ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΛαυρίου 6/2021

 

Ανατροπή κατάσχεσης σύμφωνα με το αρ. 1019 ΚΠολΔ -.

 

Η ανατροπή της κατασχέσεως δεν επέρχεται αυτοδικαίως, αλλά απαγγέλλεται με δικαστική απόφαση του Eiρηνοδικείου του τόπου της εκτελέσεως. Αυτή εκδίδεται μετά από αίτηση αυτού που έχει έννομο συμφέρον και κυρίως του καθ' ού η εκτέλεση οφειλέτου ή τρίτου κυρίου του ενυποθήκου ακινήτου. Το δικαστήριο που διατάσσει την ανατροπή, ερευνά μόνον την ύπαρξη των προϋποθέσεων του νόμου, εφόσον δε συντρέχει η προϋπόθεση της παρελεύσεως του νομίμου χρόνου, είναι υποχρεωμένο να την διατάξει. Αμεση συνέπεια της εκδιδόμενης αποφάσεως, που έχει διαπλαστικό χαρακτήρα, είναι η κατάργηση της εκτελεστικής διαδικασίας και η ακυρότητα των περαιτέρω διαδικαστικών πράξεων, καθώς και του πλειστηριασμού. Η μετά την ανατροπή επερχομένη ακυρότητα για τις πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας που τυχόν θα επακολουθήσουν, είναι δικονομική, ήτοι προτείνεται και απαγγέλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 933 επ. ΚΠολΔ. Ειδικότερα, επί ακινήτων η ανατροπή διατάσσεται, εφόσον από την επομένη της ημέρας επιβολής της κατάσχεσης δια της συντάξεως της σχετικής εκθέσεως (άρθρο 993 παρ. 1 ΚΠολΔ) και ανεξαρτήτως από το εάν ακολούθησαν ή όχι οι κατ’ άρθρο 995 ΚΠολΔ κοινοποιήσεις της κατασχετήριας έκθεσης ή οι εγγραφές στα Βιβλία Κατασχέσεων και έως τη συζήτηση της σχετικής αιτήσεως παρήλθε ένα έτος, χωρίς να ακολουθήσει ο πλειστηριασμός, ή εάν έγινε πλειστηριασμός, χωρίς να καταβληθεί το πλειστηρίασμα, παρήλθαν έξι μήνες, χωρίς να έχει χωρήσει αναπλειστηριασμός. Στις ως άνω προθεσμίες δεν υπολογίζονται τα χρονικά διαστήματα, που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1019 ΚΠολΔ, αλλά για την ταυτότητα του νομικού λόγου, θα πρέπει η διάταξη αυτή να εφαρμόζεται αναλόγως και σε άλλες περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο δανειστής βρίσκεται σε νομική ή πραγματική αδυναμία συνεχίσεως της εκτελεστικής διαδικασίας, ενόψει του ότι ο νομοθέτης, κατά τη θέσπιση της παρ. 2 της 1019 ΚΠολΔ, θέλησε να μην συνυπολογίζονται στις ανωτέρω προθεσμίες εκείνα τα χρονικά διαστήματα απροσδιορίστου χρονικής διάρκειας, κατά τα οποία εκ του νόμου παρεμποδίζεται και αδρανεί η εκκρεμής διαδικασία του πλειστηριασμού. Εν προκειμένω, από το διαδραμόντα χρόνο από την επομένη της επιβολής της κατάσχεσης έως και την 20.05.2021, έχει παρέλθει έτος δίχως να διενεργηθεί πλειστηριασμός. Δεκτή η αίτηση. Διατάσσει την στο ιστορικό της αίτησης περιγραφόμενης κατάσχεσης. Διατάσσει την αποστολή αντιγραφού της παρούσας με την επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου στην επί του πλειστηριασμού υπάλληλο Συμβολαιογράφο Αθηνών. Διατάσσει τη διαγραφή από το βιβλίο κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Λαύριου.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ : ./2021

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 6/2021

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Νίκη Μεθενίτου και τη Γραμματέα Αγγελική Κατσίκη.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 7 Ιουνίου 2021 για να δικάσει την από 24 Μαίου 2021 και υπ' αριθμόν πράξη κατάθεσης 13/2021 αίτηση.

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : ... κατοίκου ...,  που  παραστάθηκε διά του  πληρεξούσιου δικηγόρου του Γεωργίου Λ. Καλτσά.

 

ΚΑΤΑ

 

1) Της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία .... που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ... με διακριτικό τίτλο ... που εδρεύει στην Αθήνα, ... όπως εκπροσωπείται νόμιμα), αδειοδοτηθείσας νομίμως από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, δυνάμει της με αριθμό 1 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και η οποία ενεργεί με την ιδιότητα της ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διάδικος, διαχειρίστρια και πληρεξούσια των απαιτήσεων των οποίων δικαιούχος τυγχάνει η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία ... αριθμός μητρώου ...), όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία κατέστη ειδικός διάδοχος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ..., (Α.Φ.Μ ...), (ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχωνεύσεων με απορρόφηση από αυτήν της Εταιρείας με την επωνυμία ... που έδρευε στην ..., νομίμως εκπροσωπούμενης), δυνάμει μεταβίβασης σε αυτήν από την τελευταία απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της.

 

Της αίτησης αυτής δικάσιμος ορίσθηκε, η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στο σημείωμα του. Ακολούθησε συζήτηση.

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1019§1 ΚΠολΔ, η κατάσχεση, εφόσον δεν ακολούθησε πλειστηριασμός μέσα σε ένα έτος αφότου επιβλήθηκε ή αναπλειστηριασμός μέσα σε έξι μήνες από τον πλειστηριασμό, ανατρέπεται αν το ζητήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, με απόφαση του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ. Το Δικαστήριο που διατάσσει την ανατροπή, ερευνά μόνο την ύπαρξη των προϋποθέσεων του Νόμου, εφόσον δε συντρέχει η προϋπόθεση της παρέλευσης του νομίμου χρόνου είναι υποχρεωμένο να τη διατάξει (βλ. ΑΠ 1531/1995 ΕλλΔ 1548). Το Δικαστήριο γνωστοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την απόφαση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού που οφείλει να σταματήσει κάθε παραπέρα ενέργεια και να ζητήσει να εγγραφεί σχετική σημείωση στο βιβλίο κατασχέσεων. Η ανατροπή λογίζεται ότι έχει επέλθει ως προς όλους αφότου δημοσιευτεί η απόφαση. Με τη διάταξη του άρθρου 1019§1 ΚΠολΔ, εισάγεται ο θεσμός της ανατροπής της κατάσχεσης, εφόσον ο πλειστηριασμός δε γίνει μέσα στο καθοριζόμενο απ' αυτήν χρονικό διάστημα. Μ ανατροπή της κατάσχεσης δεν επέρχεται αυτοδικαίως, αλλά απαγγέλλεται με δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου του τόπου της εκτέλεσης, το οποίο δικάζει με τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του ΚΠολΔ. Αυτή (απόφαση) εκδίδεται μετά από αίτηση αυτού που έχει έννομο συμφέρον. Τέτοιο έννομο συμφέρον έχουν, μεταξύ των άλλων και οι δανειστές του καθ' ου η εκτέλεση, ανεξάρτητα απ’ την αιτία και τον τίτλο που διαθέτουν. Το Δικαστήριο που διατάσσει την ανατροπή, ερευνά μόνο την ύπαρξη των προϋποθέσεων του Νόμου, εφόσον δε, συντρέχει η προϋπόθεση της παρέλευσης του νόμιμου χρόνου, είναι υποχρεωμένο να τη διατάξει. Αμεση συνέπεια της εκδιδόμενης απόφασης, που έχει διαπλαστικό χαρακτήρα, είναι η κατάργηση εκτελεστικής διαδικασίας και η ακυρότητα των περαιτέρω διαδικαστικών πράξεων και του πλειστηριασμού, ο οποίος, εάν τυχόν γίνει, πάσχει δικονομικώς, εφόσον έγινε σε χρόνο που δεν υπήρχε πλέον η κατάσχεση Η προθεσμία του άρθρου 1019§1 ΚΠολΔ αρχίζει να τρέχει απ' την επόμενη της κατάσχεσης και όταν ακόμη επακολουθήσει αναγγελία που στηρίζεται σ' εκτελεστό τίτλο, ώστε να εξομοιώνεται, απ' το άρθρο 972§2 εδ.β' ΚΠολΔ, με κατάσχεση. Σκοπός του θεσμού της ανατροπής που εισάγεται με τη διάταξη αυτή είναι η επίσπευση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης και η αποφυγή μακροχρόνιας δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη προς όφελος όχι μόνον του ιδίου αλλά και της κοινωνικής οικονομίας. Όταν βραδύνει η διεξαγωγή του πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού, το συμφέρον του οφειλέτη αλλά και η αΡΧΠ τΠζ οικονομικής αξιοποίησης των αγαθών που διατρέχει το Δίκαιο, επιβάλλουν την αποδέσμευση του αντικειμένου της κατάσχεσης και την επανένταξη του στον κύκλο των συναλλαγών, (βλ. Γ. Σταθέας: «Η Εκτέλεσις», σελ. 1861 - 1862, Απ. Γεωργιάδης, σε Δ. 18/761, Π. Μάζης: «Εμπράγματη εξασφάλιση Ανωνύμων Εταιρειών», αριθ. 450 - 452, ΑΠ 1488/1987, ΕΕΝ 1988/807, ΕφΘεσ 658/1998, Αρμ 1998/1248, ΕφΑΘ 12219/1989, ΕλλΔνη 33/596. Αλλιώς: ΕιρΘεσ 239/1993, ΑρχΝ 1994/589, ΕιρΗγουμ 28/1993, ΑρχΝ 1995/329, ΕιρΑλεςανδρ 11/1993, ΕπΤρΑξΧρημΔικ 1995/85). Ακόμη, από τη διάταξη της §2 του άρθρου 1019ΚΠολΔ προκύπτει ότι δεν αποκλείεται, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η εμφάνιση «νεκρών» χρονικών διαστημάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων εμποδίζεται η πρόοδος της εκτελεστικής διαδικασίας. Οι περιπτώσεις της §2 αποτελούν εξαιρέσεις του γενικού κανόνα των προθεσμιών της §1, πλην, όμως, από τη διατύπωση της διάταξης, στην οποία δεν γίνεται χρήση του στερητικού μορίου «μόνο», δεν προκύπτει ο περιοριστικός χαρακτήρας των περιπτώσεων αυτών. Επομένως, χωρεί ανάλογη εφαρμογή της διάταξης αυτής και σε άλλες περιπτώσεις που ο δανειστής βρίσκεται σε αδυναμία (νομική ή πραγματική) συνέχισης της εκτέλεσης και όχι σε αδράνεια, για να καλυφθούν τα κενά (βλ. σχετ. Β Βαθρακοκοίλης, ό.ττ., αριθ. 14), Έτσι, σύμφωνα με τη διάταξη της §2 του ως άνω άρθρου δεν υπολογίζονται στις προθεσμίες της §1 το χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 966 §§3 και 4ΚΠολΔ μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού που ορίστηκε σύμφωνα με αυτή, ο χρόνος αναστολής εκτέλεσης που χορηγήθηκε με δικαστική απόφαση ή επήλθε με κοινή συναίνεση επισπεύδοντος και οφειλέτη και πιστοποιείται με συμβολαιογραφική πράξη, καθώς και ο χρόνος από 1 έως 31 Αυγούστου. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, πέραν των ρητώς προβλεπομένων στην §2 του άρθρου 1019 ΚΠολΔ περιπτώσεων, θα πρέπει η διάταξη αυτή να εφαρμόζεται αναλογικώς και σε άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δανειστής βρίσκεται σε νομική ή πραγματική αδυναμία συνέχισης της εκτελεστικής διαδικασίας, διότι ο νομοθέτης, κατά τη θέσπιση της §2 της 1019ΚΠολΔ, θέλησε να μην συνυπολογίζονται στις ανωτέρω προθεσμίες εκείνα τα χρονικά διαστήματα απροσδιορίστου χρονικής διάρκειας, κατά τα οποία εκ του Νόμου παρεμποδίζεται και αδρανεί η εκκρεμής διαδικασία του πλειστηριασμού. Έτσι, μεταξύ άλλων, δεν υπολογίζονται και αφαιρούνται από τις προθεσμίες του έτους και των 6 μηνών και τα διαστήματα κατά τα οποία ο δανειστής εμποδιζόταν να συνεχίσει την εκτέλεση για λόγους μη οφειλόμενους σε δική του αδράνεια, όπως ιδίως όταν αυτό επιβάλλεται από νομικούς λόγους ή σε περίπτωση νομοθετικής πρόβλεψης αναστολής πλειστηριασμών, όπως πχ με ΠΝΠ  181/16.9.2009,  Ν.3814/2000,  Ν.3858/2010,  ΓΤΝΤΤ 4.1.2011/υπ' αριθ. 1 τεύχος Α74.1.2011  ΦΕΚ, Ν' χ 3986/2011, ΠΝΠ 16.12.2011/ΦΕΚ τεύχος Α' 262/16.12.2011, ΠΝΠ 18.12,2012 τεύχος Α' 246/18-12- 2012, Ν 4128/2013, ΥΑ 49214/21.7.2015, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ανεστάλησαν νομοθετικά οι πλειστηριασμοί λόγω διενέργειας εκλογών ή περιπτώσεις αναστολής ατομικών διώξεων λόγω κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση (βλ. Χ. Απαλαγάκη: «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Ερμηνεία κατ' άρθρο», 311 έκδοση, άρθρο 1019 αριθ. 4. ΕιρΧρυσουπ 5/1995, ΕιρΛαμ 26/2019 δημοσίευση στην ΤΝΠ «Νόμος»).

 

Με την κρινόμενη, ο αιτών επικαλούμενος έννομο συμφέρον, ζητεί κατ' εκτίμηση την ανατροπή της κατάσχεσης που επιβλήθηκε, δυνάμει της υπ' αρ. ./6-3-2019 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ... σε ακίνητα του αιτούντος, όπως επαρκώς περιγράφεται, με επισπεύδουσα την πρώτη των καθ' ων της οποίας οι απαιτήσεις στο μεταξύ μεταβιβάστηκαν στην δεύτερη των καθ' ων, η οποία αποτελεί εταιρία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων και έχει καταστεί ειδική διάδοχος της πρώτης, λόγω παρόδου της νόμιμης προθεσμίας από της επιβολής της.

 

Η αίτηση αυτή αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται για να συζητηθεί στο παρόν Δικαστήριο κατά την διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ,Δ και είναι νόμιμη στηριζόμενη, στις διατάξεις των άρθρων 68, 76, 1019 και 176 Κ.Πολ.Δ και θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Από τα προσκομιζόμενα έγγραφα και απ' όλη εν γένει τη διαδικασία, πιθανολογήθηκε ότι δυνάμει της υπ' αρ. ./6-3-2019 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ... επεβλήθη αναγκαστική κατάσχεση στην ακίνητη περιουσία του αιτούντος με επισπεύδουσα αρχικά την πρώτη των καθ’ ών που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Λαυρεωτικής, στα κατωτέρω περιγραφόμενα ακίνητα-οριζόντιες ιδιοκτησίες του αιτούντος :

 

1) Το υπό στοιχεία Β. διαμέρισμα του δευτέρου (Β') ορόφου, το οποίο φαίνεται στην από Ιουνίου 2005 κάτοψη δευτέρου (Β') ορόφου του Πολιτικού Μηχανίκού ..., που προσαρτάται στην υπ' αριθμόν πράξη «Σύστασης Οριζοντίων Ιδιοκτησιών και Κανονισμός Πολυκατοικίας» της συμβολαιογράφου του τίτλου κτήσεως, το οποίο αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα σε ενιαίο χώρο, τρία (3) υπνοδωμάτια, μπάνιο, w.c, ημιϋπαίθριο χώρο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών έξι και 0,80 (6,80) και δύο (2) εξώστες εκ των οποίων ο ένας προς την οδό ..., και ένας στο Δυτικό ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου, έχει δε σύμφωνα με τον από 08/12/2005 πίνακα κατανομής χιλιοστών του ιδίου μηχανικού, ο οποίος επίσης προσαρτάται στην υπ' αριθμόν ί πράξη  της συμβολαιογράφου του τίτλου κτήσεως, επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και 0,80 (103,80), όγκο μέτρα κυβικά διακόσια ενενήντα και 0,60 (290,06), όγκο κοινοχρήστων μέτρα κυβικά είκοσι ένα και 0,40 (21,40), ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά τριακόσια δώδεκα (312,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο εκατόν ογδόντα ένα και 0,80 χιλιοστά (181,80/1000) εξ αδιαιρέτου, έκτακτες δαπάνες θέρμανσης εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (184/1000), ποσοστό ανελκυστήρα διακόσια τέσσερα και 0,70 χιλιοστά (204,7/1000), ποσοστό κοινοχρήστων εκατόν πενήντα έξι και 0,90 χιλιοστά (156,9/1000) και ψήφους εκατόν ογδόντα δύο στις χίλιες (182/1000) και συνορεύει Βόρεια με όριο του οικοπέδου, Νότια εν μέρει με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και εν μέρει με το υπό στοιχεία .1 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου, και εν μέρει με πλατύσκαλο ορόφου, Ανατολικά με την οδό και Δυτικά με όριο οικοπέδου. 2) Την υπό στοιχεία ΑΠ. αποθήκη του υπογείου, η οποία φαίνεται στην από Ιουνίου 2005 κάτοψη υπογείου του πιο πάνω Πολιτικού Μηχανικού ..., που προσαρτάται στην υπ' αριθμόν ./31-01-2006 πράξη «Σύστασης Οριζοντίων Ιδιοκτησιών και Κανονισμός Πολυκατοικίας» της συμβολαιογράφου του τίτλου κτήσεως, η οποία αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, έχει δε σύμφωνα με τον από 08/12/2005 πίνακα κατανομής χιλιοστών του ίδιου μηχανικού, ο οποίος επίσης προσαρτάται στην υπ' αριθμόν ./31-01-2006 πράξη της συμβολαιογράφου του τίτλου κτήσεως, επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 0,20 (4,20), όγκο μέτρα κυβικά δέκα και 0,90 (10,90), όγκο κοινοχρήστων, μέτρα κυβικά (0,80), ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά έντεκα και 0,70 (11,70), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο ένα χιλιοστό (1/1000) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό κοινοχρήστων πέντε και 0,90 χιλιοστά (5,90/1000), και ψήφους μία στις χίλιες (1/1000) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο και κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με την οδό ..., πλάτους μέτρων δώδεκα (12,00), Ανατολικά με την υπό στοιχεία ΑΠ. αποθήκη και Δυτικά με την υπό στοιχεία ΑΠ. αποθήκη. 3) Την υπό στοιχεία Σ.. θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου, η οποία φαίνεται στην από Ιουνίου 2005 κάτοψη υπογείου του πιο πάνω Πολιτικού Μηχανικού ..., που προσαρτάται στην υπ' αριθμόν ./31-01-2006 πράξη «Σύστασης Οριζοντίων Ιδιοκτησιών και Κανονισμός Πολυκατοικίας» της συμβολαιογράφου του τίτλου κτήσεως, η οποία αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, έχει δε σύμφωνα με τον από 08/12/2005 πίνακα κατανομής χιλιοστών του ίδιου μηχανικού, ο οποίος επίσης προσαρτάται στην υπ' αριθμόν ./31-01-2006 πράξη της συμβολαιογράφου του τίτλου κτήσεως, επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά δεκατέσσερα και 0,80 (14,80), όγκο μέτρα κυβικά σαράντα ένα και 0,40 (41,40), όγκο κοινοχρήστων μέτρα κυβικά τρία και 0,10 (3,10), ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά σαράντα τέσσερα και 0,50 (44,50), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο ένα χιλιοστό (1/1000) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό κοινοχρήστων είκοσι δύο και 0,70 χιλιοστά και ψήφους μία στις χίλιες (1/1000) και συνορεύει: Βόρεια με όριο του οικοπέδου, Νότια με την υπό στοιχεία Σ5 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου. Ανατολικά με χώρο ελιγμών του ισογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και Δυτικά με όριο οικοπέδου. Οι   ανωτέρω ιδιοκτησίες αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, σε συνδυασμό με το Ν.Δ. 1024/1971, δυνάμει της υπ' αριθμόν .../31-01-2006 πράξης «Σύστασης Οριζοντίων Ιδιοκτησιών και  Κανονισμός Πολυκατοικίας» της συμβολαιογράφου του τίτλου κτήσεως, κείμενων σε οικοδομή ανεγερθείσα επί οικοπέδου ευρισκομένου στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα επί της διασταυρώσεως των δημοτικών οδών ... Τα ανωτέρω ακίνητα, περιήλθαν στον αιτούντα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, δυνάμει του υπ' αριθ. ... αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών ..., που έχει μεταγράφει νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Λαυρίου, στον τόμο ...

 

Η ως άνω κατάσχεση διενεργήθηκε από τον Δικαστικό Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ... ο οποίος συνέταξε την υπ' αριθ. ./6-3-2019 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, σύμφωνα με την οποία, την 7-3-2019 κατέσχεσε τα προπεριγραφόμενα ακίνητα δυνάμει του α' απογράφου εκτελεστού της με αρ. ./11-7-2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για το ποσό των 200.000 ευρώ και καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Λαυρίου. Με την ίδια ως άνω κατασχετήρια έκθεση του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε ημερομηνία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στο διαδικτυακό τόπο μέσω της ιστοσελίδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ενώπιον της πιστοποιημένης για διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών Συμβολαιογράφου Αθηνών κας στις 09.10.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 -14.00', έτσι ώστε από το εκπλειστηρίασμα να πληρωθεί η καθ' ης-επισπεύδουσα με την επωνυμία «...» και τον διακριτικό τίτλο «...», για λογαριασμό της«...»η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «...». Το ορισθέν ποσό ανέρχεται σε 200.000,00 ευρώ, μέρος δηλαδή της επιταχθείσης απαίτησης με το υπ' αριθμ. ./2018 πρώτο (α') απόγραφο εκτελεστό της υπ' αριθμ. ./11-07-2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  Στις 26-9-2019 ο αιτών κατέθεσε την (με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ./2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης ./2019) αίτηση του, περί υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3869/2010 και ως εκ τούτου ο προγραμματισμένος πλειστηριασμός για τις 9-10-2019 ματαιώθηκε, η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων διατηρήθηκε έως και την 23-10-2019, όπου το αίτημα του αιτούντος για χορήγηση προσωρινής διαταγής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ως άνω αιτήσεως, απορρίφθηκε με διάταξη του Ειρηνοδικείου Λαυρίου. Περαιτέρω την 19-5-2021 επιδόθηκε στον αιτούντα το υπ' αρ. ./2018 πρώτο (α) απόγραφο εκτελεστό της υπ' αρ. ./11-7-2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με επιταγή προς εκτέλεση της εταιρείας που διαχειρίζεται την απαίτηση του ειδικού διαδόχου της απαιτήσεως και ειδικότερα της ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «...», με διακριτικό τίτλο «...» που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αδειοδοτηθείσας νομίμως από την Τράπεζα της Ελλάδος και η οποία ενεργεί με την ιδιότητα της ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διάδικος, διαχειρίστρια και πληρεξούσια των απαιτήσεων των οποίων δικαιούχος τυγχάνει η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία , που εδρεύει στο όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία κατέστη ειδικός διάδοχος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «...». Ακολούθως την 31-5-2021 υπεγράφη ενώπιων της συμβολαιογράφου Αθηνών ..., η δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού με προσδιορισμό νέου πλειστηριασμού την 2-9-2021.

 

Εν προκειμένω από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι από το χρονικό διάστημα της επομένης της ημερομηνίας κατάσχεσης κατ' άρθρο 144& 1 ΚΠολΔ από την οποία ξεκινά η δικονομική ετήσια προθεσμία του άρθρου 1019&1 ΚΠολΔ, ήτοι από την 7-3-2019 μέχρι την κατάθεση της ένδικης αίτησης ( 24-5-2021), πρέπει σύμφωνα με τη νομική σκέψη της παρούσας να αφαιρεθούν τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα λόγω νομικής αδυναμίας συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και δη α) ο μήνας Αύγουστος των ετών 2019 και 2020, β) η αναστολή πράξεων εκτελέσεως και πλειστηριασμών λόγω των επιπτώσεων του covid-19 κατά τα χρονικά διαστήματα από 13-3-2020 έως και 31-7-2020 και από 7-11-2020 έως και 13-5-2021, γ) το χρονικό διάστημα από την κατάθεση της αίτησης στο πλαίσιο του ν. 3869/2010, ήτοι την 26-9-2019 που συνεπάγεται την αυτοδίκαιη προστασία του αιτούντα από τα καταδιωκτικά μέτρα της καθ’ ής, έως και την ημερομηνία απόρριψης του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής στις 23-10-2019. Κατά συνέπεια μετά την αφαίρεση των ως άνω χρονικών διαστημάτων, κατ' ευθεία ( όσον αφορά το διάστημα του μηνός Αυγούστου) και κατ' ανάλογη εφαρμογή της &2 του άρθρου 1019 ΚΠολΔ, προσμετρώνται τα εξής χρονικά διαστήματα : 1. Το χρονικό διάστημα από 7-3-2019 έως 31-7-2019 ( 4 μήνες και 27 ημέρες) 2. Το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως και 26-9-2019 ( 26 ημέρες), 3. Το χρονικό διάστημα από 24-10-2019 έως και 12-3-2020 (4 μήνες και 21 ημέρες, 4. Το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως και 6-11-2020 (2 μήνες και 6 ημέρες) και 5. το χρονικό διάστημα από 14-5-2021 έως και 20-5-2021 που είναι η επομένη της επίδοσης του υπ' αρ. ./2018 πρώτου α απογράφου εκτελεστού της υπ' αρ. ./11 -7-2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με επιταγή προς εκτέλεση ( 6ημέρες). Επομένως από την ημερομηνία περάτωσης της κατάσχεσης έως και τις 20-5-2021 έχουν διαδράμει 12 μήνες και 26 ημέρες, ήτοι χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Τέλος πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει την ανατροπή της ως άνω κατάσχεσης σύμφωνα με το αίτημα του, ως κύριος των κατασχεμένων ακινήτων, προκειμένου να ελευθερωθούν αυτά από το βάρος της κατάσχεσης. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω αφού παρήλθε πλέον του έτους αφότου επεβλήθη η ως άνω κατάσχεση, χωρίς να γίνει πλειστηριασμός, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα και να διαταχθεί η ανατροπή της προαναφερόμενης αναγκαστικής κατάσχεσης. Τέλος οι καθ' ων πρέπει να καταδικασθούν στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του αιτούντος λόγω της ήττας τους (άρθρο 176 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

 

Δέχεται την αίτηση.

 

Διατάσσει την ανατροπή της στο ιστορικό αναφερόμενης και περιγραφόμενης επιβληθείσας αναγκαστικής κατάσχεσης, που επιβλήθηκε με την υπ' αρ. ./6-3-2019 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ..., επί των ακινήτων του αιτούντος, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Λαυρίου.

 

Διατάσσει την αποστολή αντιγράφου της παρούσας, με την επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου, στην επί του πλειστηριασμού υπάλληλο,    Συμβολαιογράφο Αθηνών, προκειμένου να εγγραφεί η σχετική σημείωση στο οικείο κτηματολογικό φύλλο των τηρουμένων βιβλίων κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Λαυρίου.

 

Διατάσσει να διαγραφεί από το βιβλίο κατασχέσεων του Υποθηκοφύλακα Λαυρίου η ως άνω κατάσχεση στα ακίνητα του αιτούντος.

 

Επιβάλλει σε βάρος των καθ' ων τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος, την οποία προσδιορίζει σε διακόσια (200) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Λαύριο,  στις 17 Ιουνίου 2021, σε δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΝΙΚΗ ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ              ΚΑΤΣΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ