτίο Ελέγχου, με το οποίο βεβαιώνεται το είδος της παράβασης, και συντάσσεται και επιδίδεται άμεσα, και όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από το Δελτίου Ελέγχου, Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα 1 και 2 της παρούσης, το ύψος της κύρωσης (προστίμου) που αντιστοιχεί στην βεβαιωθείσα παράβαση. Η πράξη επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη ... β) ... δ) Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοση της. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία που επέβαλε το πρόστιμο. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου».

 

4. Επειδή, με τις διατάξεις της περ. 1 της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4255/2014, και σε συνάρτηση με την κατά τον ίδιο χρόνο κατάργηση της υποχρέωσης των εργοδοτών προς τήρηση του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου, προστέθηκε μεν στα καθήκοντα της Ε.ΥΠ.Ε.Α. (καθώς και, δυνάμει της περ. 2 της ίδιας παραγράφου, των υπαλλήλων των Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που διενεργούν κατά νόμο ασφαλιστικούς ελέγχους) η αρμοδιότητα της διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις και εργοδότες για τη διαπίστωση της εκ μέρους τους υποβολής και ορθής τήρησης του εντύπου αναγγελίας πρόσληψης μισθωτών και των προβλεπόμενων από τις προπαρατιθέμενες διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2874/2000 πινάκων προσωπικού, πλην όμως, καθ' ο μέρος με τις διατάξεις της εν θέματι περίπτωσης προσδιορίσθηκε η έκταση της εξουσίας των διεξαγουσών τους επιτόπιους ελέγχους ανωτέρω υπηρεσιών να επιβάλλουν κυρώσεις για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο, τα αρμόδια όργανα της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και των Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος επιφορτίσθηκαν με την επιβολή προστίμων, της εν λόγω αρμοδιότητας περιοριζόμενης, κατά τη σχετική ρητή διατύπωση του δευτέρου εδαφίου της πιο πάνω περίπτωσης (ήτοι, του τρίτου εδαφίου της αντικατασταθείσας περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997), στις ειδικώς καθοριζόμενες παραβάσεις της μη τήρησης (και μη ανάρτησης) πίνακα προσωπικού, και της μη αναγραφής εργαζομένου στον εν λόγω πίνακα. Κατ' επίκληση δε της διατάξεως της περ. 6 της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4255/2014,  με την οποία παρασχέθηκε εξουσιοδότηση  στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας να ρυθμίσει με απόφαση του τα ζητήματα τα σχετικά με το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων που προβλέφθηκαν με την ως άνω περ. 1 της ίδιας    παραγράφου, εκδόθηκε η υπ' αριθμόν Φ.11321/11115/802/2.6.2014 υπουργική απόφαση, με τις διατάξεις της οποίας καταστρώθηκε το σύστημα υπολογισμού και επιβολής των προστίμων για τις, κατά τα ανωτέρω, παραβάσεις της μη αναγραφής εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη (παρ. 1 της απόφασης), και της μη τήρησης από τον υπόχρεο εργοδότη πίνακα προσωπικού (παρ. 2 της απόφασης), προβλέφθηκε δε ειδικότερα, με την πιο πάνω παρ. 1 της υπουργικής απόφασης, για την παράβαση της μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού η επιβολή ενός ιδιαιτέρως υψηλού προστίμου για κάθε μη καταχωρημένο σε πίνακα προσωπικού μισθωτό (και, δη, υπερσκελίζον προδήλως το, προβλεφθέν με την παρ. 2 της απόφασης, πρόστιμο για την έτερη παράβαση, το οποίο επιβάλλεται για την παντάπασιν παράλειψη της υποχρέωσης του εργοδότη για τήρηση πίνακα προσωπικού και επισύρει χρηματική κύρωση ποσού 500 ευρώ), το οποίο κυμαίνεται, αναλόγως της γενικής κατηγορίας του μη αναγεγραμμένου μισθωτού (ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη) και της ηλικιακής διάκρισης που θεσπίζει η υποπαρ. ΙΑ. 11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ηλικίας 25 ετών και άνω ή μη), μεταξύ 9.197,10 ευρώ και 10.550,54 ευρώ. Η εν λόγω δε διάταξη του άρθρου 1 (περ. α') της υπ' αριθ. Φ.11321/11115/802/2.6.2014 Κ.Υ.Α. έχει υπαγορευθεί από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, η εξυπηρέτηση των οποίων δικαιολογεί την εναρμόνιση της ρύθμισης προς την κατοχυρωμένη στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας. Ο δε εξυπηρετούμενος εν προκειμένω επιτακτικός σκοπός δημοσίου συμφέροντος συνίσταται, συγκεκριμένα, στην αποτελεσματική καταπολέμηση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, η οποία αφενός μεν παραβιάζει τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, με συνέπεια να μεταπίπτει η εργασία από κοινωνικό λειτούργημα σε αντικείμενο εμπορίας, αφετέρου δε στερεί από τα ασφαλιστικά ταμεία σημαντικά έσοδα, με συνέπεια την αποδυνάμωση του ασφαλιστικού συστήματος, ιδιαιτέρως κατά την περίοδο της σοβαρής δημοσιονομικής κρίσης που διέρχεται η Χώρα, ενώ, παράλληλα, στερεί και από το Κράτος σημαντικά φορολογικά έσοδα, αποτελεί δε, περαιτέρω, στρεβλωτικό παράγοντα της οικονομίας, καθόσον νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, με τη διαμόρφωση συνθηκών αθεμίτου ανταγωνισμού (πρβλ. ΣτΕ 2151/2017 7μ.). Εν όψει τούτων, στην ειδικότερη περίπτωση που ο ίδιος φορέας επιχείρησης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή άλλη επιτρεπόμενη νομική οντότητα) διατηρεί περισσότερα του ενός καταστήματα (ή, εν γένει, αυτοτελείς εκμεταλλεύσεις), στις οποίες λαμβάνουν χώρα εργασίες εμπίπτουσες στο ίδιο επιχειρηματικό αντικείμενο με εκείνο της κύριας έδρας της επιχείρησης, η αναγραφή ορισμένου μισθωτού στον τηρούμενο (και ισχύοντα) πίνακα προσωπικού σε κάποιο από το κύριο κατάστημα ή τα υποκαταστήματα του εργοδότη επαρκεί, κατ' αρχήν, προς αποτροπή της διαπράξεως της παράβασης της μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού της παρ. 1 της ως άνω Φ.11321/11115/802/2014 Κ.Υ.Α., εφόσον με τον ανωτέρω τρόπο ειδοποιούνται με την προσήκουσα κατά νόμο διαδικασία οι αρμόδιες αρχές του Σ.ΕΠ.Ε. και του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (ήδη του Ε.Φ.Κ.Α.) σχετικά με τη σύναψη από τον, υποβαλόντα τον (ετήσιο ή συμπληρωματικό περί πρόσληψης μισθωτού) πίνακα προσωπικού, εργοδότη σχέσης μισθωτής (και ασφαλιζόμενης) εργασίας με τον συγκεκριμένο εργαζόμενο, γεγονός που καθιστά, σε επαρκή κατ' αρχάς βαθμό, εφικτή την άσκηση του ανατεθειμένου στις ως άνω αρχές έργου της εποπτείας και παρακολούθησης της ορθής και σύννομης τήρησης των διατάξεων της εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας στα πλαίσια της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, η οποία και δεν αποτελεί, εν όψει της επιβαλλόμενης στενής ερμηνείας της εν θέματι, προβλέπουσας σημαντικού ύψους  πρόστιμο, κυρωτικής κανονιστικής διάταξης, υπό τις ανωτέρω περιστάσεις «αδήλωτη» εργασία. Και ναι μεν η μετακίνηση μισθωτών μεταξύ των καταστημάτων που διατηρεί ο ίδιος εργοδότης, και η ανάληψη εργασίας σε αυτά πριν από την επικαιροποίηση, ως προς τον συγκεκριμένο μισθωτό, των στοιχείων του πίνακα προσωπικού που τηρείται στο υποκατάστημα της μετακίνησης του (διαφορετικό του καταστήματος στο οποίο   είναι αναγεγραμμένος), δύναται, ενδεχομένως, να στοιχειοθετήσει παράβαση των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2874/2000, και να επισύρει την επιβολή προστίμου, από τα αρμόδια όργανα του Σ.ΕΠ.Ε., κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 (περ. Α') του ν. 3996/2011, ως αυτές ισχύουν, πλην όμως δεν δικαιολογεί την επιβολή προστίμου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 (περ. α') του άρθρου 1 της Φ.11321/11115/802/2.6.2014 Κ.Υ.Α., καθώς η κατά τα ανωτέρω καταχώρηση εργαζομένου στους πίνακες προσωπικού του εργοδότη δεν εξομοιούται με μη αναγραφή του.

 

5. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Σε επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν, στις 14.12.2014 και ώρα 14:10, υπάλληλοι της Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Αττικής στο επί της οδού ., στο Ρίο Αχαΐας, κατάστημα της επιχείρησης (αρτοποιείο) που εκμεταλλεύεται η προσφεύγουσα εταιρία, ευρέθησαν να απασχολούνται πέντε (5) εργαζόμενες, με την ειδικότητα της πωλήτριας. Ύστερα δε από εξέταση του κατατεθειμένου από την ελεγχόμενη επιχείρηση ετήσιου πίνακα προσωπικού του καταστήματος (ΠΛ./2014), ο έλεγχος διαπίστωσε ότι σε αυτόν δεν ήταν αναγεγραμμένες οι εργαζόμενες . (ημερ. γέννησ. 17.8.1986) και . (ημερ. γέννησ. 11.5.1990), συντάχθηκε δε σχετικώς το υπ' αριθ. ./14.12.2014 δελτίο ελέγχου, στο οποίο οι προαναφερόμενες εργαζόμενες δήλωσαν ενυπόγραφα ως ημερομηνία πρόσληψης τους την ημέρα του ελέγχου (14.12.2014). Εν όψει τούτων, εκδόθηκε η - ήδη προσβαλλόμενη - υπ' αριθ. Μ./17.12.2014 Πράξη Επιβολής Προστίμου της Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Αττικής του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με την οποία καταλογίσθηκε στην προσφεύγουσα εταιρία, ως εργοδότη, κατ' επίκληση του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 και της Φ.11321/11115/802/2.6.2014 Κ.Υ.Α., αφενός πρόστιμο ποσού 10.549,44 ευρώ για την εργαζομένη . (υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών), και ποσού 9.197,10 ευρώ για την εργαζομένη . (υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών), λόγω μη αναγραφής των ανωτέρω στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού της επιχείρησης, και αφετέρου πρόστιμο ποσού 500 ευρώ, λόγω μη τήρησης στην επιχείρηση ισχύοντος πίνακα προσωπικού (Ε4), συνολικώς δε το ποσό των 20.246,54 ευρώ.

 

6. Επειδή, με το υπό κρίση ένδικο βοήθημα η προσφεύγουσα εταιρία προβάλλει, μεταξύ άλλων, ότι, υπό τις αληθείς πραγματικές περιστάσεις του ένδικου περιστατικού, η ίδια δεν υπέπεσε στην αποδιδόμενη παράβαση της μη αναγραφής των επίμαχων εργαζομένων στους πίνακες προσωπικού της επιχείρησης της, διότι οι εν λόγω εργαζόμενες (...) είχαν ήδη προσληφθεί σε προηγούμενο χρόνο από την εταιρία και απασχολούνταν στο επί της οδού ... στην Πάτρα υποκατάστημα της, στους πίνακες προσωπικού του οποίου και ήταν καταχωρημένες κατά το χρόνο του επίδικου ελέγχου, ευρίσκονταν δε εκτάκτως στους χώρους του επί της οδού ... στο Ρίο (κύριο) κατάστημα της καθώς μετέφεραν προϊόντα (είδη αρτοποιίας) από το υποκατάστημα στο οποίο, ως άνω, εργάζονταν στο κατάστημα όπου τους κατέλαβε ο έλεγχος. Εν όψει τούτων, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι με την αναγραφή των εργαζομένων σε πίνακα προσωπικού καταστήματος της εταιρίας με το ίδιο αντικείμενο εργασιών (επιχείρηση αρτοποιίας), στο οποίο δε αυτές προσέφεραν την εργασία τους κατά το λοιπό διάστημα, έχει πραγματωθεί πλήρως ο σκοπός της ρύθμισης, ο οποίος συνίσταται στη διασφάλιση των συμφερόντων των μισθωτών και των εργοδοτών ως προς τον ακριβή χρόνο πρόσληψης και τη διάρκεια απασχόλησης των εργαζομένων, και στην αποτροπή του κινδύνου της εισφοροδιαφυγής, και επομένως δεν είναι νόμιμη η σε βάρος της επιβολή προστίμου για μη καταχώρηση των ανωτέρω μισθωτών στους πίνακες προσωπικού της, από τη στιγμή μάλιστα που αυτές είναι κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα πλήρως ασφαλιζόμενες από την εταιρία. Συναφώς, δε, προβάλλεται ότι, ακόμη και υπό την εκδοχή ότι είχε λάβει κατά την ημέρα του ελέγχου μετακίνηση με δανεισμό των εν λόγω εργαζομένων, μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων της και λόγω έλλειψης προσωπικού οφειλόμενης στις επικρατούσες έκτακτες ανάγκες της επιχείρησης (παροχή αδειών σε άλλους εργαζόμενους), η εταιρία δεν υπείχε υποχρέωση καταχώρησης τους στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού του στο Ρίο Πατρών καταστήματος, στο οποίο αυτές εργάσθηκαν εξάλλου με το ίδιο αντικείμενο εργασίας (πωλητές άρτου και ειδών αρτοποιίας). Προς το σκοπό δε τεκμηρίωσης των ανωτέρω ισχυρισμών, η προσφεύγουσα εταιρία επικαλείται και προσκομίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής έγγραφα στοιχεία: 1] τον υποβληθέντα υπ' αριθ. πρωτ. ΠΠ./14.10.2014 ετήσιο πίνακα προσωπικού του επί της οδού .. στην Πάτρα παραρτήματος, της επιχείρησης λιανικής εμπορίας ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής της εταιρίας, στον οποίο είναι καταχωρημένη, αφενός, η εργαζόμενη ...υ, με ημερομηνία πρόσληψης την 26.3.2009 και ειδικότητα υπαλλήλου - πωλήτριας, και αφετέρου η εργαζόμενη ..., με ημερομηνία πρόσληψης την 24.2.2014 και ειδικότητα ομοίως υπαλλήλου - πωλήτριας, 2] την υπ' αριθ. πρωτ. Α.../16.12.2014 αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (Έντυπο 5), το υπ' αριθ. πρωτ. ΑΠ../15.12.2014 ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης (Έντυπο 3), καθώς και το με ίδια ημερομηνία έγγραφο γνωστοποίησης όρων ατομικής σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με τα οποία η εργαζόμενη ... αποχώρησε οικειοθελώς από το επί της οδού ... υποκατάστημα στις 15.12.2014, προσλήφθηκε δε στο επί της οδού ... κατάστημα την 16.12.2014, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, καθημερινώς (πλην Κυριακών) από 8:30 έως 15:10, με την ειδικότητα της πωλήτριας, 3] το από 22.9.2020 αποδεικτικό υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) αυτής, μισθολογικής περιόδου 12/2014, καθώς και αντίγραφα των καταστάσεων των υποβληθείσων Α.Π.Δ. της μισθολογικής αυτής περιόδου, στα αρμόδια Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. (..., αντίστοιχα) ως προς τα επίμαχα καταστήματα της προσφεύγουσας εταιρίας, στις οποίες περιλαμβάνεται αφενός η μισθωτός ..., ασφαλισθείσα για 25 ημέρες εργασίας στο υποκατάστημα της οδού ... και για 1 ημέρα στο κατάστημα της οδού ..., και αφετέρου η μισθωτός ..., ασφαλισθείσα για 13 ημέρες εργασίας στο υποκατάστημα της οδού Αγίου Ανδρέου και για 14 ημέρες στο κατάστημα της οδού Αθηνών. Από την άλλη δε πλευρά, το καθ' ου η προσφυγή Ν.Π.Δ.Δ., με το από 2.10.2019 έγγραφο έκθεσης απόψεων και το από 11.12.2019 νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, ζητά την απόρριψη της κρινόμενης προσφυγής, προβάλλοντας εν σχέσει με τον υπό εξέταση λόγο αυτής ότι, και αληθών υποτιθεμένων των εκτεθέντων ανωτέρω πραγματικών περιστατικών που επικαλείται η αντίδικος εταιρία ως προς την αιτία της παρουσίας των εργαζομένων της στο κατάστημα διεξαγωγής του ελέγχου, και ως προς τη φύση της έννομης σχέσης για την οποία έλαβε χώρα η εν λόγω μετακίνηση, η διαπιστωθείσα, σχετική με την τήρηση των πινάκων προσωπικού της εταιρίας, επίδικη παράβαση επισύρει, σε κάθε περίπτωση, τον καταλογισμό των επιβληθεισών με την προσβαλλόμενη πράξη προστίμων. Τούτο, δε, διότι δεν τυγχάνει νόμιμος ο δανεισμός υπαλλήλων μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων εάν αυτός δεν έχει προηγουμένως, πριν την ανάληψη εργασίας από τον υπό δανεισμό μισθωτό, καταγραφεί - ως εν προκειμένω - στο Ο.Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», διότι, από της έναρξης λειτουργίας του, με το πληροφοριακό αυτό σύστημα παρακολουθούνται, υποχρεωτικώς για τους εργοδότες κατά τη διέπουσα αυτό κανονιστική πράξη, οι ροές μισθωτής απασχόλησης, διά της καταγραφής σε αυτό, με τα υποβαλλόμενα από τους εργοδότες, μεταξύ άλλων, έντυπα αναγγελίας πρόσληψης και πινάκων προσωπικού, σε πραγματικό χρόνο και στο σύνολο της επικράτειας των κρίσιμων στοιχείων που αφορούν στην πρόσληψη και την αποχώρηση των μισθωτών.

 

7.   Επειδή, ως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα από την προσφεύγουσα εταιρία στοιχεία, τα οποία εκτίθενται στην προηγουμένη σκέψη οι επίμαχες δύο εργαζόμενες (...) ήταν καταχωρημένες, κατά το χρόνο του ένδικου ελέγχου, στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού του επί της οδού ... (στην Πάτρα) υποκαταστήματος της εταιρίας, στο οποίο, σύμφωνα με το περιεχόμενο του προσκομισθέντος ετήσιου πίνακα προσωπικού του υποκαταστήματος, διεξάγονταν εργασίες του ίδιου επιχειρηματικού αντικειμένου με εκείνο του κύριου καταστήματος της εταιρίας, επί της οδού ... στο Ρίο (επιχείρηση λιανικής εμπορίας ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής). Εξάλλου, δε, κατόπιν του ελέγχου, η προσφεύγουσα εταιρία προέβη, διά της υποβολής των οικείων ηλεκτρονικών εντύπων οικειοθελούς αποχώρησης και αναγγελίας πρόσληψης - συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού, στην αναμόρφωση των τηρούμενων στα ως άνω δύο καταστήματα πινάκων προσωπικού, με τη διαγραφή της μισθωτού ... από τον πίνακα του επί της οδού ...υ υποκαταστήματος, και την αναγραφή της στον πίνακα προσωπικού του, επί της οδού Αθηνών, καταστήματος διενέργειας του επιτόπιου ελέγχου των υπαλλήλων της Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Αττικής. Με τα ανωτέρω δεδομένα, και σύμφωνα με όσα έγιναν ανωτέρω ερμηνευτικώς δεκτά, η προσφεύγουσα εταιρία δεν υπέπεσε εν προκειμένω στην αποδιδόμενη παράβαση της μη αναγραφής των ανωτέρω εργαζομένων στους τηρούμενους πίνακες προσωπικού της, και, συνεπώς, μη νομίμως της επιβλήθηκε το προβλεπόμενο από την παρ. 1 (περ. α') του άρθρου 1 της Φ.11321/11115/802/2.6.2014 Κ.Υ.Α. πρόστιμο, διότι η διαπίστωση του ελέγχου ότι οι πιο πάνω εργαζόμενες, οι οποίες κατελήφθησαν να εργάζονται στο επί της οδού Αθηνών κατάστημα της εταιρίας, δεν ήταν καταχωρημένες στον αναρτημένο και φυλασσόμενο στο κατάστημα πίνακα προσωπικού, δεν εξομοιούται υπό τις προεκτιθέμενες περιστάσεις με μη αναγραφή των εν λόγω μισθωτών σε πίνακα προσωπικού της επιχείρησης,  κατά τα βασίμως προβαλλόμενα συναφώς από την προσφεύγουσα. Εξάλλου, η προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου, καθ' ο μέρος με αυτήν καταλογίσθηκε περαιτέρω στην προσφεύγουσα εταιρία η παράβαση της μη τήρησης ισχύοντα πίνακα προσωπικού, είναι ομοίως πλημμελώς αιτιολογημένη και πρέπει να ακυρωθεί, κατ' αποδοχή της σχετικής, εμμέσως συναγόμενης από τον υπό εξέταση λόγο ακύρωσης, επιμέρους αιτίασης, δοθέντος ότι η ανωτέρω, προς γνωστοποίηση του προσληφθέντος από το επίδικο κατάστημα (... στο Ρίο) προσωπικού, είχε ήδη καταθέσει τον, μνημονευόμενο στο συνταχθέν δελτίο ελέγχου, ΠΛ./2014 ετήσιο πίνακα προσωπικού, ο οποίος ως εκ τούτου ετέθη υπ' όψιν του κλιμακίου των υπαλλήλων της Ε.ΥΠ.Ε.Α. κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Εφόσον δε ο παρών λόγος προσφυγής πρέπει να γίνει δεκτός, συνεπαγόμενος την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης στο σύνολο της, παρέλκει η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων με το ένδικο βοήθημα λόγων ως αλυσιτελής.

 

8. Επειδή, κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, η υπό κρίση προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η υπ' αριθμόν Μ./2014 Πράξη Επιβολής Προστίμου της Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Αττικής του I.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., το δε καταβληθέν παράβολο πρέπει να αποδοθεί στην προσφεύγουσα εταιρία (άρθρο 277 παρ. 9 εδάφ. α' του Κ.Δ.Δ.), πλην όμως πρέπει, κατ' εκτίμηση των περιστάσεων, να απαλλαγεί το καθ' ου προσφυγή Ν.Π.Δ.Δ. από τα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας (άρθρο 275 παρ. 1 εδάφ. ε' του Κ.Δ.Δ.).

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

Δέχεται την προσφυγή.

 

Ακυρώνει την υπ' αριθμόν Μ./17.12.2014 Πράξη Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) Περιφέρειας Αττικής του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

 

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στην προσφεύγουσα εταιρία.

 

Απαλλάσσει τον e-Ε.Φ.Κ.Α. από τα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας.

 

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 20ης Σεπτεμβρίου 2022.

 

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ