ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 469/2022

 

Ακύρωση εκούσιας αναγνώρισης τέκνου -.

 

Συμβολαιογραφική πράξη εκούσιας αναγνώρισης της πατρότητας ανήλικου τέκνου, η οποία δεν ανταποκρίνεται στη βιολογική αλήθεια, αφού ο ανήλικος δεν είναι πραγματικό βιολογικό τέκνο του αναγνωρίσαντος. Βάσιμη αγωγή του ανήλικου ενάγοντος, νομίμως εκπροσωπουμένου από την ειδική επίτροπό του, με την οποία ζητεί την ακύρωση της εκούσιας αναγνώρισης της πατρότητας αυτού.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 469/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,

ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

 

Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Βάιο Τσιανάβα, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Πατρών Πρόεδρος Πρωτοδικών, και από τη γραμματέα Χρυσούλα Κατσαΐτη.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Πάτρα την 11η Φεβρουαρίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Του ενάγοντος: Άρρενος αβάπτιστου ανήλικου, γεννηθέντος την 27.3.2017, τέκνου της ......, και του ........., το οποίο φέρει το επώνυμο ...., νομίμως εκπροσωπούμενο στην παρούσα δίκη από τη διορισθείσα δυνάμει της με αριθμό 212/2021, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, απόφασης του δικαστηρίου τούτου, ειδική επίτροπο του .........., κάτοικο Πατρών, επί της οδού ...., με Α.Φ.Μ. ..., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Χρυσούλας Τσατσαμπά (AM ΔΣ Πατρών: 1620).

 

Των εναγομένων: α) ..., κατοίκου Πατρών, επί της οδού ..., με Α.Φ.Μ. ... και β) ...., πρώην κατοίκου Πατρών, επί της οδού ... και ήδη αγνώστου διαμονής, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν, ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο στο ακροατήριο.

 

Το ενάγον, άρρεν αβάπτιστο ανήλικο τέκνο, ζητεί να γίνει δεκτή η από 25.10.2021 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης .../27.10.2021, προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, και γράφτηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 18, οπότε εκφωνήθηκε και συζητήθηκε με την σειρά της από το πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η πληρεξούσια δικηγόρος του ενάγοντος ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσε επί της έδρας.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από την νομίμως προσκομιζόμενη μετ' επικλήσεως από το ενάγον τέκνο, νομίμως εκπροσωπούμενο στην παρούσα δίκη από την ειδική επίτροπό του, υπ' αριθμόν .../10.11.2021 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Πατρών, ..., αποδεικνύεται ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στην πρώτη εναγομένη (άρθρα 122, 123, 124 και 128 ΚΠολΔ). Επιπλέον, από την νομίμως προσκομιζόμενη μετ' επικλήσεως από το ενάγον ανήλικο τέκνο, υπ' αριθμόν .../10.11.2021 έκθεση επίδοσης της ίδιας ως άνω δικαστικής επιμελήτριας, σε συνδυασμό με τα φύλλα των ημερήσιων εφημερίδων «Η ΓΝΩΜΗ» και «Ο ΛΟΓΟΣ», με ημερομηνία κυκλοφορίας του πρώτου εξ αυτών τη 12.11.2021 και του δεύτερου εξ αυτών τη 13.11.2021, που ομοίως προσκομίζει και επικαλείται το ενάγον ανήλικο τέκνο, αποδεικνύεται ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών για λογαριασμό του ήδη αγνώστου διαμονής δεύτερου εναγομένου, ενώ, περαιτέρω, περίληψη της αγωγής, ύστερα από υπόδειξη της Εισαγγελέως, δημοσιεύθηκε στις ανωτέρω εφημερίδες (άρθρα 134 παρ. 1, 135 παρ. 1 και 136 παρ. 1 ΚΠολΔ). Επομένως, αμφότεροι οι εναγόμενοι, οι οποίοι δεν παραστάθηκαν κατά την παρούσα δικάσιμο, όταν εκφωνήθηκε και συζητήθηκε η υπόθεση με τη σειρά εγγραφής της στο οικείο πινάκιο (όπως προκύπτει από τα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης), πρέπει να δικαστούν ερήμην, πλην όμως η διαδικασία απαιτείται, να προχωρήσει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 595 ΚΠολΔ).

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρο 1475 παρ. 1 ΑΚ, ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει ο)ς δικό του το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο, εφόσον συναινεί σ’ αυτό και η μητέρα. Αν η μητέρα έχει πεθάνει ή δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, η αναγνώριση γίνεται με μόνη τη δήλωση του πατέρα. Σύμφωνα δε με το άρθρο 1476 ΑΚ, η αναγνώριση από τον πατέρα ή τους γονείς του γίνεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή με διαθήκη. Η συναίνεση της μητέρας, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, παρέχεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου. Οι δηλώσεις της αναγνώρισης και της συναίνεσης γίνονται αυτοπροσώπως και χωρίς αίρεση ή προθεσμία. Ανάκληση των δηλώσεων είναι ανίσχυρη. Περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου 1477 ΑΚ ορίζεται ότι: «Το τέκνο και, σε περίπτωση θανάτου του, οι κατιόντες του δικαιούνται να προσβάλουν την εκούσια αναγνώριση για το λόγο ότι αυτός που δηλώθηκε ως πατέρας δεν είναι πραγματικά πατέρας. Το δικαίωμα αυτό ανήκει επίσης, στην περίπτωση όπου η μητέρα κατά την αναγνώριση είχε πεθάνει ή δεν είχε δικαιοπρακτική ικανότητα, στον καθένα από τους γονείς της και, στην περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1475, στον παππού ή τη γιαγιά που δεν είχε προβεί στην αναγνώριση». Με τις διατάξεις αυτές εισάγεται μία ειδική δυνατότητα προσβολής της εκούσιας αναγνώρισης εκ μέρους ορισμένων προσώπων, ήτοι του τέκνου και υπό προϋποθέσεις των κατιόντων αυτού, του παππού ή της γιαγιάς της μητρικής ή, σε άλλη περίπτωση, της πατρικής γραμμής, εναντίον εκείνων που συνέπραξαν στην εκούσια αναγνώριση ή των κληρονόμων τους, με την οποία επιδιώκεται η ανατροπή της αναγνώρισης μόνον για το λόγο ότι αυτός που δηλώθηκε ως πατέρας δεν είναι πραγματικά πατέρας και όχι για άλλο λόγο (π.χ. διότι αυτή δεν ανταποκρίνεται προς το περιουσιακό ή ηθικό συμφέρον του τέκνου). Η δυνατότητα αυτή αποτελεί δικαίωμα που ασκείται με αγωγή μέσα στις ειδικές προθεσμίες της διάταξης του άρθρου 1478 ΑΚ και δη εφόσον πρόκειται για προσβολή από τέκνο που κατά την αναγνώριση ήταν ανήλικο, δύο χρόνια από την ενηλικίωση του (ΕφΝαυπλίου 63/2007 ΑΡΜ 2008.891, ΜΠρΚω 316/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 609 παρ. 4 ΚΠολΔ, όπως το άρθρο 609 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο τέταρτο του Ν. 4335/2015, η αγωγή για την προσβολή εκούσιας αναγνώρισης απευθύνεται κατά των προσώπων που συνέπραξαν σε αυτήν ή των κληρονόμων τους και όταν δεν ασκεί την αγωγή το τέκνο ή οι κατιόντες του, και κατ' αυτών, αλλιώς απορρίπτεται.

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αγωγή του, κατά την προσήκουσα εκτίμηση του δικογράφου αυτής, το ενάγον ανήλικο και αβάπτιστο εισέτι τέκνο, νομίμως εκπροσωπούμενο στην παρούσα δίκη από τη διορισθείσα δυνάμει της με αριθμό .../2021, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, απόφασης του δικαστηρίου τούτου ειδική επίτροπο του, εκθέτει ότι η πρώτη των εναγομένων, μητέρα του, διατηρούσε ερωτική σχέση με τον δεύτερο εναγόμενο, πατέρα του, που διήρκεσε από τον Οκτώβριο του έτους 2016 μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2017. Ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης αυτής και συγκεκριμένα την 27.3.2017 γεννήθηκε ο ανήλικος ενάγων, τον οποίο ακολούθως ο δεύτερος εναγόμενος αναγνώρισε εκουσίως ως δικό του τέκνο, δυνάμει της αναφερόμενης στην αγωγή, υπ' αριθμόν .../6.9.2017 συμβολαιογραφικής πράξης εκούσιας αναγνώρισης τέκνου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ...., με τη συναίνεση της πρώτης εναγόμενης. Ότι η ανωτέρω εκούσια αναγνώριση είναι ακυρωτέα, διότι ο ανήλικος ενάγων δεν είναι πραγματικά βιολογικό τέκνο του δεύτερου εναγόμενου, αφού κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της σύλληψης του ήταν φανερά αδύνατο να έχει συλληφθεί από αυτόν, καθώς κατά τον χρόνο ανάμεσα στην 300η και την 180η ημέρα πριν από τον τοκετό και συγκεκριμένα τον Ιούλιο του έτους 2016, οπότε έλαβε χώρα η σύλληψη του, η πρώτη εναγόμενη, μητέρα του, δεν είχε καμία σαρκική σχέση με τον δεύτερο εναγόμενο, αλλά διατηρούσε μόνιμη και αποκλειστική σχέση με σαρκική συνάφεια με τον ..... Με βάση το παραπάνω ιστορικό, το ενάγον ανήλικο τέκνο ζητεί, κατά την προσήκουσα εκτίμηση του αγωγικού αιτήματος, να ακυρωθεί η ανωτέρω εκούσια αναγνώριση του ως τέκνου του δεύτερου εναγομένου, η οποία έλαβε χώρα με δήλωση του τελευταίου δια της ως άνω υπ' αριθμόν .../6.9.2017 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών .... Ζητεί επίσης να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή των δικαστικών του εξόδων.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και με το ανωτέρω αίτημα, η υπό κρίση αγωγή παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο έχει διεθνή δικαιοδοσία επ' αυτής, ενόψει της ελληνικής ιθαγένειας τόσο του ενάγοντος ανήλικου τέκνου όσο και της πρώτης εναγομένης, μητέρας του (άρθρο 601 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως έχει μετά την αντικατάσταση του άρθρου 601 από το άρθρο 1 άρθρο τέταρτο του Ν. 4335/2015), ενώ τυγχάνει επίσης και καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρο 17 περ. 1, 22 και 37 ΚΠολΔ), προκειμένου να εκδικασθεί κατά την προσήκουσα ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών (διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, άρθρα 592 περ. 2 περ. δ και 593 έως 602 ΚΠολΔ) και ειδικότερα κατά τις ισχύουσες για τις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων διατάξεις (άρθρα 606 έως 609 ΚΠολΔ).  Περαιτέρω, η υπό κρίση αγωγή είναι παραδεκτή και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 14 αρ. 2, 18, 1468, 1475 παρ. 1, 1476, 1477 ΑΚ και 609 παρ. 4 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος απόδειξης, το περιεχόμενο της οποίας περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης, καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται το ενάγον ανήλικο τέκνο, τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε προς άμεση απόδειξη είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η πρώτη εναγόμενη ... σύναψε και διατηρούσε από τον Οκτώβριο του έτους 2016 μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2017 σχέση με σαρκική συνάφεια με τον δεύτερο εναγόμενο .... Κατά τη διάρκεια της σχέσης αυτής και συγκεκριμένα την 27.3.2017 γεννήθηκε από την πρώτη εναγομένη ο ανήλικος ενάγων, ο οποίος δεν έχει ακόμα βαπτιστεί και ο οποίος κατά τη σύνταξη της υπ' αριθμόν ..../7.4.2017 ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως του καταχωρήθηκε ως αγνώστου πατρός και με το επώνυμο .... Στη συνέχεια, δυνάμει της υπ' αριθμόν .../6.9.2017 συμβολαιογραφικής πράξης εκούσιας αναγνώρισης τέκνου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ..., ο δεύτερος εναγόμενος αναγνώρισε με δήλωση του εκουσίως τον ανήλικο ενάγοντα ως δικό του τέκνο, με την συναίνεση της πρώτης εναγομένης, μητέρας του, η οποία παρασχέθηκε δια της ίδιας ως άνω συμβολαιογραφικής πράξεως, αμφότεροι δε οι συμπράξαντες στην ως avto συμβολαιογραφική πράξη εναγόμενοι συμφώνησαν μέσω αυτής να φέρει το εν λόγω ανήλικο τέκνο το επώνυμο ..... Πλην όμως, αποδείχθηκε ότι η ανωτέρω συμβολαιογραφική πράξη εκούσιας αναγνώρισης δεν ανταποκρίνεται στη βιολογική αλήθεια αφού ο ανήλικος ενάγων, δεν είναι πραγματικό βιολογικό τέκνο του δεύτερου εναγομένου, καθόσον κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της σύλληψης του, ήτοι κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην 300η και την 180η ημέρα από τον τοκετό, η πρώτη εναγομένη ουδεμία σαρκική σχέση είχε με τον δεύτερο εναγόμενο, αλλά αντιθέτως διατηρούσε μόνιμη και αποκλειστική σαρκική σχέση με τον .... Κατόπιν τούτων η εκούσια αναγνώριση της πατρότητας του ανηλίκου ενάγοντος δια της ανωτέρω συμβολαιογραφικής πράξης, συναινούσης προς τούτο της πρώτης εναγομένης, τυγχάνει ακυρωτέα και ο ανήλικος ενάγων, νομίμως εκπροσωπούμενος στην παρούσα δίκη από τη διορισθείσα δυνάμει της με αριθμό .../2021, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, απόφασης του δικαστηρίου τούτου, ειδική επίτροπο του, νομιμοποιείται να ζητήσει την ακύρωσή της.

 

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αγωγή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ακυρωθεί η εκούσια αναγνώριση της πατρότητας του ανηλίκου ενάγοντος που έλαβε χώρα από τον δεύτερο εναγόμενο δια της υπ' αριθμόν ..../6.9.2017 συμβολαιογραφικής πράξης εκούσιας αναγνώρισης τέκνου της Συμβολαιογράφου Αθηνών .... Πρέπει ακόμη να οριστεί παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους των ερημοδικασθέντων εναγομένων (άρθρα 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ), ενώ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστούν λόγω της συγγένειας εξ αίματος πρώτου βαθμού που τους συνδέει, κατά το άρθρο 179 ΚΠολΔ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των εναγομένων.

 

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση της ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας από τους ερημοδικασθέντες εναγομένους στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ευρώ).

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

 

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την εκούσια αναγνώριση της πατρότητας του ανήλικου, γεννηθέντος την 27.3.2017, αβάπτιστου ακόμη, καταχωρημένου με το επώνυμο ... στην από .../7.4.2017 ληξιαρχική πράξη γέννησης του ληξιαρχείου της Δ.Ε. Πατρέων, τέκνου της πρώτης εναγομένης, η οποία έλαβε χώρα με δήλωση του δεύτερου εναγομένου, που εμπεριέχεται στην υπ'  αριθμόν .../6.9.2017 συμβολαιογραφική πράξη εκούσιας αναγνώρισης τέκνου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ....

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Πάτρα, την 18η-7-2022, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ