ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.)Αθ 5493/2022

 

Ασφαλιστικά μέτρα. Συνεπιμέλεια από κοινού και εξίσου. Εναλλασσόμενη διαμονή. Τόπος κατοικίας των ανηλίκων αμφότερες οι κατοικίες των γονέων.

 

 (Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Β. Δουλιώτη)

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 5493/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ιωάννα Αλεξίδου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, στις 30/5/2022, για να συνεκδικάσει

 

Α) την από 24/3/2022 και με αρ. κατ. ./24.3.2022 αίτηση :

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : ., κατοίκου Παλλήνης Αττικής, που εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο του δικηγόρο Δημήτριο Δουλιώτη.

 

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ., κατοίκου Παιανίας Αττικής, η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο της δικηγόρο Γεώργιο Δημόπουλο.

 

Β) Την από 25/5/2022 και με αρ. κατ. ./25.5.2022 αίτηση :

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : ., κατοίκου Παιανίας Αττικής, η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο της δικηγόρο Γεώργιο Δημόπουλο.

 

ΤΟΥ ΚΑΘΌΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: ., κατοίκου Παλλήνης Αττικής, που εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο του δικηγόρο Δημήτριο Δουλιώτη.

 

Ο αιτών της υπό στοιχείο Α' αίτησης ζητεί να γίνει δεκτή η από 24/3/2022 και με αρ. κατ. ./24.3.2022 αίτηση του, που προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε από το έκθεμα. Η αιτούσα της υπό στοιχείο Β' αίτησης ζητεί να γίνει δεκτή η από 25/5/2022 και με αρ. κατ. ./25.5.2022 αίτηση της, που προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Οι κρινόμενες από 24/3/2022 και με αρ. κατ. ./24.3.2022 (εφεξής υπό στοιχείο Α') και από 25/5/2022 και με αρ. κατ. ./25.5.2022 (εφεξής υπό στοιχείο Β') αιτήσεις, οι οποίες αφορούν θέματα επιμέλειας και επικοινωνίας ως προς το κοινό τέκνο των διαδίκων, είναι προδήλως συναφείς και πρέπει να συνεκδικαστούν, καθώς έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, επέρχεται δε και μείωση των εξόδων (άρθρα 31, 246, 591 παρ. 1 του ΚΠολΔ).

 

Με τον Ν. 4800/2021 (ΦΕΚ Α 81/21.5.2021) περί «Μεταρρυθμίσεων αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις» και δη με τα Κεφάλαια Β και Γ αυτού αντικαθίστανται ή τροποποιούνται σειρά διατάξεων του ενδέκατου Κεφαλαίου του Αστικού Κώδικα για τις σχέσεις γονέων και τέκνων και ιδίως για τα θέματα της γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων (άρθρα 1510-1541 του Αστικού Κώδικα), ως ίσχυαν ιδίως μετά τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, η οποία συντελέσθηκε με τον Ν. 1329/1983 και εναρμόνισε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα προς το άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος για την ισότητα των φύλων και προς το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος για την προστασία της παιδικής ηλικίας. Η ισχύς του άνω νόμου, ως προς τα ανωτέρω Κεφάλαια, αρχίζει από τις 16.9.2021 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' άρθρο 30), ενώ κατά τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 18 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε') τα Κεφάλαια Β και Γ εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ενώ συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β και Γ ισχύουν, εκτός αν το Δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Το Κεφαλαίο Α, υπό τον τίτλο «Σκοπός και Αντικείμενο», ορίζει ότι: « Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του τέκνου διά της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού. Οι διατάξεις του ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, που δεσμεύουν τη Χώρα, ιδίως με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, που κυρώθηκε με τον ν. 2101/1992 (Α'1192) και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης), που κυρώθηκε με τον ν. 4531/2018 (Α' 62). Από τις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518 και 1520 του ΑΚ όπως αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τον άνω νόμο συνάγεται, ότι η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του (η οποία εμπεριέχει την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του), επί πλέον δε και τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του. Στην περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, όταν ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος, δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς, ωστόσο οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Με την εν λόγω ρύθμιση, η οποία βρίσκεται σε αρμονία με τη διάταξη του άρθρου 1510 εδ. α' ΑΚ που αναφέρεται στην έγγαμη συμβίωση, καθιερώνεται εκ του νόμου η κοινή άσκηση της γονικής μέριμνας, στην περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, ακόμα και αν δεν υπάρχει συμφωνία των γονέων ή δικαστική απόφαση. Με τη νέα ρύθμιση της ΑΚ 1513, η συνέχιση της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας μπορεί να αποκλειστεί μόνο με συμφωνία των γονέων ή με απόφαση του Δικαστηρίου στο οποίο μπορεί να προσφύγει ο κάθε γονέας εφόσον όμως συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1514 παρ. 2 ΑΚ και όχι σε κάθε περίπτωση. Με την έννοια αυτή, η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σύμφωνα με το νέο δίκαιο είναι υποχρεωτική, αφού ισχύει εκ του νόμου και ανεξάρτητα από το εάν τη θέλουν οι γονείς. Με τον όρο «εξακολουθούν» καταφάσκεται η αναγκαιότητα αδιατάραχτης και αδιάκοπης διαβίωσης του ανηλίκου υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε πριν από το χωρισμό των γονέων του και ιδίως αυτές που αφορούν τις μεθόδους και τη φιλοσοφία ανατροφής, διαπαιδαγώγησης, εκπαίδευσης του, τις επιλογές ως προς τις εξωσχολικές του δραστηριότητες, την ψυχαγωγία του και τις κοινωνικές του συναναστροφές, αφού η διάσταση, το διαζύγιο, η διακοπή της συμβίωσης ή η ακύρωση του γάμου των γονέων, δεν πρέπει να μεταβάλλουν τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου, η οποία πρέπει να ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς, καθόσον βασικός σκοπός είναι η ψυχική υγεία του ανηλίκου τέκνου, η ομαλή ένταξη του στο κοινωνικό περιβάλλον και η ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Με τον όρο «εξίσου» αποδίδεται η θεμελιώδης αρχή του οικογενειακού δικαίου, η οποία εισήχθη με τον ν. 1329/1983 και εναρμόνισε, στο θέμα αυτό, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα προς τα άρθρα 4 παρ. 2 και 21 παρ. 1 του Συντάγματος, περί της ισότιμης συμβολής και των δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου και την ανάπτυξη της προσωπικότητας, η οποία είναι κοινωνικά ίσης αξίας και εξίσου σπουδαία. Για τη λήψη της απόφασης του το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας. Με βάση την ως άνω διάταξη του άρθρου 1514 ΑΚ συνάγεται ότι σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, η ρύθμιση της γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων γίνεται από το Δικαστήριο, ενώ ως περιπτώσεις διαφωνίας αναφέρονται ενδεικτικά («ιδίως»), οι περιπτώσεις που ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει στη γονική μέριμνα ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της, ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου, ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου. Ως κατευθυντήρια γραμμή για την άσκηση της γονικής μέριμνας στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων των τέκνων και της προσφυγής τους στο Δικαστήριο αλλά και πυρήνας για τον προσδιορισμό της άσκησης της είναι το «βέλτιστο συμφέρον του τέκνου», που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε μια ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Ο όρος «βέλτιστο συμφέρον» κατ' ουσίαν, αποδίδει την προϊσχύσασα έννοια του «συμφέροντος του τέκνου» και επομένως, δεν εισάγεται διά του νέου όρου «βέλτιστο συμφέρον» καμία διαφοροποίηση σε σχέση με το προϊσχύσαν δίκαιο ως προς την έννοια και το περιεχόμενο της αόριστης νομικής έννοιας του συμφέροντος του παιδιού. Ως συμφέρον του τέκνου νοείται το σωματικό, υλικό, πνευματικό, ψυχικό, ηθικό και, γενικότερα, κάθε είδους συμφέρον το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νομικής έννοιας παρέχονται για πρώτη φορά από τον νομοθέτη εκ των προτέρων προσδιοριστικά στοιχεία πέραν από το επιβαλλόμενο στον δικαστή καθήκον να σεβαστεί την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1511 παρ. 2 ΑΚ.: «η απόφαση του Δικαστηρίου συνεκτιμά παραμέτρους, όπως την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με τις νόμιμες υποχρεώσεις του, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». Γνώμονας για τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου είναι μόνο το συμφέρον του ανήλικου τέκνου, όπως τούτο κρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση χωριστά, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης (ΕφΠειρ 298/2021 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Η σύμφωνη με το Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις ερμηνεία της διάταξης, ιδίως σύμφωνα με το Διεθνές Σύμφωνο Προστασίας των Δικαιωμάτων του παιδιού, πρέπει να οδηγεί τον εφαρμοστή του δικαίου στην εξατομικευμένη κρίση χωρίς δέσμευση από τα κριτήρια του άρθρου 1511 ΑΚ, τα οποία πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά καθώς μπορεί να μην έχουν σχέση με το κρινόμενο από το Δικαστήριο θέμα και άλλοτε να οδηγούν σε λύσεις αντίθετες προς το συμφέρον του παιδιού. Έτσι, κρίσιμα προς τούτο στοιχεία, όπως έχουν υιοθετηθεί μέχρι σήμερα από τη νομολογία και τη θεωρία είναι, μεταξύ άλλων, η καταλληλότητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγώγησης και της περίθαλψης του ανηλίκου τέκνου, οι έως τότε δεσμοί του τέκνου με τους γονείς και (τυχόν) αδελφούς του, ενώ μεγάλης σημασίας είναι και η κατά το δυνατόν μικρότερη διατάραξη του μέχρι τούδε τρόπου ζωής του παιδιού, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο ψυχικός και συναισθηματικός κόσμος του, δεδομένου ότι η διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων, με συνεπακόλουθο και τη διάσπαση της οικογενειακής συνοχής, έχει ήδη κλονίσει την ψυχική ισορροπία και την αίσθηση ασφάλειας του τέκνου. Έτσι, υπό το κράτος της κατάστασης αυτής, το συμφέρον του ανηλίκου μπορεί να επιβάλει να συμβιώνει τόσο με τη μητέρα του όσο και με τον πατέρα του και ακολούθως, εφόσον έτσι προκαλείται η μικρότερη δυνατή διατάραξη του τρόπου ζωής του, να ανατίθεται η άσκηση της επιμέλειας αυτού από κοινού στη μητέρα και στον πατέρα του, δηλαδή να γίνεται χρονική (ή εναλλασσόμενη) κατανομή αυτής ανάμεσα στους δύο γονείς, ενώ και η γονική μέριμνα να ανήκει από κοινού στους δυο τους, οι οποίοι θα οφείλουν να φροντίζουν για την ομαλή ανάπτυξη και το καλό του τέκνου τους από κοινού. Διάκριση πρέπει να γίνεται μεταξύ της χρονικής κατανομής της άσκησης της επιμέλειας μεταξύ των γονέων και της εναλλασσόμενης διαμονής (κατοικίας) του τέκνου. Η πρώτη συνιστά μορφή κατανομής της άσκησης της γονικής μέριμνας κατά την οποία οι γονείς ασκούν εναλλάξ τη γονική μέριμνα με περιοδικότητα και συνεπάγεται ότι το παιδί έχει εναλλασσόμενη κατοικία στον τόπο της κατοικίας του γονέα του, ο οποίος στο πλαίσιο αυτό ασκεί μόνος του κάθε φορά τις πράξεις επιμέλειας του παιδιού για όλα τα θέματα, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν στον πυρήνα, κατ' άρθρο 1519 παρ. 1 ΑΚ. Αντιθέτως, η εναλλασσόμενη διαμονή μπορεί να διαταχθεί από το Δικαστήριο αυτοτελώς, χωρίς την κατανομή της άσκησης της επιμέλειας, οπότε οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού (συνεπιμέλεια) σύμφωνα με τον κανόνα της 1513 εδ α' ΑΚ, με εξαίρεση μόνο εκείνες τις πράξεις επιμέλειας κατ' άρθρο 1513 εδ. β' ΑΚ, που μπορεί να επιχειρεί κάθε φορά μόνος του ο γονέας με τον οποίο διαμένει εκ περιτροπής το παιδί. Έτσι με τον κανόνα της διάταξης 1513 ΑΚ αποσυνδέεται ο τόπος διαμονής του παιδιού από την άσκηση της επιμέλειας. Συνεπώς, το παιδί μπορεί να διαμένει με τον έναν γονέα και η επιμέλεια να ασκείται από κοινού, με εξαίρεση τις πράξεις της επιμέλειας του άρθρου 1513 εδ. β' ΑΚ, και επίσης το παιδί να διαμένει εναλλακτικά και με τους δύο γονείς και η επιμέλεια να ασκείται από κοινού ή ακόμα και από τον έναν γονέα. Το Δικαστήριο στο πλαίσιο της δυνατότητας που έχει, κατ' άρθρο 1513 παρ. 3 ΑΚ, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας στα κατ' ιδίαν θέματα, μπορεί εφόσον με τον τρόπο αυτό προάγεται το συμφέρον του συγκεκριμένου τέκνου, να αποφασίσει ως τόπο διαμονής του παιδιού εναλλασσόμενα τον τόπο κατοικίας καθενός από τους γονείς του (εναλλασσόμενη κατοικία). Εάν η εναλλασσόμενη κατοικία δεν προάγει το συμφέρον του παιδιού (λ.χ επειδή οι γονείς ζουν σε διαφορετική πόλη ή σε μεγάλη απόσταση ο ένας από τον άλλο, τα παιδιά δεν είναι εξοικειωμένα με τον ένα γονέα, ο ένας γονέας μένει μακριά από το κέντρο των σχολικών, των εξωσχολικών και των κοινωνικών δραστηριοτήτων), συμπληρωματικό πυλώνα της από κοινού άσκησης της επιμέλειας του παιδιού από τους γονείς του αποτελεί η ενίσχυση του δικαιώματος επικοινωνίας του παιδιού με το γονέα με τον οποίο δε διαμένει, ώστε να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική συμμετοχή των δυο γονέων στην ανατροφή και στην φροντίδα του.

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό στοιχείο Α' αίτηση, ο αιτών εκθέτει ότι τέλεσε γάμο με την καθ'ης στις 21/9/2018 και ότι από το γάμο τους αυτό απέκτησαν την κόρη τους, ., που γεννήθηκε στις 30/11/2018. Ότι δυνάμει της υπ' αριθμ. ./2.11.2020 πράξης συναινετικής λύσης γάμου και ρύθμισης επιμέλειας-διατροφής της συμβολαιογράφου ., απαγγέλθηκε η συναινετική λύση του γάμου τους και ότι επικυρώθηκε η συναφθείσα συμφωνία μεταξύ τους σχετικά με τα ζητήματα της ανάθεσης της επιμέλειας, της καταβολής διατροφής και της επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο. Ότι ειδικότερα συμφώνησαν ότι η γονική μέριμνα θα συνεχίζει να ασκείται από κοινού και ότι η επιμέλεια θα ασκείται αποκλειστικά από τη μητέρα του τέκνου. Ότι έκτοτε ο ίδιος έχει δημιουργήσει έναν στενό συναισθηματικό δεσμό με το τέκνο του, ότι επιθυμεί να αναλάβει από κοινού την επιμέλεια αυτού και ότι αυτό είναι σε όφελος της ανήλικης. Με βάση αυτό το ιστορικό και επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, εξαιτίας της ανάγκης ρύθμισης των θεμάτων της επιμέλειας προς το συμφέρον του τέκνου και της έντασης που προκύπτει μεταξύ των διαδίκων, ζητεί ως ασφαλιστικό μέτρο, να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια της ανήλικης από κοινού στους διαδίκους και περαιτέρω να εφαρμοστεί το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας του παιδιού, με τη διαμονή αυτού για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ημερών μηνιαίως στην οικία του και ειδικότερα, Α) κάθε 1η εβδομάδα εκάστου μηνός από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, κάθε Τετάρτη εκάστης εβδομάδας και κάθε 2η και 4η εβδομάδα εκάστου μηνός από την Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο, Β) κατά τις διακοπές Χριστουγέννων και Νέου έτους, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κατά τα έτη, που λήγουν σε ζυγό αριθμό, και από την 31η Δεκεμβρίου μέχρι την 7η Ιανουαρίου, κατά τα έτη, που λήγουν σε μονό αριθμό, Γ) κατά τις διακοπές του Πάσχα από την Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Δευτέρα μετά το Πάσχα (Διακαινησίμου), κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό και από την Δευτέρα μετά το Πάσχα (Διακαινησίμου) μέχρι το πρωί της Δευτέρας, που ακολουθεί την Κυριακή του Θωμά, κατά τα έτη, που λήγουν σε μονό αριθμό, Δ) κατά τις θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου έως την 16η Ιουλίου και από την 1η Αυγούστου έως την 16η Αυγούστου, κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό, και από την 16η Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου και από την 16η Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου, κατά τα έτη, που λήγουν σε μονό αριθμό, Ε) Κατά την αργία της 28ης Οκτωβρίου, κατά την αργία της 25ης Μαρτίου, κατά την αργία της Καθαράς Δευτέρας, κατά την αργία της Πρωτομαγιάς, κατά την αργία του Αγίου Πνεύματος, κατά τα γενέθλια και κατά την ονομαστική εορτή του παιδιού, εναλλάξ κατ' έτος και ΣΤ) κατά την εορτή του πατέρα. Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη αίτηση, παραδεκτώς φέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου που είναι αρμόδιο καθ' ύλην και κατά τόπο (άρθρα 683 και 22 ΚΠολΔ) για να δικασθεί κατά την ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1516, 1518 ΑΚ, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν μετά την ισχύ του Ν. 4800/2021 και 735 ΚΠολΔ. Επομένως πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. ) Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 1536 ΑΚ, με την οποία καθιερώνεται απόκλιση, από την κατ' αρχήν δεσμευτική ενέργεια των δικαστικών αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 321 ΚΠολΔ, οι αποφάσεις που είναι σχετικές με τη γονική μέριμνα και το δικαίωμα επικοινωνίας, στο μέτρο που περιλαμβάνουν ρύθμιση για μελλοντικό χρόνο, υπόκεινται σε ανάκληση ή μεταρρύθμιση σύμφωνα με το συμφέρον του τέκνου, αν μεταβληθούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες εκδόθηκαν (ΑΠ 58/2017, ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 851/2015, ΑΠ 989/2015, ΑΠ 534/2011). Η συμφωνία των συζύγων για τα ζητήματα επικοινωνίας και επιμέλειας στο πλαίσιο συναινετικού διαζυγίου, αποτελεί ιδιόρρυθμη σύμβαση, της οποίας η εκτελεστότητα δεν σημαίνει ότι αποτελεί δικαστική απόφαση (ΕφΛαρ 262/2020, ΜονΠρΠατρ 500/2019, ΜΠρ Λαμ 340/2017, ΜονΠρΑθ 2360/2015, ΜονΠρΚαβ 24/2009).

 

Με την από 25/5/2022 και με αρ. κατ. ./25.5.2022 (υπό στοιχείο Β') αίτηση, η αιτούσα (καθ'ης η υπό στοιχείο Α' αίτηση), επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο, που αφορά την κατά την παρούσα χρονική στιγμή έντονη διαταραχή της ψυχικής υγείας και τη ψυχοσυναισθηματική αναστάτωση του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, ζητεί να τροποποιηθεί το δικαίωμα επικοινωνίας του καθ'ου-πατέρα που προβλέπεται στο από 2-10-2020 ιδιωτικό συμφωνητικό των διαδίκων που ενσωματώθηκε στο συμβόλαιο ./2-11-2020 της συμβολαιογράφου Αθηνών . (πράξη συναινετικής λύσης γάμου και ρύθμισης επιμέλειας και διατροφής τέκνου), με το οποίο επικυρώθηκε η ως άνω συμφωνία και βεβαιώθηκε η λύση του γάμου, στους εξής δύο όρους: -ο όρος (β1) «Κάθε δεύτερο (2°) και τέταρτο (4°) Παρακευοσαββατοκύριακο κάθε ημερολογιακού μήνα από την 18.30 μ.μ. της Παρασκευής μέχρι την 20:00 μ.μ. της Κυριακής», να τροποποιηθεί η φράση «από την 18.30 μ.μ. της Παρασκευής» σε «... από την 11.00 π.μ. του Σαββάτου» -ο όρος (ε) «Κατά τις θερινές διακοπές ο πατέρας δύναται να ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο του συνολικά δέκα πέντε (15) ημέρες, οι οποίες θα είναι σε σπαστά χρονικά διαστήματα είτε τον Ιούνιο, είτε τον Ιούλιο, είτε τον Αύγουστο, είτε τον Σεπτέμβριο (μέχρι το παιδί να αρχίσει την φοίτηση του στο νηπιαγωγείο ή σε παιδικό σταθμό ή σχολείο)», να τροποποιηθεί-συμπληρωθεί και μετά την φράση «συνολικά δέκα πέντε (15) ημέρες οι οποίες θα είναι σε σπαστά χρονικά διαστήματα» να προστεθεί «..των πέντε (5) ημερών έκαστο διάστημα, που θα απέχουν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες το ένα από το άλλο». Με το ως άνω περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη υπό στοιχείο Β' αίτηση είναι μη νόμιμη και ως εκ τούτου απορριπτέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παραπάνω μείζονα σκέψη, διότι το άρθρο 1536 ΑΚ αναφέρεται στην περίπτωση που έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση σχετικά με την γονική μέριμνα και έχουν τυχόν μεταβληθεί οι συνθήκες και όχι ιδιωτικό συμφωνητικό, όπως στην προκειμένη περίπτωση.

 

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα του αιτούντος . και της καθ'ης η αίτηση . που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου, τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν με επίκληση, μεταξύ των οποίων εκτυπώσεις από ηλεκτρονικά μηνύματα (sms) που προσκομίζονται από τους διαδίκους και είχαν ανταλλάξει μεταξύ τους οι ίδιοι και νομίμως προσαγόμενες μετ' επικλήσεως φωτογραφίες, η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 αρ. 1 περιπτ. γ’, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 του ΚΠολΔ), καθώς και από τις ομολογίες των διαδίκων, που περιέχονται στα σημειώματα τους και ενυπάρχουν στις διευκρινίσεις που παρείχαν ενώπιον του Δικαστηρίου, οι οποίες εκτιμώνται ελεύθερα (άρθρο 597 παρ. 1 ΚΠολΔ), πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν στις 21/9/2018 γάμο και από το γάμο τους αυτό απέκτησαν την κόρη τους, ., που γεννήθηκε στις 30/11/2018. Η έγγαμη συμβίωση τους διασπάστηκε τον Αύγουστο του 2019, με την αποχώρηση του καθ'ου από τη συζυγική οικία. Ο γάμος τους λύθηκε συναινετικά, δυνάμει της υπ' αριθμ. ./2.11.2020 πράξης συναινετικής λύσης γάμου και ρύθμισης επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας τέκνου της συμβολαιογράφου Αθηνών ., με την οποία, μεταξύ άλλων, ρυθμίστηκε η διαμονή του τέκνου, η γονική μέριμνα και η επιμέλεια του, καθώς και η επικοινωνία με αυτό, και ειδικότερα συμφωνήθηκε ότι το ανήλικο τέκνο θα διαμένει με τη μητέρα του, ότι η γονική του μέριμνα θα εξακολουθεί να ασκείται από κοινού, ενώ η επιμέλεια του θα ασκείται από τη μητέρα του και ότι ο πατέρας θα έχει δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο κατά τον αναφερόμενο τρόπο. Έτι ειδικότερα, ως προς την επικοινωνία, προβλέφθηκε : άρθρο 4.1 «Ο πατέρας του τέκνου έχει δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο ... (α) Εβδομαδιαίως -κάθε Δευτέρα μετά το Σαβ/κο που το τέκνο θα διαμένει στη μητέρα του από την 18:30 μ.μ. μέχρι την 21:00 μ.μ., -κάθε Τετάρτη από την I 18:30 μ.μ. μέχρι την 21:00 μ.μ., -κάθε Παρασκευή πριν το Σαβ/κο που το τέκνο θα διαμένει στη μητέρα του από την 18:30 μ.μ. μέχρι την 21:00 μ.μ... (β) Μηνιαίως - Κάθε δεύτερο (2°) και τέταρτο (4°) Παρακευοσαββατοκύριακο κάθε ημερολογιακού μήνα από την 18.30 μ.μ. της Παρασκευής μέχρι την 20:00 μ.μ. της Κυριακής, (γ) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (γ1) τα μεν ζυγά έτη από την 12:00 μ.μ. της 23ης Δεκεμβρίου μέχρι την 12:00 μ.μ. της 27ης Δεκεμβρίου, τα δε μονά έτη (2021 κ.ο.κ.) από την 12:00 μ.μ. της 30ης Δεκεμβρίου μέχρι την 12.00 μ.μ. της 3ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους κι εναλλάξ κάθε χρόνο κατά τα προεκτεθέντα. (δ) Κατά τις εορτές του Πάσχα (δ1) τα μεν ζυγά έτη από την 12:00 μ.μ. της Μεγάλης Πέμπτης έως και την 12.00 μ.μ. της Δευτέρας του Πάσχα, τα δε μονά έτη από την ώρα 12.00 μ.μ. της Δευτέρας του Πάσχα έως και την ώρα 21.00 μ.μ. της Παρασκευής πριν το Σάββατο του Θωμά κι εναλλάξ κάθε χρόνο, (ε) Κατά τις θερινές διακοπές ο πατέρας δύναται να ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο του συνολικά δέκα πέντε (15) ημέρες, οι οποίες θα είναι σε σπαστά χρονικά διαστήματα είτε τον Ιούνιο είτε τον Ιούλιο είτε τον Αύγουστο είτε τον Σεπτέμβριο (μέχρι το παιδί να αρχίσει την φοίτηση του στο νηπιαγωγείο ή σε παιδικό σταθμό ή σχολείο). Αντίστοιχο δικαίωμα θα έχει και η μητέρα. Επειδή η μητέρα ακόμη δεν εργάζεται και ο πατέρας δεν γνωρίζει ακριβώς το πρόγραμμα των θερινών του διακοπών, οι ανωτέρω χρόνοι θα τηρούνται ως προς την χρονική τους διάρκεια, πλην όμως όσον αφορά τον ακριβή χρονικό προσδιορισμό τους θα γίνεται μέχρι την 15η Ιουνίου κάθε έτους κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης των εδώ συμβαλλομένων, λαμβανομένων υπόψιν των επιμέρους συνθηκών ... άρθρο 8.2 Το παρόν συμφωνητικό ισχύει για 4 έτη από την υπογραφή». Η συμφωνία αυτή των διαδίκων πιθανολογείται ότι εν πολλοίς τηρήθηκε. Ειδικότερα, από τη μετοίκηση του αιτούντος της υπό στοιχείο Α’ αίτησης-καθ'ου της υπό στοιχείο Β', από την οικογενειακή κατοικία και μετά την υπογραφή του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού, ο τελευταίος ακολουθεί με συνέπεια το συμφωνημένο πρόγραμμα επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο του. Αντίστοιχα δεν πιθανολογήθηκε ότι η καθ'ης η αίτηση έφερε ουσιαστικά προσκόμματα όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος της επικοινωνίας του αιτούντος με την κόρη του. Στην πραγματικότητα πιθανολογήθηκε ότι οι εκατέρωθεν διαφωνίες και εγωισμοί των διαδίκων, όπως ανάγλυφα αποτυπώνονται στα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει,  πηγάζουν από την προηγούμενη προσωπική τους σχέση ως συζύγων, η οποία πλέον έχει τερματιστεί, ωστόσο δημιουργούν ενίοτε ένταση, η οποία μεταφέρεται στην ανήλικη. Ως προς την τελευταία πιθανολογείται ότι αμφότεροι οι γονείς της τρέφουν αισθήματα αμέριστης και ειλικρινούς  αγάπης. Ειδικότερα, πιθανολογήθηκε ότι η μητέρα της ανήλικης, με την οποία διαμένει, την φροντίζει με ιδιαίτερη στοργή, αφοσίωση και τρυφερότητα, επιδεικνύοντας το μέγιστο ενδιαφέρον κι έχουν αναπτύξει μεταξύ τους έναν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό. Παράλληλα, όμως αποδείχθηκε ότι και ο αιτών, παρά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης του με την καθ'ης και την επακόλουθη μη συγκατοίκηση του με την ανήλικη κόρη του, έχει επιδείξει ειλικρινή διάθεση προκειμένου να διατηρήσει και να αναπτύξει το συναισθηματικό του δεσμό μαζί της, επιδεικνύοντας σταθερά γνήσιο ενδιαφέρον για την ομαλή ανάπτυξη της. Έχει δημιουργήσει δε στη μισθωμένη οικία του ξεχωριστό δωμάτιο για την ανήλικη και η οικία του είναι πλήρως εξοπλισμένη με οτιδήποτε το παιδί χρειάζεται για να διασφαλιστεί η άνετη διαμονή του, η ασφάλεια και η ψυχαγωγία του. Καταβάλλει σταθερά κάθε μήνα, χωρίς προσκόμματα και καθυστερήσεις, το ποσό που είχαν συμφωνήσει οι διάδικοι δυνάμει της υπ' αριθμ. ./2.11.2020 πράξης συναινετικής λύσης γάμου και ρύθμισης επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας τέκνου της συμβολαιογράφου Αθηνών ..., ως συμμετοχή στις ανάγκες διατροφής της κόρης του.

 

Ο ως άνω αιτών είναι πλέον παντρεμένος με την ... και κατοικεί μαζί της και με τον ανήλικο από προηγούμενο γάμο γιο της στην Παλλήνη Αττικής. Η 2η σύζυγος του αιτούντος, κατέθεσε ως μάρτυρας ενώπιον του δικαστηρίου για τα αισθήματα βαθιάς αγάπης που τρέφει για την ... τόσο ο σύζυγος της όσο και η ίδια. Εξάλλου, η ικανότητα του αιτούντος ως κατάλληλου να ανταποκριθεί με επάρκεια και υπευθυνότητα στο ρόλο του ως συνασκούντος την επιμέλεια του παιδιού τους δεν αμφισβητήθηκε από την καθ'ης. Ενόψει των ανωτέρω, της καταλληλότητας των δύο γονέων και της θέλησης τους να ασχοληθούν συστηματικά με το παιδί τους, το Δικαστήριο κρίνει ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια των άρθρων 1511 και 1514 παρ. 3 τελ. εδ., όπως ισχύουν, το βέλτιστο συμφέρον της ανήλικης, που πρέπει να προάγεται από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και στη φροντίδα της, επιβάλλει την προσωρινή ανάθεση της άσκησης της επιμέλειας της στους διαδίκους από κοινού, η οποία θα πρέπει να συνδυαστεί με την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις οικίες των γονέων του δοθέντος ότι α) οι οικίες των γονέων είναι σε κοντινή απόσταση, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη και ασφαλής πρόσβαση του παιδιού και στις δύο χωριστές οικίες αλλά και στον παιδικό σταθμό που φοιτεί, ώστε να μην στερηθεί τις σταθερές της σχέσεις με τους συμμαθητές και τους δασκάλους της και β) το παιδί είναι ήδη εξοικειωμένο με την οικία και το νέο οικογενειακό περιβάλλον του πατέρα της . Ακόμα, με την ύπαρξη της εναλλασσόμενης κατοικίας, η ανήλικη πιθανολογείται ότι θα αποκτήσει έναν πιο σταθερό πρόγραμμα, αφού θα αλλάζει σταθερά διαμονή μόνο μία φορά την εβδομάδα, ενώ με την συνέχιση της διαβίωσης αποκλειστικά με τη μητέρα της και της επικοινωνίας με τον πατέρα κατά το πρόγραμμα επικοινωνίας τους, χρειάζονταν συνεχείς εναλλαγές περιβάλλοντος. Με τη ρύθμιση αυτή θα δοθεί η ευκαιρία στους διαδίκους να επαναπροσδιορίσουν τις απόψεις τους ως προς το ζήτημα της μεταξύ τους συνεργασίας στο ζήτημα της ανατροφής του τέκνου τους, με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Εξάλλου, το Δικαστήριο κρίνει ότι οι διαφωνίες των διαδίκων θα υποχωρήσουν σημαντικά με την ως άνω λύση, καθόσον εκπορεύονται κατά κύριο λόγο από το αίτημα του αιτούντος να περνά περισσότερο χρόνο με την ανήλικη. Επίσης, με την παραλλήλως προσδοκώμενη επίδειξη εκ μέρους των διαδίκων της αυξημένης υπευθυνότητας και ευαισθητοποίησης αλλά και συνεργασίας, πιστεύεται ότι θα αποκατασταθεί το απαραίτητο για την ανήλικη κλίμα γαλήνης, ηρεμίας, σταθερότητας και ασφάλειας. Ειδικότερα, το παιδί θα διαμένει κατά τις ημέρες Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στην οικία του πατέρα του και κατά τις ημέρες Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στην οικία της μητέρας. Η λύση αυτή προκρίνεται έναντι της προτεινόμενης από τον αιτούντα διότι, λόγω της μικρής ηλικίας της ανήλικης, η συχνή εναλλαγή περιβάλλοντος μέσα στην εβδομάδα, τουλάχιστον επί του παρόντος, θα μπορούσε να της προκαλέσει σύγχυση και να επιβαρύνει την ψυχοσυναισθηματική της κατάσταση. Για τον ίδιο λόγο, ήτοι για την εμπέδωση συναισθημάτων σταθερότητας, ασφάλειας και ηρεμίας, το πρόγραμμα αυτό θα ακολουθείται προσωρινά για όλους τους -μήνες του χρόνου, αλλά και κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και του καλοκαιριού, εκτός αν προκύπτει άλλη έγγραφη συμφωνία των διαδίκων που από κοινού θα ρυθμίσουν το πρόγραμμα των παραπάνω εορτών και των θερινών διακοπών διαφορετικά. Επισημαίνεται ότι οι γονείς θα ασκούν από κοινού την επιμέλεια σύμφωνα με τον κανόνα της 1513 εδ α' ΑΚ. Ο γονέας με τον οποίο θα διαμένει το τέκνο δεν μπορεί να ενεργεί μόνος του πράξεις επιμέλειας, με εξαίρεση μόνο τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας, τις πράξεις για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του και τις πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με τα άρθρα 1513 εδ. β’ και 1516 εδ. α ΑΚ, ενώ και κατά τα λοιπά η γονική μέριμνα θα ασκείται από κοινού από τους γονείς στο σύνολο της, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του παιδιού. Μετά ταύτα η υπό στοιχείο Α' αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου των διαδίκων ., από κοινού στους δύο γονείς της, καθώς και να προσδιοριστεί προσωρινά, ως τόπο κατοικίας της ανωτέρω ανήλικης, κατά τις ημέρες Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη η οικία του πατέρα της και κατά τις ημέρες Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο η οικία της μητέρας της, κατά ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό. Τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, πρέπει να επιβληθούν εις βάρος του καθ' ης, λόγω της ήττας της (άρθρο 176 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων τις από 24/3/2022 και με αρ. κατ. ./24.3.2022 και από 25/5/2022 και με αρ. κατ. ./25.5.2022 αιτήσεις.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 25/5/2022 και με αρ. κατ. ./25.5.2022 αίτηση.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την από 24/3/2022 και με αρ. κατ. ./24.3.2022 αίτηση.

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου των διαδίκων ., από κοινού στους δύο γονείς της.

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ προσωρινά ως τόπο κατοικίας της ανωτέρω ανήλικης: α) κατά τις ημέρες Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, τον τόπο κατοικίας του πατέρα της, ο οποίος θα παραλαμβάνει την ανήλικη στις 10.00 π.μ. της Κυριακής από την οικία της μητέρας της και β) κατά τις ημέρες Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, τον τόπο κατοικίας της μητέρας της, η οποία θα παραλαμβάνει την ανήλικη την Τετάρτη από το σχολείο. Αν η ημέρα Τετάρτη είναι σχολική αργία, θα την παραλαμβάνει από την οικία του πατέρα της, στις 10.00 π.μ. Οι διάδικοι κατά το χρονικό διάστημα που δε θα διαμένουν με την ανήλικη, θα μπορούν να επικοινωνούν μαζί της καθημερινά, τηλεφωνικά ή μέσω skype (ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής), από ώρα 20.00 μ.μ. έως 20.30 μ.μ. Το πρόγραμμα αυτό θα ακολουθείται προσωρινά για όλους τους μήνες του χρόνου, αλλά και κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και του καλοκαιριού, εκτός αν προκύπτει άλλη έγγραφη συμφωνία των διαδίκων που από κοινού θα ρυθμίσουν το πρόγραμμα των παραπάνω εορτών και των θερινών διακοπών διαφορετικά.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ' ης η υπό στοιχείο Α' αίτηση-αιτούσα της υπό στοιχείο Β' αίτησης στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος της υπό στοιχείο Α' αίτησης-καθ' ου η υπό στοιχείο Β' αίτηση, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στο ακροατήριο του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση, στις 2-8-2022.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ