ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΠατρών 183/2022

 

ΔΕΔΔΗΕ - Ρευματοκλοπή - Αδικοπραξία - Ηθική βλάβη νομικών προσώπων -.

 

Απόρριψη αγωγής της ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπή. Αποδείχθηκε ότι ουδόλως τελέσθηκε οποιαδήποτε πράξη ρευματοκλοπής, καθόσον η αποδιδόμενη από την ενάγουσα παρέμβαση της εναγομένης στην επίμαχη μετρητική διάταξη δεν οφείλεται σε ρευματοκλοπή, αλλά σε αμελή πράξη αυτής, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση τεχνικής βλάβης επί της εν λόγω μετρητικής διάταξης χωρίς να λάβει χώρα κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Αποκατάσταση της ηθικής βλάβης λόγω αδικοπραξίας μπορούν να ζητήσουν και οι εταιρίες με νομική προσωπικότητα αν με την αδικοπραξία προσβλήθηκε η εμπορική τους πίστη, η επαγγελματική τους υπόληψη και γενικά το εμπορικό τους μέλλον.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 183/2022

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: ./2021

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

Συγκροτήθηκε νόμιμα από τον Δικαστή Λεωνίδα Κωνσταντινόπουλο, Ειρηνοδίκη Πατρών, ο οποίος ορίστηκε από τον Διευθύνοντα Πρόεδρο Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Πατρών, και τη Γραμματέα Ασπασία Παπαζαφειροπούλου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, την 24η Νοεμβρίου 2021, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδοί Περραιβού αριθμ. 20 και Καλλιρόης αριθμ. 5, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. ., η οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Αγγελικής Βγενοπούλου του Ιωάννη (A.M. 1556 του Δ.Σ. Πατρών), που προσκόμισε το υπ' αριθμ. Α./05-10-2021 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, και δεν εμφανίσθηκε κατά τη συζήτηση.

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: ., κατοίκου Πατρών, οδός ., με Α.Φ.Μ. ., η οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Θεοφάνη Κατσίνα του Αθανασίου (A.M. 459 του Δ.Σ. Πατρών), που προσκόμισε το υπ' αριθμ. Α./01-10-2021 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, κα, δεν εμφανίσθηκε κατά τη συζήτηση.

 

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 17-05-2021 αγωγή της κατά της εναγομένης, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστήρια τούτου, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./24-05-2021 και προσδιορίσθηκε προς συζήτηση, μετά το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας, στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, δυνάμει της υπ' αριθμ. 228/20-10-2021 Πράξης του Προϊσταμένου Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πατρών, οπότε η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα, με τη σειρά του πινακίου, και συζητήθηκε. Το Δικαστήριο κατόπιν,

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

Από τις διατάξεις του άρθρου 914 επ. του Α.Κ. περί αδικοπραξιών, προκύπτει ότι, για να υπάρξει αδικοπραξία και υποχρέωση του ζημιώσαντος να αποζημιώσει τον παθόντα και, περαιτέρω, να ικανοποιηθεί η ηθική βλάβη του τελευταίου, κατά τη διάταξη του άρθρου 932 του Α.Κ., προϋποτίθεται ότι η ζημία (θετική ή αποθετική) προκλήθηκε παρά τον νόμο (άρθρο 914 του Α.Κ.) ή από συμπεριφορά αντίθετη προς τα χρηστά ήθη (άρθρο 919 του Α.Κ.) από πράξη η παράλειψη, η οποία οφείλεται σε πταίσμα του δράστη, ήτοι σε δόλο ή υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της πράξης και της ζημίας που επήλθε. Μόνη η αθέτηση προϋφιστάμενης ένοχης είναι μεν πράξη παράνομη δεν συνιστά, όμως, και αδικοπραξία, κατά την έννοια των άρθρων 914 επ. του ΑΚ. Είναι δυνατόν, ωστόσο, μία ζημιογόνος ενέργεια, πράξη ή παράλειψη με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση, να θεμελιώνει, συγχρόνως, και ευθύνη από αδικοπραξία. Αυτό συμβαίνει, όταν η ενέργεια αυτή, καθ' εαυτή, και χωρίς την προϋπάρχουσα συμβατική σχέση θα ήταν παράνομη. Για τη θεμελίωση, όμως, και της πρωτογενούς αδικοπρακτικής ευθύνης, ο ενάγων θα πρέπει στο δικόγραφο της αγωγής του να περιλαμβάνει όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία που αποτελούν τις προϋποθέσεις της αποζημίωσης του (βλ. ΑΠ 1273/2017, ΑΠ 1863/2007 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ 135/2013, ΕφΛαμ 116/2010, ΕφΑΘ 7466/2007 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Κατά, δε, τη διάταξη του άρθρου 932 του Α.Κ., αποκαθίσταται η μη περιουσιακή ζημία, ήτοι η μη αποτιμητή σε χρήμα ζημία που υφίσταται το πρόσωπο από την προσβολή των μη περιουσιακών αγαθών του (ζωής, υγείας, ελευθερίας, τιμής κ.λπ.), και συγκεκριμένα των αγαθών που απορρέουν από τη σωματική, τη ψυχική ή την κοινωνική ατομικότητα του προσώπου. Δικαιούχοι χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης, μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα, διότι και αυτά είναι φορείς εννόμων αγαθών, εφόσον, βέβαια, επικαλεστούν και αποδείξουν μια συγκεκριμένη βλάβη, που έχει υλική υπόσταση. Έτσι, αποκατάσταση της ηθικής βλάβης μπορούν να ζητήσουν και οι εταιρείες με νομική προσωπικότητα, αν με την αδικοπραξία προσβλήθηκε η εμπορική τους πίστη, η επαγγελματική τους υπόληψη και, γενικά, το εμπορικό τους μέλλον (βλ. ΑΠ 932/2019, ΑΠ 193/2018, ΑΠ 730/2015, ΑΠ 382/2011 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, με τα αντίστοιχα θεμελιωτικά αυτών συγκεκριμένα περιστατικά, ώστε να είναι ορισμένη η σχετική αγωγή, πρέπει να επικαλείται ειδικά (και στην συνέχεια να αποδεικνύει) το ενάγον νομικό πρόσωπο, διότι η ηθική βλάβη στα νομικά πρόσωπα δεν αναφέρεται, όπως στα φυσικά πρόσωπα, σε ενδιάθετο συναίσθημα, αναγόμενο στον εσωτερικό κόσμο και κρινόμενο με τα δεδομένα της ανθρώπινης λογικής, αλλά σε συγκεκριμένη βλάβη που έχει υλική υπόσταση, διαφορετικά η αγωγή είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 111 και 216 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., αόριστη (βλ. ΑΠ 730/2015, ΑΠ 384/2011 Δημοσίευα στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΕφΛαρ 85/2016, ΕφΠειρ 541/2015 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Ειδικότερα, δε, προκειμένου να κριθεί εάν και κατά πόσο επήλθε, συνεπεία της αδικοπραξίας, προσβολή της εμπορικής πίστης και επαγγελματικής υπόληψης του νομικού προσώπου, πρέπει στο δικόγραφο της αγωγής να αναφέρεται και η επιχειρηματική και περιουσιακή κατάσταση του θιγομένου χωρίς την παρεμβολή της επιλήψιμης συμπεριφοράς και μετά την εκδήλωση αυτής, ώστε να προκύπτει η διαφορά και να δικαιολογείται η αιτούμενη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (βλ. σε Σπυριδάκη, Γενικές Αρχές, σελ. 340· Γεωργιάδη σε ΕρμΑΚ Γεωργιάδη -Σταθόπουλου, ανάλ. άρθρ. 932, αριθμ. 13· Στ. Πατεράκη, Χρηματική Ικανοποίηση λόγω Ηθικής Βλάβης, έτος έκδοσης 1995, σελ. 130 και 292 επ.· ΑΠ 1346/2000 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 488/1983 ΝοΒ 32.268, ΑΠ 133/1981 ΝοΒ 30.304, ΕφΑΘ 698/2020, ΕφΑΘ 306/2019, ΕφΑΘ 6645/2019, ΕφΛαρ 85/2017 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ 256/1984 ΝοΒ 32.1567, ΜΠρΕυρυτ 13/2021 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ).

 

Η ενάγουσα, με την υπό κρίση αγωγή, ισχυρίζεται, κατ' εκτίμηση των αγωγικών ισχυρισμών της υπό του παρόντος Δικαστηρίου, ότι, κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου, που διενεργήθηκε, την 28η-08-2018, παρουσία εκπροσώπου της εναγομένης, σε εξειδικευμένο εργαστήριο της, που κείται στην πόλη του Ρίου του Δήμου Πατρέων, του Νομού Αχαΐας, επί των οδών ., στον υπό στοιχεία Τ. μετρητή της με αριθμό ., μονοφασικής και ισχύος 8 KVA, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, που ηλεκτροδοτεί ακίνητο επ' ονόματι της εναγομένης, κείμενο στην τοπική/δημοτική κοινότητα Καλλιθέας της δημοτικής ενότητας Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρέων, του Νομού Αχαΐας, διαπιστώθηκε ότι: i. οι σφραγίδες του καλύμματος του ως άνω μετρητή δεν υπήρχαν, ii. το κάλυμμα του ως άνω μετρητή ήταν ανοικτό στην άνω πλευρά του, iii. η πινακίδα, ο απαριθμητήρας και ο δίσκος του ως άνω μετρητή έφεραν γρατζουνιές, iv. στο εσωτερικό του δίσκου του ως άνω μετρητή υπήρχαν ξένα σώματα, ν. το σασί και ο δίσκος του ως άνω μετρητή ήταν μαυρισμένα από βραχυκύκλωμα, και vi. τα πηνία ήταν βραχυκυκλωμένα, γεγονότα που τεκμηριώνουν παράνομη και υπαίτια παρέμβαση στη μετρητική διάταξη, ενώ στοιχειοθετούν διαπιστωμένη ρευματοκλοπή, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 95 παρ. 6 περ. α' του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και 3 παρ. 1 περ. α' του Εγχειριδίου ρευματοκλοπών, σε εφαρμογή της παραγράφου 23 του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διαχείρισης Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. Β 1871/2017), με άμεσο και αιτιώδες αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η καταναλισκόμενη ενέργεια και να ζημιώνεται η ίδια, αφού αυτή διατηρεί την άμεση αξίωση για την είσπραξη της οικείας οφειλής, δυνάμει του Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 78/20-01 -2017). Ότι, βάσει των διαπιστώσεων αυτών, τεκμαίρεται ότι η εναγόμενη παρενέβη υπαίτια στην ως άνω μετρητική διάταξη, με σκοπό και αποτέλεσμα την παράνομη αλλοίωση της καταγραφής της καταναλισκόμενης ενέργειας, και, συνακόλουθα, ότι αυτή, ιδιοποιούμενη παράνομα και υπαίτια τη μη καταγραφείσα ηλεκτρική ενέργεια, διέπραξε το αδίκημα της ρευματοκλοπής κατ' εξακολούθηση.

 

Περαιτέρω, ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και, ιδίως, βάσει της υπ' αριθμ. 236/2017 Απόφασης της Ρ.Α.Ε. (Φ.Ε.Κ. Β' 1871/30-05-2017), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμ. 1019/2017 Απόφαση της Ρ.Α.Ε. (Φ.Ε.Κ. Β' 4496/20-12-2017), και της υπ' αριθμ. 237/2017 Απόφασης της Ρ.Α.Ε. (Φ.Ε.Κ. Β' 1946/07-06-2017), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμ. 1020/2017 Απόφαση της Ρ.Α.Ε. (Φ.Ε.Κ. Β' 4496/20-12-2017), αφενός προσδιορίστηκε η χρονική περίοδος καταλογισμού της μη καταγραφείσας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από την 05η-02-2015, ότε και εκκίνησε το πρώτον η διαπιστωθείσα ρευματοκλοπη κατ' εξακολούθηση εκ μέρους της εναγομένης, έως και την 08η-07-2018, ότε και αποκαταστάθηκε η ορθή λειτουργία της ως άνω μετρητικής διάταξης, ήτοι σε χρονικό διάστημα χιλίων διακοσίων σαράντα εννέα (1.249) ημερών, γεγονός για το οποίο ενημερώθηκε προσηκόντως η εναγόμενη, δυνάμει του υπ' αριθμ. . εγγράφου, με θέμα «Διαπίστωση ρευματοκλοπής της παροχής με αριθμό . (ΔΑΡ .) - Καταλογισμός ποσότητας και αξίας μη καταγραφείσας ενέργειας και δαπανών ΔΕΔΔΗΕ», αφετέρου υπολογίστηκε η ποσότητα της παράνομα ιδιοποιηθείσας υπό της εναγομένης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ανέρχεται σε 18.238 kwh (κιλοβατώρες) και αντιστοιχεί στο οφειλόμενο χρηματικό ποσό των 3.554,49 € πλέον του αναλογούντος ποσού Φ.Π.Α. 6%, καθώς και το διαχειριστικό κόστος της διαπιστωθείσας ρευματοκλοπής, το οποίο συνίσταται στον εντοπισμό και στην  αποκατάσταση της ορθής καταγραφής της καταναλισκόμενης ενέργειας, αλλά και στις σχετικές δαπάνες του τεχνικού τμήματος αυτής, στο οφειλόμενο χρηματικό ποσό των 550,00 € πλέον του αναλογούντος ποσού Φ.Π.Α. 24%. Προσέτι, ότι, ένεκα των αδικημάτων της ρευματοκλοπης κατ' εξακολούθηση και της παραβίασης σφραγίδων εκ μέρους της εναγομένης, υπέστη ζημία, που αντιστοιχεί στην αξία της παράνομα ιδιοποιηθείσας υπό της εναγομένης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στο διαχειριστικό κόστος της διαπιστωθείσας ρευματοκλοπής, συνολικού ποσού 4.449,76 €, όπως το οφειλόμενο ποσό αυτό   προκύπτει, κατά τρόπο αναλυτικό και εξειδικευμένο, από τους ενσωματωμένους, στο αγωγικό δικόγραφο της κρινομένης αγωγής, οικείο πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ» και με ημερομηνία έκδοσης 09-10-2019 έγγραφη ειδοποίηση πληρωμής οφειλής, πλην, όμως, η εναγόμενη αρνείται και δεν έχει εξοφλήσει, μέχρι και σήμερα, παρά τις συνεχείς προς τούτο οχλήσεις της, το ως άνω συνολικό οφειλόμενο ποσό. Περαιτέρω, ότι, συνεπεία της ως άνω αδικοπραξίας σε βάρος της, υπέστη ηθική βλάβη, η οποία ανέρχεται, κατά την εκτίμηση της, στο ποσό των 5.000,00 €, και συνίσταται στην πρόκληση βλάβης στη φήμη και στο κύρος της, αλλά και στην εμπιστοσύνη του κοινού προς αυτήν και την ικανότητα της περί ομαλής και δίκαιης διαχείρισης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι παρουσιάζεται προς τους τρίτους ως υπεύθυνη για τα περιστατικά ρευματοκλοπών και τη συνακόλουθη ζημία που υφίσταται ο τελικός καταναλωτής, λαμβανομένων υπόψη της έντασης του δόλου της εναγομένης, της κοινωνικής απαξίας της παράνομης πράξης της και της έλλειψης μεταμέλειας αυτής.

 

Με αυτό το ιστορικό, η ενάγουσα ζητεί: α) κυρίως με βάση την αδικοπραξία, ενώ επικουρικώς, και σε περίπτωση που ήθελε γίνει δεκτό ότι η ένδικη αξίωση από την αδικοπραξία έχει υποπέσει στη βραχυχρόνια πενταετή παραγραφή του άρθρου 937 παρ. 1 του Α.Κ., με βάση τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού (άρθρα 904 επ. του Α.Κ.), αφού εκ της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς της εναγομένης περιήλθε σ' αυτήν όφελος και δη το ανωτέρω ποσό κατά το οποίο ζημιώθηκε η ίδια (ενάγουσα), με αντίστοιχη αύξηση της περιουσία της (βλ. ad hoc ΠΠρΠειρ 16/2018 Δημοσίευση στη διαδικτυακή ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Πειραιά «www.protodikeio-peir.gr»), να υποχρεωθεί η εναγόμενη να της καταβάλει το συνολικό χρηματικό ποσό των 9.449,76 € (= 4.449,76 € + 5.000,00 €), νομιμότοκα, μέχρι την πλήρη εξόφληση του, και, συγκεκριμένα, αα) το επιμέρους χρηματικό ποσό των 4.449,76 € ως αποζημίωση για την επικαλούμενη υπ' αυτής θετική ζημία που υπέστη, λόγω της τέλεσης εις βάρος της των αδικημάτων της ρευματοκλοπής κατ' εξακολούθηση και της παραβίασης σφραγίδων εκ μέρους της εναγομένης, ενώ, επικουρικά, ως ωφέλεια που πρέπει να της αποδοθεί για τον επικαλούμενο υπ' αυτής αδικαιολόγητο πλουτισμό εκ μέρους της εναγομένης εις βάρος της περιουσίας της, χωρίς νόμιμη αιτία, νομιμότοκα από την 05η-02-2015, ήτοι από την ημέρα έναρξης της τέλεσης μέρους της εναγομένης του αδικήματος της ρευματοκλοπής κατ' ξακολούθηση, άλλως, επικουρικά, από την 09Μ0-2019, ήτοι από την ημέρα έκδοσης της ταυθήμερης έγγραφης ειδοποίησης πληρωμής οφειλής, άλλως, έτι επικουρικά, από την επίδοση της κρινομένης αγωγής, μέχρι την πλήρη εξόφληση του, και αβ) το επιμέρους χρηματικό ποσό των 5.000,00 € ως χρηματική ικανοποίηση για την επικαλούμενη υπ' αυτής ηθική βλάβη που υπέστη, λόγω της τέλεσης εις βάρος της των αδικημάτων της ρευματοκλοπής κατ' εξακολούθηση και της παραβίασης σφραγίδων εκ μέρους της εναγομένης, νομιμότοκα από την 05η-02-2015, ήτοι από την ημέρα έναρξης της τέλεσης εκ μέρους της εναγομένης του αδικήματος της ρευματοκλοπής κατ' εξακολούθηση, άλλως, επικουρικά, από την 09Μ0-2019, ήτοι από την ημέρα έκδοσης της ταυθήμερης έγγραφης ειδοποίησης πληρωμής οφειλής, άλλως, έτι επικουρικά, από την επίδοση της κρινομένης αγωγής, μέχρι την πλήρη εξόφληση του, β) να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και γ) να καταδικασθεί η εναγόμενη στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη αγωγή, η οποία, κατ' εκτίμηση του παρόντος Δικαστηρίου, αποτελεί, σαφώς, αγωγή τακτικής διαδικασίας περί αδικοπραξίας (άρθρα 914 επ. του Α.Κ.), σε επικουρική σώρευση (άρθρο 219 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ.) με αγωγή εξ αδικαιολογήτου πλουτισμού, υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση της απόρριψης της κυρίας βάσης αυτής από την αδικοπραξία, παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρα 7, 8, 9 εδάφ. α', β', γ', ε', 10, 12 παρ. 1, 13, 14 παρ. 1 περ. α', 22, 35, 41 του Κ.Πολ.Δ.), εφαρμοζομένων των διατάξεων της τακτικής διαδικασίας (άρθρο 237 του Κ.Πολ.Δ., όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του άρθρου 1 του Ν. 4335/2015), δεδομένου ότι αφενός για το παραδι της συζήτησης της τηρήθηκε η έγγραφη ενημέρωση της ενάγουσας (εντολέας) εκ μέρους του πληρεξουσίου δικηγόρου της για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο [άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4640/2019 (Φ.Ε.Κ. Α' 190/30-11-2019) περί διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις κ.λπ.], δυνάμει του από 22-04-2021 οικείου εγγράφου, το οποίο υπογράφεται τόσο από την ενάγουσα (εντολέα), δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της και, εν προκειμένω, αντιπροσώπου της, ονόματι Ηλία Γεωργόπουλου του Γεωργίου (A.M. 13070 του Δ.Σ. Αθηνών), δυνάμει του υπ' αριθμ. ./31-07-2020 συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ., όσο και από (έτερο) πληρεξούσιο δικηγόρο της, ονόματι Ανδρέα Μπαρδάκο του Βασιλείου (A.M. 27565 του Δ.Σ. Αθηνών), ενώ κατατέθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, με τις προτάσεις επ' ακροατηρίου και πριν τη συζήτηση της [άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4640/2019 (Φ.Ε.Κ. Α' 190/30-11-2019) περί διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις κ.λπ., όπως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 4647/2019 (Φ.Ε.Κ. Α' 204/16-12-2019)]· αφετέρου για το παραδεκτό της: i) η υπό κρίση αγωγή έχει επιδοθεί, νόμιμα και εμπρόθεσμα, στην εναγόμενη (άρθρα 122 παρ. 1,123,124 παρ. 1,126 παρ. 1 περ. α', 127 παρ. 1, 139 του Κ.Πολ.Δ.), κατά τη διάταξη του άρθρου 215 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ. (όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του άρθρου 1 του Ν. 4335/2015), εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της (βλ. την υπ' αριθμ. ./09-06-2021 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πατρών, ., που μετ' επίκλησης προσκομίζει η ενάγουσα, σε συνδυασμό με την ημερομηνία κατάθεσης της κρινομένης αγωγής, την 24η-05-2021), ii) έχουν κατατεθεί από τους διαδίκους τα έγγραφα πληρεξουσιότητας της διάταξης του άρθρου 96 του Κ.Πολ.Φ., αντιστοίχως [βλ. την από 24-05-2021 έγγραφη εξουσιοδότηση της ενάγουσας, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της και, εν προκειμένω, αντιπροσώπου της, Ηλία Γεωργόπουλου του Γεωργίου (A.M. 13070 του Δ.Σ. Αθηνών), με την οποία παρέχεται η δικαστική πληρεξουσιότητα προς την (υπο)πληρεξούσια δικηγόρο αυτής, Αγγελική Βγενοπούλου του Ιωάννη (A.M. 1556 του Δ.Σ. Πατρών), με την παρά πόδας αυτής ταυθήμερη νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ως άνω αντιπροσώπου της ενάγουσας, σε συνδυασμό με το υπ' αριθμ. ./31-07-2020 συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ., που μετ' επίκλησης προσκομίζει η ενάγουσα, καθώς και την από 29-09-2021 έγγραφη εξουσιοδότηση του ενάγοντος, με την οποία παρέχεται η δικαστική πληρεξουσιότητα προς τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής, Θεοφάνη Κατσίνα του Αθανασίου (A.M. 459 του Δ.Σ. Πατρών), με την παρά πόδας αυτής ταυθήμερη νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής της εναγομένης, που μετ' επίκλησης προσκομίζει η εναγόμενη], και iii) έχουν κατατεθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα από τους διαδίκους, έγγραφες προτάσεις, με όλα τα αποδεικτικά τους μέσα και διαδικαστικά έγγραφα, και, συγκεκριμένα, από την ενάγουσα, την 04η-10-2021, ήτοι την 100η ημέρα από την ημέρα κατάθεσης της κρινομένης αγωγής, ενώ από την εναγόμενη, την 01-10-2021, ήτοι την 97η ημέρα από την ημέρα κατάθεσης της κρινομένης αγωγής, καθώς και έγγραφη προσθήκη - αντίκρουση μόνον από τη μεριά της ενάγουσας, τη 19η-10-2021, ήτοι τη 15η ημέρα από την ημέρα εκπνοής της αρχικής προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων (άρθρο 237§1 και §2 του Κ.Πολ.Δ., όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του άρθρου 1 του Ν. 4335/2015, σε συνδυασμό με το άρθρο 147 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις των Ν. 4335/2015 και 4411/2016), δεδομένων αφενός της εξαίρεσης του χρονικού διαστήματος από την Κυριακή 1η Αυγούστου 2021, έως την Τρίτη, 31η Αυγούστου 2021, λόγω δικαστικών διακοπών του Αυγούστου (συνολικά 31 ημέρες), αφετέρου της μετάθεσης της εν λόγω εξεταζόμενης προθεσμίας κατάθεσης εγγράφων προτάσεων από το Σάββατο, 02η Οκτωβρίου 2021, για τη Δευτέρα, 04η Οκτωβρίου 2021, λόγω Σαββατοκύριακου. Είναι, δε, πλήρως και επαρκώς ορισμένη, τόσο κατά την κύρια βάση της από την αδικοπραξία, όσο και κατά την επικουρική βάση της από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, απορριπτόμενου του οικείου ισχυρισμού της εναγομένης περί αοριστίας αυτής, κατά την κύρια βάση της από την αδικοπραξία, καθόσον εκτίθενται υπό της ενάγουσας, στο αγωγικό δικόγραφο αυτής, με πληρότητα και σαφήνεια, όλα τα αναγκαία εκ του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118, 119 και 216 του Κ.Πολ.Δ., στοιχεία της, όσον αφορά την κύρια βάση της από την αδικοπραξία, και, ειδικότερα, ως προς το αγωγικό κονδύλιο της αποζημίωσης για την επικαλούμενη υπ' αυτής θετική ζημία που υπέστη, λόγω της τέλεσης εις βάρος της των αδικημάτων της ρευματοκλοπής κατ' εξακολούθηση και της παραβίασης σφραγίδων εκ μέρους της εναγομένης: i) τα περιστατικά εκείνα που συνιστούν την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά της εναγομένης, ii) τα γεγονότα που δικαιολογούν την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της συμπεριφοράς και της ζημίας που επήλθε στην ενάγουσα και γ) τα στοιχεία εκείνα που προσδιορίζουν τη θετική (και αποθετική ζημία) της ενάγουσας [βλ. Κ. Σαϊτάκη, σε Ν. Λεοντή, Ερμηνεία Αστικού Κώδικα (και Εισαγωγικού Νόμου του Α.Κ.), τόμος I (άρθρα 1-946), Νομική Βιβλιοθήκη, έτος έκδοσης 2020, Βιβλίο Β', Κεφάλαιο 39°, ανάλ. άρθρ. 914, περ. αριθμ. 18, σελ. 2367· ΑΠ 367/2020, ΑΠ 46/2020 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 192/2016 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. Δ.Σ.Α. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΠ 93/2016, ΑΠ 77/2014, ΑΠ 225/2014, ΑΠ 1513/2014 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 847/2010 ΕφΑΔ 2011.200, ΑΠ 604/2009 ΕλλΔνη 2011.378, ΜονΕφΑΘ 413/2021, ΜονΕφΑΘ 61/2020, ΜονΕφΠατρ 432/2020 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΕφΠεφ 664/2015 ΔΕΕ 2016.376, ΕφΔωδ 295/2005 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΑΘ 590/2016, ΠΠρΛασιθ 48/2005 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΛαρ 229/2018 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ]· ενώ (εκτίθενται) και όλα τα αναγκαία εκ του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118,119 και 216 του Κ.Πολ.Δ., στοιχεία της, όσον αφορά την επικουρική βάση της από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, και δη: α) ο πλουτισμός του υπόχρεου, β) η επέλευση του πλουτισμού από την περιουσία ή με ζημία του άλλου, γ) η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ πλουτισμού και ζημίας και δ) η έλλειψη νόμιμης αιτίας [βλ. Γ. Γιαννακόπουλο, σε Ν. Λεοντή, Ερμηνεία Αστικού Κώδικα (και Εισαγωγικού Νόμου του Α.Κ.), τόμος I (άρθρα 1-946), Νομική Βιβλιοθήκη, έτος έκδοσης 2020, Βιβλίο 2°, Κεφάλαιο 38°, ανάλ. άρθρ. 904, περ. αριθμ. 16, σελ. 2331-2332· ΟλΑΠ 22/2003, ΑΠ 1325/2019, ΑΠ 1480/2018, ΑΠ 1450/2017, ΑΠ 43/2017, ΑΠ 170/2016, ΑΠ 449/2014, ΑΠ 1468/2010, ΑΠ 305/2010 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1076/2010, ΑΠ 1014/2010 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. Δ.Σ.Α. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΠ 749/2008, ΑΠ 2019/2007 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ 334/2020 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ]·πλην του ανωτέρω υπό στοιχεία [αβ] αγωγικού αιτήματος περί επιδίκασης υπέρ της ενάγουσας του χρηματικού ποσού των 5.000,00 € ως χρηματική ικανοποίηση για την επικαλούμενη υπ' αυτής ηθική βλάβη που υπέστη, λόγω της τέλεσης εις βάρος της των αδικημάτων της ρευματοκλοπής κατ' εξακολούθηση και της παραβίασης σφραγίδων εκ μέρους της εναγομένης (αγωγικό κονδύλιο ηθικής βλάβης), το οποίο κρίνεται απορριπτέο ως απαράδεκτο, λόγω αοριστίας, καθόσον ουδόλως εκτίθενται υπό της ενάγουσας, στο αγωγικό δικόγραφο αυτής, με πληρότητα και σαφήνεια, όλα τα αναγκαία εκ του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118, 119 και 216 του Κ.Πολ,Δ., στοιχεία της, όσον αφορά το εξεταζόμενο αγωγικό κονδύλιο της ηθικής βλάβης, και δη, σύμφωνα και με ειδικότερα διαλαμβάνονται ανωτέρω στη μείζονα σκέψη της παρούσας απόφασης, ουδέν συγκεκριμένο πραγματικό περιστατικό διαλαμβάνεται, από το οποίο να προκύπτει συγκεκριμένα η προσβολή της εμπορικής πίστης ή φήμης της ενάγουσας και της επαγγελματικής υπόληψης της, εξαιτίας της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς της εναγομένης, με την επίκληση συγκεκριμένης βλάβης, που να έχει υλική υπόσταση, και, ειδικότερα, δεν εκτίθενται περαιτέρω συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική και περιουσιακή κατάσταση της ενάγουσας χωρίς την παρεμβολή της αδικοπραξίας και μετά από αυτή, ώστε να προκύπτει η διαφορά, η οποία συνιστά συγκεκριμένη βλάβη με υλική υπόσταση, που να δικαιολογεί τη χρηματική της ικανοποίηση λόγω προσβολής της εμπορικής της πίστης και επαγγελματικής της  υπόληψης, ήτοι περιστατικά, έχοντα υλική υπόσταση, που, λόγω της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς της εναγομένης, διατάραξαν την επαγγελματική της λειτουργία και δραστηριότητα, προκάλεσαν απώλεια υφισταμένων ή νέων πελατών, ανέστειλαν προπαρασκευαστικές επαγγελματικές δράσεις της και οδήγησαν και σε ποια οικονομική της ζημία ή μείωση των εσόδων της, αλλά, αντίθετα και όλως ανεπαρκώς, μόνον γενική και αφηρημένη επίκληση της προσβολής της φήμης και εν γένει υπόληψης της (βλ. σε Σπυριδάκη, Γενικές Αρχές, σελ. 340· Γεωργιάδη σε ΕρμΑΚ Γεωργιάδη -Σταθόπουλου, ανάλ. άρθρ. 932, αριθμ. 13· Στ. Πατεράκη, Χρηματική Ικανοποίηση λόγω Ηθικής Βλάβης, έτος έκδοσης 1995, σελ. 130 και 292 επ.· ΑΠ 1346/2000 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 488/1983 ΝοΒ 32.268, ΑΠ 133/1981 ΝοΒ 30.304, ΕφΑΘ 698/2020, ΕφΑΘ 306/2019, ΕφΑΘ 6645/2019, ΕφΛαρ 85/2017 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ 256/1984 ΝοΒ 32.1567, ΜΠρΕυρυτ 13/2021 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ)· και νόμιμη, και ως προς αμφότερες την κύρια και επικουρική βάσεις της, ήτοι αυτή από την αδικοπραξία και αυτή από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, αντιστοίχως, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 330, 340, 346,904 επ., 914, 932, του Α.Κ., 26, 27 παρ. 1, 178, 372 παρ. 1, 2 του Π.Κ. και 68, 176, 189,191 παρ. 2, 218 παρ. 1, 219 παρ. 1, 907,908 παρ. 1 του Κ.ΠολΑ, απορριπτόμενου του οικείου ισχυρισμού της εναγομένης περί νομικής αβασιμότητας της επικουρικά σωρευόμενης βάσης του αδικαιολογήτου πλουτισμού, καθόσον, δεδομένου ότι είναι επιβοηθητικής φύσης και δεν δίδεται μαζί και παράλληλα με την αγωγή από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία, όταν και οι δύο αυτές αγωγές στηρίζονται στα ίδια πραγματικά περιστατικά (βλ. σε Απ. Γεωργιάδη - Μιχ. Σταθόπουλο, Αστικός Κώδιξ, Ερμηνεία κατ' άρθρο, εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 904-913, περ. αριθμ. 24, 25 και 26-ΟλΑΠ 22/2003, ΟλΑΠ 23/2003, ΑΠ 170/2016, ΑΠ 1468/2010, ΑΠ 16/2008 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 104/2003 ΕλλΔνη 44.985, ΑΠ 439/1989 ΕλλΔνη 31.1256, ΜΠρΠειρ 928/2019 Δημοσίευση στη διαδικτυακή ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Πειραιά «www.protodikeio-peir.gr», ΜΠρΘεσ 483/2017, ΜΠρΑθ  931/2017 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ), στην προκείμενη περίπτωση, αυτή θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά διαφορετικά και πρόσθετα από εκείνα, στα οποία στηρίζεται αυτή από την αδικοπραξία, αφού η ενάγουσα εκθέτει, στο αγωγικό δικόγραφο της κρινομένης αγωγής της, ότι διατηρεί τις επίδικες αγωγικές αξιώσεις της κυρίως με βάση την αδικοπραξία, ενώ επικουρικώς με βάση τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού (άρθρα 904 επ. του Α.Κ.), επικαλούμενη, για την ενεργοποίηση της τελευταίας αυτής νομικής βάσης, στην περίπτωση της πλήρωσης της ενδοδιαδικαστικής αίρεσης της απόρριψης της ως άνω κυρίας βάσης, το διαφορετικό και πρόσθετο πραγματικό περιστατικό της ενδεχόμενης παραγραφής των επιδίκων αξιώσεων από την αδικοπραξία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 937 παρ. 1 του Α.Κ., ήτοι της μη νομιμότητας της αδικοπρακτικής βάσης, ως έλλειψη νόμιμης αιτίας (ΟλΑΠ 23/2004 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 139/1991 ΕΕΝ 1992.90, ΠΠρΠειρ 1963/1996 ΕΝΔ 1997.93, ΕφΠατρ 257/2009 ΑχΝομ 2010.427, ΜΠρΠειρ 928/2019 Δημοσίευση στη διαδικτυακή ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Πειραιά «www.protodikeio-peir.gr»)· πλην του ανωτέρω υπό στοιχεία [αα] αγωγικού αιτήματος, μόνον κατά το μέρος του με το οποίο η ενάγουσα, Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., αιτείται παρεπόμενα την επιδίκαση νομίμων τόκων από την 05η-02-2015, ήτοι από την ημέρα έναρξης της παράνομης πράξης της ρευματοκλοπής, άλλως, επικουρικά, από την 09-10-2019, ήτοι από την ημέρα έκδοσης της ταυθήμερης έγγραφης ειδοποίησης πληρωμής οφειλής, το οποίο κρίνεται απορριπτέο ως νομικά αβάσιμο, καθόσον, δεδομένου ότι, όταν υφίσταται χρηματική οφειλή και ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε υπερημερία, ο δανειστής έχει δικαίωμα να απαιτήσει τον τόκο υπερημερίας που ορίζεται από τον νόμο ή με δικαιοπραξία, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ζημία (βλ. άρθρο 345 εδάφ. α' του Α.Κ.), η ενάγουσα, Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., δικαιούται να απαιτήσει από τον εναγόμενο τόκο υπερημερίας επί της οφειλής (κεφαλαίου και δικαστικής δαπάνης), πλην, όμως, αφετηρία υπολογισμού αυτού του τόκου δεν μπορεί να αποτελέσει η ίδια ή η επόμενη ημέρα από την έναρξη της παράνομης πράξης της ρευματοκλοπής ή από την έκδοση της οικείας ειδοποίησης πληρωμής οφειλής, αφού με μόνη την τέλεση της παράνομης πράξης ή την έκδοση της οικείας ειδοποίησης πληρωμής οφειλής αυτή δεν περιέρχεται σε κατάσταση υπερημερίας ο εναγόμενος, αλλά μόνον η ημέρα δικαστικής ή εξώδικης όχλησης του οφειλέτη (εναγομένης) εκ μέρους του δανειστή (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) ως προς την καταβολή (βλ. άρθρο 340 του Α.Κ.), δεδομένου και του ότι, εν προκειμένω, δεν υφίσταται δήλη ημέρα καταβολής, ώστε να περιέλθει ο οφειλέτης (εναγόμενη) της ενάγουσας, Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., σε υπερημερία με μόνη την παρέλευση της (βλ. άρθρο 341 παρ. 1 του Α.Κ.) (βλ. ad hoc ΕφΛαρ 283/2014 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Επομένως, κατά το μέρος της που κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της, δεδομένου ότι για το παραδεκτό συζήτησης της δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου, καθόσον η ενάγουσα, Δ.ΕΑΔ.Η.Ε. Α.Ε., απολαμβάνει των δικονομικών και φορολογικών προνομίων του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 3, 8 του Ν. 4001/2011.

 

Από όσα αναπτύχθηκαν κατά τη συζήτηση δια των εγγράφων προτάσεων των διαδίκων, αντιστοίχως, καθώς και των προσθηκών - αντικρούσεων αυτών, από την υπ' αριθμ. ./27-09-2021 ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πατρών, που επικαλείται, με τις έγγραφες προτάσεις της, και προσκομίζει η εναγόμενη, στην οποία εμπεριέχεται η ένορκη βεβαίωση ενός (1) προσώπου, ήτοι του ., η οποία ελήφθη νόμιμα και εμπρόθεσμα [άρθρα 122 παρ. 1, 123, 124 παρ. 1,2, 126 παρ. 1 περ. γ', 127 παρ. 1, 129 παρ. 1, 139 του Κ.Πολ.Δ. και 422 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 3 του Ν. 4335/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 87/23-07-2015)], μετά από προηγούμενη κλήτευση της ενάγουσας (βλ. την μετ' επίκλησης προσκομιζόμενη υπ' αριθμ. ./21-09-2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ., που προσκομίζει ο εναγόμενη, σε συνδυασμό με την επισυναπτόμενη σ' αυτήν από 20-09-2021 έγγραφη κλήση εξέτασης του ως άνω μάρτυρα της), από τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, για να χρησιμεύσουν είτε προς άμεση απόδειξη είτε για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 336 παρ. 3 και 395 του Κ.Πολ.Δ.), έστω και αν δεν πληρούν τους όρους του νόμου (ΑΠ 416/1999, ΑΠ 1225/2002 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ), η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητήθηκε, για κάποια από τα οποία γίνεται ιδιαίτερη σημείωση κατωτέρω, χωρίς πάντως να παραλείπεται κανένα κατά την εκτίμηση της ουσίας της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων και το από 15-09-2021 απόσπασμα της υπ' αριθμ. 776/15-09-2021 ποινικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, που μετ' επίκλησης προσκομίζει η εναγόμενη, προς σχηματισμό δικαστικών τεκμηρίων, καθόσον εξεδόθη μεταξύ των ίδιων διαδίκων για το ίδιο βιοτικό συμβάν, στο πλαίσιο έτερης δίκης (βλ. όλως ενδεικτικά, ΟλΑΠ 8/2016 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 424/2018, ΑΠ 515/2017, ΑΠ 1681/2014, ΑΠ 1201/2012, ΑΠ 205/2008, ΑΠ 1225/2002, ΑΠ 416/1999 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΘεσ 800/2020, ΜΠρΠατρ 248/2020, ΜΠρΠατρ 465/2019, ΜΠρΧαν 19/2019 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ), καθώς και οι φωτογραφικές αναπαραστάσεις, που μετ' επίκλησης προσκομίζει έκαστος των διαδίκων (άρθρα 444 παρ. 1 περ. γ', 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ.), αλλά και οι φωτοτυπίες εγγράφων, των οποίων η ακρίβεια δεν έχει βεβαιωθεί, κατ' άρθρο 449 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., που λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου (άρθρο 340 παρ. 1 εδ. β' του Κ.Πολ.Δ.), τα οποία νόμιμα προσκόμισαν μετ' επίκλησης οι διάδικοι, από τις ομολογίες των διαδίκων που προκύπτουν από τις έγγραφες προτάσεις τους (άρθρο 261 του Κ.Πολ.Δ.), σε συνδυασμό και με τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ.· βλ. ΑΠ 811/2008 Δημοσίευση στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ), και απ' όλη τη διαδικασία εν γένει, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την 08-07-2018 και ώρα 08.00 μ.μ., κατόπιν τηλεφωνικής αναφοράς της εναγομένης περί αποκατάστασης τεχνικής βλάβης [βλ. το φωτοτυπικό αντίγραφο του υπ' αριθμ. ./13-07-2018 εγγράφου, με θέμα «Έλεγχος παροχής με αριθμό . (ΔΑΡ. .)», και το φωτοτυπικό αντίγραφο του υπ' αριθμ. ./08-07-2018 σημειώματος αποκατάστασης βλάβης (ΣΑΒ), που προσκομίζει η ενάγουσα, σε συνδυασμό με την οικεία ένορκη βεβαίωση, όπως διαλαμβάνεται στην υπ' αριθμ. ./27-09-2021 ένορκη βεβαίωση ενώπιον Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πατρών, που προσκομίζει η εναγόμενη], αρμόδιο τεχνικό συνεργείο της ενάγουσας μετέβη σε ακίνητο ιδιοκτησίας της εναγομένης, που κείται στην τοπική/δημοτική κοινότητα Καλλιθέας της δημοτικής ενότητας Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρέων, του Νομού Αχαΐας, επί της οδού ., προκειμένου να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) στον υπό στοιχεία Τ. μετρητή της με αριθμό ., τριφασικής και ισχύος 25 KVA, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, που ηλεκτροδοτεί το ως άνω ακίνητο συνιδιοκτησίας της εναγομένης (βλ. το φωτοτυπικό αντίγραφο του υπ' αριθμ. Α/Α ./08-07-2018 δελτίου επίσκεψης συνεργείου, που προσκομίζει η ενάγουσα). Κατά τη διάρκεια του εν λόγω επιτόπιου ελέγχου, ο οποίος διεξήχθη παρουσία της εναγομένης, καταγράφηκε ότι αφενός ήταν κομμένες οι σφραγίδες του κιβωτίου, του καλύμματος, καθώς και των ακροδεκτών του ως άνω μετρητή, αφετέρου ήταν παραβιασμένο το κάλυμμα του ως άνω μετρητή, δεδομένου ότι αυτό ήταν ανοικτό στο άνω μέρος του («ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ - ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Α' ΦΑΣΗ»), με αποτέλεσμα να πιθανολογηθεί ότι υφίσταντο ενδείξεις επέμβασης στην ως άνω μετρητική διάταξη, με δυνητική επίπτωση στην ορθή καταγραφή της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας [βλ. το φωτοτυπικό αντίγραφο του υπ' αριθμ. ./13-07-2018 εγγράφου, με θέμα «Έλεγχος παροχής με αριθμό . (ΔΑΡ. .)», το φωτοτυπικό αντίγραφο της υπ' αριθμ. Α/Α ./2018 έκθεσης πραγματογνωμοσύνης και το φωτοτυπικό αντίγραφο του υπ' αριθμ. Α/Α ./08-07-2018 δελτίου επίσκεψης συνεργείου, που προσκομίζει η ενάγουσα]. Προς τούτο, δε, το ως άνω αρμόδιο τεχνικό συνεργείο της ενάγουσας αντικατέστησε τον υφιστάμενο ως άνω μετρητή (παλαιό) με νέο όμοιο καν η μετρητική διαταξη σφραγίστηκε, ενώ ο παλαιός μετρητής εκτοποθετήθηκε, με πρωτόκολλο σφράγισης, και μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο εργαστήριο της ενάγουσας, που κείται στην πόλη του Ρίου του Δήμου Πατρέων, του Νομού Αχαΐας, επί των οδών ., προκειμένου να διεξαχθεί οικείος εργαστηριακός έλεγχος [βλ. το φωτοτυπικό αντίγραφο του υπ' αριθμ. ./13-07-2018 εγγράφου, με θέμα «Έλεγχος παροχής με αριθμό . (ΔΑΡ. .)», και το φωτοτυπικό αντίγραφο της υπ' αριθμ. Α/Α ./2018 έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, που προσκομίζει η ενάγουσα]. Περαιτέρω, την 28η-08-2018, κατόπιν διενέργειας του οικείου εργαστηριακού ελέγχου, παρουσία εκπροσώπου της εναγομένης, διαπιστώθηκε ότι α) οι σφραγίδες του καλύμματος του ως άνω μετρητή δεν υπήρχαν, β) το κάλυμμα του ως άνω μετρητή ήταν ανοικτό στην άνω πλευρά του, γ) η πινακίδα, ο απαριθμητήρας και ο δίσκος του ως άνω μετρητή έφεραν γρατζουνιές, δ) στο εσωτερικό του ως άνω μετρητή υπήρχαν ξένα σώματα, και δη ακαθαρσίες, μία σαύρα και αυγά, ε) το σασί και ο δίσκος του ως άνω μετρητή ήταν μαυρισμένα από βραχυκύκλωμα, και στ) τα πηνία ήταν βραχυκυκλωμένα, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η καταναλισκόμενη ενέργεια, γεγονότα που, σύμφωνα με τους αγωγικούς ισχυρισμούς της ενάγουσας, τεκμηριώνουν παράνομη και υπαίτια παρέμβαση στη μετρητική  διάταξη, ενώ στοιχειοθετούν διαπιστωμένη ρευματοκλοπή, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 95 παρ. 6 περ. α' του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και 3 παρ. 1 περ. α' του Εγχειριδίου ρευματοκλοπών, σε εφαρμογή της παραγράφου 23 του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διαχείρισης Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. Β' 1871/2017) [βλ. το υπ' αριθμ. ./09-10-2019 έγγραφο, με θέμα «Διαπίστωση ρευματοκλοπής στην παροχή με αριθμό . (ΔΑΡ. .) - Καταλογισμός ποσότητας και αξίας μη καταγραφείσας ενέργειας και δαπανών ΔΕΔΔΗΕ», που προσκομίζουν αμφότερα τα διάδικα μέρη, σε συνδυασμό με το φωτοτυπικό αντίγραφο του υπ' αριθμ. ΔΠΠ-Η ./13-09-2018 εγγράφου, με θέμα «Έλεγχος μετρητή», που προσκομίζει η ενάγουσα]. Κατ' ακολουθία των αμέσως ανωτέρω, η ενάγουσα, θεωρώντας ότι πράγματι εχώρησε παράνομη και υπαίτια παρέμβαση στον υπό στοιχεία Τ. μετρητή της με αριθμό ., τριφασικής και ισχύος 25 KVA, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, που ηλεκτροδοτεί το ως άνω ακίνητο ιδιοκτησίας της εναγομένης, απέδωσε την άδικη πράξη της ρευματοκλοπής στην τελευταία, με την ιδιότητα της ως συμβεβλημένη χρήστη της εν λόγω παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, προσδιορίζοντας, με πιθανολογικά, αφενός την επικαλούμενη υπό της ιδίας (ενάγουσας) χρονική περίοδο καταλογισμού της μη καταγραφείσας ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του κριτηρίου της διαπίστωσης σταθερά αισθητής μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από την 05η-02-2015, ότε και εκκίνησε το πρώτον η επικαλούμενη υπ' αυτής διαπιστωθείσα ρευματοκλοπή κατ' εξακολούθηση εκ μέρους της εναγομένης, έως και την 08η-07-2018, ότε και αποκαταστάθηκε η ορθή λειτουργία της ως άνω μετρητικής διάταξης, ήτοι σε χρονικό διάστημα χιλίων διακοσίων σαράντα εννέα (1.249) ημερών, αφετέρου την ποσότητα της επικαλούμενης υπό της ιδίας (ενάγουσας) παράνομα ιδιοποιηθείσας υπό της εναγομένης ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του κριτηρίου της τεκμαρτής κατανάλωσης, η οποία ανέρχεται σε 18.238 kwh (κιλοβατώρες) και αντιστοιχεί στο οφειλόμενο χρηματικό ποσό των 3.554,49 € πλέον του αναλογούντος ποσού Φ.Π.Α. 6%, καθώς και το διαχειριστικό κόστος της επικαλούμενης υπ' αυτής διαπιστωθείσας ρευματοκλοπής, το οποίο συνίσταται στον εντοπισμό και στην αποκατάσταση της ορθής καταγραφής της καταναλισκόμενης ενέργειας, αλλά και στις σχετικές δαπάνες του τεχνικού τμήματος αυτής, στο οφειλόμενο χρηματικό ποσό των 550,00 € πλέον του αναλογούντος ποσού Φ.Π.Α. 24%. Πλην, όμως, αποδεικνύεται ότι ουδόλως τελέστηκε οποιαδήποτε πράξη ρευματοκλοπής, και δη εκ μέρους της εναγομένης, στον υπό στοιχεία Τ. μετρητή της με αριθμό ., τριφασικής και ισχύος 25 KVA, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, καθόσον η αποδιδόμενη υπό της ενάγουσας παρέμβαση της εναγομένης στην ως άνω μετρητική διάταξη δεν οφείλεται σε ρευματοκλοπή, ήτοι σε παράνομη και υπαίτια πράξη αυτής που είχε ως αξιόποινο αποτέλεσμα την κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά, αντίθετα, σε αμελή πράξη αυτής, ούσα παντελώς διάφορη αυτής που της αποδίδεται, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση τεχνικής βλάβης επί της ως άνω μετρητικής διάταξης, χωρίς, μάλιστα, να λάβει χώρα κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Ειδικότερα, την 08η-07-2018, η εναγόμενη, δεδομένου ότι διέμενε μόνιμα, ήδη από το έτος 2015, σε μισθωμένη υπό της ιδίας κατοικία, στην πόλη των Πατρών του Δήμου Πατρέων, του Νομού Αχαΐας, οδός ., μετέβη στο ως άνω ακίνητο της ιδιοκτησίας της, προκειμένου να επιμεληθεί αυτού, όπως τακτικά έπραττε ήδη από το έτος 2015, καθόσον αυτό είχε έκτοτε καταστεί κενό και μη κατοικήσιμο, λόγω της προειρημένης μετοίκησης της. Όταν, δε, επιχείρησε να ανοίξει την εξωτερική αυλόθυρα του εν λόγω ακινήτου της, η οποία λειτουργούσε με ηλεκτρικό ρεύμα, διαπίστωσε ότι αυτή είχε τεθεί εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εισέλθει εντός του ακινήτου της αυτού. Ακολούθως, μετέβη στον ως άνω μετρητή της ένδικης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος κείται εκτός του ενδίκου ακινήτου της, όπου και διαπίστωσε ότι αφενός η ασφάλεια ρεύματος ήταν πεσμένη αφετέρου το εσωτερικό του ως άνω μετρητή ήταν κατειλημμένο από τεράστιες σφηκοφωλιές και μεγάλο αριθμό σφηκών, θεωρώντας, ως εκ τούτων, ότι η πτώση της ασφάλειας και η συνακόλουθη έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος οφειλόταν στην ύπαρξη των προαναφερόμενων ξένων αντικειμένων (τεράστιων σφηκοφωλιών και μεγάλου αριθμού σφηκών) στο εσωτερικό του ως άνω μετρητή. Κατόπιν αυτών, ζήτησε τη συνδρομή του τρίτου φυσικού προσώπου, γείτονα της και ενόρκως βεβαιούντα υπέρ της, ονόματι .,  προκειμένου να απομακρύνει τις προπεριγραφόμενες σφηκοφωλιές και σφήκες από το εσωτερικό του ως άνω μετρητή, ο οποίος και της παρείχε εντομοκτόνο σπρέι. Ακολούθως, η εναγόμενη άνοιξε το κάλυμμα του ως άνω μετρητή στην άνω πλευρά του και ψέκασε εντός αυτού, με το εντομοκτόνο σπρέι, με αποτέλεσμα οι σφηκοφωλιές να πέσουν εντός του ως άνω μετρητή, ενώ, εν συνεχεία, επιχείρησε να σηκώσει την ασφάλεια του ρεύματος αυτού, πλην, όμως, κατόπιν των ενεργειών της αυτών, ο εν λόγω μετρητής άρχισε να εκπέμπει καπνούς. Έτι περαιτέρω, κατόπιν και της προτροπής του ως άνω γείτονα της και ενόρκως βεβαιούντα υπέρ της, ονόματι ., η εναγόμενη κάλεσε τηλεφωνικά την ενάγουσα, προκειμένου να αποστείλει τεχνικό συνεργείο για να αποκαταστήσει την όποια τεχνική βλάβη υφίστατο, όπως και έπραξε η τελευταία αυθημερόν, ήτοι την 08η-07-2018 και ώρα 08.00 μ.μ., με την αποστολή αρμοδίου τεχνικού συνεργείου και τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας), σύμφωνα με όσα ανωτέρω αναλυτικά προδιαλαμβάνονται (βλ. περί των ανωτέρω προπεριγραφέντων περιστατικών της 08ης-07-2018, την οικεία ένορκη βεβαίωση, όπως διαλαμβάνεται στην υπ' αριθμ. ./27-09-2021 ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πατρών, που προσκομίζει η εναγόμενη). Αποδειχθέντων των αμέσως ανωτέρω, προκύπτει, σαφώς και πέραν αμφιβολίας, ότι τα ως άνω υπό στοιχεία -ε- και -στ- εργαστηριακά ευρήματα του από 28-08-2018 οικείου εργαστηριακού ελέγχου, ήτοι ότι το σασί και ο δίσκος του ενδίκου μετρητή ήταν μαυρισμένα από βραχυκύκλωμα, καθώς και τα πηνία αυτού ήταν βραχυκυκλωμένα, αντιστοίχως, δεν προκλήθηκαν από κάποια παράνομη και υπαίτια παρέμβαση της εναγομένης στην ένδικη μετρητική διάταξη επί σκοπώ τέλεσης του αδικήματος της ρευματοκλοπής, όπως όλως ουσιαστικά αβασίμως ισχυρίζεται η ενάγουσα, αλλά, αντίθετα, σε αμελή πράξη της εναγομένης, δια του ψεκασμού του εσωτερικού του ενδίκου μετρητή με εντομοκτόνο σπρέι, στην προσπάθεια της να απομακρύνει απ' αυτόν σφηκοφωλιές και σφήκες και, εν συνεχεία, να σηκώσει την ασφάλεια του ρεύματος αυτού, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί βραχυκύκλωμα στα πηνία του ενδίκου μετρητή και, συνακόλουθα, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής, ένεκα και των σπινθηρισμών και του καπνού από το εν λόγω βραχυκύκλωμα, μαύρισμα στο σασί και στον δίσκο του ενδίκου μετρητή. Περαιτέρω, ούτε το ως άνω υπό στοιχεία -β- εργαστηριακό εύρημα του από 28-08-2018 οικείου εργαστηριακού ελέγχου, ήτοι ότι το κάλυμμα του ενδίκου μετρητή ήταν ανοικτό στην άνω πλευρά του, δύναται να αποδοθεί σε κάποια παράνομη και υπαίτια παρέμβαση της εναγομένης στην ένδικη μετρητική διάταξη επί σκοπώ τέλεσης του αδικήματος της ρευματοκλοπής, όπως όλως ουσιαστικά αβασίμως ισχυρίζεται η ενάγουσα, καθόσον το εν λόγω κάλυμμα του ενδίκου μετρητή ανοίχθηκε από την εναγόμενη για να ψεκάσει το εσωτερικό αυτού με το εντομοκτόνο σπρέι, στην προσπάθεια της να απομακρύνει απ' αυτόν σφηκοφωλιές και σφήκες και, εν συνεχεία, να σηκώσει την ασφάλεια του ρεύματος αυτού, και όχι για να διενεργήσει παράνομη παρέμβαση ρευματοκλοπής. Ομοίως, το ως άνω υπό στοιχεία -δ- εργαστηριακό εύρημα του από 28-08-2018 οικείου εργαστηριακού ελέγχου, ήτοι ότι στο εσωτερικό του ως άνω μετρητή υπήρχαν ξένα σώματα, δεν δύναται να αποδοθεί σε κάποια παράνομη και υπαίτια παρέμβαση της εναγομένης στην ένδικη μετρητική διάταξη επί σκοπώ άλεσης του αδικήματος της ρευματοκλοπής, όπως όλως ουσιαστικά «βασίμως ισχυρίζεται η ενάγουσα, καθόσον τα ξένα σώματα αυτά δεν αποτελούσαν αντικείμενα σχετιζόμενα καθοιονδήποτε τρόπο με πράξη ρευματοκλοπής, όπως, επί παραδείγματι, τεχνικά εργαλεία, ελάσματα, σύρματα, καλώδια, σπασμένα μέρη του ενδίκου μετρητή κ.λπ., αλλά, αντιθέτως, παντελώς άσχετα και απρόσφορα ρευματοκλοπής, και δη ακαθαρσίες, μία σαύρα και αυγά. Έτι περαιτέρω, ούτε τα ως άνω υπό στοιχεία -α- και -γ- εργαστηριακά ευρήματα του από 28-08-2018 οικείου εργαστηριακού ελέγχου, ήτοι ότι οι σφραγίδες του καλύμματος του ενδίκου μετρητή δεν υπήρχαν, καθώς και η πινακίδα, ο απαριθμητήρας και ο δίσκος αυτού έφεραν γρατζουνιές, αντιστοίχως, δύνανται να αποδοθούν σε κάποια παράνομη και υπαίτια παρέμβαση της εναγομένης στην ένδικη μετρητική διάταξη επί σκοπώ τέλεσης του αδικήματος της ρευματοκλοπής, καθόσον, πέραν του ότι από κανένα αποδεικτικό μέσο αποδεικνύεται ότι η εναγόμενη προέβη τόσο στην αφαίρεση των σφραγίδων του καλύμματος του ενδίκου μετρητή όσο και στην πρόκληση γρατσουνιών επί της πινακίδας, του απαριθμητήρα και του δίσκου αυτού, οι εν λόγω αλλοιώσεις της ένδικης μετρητικής διάταξης (αφαίρεση σφραγίδων και πρόκληση γρατσουνιών) δεν είναι πρόσφορες ρευματοκλοπής από μόνες τους - δεδομένου ότι τα υπόλοιπα ως άνω εργαστηριακά ευρήματα του από 28-08-2018 οικείου εργαστηριακού ελέγχου, ήτοι τα υπό στοιχεία -β-, -δ-, -ε- και -στ- εργαστηριακά ευρήματα, κρίθηκαν ότι δεν συνιστούν παράνομη και υπαίτια παρέμβαση της εναγομένης στην ένδικη μετρητική διάταξη και δεν σχετίζονται καθοιονδήποτε τρόπο με πράξη ρευματοκλοπής, όπως ανωτέρω αποδείχθηκε -, αφού οι ως άνω αφαίρεση σφραγίδων και πρόκληση γρατσουνιών δεν δύνανται από μόνες τους να οδηγήσουν αιτιωδώς σε αφαίρεση ηλεκτρικής ενέργειας από μετρητική διάταξη. Μάλιστα, η ενάγουσα δεν αποδεικνύει καθοιονδήποτε τρόπο ακόμη και την αιτία στην οποία οφείλονται οι αμέσως ανωτέρω αλλοιώσεις της ένδικης μετρητικής διάταξης, και συγκεκριμένα εάν αυτές οφείλονται σε ανθρώπινη παρέμβαση ή σε κάποιον άλλον εξωγενή παράγοντα, δεδομένων της ηλικίας του ενδίκου μετρητή, ο οποίος χρονολογείται τουλάχιστον από το θέρος του έτους 2012 [βλ. το φωτοτυπικό αντίγραφο του υπ' αριθμ. ΔΑΚ ./08-06-2012 έγγραφου δελτίου αναφοράς καταμετρητή, σε συνδυασμό με το υπ' αριθμ. ./21 -01 -2020 απαντητικό έγγραφο, με θέμα «Ένσταση σχετικά με τη ρευματοκλοπή στην παροχή . (Δ.Α.Ρ. .)», που προσκομίζει η ενάγουσα], καθώς και της τοποθέτησης του σε εξωτερικό σημείο του ενδίκου ακινήτου ιδιοκτησίας της εναγομένης, και δη επί οδού, με αποτέλεσμα, ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής, να είναι έκθετος στα καιρικά φαινόμενα, αλλά και του ότι το εν λόγω ακίνητο είχε γίνει, κατά το παρελθόν, στόχος διαρρηκτών, οι οποίοι είχαν προκαλέσει πολλαπλές φθορές σ' αυτό (βλ. την οικεία ένορκη βεβαίωση, όπως διαλαμβάνεται στην υπ' αριθμ. ./27-09-2021 ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πατρών, που προσκομίζει η εναγόμενη). Συνακόλουθα των ανωτέρω, ουδόλως αποδεικνύεται, επιπροσθέτως, ότι η εναγόμενη τέλεσε καθοιονδήποτε τρόπο το αδίκημα της παραβίασης σφραγίδων (άρθρο 178 του Π.Κ.), απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου αγωγικών ισχυρισμών της ενάγουσας ως ουσιαστικά αβάσιμων. Προσέτι, και το εξωεργαστηριακό εύρημα της διαπίστωσης σταθερά αισθητής μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, στο ένδικο ακίνητο ιδιοκτησίας της εναγομένης, σύμφωνα με την οποία η κατά μέσο όρο ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ανερχόταν, για το χρονικό διάστημα από την 06η-2-2014 έως και την 05η-2-2015, σε 14,40 kwh/ημέρα, ενώ (ανερχόταν), για το χρονικό διάστημα από την 05η-02-2015 έως και την 08η-07-2018, σε 2,83 kwh/ημέρα, ήτοι μειωμένη κατά 80,35%, δεν δύναται να αποδοθεί σε κάποια παράνομη και υπαίτια παρέμβαση της εναγομένης στην ένδικη μετρητική διάταξη επί σκοπώ τέλεσης του αδικήματος της ρευματοκλοπής, καθόσον αυτή (μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος) οφείλεται στο γεγονός ότι το ένδικο ακίνητο ιδιοκτησίας της εναγομένης είχε καταστεί, ήδη από το έτος 2015, κενό και μη κατοικήσιμο, λόγω της προειρημένης μετοίκησης της τελευταίας, η οποία καν το επισκεπτόταν μόνον για να επιμελείται αυτού, όπως ανωτέρω αποδείχθηκε. Το γεγονός, δε, ότι το ένδικο ακίνητο ιδιοκτησίας της εναγομένης είχε καταστεί, ήδη από το έτος 2015, κενό και μη κατοικήσιμο, λόγω της προειρημένης μετοίκησης της τελευταίας, προκύπτει, σαφώς και πέραν αποδεικτικής αμφιβολίας, εκτός από την αξιόπιστη κατάθεση του ενόρκως βεβαιούντος υπέρ της εναγομένης (βλ. την οικεία ένορκη βεβαίωση, όπως διαλαμβάνεται στην υπ' αριθμ. ./27-09-2021 ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πατρών, που προσκομίζει η εναγόμενη), και από πληθώρα εγγράφων, που προσκομίζει η εναγόμενη και τα οποία συνετάγησαν και εκδόθηκαν σε ανύποπτο χρόνο, ήτοι πριν από την άσκηση της κρινομένης αγωγής. Συγκεκριμένα, από τις υπ' αριθμ. υποβολής ./10-07-2016, ./11-07-2017, ./12-07-2018 και ./11-07-2019 αναλυτικές καταστάσεις για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2) των φορολογικών ετών 2015, 2016, 2017 και 2018, αντιστοίχως, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που προσκομίζει η εναγόμενη, προκύπτει ότι αφενός το ένδικο ακίνητο ιδιοκτησίας της εναγομένης παρέμεινε κενό και μη κατοικούμενο, ήδη καθόλο το χρονικό διάστημα των ετών 2015 έως και 2018, και δη από την 01η-01-2015 έως και την 31η-12-2018 τουλάχιστον, αφετέρου η εναγόμενη είχε μετοικήσει του εν λόγω ακινήτου της και διέμενε μόνιμα, ήδη από την 01η-01-2015 έως και σήμερα, σε κατοικία, στην πόλη των Πατρών του Δήμου Πατρέων, του Νομού Αχαΐας, επί της οδού .. Τα γεγονότα αυτά, δε, τεκμαίρονται, μάλιστα, και από τους με ημερομηνία έκδοσης/εκτύπωσης 16-07-2015, 22-03-2016, 18-07-2016, 10-04-2017, 22-08-2017 και 26-07-2018 λογαριασμούς τελών ύδρευσης και αποχέτευσης της Δημόσιας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πατρών (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), που αφορούν στα χρονικά διαστήματα από τη 16η-02-2015 έως και τη 15η-06-2015, από τη 14η-10-2015 έως και τη 15η-2-2016, από τη 15η-02-2016 έως και τη 14η-6-2016, από τη 14η-10-2016 έως και τη 14η-2-2017, από τη 14η-2-2017 έως και τη 16η-06-2017, καθώς και από την 20η-02-2018 έως και τη 18η-06-2018, αντιστοίχως, σύμφωνα με τους οποίους η εκκαθαριστική (τελική) αξία κατανάλωσης ύδατος, στο ένδικο ακίνητο ιδιοκτησίας της εναγομένης, ήταν είτε σχεδόν μηδενική είτε απόλυτα μηδενική είτε αρνητική του μηδενός, ήτοι, με άλλα λόγια, απόλυτα συνάδουσα με κατοικία κενή και μη κατοικήσιμη, κατά τα προειρημένα χρονικά διαστήματα. Συνεπώς, η μείωση  κατανάλωσης ηλεκτρικού  ρεύματος, στο ένδικο ακίνητο ιδιοκτησίας της εναγομένης, σύμφωνα με την οποία η κατά μέσο όρο ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ανερχόταν, για το χρονικό διάστημα από την 06η-02-2014 έως και την 05η-02-2015, σε 14,40 kwh/ημέρα, ενώ (ανερχόταν), για το χρονικό διάστημα από την 05η-02-2015 έως και την 08η-07-2018, σε 2,83 kwh/ημέρα, ήτοι μειωμένη κατά 80,35%, δεν οφείλεται σε κάποια παράνομη και υπαίτια παρέμβαση της εναγομένης στην ένδικη μετρητική διάταξη επί σκοπώ τέλεσης του αδικήματος της ρευματοκλοπης, αλλά, αντίθετα, στο αποδειχθέν γεγονός ότι το ένδικο ακίνητο ιδιοκτησίας της εναγόμενης παρέμεινε κενό και μη κατοικούμενο, καθόλο το χρονικό διάστημα των ετών 2015 έως και 2018, και δη από την 01 Μ) 1-2015 έως και την 31η-12-2018 τουλάχιστον, λόγω της προειρημένης μετοίκησης της τελευταίας, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, στο ένδικο ακίνητο ιδιοκτησίας της εναγομένης, κατά το αμέσως ανωτέρω προαναφερθέν χρονικό διάστημα (01η-01-2015 έως και την 31η-12-2018), να παρουσιάζεται αισθητά μειωμένη, και σε αντίθεση με το προγενέστερο χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτή κατοικείτο, όπως ανωτέρω αποδείχθηκε. Το αμέσως ανωτέρω αποδεικτικό πόρισμα, δεν επιρρώνεται, σαφώς και με αποδεικτική βεβαιότητα, και από το γεγονός ότι η ως άνω αισθητά μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, στο ένδικο ακίνητο ιδιοκτησίας της εναγομένης, που αφορούσε στο χρονικό διάστημα από την 01-01-2015 έως και την 31η-12-2018, εντός του οποίου χρονικού διαστήματος η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι τελέστηκε υπό της εναγομένης η ένδικη ρευματοκλοπή, εξακολούθησε να υφίσταται [βλ. χαρακτηριστικά τους με ημερομηνία έκδοσης 07-02-2019, 05-08-2019, 10-06-2019 και 01-10-2020 λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), που προσκομίζει η εναγόμενη], παρά την αντικατάσταση του υφιστάμενου ενδίκου μετρητή (παλαιού) με νέο όμοιο από το ως άνω αρμόδιο τεχνικό συνεργείο της ενάγουσας, κατόπιν του ενδίκου επιτόπιου ελέγχου, όπως προδιαλαμβάνεται. Αποδειχθέντων απάντων των ανωτέρω, προκύπτει ότι ουδέποτε τελέστηκε ρευματοκλοπή, στο ένδικο ακίνητο ιδιοκτησίας της εναγομένης, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα από την 05η-02-2015 έως και την 08η-07-2018, και, ως εκ τούτου, η εναγόμενη ουδέποτε παρενέβη παράνομα και υπαίτια στον υπό στοιχεία Τ. μετρητή της με αριθμό ., τριφασικής και ισχύος 25 KVA, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, που ηλεκτροδοτεί το ένδικο ακίνητο ιδιοκτησίας της, επί σκοπώ τέλεσης του αδικήματος της ρευματοκλοπής, κατά το αμέσως ανωτέρω προειρημένο επίμαχο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να κρίνεται ότι αυτή δεν τέλεσε το  αδίκημα της ρευματοκλοπής (άρθρο 372 παρ. 1,2 του Π.Κ.) ούτε αυτό της παραβίασης σφραγίδων (άρθρο 178 του Π.Κ.), απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου αγωγικών ισχυρισμών της ενάγουσας ως ουσιαστικά αβασίμων.

 

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω η κρινόμενη αγωγή πρέπει να απορριφθεί καθολικά ως ουσιαστικά αβάσιμη, ήτοι τόσο κατά την κύρια βάση της από την αδικοπραξία, όσο και κατά την επικουρική βάση της από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, και τα δικαστικά έξοδα της εναγομένης κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτής, να επιβληθούν ολικά σε βάρος της ενάγουσας, λόγω της καθολικής ήττας της στην προκείμενη δίκη (άρθρα 176, 189, 191 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της ενάγουσας τα δικαστικά έξοδα της εναγομένης, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε, στην Πάτρα του Νομού Αχαΐας, την 14/10/2022, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ