ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  « ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ »

 

ΜονΔΠρΑθ 1/2022

 

Λιμένες - Θόρυβος από την κίνηση οχημάτων - Προσφυγή κατά απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων -.

 

Επιβολή προστίμου ποσού 5.000 ευρώ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, για την προστασία του περιβάλλοντος, λόγω παραβάσεως που αφορά τον θόρυβο από την κίνηση οχημάτων και την υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπής θορύβου από εγκαταστάσεις λιμένα. Απόρριψη ειδικής διοικητικής προσφυγής.

 

Αριθμός απόφασης: Α1/2022

 

Αριθμός Εισαγωγής: ΠΡ./4.5.2018

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα 25ο Μονομελές

 

σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, με δικαστή τον Μιχαήλ Μπρούζο, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα την Θεοφανή Γιαννακοπούλου, δικαστική υπάλληλο,

 

γ ι α να δικάσει την προσφυγή με ημερομηνία κατάθεσης 4.5.2018,

 

τ η ς ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά (οδ. Ακτή Μιαούλη αριθ. 10) και λογίζεται ότι παρέστη με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.), του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Νικολάου Δαρδανού,

 

κ α τ ά των: 1. Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος λογίζεται ότι παρέστη με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., της Δικαστικής Πληρεξούσιας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Μαρίας Τσίτσου και 2. Περιφέρειας Αττικής, που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη της, ο οποίος λογίζεται ότι παρέστη με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., της δικηγόρου Αικατερίνης Φωτίου,

 

Το Δικαστήριο, αφού μελέτησε τη δικογραφία

 

Σκέφθηκε κατά τον νόμο

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το με κωδικό . ηλεκτρονικό παράβολο), ζητείται η ακύρωση, άλλως τροποποίηση, α) της υπ’ αριθ. πρωτ. ./29.3.2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ), με την οποία απορρίφθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α../30.1.2018 ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 παρ. 1α του ν. 3852/2010 που άσκησε η προσφεύγουσα εταιρεία κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. ./17/1.12.2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής (Π.Α.), και β) της τελευταίας αυτής απόφασης, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας πρόστιμο ποσού 5.000 ευρώ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

2. Επειδή, η κρινόμενη προσφυγή ασκήθηκε στις 4.5.2018, προ της παρέλευσης εξήντα ημερών από την εκπνοή στις 30.3.2018 της δίμηνης κατ’ άρθρο 227 παρ. 2 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προθεσμίας απόφανσης επί της από 30.1.2018 ειδικής διοικητικής προσφυγής της προσφεύγουσας εταιρείας καθώς και από την έκδοση στις 29.3.2018 της πρώτης προσβαλλόμενης απόφασης. Περαιτέρω, από τα στοιχεία της δικογραφίας και ιδίως την περιλαμβανόμενη στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης απόδειξη παραλαβής της δεύτερης προσβαλλόμενης απόφασης δεν προκύπτει ότι το πρόσωπο που παρέλαβε την απόφαση αυτή εκ μέρους της προσφεύγουσας εταιρείας στις 12.1.2018 ήταν ο κατά τον νόμο ή το καταστατικό εκπρόσωπός της ή νομίμως εξουσιοδοτημένος από αυτόν υπάλληλός της (βλ. τα άρθρα 18 παρ. 1 και 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920, Α΄ 144, πρβλ. ΣτΕ 757/2021 σκ. 7, 690/2018 σκ. 8, 1981/2012 σκ. 3, 515/1999 σκ. 4, 4497/1977, ΑΠ 1244/2012). Επομένως, η άσκηση στις 30.1.2018 της ως άνω ειδικής διοικητικής προσφυγής, εμπροθέσμως, ήτοι εντός δεκαπέντε ημερών κατ’ άρθρο 227 παρ. 1α του ν. 3852/2010 από τις 16.1.2108, ημερομηνία κατά την οποία σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην κρινόμενη προσφυγή έλαβε ο νόμιμος εκπρόσωπος της προσφεύγουσας εταιρείας πλήρους γνώσης της δεύτερης προσβαλλόμενης απόφασης, διέκοψε την προθεσμία δικαστικής προσβολής της τελευταίας αυτής πράξης, η οποία (προθεσμία) εκκίνησε εκ νέου από την εκπνοή στις 30.3.2018 της δίμηνης προθεσμίας απόφανσης επί της ως άνω ειδικής διοικητικής προσφυγής. Ενόψει των ανωτέρω, σύμφωνα με τα άρθρα 66 παρ. 1 και 67 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ., ν. 2717/1999, Α΄ 97) η κρινόμενη προσφυγή στρέφεται εμπροθέσμως κατά αμφότερων των προσβαλλόμενων με αυτήν πράξεων. Έχουσα, δε, ασκηθεί και κατά τα λοιπά παραδεκτώς, η προσφυγή αυτή πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω στην ουσία της.

 

3. Επειδή, στον ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος.» (Α' 160), ορίζεται, στο άρθρο 1, υπό τον τίτλο «Σκοπός», ότι : « 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων και η καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε ο άνθρωπος, ως άτομο και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον, μέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. (…) 2. Ειδικότερα, βασικοί στόχοι του νόμου αυτού είναι οι ακόλουθοι: α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων, για το σκοπό αυτόν, προληπτικών μέτρων. β) (…)». Περαιτέρω, στον ν. 4014/2011 (Α΄ 209), ως ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο διενέργειας του ένδικου ελέγχου (πρβλ. ΣτΕ 598/2021 σκ. 3), οριζόταν στο άρθρο 21, το οποίο αντικατέστησε, κατά την παρ. 9 του άρθρου 31 του νόμου αυτού, την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, υπό τον τίτλο «Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις (…)», ότι: «1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος ή των κατ` εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ. Τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, για την επιβολή των ανωτέρω προστίμων απαιτείται απόφαση των κάτωθι αναφερομένων, ύστερα από εισήγηση προς αυτούς των υπηρεσιών ή / και οργάνων της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του παρόντος, ανάλογα με το ύψος των προστίμων: α) Από τον οικείο Περιφερειάρχη, εφόσον το ύψος του προστίμου ανέρχεται έως και τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. 3. (…)».

 

4. Επειδή, εξ ετέρου, στο π. δ/μα 1180/1981 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.» (Α' 293), ορίζεται, στο άρθρο 1, υπό τον τίτλο «Ορισμοί», ότι: «1. Δια την εφαρμογήν του παρόντος Διατάγματος νοούνται: α) (…) ε) Ως "Επιτρεπόμενον Οριον Εκπομπής" (Emission Standart), το καθοριζόμενον κατά τας διατάξεις του παρόντος ανώτατον επιτρεπόμενον ποσόν εκπομπής ρυπαινούσης ουσίας, θορύβου ή ετέρας μορφής ενεργείας υπό εγκαταστάσεώς τινος εις το περιβάλλον. στ) (…) η) Ως "Εγκαταστάσεις", τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά εργοστάσια, τα βιοτεχνικά εργαστήρια τα εργοτάξια ως και αι, ανεξαρτήτως βιομηχανικής δραστηριότητος, πάσης φύσεως μηχανολογικαί εγκαταστάσεις, αι μόνιμοι εστίαι καύσεως και αι αποθήκαι αι οποίαι τελούν υπό εκμετάλλευσιν ή κατοχήν φυσικών προσώπων ή του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., εκ της λειτουργίας ή χρήσεως των οποίων δύναται να προκύψη ρύπανσις του εν γένει περιβάλλοντος. (…)», και στο άρθρο 2, υπό τον τίτλο «Επιτρεπόμενα Όρια Εκπομπής», ότι: «1. (…) 5. Το ανώτατον επιτρεπόμενον όριον θορύβου, εκπεμπόμενον εις το περιβάλλον υπό των εγκαταστάσεων, καθορίζεται, ως τούτο αναφέρεται εις τον κατωτέρω παρατιθέμενον πίνακα, μετρούμενον επί του ορίου του ακινήτου επί του οποίου κείται η εγκατάστασις.». Τα προβλεπόμενα, δε, από τον εν λόγω πίνακα όρια έχουν ως εξής «1. Νομοθετημέναι Βιομηχανικαί Περιοχαί : 70 dΒΑ. 2. Περιοχαί εις άς το επικρατέστερον στοιχείον είναι το βιομηχανικόν : 65 dBA. 3. Περιοχαί εις άς επικρατεί εξ ίσου το βιομηχανικόν και το αστικόν στοιχείον : 55 dBA. 4. Περιοχαί εις άς επικρατεί το αστικόν στοιχείον : 50 dBA. Διά τας εγκαταστάσεις τας ευρισκομένας εν επαφή μετά κατοικουμένων κτισμάτων, το ανώτατον επιτρεπόμενον όριον θορύβου καθορίζεται εις 45 dBA, ανεξαρτήτως της περιοχής εις ην ευρίσκεται εγκατάστασις, μετρούμενον εντός του κατοικουμένου κτίσματος με ανοικτάς θύρας και παράθυρα».

 

5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 104050/17.5.2006 κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Πολιτισμού και Μεταφορών - Επικοινωνιών, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΛΠ Α.Ε.» της προσφεύγουσας εταιρείας, που περιλάμβανε την επέκταση, τον εξοπλισμό και την εκτέλεση έργων υποδομής στους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων (ε/κ) της λιμενικής ζώνης του Νέου Ικόνιου Περάματος. Με την εν λόγω Α.Ε.Π.Ο. ορίστηκε, στο κεφάλαιο «γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων» αυτής, ότι «1. (…) 2. Ο θόρυβος από την λειτουργία του λιμένα θα πρέπει να συμμορφώνεται στα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/81) (…)». Η ως άνω Α.Ε.Π.Ο. τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. υπ’ αριθ. πρωτ. 101540/3.11.2008, και ακολούθως και αλληλοδιαδοχικώς παρατάθηκε, τροποποιήθηκε εκ νέου και ανανεώθηκε, αντιστοίχως, με την υπ’ αριθ. ./5.3.2015 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής, και τις υπ’ αριθ. ./29.2.2016 και ./30.6.2016 αποφάσεις της Γενικής Διευθύντριας του Υ.Π.Εν. Εξάλλου, κατ’ εφαρμογή των όρων 42 και 63 της εν λόγω Α.Ε.Π.Ο., εκπονήθηκαν από την προσφεύγουσα εταιρεία, αντιστοίχως, ακουστική τεχνική μελέτη για την αντιμετώπιση στις τεχνικές τους λεπτομέρειες των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον της γειτνιάζουσας οικιστικής περιοχής και πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας ακουστικού περιβάλλοντος, τα οποία ακολούθως εγκρίθηκαν με το υπ’ αριθ. 120512/14.1.2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α.. Στις 14.6.2017 κλιμάκιο του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος (ΤΕΜΥΠ) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πειραιώς και Νήσων (εφεξής Υπηρεσία) διενήργησε αυτοψία στη λιμενική ζώνη του Νέου Ικόνιου Περάματος προκειμένου να ελέγξει καταγγελίες, γνωστοποιηθείσες στο Τμήμα αυτό με τα υπ’ αριθ. πρωτ. ./13.3.2017 και ./29.5.2017 έγγραφα του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.) του Υ.Π.Εν και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (ΚΛΠ), αντιστοίχως, σχετικά με οχλήσεις των κατοίκων της περιοχής λόγω θορύβου προερχόμενου από τη λειτουργία των σταθμών ε/κ. Το εν λόγω ζήτημα είχε ήδη εγερθεί από την Υπηρεσία, κατόπιν αντίστοιχης καταγγελίας, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ./16.9.2010 έγγραφό της. Είχε, δε, αποτελέσει το έναυσμα σχετικής επιστολογραφίας μεταξύ πλείστων όσων εμπλεκόμενων αρχών και της προσφεύγουσας εταιρείας, στα πλαίσια της οποίας έλαβαν, επίσης, χώρα μια συνάντηση εκπροσώπων τους, στις 31.10.2013, με πρωτοβουλία του Συνήγορου του Πολίτη, μια νέα από 1.12.2014 αντίστοιχη καταγγελία, καθώς και η γνωστοποίηση στην Υπηρεσία των αποτελεσμάτων και των σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης του προγράμματος παρακολούθησης για τα έτη 2011 και 2016, καθώς και της προαναφερθείσας τεχνικής ακουστικής μελέτης (βλ. το υπ’ αριθ. πρωτ. ./25.10.2010 έγγραφο της ΟΛΠ ΑΕ προς την Υπηρεσία σχετικά με το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής, το υπ’ αριθ. πρωτ. ./29.12.2011 έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, το υπ’ αριθ. πρωτ. ./17.2.2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχετικά με τις ενέργειές της για το εν λόγω ζήτημα, το υπ’ αριθ. πρωτ. ./12/30.3.2012 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την προσφεύγουσα εταιρεία και την ΕΥΠΕ με αίτημα την αποστολή στοιχείων, το υπ’ αριθ. πρωτ. ./4.4.2012 διαβιβαστικό των αιτηθέντων στοιχείων έγγραφο της ΟΛΠ Α.Ε., τα υπ’ αριθ. πρωτ. ./23.5.2012 και ./28.8.2012 έγγραφα του Συνήγορου του Πολίτη προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για το εν λόγω ζήτημα, το υπ’ αριθ. πρωτ. ./11.10.2012 διαβιβαστικό των αιτηθέντων στοιχείων έγγραφο της ΕΥΠΕ, το υπ’ αριθ. πρωτ. ./12.11.2012 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την προσφεύγουσα εταιρεία με παρατηρήσεις επί των διαβιβασθέντων στοιχείων, το υπ’ αριθ. πρωτ. ./7.5.2014 πορισματικό έγγραφο-πόρισμα του Συνήγορου του Πολίτη σχετικά με την πραγματοποιηθείσα κατόπιν πρωτοβουλίας του συνάντηση, το υπ’ αριθ. πρωτ. ./31.1.2014 έγγραφο της Υπηρεσίας επί της ως άνω συνάντησης, το υπ’ αριθ. πρωτ. ././7.1.2015 έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες σχετικά με τις ενέργειές τους, η υπ’ αριθ. πρωτ. ./1.12.2014 καταγγελία, η υπ’ αριθ. πρωτ. ./27.3.2015 απάντηση της Υπηρεσίας στην ως άνω καταγγελία, το υπ’ αριθ. πρωτ. ././1.4.2015 έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. ./10.3.2015 εγγράφου της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας (Κ.Α.Π.Α.) του Υ.Π.Α.Π.Ε.Ν. με παρατηρήσεις για το πρόγραμμα παρακολούθησης και την τεχνική ακουστική μελέτη, το υπ’ αριθ. πρωτ. ././7.10.2016 έγγραφο της Υπηρεσίας σχετικά με αυτοψία της διενεργηθείσα στις 6.3.2015, το υπ’ αριθ. πρωτ. ./15.11.2016 έγγραφο της Δ/νσης Κ.Α.Π.Α. του Υ.Π.Ε.Ν. με την πρότασή της για το εν λόγω ζήτημα, την υπ’ αριθ. πρωτ. ./8.3.2017 απάντηση της ΟΛΠ Α.Ε. σε καταγγελίες κατοίκων, το υπ’ αριθ πρωτ. ././25.5.2017 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την ΟΛΠ Α.Ε. με αίτημα την αποστολή στοιχείων, και το υπ’ αριθ. πρωτ. ./30.5.2017 διαβιβαστικό των ως άνω στοιχείων έγγραφο της ΟΛΠ ΑΕ). Σύμφωνα με την οικεία αυθημερόν συνταχθείσα έκθεση, η επίμαχη ως άνω αυτοψία της 14ης.6ου.2017, έλαβε χώρα κατά τις πρωινές ώρες 10:00 έως 13:00, με την παρουσία επιτετραμμένης προς τούτο υπαλλήλου της προσφεύγουσας εταιρείας, και τις απογευματινές ώρες 19:00 έως 21:00, υπό καλές καιρικές συνθήκες με ασθενή βορειοδυτικό άνεμο, ενώ κατά τη διάρκειά της υπήρχε συνεχής ροή βαρέων οχημάτων, υψηλότερη κατά τις πρωινές ώρες. Στο πλαίσιο της εν λόγω αυτοψίας διενεργήθηκαν μετρήσεις, με το ηχόμετρο του κατασκευαστή CEL Instruments Ltd., τύπου CEL-440.A1, συνοδευόμενο από βαθμονομητή τύπου CEL-284/2, σε τρεις θέσεις πλησίον των ορίων ιδιοκτησίας του λιμένα, οι οποίες επελέγησαν ούτως ώστε η συμβολή στα αποτελέσματα του αστικού θορύβου και κυρίως της παρακείμενης Λεωφόρου Δημοκρατίας να είναι η μικρότερη δυνατή. Συγκεκριμένα, προκρίθηκαν: α) ως πρώτη θέση (Α), η πρώτη είσοδος του ΟΛΠ, στην εσωτερική πλευρά του ορίου ιδιοκτησίας και σε απόσταση ενός (1) μέτρου από αυτό, β) ως δεύτερη θέση (Β), τα σημεία Β, Β1 και Β2, κείμενα, το πρώτο, εντός της ιδιοκτησίας του λιμένα σε απόσταση τριών (3) μέτρων από τον τοίχο που αποτελεί το όριό του, και τα δύο έτερα (συμμετέχοντα στην αυτοψία μόνο κατά τις πρωινές μετρήσεις) στο μπαλκόνι του 2ου και 3ου ορόφου, αντιστοίχως, του σχολικού κτιρίου του 1ου ΕΠΑΛ Περάματος, σε απόσταση τριών (3) μέτρων έξω από το όριο ιδιοκτησίας του λιμένα, με το σχολικό κτίριο να λειτουργεί ως ηχοπέτασμα του θορύβου της πόλης και της Λ. Δημοκρατίας, και μη καλυπτόμενα από τα ηχοπετάσματα που έχουν τοποθετηθεί στο όριο ιδιοκτησίας του λιμένα, και, τέλος, γ) ως τρίτη θέση (Γ), ο πρώτος πύργος ελέγχου του λιμένα επί του πεζοδρομίου μπροστά από τους εγκατεστημένους ηλιακούς συλλέκτες (φωτοβολταϊκά πάνελ), σε απόσταση 10 (δέκα) μέτρων από το όριο ιδιοκτησίας του λιμένα. Προσέτι, ως πηγές θορύβου της ελεγχόμενης περιοχής καταγράφηκαν α) ο αστικός θόρυβος που αποτελείται από τον συγκοινωνιακό θόρυβο και τον γενικό θόρυβο της πόλης και β) ο θόρυβος που παράγεται από τη δραστηριότητα του λιμένα, ήτοι την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων (ΟΣ.ΜΕ., περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης ε/κ), τις γερανογέφυρες, τα φορτηγά βαρέος τύπου που κινούνται εσωτερικά του σταθμού ε/κ, τις προειδοποιητικές σειρήνες των ανυψωτικών γερανών, τα εμπορευματοκιβώτια-ψυγεία, τις μηχανές των πλοίων και τη συνολική λειτουργία των εγκαταστάσεων του λιμένα (θόρυβος μηχανών). Κατά τα περαιτέρω διαλαμβανόμενα στην εν λόγω έκθεση, σε όλες τις θέσεις μέτρησης επικρατούσε ο θόρυβος από την εσωτερική οδό κυκλοφορίας οχημάτων του λιμένα. Οι μετρήσεις έγιναν σε ύψος 1,2 μέτρων και είχαν διάρκεια από 1:53 έως 14:40 λεπτά της ώρας, αφορούσαν δε στους δείκτες LAFma, LAFmin, Leq, L95, LAF, με τον τελευταίο αυτό δείκτη (LAF) να αντιπροσωπεύει τις μέγιστες επαναλαμβανόμενες τιμές θορύβου κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Τα αποτελέσματα των πρωινών μετρήσεων του δείκτη αυτού ήταν 77, 75 και 85 dB(Α) για τις θέσεις Α, Β1 και Γ, αντιστοίχως. Κατόπιν αναγωγής τους στο όριο της ιδιοκτησίας του λιμένα, με βάση τον τύπο Lr2 - Lr1= 10log (r1/r2)2, όπου τα σύμβολα Lr1 και Lr2 αντιπροσωπεύουν τους δείκτες LAF στο σημείο μέτρησης και στο όριο της ιδιοκτησίας αντιστοίχως, το r1 την απόσταση (3 μέτρα για τις θέσεις Α και Γ και 8 μέτρα για τη θέση Β1) του σημείου μέτρησης από την κύρια πηγή θορύβου, ήτοι τα διερχόμενα από την εσωτερική οδό κυκλοφορίας βαρέα οχήματα, και το r2 την απόσταση της κύριας πηγής θορύβου από το όριο ιδιοκτησίας, οι ως άνω τιμές απέδωσαν τις τιμές 74,5, 77,49 και 72,26 dB(A) για το όριο ιδιοκτησίας του λιμένα. Οι τελευταίες αυτές τιμές τέθηκαν ως κριτήριο για την αξιολόγηση του θορύβου κατόπιν σύγκρισής τους με τις οριακές τιμές που θέτει το π. δ/μα 1180/1981 και ανέρχονται, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ειδική τεχνική ακουστική μελέτη, για τις θέσεις Α και Γ στα 65 dB(Α) και για τη θέση Β στα 55 dB(A). Προέκυψε, δε, υπέρβαση των οριακών ως άνω τιμών κατά 9,5, 22,49 και 7,26 dB(Α) για τις θέσεις Α, Β1 και Γ αντιστοίχως. Το κλιμάκιο ελέγχου διαπίστωσε περαιτέρω ότι α) η κατάσταση του οδοστρώματος εντός των ορίων του λιμένα σε αρκετά σημεία ήταν τέτοια [μειωτές ταχύτητας (σαμαράκια), φθορές] που συνέβαλε στην αύξηση του εκπεμπόμενου θορύβου από την κυκλοφορία οχημάτων βαρέος τύπου, β) οι υψηλότερες τιμές θορύβου προέρχονταν από τα κινούμενα, κενά φορτίου και με ελεύθερα τα κλειδιά ασφάλισης στις πλατφόρμες τους οχήματα, ιδίως όταν αυτά ανέπτυσσαν μεγάλες ταχύτητες, και γ) η δέσμευση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης του θορύβου περί παύσης της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων από ώρα 19:00 έως 7:00 δεν τηρούταν. Με βάση όλα τα ανωτέρω το κλιμάκιο ελέγχου κατέληξε ότι συνέτρεχε περίπτωση εκκίνησης της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 1650/1986. Στη συνέχεια, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ./18.7.2017 έγγραφό της, η Υπηρεσία κοινοποίησε την ως άνω έκθεση αυτοψίας στην προσφεύγουσα εταιρεία, καλώντας την να διατυπώσει τις απόψεις της. Ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση αυτή η προσφεύγουσα εταιρεία υπέβαλε το υπ’ αριθ. πρωτ. ./16.8.2017 υπόμνημά της. Ακολούθησε η υπ’ αριθ. πρωτ. ./30.11.2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, με την οποία απορρίφθηκαν οι εξηγήσεις που εισέφερε η προσφεύγουσα εταιρεία, με την επιπλέον επισήμανση ότι κατά την αυτοψία καταβλήθηκε ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου να επιλεγούν οι στιγμές εκείνες με τον μικρότερο δυνατό αστικό θόρυβο και ότι οι μέγιστες επαναλαμβανόμενες τιμές προέκυψαν από συναφή διαλογή των τιμών που καταγράφηκαν στις ενδείξεις του ηχόμετρου. Τέλος με την υπ’ αριθ. πρωτ. ./1.12.2017 δεύτερη προσβαλλόμενη απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, αφού ελήφθησαν υπόψη όλα τα ανωτέρω, μεταξύ των οποίων και οι εξηγήσεις της προσφεύγουσας εταιρείας, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας πρόστιμο ποσού 5.000 ευρώ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, για την παράβαση των οριζόμενων στο κεφάλαιο γ παρ. 2 της διέπουσας την λειτουργία του εν λόγω σταθμού εμπορευματοκιβωτίων Α.Ε.Π.Ο. Κατά της απόφασης αυτής η προσφεύγουσα εταιρεία άσκησε ενώπιον της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α../30.1.2018 ειδική διοικητική προσφυγή της, η οποία απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη με την υπ’ αριθ. πρωτ. ./29.3.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

6. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή και το νομίμως κατατεθέν στις 29.9.2021 επ’ αυτής υπόμνημα, η προσφεύγουσα εταιρεία ζητεί την ακύρωση, άλλως τροποποίηση των ως άνω αποφάσεων του Συντονιστή ΑΔΑ και του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Α.. Προς τούτο, εκθέτει, κατ’ αρχάς, όσον αφορά την αποδιδόμενη σε βάρος της παράβαση, ότι από το έτος 2010, οπότε και διατυπώθηκαν παράπονα από κατοίκους της γειτνιάζουσας με τον λιμένα οδού Μαρίας Κιουρί, εστιασμένα στον θόρυβο από τα ηχητικά προειδοποιητικά σήματα των διαφόρων οχημάτων μεταφοράς στοιβασίας και ανύψωσης των ε/κ, προέβη σε σειρά ενεργειών προς το σκοπό της άμβλυνσης των επιπτώσεων της λειτουργίας του σταθμού ε/κ στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής (τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στο γειτονικό σχολικό συγκρότημα, ένταξη αυτού όπως και των ενοχλούμενων κατοικιών στο πρόγραμμα παρακολούθησης, μελέτη χαρτογράφησης θορύβου έτους 2013 - επικαιροποίηση της τεχνικής ακουστικής μελέτης του έτους 2010, κατά την οποία εξετάσθηκαν συνολικά 12 σενάρια λειτουργία του σταθμού ε/κ, επιλογή κατάλληλης συχνότητας εκπομπής προειδοποιητικού σήματος από τα οχήματα προκειμένου να μην προκαλεί όχληση σε κατοικίες, βελτίωση οδοστρώματος εσωτερικής οδού του λιμένα, αντικατάσταση των συμβατικών προειδοποιητικών σειρήνων των ΟΣΜΕ με σειρήνες αυτορρυθμιζόμενης στάθμης, εκπόνηση ειδικής μελέτης φυτοτεχνικών διαμορφώσεων με σκοπό μεταξύ άλλων τη μείωση της στάθμης του διαχεόμενου θορύβου, έκδοση οδηγιών για την καλύτερη οργάνωση των εργασιών μετά τις 9:00 μ.μ. με σκοπό τον περιορισμό των εσωτερικών κινήσεων αναδιάταξης κενών ε/κ και της άσκοπης χρήσης μεγάφωνων ομιλίας). Από το έτος 2014, οπότε και υλοποιήθηκαν οι ως άνω διορθωτικές ενέργειες, μέχρι τον Σεπτέμβριο του έτους 2016, δεν εκδηλώθηκαν παράπονα. Οι δύο διαδοχικές καταγγελίες, που διατυπώθηκαν κατά τον ως άνω μήνα, προέρχονται από κατοικίες κείμενες δυτικά της οδού Μαρίας Κιουρί, με μερική μόνο οπτική επαφή με το Terminal I και σε άμεση γειτνίαση με τη λεωφόρο Δημοκρατίας, εστιάζουν δε σε ενοχλήσεις από γδούπους και όχι από σειρήνες. Προς διερεύνηση των καταγγελιών, διενεργήθηκαν, στις 23.11.2016, με πρωτοβουλία της προσφεύγουσας εταιρείας, νυχτερινές μετρήσεις στην οδό Σουλίου, επί της οποίας βρίσκεται η μία εκ των δύο ενοχλούμενων κατοικιών. Το σημείο των μετρήσεων είχε οπτική επαφή με μέρος μόνο του Terminal I, η δε απόστασή του από το δυτικό τμήμα αυτού και το ανατολικό του Terminal II υπερβαίνει τα 500 μέτρα. Κατά τον χρόνο των μετρήσεων η λειτουργία των μηχανημάτων στο Terminal I ήταν ίδια με εκείνη του χρόνου διατύπωσης του παραπόνου, πλην του ότι δεν διακινήθηκαν κενά ε/κ, ενώ η λειτουργία μηχανημάτων του Terminal II ήταν σχεδόν διπλάσια. Επί τη βάσει του ηχητικού αποσπάσματος που προέκυψε κατόπιν απομόνωσης της επίδρασης του συγκοινωνιακού θορύβου της Λ. Δημοκρατίας (διάρκειας 5 λεπτών επί συνόλου 20 λεπτών) προσδιορίστηκε η στάθμη του προερχόμενου από τη λιμενική δραστηριότητα θορύβου στα 45,4 db (LAeq). Δεδομένου, δε, ότι η οδός Τήνου, από την οποία προήλθε η ετέρα καταγγελία, διέρχεται παράλληλα και δυτικά της οδού Σουλίου, και επομένως οι συνθήκες που επικρατούν στις δύο οδούς είναι όμοιες, η στάθμη του λιμενικού θορύβου στην οδό αυτή θεωρήθηκε ανάλογη. Βάσει, τέλος, αντίστοιχης μέτρησης που διεξήχθη την ίδια ημέρα στην οδό Μ. Κιουρί, προσδιορίστηκε η στάθμη του θορύβου λιμενικής προέλευσης, στην οδό αυτή, στα 50,3 db (LAeq). Περαιτέρω, από τη συστηματική εφαρμογή του πρόγραμματος παρακολούθησης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επικαιροποιημένης τεχνικής ακουστικής μελέτης, που έχουν εγκριθεί αρμοδίως και διεκπεραιωθεί από εξειδικευμένους επαγγελματίες υπό την ευθύνη της εταιρείας, αναδεικνύεται ως επικρατέστερη πηγή θορύβου τόσο στους σταθμούς ε/κ του λιμένα όσο και στη γειτνιάζουσα οικιστική περιοχή ο κυκλοφοριακός φόρτος της περιμετρικής και κείμενης εκτός του λιμένα Λ. Δημοκρατίας, ενώ δεν προκύπτουν υπερβάσεις των νομοθετημένων οριακών τιμών. Σημειωτέον, δε, ότι το πρόγραμμα παρακολούθησης περιλαμβάνει μετρήσεις σε σημεία τόσο εντός όσο και εκτός των εγκαταστάσεων του λιμένα, τα οποία συναξιολογούνται, εξ ου και η εγκυρότητα των πορισμάτων τους, σε αντίθεση με εκείνα του ενδίκου ελέγχου που ερείδονται σε μετρήσεις διενεργηθείσες κατά παράβαση της οικείας νομοθεσίας και σε ακατάλληλα σημεία, όπως στο μπαλκόνι του 2ου ορόφου του ΕΠΑΛ Περάματος, υπό την επικράτεια του συγκοινωνιακού θορύβου της Λ. Δημοκρατίας, αντί εντός αίθουσας διδασκαλίας, άλλως γειτνιάζουσας κατοικίας, με ανοικτές θύρες και παράθυρα, κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο. Ειδικότερα, όσον αφορά τις μετρήσεις που διεξήχθησαν στα πλαίσια της ένδικης αυτοψίας, η προσφεύγουσα εταιρεία προβάλλει τα ακόλουθα. Πρώτον, ο κυκλοφοριακός θόρυβος διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί περαβαλλοντικού θορύβου, και συγκεκριμένα από την κ.υ.α. 211773/2012, που εκδόθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής, μεταξύ άλλων, των διατάξεων της κ.υ.α. 13586/724/2006 δια της οποίας εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ. Σύμφωνα με το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο η μέτρηση του θορύβου πρέπει να διενεργείται επί του ενοχλούμενου δέκτη και όχι στο όριο της ιδιοκτησίας του πομπού, στερείται δε εγκυρότητας σε περίπτωση διέλευσης οχήματος σε απόσταση λίγων μέτρων από το σημείο μέτρησης. Δεύτερον, από τεχνικής πλευράς, α) δεν επεξηγείται στην ένδικη έκθεση αυτοψίας, όπως επιβάλλεται εκ του ότι στο π.δ/μα 1180/81 δεν προσδιορίζεται ο δείκτης βάσει του οποίου εκτιμάται ο θόρυβος, σε ποιο μέγεθος αντιστοιχεί ο δείκτης LAF, β) δοθέντος του ότι ο υποδείκτης Α του Lπαραπέμπει στο - κατά κανόνα και σε αρμονία με το π. δ/μα 1180/81 χρησιμοποιούμενο- φίλτρο A και ο υποδείκτης F σε δειγματοληψία ανά 125ms, δεν καθίσταται αντιληπτό ποιο από τα πολλαπλά δείγματα έχει χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή του δείκτη LAF και γ) το μέγεθος που λαμβάνεται ως κριτήριο για την αξιολόγηση του θορύβου, ήτοι οι μέγιστες επαναλαμβανόμενες τιμές αυτού, δεν απαντάται στο π. δ/μα 1180/81, ενώ, εξάλλου, το όργανο που χρησιμοποιήθηκε για τις επίμαχες μετρήσεις δεν φέρει αντίστοιχη ένδειξη. Τρίτον, η επίκληση καταγγελιών από τη γειτνιάζουσα οικιστική περιοχή δεν δύναται να συνεισφέρει στη θεμελίωση των πορισμάτων της έκθεσης, δοθέντος του ότι ο θόρυβος στην περιοχή αυτή δεν συνδέεται αποκλειστικά με τη λιμενική δραστηριότητα, ενώ, σύμφωνα με παλαιότερες μετρήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων γνωστοποιήθηκαν στην Υπηρεσία, η στάθμη του αμιγώς λιμενικής προέλευσης θορύβου στην περιοχή κυμαίνεται περί τα 55 dB(A). Τέταρτον, όλα τα σημεία μέτρησης βρίσκονται σε άμεση εγγύτητα με την Λ. Δημοκρατίας και ως εκ τούτου τα αποτελέσματά τους δεν αποτυπώνουν τον προερχόμενο από τη δραστηριότητα του λιμένα θόρυβο αλλά κυριαρχούνται από τον υπερφαλαγγίζοντα αυτόν κυκλοφοριακό θόρυβο της εν λόγω Λεωφόρου. Πέμπτον, η χρονική διάρκεια της πλειοψηφίας των μετρήσεων, ούσα μικρότερη των 5 min, υπολείπεται της καθιερωμένης από τη διεθνή πρακτική για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των οικείων αποτελεσμάτων διάρκειας των 10min. Έκτον, το ύψος των 1,2 μέτρων στο οποίο διενεργήθηκαν οι επίμαχες μετρήσεις στη θέση Α δεν ήταν προσαρμοσμένο στο ύψος άνω των 3 μέτρων του εγγύς ευρισκόμενου τοιχίου, με συνέπεια ο ήχος του λιμένα ανακλώμενος στο τοιχίο αυτό να φτάνει ενισχυμένος στο ηχόμετρο, ενώ, εν γένει, η έλλειψη σταθερής βάσης τοποθέτησης αυτού (τρίποδας), εκθέτει τις οικείες μετρήσεις σε εξωτερικούς παράγοντες αλλοίωσης των αποτελεσμάτων τους (όπως ο αέρας), τα ανωτέρω δε σε αντίθεση με την ακολουθούμενη στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος παρακολούθησης μεθοδολογία. Έβδομον, παρ’ ότι οι επίμαχες μετρήσεις συνδέονται αποκλειστικά με τον κυκλοφοριακό θόρυβο δεν πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες μετρήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου προκειμένου να αποτιμηθούν συνδυαστικά τα αποτελέσματά τους. Όγδοον, ως εκ του ύψους τους, οι εξώστες του 2ου και 3ου ορόφου του σχολικού συγκροτήματος επηρεάζονται προεχόντως από τον συγκοινωνιακό θόρυβο της Λ. Δημοκρατίας, δεν διενεργήθηκαν δε μετρήσεις πίσω από τα τοποθετηθέντα στο συγκρότημα αυτό ηχοπετάσματα προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους. Έννατον, ως απόσταγμα της πείρας που έχει συσσωρευθεί από την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης προκύπτει ότι για την απόληψη των πλέον αντιπροσωπευτικών μετρήσεων του προερχόμενου από τη λιμενική δραστηριότητα θορύβου στη γειτνιάζουσα οικιστική περιοχή απαιτείται η διεξαγωγή τους κατά τις νυχτερινές ώρες (2:00 με 3:00 π.μ.), βάσει αντίστοιχων δε μετρήσεων κατά το παρελθόν προσδιορίστηκε η στάθμη του λιμενικού θορύβου στην περιοχή στα 55 dB(Α). Δέκατον, δεδομένης της αόριστης αποτύπωσης των σημείων όπου διεξήχθησαν οι επίμαχες μέτρησης στον οικείο χάρτη δεν είναι δυνατή η αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων τους με το αρχείο του προγράμματος παρακολούθησης. Ενδέκατον, το εύρος του ωραρίου κυκλοφορίας των φορτηγών μεταφοράς ε/κ συναρτάται αποκλειστικά με την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, μη υφισταμένης συναφώς ειδικής περιοριστικής διάταξης. Ακολούθως, η προσφεύγουσα εταιρεία επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης, οι σχετικές μετρήσεις πρέπει να πληρούν ορισμένες τεχνικές παραμέτρους, μεταξύ των οποίων αξιολόγηση των αποτελεσμάτων βάσει του δείκτη Leq, διάρκεια των μετρήσεων από 10-15 λεπτά, ύψος του σημείου μέτρησης, συνήθως, 1,2 μέτρων, προσαρμοζόμενο όμως ανά περίπτωση και εξικνούμενο μέχρι και τα 4 μέτρα, και τέλος χρησιμοποίηση πιστοποιημένα βαθμονομημένου οργάνου μέτρησης. Εν κατακλείδι, η προσφεύγουσα εταιρεία αρνείται την εγκυρότητα των επίμαχων μετρήσεων και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων τους, υποστηρίζει ότι, πάντως, τα τελευταία δεν συνδέονται με τις πηγές λιμενικού θορύβου που απαριθμούνται στην ένδικη έκθεση αυτοψίας και προβάλλει ότι, σε κάθε περίπτωση, ελλείψει υποτροπής της το ύψος του επιβληθέντος σε βάρος της προστίμου πρέπει να περιορισθεί στο κατώτατο δυνατό. Προσέτι, με το προαναφερθέν υπόμνημά της, η προσφεύγουσα εταιρεία αιτείται, κατ’ αρχάς την αναστολή της έκδοσης οριστικής απόφασης επί της κρινόμενης προσφυγής, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προσδιορισθείσας για εκδίκαση, στις 24.1.2022, ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά, κατηγορίας που απαγγέλθηκε εναντίον του περιβαλλοντικού υπεύθυνου της εταιρείας, βάσει του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 1650/1986, για το αδίκημα της δια παραλείψεως τελούμενης ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, με αιτιολογικό έρεισμα την ένδικη αυτοψία. Ακόμη, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, η προσφεύγουσα εταιρεία προσθέτει, με το υπόμνημά της, ότι παρόλο που σε συνέχεια της από το έτος 2013 συνάντησης με πρωτοβουλία του Συνήγορου του Πολίτη, επαναπροώθησε στους εμπλεκόμενους φορείς το πρόγραμμα παρακολούθησης και την επικαιροποιημένη τεχνική μελέτη προς αξιολόγηση, δεν έλαβε στη συνέχεια σχετικές παρατηρήσεις, και επίσης ότι, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ./16/7.10.2016 έγγραφό της, η Υπηρεσία κατέληξε ότι «(…) Το κλιμάκιο δεν έχει τη δυνατότητα εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων και τελικής εκτίμησης για τυχόν υπερβάσεις οριακών τιμών λόγω της πολυπλοκότητας των μετρήσεων (…)». Προς απόδειξη των ως άνω ισχυρισμών της, η προσφεύγουσα εταιρεία, πέραν των προαναφερθέντων εγγράφων, προσκομίζει και επικαλείται, μεταξύ άλλων, τα εξής στοιχεία: α) το υπ’ αριθ. πρωτ. 21911/27.6.2017 διαβιβαστικό της από 8.3.2017 απάντησής της σε καταγγελίες κατοίκων έγγραφό της προς το ΚΛΠ, β) το υπ’ αριθ. πρωτ. ./29.5.2017 διαβιβαστικό στοιχείων παρακολούθησής θορύβου έγγραφό της προς την Υπηρεσία, β) ασπρόμαυρες φωτογραφίες του σημείου όπου διέρχεται η οδική αρτηρία Κερατσίνι-Πέραμα, γ) το υπ’ αριθ. πρωτ. ./17/1.6.2017 έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο η τελευταία αιτείται τη συνδρομή του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ. για την οργάνωση μετρήσεων λόγω της πολυπλοκότητάς του θέματος, και δ) πολυσέλιδο απόσπασμα από την έκθεση υλοποίησης του προγράμματος παρακολούθησης ακουστικού περιβάλλοντος της Acoustics Consultancy Company για λογαριασμό της ΟΛΠ Α.Ε., με περίοδο αναφοράς το Β΄ Εξάμηνο του έτους 2016, όπου μεταξύ άλλων επεξηγούνται διάφοροι δείκτες θορύβου και προκρίνεται ως πλέον πρόσφορος ο δείκτης Leq, ο οποίος εκφράζει τη στάθμη που θα πρέπει να έχει ένας σταθερής στάθμης ήχος που περικλείει την ίδια ακουστική ενέργεια με τον κυμαινόμενο.

 

7. Επειδή, αντίθετα, οι καθ’ ων η προσφυγή Ελληνικό Δημόσιο και Περιφέρεια Αττικής, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ./15.2.2021 έγγραφο διαβίβασης φακέλου το πρώτο και την υπ’ αριθ. πρωτ. ./1.2.2021 έκθεση απόψεών της η δεύτερη ζητούν την απόρριψη της κρινόμενης προσφυγής. Προς τούτο, η δεύτερη των καθ’ ων Περιφέρεια αντιτείνει, στους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας εταιρείας, μεταξύ άλλων, ότι κατά τις μετρήσεις επιδείχθηκε ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να απομονωθούν οι διελεύσεις οχημάτων από τη Λ. Δημοκρατίας και να εξασφαλισθεί ότι ο μετρούμενος θόρυβος προέρχεται από την λειτουργία των σταθμών ε/κ, επιλέχθηκαν δε οι στιγμές με τον μικρότερο δυνατό αστικό και προερχόμενο από την ως άνω Λεωφόρο θόρυβο, ενώ τα σημεία των μετρήσεων αποτυπώνονται σε απόσπασμα χάρτη που εστάλη συνημμένο στην ένδικη έκθεση αυτοψίας. Στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης περιλαμβάνονται τα αναφερθέντα στη σκέψη 5 της παρούσας απόφασης έγγραφα.

 

8. Επειδή, κατ’ αρχάς το αίτημα περί αναστολής της έκδοσης οριστικής απόφασης επί της κρινόμενης προσφυγής μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ερειδόμενης στην ένδικη έκθεση αυτοψίας κατηγορίας που απαγγέλθηκε σε βάρος του περιβαλλοντικού υπεύθυνου της προσφεύγουσας εταιρείας πρέπει να απορριφθεί. Τούτο προεχόντως διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει συναφώς η παρ. β΄ του άρθρου 3 του Κ.Δ.Δ., εφόσον μάλιστα οι δύο διαδικασίες, πέραν της κατ’ αρχήν αυτοτέλειάς τους, στρέφονται κατά διαφορετικών προσώπων, η δε διάταξη του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 1650/1986, στην οποία τυποποιείται το οικείο ποινικό αδίκημα, προϋποθέτει επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, την επέλευση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και τη συνδρομή υπαιτιότητας στο πρόσωπο του δράστη.

 

9. Επειδή, ακολούθως, στη διέπουσα τη λειτουργία των σταθμών εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα Νέου Ικόνιου Περάματος επίμαχη Α.Ε.Π.Ο. προβλέπεται, στην παρ. 2 του κεφαλαίου γ΄ αυτής, ότι ο εκπεμπόμενος από τη λειτουργία του λιμένα θόρυβος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στο π. δ/γμα 1180/1981. Με το τελευταίο αυτό δ/γμα τίθενται ανώτατες τιμές για τον εκπεμπόμενο από την οικεία εγκατάσταση και μετρούμενο επί του ορίου αυτής θόρυβο, χωρίς να εξειδικεύεται περαιτέρω η μέθοδος της σχετικής μέτρησης (πρβλ. ΔΕφΑθ 3513/2013 σκ. 4). Εξάλλου, δεν είναι δυνατόν να τύχουν, εν προκειμένω, συμπληρωματικής έστω εφαρμογής οι διατάξεις των κ.υ.α. 13586/724/2006 (Β΄384) και 211773/2012 (Β' 1367). Τούτο διότι, με την μεν πρώτη ως άνω κ.υ.α. καθορίζονται εναρμονισμένοι δείκτες, μέθοδοι αξιολόγησης, και κριτήρια για τις ανάγκες της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου στην οποία υποχρεούνται να προβούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της μεταφερόμενης στην ελληνική έννομη τάξη με την εν λόγω κ.υ.α. Οδηγίας 2002/49/ΕΚ (βλ. σκέψεις 7 και 8 του προοιμίου της ως άνω Οδηγίας, καθώς και τα ταυτάριθμα άρθρα 1 και 7 των ως άνω κ.υ.α. και Οδηγίας, αντιστοιχως), εξαιρείται, δε, ρητώς του πεδίου εφαρμογής της ο θόρυβος εντός του χώρου εργασίας (βλ. τα ταυτάριθμα άρθρα 2 παρ. 2 των ως άνω κ.υ.α. και Οδηγίας, αντιστοίχως), ενώ με τη δεύτερη ως άνω κ.υ.α. ρυθμίζεται, κατ’ εφαρμογή μεταξύ άλλων της πρώτης ως άνω κ.υ.α., το ζήτημα του περιβαλλοντικού συγκοινωνιακού θορύβου, που νοείται ως ο προερχόμενος από τη λειτουργία των οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών μεταφορών θόρυβος και ως εκ τούτου διακρίνεται από τον προερχόμενο από τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1 περ. η΄ του π. δ/τος 1180/1981 θόρυβο, έστω και αν η λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών περιλαμβάνει τη διενέργεια εσωτερικών μεταφορών με τη χρήση οχημάτων (βλ. τα άρθρα 1 και 2 της δεύτερης ως άνω κ.υ.α.). Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την συναφώς συνταχθείσα έκθεση, κατά την αυτοψία του κλιμακίου του ΤΕΜΥΠ της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων (Υπηρεσία) στις 14.6.2017, διενεργήθηκαν μετρήσεις με βαθμονομημένο ηχομετρητή σε τρεις διαφορετικές θέσεις [η δεύτερη (Β) εκ των οποίων περιλάμβανε τρία διακριτά σημεία], επιλεγείσες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η επίδραση του αστικού θορύβου και ιδίως του προερχόμενου από την παρακείμενη Λ. Δημοκρατίας. Προσέτι, όπως προκύπτει ιδίως από την οικεία εισήγηση επιβολής του προστίμου, κατά τη διάρκεια των μετρήσεων καταβλήθηκε ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να απομονωθούν ο αστικός και συγκοινωνιακός θόρυβο της ως άνω Λεωφόρου. Ως πλέον κατάλληλος δείκτης αξιολόγησης του θορύβου προκρίθηκε ο LAF, ο οποίος αντιπροσωπεύει τις μέγιστες επαναλαμβανόμενες τιμές του ελεγχόμενου θορύβου, όπως αυτές καταγράφονται στις ενδείξεις του ηχόμετρου. Κατόπιν, δε, αναγωγής των τιμών αυτών σε τιμές μετρούμενες στο όριο του λιμένα, βάσει μαθηματικού τύπου, καταστρωμένου ως συνάρτηση των εκατέρωθεν τιμών με τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων μέτρησης, ορίου λιμένα και πηγής θορύβου, οι ούτω εξαχθείσες τιμές συγκρίθηκαν με τις οριακές τιμές που θέτει το π.δ/γμα 1180/1981, και συγκεκριμένα με το ανώτατο όριο [65 dB(Α)] για τις περιοχές με δεσπόζον το βιομηχανικό στοιχείο όσον αφορά στις θέσεις Α και Γ, και με το ανώτατο όριο [55 dB(Α)] για τις περιοχές με ισοδύναμο το βιομηχανικό και το αστικό στοιχείο όσον αφορά στη θέση Β, σε αρμονία με τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη τεχνική ακουστική μελέτη. Τέλος, από την σύγκριση αυτή προέκυψε υπέρβαση των κατά νόμο οριακών τιμών κατά 9,5, 22,49 και 7,26 dB(Α) για τις θέσεις Α, Β1 και Γ αντιστοίχως. Η προπεριγραφείσα ως άνω διαδικασία μέτρησης παρίσταται εύλογη και σύμφωνη με τις διατάξεις του π.δ/τος 1180/1981, ενόψει ιδίως της πολλαπλότητας του δείγματος που ελήφθη, της εξασφάλισης κατά το δυνατό ισχνότερης επίδρασης του εξωγενούς θορύβου, της αναγωγής των τιμών στο όριο της εγκατάστασης κατά τρόπο λογικά τεκμηριωμένο, και της σύγκρισης των τελικών τιμών με τα ανώτατα όρια που θέτει το ως άνω π. δ/γμα και αντιστοιχούν στον χαρακτήρα των θέσεων μέτρησης (πρβλ. ΣτΕ ΣτΕ 2423/2000 σκ. 12). Όλες, δε, οι αιτιάσεις της προσφεύγουσας εταιρείας που στρέφονται κατά της νομιμότητας και εγκυρότητας της μεθόδου που ακολουθήθηκε τυγχάνουν απορριπτέες (πρβλ. ως προς την έκταση του ελέγχου του Δικαστηρίου, ΣτΕ 3135/2002 Ολομ. σκ. 7 και την απόφαση του ΕΔΔΑ, της 6.11.2018, Ramos Nunes de Carvalho e κατά Πορτογαλίας, συνεκδικασθείσες υποθέσεις 55391/13, 57728/13 και 74041/13, σκ. 176-186). Συγκεκριμένα, δεδομένου ό,τι κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα οι διατάξεις του π. δ/τος 1180/1981 προβλέπουν τη διενέργεια μετρήσεων επί του ορίου της οικείας εγκατάστασης, οι δε διατάξεις των κ.υ.α. 13586/724/2006 και 211773/2012 δεν τυγχάνουν εν προκειμένω ούτε συμπληρωματικής εφαρμογής, πρέπει να απορριφθούν οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας εταιρείας σύμφωνα με τους οποίους α) έλκονται στην προκειμένη περίπτωση σε εφαρμογή οι διατάξεις των ως άνω κ.υ.α, ενόψει ιδίως του ότι κύρια πηγή του ελεγχόμενου θορύβου ήταν ο κυκλοφοριακός θόρυβος, β) βάσει των ως άνω διατάξεων οι μετρήσεις έπρεπε να λάβουν χώρα επί των ενοχλούμενων κατοικιών, έπρεπε, δε, σε κάθε περίπτωση, να συμπεριληφθούν και σημεία μέτρησης εκτός των εγκαταστάσεων του λιμένα, γ) ειδικότερα, η μέτρηση στο σχολικό συγκρότημα έπρεπε να διενεργηθεί εντός της αίθουσας διδασκαλίας άλλως εντός εγγύς ευρισκόμενης κατοικίας. Περαιτέρω, δεδομένου ότι η επιλογή των σημείων διεξαγωγής και των στιγμών των επίμαχων μετρήσεων έγινε κατά τρόπο που εξασφάλιζε την κατά το δυνατόν στεγανοποίηση των αποτελεσμάτων τους έναντι των εξωγενών θορύβων, ειδικότερα, δε, ως προς τις μετρήσεις στους εξώστες του σχολικού συγκροτήματος, χάρις στη λειτουργία του ίδιου του σχολικού κτιριακού όγκου εν είδει «ηχοπετάσματος» προς την Λ. Δημοκρατίας, πρέπει να απορριφθούν οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας εταιρείας περί επιλογής αδόκιμων τόπων και χρόνων μέτρησης, λόγω υπερίσχυσης σε αυτούς, ιδίως στο μπαλκόνι του β΄ ορόφου του σχολικού συγκροτήματος, του προερχόμενου από την ως άνω Λεωφόρο θορύβου. Ακολούθως, δεδομένου ότι στο π. δ/μα 1180/1981 δεν ορίζεται ειδικότερα ο δείκτης βάσει του οποίου αξιολογείται ο θόρυβος, ο επιλεγείς δε δείκτης LAF αντιπροσωπεύει κατά τα διαλαμβανόμενα στην ένδικη έκθεση αυτοψίας τις μέγιστες επαναλαμβανόμενες τιμές, όπως αυτές προκύπτουν από τις ενδείξεις του ηχόμετρου, και, επομένως, αποδίδει μια επαναλαμβανόμενη και όχι ευκαιριακή ένταση του θορύβου, χωρίς όμως να παραβλέπει το γεγονός ότι η όχληση της οποίας σκοπείται η αποτροπή μπορεί να προκύπτει και από στιγμιαίους θορύβους (πρβλ. την εξισωτική λειτουργία του δείκτη Leq κατά τα διαλαμβανόμενα στην προσκομισθείσα έκθεση υλοποίησης του προγράμματος παρακολούθησης), ευλόγως προκρίθηκε ο δείκτης αυτός ως πλέον κατάλληλος για να συγκριθεί με τις οριακές τιμές που θέτει το ως άνω π.δ/μα. Πρέπει, επομένως, να απορριφθούν οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας εταιρείας περί του ότι α) δεν επεξηγείται το μέγεθος στο οποίο αντιστοιχεί ο δείκτης LAF, β) δεν καθίσταται αντιληπτό ποιο από τα πολλαπλά δείγματα έχει χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή του δείκτη LAF και γ) το μέγεθος που λαμβάνεται ως κριτήριο δεν απαντάται στο π. δ/μα 1180/81, ενώ, εξάλλου, το όργανο που χρησιμοποιήθηκε για τις επίμαχες μετρήσεις δεν διαθέτει αντίστοιχη ένδειξη. Ακόμη, τα όσα αιτιάται η προσφεύγουσα εταιρεία σε σχέση με τις συνθήκες (και δη τον κυκλοφοριακό φόρτο), το ύψος και τη διάρκεια των μετρήσεων πρέπει να απορριφθούν. Τούτο διότι α) ευλόγως διεξήχθησαν οι μετρήσεις σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας του λιμένα, κατόπιν συνεκτίμησης και της ροής κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων ως συνεχούς, β) όπως συνομολογείται το ύψος των 1,2 μέτρων ακολουθείται κατά κανόνα και στις μετρήσεις που διεξάγονται στα πλαίσια του προγράμματος παρακολούθησης, ενώ αναποδείκτως περαιτέρω προβάλλεται ότι ειδικά για τις μετρήσεις στο σημείο Α προσήκε μεγαλύτερο ύψος, και ότι επιβαλλόταν εν γένει η σταθεροποίηση του ηχόμετρου σε τρίποδα, προς θωράκιση των μετρήσεων έναντι των καιρικών φαινομένων, ενόψει και του ότι υπερβάσεις διαπιστώθηκαν και στις έτερες δύο θέσεις, οι καιρικές δε συνθήκες, όπως προκύπτει από την έκθεση αυτοψίας, ήταν καλές, με ασθενή πνέοντα άνεμο, γ) η διάρκεια των μετρήσεων ποίκιλλε εξικνούμενη έως και τα 14,40 min, αναποδείκτως δε προβάλλεται ότι η βραχύτητα των περισσοτέρων εξ αυτών απέκλειε την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, ενόψει και της ιδιαίτερης μέριμνας που καταβλήθηκε, κατά τα προλεχθέντα, προς το σκοπό της διαλογής στιγμών αποφορτισμένων από τον αστικό και τον κυκλοφοριακό θόρυβο της Λ. Δημοκρατίας. Περαιτέρω, από την ένδικη αυτοψία εξήχθησαν ακριβή αποτελέσματα, εφόσον δεν έπασχε κατά τα ανωτέρω η διαδικασία των μετρήσεων που διενεργήθηκαν στα πλαίσιά της, και επιπλέον δεν κλονίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους από τα όσα επικαλείται προς τούτο η προσφεύγουσα εταιρεία. Συγκεκριμένα, επικαλείται μεν η τελευταία τα αποτελέσματα μετρήσεων που διεξήχθησαν με πρωτοβουλία της στις 23.11.2016 σε συνέχεια παραπόνων προερχόμενων από τη γειτνιάζουσα οικιστική περιοχή και διατυπωθέντων τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, πλην όμως α) δεν προσκομίζει τα συναφή με τις μετρήσεις αυτές στοιχεία, β) οι επικληθείσες κατά τα ανωτέρω μετρήσεις διενεργήθηκαν επί των ενοχλούμενων οδών και όχι επί του ορίου του λιμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π. δ/μα 1180/1981, γ) οι ίδιες ως άνω μετρήσεις διεξήχθησαν σε ημερομηνία κατά την οποία δεν διακινήθηκαν κενά Ε/Κ (σημαντική πηγή θορύβου κατά την έκθεση αυτοψίας) στο Terminal I, με το οποίο και μόνο υπήρχε μερική έστω οπτική επαφή των σημείων μέτρησης, και δη σε νυχτερινές ώρες, κατά τις οποίες σύμφωνα με δέσμευση της εταιρείας διαλαμβανόμενη στο εγκριθέν πρόγραμμα παρακολούθησης δεν επιτρεπόταν η διέλευση βαρέων οχημάτων, δ) τα ίδια τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών στην οδό Μ. Κιουρί [50,3 db(LAeq)] αναδεικνύουν υπέρβαση, έστω περιορισμένη, του ανώτατου ορίου [50 dB(Α)] που αντιστοιχεί σύμφωνα με το π. δ/γμα 1180/1981 στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχές με κυρίαρχο το αστικό στοιχείο. Υποστηρίζει, δε, συναφώς, η προσφεύγουσα εταιρεία, επιπλέον, ότι, βάσει της συστηματικής εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης και της επικαιροποιημένης τεχνικής ακουστικής μελέτης, ως επικρατέστερη πηγή θορύβου, για την γειτνιάζουσα με τον λιμένα οικιστική περιοχή, προβάλλει ο κυκλοφοριακός φόρτος της Λ. Δημοκρατίας, πλην όμως α) δεν προσκομίζει τα επικληθέντα κατά τα ανωτέρω πρόγραμμα και επικαιροποιημένη μελέτη, β) στο υπ’ αριθ. πρωτ. 130551/23939/7.5.2014 πορισματικό έγγραφο-πόρισμα του Συνήγορου του Πολίτη, σχετικά με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του, διαλαμβάνονται επιφυλάξεις, διατυπωθείσες από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων αρχών, ως προς τις προδιαγραφές των μελετών που εκπόνησε η προσφεύγουσα εταιρεία, καθώς και πρόταση του βοηθού του Συνήγορου όπως προωθηθούν οι μελέτες αυτές προς αξιολόγηση από τις ως άνω αρχές, πρόταση με την οποία συντάχθηκε και η Υπηρεσία με το υπ’ αριθ. πρωτ. ./31.1.2014 έγγραφό της, γ) κρίσιμος εν προκειμένω κατά τα προεκτεθέντα είναι, βάσει των διατάξεων του π. δ/τος 1180/1981, ο επί του ορίου του λιμένα μετρούμενος θόρυβος και όχι ο επί της γειτονικής περιοχής διαχεόμενος τούτος, γ) τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών, κατά τις οποίες καταβλήθηκε, σύμφωνα με την προσφεύγουσα εταιρεία, ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να απομονωθεί ο αστικός και προερχόμενος από τη Λ. Δημοκρατίας θόρυβος, ανέδειξαν στάθμη θορύβου προερχόμενου από τη λιμενική δραστηριότητα 55 dB(Α), ήτοι υπερβαίνουσα σημαντικά το ανώτατο όριο [50 dB(Α)] που αντιστοιχεί σύμφωνα με το π. δ/γμα 1180/1981 στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχές με κυρίαρχο το αστικό στοιχείο (πρβλ. και το υπ’ αριθ. πρωτ. ./12.11.2012 έγγραφο της Υπηρεσίας, όπου ανακεφαλαιώνονται οι υπερβάσεις που προκύπτουν από τα στοιχεία του προγράμματος παρακολούθησης για το έτος 2011), και δ) σε κάθε περίπτωση για τη στοιχειοθέτηση της αποδιδόμενης εν προκειμένω παράβασης αρκεί η υπέρβαση των κατά το π. δ/γμα 1180/1981 οριακών τιμών εκπεμπόμενου και μετρούμενου επί του ορίου του λιμένα θορύβου, χωρίς να προσαπαιτείται η επέλευση βλάβης (ρύπανσης ή υποβάθμισης) στην γειτονική οικιστική περιοχή (πρβλ. ΔΕφΘεσ. 485/2018 σκ. 13). Τέλος, αλυσιτελώς, από την άποψη της στοιχειοθέτησης της ένδικης εν προκειμένω παράβασης, επικαλείται περαιτέρω η προσφεύγουσα εταιρεία τις δράσεις στις οποίες προέβη μέχρι και το έτος 2014 προς βελτίωση του ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής και τις τεχνικές παραμέτρους που προβλέπει το πρόγραμμα παρακολούθησης για τις εντασσόμενες στα πλαίσια αυτού μετρήσεις, δοθέντος και του ότι, αφενός, η ανάγκη λήψης επιπρόσθετων μέτρων αντιθορυβικής προστασίας επισημαίνεται και σε μεταγενέστερα του ως άνω έτους έγγραφα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (βλ. ιδίως τα υπ’ αριθ. πρωτ. ./10.3.2015 και ./15.11.2016 έγγραφα της Δ/νσης Κ.Α.Π.Α. του Υ.Π.Α.Π.Ε.Ν και το υπ’ αριθ. πρωτ. ./16/7.10.2016 έγγραφο της Υπηρεσίας) και αφετέρου οι προδιαγραφές που προβλέπει το εγκριθέν πρόγραμμα παρακολούθησης αφορούν τις διενεργούμενες στα πλαίσιά του μετρήσεις και δεν δεσμεύουν τις ελεγκτικές αρχές κατά την εκπλήρωση των οικείων αρμοδιοτήτων τους (βλ. και τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. ./12.11.2012 έγγραφο της Υπηρεσίας ως προς τις οριακές τιμές που λαμβάνει υπόψη το πρόγραμμα παρακολούθησης). ’λλωστε, η εγκυρότητα της ένδικης διαδικασίας μέτρησης και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων της δεν κλονίζεται ούτε από την επιφύλαξη που διατυπώνεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. ./7.10.2016 έγγραφο της Υπηρεσίας ως προς την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της προηγούμενης από 6.3.2015 διενεργηθείσας υπό διαφορετικές παραμέτρους (χρόνου, τόπου και εν γένει συνθηκών) αυτοψίας της (πρβλ. ΣτΕ 1978/2005 σκ. 7). Ενόψει όλων των ανωτέρω το Δικαστήριο κρίνει ότι νομίμως αποδόθηκε στην προσφεύγουσα εταιρεία παράβαση της προβλεπόμενης στο κεφάλαιο γ΄ παρ. 2 της επίμαχης Α.Ε.Π.Ο. υποχρέωσης συμμόρφωσής της προς τις διατάξεις του π. δ/τος 1180/1981. Εξάλλου, οι ειδικότερες αιτιάσεις της προσφεύγουσας εταιρείας περί του ότι δεν της γνωστοποιήθηκαν οι διευθύνσεις των παραπονούμενων κατοικιών, ώστε να τις εντάξει στο πρόγραμμα παρακολούθησης, ούτε τα ακριβή σημεία των μετρήσεων, ώστε να αντιπαραβάλλει τα αποτελέσματά τους με το αρχείο της, ούτε, τέλος, ελέγχθηκε η αποτελεσματικότητα των ηχοπετασμάτων που έχουν τοποθετηθεί για την προστασία του σχολείου, πρέπει να απορριφθούν προεχόντως διότι δεν προσάπτουν πλημμέλεια στην μέθοδο που ακολουθήθηκε κατά τη διενέργεια των επίμαχων μετρήσεων ούτε αμφισβητούν τα αποτελέσματά τους, αν έχουν δε την έννοια της μομφής περί πλημμελούς τήρησης του τύπου της προηγούμενης ακρόασης τυγχάνουν απορριπτέες, προεχόντως, διότι από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ./18.7.2017 έγγραφό της, η Υπηρεσία κοινοποίησε στην προσφεύγουσα εταιρεία την ένδικη έκθεση αυτοψίας όπως επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 4 του ν. 1650/1986 και 1 παρ. 3 της κ.υ.α. υπ’ αριθμ. 59388/3363/1988 (Β΄ 638), καλώντας την να υποβάλλει συναφώς τις απόψεις της, όπερ και έπραξε, η προσφεύγουσα εταιρεία, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ./16.8.2017 υπόμνημά της.

 

10. Επειδή, το Δικαστήριο, ενόψει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας, περαιτέρω, υπόψη του α) το γεγονός ότι οι δράσεις που επικαλείται ότι υλοποίησε η προσφεύγουσα εταιρεία για τη βελτίωση του ακουστικού περιβάλλοντος της επίμαχης περιοχής αποτελούν ως επί το πλείστον εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων που υπείχε βάσει των όρων 40 έως 43 της επίμαχης Α.Ε.Π.Ο., ενώ εξάλλου, από τις περαιτέρω διαπιστώσεις της ένδικης έκθεσης αυτοψίας, προκύπτουν πλημμέλειες ως προς τη βελτίωση του οδοστρώματος της εσωτερικής οδού κυκλοφορίας των οχημάτων και την τήρηση της δέσμευσης της εταιρείας περί παύσης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην οδό αυτή από ώρα 19:00 έως 7:00, β) το είδος και τη σοβαρότητα της ένδικης παράβασης και ιδίως το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπής θορύβου (9,5, 22,49 και 7,26 dB(Α) για τις θέσεις Α, Β1 και Γ αντιστοίχως) γ) το γεγονός ότι δεν προκύπτει μεν από τα στοιχεία της δικογραφίας ότι έχει διαπιστωθεί κατά το παρελθόν αντίστοιχη με την ένδικη παράβαση σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας, πλην όμως το ζήτημα του εκπεμπόμενου από τις εγκαταστάσεις του λιμένα του Ν. Ικόνιου Περάματος θορύβου έχει απασχολήσει διαχρονικά τους εμπλεκόμενους φορείς, με αφορμή τη διατύπωση σχετικών παραπόνων προερχόμενων από τη γειτονική οικιστική περιοχή, γ) τον σκοπό που επιτελεί η επιβολή των ένδικων κυρώσεων, ο οποίος συνδέεται κατά τρόπο άμεσο με το δημόσιο συμφέρον (προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας) και πρέπει να έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη των ίδιων παραβάσεων στο μέλλον και δ) το εύρος των ορίων διακύμανσης του προβλεπόμενου από την διάταξη του άρθρου 30 του ν. 1650/1986 προστίμου (από 500 μέχρι 2.000.000 ευρώ), κρίνει ότι νομίμως επιβλήθηκε, σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας, το ένδικο πρόστιμο και προσδιορίστηκε το ύψος αυτού στο εύλογο και προσήκον ποσό των 5.000 ευρώ, με τη δεύτερη προσβαλλόμενη απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, απορριπτομένων όλων των περί του αντιθέτου 16ισχυρισμών της προσφεύγουσας εταιρείας, και συνεπώς ορθώς, αν και με άλλη αιτιολογία, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής απέρριψε την ειδική διοικητική προσφυγή της τελευταίας κατά της ως άνω απόφασης (πρβλ. ΣτΕ 969-974/2019 σκ. 6, και επίσης ΣτΕ 1254/2020 σκ. 8, 482/2020 σκ. 5, πρβλ. όμως και ΔΕφΘεσ. 336/2021 σκ. 7).

 

11. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η προσφυγή πρέπει να απορριφθεί, το παράβολο που καταβλήθηκε πρέπει να καταπέσει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 277 παρ. 9 του Κ.Δ.Δ.), κατ’ εκτίμηση όμως των περιστάσεων της υπόθεσης, η προσφεύγουσα εταιρεία πρέπει να απαλλαγεί από την καταβολή των δικαστικών εξόδων των καθ’ ων Ελληνικού Δημοσίου και Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε΄ του Κ.Δ.Δ.).

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

Απορρίπτει την προσφυγή.

 

Διατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Απαλλάσσει την προσφεύγουσα εταιρεία από τα δικαστικά έξοδα των καθ’ ων Ελληνικού Δημοσίου και Περιφέρειας Αττικής.

 

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 3.1.2022.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΟΥΖΟΣ           ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ