ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΔΕφ(Ακ)Αθ 260/2022

 

Δημόσιος διαγωνισμός - Χρονική αρμοδιότητα ΑΕΠΠ για έκδοση απόφασης μετά από αναπομπή της υπόθεσης απο το δικαστήριο -.

 

Η ΑΕΠΠ οφείλει εντός 60 ημερών από την επίδοση της απόφασης του δικαστηρίου που αναπέμπει σε αυτήν υπόθεση να εκδώσει απόφαση. Μετά την 60η ημέρα η ΑΕΠΠ στερείται αρμοδιότητας και η προδικαστική προσφυγή θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα.

 

 

Αριθμός απόφασης: 260/2022

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τμήμα IΔ΄

 

Με μέλη τους : Νικόλαο Οικονομίδη, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευγενία Καράκου Εισηγήτρια και Παναγιώτη Δανιά Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων,

 

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις στις 18 Ιανουαρίου 2022, με γραμματέα τον Ιωάννη Κουρή,

 

για να δικάσει την υπ΄αριθ. καταχ. ΑΚ ./4.11.2021 αίτηση αναστολής - ακύρωσης.

 

Της εταιρείας με την επωνυμία «. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Παραλία Πατρών [οδός .] η οποία παρέστη με τo δικηγόρο Κωνσταντίνο Νικολαρόπουλο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του.

 

Kατά α) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, που εδρεύει στον ʼγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής [Λ. Θηβών 196-198], η οποία παρέστη με το δικηγόρο Θεόδωρο Θεοδωρόπουλο που τον διόρισε με εξουσιοδότηση η Πρόεδρός της, και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του και β) του νπιδ με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» που δεν παρέστη και

 

Κατά της παρεμβαίνουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «. ΑΒΕΕ» που εδρεύει στην Κάτω Κηφισιά, [οδός . ] και παρέστη με τη δικηγόρο Ζωή Ζουγανέλη διορισμένη με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

 

 Με την υπό κρίση αίτηση και δυνάμει της ισχύουσας μορφής 372 του ν. 4412/2016, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 138 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) ζητείται ν τατ   η αναστολή εκτέλεσης και η ακύρωση της Σ1623/2021 απόφασης της ΑΕΠΠ .

 

Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε :

 

την εισηγήτρια της υπόθεσης, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευγενία Καράκου, που διάβασε τη σχετική έκθεσή της και εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν και την παρεμβαίνουσα η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους της παρέμβασής της και ζήτησε την απόρριψη της αίτησης.

 

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και, αφού

 

μελέτησε τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις,

 

αποφασίζει τα εξής :

 

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχει καταβληθεί αναλογικό παράβολο ύψους 307 ευρώ, το οποίο προβλέπεται από την ισχύουσα μορφή της διάταξης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από το άρ. 138 ν. 4782/2021 (διπλότυπο είσπραξης τύπου Α΄/ σειρά Θ ./3.11.2021 της ΔΟΥ Γ΄ Πατρών).

 

2. Επειδή με την ./2019 διακήρυξη του νπιδ με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (στο εξής Αναθέτουσα Αρχή), προκηρύχθηκε δημόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/σταθερής τιμής, προϋπολογισθείσας αξίας 559.350 με ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης των δικαιούχων φοιτητών της σπουδαστικής εστίας Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, από 07.01.2020 έως 23.12.2020 [εξαιρουμένων των χρονικών διαστημάτων από 11.04.2020 έως 26.04.2020 (διακοπές Πάσχα) και από 01.07.2020 έως 31.08.2020 (διακοπές καλοκαιριού)], άλλως, σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης σε μεταγενέστερο χρόνο, έως τη συμπλήρωση 366 ημερολογιακών ημερών και όχι άνω των 275 ημερών σίτισης (βλ. όρους 1.3 & 6.2, σελ. 5 & 35 της Διακήρυξης). Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 4η.11.2019 και ώρα 17.00, ενώ ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού-αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 11η.11.2019 και ώρα 10.30 π.μ. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά έξι (6) οικονομικοί φορείς, ήτοι η αναδειχθείσα ως οριστική ανάδοχος «. M.I.K.E.», και ήδη αιτούσα, η «. ΕΠΕ», η «ΑΦΟΙ . ΑΕ», η « . ΕΠΕ», η παρεμβαίνουσα και η «. CATERING ΑΕ». Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε αρχικά με την αξιολόγηση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των ανωτέρω έξι (6) οικονομικών φορέων, και με την ./10.02.2020 απόφαση της αναθέτουσας αρχής πρώτη σε κατάταξη τεχνικής αξιολόγησης ανεδείχθη η αιτούσα με τελική βαθμολογία 118,45, δεύτερη η εταιρεία «. CATERING ΑΕ» με τελική βαθμολογία 116,85 και τρίτη σε σειρά η παρεμβαίνουσα με τελική βαθμολογία 116,50. Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και οι συμμετέχοντες κατετάγησαν με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 2.3.2 της Διακήρυξης, ως εξής: (α) πρώτη η αιτούσα «. M.I.K.E.» με Τ.Β.Σ.Π. 1791,00, (β) δεύτερη η «. CATERING A.E.» με Τ.Β.Σ.Π. 1815,62 (γ) τρίτη η παρεμβαίνουσα «. Α.Β.Ε.Ε.» με Τ.Β.Σ.Π. 1820, 96 (δ) τέταρτη η «ΑΦΟΙ . Α.Ε.» με Τ.Β.Σ.Π. 1839,23, (ε) πέμπτη η «.E.Π.Ε.» με Τ.Β.Σ.Π. 1847,93 και (στ) έκτη η εταιρεία «. Ε.Π.Ε» με Τ.Β.Σ.Π. 1944,48. Με την ./13.05.2020 απόφαση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν εγκρίσεως του ./12.05.2020 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού (ΕΔΔ), αποφασίστηκε η ανάδειξη της αιτούσας ως προσωρινής αναδόχου. Η αιτούσα υπέβαλε κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής το φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Με την ./11.06.2020 απόφαση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν εγκρίσεως του 3/10.06.2020 πρακτικού της ΕΔΔ, διεπιστώθηκε η νομιμότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης και αποφασίστηκε η ανάδειξη της αιτούσας ως οριστικής αναδόχου. Κατά της . προδικαστική προσφυγή της ενώπιον της ΑΕΠΠ με την οποία προέβαλε αιτιάσεις περί της νομιμότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης της αιτούσας. Η προδικαστική προσφυγή απερρίφθη τυπικά ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος με την 980/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ. Με την 898/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας (ΔΕΑ), ακυρώθηκε η άνω απόφαση της ΑΕΠΠ και αναπέμφθηκε η υπόθεση στην ΑΕΠΠ για να κρίνει κατ ουσίαν τους λοιπούς λόγους της προδικαστικής προσφυγής της αιτούσας. Η 898/2021 απόφαση του ΔΕΑ επιδόθηκε στην ΑΕΠΠ στις 16.06.2021. Σε συμμόρφωση με την απόφαση αυτή, με την 2225/30.08.2021 πράξη της Προέδρου του 7ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ, ορίστηκε ως ημερομηνία εξέτασης του φακέλου η 4η.10.2021. Στις 25.10.2021 εκδόθηκε η προσβαλλόμενη Σ1623/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ, με την οποία έγινε δεκτή η προδικαστική προσφυγή της παρεμβαίνουσας και ακυρώθηκε η 7000/439/11.06.2020 απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Με την υπό κρίση αίτηση (και δυνάμει της ισχύουσας μορφής του άρθρου 372 παρ. 1 ν. 4412/2016) ζητείται ν τατ η αναστολή εκτέλεσης και η ακύρωση της Σ1623/2021 απόφασης της ΑΕΠΠ.

 

3.  Επειδή, η ένδικη διαφορά, ενόψει του ότι η υπό ανάθεση σύμβαση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, η δε εκτιμώμενη αξία της υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ, διέπεται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV του ίδιου νόμου περί της έννομης προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

 

4. Επειδή, με το άρθρο 365 του ν. 4412/2016, υπό τον τίτλο «Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής», όπως ίσχυε μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 49 παρ. 4 έως 6 του ν. 4456/2017 (Α΄24) [και πριν την τροποποίησή του από το άρθρο 136 του ν. 4782/2021, Α΄36/9.3.2021, με έναρξη ισχύος, κατ άρθρο 142, από 1.6.2021), ορίζεται ότι «1. 4. Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιμακίου ορίζεται η ημέρα και η ώρα εξέτασης της προσφυγής, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής. Η πράξη αυτή κοινοποιείται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την εξέταση της προσφυγής στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή και σε εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέμβαση. 5. 8. Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου είναι αποκλειστικές», με το δε άρθρο 367 παρ.1 του ίδιου νόμου, υπό τον τίτλο «Διαδικασία λήψης απόφασης- συνέπειες αποφάσεων Α.Ε.Π.Π.», ορίζεται ότι «Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής». Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (Α΄64), «1. Ο σχηματισμός της Α.Ε.Π.Π., που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή, ελέγχει αυτή ως προς της νομιμότητά της. 2. . 3. Η απόφαση, η οποία συντάσσεται από τον εισηγητή της υπόθεσης και υπογράφεται από τον προεδρεύοντα του οικείου σχηματισμού και το γραμματέα, εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής. 4. 5. 6. Οι αποφάσεις και οι σιωπηρές απορρίψεις των προσφυγών από την Α.Ε.Π.Π. υπόκεινται αποκλειστικά στα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 372 του ν. 4412/2016 (άρθρο 367 παρ. 4 ν. 4412/2016)». Στο άρθρο 372 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4782/2021 (που καταλαμβάνει την επίδικη διαφορά, σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ.1 του ν.4782/2021, αφού η κρινόμενη αίτηση ασκήθηκε μετά την 1η-9-2021) ορίζεται ότι : « Όποιος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και υφίσταται ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί δημόσιων συμβάσεων, μπορεί, με το ίδιο δικόγραφο, να ασκήσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής...».

 

5.   Επειδή, το θεσπιζόμενο με τον ν. 4412/2016 σύστημα παροχής έννομης προστασίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων περιλαμβάνει την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά των βλαπτικών για τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων ενώπιον κεντρικής ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, της ΑΕΠΠ, και την εν συνεχεία άσκηση αιτήσεως αναστολής και αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και του π.δ. 39/2017, που παρατίθενται στις προηγούμενες σκέψεις, σε συνδυασμό με τον θαλπόμενο από το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο σκοπό της ταχείας επιλύσεως των σχετικών διαφορών ώστε να διατάσσονται επικαίρως τα αναγκαία μέτρα προσωρινής δικαστικής προστασίας και να μην παρακωλύεται κατά τρόπο υπερβαίνοντα το αναγκαίο μέτρο η εξέλιξη των διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης, προκύπτουν τα εξής: α) επιβάλλεται στην Α.Ε.Π.Π. η υποχρέωση εξέτασης και απόφανσης επί των προδικαστικών προσφυγών εντός των τασσομένων, ρητώς οριζομένων ως αποκλειστικών, προθεσμιών, β) στην περίπτωση κατά την οποία είτε η προδικαστική προσφυγή, για οποιονδήποτε λόγο, δεν εξετασθεί από την ΑΕΠΠ εντός της προθεσμίας των σαράντα (40) ημερών από την κατάθεσή της, είτε δεν εκδοθεί απόφαση επί της προσφυγής εντός της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών από την εξέτασή της και, σε κάθε περίπτωση, εάν δεν εκδοθεί απόφαση επί της προσφυγής μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή της, αφ ενός η ΑΕΠΠ καθίσταται αναρμόδια κατά χρόνο να αποφασίσει επί της προσφυγής και αφ ετέρου συντελείται σιωπηρή απόρριψη αυτής, η οποία υπόκειται στα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στον ν. 4412/2016, όπως ρητώς ορίζει άλλωστε το άρθρο 18 παρ. 6 του π.δ. 39/2017 και γ) εν όψει της επιβαλλομένης στην ΑΕΠΠ υποχρέωσης εξέτασης και απόφανσης επί της προδικαστικής προσφυγής με την έκδοση σχετικής απόφασης, η σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής δεν είναι νόμιμη (βλ. ΣτΕ Ε.Α. 305/2021, 288/ 2021, 295/2021, 297/2021, 91/2021).

 

6. Επειδή με την υπό κρίση αίτηση και το από 14.1.2022 υπόμνημα που κατατέθηκε νομίμως, προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι ακυρωτέα διότι εκδόθηκε παρανόμως από μη αρμόδιο κατά χρόνο διοικητικό όργανο. Ειδικότερα ισχυρίζεται η αιτούσα ότι εφόσον η 898/2021 ακυρωτική απόφαση του ΔΕΑ, επιδόθηκε στην ΑΕΠΠ την 16-6-2021, η ΑΕΠΠ όφειλε να εκδώσει απόφαση εντός εξήντα ημερών από την 16-6-21, ήτοι έως την 16-8-2021, μετά την πάροδο της οποίας στερείτο αρμοδιότητας να εκδώσει απόφαση και η τυχόν εκδοθείσα όπως η προκείμενη είναι ακυρωτέα διότι εκδόθηκε παρανόμως από μη αρμόδιο διοικητικό όργανο. Ως εκ τούτου, κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, πρέπει να θεωρηθεί ότι η προδικαστική προσφυγή της παρεμβαίνουσας απορρίφθηκε σιωπηρώς από την ΑΕΠΠ με την πάροδο της 16-8-2021 και συνεπώς η τελευταία είχε δικαίωμα να προσβάλει την σιωπηρή αυτή απόρριψη εντός δέκα ημερών, ήτοι έως την 26-8-2021 άλλως (λόγω αναστολής προθεσμιών έως την 15-9-2021) έως την 25-9-2021. Επί αυτών η παρεμβαίνουσα αντιτείνει ότι με το άνω άρθρο 372 του ν. 4412/2016, ρητά προβλέπεται μόνον η ευχέρεια συμμόρφωσης της ΑΕΠΠ προς τις αποφάσεις αναστολής του Δικαστηρίου, και δεν είχε εισαχθεί ειδική διάταξη περί προθεσμίας συμμόρφωσης της ΑΕΠΠ προς τις ακυρωτικές αποφάσεις του Δικαστηρίου, εφαρμοζόμενης της γενικής διάταξης άρθρου 50 του πδ 18/89, που προβλέπει ότι «1. Η απόφαση που δέχεται την αίτηση ακυρώσεως απαγγέλλει την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης και συνεπάγεται νόμιμη κατάργησή της έναντι όλων, είτε πρόκειται για κανονιστική είτε πρόκειται για ατομική πράξη. 23. Στις περιπτώσεις παραλείψεων όταν το Συμβούλιο δέχεται την αίτηση παραπέμπει την υπόθεση στην αρμόδια αρχή για να εκτελέσει την οφειλόμενη ενέργεια. .. 4. Οι διοικητικές αρχές σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους κατά το άρθρο 95, παρ. 5 του Συντάγματος, πρέπει να συμμορφώνονται ανάλογα με κάθε περίπτωση με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό. Ο παραβάτης εκτός από τη δίωξη κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα υπέχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση. []». Για το λόγο αυτό η παρεμβαίνουσα προβάλλει ότι είναι απορριπτέος ο πρώτος λόγος ακύρωσης, που αντλείται από το επιχείρημα ότι η ημερομηνία επίδοσης της ακυρωτικής απόφασης στην ΑΕΠΠ από το Δικαστήριο ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της προσφυγής, εκ της οποίας εκκινεί προθεσμία εξήντα ημερών για την έκδοση απόφασης, καθώς το ισχύον νομικό πλαίσιο επί της υπό κρίση περίπτωσης, για τη συμμόρφωση της ΑΕΠΠ προς την ακυρωτική απόφαση 898/2021 του ΔΕΑ, κατά το άρθρο 372 του ν. 4412/2016, προ της τροποποίησής του, και η εφαρμογή του άρθρου 50 πδ 18/89, σύμφωνα με το οποίο δεν ορίζεται ειδική προθεσμία για τη συμμόρφωση της ΑΕΠΠ στις ακυρωτικές αποφάσεις του Δικαστηρίου, ιδρύει αυτονόητα εξαίρεση της χρονικής αρμοδιότητας της ΑΕΠΠ.

 

7. Επειδή από τις παρατεθείσες διατάξεις του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τον θαλπόμενο από το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο σκοπό της ταχείας επιλύσεως των σχετικών διαφορών, συνάγεται ότι η ΑΕΠΠ διαθέτει αποκλειστική (χρονική) αρμοδιότητα προς έκδοση απόφασης εντός (συνολικά) 60 ημερών από την άσκηση της προδικαστικής της προσφυγής. Αντίστοιχα, σε περίπτωση αρχικής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής για τυπικό λόγο με απόφαση της ΑΕΠΠ η οποία ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση και αναπέμφθηκε στην ΑΕΠΠ προκειμένου να εξετάσει τους λόγους της προδικαστικής προσφυγή, η ΑΕΠΠ καθίσταται εκ νέου αρμόδια κατά νόμο να κρίνει την προδικαστική προσφυγή. Η διαδικασία εξέτασης της προσφυγής διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 365 επ. του ν.4412/2016 και τις αποκλειστικές προθεσμίες που ορίζονται σε αυτές, και η ΑΕΠΠ οφείλει να εκδώσει απόφαση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών η οποία αναβιώνει από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης στην ΑΕΠΠ. Μετά την πάροδο προθεσμίας 60 ημερών η ΑΕΠΠ δεν έχει κατά χρόνο αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης. Αντίστοιχα, ο ασκών την προδικαστική προσφυγή οφείλει μετά την πάροδο της 60ης ημέρας από την επίδοση της απόφασης του ακυρωτικού Δικαστηρίου να θεωρήσει σιωπηρώς απορριφθείσα την προδικαστική προσφυγή και να ασκήσει αίτηση ακύρωσης- αναστολής κατ αυτής. Εν προκειμένω εφόσον η 898/2021 ακυρωτική απόφαση του ΔΕΑ, επιδόθηκε στην ΑΕΠΠ την 16-6-2021, η ΑΕΠΠ όφειλε να εκδώσει απόφαση εντός εξήντα ημερών από την 16-6-2021, ήτοι έως την 16-8-2021. Όμως παρήλθε το χρονικό αυτό διάστημα μετά το οποίο λογίζεται ως σιωπηρώς απορριφθείσα η προδικαστική προσφυγή. Η δε προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε στις 25.10.2021 από την ΑΕΠΠ, ήτοι μετά την παρέλευση 131 ημερών. Κατά συνέπεια η προσβαλλόμενη είναι ακυρωτέα ως εκδοθείσα από αναρμόδιο όργανο. Όσα δε προβάλλονται από την παρεμβαίνουσα, σχετικά με την έλλειψη προθεσμίας συμμορφώσεως της αναθέτουσας αρχής στις δικαστικές αποφάσεις, είναι απορριπτέα ως αβάσιμα, δεδομένου ότι η εν λόγω 60νθήμερη προθεσμία αφορά την υποχρέωση της ΑΕΠΠ προς έκδοση απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και όχι την [κατά το άρθρο 50 παρ.4 του πδ 18/1989] υποχρέωση συμμόρφωσης, που συνίσταται στην έκδοση αποφάσεων από την ΑΕΠΠ [και ενδεχομένως την αναθέτουσα αρχή] για την πρόοδο ή μη της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το διατακτικό των σχετικών δικαστικών αποφάσεων.

 

8. Επειδή κατ΄ακολουθία, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να απορριφθεί η παρέμβαση και να ακυρωθεί η Σ1623/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ. Η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως, κατόπιν τούτου, παρέλκει ως αλυσιτελής.

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

-Δέχεται την αίτηση.

 

- Απορρίπτει την παρέμβαση.

 

-Ακυρώνει την 1623/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ.

 

- Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στην αιτούσα.

 

-Επιβάλλει συμμέτρως στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και την παρεμβαίνουσα τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας εταιρείας, η οποία ανέρχεται σε τετρακόσια ενενήντα (490) ευρώ.

 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 4/2/2022 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στην ίδια πόλη, σε  δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 15/2/2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ             ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Στις  15.2.2022

 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΡΑΚΟΥ