ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

ΕιρΠαγγαίου 69/2022

 

Εξωδικαστική παραίτηση - Προσπάθεια οφειλέτη να ρυθμίσει ταυτόχρονα τους δυο  πιστωτές του, μετά την λήψη της προσωρινής διαταγής και έως την συζήτηση της αιτήσεως -.

 

Οι αιτούντες παραιτήθηκαν ως προς τον έναν πιστωτή, λόγω υπογραφής νέας ρύθμισης με κούρεμα, την στιγμή που οι συμφωνία είχε γίνει αποδεκτή, υλοποιήσιμη εγγράφως, για κούρεμα και ρύθμιση και από τον δεύτερο πιστωτή. Προηγήθηκε η πρώτη παραίτηση και εκκρεμούσε η δεύτερη παραίτηση, αυτός ήταν ο όρος για να υπογραφούν οι ρυθμίσεις. Πλην όμως ο δεύτερος πιστωτής, δια των εκπροσώπων του, υπαναχώρησε την τελευταία στιγμή, πριν την υπογραφή της ρύθμισης, λόγω εσωτερικών διεργασιών (εθελουσία, απολύσεις, ανακατατάξεις, ορισμός άλλης διαχειρίστριας εταιρίας). Έτσι ο οφειλέτης προσήλθε στο ακροατήριο, εκτεθειμένος, αφού παραβίασε την αρχή της καθολικότητας, όχι από δόλο και δική του αμέλεια, αλλά από την αντισυμβατική συμπεριφορά του πιστωτή. Ο δικαστής διέταξε επανάληψη συζήτησης, για να διασφαλισθεί η αρχή της καθολικότητας των χρεών και πιστωτών  και δίκασε την αίτηση περί υπαγωγής στον Ν. 3869/2010. Η μια οφειλή ήταν δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Για το σύνολο της οφειλής 232.281,49 ευρώ, αποφάνθηκε να διασωθεί η κύρια και μοναδική κατοικία των αιτούντων, διόρισε εκκαθαρίστρια, ώστε να διανείμει το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος των 50.000 στις δυο πιστώτριες, εκποιεί το β’ όχημα του αιτούντος και τα δεύτερα ακίνητα τους, αγροτεμάχια, δίνοντας στους αιτούντες την ευκαιρία για επανένταξη στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ  69/2022

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Ν.3869/2010)

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη Αναστάσιο Δοματζόγλου, με την παρουσία της δικαστικής γραμματέως Αικατερίνης Ανδρώνη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στην Ελευθερούπολη, στις 10 Νοεμβρίου 2021,  για να δικάσει κατά την εκουσία δικαιοδοσία επί της υποθέσεως,

 

Α] ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ./27-12-2017 ΑΙΤΗΣΕΩΣ

 

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1.., κατοίκου Παλαιοχωρίου Δήμου Παγγαίου, με Α.Φ.Μ.  . και 2.., κάτοικου Παλαιοχωρίου Δήμου Παγγαίου, με Α.Φ.Μ.  ., οι οποίοι παραστάθηκαν ο 1ος μετά και η 2η διά της πληρεξουσίου τους δικηγόρου Θεσσαλονίκης Αναστασίας Νοβακίδου (Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 6753) και κατέθεσαν προτάσεις.

 

ΤΩΝ ΚΑΘ’ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε. » που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμερικής, αρ. 4) , και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. . ατομικώς, η οποία δεν παραστάθηκε, και 2)  ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»,  με Α.Φ.Μ. ., που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε,  

 

Β] ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΣ ΑΣΚΗΘΕΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ : ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤRUM ΗΕLLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», με έδρα την Αθήνα (οδός Λεωφόρος Μεσογείων αρ.109 -111), με Α.Φ.Μ. ., και διακριτικό τίτλο «INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.» που εκπροσωπείται νόμιμα, ως μη δικαιούχου διαδίκου, διαχειριζομένης ένδικη απαίτηση της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «PIRAEUS SNFα DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στην Ιρλανδία,  στο Δουβλίνο 2 (Fenian street- Palmerston House), εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της αυτής ενδίκου απαιτήσεως από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και η οποία  εταιρία διαχείρισης, η οποία δεν παραστάθηκε,

 

ΤΩΝ ΚΑΘ’ΩΝ Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 1.., κατοίκου Παλαιοχωρίου Δήμου Παγγαίου, με Α.Φ.Μ.  . 2.., κάτοικου Παλαιοχωρίου Δήμου Παγγαίου, με Α.Φ.Μ.  ., οι οποίοι παραστάθηκαν ο 1ος  μετά και η 2η  διά της πληρεξουσίου τους δικηγόρου Θεσσαλονίκης (Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 6753 και κατέθεσαν προτάσεις και 3) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμερικής, αρ. 4), και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. ., η οποία δεν παραστάθηκε,

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ : Η από 22-12-2017 αίτηση δικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών φυσικών προσώπων του Ν. 3869/2010, εκουσίας δικαιοδοσίας, με  αρ.καταθέσεως  ./27-12-2017, μετά της ασκηθείσης προφορικώς κυρίας παρεμβάσεως, επί των οποίων εκδόθηκε η υπ' αριθ. 134/2021 μη οριστική απόφαση του δικαστηρίου που διέταξε την επανάληψη της συζήτησης στη δικάσιμο της 10-11-2021. Η συζήτηση έγινε ως αναφέρεται στα πρακτικά συνεδριάσεως και οι παρόντες διάδικοι κατέθεσαν προτάσεις κατά την συζήτηση.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

1.  Με την υπ'αριθ. 144/2018 απόφαση εκουσίας δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου τούτου, α) διατάχθηκε η επανάληψη της συζητήσεως κατά την δικάσιμο της 10-11-2021, β) διατάχθηκε ο αιτών να παρουσιασθεί αυτοπροσώπως προκειμένου να εξετασθεί και να προσκομίσει κατά την επαναληπτική συζήτηση όλες τις έγγραφες αποδείξεις των καταβολών στις οποίες προέβη για την εξόφληση των δόσεων του υπ' αριθ. ./2019 ρυθμιστικού δανείου που σύναψε με την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» γ) διατάχθηκε ο αιτών να παύσει αμέσως και αμμελητί την καταβολή των δόσεων προς την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» της υπ' αριθ. ./2019 ρυθμιστικής συμβάσεως, δ) διατάχθηκε η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» να προσκομίσει κατά την επαναληπτική συζήτηση της 10-11-2021 επικαιροποιημένη βεβαίωση οφειλών του αιτούντα. Περαιτέρω οι αιτούντες κοινοποίησαν στις καθ’ ων η αίτηση και στην προσθέτως παρεμβαίνουσα την υπ' αριθ. 199/2019 οριστική απόφαση του δικαστηρίου με την ενσωματωμένη σε αυτήν πράξη προσδιορισμού δικασίμου για την επαναληπτική συζήτηση και κλήτευση στη συζήτηση αυτή (βλ. τις υπ' αριθ. .Β/31-8-2021 και .Β/31-8-2021 εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας της περιφερείας του Εφετείου Θράκης, με έδρα το Πρωτοδικείο Καβάλας, . για την κοινοποίηση στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»  και στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» αντιστοίχως και την υπ' αριθ. .Β/1-9-2021 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή  της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, . για την κοινοποίηση στην προσθέτως παρεμβαίνουσα).

 

Όμως  παρά την κοινοποίηση της δικασίμου οι «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»  δεν εμφανίσθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου  ούτε όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το πινάκιο, ούτε  κατά την συζήτηση και συνεπώς πρέπει να δικασθούν ερήμην, καθόσον άλλωστε δεν παραστάθηκαν ούτε στην έναρξη της συζήτησης στις  10-6-2020, η δε συζήτηση θα πρέπει να προχωρήσει σαν οι απούσες διάδικοι να ήταν παρούσες. Τούτο διότι κατά το άρθ. 754 του ΚΠολΔ ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 άρθρο έκτο του Ν. 4335/2015 ορίζεται ότι « Αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στην ορισμένη για τη συζήτηση της αίτησης δικάσιμο δεν  εμφανιστούν οι διάδικοι ή εμφανιστούν και δεν λάβουν κανονικά μέρος στη συζήτηση, η συζήτηση ματαιώνεται. Αν ο αιτών δεν εμφανιστεί ή εμφανιστεί αλλά δεν μετέχει κανονικά στη συζήτηση και εμφανισθεί ο καθ’ ου η αίτηση ή ο τρίτος που έχει κλητευθεί ή έχει παρέμβει, η συζήτηση προχωρεί σαν να είχε εμφανιστεί ο αιτών και το δικαστήριο εξετάζει την υπόθεση κατ’ ουσίαν.». Ασχέτως εάν με την ως άνω διάταξη δεν ρυθμίζεται και η περίπτωση απουσίας του τρίτου-διαδίκου, θα πρέπει να ισχύσει η ρύθμιση του δευτέρου εδαφίου της διατάξεως και για την περίπτωση απουσίας του τρίτου διασταλτικώς ερμηνευόμενη, διότι α) κατά την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4335/2015  αναφέρεται για το άρθ.754 ότι «Προβλέπεται η ματαίωση της συζήτησης σε περίπτωση που δεν εµφανισθεί κανένας διάδικος ή εμφανισθούν οι διάδικοι και δεν λάβουν μέρος στη συζήτηση κανονικά. Σε περίπτωση όμως που δεν εµφανισθεί ο αιτών (ή τρίτος) ή εμφανισθεί και δεν λάβει μέρος στη συζήτηση κανονικά, το δικαστήριο δεν µαταιώνει τη συ ζήτηση, αλλά εξετάζει την υπόθεση κατ’ ουσίαν» και συνεπώς ο νομοθέτης εκφράσθηκε στενότερα από όσο επιθυμούσε, καθότι στην αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι η διάταξη καλύπτει ακριβώς και την περίπτωση της μη εμφάνισης του τρίτου  (πχ. κλητευθέντος μετά από διαταγή του Δικαστή, ή του νόμου κ.λπ.)και συνεπώς θα πρέπει να ερμηνευθεί διασταλτικώς η διάταξη και ως προς τον απόντα αντίδικο του αιτούντος, β) η διάταξη του άρθ.271 παρ.3 που ορίζει το τεκμήριο ομολογίας σε περίπτωση απουσίας του εναγομένου είναι ασύμβατη με την εκουσία δικαιοδοσία, στην οποία ισχύει το ανακριτικό σύστημα και δεν επιτρέπεται να δεσμεύεται το Δικαστήριο από την ομολογία του καθ’ ού, συνεπώς θα πρέπει στην περίπτωση απουσίας του τρίτου να εφαρμοσθεί στην εκουσία ότι και για την απουσία του αιτούντος και γ) για λόγους ίσης μεταχείρισης των διαδίκων (άρθ.110 παρ.1 του ΚΠολΔ).

 

2. Κατά την συζήτηση της 10-6-2020 εμφανίσθηκε το πρώτον στη δίκη, η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία «ΙΝΤRUM ΗΕLLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και το διακριτικό τίτλο «INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.» όπως μετονομάστηκε η εταιρεία με την επωνυμία «Alternative Financial Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και δια της πληρεξουσίου της δικηγόρου, δήλωσε ότι ασκεί κύρια παρέμβαση, καθόσον, είναι  εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις  κατ’ άρθρο  2 παρ. 4 του Ν. 4354/2015, και εν προκειμένω παρίσταται ως μη δικαιούχος διάδικος της ένδικης απαιτήσεως της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»  που εισήγαγε προς ρύθμιση ο αιτών, καθόσον  δυνάμει από 12-9-2019 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, νομίμως δημοσιευθείσας σε περίληψη με αρ. πρωτ. ./16-9-2019 στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών στον τόμο . με αριθμό . την 16-09-2019, όπως αυτή στη συνέχεια τροποποιήθηκε, ως προς το πρόσωπο του διαχειριστή, της σχετικής τροποποίησης δημοσιευθείσας με αριθμό πρωτοκόλλου ./23-9-2019 στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών στον τόμο . με αριθμό . την 23-09-2019 και ειδικού πληρεξουσίου, κατέστη εντολοδόχος και ειδική πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της αλλοδαπής εταιρείας «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»,  δυνάμει της από 12-09-2019 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων του Ν. 3156/2003, νομίμως δημοσιευθείσας σε περίληψη με αρ. πρωτ. ./16-9-2019 στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών στον τόμο . με αριθμό . την 16-09-2019, η οποία επέχει θέση αναγγελίας κατ’ άρθρο 10 § 10 Ν. 3156/2003. Επομένως, εν προκειμένω επειδή η αλλοδαπή εταιρία  ειδική διάδοχος και δικαιούχος της ως άνω πωληθείσης απαιτήσεως «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY»  δικαιούται να ασκήσει κύρια παρέμβαση στην προκειμένη δίκη ως αποκτήσασα λόγω πωλήσεως τις ένδικες απαιτήσεις της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», με  πώληση που έλαβε χώρα το 2019, δηλαδή  μετά την κατάθεση και επίδοση της αίτησης στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», με αποτέλεσμα η τελευταία να διατηρεί την ιδιότητά της ως διαδίκου, η δε κυρίως παρεμβαίνουσα παραδεκτώς να συμμετέχει, για λογαριασμό της δικαιούχου διαδίκου-αλλοδαπής εταιρίας, στην ανοιγείσα δίκη μεταξύ της αιτούσης και της ως άνω αρχικής δικαιούχου και να εκθέτει τους ισχυρισμούς της. Για τους ίδιους λόγους, κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4354/2015, 80 του ΚΠολΔ, η εμφανισθείσα «INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», ως  εταιρία διαχείρισης της πωληθείσης ένδικης απαίτησης κατά τα παραπάνω δικαιούται επίσης σε άσκηση κυρίας παρεμβάσεως. Συνεπώς η κρινομένη κύρια παρέμβαση είναι νόμιμη και ασκήθηκε παραδεκτώς προφορικά, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 54 παρ. 1 εδ. β` του ΠτΚ, που πρέπει να εφαρμοσθεί κατ’ άρθρ. 15 του Ν. 3869/2010 κατά παράκαμψη της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 752 παρ. 1 του ΚΠολΔ, θεμελιούμενη στις προαναφερθείσες διατάξεις και στις διατάξεις των άρθρ. 68, 79 και 741 του ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν, συνεκδικαζομένη με την κύρια αίτηση (άρθ.246 του ΚΠολΔ). Οι αιτούντες-καθ’ων η κύρια παρέμβαση  αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς της κυρίως παρεμβαίνουσας, ενώ η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» δεν εμφανίσθηκε,  και συνεπώς θα πρέπει να δικασθεί ερήμην και ως προς την κύρια παρέμβαση (άρθ. 754 του ΚΠολΔ).

 

3. Η κυρίως παρεμβαίνουσα, δια δηλώσεως του πληρεξουσίου της δικηγόρου, που έγινε στο ακροατήριο κατά την συζήτηση της 10-6-2020 καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα πρακτικά της δίκης και εξειδικεύθηκε στις έγγραφες προτάσεις της, που κατατέθηκαν κατά την συζήτηση, αρνήθηκε την αίτηση, ζήτησε την απόρριψή  της και Α]  ισχυρίσθηκε ότι η αίτηση πάσχει αοριστίας, διότι δεν εκτίθενται στην αίτηση, ο  ακριβής λόγος για τον οποίο προχώρησαν στη λήψη όλων αυτών των δανείων, τα εισοδήματα της απούσης κατά τον χρόνο λήψης των επίδικων συμβάσεων ώστε να προκύπτει αν υπήρχε η δυνατότητα να αποπληρώσει τις υπέρογκες οφειλές της, πότε ακριβώς σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις των δανείων τους, ποιο ήταν εκείνο το απρόσμενο και τυχαίο γεγονός το οποίο τους οδήγησε στην υπερχρέωση. Κατά το άρθ. 4 παρ.1 του Ν 3869/2010 ως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ.3 του άρθ.1 της Υποπαραγράφου Α4, της Παραγράφου Α του άρθ.2 του Ν. 4336/2015,ορίζει ότι «1.Για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου, συνοδευόμενη από τα έγγραφα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, Η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να αναφέρει: α) την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου και του συζύγου και τα πάσης φύσεως εισοδήματά τους, β) τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους, αναλυόμενες σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 4α του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, γ) τυχόν μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων του επί ακινήτων, στις οποίες ο οφειλέτης προέβη την τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, δ) τυχόν αίτημα για διαγραφή των χρεών του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5° του παρόντος νόμου ή σχέδιο για την διευθέτηση των οφειλών του, που λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών, την περιουσία, τα εισοδήματα και τις δαπάνες διαβίωσης του ιδίου και της οικογενείας του και την προστασία της κύρια κατοικίας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα εκδοθεί εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προσδιορίζονται ο τύπος της αίτησης της παρούσας παραγράφου με τυποποιημένα υποδείγματα και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά.». Ακολούθως σε εκτέλεση των οριζομένων στην ως άνω διάταξη, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 7534/2015 ΚΥΑ «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010» (ΦΕΚ Α 1794/20-8-2015), στο παράρτημα Ι της οποίας, καθορίσθηκε το υπόδειγμα τυποποιημένης αίτησης για την υπαγωγή στον Ν. 3869/2010, αναγράφει ότι θα πρέπει να αναφερθούν από τον αιτούντα οφειλέτη στην παράγραφο 1 του υποδείγματος «Εισαγωγικά. Σύντομο ιστορικό υπερχρέωσης. Πότε αναλήφθηκαν οι δανειακές υποχρεώσεις, πότε δημιουργήθηκαν οι (τυχόν) οφειλές προς το δημόσιο και/ή σε Φ.Κ.Α., πότε επήλθε η μόνιμη αδυναμία πληρωμών, λόγοι μόνιμης αδυναμίας πληρωμών», στην παράγραφο 2 του υποδείγματος «Κατάλογος ακίνητης περιουσίας αιτούντος/αιτούντων και δικαιώματα σε αυτά.», στην παράγραφο 3 του υποδείγματος  «Κατάλογος καταθέσεων σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύματα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης», στην παράγραφο 4 του υποδείγματος «Κατάλογος κινητής περιουσίας (αναλυτική κατάσταση Ι.Χ., σκαφών κλπ.). Απαραίτητη η αναφορά του έτους απόκτησής τους», στην παράγραφο 5 του υποδείγματος  «Κατάλογος εισοδημάτων», στην παράγραφο  6 του υποδείγματος  «Κατάσταση πιστωτών με τις αντίστοιχες ανά πιστωτή οφειλές», στην παράγραφο  7 του υποδείγματος «Κατάσταση οφειλών στο Ελληνικό Δημόσιο» και  στην παράγραφο  8 του υποδείγματος «Κατάσταση απαιτούμενων δικαιολογητικών που προσκομίζονται (για κάθε αιτούντα)». Στην κρινόμενη αίτηση περιέχονται όλα τα απαιτούμενα για το ορισμένο αυτής στοιχεία  και επομένως οι σχετικοί ισχυρισμοί της ενισταμένης κυρίως παρεμβαίνουσας, περί απαραδέκτου λόγω αοριστίας αιτήσεως θα πρέπει να απορριφθούν, Β] ισχυρίσθηκε ότι οι αιτούντες γνώριζαν ότι η αδυναμία πληρωμής των χρεών του αποτελούσε ένα ενδεχόμενο αν όχι βεβαιότητα, που η πραγμάτωση του εμφάνιζε αυξημένη πιθανότητα και ειδικότερα ότι οι αιτούντες εκθέτουν στην αίτηση ότι οι μηνιαίες δανειακές τους υποχρεώσεις ήταν 1.700 ευρώ, ενώ εργάζονταν μόνο ο αιτών με μηνιαίο εισόδημα 2.006 ευρώ, ότι πριν από την λήψη των δανείων η αιτούσα είχε υπέρογκα χρέη 50.000.000 δρχ. ή 146.735,41 ευρώ από βιοτεχνία που διατηρούσε, ότι ανελάμβαναν νέα χρέη ενώ ήδη χρωστούσαν πολλά, ότι το 2006 έλαβαν πίστωση με όριο 50.000 ευρώ και το 2007 έλαβαν στεγαστικό δάνειο 139.443,02 ελβετικών φράγκων με μηνιαία δόση 785,27 ευρώ ενώ υπήρχαν τα εμπορικά χρέη των 50.000.000 δρχ.  Από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3869/2010 προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο ρυθμιστικό πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010 είναι ο οφειλέτης να έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Περαιτέρω, από τη διατύπωση της παρ. 1 εδαφ. α` του άρθρου 1 του ν. 3860/2010 προκύπτει ότι το στοιχείο του δόλου αναφέρεται στην "περιέλευση" του οφειλέτη σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών. Επομένως, το στοιχείο του δόλου δύναται να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο ανάληψης της οφειλής όσο και κατά το χρόνο μετά την ανάληψη της τελευταίας. Ο δόλος πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά τον ίδιο τρόπο είτε είναι αρχικός είτε είναι μεταγενέστερος. Το κρίσιμο ζήτημα είναι το περιεχόμενο του δόλου και όχι ο χρόνος που αυτός εκδηλώθηκε. Στην περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3869/2010, ο οφειλέτης ενεργεί δολίως όταν με τις πράξεις ή παραλείψεις του επιδιώκει την αδυναμία των πληρωμών του ή προβλέπει ότι οδηγείται σε αδυναμία πληρωμών και δεν αλλάζει συμπεριφορά, αποδεχόμενος το αποτέλεσμα αυτό. Τέλος, όπως προκύπτει από την πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3869/2010, σύμφωνα με την οποία την ύπαρξη του δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής, το επιλαμβανόμενο της υποθέσεως δικαστήριο ερευνά την ύπαρξη του δόλου όχι αυτεπαγγέλτως, αλλά, όπως είναι αυτονόητο και για αυτό παραλείφθηκε στο νόμο, κατά πρόταση πιστωτή, ο οποίος πρέπει να προτείνει τον εν λόγω ισχυρισμό κατά τρόπο ορισμένο, ήτοι με σαφή έκθεση των γεγονότων που τον θεμελιώνουν (άρθρο 262 παρ. 1 ΚΠολΔ) και να τον αποδείξει (ΑΠ 735/2019 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 684/2019 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 427/2019 ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, ο Ν. 3869/2010 θεωρεί δεδομένη την έννοια του δόλου από τη γενική θεωρία του αστικού δικαίου. Στο πεδίο του τελευταίου ο δόλος, ως μορφή πταίσματος, προβλέπεται στη διάταξη 330 ΑΚ, με την οποία ορίζεται "ο οφειλέτης ενέχεται, αν δεν ορίσθηκε κάτι άλλο, για κάθε αθέτηση της υποχρέωσής του από δόλο ή αμέλεια, δική του ή των νόμιμων αντιπροσώπων του. Αμέλεια υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές". Η έννοια του δόλου, όπως γίνεται δεκτή στο πεδίο του αστικού δικαίου, συμπίπτει με εκείνη του άρθρου 27 § 1 ΠΚ. Η τελευταία αυτή διάταξη διακρίνει το δόλο σε άμεσο και ενδεχόμενο. Ορίζει δε ότι με άμεσο δόλο πράττει αυτός που "θέλει" την παραγωγή του εγκληματικού αποτελέσματος, καθώς και εκείνος που δεν επιδιώκει μεν αυτό, προβλέπει όμως ότι τούτο αποτελεί αναγκαία συνέπεια της πράξεώς του και, παρά ταύτα, δεν αφίσταται αυτής. Αντίθετα, με ενδεχόμενο δόλο πράττει εκείνος που προβλέπει το εγκληματικό αποτέλεσμα ως δυνατή συνέπεια της πράξεώς του και το "αποδέχεται". Ειδικότερα, από τη διατύπωση της παρ. 1 εδ. α’ του άρθρ. 1 του Ν. 3869/2010, προκύπτει ότι το στοιχείο του δόλου αναφέρεται στην "περιέλευση" του οφειλέτη σε κατάσταση γενικής και μόνιμης αδυναμίας πληρωμών. Στην περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010 ο οφειλέτης ενεργεί δολίως όταν με τις πράξεις ή παραλείψεις του επιδιώκει την αδυναμία των πληρωμών του ή προβλέπει ότι οδηγείται σε αδυναμία πληρωμών και δεν αλλάζει συμπεριφορά αποδεχόμενος το αποτέλεσμα αυτό. Ειδικότερα πρόκειται για τον οφειλέτη εκείνο ο οποίος καρπούται οφέλη από την υπερχρέωσή του με την απόκτηση κινητών ή ακινήτων, πλην όμως είτε γνώριζε κατά την ανάληψη των χρεών ότι είναι αμφίβολη η εξυπηρέτησή τους είτε από δική του υπαιτιότητα βρέθηκε μεταγενέστερα σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών. Επομένως, η συνεπεία του δόλου μόνιμη αδυναμία του οφειλέτη δεν είναι αναγκαίο να εμφανισθεί μετά την ανάληψη του χρέους, αλλά μπορεί να υπάρχει και κατά την ανάληψη αυτού, όταν δηλαδή ο οφειλέτης ήδη από την αρχή αναλαμβάνοντας το χρέος γνωρίζει ότι ενόψει των εισοδημάτων του και των εν γένει αναγκών του δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει. Περίπτωση ενδεχομένου δόλου συντρέχει όταν ο οφειλέτης συμφωνεί με ικανό αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων την απόλαυση μεγάλου αριθμού τραπεζικών προϊόντων προβλέποντας ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του, με βάση τις υφιστάμενες ή ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες, σε συνδυασμό με το ύψος των οφειλών του θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό. Αξίωση πρόσθετων στοιχείων για τη συγκρότηση του δόλου στο πρόσωπο του οφειλέτη κατά την ανάληψη του χρέους, όπως είναι η εξαπάτηση των υπαλλήλων του πιστωτικού ιδρύματος όπως επίσης και η παράλειψη του πιστωτικού ιδρύματος να προβεί στις αναγκαίες έρευνες της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα του νόμου (ΑΠ 153/2017, ΑΠ 286/2017). Από το συνδυασμό των προαναφερόμενων συνάγεται ότι για να είναι ορισμένη και επομένως παραδεκτή, κατά το άρθρο 262 ΚΠολΔ, η ένσταση της πιστώτριας Τράπεζας ότι ο οφειλέτης περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων των προς αυτήν χρηματικών οφειλών από άμεσο  δόλο, με την έννοια ότι γνώριζε από την αρχή ότι δεν θα εξυπηρετούσε τα δάνειά του αλλά προέβη σε δανεισμό  πρέπει να αναφέρει: α) τα τραπεζικά προϊόντα που ο οφειλέτης συμφώνησε και ύψος αυτών, β) το χρόνο που τα συμφώνησε, γ) τις οικονομικές δυνατότητες αυτού κατά το χρόνο δημιουργίας των οφειλών καθώς και ότι προέβλεπε ότι αυτές δεν θα μεταβάλλονταν και δ) ότι, με βάση τα ως άνω οικονομικά δεδομένα, γνώριζε ότι προβαίνει σε δανεισμό, στις υποχρεώσεις του οποίου δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί (ΑΠ  515/2018 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1174/2019 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 59/2021 ΝοΒ 2021.970). Εν προκειμένω η ενισταμένη «INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.» δεν εκθέτει α) ποιες ήταν οι οικονομικές δυνατότητες των αιτούντων κατά τον χρόνο δημιουργίας των οφειλών, αλλά ανέφερε μόνον ότι οι μηνιαίες δανειακές τους υποχρεώσεις ήταν 1.700 ευρώ, ενώ εργάζονταν μόνο ο αιτών με μηνιαίο εισόδημα 2.006 ευρώ, χωρίς να εκθέσουν τον χρόνο που αυτά έλαβαν χώρα, β) δεν εκθέτει ότι οι αιτούντες προέβλεπαν ότι οι οικονομικές τους δυνατότητες δεν θα μεταβληθούν και γ) δεν εκθέτει εάν οι αναφερόμενες πιστώσεις ήταν όλα τα τραπεζικά προϊόντα, που έλαβαν, καθώς στην αίτηση αναφέρεται και έτερο καταναλωτικό δάνειο που λήφθηκε από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», με αποτέλεσμα η ένσταση του άρθ. 1 παρ.1 του Ν 3869/2010 της κυρίως παρεμβαίνουσας να πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και Γ]  ισχυρίσθηκε ότι ασκεί την ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος, διότι  η κρινόμενη αίτηση εμφανώς υπερβαίνει τα όρια της καλής πίστεως και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος που είναι η προστασία των πράγματι υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και συνεπώς οι αιτούντες εμφανώς καταχρηστικά ζητούν την υπαγωγή της στις διατάξεις του ν. 3869/2010, αφού διέκοψαν προφανώς εσκεμμένα τις πληρωμές τους, ενώ διαθέτουν σταθερό μηνιαίο εισόδημα ύψους 2.245,94 ευρώ, το οποίο μάλιστα όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά αντιθέτως αυξήθηκε από τον χρόνο λήψης των δανείων και συνεπώς είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις , επιπλέον δε διαθέτουν σημαντική ακίνητη περιουσία. Επίσης ισχυρίσθηκε ότι οι αιτούντες σταμάτησαν τις καταβολές επιδιώκοντας προκλητικά την υπαγωγή του στις διατάξεις ενός νομού που σκόπευε στην ανακούφιση των πράγματι υπερχρεωμένων και όχι στην επιβράβευση της κακής πίστης όπως συμβαίνει αδιαμφισβήτητα στην επίδικη περίπτωση διότι τα οφειλόμενα ποσά είναι τέτοια που κατά την κοινή πείρα πρέπει να καταβληθούν κατά τους όρους της σύμβασης και όχι με διαγραφή των οφειλόμενων και μη αμφισβητούμενων ποσών. Ομως ο ισχυρισμός ότι , οι αιτούντες διέκοψαν προφανώς εσκεμμένα τις πληρωμές τους , ενώ διαθέτουν σταθερό μηνιαίο εισόδημα ύψους 2.245,94 ευρώ, το οποίο μάλιστα όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά αντιθέτως αυξήθηκε από τον χρόνο λήψης των δανείων και συνεπώς είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, αποτελεί άρνηση της προϋποθέσεως της υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν 3869/2010, ότι οι αιτούντες περιήλθαν σε κατάσταση μόνιμης και γενικής αδυναμίας πληρωμών και όχι ένσταση. Ο δε ισχυρισμός ότι οι αιτούντες εμφανώς καταχρηστικά ζητούν την υπαγωγή των χρεών τους στο Ν. 3869/2010, διότι τα οφειλόμενα ποσά είναι τέτοια που κατά την κοινή πείρα πρέπει να καταβληθούν κατά τους όρους της σύμβασης και όχι με διαγραφή τους και ταυτόχρονη διατήρηση αλώβητης της περιουσίας τους διότι τούτα είναι αντίθετα στο σκοπό του νόμου, δεν μπορεί να αποτελέσει περιεχόμενο της ενστάσεως καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος, διότι το άρθρο 281 προϋποθέτει ότι ο ενιστάμενος αποδέχεται την ύπαρξη του δικαιώματος του καθ’ου η ένσταση, το οποίο ασκεί καταχρηστικά (ΑΠ 394/2016 ΝΟΜΟΣ), όμως η παρεμβαίνουσα με τον ως άνω ισχυρισμό αρνείται την ύπαρξη του δικαιώματος των αιτούντων υπαγωγής των οφειλών τους στις διατάξεις του Ν 3869/10 και συνεπώς ο ισχυρισμός αυτός συνιστά επίσης  άρνηση της αιτήσεως. Επιπροσθέτως,  αορίστως εκφράζεται διότι θέτει ως βάση του ισχυρισμού της την κοινή πείρα,  χωρίς να περιλαμβάνει συγκεκριμένους ισχυρισμούς που να δικαιολογούν την δυνατότητα των αιτούντων προς καταβολή των οφειλομένων, όπως θα ήταν να αναφέρει τα εισοδήματά τους από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα πληρωμών. Συνεπώς απορριπτέοι τυγχάνουν και οι εν λόγω ισχυρισμοί ως ενστάσεις.

 

4. Από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντος που έγινε κατά την συζήτηση της 10-11-2021 και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδριάσεως, από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντος που έγινε κατά την συζήτηση της 10-6-2020 και περιέχεται στα υπ' αριθ. ./2021 πρακτικά συνεδριάσεως, από τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, χρήσιμα και για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών των μερών, από όσα είναι τοις πάσι γνωστά και από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο και συλλογή αποδεικτικού υλικού από το Δικαστήριο (ΑΠ 438/2019 ΝΟΜΟΣ), αποδείχθηκαν τα παρακάτω ουσιώδη πραγματικά περιστατικά : Ο αιτών, γεννηθείς το 1960 και η αιτούσα γεννηθείσα επίσης το 1960, τέλεσαν γάμο το έτος 1984, από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα τον Γεώργιο Νικολαΐδη που γεννήθηκε το 1985 και τον . που γεννήθηκε το 1987. Ο μεγάλος υιός των αιτούντων απέκτησε την δική του οικογένεια και οικονομική αυτοτέλεια, ενώ ο μικρότερος συνεχίζει να συνοικεί με τους αιτούντες, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του σε ΤΕΦΑΑ, εργάζεται σε εταιρία ταχυμεταφορών. Ο αιτών πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και λαμβάνει την αντίστοιχη φαρμακευτική αγωγή. Η αιτούσα πάσχει από υποθυρεοειδισμό και οζώδη βρογχοκήλη και τελεί υπό φαρμακευτική αγωγή. Παλαιά η αιτούσα διατηρούσε βιοτεχνία κατασκευής γυναικείων ενδυμάτων αρχικά με σύστημα φασόν και ακολούθως αναλαμβάνοντας την παράδοση ρούχων με αγοραστές και στη Γερμανία. Η έδρα ήταν στους Αντιφιλίππους και έφτασε να έχει προσωπικό έως 10 άτομα. Η επιχείρηση αυτή της αιτούσης ξεκίνησε το 1990 και έπαυσε τη δραστηριότητά της στις 30-6-2001 και με κέρδη κατά την τελευταία χρήση (2000) 4.579.751 δρχ. Η αιτούσα τακτοποίησε όλα τα χρέη της από τη βιοτεχνία έως το 2010 και συνεπώς η αιτούσα δεν έχει πτωχευτική ικανότητα. Ο αιτών εργάζονταν από το 1985 έως τον Φεβρουάριο 2020 στη ΔΕΗ με ετήσιες αποδοχές το 2006 ποσού 35.887,52 ευρώ  που αντιστοιχούν μηνιαίως σε 2.990,66 ευρώ, με ετήσιες αποδοχές το 2007 ποσού 35.404,12 ευρώ που αντιστοιχούν μηνιαίως σε 2.950,34 ευρώ, με ετήσιες αποδοχές το 2008 ποσού 39.707,31 ευρώ που αντιστοιχούν μηνιαίως σε 3.308,94 ευρώ, με ετήσιες αποδοχές το 2009 ποσού 43.615,49 ευρώ που αντιστοιχούν μηνιαίως σε 3.634,62 ευρώ, με ετήσιες αποδοχές το 2010 ποσού 37.227,35 ευρώ που αντιστοιχούν μηνιαίως σε 3.102,27 ευρώ, με ετήσιες αποδοχές το 2011 ποσού 33.724,39 ευρώ που αντιστοιχούν μηνιαίως σε 2.810,36 ευρώ, με ετήσιες αποδοχές το 2012 ποσού 29.139,6 ευρώ που αντιστοιχούν μηνιαίως σε 2.428,30 ευρώ, με ετήσιες αποδοχές το 2013 ποσού 27.796,20 ευρώ που αντιστοιχούν μηνιαίως σε 2.316,35 ευρώ, με ετήσιες αποδοχές το 2014 ποσού 27.166,42 ευρώ που αντιστοιχούν μηνιαίως σε 2.263,86 ευρώ, με ετήσιες αποδοχές το 2015 ποσού 29.033,26 ευρώ που αντιστοιχούν μηνιαίως σε 2.419,43 ευρώ, με ετήσιες αποδοχές το 2016 ποσού 30.287,66 ευρώ που αντιστοιχούν μηνιαίως σε 2.523,97 ευρώ, με ετήσιες αποδοχές το 2017 ποσού 28.643,54 ευρώ που αντιστοιχούν μηνιαίως σε 2.386,96 ευρώ, με ετήσιες αποδοχές το 2018 ποσού 30.211,90 ευρώ που αντιστοιχούν μηνιαίως σε 2.517,65 ευρώ. Ο αιτών τον Φεβρουάριο 2020 αποχώρησε από την εργασία του λόγω συνταξιοδότησης και από τον Αύγουστο 2021  η μηνιαία σύνταξή του είναι 1020 ευρώ και επιπλέον έλαβε εφάπαξ ασφαλιστική παροχή από τον Ε.Φ.Κ.Α. 55.962,68 ευρώ την οποία διατηρεί σε τραπεζικό λογαριασμό προκειμένου να διανεμηθεί στα πλαίσια της εκκαθάρισης . Η αιτούσα είναι συνταξιούχος με προσωρινή σύνταξη περί τα 384 ευρώ και η οριστική σύνταξη που θα λάβει σύντομα θα είναι υψηλότερη. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο αιτών έλαβε από την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»  ένα ανοιχτό δάνειο με πιστωτικό όριο έως 50.000 ευρώ και η δανειακή σύμβαση υπογράφηκε στις 5-10-2006 και με βάση την οποία οφείλει στην δανείστρια τράπεζα ποσό 38.195,20 ευρώ και επειδή το δάνειο αυτό δεν έχει εξασφάλιση εμπράγματη ή ειδικό προνόμιο έπαυσε να εκτοκίζεται από του χρόνου επιδόσεως της αιτήσεως στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»  ήτοι από 3-1-2018, ως ορίζεται με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010. Επιπλέον ο αιτών σύναψε με την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στις 19-3-2009 την υπ' αριθ. . σύμβαση καταναλωτικού δανείου 15.000 ευρώ με βάση την οποία οφείλει στην διάδοχο της δανείστριας «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», το ποσό των 14.931,72 ευρώ και επειδή το δάνειο αυτό δεν έχει εξασφάλιση εμπράγματη ή ειδικό προνόμιο έπαυσε να εκτοκίζεται από του χρόνου επιδόσεως της αιτήσεως στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»  ήτοι από 3-1-2018, ως ορίζεται με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010. Τέλος αμφότεροι οι αιτούντες ως συνοφειλέτες σύναψαν με την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»  την υπ' αριθ. . σύμβαση στεγαστικού δανείου 139.443 ελβετικών φράγκων με βάση την οποία οφείλουν στην διάδοχο της δανείστριας  «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», το ποσό των 179.091,57 ευρώ καθόσον η απαίτηση είναι εξασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια προσημείωσης υποθήκης, οπότε συνεχίζεται να εκτοκίζεται (άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010). Οι αιτούντες κατέβαλαν τις δόσεις του στεγαστικού δανείου από το 2007 που το έλαβαν έως το 2012, οπότε μετά την ανατροπή της ισοτιμίας ελβετικού φράγκου – ευρώ, εξ αιτίας της οποίας η μηνιαία δόση ανήλθε στα 900 ευρώ, αδυνατούσαν να ανταποκριθούν, οπότε κατέβαλαν μόνον μέρος της δόσης εκ 250 ευρώ, ελπίζοντας ότι θα υπήρχε βελτίωση της καταστάσεως, η οποία όμως δεν συνέβη. Περαιτέρω η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», μετά την γένεση της εκκρεμοδικίας από της υποβολής της υπό κρίση αιτήσεως, κατέστη ειδική διάδοχος της καθ’ης «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» στην έννομη σχέση, από την οποία απορρέουν από τις δύο απαιτήσεις εκ των επίδικων πιστωτικών συμβάσεων και επομένως τυγχάνει μοναδική δικαιούχος και εκδοχέας των εν λόγω απαιτήσεων. Ειδικότερα, δυνάμει της από 12.09.2019 συμφωνίας, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της ημεδαπής «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», και της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» με έδρα του Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός ., αριθμός μητρώου .) μεταβιβάστηκε από την πρώτη στην δεύτερη μέσω τιτλοποίησης απαιτήσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 και 13 του Ν.3156/2003, το  χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων από χορηγήσεις δανείων ή και πιστώσεων προς οφειλέτες των οποίων οι οφειλές ή κάποιες από τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες ή / και έχουν καταγγελθεί ή έχουν ρυθμισθεί. Η ως άνω συμφωνία καταχωρήθηκε την 16.09.2019 στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του Ν.2844/2000 του ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου ., στο Τόμο . και με αριθμό . σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 και 8 του Ν.3156/2003. Οπότε η “PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” κατέστη δικαιούχος των ένδικων απαιτήσεων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως ειδικός διάδοχος της τελευταίας. Οι απαιτήσεις από τις ένδικες ως άνω συμβάσεις έχουν καταχωρηθεί στον τόμο . αριθμό . των δημόσιων βιβλίων του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, με αριθμό καταχώρησης 290.166 σελίδα 8889.Με την από 12.09.2019 Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών απαιτήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 14 και 16 του Ν.3156/2003 (και της από 04.11.2019 σύμβασης, συμπληρωματικής της αρχικής, νομίμως δημοσιευμένη σε περίληψη με αρ. πρωτ. ./04.11.2019 διεπόμενης κατ’ αρ. 10 παρ. 8 ν. 31056/2003), ανατέθηκε η διαχείριση του ως άνω χαρτοφυλακίου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. Η ως άνω   σύμβαση καταχωρήθηκε στις 16.09.2019 στα δημόσια βιβλία του ενεχυροφυλακείου  Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου ./16.09.2019, στον Τόμο . και αριθμό .. Η εταιρεία με την επωνυμία «ALTERNATIVE FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» με διακριτικό τίτλο «ALTERNATIVE FINANCIAL SOLUTIONS Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π» συστάθηκε στις 16.09.2019 δυνάμει των διατάξεων του Ν.4354/2015 εποπτευόμενη και αδειοδοτούμενη νομίμως από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ δυνάμει της με αριθμό 326/2/17.09.2019 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3533/20.09.2019 ΦΕΚ. Στην ως άνω εταιρεία εισφέρθηκε σε είδος από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 17&1 του Ν.4548/2018 ο κλάδος διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η από 12.09.2019 Συμφωνία Διαχείρισης των ανωτέρω τιτλοποιημένων απαιτήσεων. Συνεπεία της ως άνω εισφοράς τροποποιήθηκε η από 12.09.2019 συμφωνία διαχείρισης με τη από 18.09.2019 μεταβολή του προσώπου του διαχειριστή, νομίμως επίσης δημοσιευθείσας με αριθμ. πρωτ. ./23.9.2019 στα ίδια ως άνω βιβλία του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών σε τόμο . και α/α . και δυνάμει του από 16.09.2019 πληρεξουσίου του συμβολαιογράφου Δουβλίνου . ορίστηκε νέος Διαχειριστής πληρεξούσιο των τιτλοποιημένων απαιτήσεων η εταιρεία με την επωνυμία «ALTERNATIVE FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» με διακριτικό τίτλο «ALTERNATIVE FINANCIAL SOLUTIONS Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π». Εν συνεχεία, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 1832581/05-11-2019 ανακοίνωσης του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών η ως άνω εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ALTERNATIVE FINANCIAL SOLUTIONS Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π», δυνάμει της από 23.10.2019 τροποποίησης του καταστατικού της μετονομάστηκε σε «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», με διακριτικό τίτλο "INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.".Ετσι η «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» με την ιδιότητά της ως μη δικαιούχου διάδικου και ως διαχειρίστριας και πληρεξούσιας  των απαιτήσεων των οποίων δικαιούχος τυγχάνει η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY»,  έχει έννομο συμφέρον ως προς την επίδικη έννομη σχέση και την άσκηση κυρίας παρεμβάσεως στην ανοιγείσα δίκη νομιμοποιούμενη κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 Ν. 4354/15. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο  αιτών έχει κατά ποσοστό 20% εξ' αδιαιρέτου κυριότητας και η αιτούσα έχει κατά ποσοστό 80% εξ' αδιαιρέτου κυριότητος επί μίας κατοικίας, που αποτελεί αυτοτελή οριζόντιο ιδιοκτησία, εμβαδού 104,60 τ.μ. και  ευρίσκεται στον 1ο ύπερθεν του ισογείου όροφο διωρόφου οικοδομής (ισόγειος όροφο και πρώτος όροφος), κτισμένης επί του υπ' αριθ. .οικοπέδου εκτάσεως 780 τ.μ. κειμένου στο Παλαιοχώρι Δήμου Παγγαίου με ποσοστό του διαμερίσματος  επί των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων μερών του ακινήτου 50%. Η κατοικία αυτή συνιστά την κύρια κατοικία των αιτούντων και είναι αντικειμενικής αξίας 24.336 ευρώ. Στην αιτούσα περιήλθε το ακίνητο αυτό κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα δυνάμει της υπ'αριθ. ./1992 αποδοχής κληρονομίας του συμβολαιογράφου Παγγαίου Αθανασίου Παπανδρέου που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Παγγαίου στον τόμο ., με αριθμό ., ενώ με το υπ'αριθ. ./2011 συμβόλαιο δωρεάς της συμβολαιογράφου Παγγαίου ., που μεταγράφηκε στις 30-12-2011 στα αυτά ως άνω βιβλία μεταγραφών στον τόμο . με αριθμό . , μεταβίβασε στον αιτούντα το ποσοστό που σήμερα έχει, δηλαδή 20 % εξ' αδιαιρέτου κυριότητος. O αιτών έχει στην κυριότητά του ακόμη μία αποθήκη για την οποία συστήθηκε κάθετη ιδιοκτησία - αποθήκη εμβαδού 98 τ.μ.,  με την αερίνη στήλη αυτής, που ευρίσκεται στο υπ'αριθ. . οικόπεδο εκτάσεως 895 τ.μ. του υπ'αριθ. . οικοδομικού τετραγώνου του οικισμού Αντιφιλίππων Καβάλας. Το ακίνητο αυτό περιήλθε στον αιτούντα δυνάμει της ως άνω ./1992 αποδοχής κληρονομίας, σε συνδυασμό με το υπ'αριθ. ./2002 συμβόλαιο σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας, γονικής παροχής  και δωρεάς της συμβολαιογράφου Παγγαίου ., που μεταγράφηκε στις 21-10-2002 στα αυτά ως άνω βιβλία μεταγραφών στον τόμο . με αριθμό .. Η αιτούσα στο Αγρόκτημα Παλαιοχωρίου Δήμου Παγγαίου, έχει α) ποσοστό 37,5% εξ' αδιαιρέτου κυριότητος από έναν αγρό  εκτάσεως 3.976 τ.μ. με αριθμό τεμαχίου . και  με αριθμό ταυτότητος ακινήτου , ως αποτυπώνεται στο οικείο φορολογικό έντυπο ., β) στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητά της έναν αγρό  εκτάσεως 1.126 τ.μ. με αριθμό τεμαχίου .  και με αριθμό ταυτότητος ακινήτου, ως αποτυπώνεται στο οικείο φορολογικό έντυπο ., γ) στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητά της έναν αγρό  εκτάσεως 3.532 τ.μ., με αριθμό τεμαχίου .  και με αριθμό ταυτότητος ακινήτου , ως αποτυπώνεται στο οικείο φορολογικό έντυπο . και δ) ποσοστό 50% εξ'αδιαιρέτου κυριότητος από έναν αγρό  εκτάσεως 2.593 τ.μ. με αριθμό τεμαχίου . και   με αριθμό ταυτότητος ακινήτου, ως αποτυπώνεται στο οικείο φορολογικό έντυπο .. Ο αιτών έχει επίσης στην κυριότητά του δύο Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, δηλαδή το υπ'αριθ. κυκλοφορίας ΚΒΗ ., εργοστασίου κατασκευής Volks Wagen, τύπου Passat, κυβισμού 1781 κ.ε., πρώτης κυκλοφορίας 2000, αξίας περί τα 2.500 ευρώ και  το υπ'αριθ. κυκλοφορίας ΑΗΖ ., εργοστασίου κατασκευής SUZUKI, τύπου Jimny, κυβισμού 1328 κ.ε., πρώτης κυκλοφορίας 2004, αξίας περί τα 4.500 ευρώ.

 

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, "Φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3588/2007 και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για την ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.". Σύμφωνα με τον σκοπό του νόμου, στη ρύθμιση του νόμου υπάγονται μόνο φυσικά πρόσωπα, και μάλιστα πρόσωπα που δεν ασκούν αυτοτελή οικονομική δραστηριότητα, που να τους προσδίδει την ιδιότητα του εμπόρου. Προσθέτως, υπάγονται στο Ν 3869/10 και όσοι ήταν μεν έμποροι, έπαψαν δε την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα, χωρίς κατά τον χρόνο της παύσεως της εμπορίας, να έχουν παύσει και τις πληρωμές τους (άρθρ. 2 παρ. 3 του Ν. 3588/2007-ΠτΚ). Ετσι εντάσσονται στο Ν. 3869/2010 και  όσοι συνέχισαν τις πληρωμές μετά την παύση της εμπορίας και μόνον αργότερα σε μεταγενέστερο δηλαδή χρόνο από την παύση, περιήλθαν σε αδυναμία πληρωμών (ΑΠ 610/2020 ΝΟΜΟΣ). Εν προκειμένω η αιτούσα έπαυσε μεν την εμπορική δραστηριότητά της 30-6-2001, αλλά συνέχισε κανονικά τις πληρωμές του και δεν έχει χρέη από την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Συνεπώς η αιτούσα κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως το 2017 αλλά και κατά τον χρόνο της συζητήσεως, δεν είχε πτωχευτική ικανότητα κατά τα αναφερόμενα στην παραπάνω μείζονα σκέψη και δικαιούται να υπαγάγει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, στην ρύθμιση του Ν. 3869/2010. Υπό τα ως άνω πραγματικά περιστατικά, αποδεικνύεται ότι αμφότεροι οι αιτούντες υπέστησαν μείωση των εισοδημάτων τους και σε συνδυασμό με την ηλικία και τις ασθένειές τους που συνεπάγεται δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως, προκύπτει ότι αδυνατούν μονίμως και γενικώς να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους που εισήγαγαν προς ρύθμιση. Το προταθέν από τους αιτούντες σχέδιο ρύθμισης των οφειλών τους δεν έγινε δεκτό από τους καθ’ων και κατά συνέπεια συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/10. Κατά το άρθ.8 παρ.2,εδάφιο α΄ του Ν 3869/2010 ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ.17 του άρθ.1 της Υποπαραγράφου Α4, της Παραγράφου Α του άρθ.2 του Ν 4336/2015 ( ΦΕΚ Α 94/14.08.2015), ορίζεται ότι «Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, αφού αφαιρέσει το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, όπως αυτές εκάστοτε προσδιορίζονται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δυνάμει του ν. 4224/2013 ή μέχρις ότου εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Έρευνα Οικονομικών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.) που διενεργεί κάθε χρόνο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέτη, διατάσσει την καταβολή μηνιαίως, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, του ποσού που απομένει με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών, συμμέτρως διανεμόμενου.».  Σύμφωνα με την τελευταία Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.) έτους 2020 που διενεργήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και δημοσιεύθηκε στις 29-9-2021, οι εύλογες μηνιαίες δαπάνες για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και ασθενών, ανέρχονται στα 1.589,34 ευρώ. Εν προκειμένω, επειδή τα περιουσιακά στοιχεία των αιτούντων δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο  θα πρέπει να εξετάσει εάν υπάρχει εισόδημα εκάστου των αιτούντων διαθέσιμο για τις επί τριετία μηνιαίες καταβολές του άρθρου 8 παρ.2 του Ν. 3869/2010. Όμως ενόψει του ότι το μηνιαίο ατομικό εισόδημα (στην εν λόγω διάταξη δεν γίνεται λόγος για οικογενειακό εισόδημα αλλά για το εισόδημα του αιτούντος) εκάστου των αιτούντων είναι κατώτερο του ως άνω ορίου των 1.589,34 ευρώ, διαπιστώνει ότι δεν απομένει ουδέν για τις επί τριετία μηνιαίες προς τους πιστωτές τους καταβολές, με αποτέλεσμα αυτές να πρέπει να ορισθούν μηδενικές. 

 

6. Περαιτέρω ενόψει του ότι οι αιτούντες ζήτησαν να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας τους, το  ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία τους, το Δικαστήριο οφείλει να κάνει δεκτό το  σχετικό  αίτημα ως ορίζεται στο άρθρο 9  παρ. 2 του Ν 3869/10, καθότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. Ειδικότερα α) το συγκεκριμένο ακίνητο των αιτούντων, που τους ανήκει κατά ποσοστό 20% εξ ‘αδιαιρέτου κυριότητας στον αιτούντα και κατά ποσοστό 80% εξ ‘αδιαιρέτου κυριότητος στην αιτούσα , δηλαδή μία κατοικία, που αποτελεί αυτοτελή οριζόντιο ιδιοκτησία, εμβαδού 104,60 τ.μ. και  ευρίσκεται στον 1ο  ύπερθεν του ισογείου όροφο διωρόφου οικοδομής (ισόγειος όροφο και πρώτος όροφος), κτισμένης επί του υπ'αριθ. . οικοπέδου εκτάσεως 780 τ.μ. κειμένου στο Παλαιοχώρι Δήμου Παγγαίου με ποσοστό του διαμερίσματος  επί των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων μερών του ακινήτου 50%, χρησιμεύει ως κύρια κατοικία τους β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό τους εισόδημα, εκ 1.404 ευρώ όχι μόνον δεν υπερβαίνει, αλλά υπολείπεται του ποσού  που προσδιορίσθηκε ως η εύλογη μηνιαία δαπάνη διαβίωσης στην πρόσφατη έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2020, προσαυξημένο κατά 70 %, ήτοι υπολείπεται των 2.701,87 ευρώ (1.589,34 Χ 70%)  γ) η αντικειμενική αξία των αξίας 24.336 ευρώ της κύριας κατοικίας των αιτούντων και ειδικότερα κατά το ποσό των 4.867,20 ευρώ που αντιστοιχεί στο ποσοστό 20% του αιτούντος και κατά το ποσό των  19.468,80 ευρώ που αντιστοιχεί στο ποσοστό της αιτούσης κατά το χρόνο συζήτησης, δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας για έγγαμο, δηλαδή δεν υπερβαίνει τα 220.000 ευρώ (άρθρο 9 παρ.2 του Ν. 3869/2010), δ) οι αιτούντες είναι συνεργάσιμοι δανειολήπτες, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, καθόσον τήρησαν τις ανειλημμένες από αυτούς υποχρεώσεις , εκτός από τον χρόνο που περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών και πάντως δεν αποδείχθηκε άλλως και ε) οι αιτούντες ευρίσκονται σε πραγματική αδυναμία πληρωμών. Περαιτέρω  σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν 3869/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α’ 152) και την κατ` εξουσιοδότηση αυτής υπ` αριθμόν 54/15-12-2015 (ΦΕΚ Β’ 2740/16-12-2015) απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία ισχύει για τις αιτήσεις που κατατίθενται από 1-01-2016, όπως η κρινομένη, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας των αιτούντων θα πρέπει να ορισθούν πρόσθετες καταβολές μέχρι τη συμπλήρωση ποσού, το οποίο δεν μπορεί κατ’ ανώτατο όριο, να είναι κατώτερο από το ποσό που θα λάμβαναν οι μετέχοντες πιστωτές του σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Συνεπώς κρίσιμο μέγεθος για τον προσδιορισμό του εν λόγω ποσού, καθίσταται η εμπορική αξία της κύριας κατοικίας, μειωμένη κατά τα έξοδα της εκτέλεσης. Στην προκειμένη περίπτωση, η εμπορική αξία του ακινήτου των αιτούντων ανέρχεται στα 34.355,44 ευρώ. Ένα τμήμα της κατοικίας των αιτούντων εμβαδού 74,52 τ.μ. κτίσθηκε πριν το 1923 και  το 1983 έγινε μία προσθήκη ενός τμήματος του ορόφου με εμβαδόν 34,76 τ.μ. Όμως κατά τον πλειστηριασμό του ακινήτου το ποσό, στο οποίο εκτιμάται ότι θα εκποιούνταν το ακίνητο αυτό των αιτούντων δεν κρίνεται ότι ανέρχεται στην προαναφερθείσα εμπορική αξία, αλλά στο ποσό των 25.000 ευρώ, καθόσον αφενός λόγω της πασίδηλης γενικής οικονομικής δυσπραγίας δεν υπάρχει ενδιαφέρον εν γένει και προσέλευση πλειοδοτών στους πλειστηριασμούς εκτός εάν πρόκειται για μειωμένη τιμή σε σχέση με την τιμή ελεύθερης αγοράς και αφετέρου επειδή πρόκειται για μικρό οικισμό και  υπάρχει απροθυμία αγοράς με πλειστηριασμό ακινήτου από συντοπίτες, με αποτέλεσμα να μειώνεται η τιμή πρώτης προσφοράς (βλ. και άρθ. 966 και 1003 παρ. 4 ΚΠολΔ). Έτσι κατά το άρθ. 995 παρ.1 εδάφιο τελευταίο του ΚΠολΔ, αφαιρουμένων δε των εξόδων αναγκαστικής εκτέλεσης (αμοιβές δικαστικού επιμελητή και συμβολαιογράφου, κόστος δημοσιεύσεων, αποζημιώσεις Υποθηκοφυλακείου κ.λπ.), που το Δικαστήριο εκτιμά σε 3.000 ευρώ, τελικώς το ποσό που θα λάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμού ανέρχεται σε 22.000 ευρώ (25.000 - 3.000), το οποίο  αποτελεί το υποχρεωτικό κατά το νόμο αντάλλαγμα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας των αιτούντων. Η χρονική διάρκεια αποπληρωμής θα πρέπει  να ανέλθει στους 156 μήνες, το δε ύψος της μηνιαίας δόσης θα πρέπει να ορισθεί στα 141 ευρώ (22.000 / 156). Οι μηνιαίες δόσεις θα καταβάλλονται την πρώτη εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός, και  θα ξεκινήσουν στις 1-7-2022. Οι απαιτήσεις των πιστωτών του αιτούντος θα ικανοποιηθούν σύμφωνα με το άρθ. 9 παρ. 2 του του  Ν. 3869/2010 ως ισχύει εν προκειμένω, δηλαδή έως και την τροποποίησή του με το άρθ. 14 παρ.1 του Ν 4346/2015, κατά το οποίο «Οι απαιτήσεις των πιστωτών ικανοποιούνται από τις καταβολές του οφειλέτη με βάση την παρούσα παράγραφο κατά αναλογική εφαρμογή των άρθρων 974 επ. ΚΠολΔ». Επομένως γίνεται αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 974 επ., 1007 του ΚΠολΔ περί διανομής του πλειστηριάσματος επί αναγκαστικού πλειστηριασμού σε περίπτωση μη επάρκειάς του, με βάση την ύπαρξη ή μη προνομίων για τις απαιτήσεις των πιστωτών, με την οποία συνδέεται το μέγεθος της ικανοποίησης κάθε κατηγορίας (γενικών ή ειδικών προνομιούχων και ανεγγύων) κατά την αναλογία και τον τρόπο που προβλέπεται από τα εν λόγω άρθρα. Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 976 του ΚΠολΔ «Οι απαιτήσεις που έχουν προνόμιο επάνω σε ορισμένο κινητό πράγμα ή σε ποσότητα χρημάτων κατατάσσονται με την ακόλουθη σειρά, εφόσον πρόκειται να διανεμηθεί το πλειστηρίασμα του πράγματος ή η ποσότητα χρημάτων, 1) οι απαιτήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για τη διατήρηση του πράγματος, 2) οι απαιτήσεις για τις οποίες υπάρχει ενέχυρο, 3) οι απαιτήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για την παραγωγή και τη συγκομιδή καρπών.», σύμφωνα με το άρθρο 1007 παρ. 1 του ΚΠολΔ που εφαρμόζεται στον πλειστηριασμό ακινήτων «Για την κατάταξη των δανειστών εφαρμόζονται τα άρθρα 975 έως 978, εκτός από την διάταξη του άρθρου 976 αρ. 3. Τη θέση των απαιτήσεων του άρθρου 976 αρ. 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 977Α, παίρνουν οι ενυπόθηκες απαιτήσεις. Η απαίτηση υπέρ της οποίας έχει εγγραφεί προσημείωση κατατάσσεται τυχαίως.». Εν προκειμένω θα πρέπει να εξειδικευθεί το ποσό των μηνιαίων δόσεων που θα καταβάλλει έκαστος των αιτούντων και ειδικότερα Α]  ως προς τον αιτούντα , που οφείλει σε δύο πιστώτριες, εκ των οποίων η «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (πρώην απαιτήσεις της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.») έχει μία απαίτηση με ειδικό προνόμιο του άρθρου 976 παρ. 3 του ΚΠολΔ, η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και η «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (πρώην απαιτήσεις της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.») έχουν από μία απαίτηση χωρίς εμπράγματη ασφάλεια ή ειδικό προνόμιο, θα πρέπει να εφαρμοσθεί  το άρθρο 977 παρ.3 εδάφιο τέταρτο του ΚΠολΔ κατά το οποίο  «Αν υπάρχουν απαιτήσεις του άρθρου 976 και μη προνομιούχες απαιτήσεις, οι πρώτες ικανοποιούνται έως το ενενήντα τοις εκατό (90%) και οι δεύτερες έως το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού του πλειστηριάσματος, που πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές συμμέτρως.». Επομένως η εξασφαλισμένη απαίτηση της «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» ανέρχεται στα 179.091,57 ευρώ θα πρέπει να ικανοποιηθεί έως το 90 % του ανταλλάγματος των 4.400 ευρώ (22.000 Χ 20%), προς την οποία επομένως θα πρέπει ο αιτών να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 25,38 ευρώ (4.400 / 156 = 28,20 και 28,20 Χ 90% = 25,38 ευρώ), ενώ α) η μη εξασφαλισμένη απαίτηση της «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που ανέρχεται στα 14.931,72 ευρώ θα  πρέπει να ικανοποιηθεί συμμέτρως  στο 10 % του ανταλλάγματος των 4.400 ευρώ για την οποία επομένως θα πρέπει ο αιτών να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 0,80 ευρώ [4.400 / 156 = 28,20 και 28,20 Χ 10% = 2,82 ευρώ και μετά το σύμμετρο υπολογισμό της καταβολής με την επίσης μη εξασφαλισμένη απαίτηση της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» 0,80 ευρώ] και β) η μη εξασφαλισμένη απαίτηση της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» που ανέρχεται στα 38.195,20 ευρώ θα  πρέπει να ικανοποιηθεί συμμέτρως στο 10 % του ανταλλάγματος των 4.400 ευρώ για την οποία επομένως θα πρέπει ο αιτών να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 2,02 ευρώ [4.400 / 156 = 28,20 και 28,20Χ 10% = 2,82 ευρώ και μετά το  σύμμετρο υπολογισμό της καταβολής με την επίσης μη εξασφαλισμένη απαίτηση  της « ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» 2,02 ευρώ]. Τελικώς δε ο αιτών προς την «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» θα πρέπει να καταβάλλει μηνιαίως 26,18 ευρώ (25,38 + 0,80) και προς την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» 2,02 ευρώ και Β]  ως προς την αιτούσα, που οφείλει μόνον στην «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (πρώην απαιτήσεις της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.») ποσό 179.091,57 ευρώ θα πρέπει να ικανοποιηθεί στο 100 % του ανταλλάγματος των 17.600 ευρώ (22.000 Χ 80%), προς την οποία επομένως θα πρέπει η αιτούσα να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 112,80 ευρώ (17.600 / 156). Οι καταβολές προς την «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY»  μπορούν να γίνονται προς την ως άνω  κυρίως παρεμβαίνουσα, διότι η με την σύμβαση διαχείρισης του άρθρου 10 παρ.14 Ν 3156/2003, ανέλαβε μεταξύ άλλων και την είσπραξη των απαιτήσεων που διαχειρίζεται. Ο εκτοκισμός της μηνιαίας δόσεως, θα γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής χωρίς ανατοκισμό, και θα περιλαμβάνεται και θα υπολογίζεται εντός του οφειλομένου ποσού εκάστης μηνιαίας καταβολής, δηλαδή δεν θα επαυξάνει το ως άνω  ορισθέν ποσό της μηνιαίας καταβολής και  θα γίνεται από την εισπράττουσα μόνον λογιστικώς, χωρίς να εισπράττεται ως επιπρόσθετο ποσό. 

 

7.  Για  τη διαδικασία εκποίησης δεν περιέχεται ειδική ρύθμιση στο Ν. 3869/2010. Οι διατάξεις πλειστηριασμού που προβλέπει ο πτωχευτικός κώδικας, δεν θα πρέπει να τύχουν, εν προκειμένω, εφαρμογής  διότι : α) ο νόμος κάνει λόγο για «πρόσφορη εκποίηση» (άρθ.9 παρ.2, εδάφιο πρώτο του Ν. 3869/2012) και όχι για διαδικασίες πλειστηριασμού, β) η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του πτωχευτικού κώδικα ρητά επιφυλάσσεται, κατά το στάδιο της ρευστοποιήσεως, μόνο ως προς τον σύνδικο (άρθ.9 παρ.2, εδάφιο δεύτερο του Ν 3869/2012) και γ) η διαδικασία πλειστηριασμού που προβλέπει ο ΠτΚ αναθέτει σημαντικό ρόλο και στον εισηγητή πτωχεύσεως, πρόσωπο το οποίο δεν προβλέπεται στη διαδικασία της ρύθμισης των οφειλών του Ν. 3869/2010. Επομένως ο εκκαθαριστής, ο οποίος θα διοριστεί από το Δικαστήριο, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ. 9 του Ν. 3869/2010 θα πρέπει να προβαίνει στην εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων που του υποδεικνύει το Δικαστήριο, χωρίς τις προϋποθέσεις του εκούσιου πλειστηριασμού, με απόλυτη ελευθερία κινήσεων αλλά πάντα στα πλαίσια που θα του ορίσει το Δικαστήριο (εδάφιο τρίτο παρ.1, άρθ.9 του Ν. 3869/2010) και ιδίως  ως προς την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου και το ελάχιστο τίμημα (Ειρ Πατρ 175/2020 ΝΟΜΟΣ, ΕιρΘεσσ 2450/2012 αδημ.). Συνακόλουθα, εν προκειμένω θα πρέπει να διορισθεί ο εκκαθαριστής, που αναφέρεται στο διατακτικό, ο οποίος, κατά τη κρίση του Δικαστηρίου, θα πρέπει να έχει την ιδιότητα του Δικηγόρου ενόψει  των πρόσφορων προς εκποίηση  ακινήτων των αιτούντων, όπως ορίζονται στο διατακτικό. Επίσης αποδείχθηκε ότι ο αιτών έλαβε εφάπαξ ασφαλιστική παροχή από τον Ε.Φ.Κ.Α. ποσού 55.962,68 ευρώ την οποία διατηρεί σε τραπεζικό λογαριασμό και από το οποίο θα πρέπει ο εκκαθαριστής να διανείμει ποσό 50.000 ευρώ προκειμένου να διατεθεί για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και το υπόλοιπο θα αφεθεί στην διάθεση του αιτούντος, ενόψει των υπέρμετρων αυξήσεων στις τιμές βασικών αγαθών όπως του ηλεκτρικού ρεύματος, της ηλικίας τους και των ασθενειών τους προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Ο Εκκαθαριστής, αφού ειδοποιηθεί από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου, θα εκτελεί τα νόμιμα καθήκοντά του και ιδίως 1) θα προβεί σε ελεύθερη εκποίηση των ακινήτων των αιτούντων με τίμημα  όχι κατώτερο των 4/5 των τρεχουσών κατά τον χρόνο της πωλήσεως αξιών παρόμοιων ακινήτων της περιοχής. Ο εκκαθαριστής θα πρέπει να ερευνήσει εάν υπάρχουν και άλλα ακίνητα των αιτούντων εκτός από όσα αναφέρονται στην παρούσα, ώστε να προβεί στην εκποίησή τους, αρκεί να ανήκαν σε αυτούς έως την έκδοση της παρούσης. Το τίμημα θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου. Επίσης θα πρέπει ο εκκαθαριστής να προβεί στην ελεύθερη εκποίηση  του αυτοκινήτου του αιτούντος με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΖ 8117 και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να παραδοθούν τα κλειδιά στον εκκαθαριστή, ο οποίος δύναται να αναθέσει την πώληση σε επιχείρηση πώλησης αυτοκινήτων και να το παραδώσει στην επιχείρηση αυτή προς πώληση ή να αναρτήσει πωλητήρια αγγελία στο διαδίκτυο και γενικά να ενεργήσει με οποιονδήποτε  τρόπο θεωρεί πρόσφορο για την επίτευξη της εκποίησης. Ο εκκαθαριστής δύναται να αναθέσει σε μεσίτες την εντολή ανεύρεσης αγοραστών και να αναρτήσει σε σχετικές ιστοσελίδες πωλητήρια αγγελία. 2) Σε περίπτωση ανεύρεσης αγοραστή, θα υπογράψει τις σχετικές μεταβιβαστικές πράξεις έκαστος των αιτούντων για το ακίνητό του και σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή αρνήσεώς τους, θα μπορεί να τους εκπροσωπήσει και να τις υπογράψει ο εκκαθαριστής για λογαριασμό εκάστου μετά από έκδοση πράξης του Ειρηνοδίκη που θα πιστοποιεί την απουσία, το κώλυμα ή την άρνηση με την παρακάτω διαδικασία που αναφέρεται στην παρακάτω υπ’ αριθ. 7 παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου 7. Ο εκκαθαριστής οφείλει να επιδώσει με δικαστικό επιμελητή στο Δημόσιο τουλάχιστον 20 ημέρες μετά την κατάρτιση της μεταβιβαστικής πράξης αντίγραφο αυτής, με την μνεία στο διαβιβαστικό έγγραφο να αναγγείλει το Δημόσιο τυχόν απαιτήσεις του το αργότερο μέχρι της ημέρας  σύνταξης του πίνακα διανομής. Η προθεσμία αναγγελίας αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 1η έως 31η   Αυγούστου (άρθ. 153 παρ.1 σε συνδυασμό με  άρθρο 15 Ν 3869/10). 3) Μετά την είσπραξη του τιμήματος, θα προβεί στην κατάρτιση του πίνακα διανομής (άρθ.9 παρ.1 του Ν 3869/2010) κατά τους όρους του ΚΠολΔ. Η φύλαξη των χρημάτων από την είσπραξη έως την διανομή θα γίνεται στον ειδικό έντοκο τραπεζικό λογαριασμό του άρθρου 144 του Ν 4738/2020. 3) Με άδεια του Ειρηνοδίκη μπορεί ο εκκαθαριστής να προβεί και σε προσωρινές διανομές, δηλαδή μετά από την εκποίηση εκάστου ακινήτου. Από το προϊόν της εκποιήσεως, συνήθως από το τίμημα, προαφαιρούνται τα ποσά που απαιτούνται για την ικανοποίηση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας και λοιπών εξόδων. Ο εκκαθαριστής θα συντάσσει πίνακα κατάταξης για κάθε προσωρινή διανομή, στον οποίο αναφέρει το ποσό ικανοποίησης κάθε απαίτησης από τη συγκεκριμένη προσωρινή διανομή, καθώς και τα προαφαιρούμενα ποσά και σχετική αιτιολογία. Ο πίνακας κατάταξης υποβάλλεται στον Ειρηνοδίκη, ο οποίος τον κηρύσσει εκτελεστό και παραγγέλλει με την πράξη του την δημοσίευση του πίνακα στον εκκαθαριστή με καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 213 του Ν. 4738/2020 και σε περίπτωση που δεν έχουν ρυθμισθεί ακόμη οι λεπτομέρειες καταχώρησης στην περίπτωση του Ν 3869/10 η δημοσίευση θα γίνεται μόνον με ανάρτηση στον πίνακα του δικαστηρίου (άρθρα 84, 156 παρ.3,  167 παρ.1 και 2, 213 και 241 του Ν. 4738/2020 σε συνδυασμό με άρθρο 15 του Ν. 3869/2010). Οι απαιτήσεις των πιστωτών ικανοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΠολΔ (τελευταίο εδάφιο παρ. 2 του άρθ. 9 του Ν. 3869/2010). Ο εκκαθαριστής σε κάθε περίπτωση κατάρτισης πίνακα διανομής δικαιούται να περιλάβει στον πίνακα και να υπολογίσει αντιμισθία για τις μέχρι τότε εργασίες του σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων και λοιπές διατάξεις που θα προσδιορίζεται με πράξη του Ειρηνοδίκη (άρθ. 149 παρ.1, 241 παρ.1 Ν. 4738/2020 σε συνδυασμό με άρθ. 15του Ν. 3869/2010). Ο πίνακας διανομής θα αναρτάται σε κάθε περίπτωση και  στο Ειρηνοδικείο Καβάλας, το οποίο θα βεβαιώνει επί του πίνακα την ημέρα αναρτήσεως και ακολούθως εφόσον κηρύσσεται εκτελεστός θα αποστέλλεται από τον εκκαθαριστή με δικαστικό επιμελητή με έξοδα του προϊόντος της εκποιήσεως  στους πιστωτές, ώστε να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις τους με την ανακοπή του άρθ. 168 του Ν 4738/20, εντός δέκα ημερών είτε από την καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας είτε από την επομένη της επιδόσεως του πίνακα με τον δικαστικό επιμελητή. Εάν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες ασκήσεως ανακοπών τότε ο εκκαθαριστής θα  προβαίνει αμέσως στην διανομή του προϊόντος της εκποιήσεως και κάθε άλλου ποσού που μέχρι τότε θα έχει εισπραχθεί και θα προέρχεται από την διαχείριση των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, αφού αφαιρέσει προηγουμένως  την αντιμισθία  του και τα έξοδα, 4) Ενεργεί, μέχρις εκποιήσεως, κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης  των εκποιουμένων πραγμάτων, όπως εισπράττει τυχόν μισθώματα για διανομή προς τους πιστωτές. Επίσης ο εκκαθαριστής θα διανείμει στην «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» και στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» το ποσό των 50.000 ευρώ από την εφάπαξ ασφαλιστική παροχή του αιτούντος και προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να διαταχθεί ο αιτών να καταβάλλει το ποσό αυτό στον εκκαθαριστή, ώστε να το καταθέσει στον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 144 Ν. 4738/20 προς φύλαξη έως της διανομής. Η διανομή του χρηματικού ποσού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΠολΔ (άρθρο 9 παρ.1 του Ν. 3869/2010) σύμφωνα με τον προεκτεθέντα κανόνα 90% για την εξασφαλισμένη εμπραγμάτως απαίτηση της «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» και 10% για τις μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και της PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», οι οποίες θα ικανοποιηθούν συμμέτρως από το 10%. Όμως η οφειλή της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»  θα πρέπει να υπολογισθεί εκ νέου από τον εκκαθαριστή, με βάση την κίνηση του λογαριασμού της ρυθμιστικής συμβάσεως υπ' αριθ. ./2-8-2019   που θα λάβει από την τράπεζα, ώστε να αφαιρεθεί το ποσό των καταβολών αυτών από το διαπιστωμένο ως οφειλή από το δικαστήριο ήτοι να αφαιρεθεί από το ποσό των 38.195,20 ευρώ ώστε η διανομή του ποσού της εφάπαξ καταβολής να μη υπερβεί τυχόν τα οφειλόμενα προς την τράπεζα. Σημειωτέον ότι για το σκοπό αυτό, για να βρεθεί το οφειλόμενο ποσό κατά τον χρόνο της διανομής προς την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»,  από το ποσό των 38,195,20 ευρώ θα πρέπει να αφαιρεθεί επίσης  i.  το ποσό των 600 ευρώ που ήδη κατέβαλε ο αιτών με τις προσωρινές καταβολές δυνάμει της από 16-7-2018 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκου Κ. Παπαδοπούλου που επισυνάπτεται στην αίτηση. Για το λόγο αυτό θα διαταχθεί η τράπεζα να παραδώσει την κίνηση του εν λόγω λογαριασμού στον εκκαθαριστή και ii. κάθε ποσό που θα έχει καταβάλλει ο αιτών με βάση της παρούσα έως την  ημέρα της διανομής. 5) Εκπροσωπεί έκαστο των αιτούντων στα Δικαστήρια και ενώπιον πάσης αρχής (Εφορία, κτηματολόγιο, Δήμο Καβάλας, κ.λπ.) και παντός τρίτου  για τα ζητήματα που αφορούν στην διαχείριση και στην εκποίηση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος και γενικώς σχετικώς στα  καθήκοντα που του ανατέθηκαν με την παρούσα. 6) Κατ’ άρθρο 85 παρ. 1 του Ν 4738/2020 ορίζεται «Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, με επιμέλεια του συνδίκου ή του ενυπόθηκου δανειστή, καταχωρείται ατελώς στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο, στο οποίο έχουν καταχωρηθεί εμπράγματα δικαιώματα του οφειλέτη επί ακινήτων.» και συνεπώς ο εκκαθαριστής πρέπει να επιμεληθεί την εγγραφή της παρούσας απόφασης ατελώς στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο ή υποθηκοφυλακείο στα οικεία φύλλα των προς εκποίηση ακινήτων δαπάνες του αιτούντος. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 παρ.8 του Ν 4738/2020 έκαστος των αιτούντων εντός προθεσμίας τριών μηνών θα πρέπει να παρακαταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ του εκκαθαριστή έως 1-9-2022 από ποσό 180 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της εκκαθαρίσεως και ιδίως για την ως άνω εγγραφή και ακολούθως το γραμμάτιο παρακαταθήκης να το παραδώσει στην γραμματεία του δικαστηρίου για να παραδοθεί στον εκκαθαριστή. Τούτο θα πρέπει να διαταχθεί επ’ απειλή των ποινών του άρθρου 136 του Ν. 4738/2020 που θα εξειδικευθούν κατά περίπτωση με πράξη του Ειρηνοδίκη. Ειδικότερα κατά το άρθρο 136 του Ν. 4738/2020 «1. Αν ο οφειλέτης αρνείται να εμφανιστεί ενώπιον του συνδίκου ή του εισηγητή και να παρουσιάσει και παραδώσει βιβλία ή αρχεία ή έγγραφα αναγκαία για την πτωχευτική διαδικασία και εφόσον είχε νομίμως ειδοποιηθεί τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την ημέρα εμφάνισης, ο εισηγητής επιβάλλει σε αυτόν ποινή τάξεως από πεντακόσια (500) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ - ΤΑΝ) που εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Μετά τη δεύτερη, χωρίς αποτέλεσμα, ειδοποίηση εμφάνισης του οφειλέτη, ο εισηγητής μπορεί να προβεί στην αποστολή έκθεσης κατ’ αυτού για απείθεια κατά τη διάταξη του άρθρου 169 του Ποινικού Κώδικα στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών. 2. Ο εισηγητής μπορεί να διατάξει τα αναγκαία κατά την κρίση του μέτρα, προς εξασφάλιση της παρουσίας του οφειλέτη και σύμπραξης του, όπου απαιτείται, κατά την πτωχευτική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης προσαγωγής του, ενεργών κατά το άρθρο 231 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 3. Εφόσον τρίτα πρόσωπα έχουν αντίγραφα ή πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, καλούνται από τον εισηγητή να τα παραδώσουν και, σε περίπτωση που αρνούνται να το πράξουν, ο εισηγητής μπορεί να προβεί στην αποστολή έκθεσης κατ’ αυτών στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών για υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο 222 ΠΚ).». 7) Για οποιοδήποτε ζήτημα της εκκαθάρισης  που είτε  δεν ρυθμίζεται με την παρούσα απόφαση, είτε ρυθμίζεται αλλά προκαλείται κάποια δυσλειτουργία ή σοβαρή καθυστέρηση κατά την διαδικασία  ή προκαλείται βλάβη στο σκοπό της πρόσφορης εκποιήσεως, όπως για τον καθορισμό διαφορετικής τιμής εκποιήσεως, ο εκκαθαριστής ή η αιτούσα, δύνανται με απλή αίτηση  προς τον Ειρηνοδίκη να ζητούν την ρύθμιση  του ζητήματος. Ο Ειρηνοδίκης αφού εξετάσει ελεύθερα το ζήτημα και εφόσον το κρίνει απαραίτητο, μετά από κλήση των μερών, θα εκδίδει πράξη του με την οποία θα το ρυθμίζει κατά την ελεύθερη κρίση του και 8)  Η εκκαθάριση περατώνεται είτε με την εκποίηση όλων των πρόσφορων προς εκποίηση ακινήτων του αιτούντος και τη διανομή του προϊόντος των εκποιήσεων στους πιστωτές, είτε  με την παύση των εργασιών της λόγω της έλλειψης ενεργητικού σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 191 του Ν. 4738/20 (όταν οι εργασίες της εκκαθάρισης δεν μπορούν να εξακολουθήσουν, λόγω έλλειψης των αναγκαίων χρημάτων ή ευχερώς ρευστοποιήσιμης περιουσίας, το Ειρηνοδικείο, μετά από έκθεση του Ειρηνοδίκη και  αφού ακούσει τον εκκαθαριστή, μπορεί, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, του πιστωτή ή του συνδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, να κηρύξει την παύση των εργασιών της πτώχευσης).Σε κάθε περίπτωση η εκκαθάριση περατώνεται μετά από την παρέλευση πέντε (5) ετών από την έκδοση της παρούσης αποφάσεως οπότε και επέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση τα εξής, i) περατώνεται η εκκαθάριση, ii) αίρεται η εκκαθαριστική-πτωχευτική απαλλοτρίωση και iii) o αιτών οφειλέτης αναλαμβάνει τη διοίκηση της περιουσίας του (άρθρα 189 και 191 του Ν. 4738/20 σε συνδυασμό με άρθρο 15 του Ν. 3869/2010).

 

Κατ’ ακολουθίαν, η αίτηση θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, απορριπτομένων των ενστάσεων και θα πρέπει να ρυθμιστούν οι οφειλές των αιτούντων κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό. Επίσης θα πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία των αιτούντων και επειδή υπάρχει πρόσφορη προς ρευστοποίηση περιουσία εκάστου των αιτούντων, θα πρέπει να διαταχθεί εκποίηση και να ορισθεί εκκαθαριστής και τα λοιπά νόμιμα που αναφέρονται στο διατακτικό. Το αυτοκίνητο του αιτούντος υπ' αριθ. κυκλοφορίας ΚΒΗ ., δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση.  Δικάσιμος για την διερεύνηση περιπτώσεως επαναπροσδιορισμού των μηδενικών καταβολών, δεν θα ορισθεί διότι δεν αναμένεται μεταβολή των εισοδημάτων των αιτούντων.  Τέλος, επειδή δεν επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στην παρούσα (άρθρο 14 του Ν. 3869/2010) δεν θα ορισθεί το σχετικό παράβολο, ενώ δικαστική δαπάνη δεν  θα επιδικασθεί σύμφωνα με  τις επιταγές του άρθ.  8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την υπ’αριθ. ./27-12-2017 αίτηση και την προφορικώς ασκηθείσα κατά την συζήτηση κύρια παρέμβαση, α) ως προς την αίτηση,  αντιμωλία των αιτούντων και ερήμην των δύο καθ’ων πιστωτριών και β) ως προς την κύρια παρέμβαση,  αντιμωλία των αιτούντων - καθ’ων η κύρια παρέμβαση, αντιμωλία  της κυρίως παρεμβαίνουσας και ερήμην της καθ’ης η κύρια παρέμβαση «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ότι έκρινε απορριπτέο.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση και την κύρια παρέμβαση.

 

ΟΡΙΖΕΙ ότι, κατ’ άρθ. 8 παρ.2 του Ν 3869/2010, έκαστος των αιτούντων θα καταβάλλει προς την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»  και προς την κυρίως παρεμβαίνουσα για την «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», επί 36 συνεχόμενους μήνες,  μηδενικές δόσεις κάθε πρώτη εργάσιμη ημέρα εκάστου ημερολογιακού μηνός, με έναρξη των καταβολών την 1-7-2022,

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ  α) την εκποίηση  όλων των ακινήτων των αιτούντων, δηλαδή : i. της αποθήκης εμβαδού 98 τ.μ.,  με την αερίνη στήλη αυτής, που ευρίσκεται στο υπ' αριθ. . οικόπεδο εκτάσεως 895 τ.μ. του υπ'αριθ. . οικοδομικού τετραγώνου του οικισμού Αντιφιλίππων Καβάλας και ανήκει στον αιτούντα, ii. ποσοστό 37,5% εξ' αδιαιρέτου κυριότητος της αιτούσης, από έναν αγρό  εκτάσεως 3.976 τ.μ.  με αριθμό τεμαχίου ., κειμένου στο αγρόκτημα Παλαιοχωρίου, Δήμου Παγγαίου, iii. τον αγρό  εκτάσεως 1.126 τ.μ. με αριθμό τεμαχίου . που ανήκει στην αιτούσα, κειμένου στο αγρόκτημα Παλαιοχωρίου, Δήμου Παγγαίου, iv. τον αγρό  εκτάσεως 3.532 τ.μ. με αριθμό τεμαχίου ., που ανήκει στην αιτούσα, κειμένου στο αγρόκτημα Παλαιοχωρίου Δήμου Παγγαίου και v. ποσοστό 50% εξ'αδιαιρέτου κυριότητος της αιτούσης από έναν αγρό  εκτάσεως 2.593 τ.μ.  με αριθμό τεμαχίου ., κειμένου στο αγρόκτημα Παλαιοχωρίου Δήμου Παγγαίου, β) την εκποίηση των ακινήτων που τυχόν δεν περιλήφθηκαν στην παρούσα, αλλά ανήκουν στους αιτούντες κατά οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, μέχρι τον χρόνο  δημοσίευσης της παρούσης, γ) την εκποίηση  του αυτοκινήτου του αιτούντος με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΖ . και δ) την διανομή ποσού 50.000 ευρώ από την ασφαλιστική παροχή που έλαβε ο αιτών.

 

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση των ακινήτων, το ακίνητο της  κύριας κατοικίας των αιτούντων, ήτοι ποσοστό 20% εξ' αδιαιρέτου κυριότητας του αιτούντος και ποσοστό 80% εξ' αδιαιρέτου κυριότητος της αιτούσης της κατοικίας, που αποτελεί αυτοτελή οριζόντιο ιδιοκτησία, εμβαδού 104,60 τ.μ. και  ευρίσκεται στον 1ο  ύπερθεν του ισογείου όροφο διωρόφου οικοδομής που αποτελείται από  ισόγειο όροφο και πρώτο όροφο, κτισμένης επί του υπ' αριθ. . οικοπέδου εκτάσεως 780 τ.μ. κειμένου στο Παλαιοχώρι Δήμου Παγγαίου με ποσοστό του διαμερίσματος  επί των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων μερών του ακινήτου 50%, όπως εξειδικεύεται περαιτέρω στο αιτιολογικό μέρος της παρούσης.

 

ΟΡΙΖΕΙ, κατ’ άρθ. 9 παρ.2 του Ν 3869/2010,

 

Α] ότι για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του, ο αιτών θα καταβάλλει την πρώτη εργάσιμη ημέρα εκάστου ημερολογιακού μηνός  και επί 156 συνεχομένους μήνες, με έναρξη από 1-7-2022:

α) το ποσό των 26,18 ευρώ προς την κυρίως παρεμβαίνουσα για την «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY»,

β) το ποσό των 2,02  ευρώ προς την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»,  

 

Β] ότι για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, η αιτούσα θα καταβάλλει την πρώτη εργάσιμη ημέρα εκάστου ημερολογιακού μηνός  και επί 156 συνεχομένους μήνες, με έναρξη από 1-7-2022  το ποσό των 112,80 ευρώ προς την κυρίως παρεμβαίνουσα για την «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY».

 

Ο εκτοκισμός εκάστης μηνιαίας δόσεως για αμφοτέρους τους αιτούντες, θα γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής, χωρίς ανατοκισμό, και ο τόκος θα περιλαμβάνεται εντός του ως άνω οφειλομένου προς κάθε πιστώτρια ποσού μηνιαίας καταβολής, δηλαδή δεν θα επαυξάνει το ως άνω  ορισθέν ποσό της μηνιαίας καταβολής και  ο εκτοκισμός θα γίνεται από την εισπράττουσα λογιστικώς, χωρίς να εισπράττεται ως επιπρόσθετο ποσό. 

 

ΟΡΙΖΕΤΑΙ εκκαθαριστής η ., δικηγόρος Καβάλας, με καθήκοντα τα καθορισμένα στο κεφάλαιο υπό στοιχείο ¨7¨ του αιτιολογικού της παρούσης προκειμένου να επιμεληθεί την εκποίηση των ακινήτων των αιτούντων, την εκποίηση  του αυτοκινήτου του αιτούντος με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΖ . και την διανομή στις πιστώτριες των 50.000 ευρώ από την ασφαλιστική παροχή που έλαβε ο αιτών.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ έκαστο των αιτούντων, επ’ απειλή των ποινών του άρθρου 136 του Ν. 4738/2020 που θα εξειδικευθούν κατά περίπτωση με πράξη του Ειρηνοδίκη,

α) να υποβοηθεί τον εκκαθαριστή  στο έργο του παρέχοντάς του κάθε απαραίτητη πληροφορία και έγγραφο που έχει στην κατοχή του, αλλά και πρόσβαση σε κάθε απαραίτητο στοιχείο προς εκπλήρωση των σκοπών της εκποιήσεως,

β) να καταθέσει έως 1-9-2022 στο Ταμείο Παρακαταθηκών  και Δανείων Καβάλας από ποσό 180 ευρώ, υπέρ του εκκαθαριστή για τα πρώτα έξοδα της εκκαθαρίσεως και στη συνέχεια να καταθέσει το γραμμάτιο παρακαταθήκης στην Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Παγγαίου προκειμένου να παραδοθεί στον εκκαθαριστή,

γ) να υπογράψει κάθε μεταβιβαστική της κυριότητος συμβολαιογραφική σύμβαση, που θα καταρτιστεί σε εκτέλεση της παρούσης, κατά τα οριζόμενα στο αιτιολογικό της και σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή αρνήσεώς του, θα μπορεί να την εκπροσωπήσει και να υπογράψει τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβιβάσεως ο εκκαθαριστής για λογαριασμό της μετά από έκδοση πράξης του Ειρηνοδίκη που θα πιστοποιεί την απουσία, το κώλυμα ή την άρνηση με την διαδικασία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 7 παράγραφο του κεφαλαίου 7 της παρούσης.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον αιτούντα, επ’απειλή των ποινών του άρθρου 136 του Ν. 4738/2020 που θα εξειδικευθούν κατά περίπτωση με πράξη του Ειρηνοδίκη,

α) μόλις του ζητηθεί από τον εκκαθαριστή, να μεταφέρει στον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 144 του Ν. 4738/2020 που θα ανοίξει ο εκκαθαριστής το ποσό των 50.000 ευρώ από την εφ’ άπαξ ασφαλιστική παροχή που έλαβε ο αιτών και σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας της σχετικής διαδικασίας, διατάσσεται ο αιτών να παραδώσει το χρηματικό ποσό είτε σε τραπεζική επιταγή είτε σε ρευστό στον εκκαθαριστή ώστε να διανεμηθεί στις πιστώτριες. Σε περίπτωση άρνησης ή κωλύματος του αιτούντος επιτρέπει στον εκκαθαριστή να αναλάβει το χρηματικό αυτό ποσό των 50.000 ευρώ κατευθείαν από τον λογαριασμό του αιτούντος από οποιοδήποτε  πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται και

β) να παραδώσει τα κλειδιά του με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΖ . του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του στον εκκαθαριστή, μόλις του ζητηθεί από τον τελευταίο και γ) να παύσει οριστικώς κάθε καταβολή προς την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»  που γίνεται στα πλαίσια της ρυθμιστικής συμβάσεως που αναφέρεται στο αιτιολογικό.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» να παραδώσει στον εκκαθαριστή αντίγραφο με την πλήρη κίνηση κάθε λογαριασμού  που τηρήθηκε στα πλαίσια της υπ' αριθ. . από 2-8-2019 σύμβασης ρύθμισης, του εισαχθέντος με την κρινόμενη αίτηση ρύθμισης, υπ' αριθ. . καταναλωτικού δανείου.

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙ στην Γραμματέα του Δικαστηρίου να κοινοποιήσει την παρούσα απόφαση στον ορισθέντα εκκαθαριστή, να παραλάβει από έκαστο των αιτούντων ή την πληρεξούσιο δικηγόρο του το ως άνω γραμμάτιο παρακαταθήκης όταν προσκομισθεί και να το παραδώσει στον εκκαθαριστή, συντάσσοντας  την σχετική έκθεση παράδοσης και παραλαβής.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι εφόσον επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή της  κατοικίας, καθώς και κάθε αξιόλογη μεταβολή των εισοδημάτων ή των περιουσιακών στοιχείων των αιτούντων, αυτοί οφείλουν να το γνωστοποιήσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου, εντός προθεσμίας ενός μηνός, από τον χρόνο που επήλθε η μεταβολή, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος που τηρείται (παρ.3 άρθ.8 Ν 3869/2010), καθόσον άλλωστε έχουν και υποχρέωση υποβολής ειλικρινών δηλώσεων κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη της περιόδου της ρύθμισης.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στην Ελευθερούπολη στις 16 Μαϊου 2022, σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους.

 

  Ο  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΜΑΤΖΟΓΛΟΥ              ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΩΝΗ