ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ « ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ »

 

ΜΠρΘεσ (ΑσφΜ) 5482/2022

 

Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων - Ν. 4800/2021 - Αντίθετες αιτήσεις εν διαστάσει συζύγων -  Αίτημα συνεπιμέλειας με χρονική κατανομή (εναλλασσόμενη κατοικία) - Διατροφή ανηλίκων - Ένορκες βεβαιώσεις -.

 

Επιθυμία του νομοθέτη είναι κατ’ αρχήν η εξίσου και από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. Αν αυτό δεν εφικτό λόγω διαφωνιών των γονέων ή και των βιοτικών συνθηκών, κυρίαρχο στοιχείο είναι το βέλτιστο συμφέρον των τέκνων, με βάση το οποίο γίνεται η κατανομή. Κρίσιμα στοιχεία κατανομής. Ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες και περιστάσεις, το συμφέρον του ανηλίκου μπορεί να επιβάλλει την συμβίωση με τον ένα γονέα, είτε, αν δεν διαταράσσεται ο τρόπος ζωής του, να γίνεται χρονική κατανομή αυτής. Σε πραγματικό - βιωματικό επίπεδο, η συνεπιμέλεια απαιτεί κοντινούς τόπους διαμονής των γονέων και τήρηση μεταξύ τους αρμονικών και καλών σχέσεων ώστε να μην απορυθμίζεται και αναστατώνεται η ζωή του. Το αίτημα παραχώρησης χρήσης της τέως οικογενειακής στέγης εκτελείται (άμεσα) με αποβολή και εγκατάσταση του δικαιούχου συζύγου, το δε αίτημα χρήσης κινητών με αφαίρεση και παράδοση στον δικαιούχο σύζυγο. Μη νόμιμο το αίτημα απειλής χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης. Στην διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων δεν απαιτείται προηγούμενη κλήτευση και λαμβάνονται υπόψη ως δικαστικά τεκμήρια. Αναθέτει την προσωρινή επιμέλεια αποκλειστικά στην αιτούσα μητέρα. Ρυθμίζει δικαίωμα επικοινωνίας πατέρα με τέκνα. Επιδικάζει προσωρινή διατροφή.

 

 (Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Γεωργίου Κωνσταντινίδη) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 5482/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ)

 

 

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Μιχαήλ Ντόστα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, στις 4 Φεβρουαρίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Α) Της αιτούσας: ... του ... (ΑΦΜ ...), κατοίκου ... Θεσσαλονίκης (...), η οποία ενεργεί ατομικά και για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων της ... και ... και η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Κωνσταντινίδη (AM ΔΣΘ 10.671), που κατέθεσε σημείωμα.

 

Του  καθού η  αίτηση:  ... του ..., κατοίκου ... Θεσσαλονίκης (...), ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Γκολέμη (ΑΜ ΔΣΘ 11.770), που κατέθεσε σημείωμα.

 

Β) Του αιτούντος: ... του ..., με  ΑΦΜ ... κατοίκου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης (...), ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Γκολέμη (AM ΔΣΘ 11.770), που κατέθεσε σημείωμα.

 

Της καθής η αίτηση: ... του ... (ΑΦΜ ...), κατοίκου ... Θεσσαλονίκης (...), η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Κωνσταντινίδη (AM ΔΣΘ 10.671), που κατέθεσε σημείωμα.

 

Οι αιτούντες με τις με αριθ. εκθ. κατάθεσης .../2022 και .../2022 αιτήσεις τους, για τη συζήτηση των οποίων ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, ζητούν όσα αναφέρονται σε αυτές.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφτηκε σύμφωνα με το Νόμο

 

1) Με την με αριθ. εκθ. κατάθεσης .../2022 αίτησή της η αιτούσα ..., ενεργώντας ατομικά και για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων της και ... τα οποία διαμένουν μαζί της, αναφέρει ότι τέλεσε νόμιμο γάμο με τον καθού ... κατά τη διάρκεια του οποίου απέκτησαν τα ως άνω τέκνα (γεν. στις 21.5.2011 και 15.7.2014 αντίστοιχα), και ότι η έγγαμη συμβίωση τους έχει διασπαστεί ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021. Επικαλούμενη και τη συνδρομή επείγουσας περίπτωσης ζητεί: α) να ανατεθεί προσωρινά στην ίδια η αποκλειστική επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της, β) να παραχωρηθεί προσωρινά στην ίδια η άλλοτε οικογενειακή κατοικία (διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους ιδιοκτησίας της μητέρας της)., ώστε να διαμένει σε αυτή μαζί με τα ανήλικα τέκνα της, καθώς και τα αναλυτικά αναφερόμενα στην αίτηση κινητά πράγματα, που είναι απαραίτητα για τη χωριστή της εγκατάσταση και γ) να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθού να καταβάλλει σε αυτή ως συνεισφορά για τη διατροφή των ανήλικων τέκνων τους στην αρχή κάθε μήνα το ποσό των 400 ευρώ για τον … και το ποσό των 300 ευρώ για τον … και τα ποσά αυτά με τους νόμιμους τόκους από την καθυστέρηση κάθε δόσης μέχρι την εξόφληση, ενώ κατά τα υπόλοιπα ποσά που απαιτούνται θα συνεισφέρει η ίδια με την παροχή των αποτιμητών σε χρήμα προσωπικών της υπηρεσιών. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα η ένδικη αίτηση αρμοδίως εισάγεται για συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 22, 683 παρ. 1 και 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη ως στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 341, 345, 1393, 1394 - 1395, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1513, 1514 παρ. 2 - 3, 1516 εδ. τελ. AΚ, 728 παρ. 1 στοιχ. α', 729 και 735 ΚΠολΔ εκτός από τα αιτήματα για απειλή σε βάρος του καθού χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του με τις διατάξεις της απόφασης για προσωρινή παραχώρηση της οικογενειακής στέγης και των εντός αυτής κινητών πραγμάτων, τα οποία πρέπει να απορριφθούν ως μη νόμιμα, καθότι οι σχετικές αξιώσεις εκτελούνται με αποβολή του υπόχρεου και εγκατάσταση του δικαιούχου ως προς την οικογενειακή στέγη (κατ' άρθρο 943 παρ. 1 ΚΠολΔ - βλ. και ΜΠρΘεσ 15.512/2021 σε ΝΟΜΟΣ) και με αφαίρεση των κινητών πραγμάτων και παράδοσή τους στον δικαιούχο ως προς τα παραχωρούμενα κινητά πράγματα (κατ' άρθρο 941 παρ.1 ΚΠολΔ - βλ. και ΜΠρΘεσ 68/2010 σε ΝΟΜΟΣ).

 

Επομένως, κατά το μέρος που είναι νόμιμη, η ένδικη αίτηση πρέπει να εξεταστεί ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της. Ο καθού αρνείται την αίτηση με τους ειδικότερους ισχυρισμούς ότι είναι προς το συμφέρον των τέκνων τους η από κοινού άσκηση της επιμελείας και από τους δύο γονείς τους με εναλλασσόμενη διαμονή τους στις οικίες και των δύο ανά δεκαπενθήμερο και ως προς τα εκτιθέμενα σε αυτή σχετικά με το ύψος των διατροφικών αναγκών των τέκνων τους (τις οποίες ο ίδιος προσδιορίζει σε ποσό 200 ευρώ μηνιαίως για κάθε τέκνο) και τις οικονομικές του δυνάμεις και ζητεί να ληφθεί υπόψη σε σχέση με την αξίωση διατροφής των ανήλικων τέκνων ότι μπορεί να συμβάλλει σε αυτή και η αιτούσα όχι μόνο με την παροχή των προσωπικών της υπηρεσιών αλλά και σε χρήμα, καθότι ασκεί, έστω και αφανώς, επαγγελματικές δραστηριότητες (αισθητικός, κατασκευή και πώληση κοσμημάτων), από τις οποίες αποκομίζει 800 ευρώ μηνιαίως, και ότι σε κάθε περίπτωση έχει τη δυνατότητα βάσει των προσόντων της, της ηλικίας και της κατάστασης της υγείας της να εργαστεί αποκομίζοντας το ανωτέρω ποσό. Ο τελευταίος των ανωτέρω ισχυρισμών συνιστά αιτιολογημένη άρνηση της αξίωσης διατροφής των ανήλικων τέκνων, που δημιουργεί για το Δικαστήριο υποχρέωση καθορισμού της διατροφής με βάση τον συσχετισμό των οικονομικών δυνάμεων των γονέων, όπως αυτός προκύπτει από τα εκατέρωθεν αποδεικνυόμενα πραγματικά περιστατικά (βλ. Απ. Γεωργιάδη (Δ. Φλάμπουρα), ΣΕΑΚ, τ. ΙΙ, εκδ. 2013, άρθρο 1489 υπό τον αριθ. 10, όπου και περαιτέρω παραπομπές, ΕφΑθ 808/2012 σε ΤΝΠ Ισοκράτης // εξάλλου για το ότι σε σχέση με τις οικονομικές δυνάμεις του υπόχρεου διατροφής λαμβάνεται υπόψη η πραγματική δυνατότητα του να εργαστεί, έστω και αν προσκαίρως δεν εργάζεται, βλ. Κ. Παπαδόπουλο, Αγωγές ΟικογΔ. τ. Β' εκδ. 2003, σ. 61, ΜΕφΠειρ 432/2016 σε ΝΟΜΟΣ).

 

II) Με την με αριθ. εκθ. κατάθεσης .../2022 αίτησή του ο αιτών ... επικαλούμενος τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής του με την καθής ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021 με την αποχώρησή του από την οικογενειακή κατοικία, ζητεί την προσωρινή ρύθμιση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων τους κατά τρόπο, ώστε να ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς με εναλλασσόμενη διαμονή των τέκνων (ανά δεκαπενθήμερο) στις κατοικίες και των δύο γονέων, και επικουρικά, για την περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το αίτημά του αυτό, να ρυθμιστεί προσωρινά η επικοινωνία του με τα ανήλικα τέκνα του κατά τον προτεινόμενο στην αίτησή του τρόπο ενώ παραδεκτά (κατά τα άρθρα 223 εδ. β', 295 παρ. 1 εδ. β' και 297 από το αίτημά του για την προσωρινή παραχώρηση σε αυτόν των κινητών πραγμάτων, που αναφέρονται στην αίτησή του. Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα η ένδικη αίτηση αρμοδίως εισάγεται για συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο mm την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 22, 683 παρ.1 και 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη ως στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1513, 1514 παρ.2 - 3. 1520 ΑΚ και 735 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της συνεκδικαζόμενη λόγω της μεταξύ τους συνάφειας (άρθρα 31 παρ.3, 246 ΚΠολΔ) με την υπό στοιχ. 1 αίτηση της ….

 

III) Κατά τη διάταξη του άρθρου 1513 ΑΚ σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των γονέων αυτοί εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ωστόσο, κατά τη διάταξη του άρθρου 1514 παρ. 2 ΑΚ, αν δεν πλέον δυνατή η άσκηση της γονικής μέριμνας από κοινού και από τους δύο γονείς ή η επίτευξη σχετικής συμφωνίας κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου, η άσκηση της ρυθμίζεται από το δικαστήριο κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 592 επ. ΚΠολΔ (εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας ούτε μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης) ή σε περίπτωση κατεπείγοντος κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατ' αρχήν επιθυμία του νομοθέτη είναι η από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας (άρθρα 1510 εδ. α' 1513 εδ. α' ΑΚ) αλλά, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό λόγω των διαφωνιών των γονέων ή και των βιοτικών τους συνθηκών, κυρίαρχο κριτήριο του δικαστηρίου για τη ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας είναι το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 1511 παρ. 2-3 ΑΚ, ώστε η κατανομή της άσκησης της γονικής μέριμνας να εξυπηρετεί πρωτίστως το συμφέρον του τέκνου. Κρίσιμα προς τούτο στοιχεία είναι μεταξύ άλλων η καταλληλότητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγώγησης και της περίθαλψης του ανήλικου τέκνου καθώς και οι αναπτυχθέντες μέχρι τότε δεσμοί με τους γονείς και τυχόν αδελφούς του. Για το σκοπό αυτό λαμβάνεται υπόψη ιδίως η προσωπικότητα και η παιδαγωγική καταλληλότητα του κάθε γονέα και συνεκτιμώνται οι συνθήκες κατοικίας και γενικότερα οι βιοτικές συνθήκες αυτών, όπως είναι το ευρύτερο περιβάλλον τους, οι συνθήκες του επαγγέλματός τους, η ικανότητα προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και η σταθερότητα των συνθηκών ανάπτυξης του τέκνου χωρίς εναλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης. Υποχρεωτική δε κατά τη διάταξη του άρθρου 1511 παρ. 4 ΑΚ είναι και η συνεκτίμηση της γνώμης του τέκνου ανάλογα με την ωριμότητά του. Ανάλογα δε με τις ειδικότερες περιστάσεις το συμφέρον του ανήλικου μπορεί να επιβάλλει να συμβιώνει είτε με την μητέρα του είτε με τον πατέρα του είτε, εφόσον προκαλείται η μικρότερη δυνατή διατάραξη του τρόπου ζωής του, να ανατίθεται η άσκηση της επιμέλειας από κοινού στην μητέρα και στον πατέρα, δηλαδή να γίνεται χρονική (ή εναλλασσόμενη) κατανομή αυτής ανάμεσα στους δύο γονείς. Σε πραγματικό - βιωματικό όμως επίπεδο και προκειμένου να διασφαλιστεί το συμφέρον του τέκνου, για να εφαρμοστεί η συνεπιμέλεια, πρέπει αφενός να υπάρχουν κοντινοί τόποι διαμονής των γονέων, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη και ασφαλής πρόσβαση του παιδιού και στις δύο χωριστές κατοικίες και από αυτές στο σχολείο και τις λοιπές δραστηριότητές του, αφετέρου να τηρούν οι γονείς μεταξύ τους καλές και αρμονικές σχέσεις (ή έστω να διασφαλίζεται ανεκτό επίπεδο συνεννόησης) έτσι ώστε η παράλληλη ύπαρξη δύο κέντρων ζωής του τέκνου να μην αναστατώνει και απορρυθμίζει τη ζωή του ούτε να δημιουργεί σε αυτό ανασφάλεια και ψυχολογική επιβάρυνση, όπως θα συμβαίνει αν βιώνει κλίμα συνεχών εντάσεων και τριβών μεταξύ των γονέων του, καθόσον η εναλλασσόμενη ανατροφή απαιτεί κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των γονέων στις επιλογές και στη διαχείριση του ανήλικου κατά τρόπο παραγωγικό (βλ. σχετικά και ΜΕφAθ 504/2019, ΜΠρΧαν 152/2021 σε ΝΟΜΟΣ).

 

Στην προκείμενη περίπτωση από τις ένορκες καταθέσεις στο ακροατήριο των μαρτύρων των διαδίκων ή και αντίστοιχα και όλα τα έγγραφα, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, μεταξύ των οποίων και φωτογραφίες, καθώς και από τις προσκομιζόμενες από την πλευρά της αιτούσας - καθής με αριθ.. πρωτ. .../3.2.2022 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων της ... και ... αντίστοιχα ενώπιον του ... δικηγόρου Θεσσαλονίκης  … (AM ΔΣΘ και από την πλευρά του καθού - αιτούντος υπ' αριθ. ./8.2.2022 ένορκη βεβαίωση του μάρτυρα του …. ενώπιον της Ειρηνοδίκου Σερρών, οι οποίες στην προκείμενη διαδικασία λαμβάνονται υπόψη ως δικαστικά τεκμήρια, καθότι ελήφθησαν χωρίς προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου προ δύο τουλάχιστον εργάσιμων ημερών [βλ. ΜΠρΘεσ 5756/2016 σε ΝΟΜΟΣ, Χ. Απαλαγάκη (Χ. Τριανταφυλλίδη - Π. Ρεντούλη), ΚΠολΔ - Ερμηνεία κατ' άρθρο. εκδ. 2016, άρθρο 60 υπό τον αριθ. 3], και με την επισήμανση ότι προηγήθηκε και ιδιαίτερη επικοινωνία του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, πιθανολογούνται τα ακόλουθα: Οι διάδικοι σύζυγοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις Σέρρες στις 30.10.2009, ο οποίος στη συνέχεια ιερολογήθηκε και κατά το τυπικό της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

 

Αρχικά εγκαταστάθηκαν στις Σέρρες (πόλη καταγωγής του συζύγου) ενώ από τον Απρίλιο του 2012 και μετά σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της μητέρας της αιτούσας -καθής  ….. στους ... Θεσσαλονίκης, όπου και συνοικούσαν με την τελευταία. Από τον γάμο τους αυτό απέκτησαν δύο τέκνα, τον ... (γεν. στις 21.5.2011) και τον ..., (γεν. στις 15.7.2014), που φοιτούν στην Ε' και στην Β' τάξη του Δημοτικού αντίστοιχα. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων ήταν στην αρχή αρμονική αλλά ωστόσο κατά τα τελευταία έτη επήλθε σταδιακή αποξένωση και δημιουργήθηκαν τριβές και κλίμα έντασης στις σχέσεις τους, που κατέληξαν στην αποχώρηση του καθού - αιτούντος από την οικογενειακή κατοικία. Η αποχώρηση αυτή δεν ήταν ομαλή αλλά προηγήθηκε σύλληψη του καθού - αιτούντος τα μεσάνυχτα της 22ας προς 23η Δεκεμβρίου 2021 κατόπιν καταγγελίας το ίδιο πρωί της συζύγου του στο Α.Τ. ... (βλ. τη σχετική ανωμοτί κατάθεσή της, που λήφθηκε στις 11.40 της 22ας Δεκεμβρίου) για τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης σε βάρος της και παραπομπή του σε δίκη κατά την αυτόφωρη διαδικασία (όπου ο καθού - αιτών αθωώθηκε για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής και κηρύχθηκε απαράδεκτη λόγω μη υποβολής έγκλησης η σε βάρος του δίωξη για το αδίκημα της εξύβρισης). Μετά την κατά τα ανωτέρω απομάκρυνσή του από την οικογενειακή στέγη ο καθού - αιτών διέμεινε για μικρό διάστημα στην κατοικία των γονέων του στις Σέρρες ενώ ήδη έχει μισθώσει διαμέρισμα εμβαδού 92 τ.μ. πλησίον της άλλοτε οικογενειακής κατοικίας (επί της οδού ... στους ... και ήδη την έχει εξοπλίσει με αγορά επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών, ώστε να καθίσταται άνετη η διαμονή του ίδιου και των τέκνων του σε αυτή. Μετά την οριστικοποίηση της διάστασης κατά τα ανωτέρω ο καθού δεν έχει εκδηλώσει πρόθεση επανόδου του στην άλλοτε οικογενειακή κατοικία (η οποία εξάλλου ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στην πεθερά του) ενώ, μετά και την αγορά δικής του οικοσκευής, δεν ζητεί την απόδοση από την εν διαστάσει σύζυγό του κινητών πραγμάτων, που συμπεριλαμβάνονταν στην οικοσκευή της οικογενειακής κατοικίας (για αυτό άλλωστε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παραιτήθηκε και από το αντίστοιχο αίτημα της δικής του αίτησης). Επομένως, εφόσον δεν αμφισβητείται η δυνατότητα της αιτούσας της πρώτης από τις συνεκδικαζόμενες αιτήσεις να διαμένει στην άλλοτε οικογενειακή κατοικία και να χρησιμοποιεί την οικοσκευή της και δεν υπάρχει πιθανότητα επανόδου του καθού η πρώτη αίτηση, δεν υπάρχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος, που να δικαιολογεί την προσωρινή ρύθμιση της χρήσης τους από το Δικαστήριο και επομένως τα σχετικά αιτήματα της πρώτης αίτησης πρέπει να απορριφθούν. Για τα υπόλοιπα θέματα, που ανέκυψαν από τη διάσταση (επιμέλεια και διατροφή ανήλικων τέκνων, επικοινωνία), εφόσον λόγω των τεταμένων σχέσεων υπάρχει αδυναμία συνεννόησης και συμφωνίας των διαδίκων, συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την προσωρινή ρύθμισή τους από το παρόν Δικαστήριο. Τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων και μετά την αποχώρηση του πατέρα τους από την οικογενειακή κατοικία συνέχισαν να διαμένουν σε αυτή μαζί με την μητέρα τους και με την γιαγιά τους …., ενώ όλες οι δραστηριότητές τους (σχολείο, φροντιστήριο Αγγλικών, γυμναστικός σύλλογος, όπου παρακολουθούν μαθήματα takewon - do) βρίσκονται πλησίον αυτής. Για αυτό άλλωστε και ο καθού - αιτών μίσθωσε κατοικία στην ίδια περιοχή, προκειμένου να είναι ευχερής η πρόσβαση σε αυτή των τέκνων του αλλά και η διαμονή τους μαζί του, χωρίς να επιβαρύνονται με μετακινήσεις ή να αποσυντονίζονται από τις δραστηριότητές τους.

 

Περαιτέρω, όμως πιθανολογήθηκε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης η αιτούσα – καθής, λόγω και του ότι δεν εργάζονταν συστηματικά, ήταν κατά κύριο λόγο επιφορτισμένη με τη φροντίδα των τέκνων αλλά και με τις οικιακές εργασίες, που συνδέονται με αυτή (όπως μαγείρεμα, καθαριότητα κλπ.), ενώ επίσης ήταν αυτή που τα συνόδευε στο σχολείο και στις δραστηριότητες τους και τα βοηθούσε στη σχολική μελέτη τους και σε σπάνιες περιπτώσεις που αυτό λόγω έλλειψης χρόνου δεν ήταν εφικτό παρείχε τη συνδρομή του και ο καθού η πρώτη αίτηση, ο οποίος άλλωστε λόγο της εργασίας του (η οποία συνήθως δεν περιορίζονταν στο νόμιμο (ωράριο) απουσίαζε τις περισσότερες ώρες της ημέρας από την κατοικία. Με βάση την κατάσταση αυτή που είχε δημιουργηθεί ως προς τον βαθμό ενασχόλησης του κάθε γονέα με τα τέκνα και την εξοικείωση του με τις ανάγκες τους σε συνδυασμό και με το ότι ο πατέρας των τέκνων εξακολουθεί να είναι επί πολλές ώρες της ημέρα απασχολημένος με την εργασία του αλλά και το ότι οι σχέσεις των γονέων συνεχίζουν να είναι τεταμένες, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η καθημερινή τους συνεννόηση για τις ανάγκες των τέκνων (βλ. σχετικά και όσα εκτίθενται στην ανωτέρω μείζονα σκέψη), το βέλτιστο συμφέρον τους επιβάλλει την προσωρινή ανάθεση της αποκλειστικής τους επιμέλειας στην μητέρα τους, με την οποία και θα διαμένουν στην άλλοτε οικογενειακή κατοικία. Αυτή άλλωστε είναι και η επιθυμία που εξέφρασαν τα τέκνα κατά την ιδιαίτερη επικοινωνία τους με τον Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου. Η άσκηση εκ μέρους του καθού -αιτούντος του δικαιώματος επικοινωνίας, όπως αυτό θα ρυθμιστεί από το Δικαστήριο, σε συνδυασμό με το ότι αυτός θα συνεχίσει να ασκεί από κοινού με την μητέρα τις υπόλοιπες εξουσίες της γονικής μέριμνας (διαχείριση και εκπροσώπηση) συναποφασίζοντας με αυτή για σημαντικά ζητήματα που το αφορούν, είναι παράγοντες που θα του επιτρέψουν να διατηρήσει την επαφή με τα τέκνα του. Με βάση τα παραπάνω πρέπει να απορριφθεί ως κατ' ουσία αβάσιμη η δεύτερη από τις συνεκδικαζόμενες αιτήσεις κατά το κύριο αίτημά της (για από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία των τέκνων) και να γίνει δεκτό ως κατ' ουσία βάσιμο το αίτημα της αιτούσας της πρώτης αίτησης για προσωρινή ανάθεση σε αυτή της αποκλειστικής επιμέλειας των τέκνων.

 

Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε ότι ο καθού η πρώτη αίτηση εργάζεται ως οδηγός με αντικείμενο τη διανομή προϊόντων σε καταστήματα λιανικής πώλησης σε εταιρεία με την επωνυμία «...», που έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία και εμπορία ξηρών καρπών και εδρεύει στο ... Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του και τα έγγραφα, που προσκομίζονται από τον ίδιο (βλ. ιδίως τη βεβαίωση αποδοχών Δεκεμβρίου 2021 και την από 8.2.2022 βεβαίωση της εργοδότριας εταιρείας για το ωράριο του) απασχολείται επί πέντε ημέρες την εβδομάδα και οκτάωρο ημερησίως και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές ύψους 825,34 ευρώ (με συνυπολογισμό δε των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και των αποδοχών αδείας αυτές ανέρχονται σε ποσό 962.90 ευρώ μηνιαίως). Ωστόσο, βάσει των ισχυρισμών της αιτούσας, οι οποίοι επιβεβαιώνονται και από τους μάρτυρές της, ο καθού η πρώτη αίτηση σε συνεννόηση με την εργοδότρια του και ανάλογα με τις ανάγκες της εργάζεται αρκετές φορές και πέραν του νόμιμου ωραρίου του, χωρίς οι αντίστοιχες ώρες επιπλέον εργασίας να δηλώνονται στην Επιθεώρηση Εργασίας, αποκομίζοντας επιπλέον αποδοχές, που εκτιμώνται στο ποσό των 400 ευρώ τουλάχιστον μηνιαίως, ενώ επίσης λαμβάνει και το επίδομα τέκνων ύψους 84 ευρώ μηνιαίως (και για τα δύο τέκνα). Συνεπώς, οι συνολικές μηνιαίες απολαβές του εκτιμώνται στο ποσό των 1.450 ευρώ περίπου. Το ότι ο καθού έχει στην πραγματικότητα μεγαλύτερο εισόδημα από το εμφανιζόμενο προκύπτει και από στοιχεία όπως το επίπεδο διαβίωσης του ίδιου και της οικογένειάς του σε συνδυασμό και με το ότι, παρά τις αυξημένες οικονομικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις λίγο πριν από τη διάσταση, είχε συγκεντρώσει σε κοινό τραπεζικό του λογαριασμό με την αιτούσα αποταμιεύσεις ύψους 20.265.57 ευρώ (εκ τον οποίων το μεγαλύτερο ποσά το μετέφερε σε άλλο λογαριασμό στις 8.11.2021, οπότε πλέον ήταν ορατή η επικείμενη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης) ενώ και μετά την επέλευση της διάστασης και παρόλο που είναι επιβαρυμένος και με δόση δανείου για την αγορά του αυτοκινήτου του (ύψους 302 ευρώ μηνιαίως, την οποία καταβάλλει ο πατέρας του ….. -βλ. και την προσκομιζόμενη ένορκη βεβαίωση του τελευταίου) μίσθωσε διαμέρισμα με σχετικά υψηλό μίσθωμα (450 ευρώ μηνιαίως). Εξάλλου, και ο ίδιος ο καθού αμέσως μετά την επέλευση της διάστασης και στο πλαίσιο της σε βάρος του ποινικής προδικασίας έχει αναφέρει ότι εργάζεται 12 ώρες ημερησίως (βλ. την από 23.12.2021 ανωμοτί εξέτασή του ως κατηγορουμένου ενώπιον των ανακριτικών υπαλλήλων του Α.Τ. ...). Πέραν του αυτοκινήτου του (μάρκας OPEL τύπου .... κυβισμού 1400 cc), που αγόρασε με δάνειο, ο καθού δεν διαθέτει άλλα σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία, ενώ έχει τις ανωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις (καταβολή μισθώματος και δόσης δανείου), οι οποίες δεν προαφαιρούνται από το εισόδημά του ως υπόχρεου διατροφής αλλά συνεκτιμώνται ως επιπλέον βιοτική του ανάγκη και ως στοιχείο προσδιοριστικό των συνθηκών διαβίωσης του (ΑΠ 1389/2012 σε ΝΟΜΟΣ). Επίσης, βαρύνεται με τις συνήθεις για άτομα της ηλικίας του και της οικονομικής του κατάστασης δαπάνες συντήρησης και ψυχαγωγίας και τα λειτουργικά έξοδα της μισθωμένης από αυτόν κατοικίας. Η αιτούσα της πρώτης αίτησης έχει πτυχίο αισθητικού αλλά ωστόσο καθ' όλη τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης δεν εργάζονταν συστηματικά κατόπιν συμφωνίας με τον καθού σύζυγό της, ώστε να είναι απερίσπαστη στην περιποίηση και στη φροντίδα των τέκνων τους αλλά και του νοικοκυριού (σημειωτέον ότι και ο ίδιος ο καθού την απέτρεπε από το να αναζητήσει σταθερή εργασία θεωρώντας ότι το δικό του εισόδημα επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειας). Ωστόσο, έχοντας τον σχετικό εξοπλισμό η αιτούσα παρέχει υπηρεσίες αισθητικού κατ' οίκον σε μικρό αριθμό πελατισσών που διαθέτει ενώ πέραν τούτου αποκομίζει και κάποια έσοδα από την κατασκευή κοσμημάτων. Μολονότι δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί το ακριβές ποσό. που κερδίζει η αιτούσα από τις ανωτέρω δραστηριότητες, ωστόσο εκτιμάται ότι στο παρόν στάδιο, όπου τα τέκνα της φοιτούν πλέον στο Δημοτικό σχολείο (και συνεπώς έχει ελεύθερο χρόνο τις πρωινές ώρες) ενώ σε σχέση με την περιποίηση των τέκνων της έχει και τη βοήθεια της μητέρας της …. (η οποία είναι μόλις 58 ετών), με την κατάλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της και των γνώσεων της σε συνδυασμό με την ηλικία της (35 ετών) είναι σε θέση να εργάζεται πιο συστηματικά και σε τακτική βάση αποκομίζοντας μηνιαίως τουλάχιστον 600 ευρώ.

 

Περαιτέρω, η αιτούσα δεν έχει σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία (πλην ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρκας CHEVROLET τύπου …. με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2010 και κυβισμού 900 cc) αλλά ούτε και σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις. Διαμένει με τα τέκνα της και την μητέρα της σε διαμέρισμα της τελευταίας στους βαρυνόμενη με την αναλογία της στις λειτουργικές δαπάνες της κατοικίας (κοινόχρηστα, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, θέρμανση) ενώ παρέχει στα ανήλικα τέκνα της και τις αποτιμητές σε χρήμα προσωπικές της υπηρεσίες σχετικές με τη φροντίδα και την περιποίησή τους.

 

Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, ηλικίας 11 και 8 ετών αντίστοιχα (μαθητές της Ε' και της Β' τάξης του Δημοτικού), για λογαριασμό των οποίων ζητεί διατροφή η αιτούσα της πρώτης αίτησης, στερούνται περιουσίας και εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή και λόγω της ηλικίας τους και των αναγκών της εκπαίδευσης του δεν μπορούν να εργαστούν. Αντιμετωπίζουν τις συνήθεις δαπάνες των συνομηλίκων τους της ίδιας, από άποψης οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους κατάστασης, για τη διατροφή, τη συντήρησή τους και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη (στο βαθμό που δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ) ενώ βαρύνονται και με τη συμμετοχή τους στις λειτουργικές δαπάνες της κατοικίας, στην οποία φιλοξενούνται μαζί με την μητέρα τους από την γιαγιά τους. Επίσης, παρακολουθούν μαθήματα Αγγλικών σε φροντιστήριο, έχουν μία αθλητική δραστηριότητα taekwon - do) με κόστος 35 ευρώ μηνιαίως για κάθε τέκνο και επίσης με συμφωνία και των δύο γονέων παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι για την ενίσχυση των σχολικών τους επιδόσεων (επίσης με μηνιαίο κόστος 35 ευρώ για κάθε τέκνο).

 

Με βάση τα παραπάνω κρίνεται ότι για την κάλυψη των αναγκών διατροφής των ανήλικων τέκνων των διαδίκων απαιτείται το ποσό 260 ευρώ μηνιαίως για κάθε τέκνο (ήτοι, συνολικά 520 ευρώ). στο οποίο περιλαμβάνεται και η αποτίμηση των προσωπικών υπηρεσιών που τους παρέχονται από την μητέρα τους. Τα ποσά αυτά, ενόψει της αδυναμίας αυτοδιατροφής των τέκνων, υποχρεούνται κατά νόμο (άρθρο 1489 εδ. β' ΑΚ) να καλύπτουν οι γονείς τους κατά το λόγο των ανωτέρω οικονομικών τους δυνάμεων. Ειδικότερα, ο καθού η αίτηση πατέρας τους είναι σε θέση, με βάση τις προαναφερθείσες οικονομικές του δυνάμεις και την προσωπική του κατάσταση, συσχετιζόμενη με την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα και την προσωπική κατάσταση της αιτούσας μητέρας τους, να καλύπτει το ποσό των 180 ευρώ για τη διατροφή κάθε τέκνου, ήτοι συνολικά 360 ευρώ και για τα δύο τέκνα. Κατά τα υπόλοιπα ποσά, που απαιτούνται για τη διατροφή τους, θα συνεισφέρει η μητέρα τους ιδίως με την παροχή των προσωπικών της υπηρεσιών. Κατόπιν αυτών, κατά το μέρος που αφορά τη διατροφή των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, η πρώτη από τις συνεκδικαζόμενες αιτήσεις πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ' ουσία βάσιμη και να υποχρεωθεί ο καθού να καταβάλλει τα ανωτέρω ποσά στην αιτούσα για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων τους μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και με τους νόμιμους τόκους από την καθυστέρηση κάθε δόσης μέχρι την εξόφληση.

 

Περαιτέρω, ο αιτών της δεύτερης αίτησης πατέρας των ανήλικων τέκνων, με τον οποίο αυτά δεν διαμένουν, έχει δικαίωμα για προσωπική επικοινωνία μαζί τους, η οποία πρέπει να ασκείται, ώστε να διασφαλιστεί και η υγιής ψυχοπνευματική ανάπτυξή τους. Το Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον των τέκνων των διαδίκων, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές τους ανάγκες, κρίνει ότι πρέπει να ρυθμιστεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του αιτούντος με αυτά κατά τον αναφερόμενο στο διατακτικό τρόπο. Ο τρόπος αυτός αποβλέπει στα συμφέρον τους, καθόσον έτσι θα ασκείται απρόσκοπτα εκ μέρους της μητέρας τους η επιμέλειά τους, παράλληλα δε θα συμβάλει στη δημιουργία ψυχικού και συναισθηματικού δεσμού με τον πατέρα τους, με τον οποίο συνδέονται με δεσμούς αγάπης, πράγμα απαραίτητο για την περαιτέρω ομαλή ψυχική και πνευματική τους ανάπτυξη. Επομένως, η δεύτερη από τις συνεκδικαζόμενες αιτήσεις πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή κατά το επικουρικό της αίτημα ως κατ' ουσία βάσιμη και να ρυθμιστεί προσωρινά η επικοινωνία του αιτούντος με τα ως άνω ανήλικα τέκνα του, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Επίσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 950 παρ. 2 ΚΠολΔ πρέπει να απειληθεί αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση σε βάρος της καθής η δεύτερη αίτηση για κάθε εκ μέρους της παραβίαση των περί επικοινωνίας διατάξεων της παρούσας. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων λόγω των μεταξύ τους στενών σχέσεων (συζύγων και πατέρα -τέκνων) κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 179 ΚΠολΔ.

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την με αριθ. εκθ. κατάθεσης …/2022 αίτηση της … και την με αριθ. εκθ. κατάθεσης …./2022 αίτηση του ….

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την πρώτη από τις συνεκδικαζόμενες αιτήσεις.

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην αιτούσα την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων των διαδίκων ... και

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθού να καταβάλλει προσωρινά στην αιτούσα για λογαριασμό καθενός από τα ανήλικα τέκνα τους το ποσό των εκατόν ογδόντα (180) ευρώ (ήτοι, συνολικά 360 ευρώ) μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα από την επίδοση της αίτησης και με τους νόμιμους τόκους από την καθυστέρηση κάθε δόσης μέχρι την εξόφληση.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τη δεύτερη από τις συνεκδικαζόμενες αιτήσεις κατά το κύριο αίτημα αυτής και

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει αυτή κατά το επικουρικό της αίτημα.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του αιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του …, ως ακολούθως: α) κάθε Τετάρτη από ώρα 17.00 μέχρι ώρα 21.00 με την υποχρέωση του αιτούντος, εφόσον το ως άνω διάστημα συμπίπτει με κάποια εκπαιδευτική ή αθλητική δραστηριότητα των τέκνων, να τα συνοδεύει ο ίδιος σε αυτή και να τα παραλαμβάνει κατά τη λήξη της, β) το πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από ώρα 09.00 του Σαββάτου μέχρι ώρα 19.30 της Κυριακής, γ) κατά τις εορτές του Πάσχα για τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10.00 της Μεγάλης Τρίτης μέχρι ώρα 21.00 της Τρίτης της Διακαινησίμου και για τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10.00 της Τρίτης της Διακαινησίμου μέχρι ώρα 21.00 της Τρίτης του Θωμά, δ) κατά τις θερινές διακοπές (Ιούλιος - Αύγουστος) για 30 ημέρες κάθε έτος και ειδικότερα από ώρα 10.00 της 1ης Ιουλίου μέχρι ώρα 21.00 της 15ης Ιουλίου και από ώρα 10.00 της 16ης Αυγούστου μέχρι ώρα 21.00 της 3ης Αυγούστου, ε) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους για τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10.00 της 22ας Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 21.00 της 28ης Δεκεμβρίου και για τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10.00 της 28ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 21.00 της 31 Ιανουαρίου και στ) δυνατότητα καθημερινής τηλεφωνικής επικοινωνίας (ή μέσω βιντεοκλήσης με διαδικτυακές εφαρμογές) από ώρα 21.00 μέχρι ώρα 21.30 (την οποία θα δικαιούται και η καθής κατά τα διαστήματα που τα τέκνα θα διαμένουν με τον αιτούντα). Κατά τα διαστήματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, όπου τα τέκνα θα διαμένουν με την μητέρα τους, καθώς επίσης και επί μία εβδομάδα των θερινών διακοπών (μεταξύ 16ης Ιουλίου και 15ης Αυγούστου), εφόσον η καθής επιθυμεί να απομακρυνθεί για διακοπές με τα τέκνα εκτός Θεσσαλονίκης (και αφού γνωστοποιήσει το αργότερο μέχρι την 10η Ιουλίου στον αιτούντα το ακριβές διάστημα απουσίας τους με γραπτή δήλωση κοινοποιούμενη με δικαστικό επιμελητή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία), δεν θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας, που αφορούν την επικοινωνία του αιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του κατά τις καθημερινές ημέρες (Τετάρτη) και τα Σαββατοκύριακα. Ο αιτών θα παραλαμβάνει τα τέκνα από την κατοικία της καθής κατά την έναρξη του χρόνου επικοινωνίας και θα τα επιστρέφει στον ίδιο τόπο κατά τη λήξη του.

 

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος της καθής χρηματική ποινή ποσού τριακοσίων (300) ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας δύο (2) μηνών για κάθε παράβαση της αμέσως ανωτέρω διάταξης.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ στο σύνολό τους τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Θεσσαλονίκη στις 28 Απριλίου 2022, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, παρουσία και της Γραμματέως Ελένης Κουρτίδου.

 

                                                        Για τη δημοσίευση

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ