ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑταλάντης 56/2022

 

Δεκτή αίτηση μεταρρύθμισης δανειολήπτριας- Ν. 3869/2010. Το Δικαστήριο αποφαίνεται για  την μεταβίβαση της ρύθμισης του αρ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 του ήδη θανόντος συζύγου της αιτούσας στην ίδια και την παύση των εργασιών εκποίησης της λοιπής ακίνητης περιουσίας της αιτούσας, η οποία είχε διαταχθεί με την προ 8 ετών πρωτόδικη απόφαση υπαγωγής της στις διατάξεις του ν. 3869/2010, την απαλλαγή του εκκαθαριστή εκ των καθηκόντων του και την επαναφορά των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων στην περιουσία της πτωχεύσασας σας.

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

(N.3869/2010)

 

Αριθμός Αποφάσεως 56/2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αταλάντης Απόστολο Μπέη, με την παρουσία της Γραμματέως Μαρίνας Ζήση.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, την 23η-Μαρτίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: … του … και της … κατοίκου … οδός αρ.      Α.Φ.Μ. …, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Σοφίας Μαραγκοπούλου.

 

ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩN Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA SAN Κ», με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου, αριθμός 40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. . και Α.Φ.Μ. . Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης (Επωφελούμενη), ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. . και Α.Φ.Μ. . Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (Διασπώμενη), κατόπιν διάσπασης της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα, εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ./16 04.2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της διασπώμενης και της επωφελούμενης με τις υπ' αριθμούς πρωτοκόλλου ./16 04 2021 και ./16.04.2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα, η οποία εξομοιούται, κατά την διάταξη του άρθρου 75 του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση (ΦΕΚ ./1-7-2013 τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.Μ.), με καθολική διάδοχο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Θρασύβουλου Σκλαβούνου, 3) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ ., ΔΟΥ ΦΑΕ Ε Αθηνών, α) ατομικά για τις απαιτήσεις της ίδιας ως Νομικού Προσώπου και β) με την ιδιότητα της ως ειδικής διαδόχου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», τελούσα υπό ειδική εκκαθάριση, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 23, πως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία δεν παραστάθηκε, 4) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νομικό πρόσωπο τελούν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, που εδρεύει στην Αθήνα, στην Λεωφόρο Μεσογείων, 09-111, κτίριο Γ-1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την ειδική εκκαθαρίστριά της, εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθαρίστρια Ανώνυμη, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και τον διακριτικό τίτλο «ΡΟΗ Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε» που εδρεύει στο Χαλάνδρι (Λ. Κηφισίας αρ. 268), κατόχου του Α.Φ.Μ. . και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ: Τη Δικηγόρο Λαμίας, κ. … κάτοικο …Λαμίας, επί της οδού …, αρ. … Τ.Κ. ., τηλ….υπό την ιδιότητα της ως ορισθείσας εκκαθαρίστριας, δυνάμει απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου.

 

ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ: Της εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ YΠHPEΣIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η «Cepal Hellas»), που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής επί της Λεωφόρου Συγγρού 209-211, Α.Φ.Μ. .και αρ. Γ.Ε.ΜΗ ., Νομίμως αδειοδοτηθείσης από την Τράπεζα τη Ελλάδος (Απόφαση υπ' αριθ. 207/1/29.11.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) ως εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις δυνάμει των Διατάξεων του Ν. 4354/2015 και της Πράξης 118/19.52017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθ. 153/8.1.2019 Πράξη, στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» με έδρα στην Ιρλανδία. 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32 (o «Δικαιούχος της Απαίτησης, κατά τα οριζόμενα στο από 18.06.2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Διαχείρισης Απαιτήσεων και σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 3155/2003 όπως ισχύει, στον οποίο Δικαιούχο της Απαίτησης, η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και με τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ΒΑΝΚ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, έχει εκχωρήσει και μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις, δυνάμει της από 30-4-2020 Σύμβασης Μεταβίβασης Τιτλοποιούμένων Απαιτήσεων (όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως και αναγγέλθηκε στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών) ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση δεύτερης από την πρώτη, δυνάμει της υπ' αριθμ. Κ2 4580/28- 6-2013 εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των υπ' αριθμ Κ2-4580 (δις)/28-6-2013 και Κ2- 4578/28-62013 ανακοινώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με βάση τις οποίες καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικά Μητρώο, με κωδικούς αριθμούς καταχωρίσεως . και ., η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αρ. 40, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Θρασύβουλου Σκλαβούνου.

 

Η αιτούσα άσκησε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την από 15-9-2020 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./17-9-2020 αίτηση - κλήση της, με την οποία επανέφερε προς συζήτηση την από 3-12-2019 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./18-12-2019 αίτηση της, επί της οποίας εξεδόθη η υπ' αριθμ. 96/2020 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η συζήτηση της οποίας (αίτησης - κλήσης) ορίστηκε για τη δικάσιμο της 17ης-3-2021, οπότε και ματαιώθηκε λόγω της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, εξαιτίας της πανδημίας και επαναπροσδιορίστηκε οίκοθεν, με Πράξη του Προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου Αταλάντης, για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

 

Ακολούθησε συζήτηση, όπως αυτή σημειώνεται στα πρακτικά.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από τις υπ' αριθμ. … Β'/30-9-2020 εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, … και την υπ' αριθμ. . Β'/25-9-2020 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Λαμίας, με έδρα το Πρωτοδικείο Λαμίας, …, που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα στην πρώτη, την τρίτη και την τέταρτη των πιστιοτριών, καθώς και στην ορισθείσα εκκαθαρίστρια (συμμορφούμενη στο διατακτικό της υπ' αριθμ. 96/2020 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου) αντιστοίχως, για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 17ης-3-2021, οπότε και ματαιώθηκε λόγω αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων επαναπροσδιορίστηκε οίκοθεν, νια την δικάσιμο της 23ης-3-2022, με Πράξη του Προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου Αταλάντης, με την εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο έκθεμα, να γίνεται με πρωτοβουλία της Γραμματείας του Δικαστηρίου και να ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων και με γνωστοποίηση της νέας δικασίμου ταυτόχρονα, με ανάρτηση της Γραμματείας του Δικαστηρίου, αντιγράφου της ανωτέρω πράξης στον πίνακα ανακοινώσεων του Ειρηνοδικείου Αταλάντης και αποστολή αντιγράφου αυτής με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο Ειρηνοδικείο Λαμίας και στον Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας, ώστε να λάβουν άμεση γνώση οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών. Αφού οι ανωτέρω πιστώτριες και η διορισθείσα εκκαθαρίστρια, δεν εμφανίστηκαν στη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως αυτής, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από τον οικείο πινάκιο, πρέπει να δικαστούν ερήμην (άρθρο 271 παρ. 1 και 2 εδ. α' Κ.Πολ.Δ, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του άρθρου 1 του Ν. 4335/2015, ΦΕΚ Α, 87/23-7-2015). Το Δικαστήριο ωστόσο κατά τις επιταγές του άρθρου 754 του ΚΠολΔ, θα προχωρήσει στην έρευνα της υποθέσεως σα να είχαν εμφανισθεί.

 

Περαιτέρω, η εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ YΠHPEΣIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», με προφορική δήλωση της πληρεξούσιου δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και με τις προτάσεις της, που κατατέθηκαν επί της έδρας, άσκησε παραδεκτά κατ7 άρθρο 54 παρ. Ιεδ. β' ΠτωχΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Ν. 3869/2010, παρέμβαση, ενεργούσα ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», ειδικής διαδόχου δυνάμει πώλησης και εκχώρησης, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΒΑΝΚ», ήτοι της δεύτερης των καθ' ων, με αίτημα, όπως αυτό προσηκόντως εκτιμάται από το Δικαστήριο, να υπαχθούν στη ρύθμιση ως δικές της απαιτήσεις, οι απαιτήσεις της δικαιοπαρόχου της «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», δεύτερης των καθ' ων κατά της αιτούσας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας δίκης. Η ασκηθείσα, παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κύρια και είναι νόμιμη (άρθρα 79 και 741 ΚΠολΔ), καθόσον είναι πρόδηλο το έννομο συμφέρον της κυρίως παρεμβαίνουσας, λόγω της επελθούσας, μετά την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης, ειδικής διάδοχης της «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANΥ», της οποίας τις απαιτήσεις διαχειρίζεται, στις απαιτήσεις της δεύτερης μετέχουσας πιστώτριας, της οποίας ζητείται η ένταξη στις διατάξεις του Ν. 3869/10, και συνεπώς, πρέπει, συνεκδικαζόμενη με την ένδικη αίτηση (άρθρα 741 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τα άρθρα 225 παρ. 2 και 246 του ίδιου Κώδικα), να ερευνηθεί περαιτέρω και στην ουσία της.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν.4549/2018, μετά το άρθρο 12 του ν. 3869/2010 προστίθεται άρθρο 12α ως εξής: "4. Αν ο οφειλέτης αποβιώσει όσο η αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είναι εκκρεμής, η δίκη καταργείται. 2.Αν ο οφειλέτης αποβιώσει πριν την απαλλαγή του κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 11, οι απαιτήσεις των πιστωτών επανέρχονται στο ύφος, στο οποίο θα βρίσκονταν αν δεν είχε υποβληθεί η αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4, μειωμένο κατά τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον κληρονομούμενο. Η παύση ή ο περιορισμός της τοκογονίας κατά, τα πρώτα δύο εδάφια Τεύχος Α' 105/14.06.2018 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8629 της παραγράφου 3 του άρθρου 6 δεν ανατρέπονται για το χρονικό διάστημα μέχρι το θάνατο του οφειλέτη. 3. Αν το δικαστήριο είχε διατάξει την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας του κληρονομουμένου από τη ρευστοποίηση και ο κληρονόμος χρησιμοποιεί το ίδιο ακίνητο ως δική του κύρια κατοικία, μπορεί, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις παραδοχής της, να ζητήσει την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9 χωρίς το χρονικό περιορισμό του πρώτου εδαφίου αυτής. Στην περίπτωση  αυτή εξακολουθεί να ισχύει ο κανόνας της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών σε σχέση με την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, ωστόσο για τον προσδιορισμό του σχεδίου διευθέτησης οφειλών, το ποσό, το οποίο θα λάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, μειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε από τον κληρονομούμενο. Η συνολική διάρκεια των σχεδίων διευθέτησης οφειλών του κληρονομουμένου και του κληρονόμου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη διάρκεια που αναφέρεται στο δέκατο ένατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9. Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται και όταν ο κληρονομούμενος απεβίωσε κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, εφόσον οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 συνέτρεχαν στο πρόσωπο του. Το ζήτημα του θανάτου του αιτούντος οφειλέτη ενόψει και του προσωποπαγούς χαρακτήρα της ρύθμισης του Νόμου και ιδιαίτερα ο χρόνος θανάτου του μεσούσης της εκκρεμοδικίας, προ της ολοκλήρωσης της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 και 5 του Ν. 3869/2010, μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 και 5 του Ν. 3869/2010- αποτελεί ένα πρόβλημα η λύση του οποίου απορρέει από την ερμηνεία του άρθρου 12α ν.3869/2010. Η παρούσα διάταξη τελεί σε άμεση σύνδεση με την αναθεώρηση του άρθρου 11 του Ν. 3869/2010, που καθιέρωσε την αυτοδίκαιη απαλλαγή του οφειλέτη και τον προαιρετικό χαρακτήρα της αίτησης απαλλαγής., με συνέπεια η έννοια της «απαλλαγής» να ταυτίζεται, πλέον, με τη χρονική και επιτυχή ολοκλήρωση του άρθρου 8 του νόμου. Επομένως, σε περίπτωση που εκ των πραγμάτων ολοκληρώθηκαν οι καταβολές του άρθρου 8 παρ.2 ή παρ.5 είτε πριν είτε μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου οφειλέτη, παρόλο που η ρύθμιση είναι προσωποπαγής ο κληρονόμος απαλλάσσεται. Περαιτέρω, με την παράγραφο 3 αντιμετωπίζεται η περίπτωση που ο οφειλέτης είχε προστατεύσει δικαστικά την κύρια κατοικία του από την ρευστοποίηση, πλην όμως απεβίωσε πριν την ολοκλήρωση του σχεδίου διευθέτησης οφειλών. Σε αυτήν την περίπτωση δίνεται η δυνατότητα στον κληρονόμο, που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον 3869/2010, αν χρησιμοποιεί την κύρια κατοικία του κληρονομουμένου ως δική του κύρια κατοικία και συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3968/2010, να ζητήσει από το δικαστήριο να του επιτρέψει την συνέχιση του σχεδίου διευθέτησης, προσαρμοσμένου φυσικά στην δική του ικανότητα αποπληρωμής. Η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών δεν θίγεται ούτε επιτρέπεται η συνολική διάρκεια των σχεδίων διευθέτησης του κληρονομουμένου και του κληρονόμου να υπερβαίνουν την μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια (20 έτη και κατ’ εξαίρεση 35 έτη επί συμβάσεων μεγαλύτερης διάρκειας). Ωστόσο, ο κληρονόμος θα μπορεί να ζητήσει προστασία της κύριας κατοικίας και μετά την 31-12-2018, η δε αξία ρευστοποίησης, την οποία θα καταβάλει για την προστασία της κύριας κατοικίας, θα μειωθεί κατά τα ποσό που κατέβαλε ο κληρονομούμενος (βλ. Ειρ. Πατρών 500/2021, Α. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Συμπλήρωμα, 2018, σελ. 193-194). Τέλος, η παύση των εργασιών της πτώχευσης γίνεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 164 και 156 του ΠτΚ (ΑΠ 806/1979 ΝοΒ 28.71, ΕφΑθ 9591/1996 ΔΕΕ 1997.490, ΕφΑθ 2241/1996 ΔΕΕ 1997.175, ΕφΠειρ 31/1996 Δίκη 26.931, ΕφΠατρ 711/1995 ΔΕΕ 1996.165 και ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 21/1994 Αρμ 48.1161, ΕφΘεσ 2946/1991 Αρμ 46.510, ΕφΑθ 11838/1987 ΕλλΔνη 31.381, Κοτσίρης «Πτωχευτικό Δίκαιο», έκδοση 1978, σελ. 330, Ρόκας «Πτωχευτικό Δίκαιο» έκδοση 12η, παρ. 35 και 36, σελ. 144 επ.), ο οποίος (Πτωχευτικός Κώδικας) αφενός εφαρμόζεται κατ’ άρθρον 265 παρ. 1 Ν. 4738/2020 και στις εκκρεμείς κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του διαδικασίες, αφετέρου εφαρμόζεται αναλογικά στις υποθέσεις του ν. 3869/2010 και δη στη παύση των εργασιών της διαταχθείσας ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη (άρθρα 9 και 15 του ν. 3869/2010).

 

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η ίδια και ο αποβιώσας σύζυγος της, ως υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, έχουν υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 3869/2010, διά της με αριθμό 124/2014 οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου τούτου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) και δη σε αυτήν του άρθρου 8 § 2, με την οποία ρυθμίστηκαν τα χρέη προς τις καθ' ων πιστώτριες τράπεζες διά μηνιαίων καταβολών ύψους 80 ευρώ για την ίδια και 100 ευρώ για τον σύζυγο της, για χρονικό διάστημα πέντε ετών (60 μηνών), οι καταβολές των οποίων ολοκληρώθηκαν τον μήνα Ιούλιο του έτους 2019, καίτοι ο τελευταίος απεβίωσε στις 28-5-2018, εξαιρέθηκε από την εκποίηση για την ικανοποίηση των καθ' ων, το ακίνητο που αποτελούσε την κύρια και μοναδική κατοικία τους, αποκλειστικής κυριότητας του συζύγου της, ορισθεισών μηνιαίων καταβολών προς την εμπραγμάτως εξασφαλισθείσα «ALPHA ΒΑΝΚ», που αντιστοιχούν στο 80 % της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας τους (41.527,11 ευρώ Χ 80% = 33.221,69), ύψους 276,84 ευρώ για 120 μήνες (33.221,59/120=276,84) και ορίστηκε η ρευστοποίηση δυο ακινήτων πλήρους κυριότητας της ιδίας, ενώ εξαιρέθηκαν από την εκποίηση τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία αμφοτέρων των αιτούντων. Περαιτέρω, εκθέτει ότι είναι κληρονόμος του αποβιώσαντος συζύγου της, αναφορικά με την εξαιρεθείσα κύρια κατοικία τους και το εξαιρεθέν της ρευστοποίησης ακίνητο. Ζητεί δε, να διαταχθεί η παύση των εργασιών της ευστοποίησης των δυο ακινήτων πλήρους κυριότητας της, καθώς ουδεμία πράξη εκποίησης έχει λάβει χώρα από την ορισθείσα εκκαθαρίστρια δικηγόρο ..., για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δυο (2) ετών, να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της και να της επιβληθεί, ως κληρονόμο, η υποχρέωση να καταβάλει αυτή το 80 % της συνολικής αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της και να διατηρηθεί η εξαίρεση της εκποίησης σε έτερο ακίνητο που κληρονόμησε από τον θάνατο του συζύγου της. Η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που εξέδωσε την υπό μεταρρύθμιση με αριθμό 124/2014 απόφαση και την υπ' αριθμ. 126/2019 διορθωτική αυτής, υπαγωγής των αιτούντων δανειοληπτών στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 3363/2010, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ ΚΠοΛΔ, με την εφαρμογή της οποίας έχει εκδοθεί η ως άνω απόφαση (άρθρο 758 ΚΠολΔ) και είναι αρκούντος ορισμένη, απορριπτόμενης της σχετικής ένστασης της δεύτερης καθ' ης και της παρεμβαίνουσας, καθώς η αιτούσα αναφέρει ρητώς ότι δεν έλαβε χώρα καμία απολύτως ενέργεια από την εκκαθαρίστρια και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 9 § 2, 12 Α § 3 του ν. 3869/2010, καθώς και σε αυτές των άρθρων 164, 166 και 168 του ΠτΚ, και 758 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από το σύνολο των εγγράφων, που προσκομίζονται με επίκληση από τους διαδίκους (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010, 748 παρ. 2 ΚΠολΔ), από τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο (336 παρ. 4 ΚΠολΔ) και από την εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα ουσιώδη για την έκβαση της δίκης πραγματικά περιστατικά: Επί της από 1-11-2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 43/22-11-2012 αιτήσεως της αιτούσας και του αποβιώσαντος συζύγου της περί ρύθμισης των οφειλών τους προς τις μετέχουσες πιστώτριες, σύμφωνα με το Ν. 3859/2010, εκδόθηκε η υπ' αριθ. 124/2014 απόφαση εκούσιας δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου τούτου, η οποία δημοσιεύθηκε στις 26-8-2014 και η διορθωτική αυτής απόφαση υπ' αριθμ. 125/2019, η οποία δημοσιεύθηκε στις 23-10-2019. Με την παραπάνω απόφαση, ρυθμίστηκαν τα χρέη της αιτούσας και του αποβιώσαντος συζύγου της προς τις καθ' ων, με τον καθορισμό καταβολής ισόποσων μηνιαίων δόσεων ύψους 80 ευρώ για την αιτούσα και 100 ευρώ για τον σύζυγο της, για χρονικό διάστημα ' .πέντε ετών (60 μηνών), οι καταβολές των οποίων ολοκληρώθηκαν τον μήνα Ιούλιο (του έτους 2019, καίτοι ο τελευταίος απεβίωσε στις 28-5-2018, καθώς η δεύτερη καθ' ης ουδέν αντέλεξε περί των εν λόγω καταβολών, για τις οποίες μάλιστα συνομολογεί ότι έλαβαν χώρα,  ενώ οι λοιπές  καθ' ων πιστώτριες δεν παραστάθηκαν για να αντιλέξουν. Παράλληλα, εξαιρέθηκε από την εκποίηση για την ικανοποίηση των καθ' ων, το ακίνητο που αποτελούσε την κύρια και μοναδική κατοικία τους, αποκλειστικής κυριότητας του συζύγου της, ήτοι μια διώροφη μονοκατοικία, αποτελούμενη από ισόγειο, επιφάνειας 30,00 τ.μ. υπέρ του ισογείου ορόφου, επιφάνειας 30,00 τ.μ. επίσης, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως 300,00 τ.μ., -εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Δ.Ε Φθιώτιδας, επί της οδού … αρ…. ορισθεισών μηνιαίων καταβολών προς την εμπραγμάτως εξασφαλισθείσα δεύτερη πιστώτρια «ALPHA ΒΑΝΚ», που αντιστοιχούν στο 80 % της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας τους (41.527,11 ευρώ Χ 80% = 33.221,69), ύψους 276,84 ευρώ για 120 μήνες (33.221,69/120=276,84), διορθωθέντος του ποσού με την υπ' αριθμ. 126/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου και ορίστηκε η ρευστοποίηση δυο ακινήτων πλήρους κυριότητας της αιτούσας, ήτοι: α) ενός οικοπέδου εκτάσεως 277 τ.μ., που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Φθιώτιδας, επί της οδού . αρ. . και β) ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως 5.000 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΠΑΪΔΑ» του Νομού Βοιωτίας, ορίζοντας ως εκκαθαρίστρια την δικηγόρο Λαμίας ενώ εξαιρέθηκαν από την εκποίηση τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας, το ΙΧΞ αγροτικό αυτοκίνητο τους και ένα αγροτεμάχιο, που βρίσκεται στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ» της κτηματικής περιφέρειας της Δ.Ε εκτάσεως 1.900 τ.μ. Περαιτέρω, στις 28-5-2018 απεβίωσε ο …. σύζυγος της αιτούσας (βλ. σχετ. 4 ληξιαρχική πράξη θανάτου με στοιχεία 22/3/2018), εγκαθιστώντας κληρονόμο του την σύζυγο του και αιτούσα, στην εξαιρεθείσα της εκποίησης κύρια κατοικία τους και στο εξαιρεθέν της ρευστοποίησης ακίνητο στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ», δυνάμει της από 14-2-2018 ιδιόγραφης διαθήκης του, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Ειρηνοδικείο Αταλάντης διά του υπ' αριθ. ./2018 πρακτικού. Την εν λόγω κληρονομιά απεδέχθη η αιτούσα δυνάμει της υπ' αριθμ. ./18-3-2019 πράξης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου .  και έτσι απέκτησε την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα επί των ανωτέρω δυο ακινήτων, ήτοι, δυνάμει της 124/2018 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, της εξαιρεθείσας κύριας κατοικίας τους και του εξαιρεθέντος ακινήτου στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ». Τα ανωτέρω γεγονότα συνιστούν σημαντικά νέα πραγματικά περιστατικά με ουσιώδη και αποφασιστική επιρροή, ώστε να δικαιολογείται η μεταρρύθμιση της υπ' αριθμ. 124/2014 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, δεδομένου ότι αφενός η κύρια κατοικία της αιτούσας και του συζύγου της εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια κατοικία της πρώτης και συντρέχουν στο πρόσωπο της οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3958/2010, αφετέρου γιατί η αιτούσα ήδη πληροί της προϋποθέσεις ένταξης στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3869/2010, στον οποίο έχει ήδη υπαχθεί δυνάμει της ανωτέρω αναφερθείσας απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, η αιτούσα πλέον υποχρεούται να καταβάλει στην παρεμβαίνουσα, για την αιτούμενη διάσωση της παραπάνω κατοικίας της, μέχρι το 80% της αντικειμενικής της αξίας, δηλαδή μέχρι το ποσό των 33.221,69 ευρώ (41.572,11 ευρώ η συνολική αντικειμενική αξία Χ 80%), ενώ ο χρόνος αποπληρωμής του ποσού αυτού, θα πρέπει να οριστεί σε 10 χρόνια, όπως όριζε η υπ' αριθμ. 124/2014 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου. Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται στο ποσό των 276,84 ευρώ, δηλαδή 33.221,69 ευρώ: 120 {10 χρόνια Χ 12 μήνες). Επιπλέον, θα πρέπει να διατηρηθεί η εξαίρεση από την ρευστοποίηση του ακινήτου στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ» της κτηματικής περιφέρειας της Δ.Ε εκτάσεως 1.900 τ.μ., το οποίο επίσης έχει περιέλθει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα της αιτούσας, κατά τα ανωτέρω. Τέλος, η ορισθείσα δια της ως άνω απόφασης εκκαθαρίστρια για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας που διαλαμβάνονται σε αυτή, δικηγόρος Λαμίας . δεν προέβη στην ως άνω εκποίηση εδώ και οκτώ (8) έτη, ούτε εμφανίστηκε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, αν και κλητεύτηκε νόμιμα, ώστε να παράσχει πληροφορίες αναφορικά με την πορεία της ρευστοποίησης. Κατά συνέπεια το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να διατάξει την παύση των εργασιών της εκποίησης, απορριπτόμενων των περί αντιθέτου ισχυρισμών της δεύτερης καθ' ης και της παρεμβαίνουσας, οι οποίες ουδέν στοιχείο προσκόμισαν, το οποίο θα αποδείκνυε ότι η εν λόγω διαδικασία έχει έστω έχει εκκινήσει, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διαταχθεί η απαλλαγή της εκκαθαρίστριας δικηγόρου που ορίσθηκε διά της ως άνω απόφασης από τα σχετικά με την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας καθήκοντα της, όπως ορίσθηκαν διά της με αριθμό 124/2014 οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, η ανάληψη από την ίδια την αιτούσα της διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων, ήτοι: α) ενός οικοπέδου εκτάσεως 277 τ.μ., που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Δ.Ε . επί της οδού . αρ. . και β) ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως 5.000 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΠΑΙΔΑ» του Νομού Βοιωτίας, τα οποία κρίθηκαν πρόσφορα προς εκποίηση, δυνάμει της ως άνω απόφασης· και η εγγραφή της παρούσας στα οικεία βιβλία του αρμοδίου Κτηματολογικού Γραφείου και του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου. Ο περαιτέρω ισχυρισμός της δεύτερης καθ' ης και της παρεμβαίνουσας, ότι η κρινόμενη αίτηση ασκείται καταχρηστικά από την αιτούσα, κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος, ενόψει, αφενός του ότι τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά, και αληθή υποτιθέμενα, δεν μπορούν να υπαχθούν στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ και αφετέρου ενόψει του γενικότερου πνεύματος και σκοπού του ν.3869/2010 και του Πτωχευτικού Κώδικα συμπληρωματικά, οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα της ρύθμισης των χρεών του φυσικού προσώπου με απαλλαγή από αυτά, η δε δυνατότητα αυτή δεν πρέπει να περιορίζεται ως προς τα υπό ρευστοποίηση περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, με την απεριόριστη σε χρονική διάρκεια δυνατότητα ρευστοποίησης αυτών, διότι με τον τρόπο αυτό, αφενός ο οφειλέτης στερείται βασικών περιουσιακών του στοιχείων, αφετέρου δεν επέρχεται, μέσω της ρευστοποίησης αυτών, η ικανοποίηση των πιστωτών, παρά μόνον παραμένει μια εκκρεμής κατάσταση, η οποία εγκλωβίζει τους οφειλέτες, χωρίς το ανάλογο οικονομικό αντίκρισμα για τους πιστωτές. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται διότι η παρούσα απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (επιχ. από το άρθρο 754 §3 ΚΠολΔ και άρθρο 14 του Ν.3869/10, προβλ. ΑΠ 183/83 ΝοΒ 31,1549).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης, της τρίτης και της τέταρτης των καθ' ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την κύρια παρέμβαση.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΙ την υπ' αριθμ. 124/2014 οριστική απόφαση εκούσιας δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου τούτου, ως προς την περιεχόμενη σε αυτήν ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010.

 

ΔΙΑΤΗΡΕΙ την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της αιτούσας, ήτοι την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100 %, μιας διώροφης μονοκατοικίας, αποτελούμενης από ισόγειο, επιφάνειας 30,00 τ.μ. και α' υπέρ του ισογείου ορόφου, επιφάνειας 30,00 τ.μ. επίσης, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως 300,00 τ.μ., εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Δ.Ε επί της οδού…

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα πλέον, την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας της προς την παρεμβαίνουσα, το ποσό των τριάντα τριών χυλιάδων διακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (33.221,69 ευρώ) για χρονικό διάστημα 10 ετών (120 μηνών), όπως ειδικότερα ορίζεται στο σκεπτικό της παρούσας, ήτοι το ποσό των διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (276,84 ευρώ) μηνιαίως. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την πρώτη εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα, μετά από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα πραγματοποιείται την πρώτη εργάσιμη μέρα εκάστου μηνός, χωρίς ανατοκισμό και με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 

ΔΙΑΤΗΡΕΙ την εξαίρεση από την ρευστοποίηση, του ακινήτου στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ» της κτηματικής περιφέρειας της Δ.Ε, εκτάσεως 1.900 τ.μ., πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας πλέον της αιτούσας.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παύση των εργασιών της εκποίησης για τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας που διαλαμβάνονται αναλυτικά στη με αριθμό 124/2014 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου.

 

ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ τη δικηγόρο Λαμίας από τα σχετικά με την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας καθήκοντα της, η οποία ορίσθηκε με τη με αριθμό 124/2014 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου.

 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ στην αιτούσα να αναλάβει εκ νέου τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της, τα οποία κρίθηκαν πρόσφορα προς εκποίηση στη με αριθμό 124/2014 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, ήτοι: α) ενός οικοπέδου εκτάσεως 277 τ.μ., που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της επί της οδού . αρ. . και β) ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως 5.000 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΠΑΪΔΑ» του Νομού Βοιωτίας.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εγγραφή της παρούσας με επιμέλεια της αιτούσας στα οικεία βιβλία του αρμοδίου Κτηματολογίου και του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στις 5-6-2022, σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ. ΜΠΕΗΣ                     MAPINA ΖΗΣΗ