ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 2494/2022

 

Εκούσια δικαιοδοσία - Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης - Ονοματοδοσία ανήλικου τέκνου - Αλλαγή κυρίου ονόματος -. Εκούσια δικαιοδοσία - Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης - Όνομα ανήλικου τέκνου -.

 

Η εσφαλμένη καταχώρηση κυρίου ονόματος από παραδρομή της υπαλλήλου και αντίθετη προς την επιθυμία των γονέων έχει ως αποτέλεσμα αλλιώς να αποκαλούν το ανήλικο τέκνο τους στην καθημερινότητα και αλλιώς να είναι καταχωρημένο. Αλλαγή κυρίου ονόματος, διότι θα οδηγήσει σε μη ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας. Δεκτή αίτηση γονέων που ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου τους, το κύριο όνομα του οποίου ανεγράφη εσφαλμένως στη ληξιαρχική πράξη γέννησης αυτού, να βεβαιωθεί το πραγματικό όνομα του εν λόγω ανήλικου τέκνου προς τον σκοπό της διόρθωσης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, να διαταχθεί η διόρθωση αυτής και να διαταχθεί η χορήγηση μετά την διόρθωση αυτού του σχετικού αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Έννομο συμφέρον γονέων.

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2494/2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

       Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Χρήστο Παπαδόπουλο, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Αικατερίνη Μαργαρίτη και συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 12.07.2022, για να δικάσει την υπόθεση:

 

       ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) ., με ΑΦΜ ., κατοίκου Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός .) και 2) ., με ΑΦΜ., κατοίκου ομοίως ως άνω, ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους . και της ., κατοίκου ομοίως ως άνω, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά της πληρεξούσιας Δικηγόρου τους Θεοδώρας Σκαφιδά (AM ΔΣΠ 2823), η οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις και το υπ' αριθ. Π. γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών - κρατήσεων ΔΣΑ.

 

       OL αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση τους, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού οης 26.05.2022 με ΓΑΚ ./2022 και ΕΑΚ ./2022.

 

       Κατά τη δικάσιμο που ορίστηκε και αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού εκθέματος και συζητήθηκε.

 

       Το Δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια Δικηγόρο των αιτούντων, που ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

       Από το συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 782 ΚΠολΔ συνάγεται ότι κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας δικάζεται η αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή του Εισαγγελέα με την οποία επιδιώκεται η βεβαίωση ενός γεγονότος με σκοπό να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη, η οποία δεν έχει συνταχθεί, για τη βεβαίωση του οποίου (γεγονότος) ο νόμος απαιτεί δικαστική απόφαση, ή η διόρθωση ορισμένου στοιχείου της ληξιαρχικής πράξης που προβλέπεται, από το νόμο ως απαραίτητο για τη σύνταξη της και το οποίο από παραδρομή καταχωρήθηκε εσφαλμένα σε αυτή. Αντικείμενο της σχετικής απόφασης είναι η διαπίστωση των ακριβών στοιχείων που απαιτεί ο νόμος νια τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης και ο τονισμός της ορθότητας αυτών σε σύγκριση με τα στοιχεία που βεβαιώθηκαν ανακριβώς στη ληξιαρχική πράξη, της οποίας ζητείται η διόρθωση, η δε απόφαση που εκδίδεται, ως προς τη ρυθμιστική της ενέργεια είναι στην ουσία διαπιστωτική θετική διοικητική πράξη (βλ. Στασινόπουλου, Δίκαιο των ληξιαρχικών πράξεων, παρ 13 II Α', σελ. 136 επ., ΕφΘεσ 2571/1996, Αρμ Ν( 1996) 1088, με σύμφωνες παρατηρήσεις) και όχι διαταγή στο Ληξίαρχο νια τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης που ενδεχόμενα συντάχθηκε ανακριβώς από αυτόν (βλ. ΕφΑθ 10168/82 ΝοΒ 31 242, ΕφΑθ 3707/72 ΝοΒ 21 357, Κ. Μπέη, Αι διαδικασίαι ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, III, παρ 6 Π, σ. 558, τον ίδιο, ΠολΔικ, αρθρ. 782, παρ 3.2.1., σ. 477), διότι τούτο αποτελεί καθήκον του ληξιάρχου, το οποίο οφείλει να εκτελεί χωρίς διατανή (βλ- ΜΠρΗλείας 131/2010 ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΠειρ 86/2005 ΝοΒ 2005.930).

 

       Από τον συνδυασμό των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορούν το όνομα και ιδίως από το άρθρο 58 ΑΚ, με το οποίο προστατεύεται ο δικαιούμενος να φέρει ορισμένο όνομα κατά της παράνομης χρήσης αυτού από άλλο πρόσωπο (ΕφΑθ 5019/1996 ΕλλΔνη 38, 1591) και το άρθρο 415 ΠΚ, κατά το οποίο τιμωρείται η αυθαίρετη μεταβολή του ονόματος, συνάγεται ότι ο νομοθέτης απέβλεψε στο όνομα ως ιδιαίτερη εκδήλωση του ενιαίου δικαιώματος επί της προσωπικότητας, καθιερώνοντας μάλιστα με τις προαναφερόμενες διατάξεις ειδική προστασία γι' αυτό. Περαιτέρω, από τις ίδιες πιο πάνω διατάξεις, καθώς και από εκείνες των άρθρων 1565 ΑΚ, 13 παρ 1 και 22 παρ 1 ν.δ. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων», προκύπτει ότι στα πλαίσια της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου, το τελευταίο δικαιούται να ζητήσει την αλλαγή του κυρίου ονόματος του με δικαστική απόφαση εκδιδόμενη κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σε περίπτωση που αυτό έχει δικαιολογημένα μη επιθυμητές συνέπειες, όπως όταν το όνομα δεν είναι εύηχο ή δημιουργεί σύγχυση στις συναλλαγές ή είναι σφόδρα πιθανό ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του (ΑΠ 573/1981 ΝοΒ 30,422, ΕφΑθ 1661/2005, ΕλλΔνη 2006, 280, ΜΠρθεσ 20438/2010, ΒΝΔ ΝΟΜΟΣ).

 

       Με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους ., που γεννήθηκε στις 15.12.2021 και κατοικεί στη Μεταμόρφωση Αττικής, ότι στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του ως άνω αναφερόμενου ανηλίκου τέκνου τους, η οποία έχει καταχωρηθεί στον τόμο . με αύξοντα αριθμό . του έτους 2021 στο Ληξιαρχείο Αθηνών, έχει αναγραφεί εσφαλμένα κύριο όνομα «Α» αντί του ορθού κυρίου ονόματος «Φ.», από παραδρομή της υπαλλήλου και αντίθετα στην επιθυμία των αιτούντων και γονέων του, και ζητούν να βεβαιωθεί ότι το πραγματικό όνομα του ως άνω ανηλίκου τέκνου τους είναι «Φ.» προς τον σκοπό της διόρθωσης της ως άνω ληξιαρχικής πράξης γέννησης (άλλως και επικουρικώς να προστεθεί το κύριο όνομα «Φ.» στο κύριο όνομα «Α.»), να διαταχθεί η διόρθωση της ως άνω ληξιαρχικής πράξης και να διαταχθεί η χορήγηση μετά την διόρθωση αυτού του σχετικού αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

 

       Με το περιεχόμενο αυτό, η αίτηση αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, (740 παρ 1, 782 παρ. 1 και 3 ΚΠολΔ), κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις του Ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων», 1519 ΑΚ και 782 παρ 1 και 3 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος να διαταχθεί ο Ληξίαρχος να διόρθωσε ι τη ληξιαρχική πράξη, και να διαταχθεί η χορήγηση της σχετικής πράξης, διότι, όπως εκτέθηκε ανωτέρω στο σκεπτικό, η διόρθωση της εσφαλμένης ληξιαρχικής πράξης κατόπιν της σχετικής δικαστικής απόφαοης αποτελεί καθήκον του ληξιάρχου, όπως και η χορήγηση αντιγράφου αυτής, τα οποία οφείλει να εκτελεί χωρίς διαταγή. Πρέπει επομένως η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσία, εφόσον για το παραδεκτό της συζήτησης της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ προδικασία, με τη νόμιμη και εμπρόθεσμη επίδοση αντιγράφου της με πράξη ορισμού δικασίμου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. την υπ' αριθ. .Γ/29.06.2022 έκθεση επίδοσης Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών .), ενώ κατατέθηκε γραμμάτιο εισφορών - κρατήσεων.

 

       Από την ένορκη κατάθεση στο ακροατήριο της μάρτυρα των αιτούντων ., από όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα, και λοιπά αποδεικτικά μέσα και το σύνολο της διαδικασίας, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

 

       Οι αιτούντες ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους ., που γεννήθηκε στις 15.12.2021 και κατοικεί στη Μεταμόρφωση Αττικής. Οι αιτούντες επιθυμούσαν να δώσουν στο ανήλικο τέκνο τους το όνομα «Φ». Στις 22.02.2022 όταν οι αιτούντες προέβησαν στην ονοματοδοσία του τέκνου τους, στο Ληξιαρχείο Αθηνών, εκ παραδρομής, καταχωρήθηκε εσφαλμένα και αντίθετα στην επιθυμία των γονέων του, το κύριο όνομα «Α.» αντί του ορθού κυρίου ονόματος «Φ.». Ωστόσο, οι γονείς και λοιποί συγγενείς του τέκνου χρησιμοποιούν το κύριο όνομα «Φ.» για να καλέσουν το ανήλικο τέκνο. Συνεπώς, στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του ως άνω αναφερόμενου ανηλίκου τέκνου, η οποία έχει καταχωρηθεί στον τόμο . με αύξοντα αριθμό . του έτους 2021 στο Ληξιαρχείο Αθηνών, έχει αναγραφεί εσφαλμένα το κύριο όνομα «Α.» αντί του ορθού κυρίου ονόματος «φ.». Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ανήλικο τέκνο των αιτούντων και οι αιτούντες έχουν προφανές έννομο συμφέρον να αλλάξουν το κύριο όνομα του ανηλίκου τέκνου τους και να διορθωθεί από «Α.» στο ορθό «Φ.».

 

      Θα πρέπει επομένως να γίνει δεκτή η αίτηση και να βεβαιωθεί προς τον σκοπό σύνταξης και διόρθωσης των οικείων ληξιαρχικών πράξεων και ιδίως της αναφερόμενης στο σκεπτικό της παρούσας ληξιαρχικής πράξης γέννησης ότι το ορθό κύριο όνομα του ως άνω αναφερόμενου ανηλίκου τέκνου των αιτούντων είναι «Φ.» και όχι το εσφαλμένο «Α.», κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ προς τον σκοπό σύνταξης και διόρθωσης των οικείων ληξιαρχικών πράξεων και ιδίως της υπ' αριθ. ., τόμου . και έτους 2021 ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αναφερομένου στο σκεπτικό ανηλίκου τέκνου των αιτούντων που συντάχθηκε από τη Ληξίαρχο Αθηνών ότι το ορθό κύριο όνομα του ως άνω αναφερόμενου τέκνου των αιτούντων είναι «Φ.» και όχι το εσφαλμένο «Α.», που αναγράφεται στην ως άνω ληξιαρχική πράξη.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις 18/10/2022.

 

ΔΙΚΑΣΤΗΣ                    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ