ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Θηβών 127/2021

 

Ασφαλιστικά μέτρα - Επίδειξη εγγράφων - Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης - Απόφαση περί απόσπασης - Μη ειδική αιτιολογία -.

 

Καθένας μπορεί να ζητήσει από τρίτον την επίδειξη οποιουδήποτε εγγράφου, το οποίο κατέχει και μπορεί να χρησιμεύσει προς απόδειξη των ισχυρισμών του σε εκκρεμή δίκη ή σε δίκη που προτίθεται να ανοίξει. Αξίωση προς επίδειξη εγγράφου με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Προϋποθέσεις. Πιθανολογείται ότι η αίτηση απόσπασης του πρώτου καθ’ού προς την δεύτερη καθ’ής δεν εμπεριέχει ειδική αιτιολογία. Πιθανολογείται ότι ο αιτών υφίσταται μεγάλη βλάβη από τη στέρηση των υπηρεσιών του πρώτου των καθ’ών λόγω της απόσπασής του.

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 

Αριθμός Απόφασης 127/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ευαγγελία Μαρμαρά, Πρόεδρο Πρωτοδικών.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στην Θήβα στις 21 Οκτωβρίου 2021 για να δικάζει την υπόθεση:

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Του ν.π.ι.δ με την επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ)", που εδρεύει στην Θήβα (θέση Χοροβοϊβόδα) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ ., το οποίο παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου του δικηγόρου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΤΙΣΤΑΚΗ.

 

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Του ., κατοίκου Καστρακίου Καλαμπάκας, με ΑΦΜ . και 2) Του ν.π.ι.δ  με την επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ)", που εδρεύει στην Καλαμπάκα και εκπροσωπείται νόμιμα, εκ των οποίων ο πρώτος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου ΗΛΙΑ ΝΑΝΗ, ενώ το δεύτερο δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Το αιτόν ζητά, να γίνει δεκτή η από 22-04-2021 αίτηση του, η οποία κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./Ασφ/2021 και προσδιορίσθηκε για συζήτηση, για την δικάσιμο της 03-06-2021 και μετά από αναβολή, για την ανωτέρω δικάσιμο. Κατά την συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η επίδειξη εγγράφου κατά τη διάρκεια εκκρεμούς δίκης ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 450 - 452 ΚΠολΔ, ενώ, αν δεν υπάρχει εκκρεμής δίκη, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 902 - 903 ΑΚ. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 902 ΑΚ προκύπτει ότι όποιος έχει έννομο συμφέρον να πληροφορηθεί το περιεχόμενο ενός εγγράφου, που βρίσκεται στην κατοχή άλλου, έχει δικαίωμα να απαιτήσει την επίδειξη ή και αντίγραφο του, αν το έγγραφο συντάχθηκε για το συμφέρον αυτού που το ζητεί, ή πιστοποιεί έννομη σχέση που αφορά και αυτόν, ή σχετίζεται με διαπραγματεύσεις που έγιναν σχετικά με τέτοια έννομη σχέση είτε απευθείας από τον ίδιο είτε για το συμφέρον του, με τη μεσολάβηση τρίτου, ενώ από τη διάταξη του άρθρου 450 παρ. 2 ΚΠολΔ προκύπτει ότι κάθε διάδικος ή τρίτος έχει υποχρέωση να επιδείξει τα έγγραφα που κατέχει και που μπορούν να χρησιμεύσουν για απόδειξη, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τη μη επίδειξη τους, η οποία μπορεί να ζητηθεί, εφόσον την υποχρέωση αυτή έχει τρίτος, με παρεμπίπτουσα αγωγή. Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι καθένας μπορεί να ζητήσει από τρίτον την επίδειξη οποιουδήποτε εγγράφου, το οποίο κατέχει και μπορεί να χρησιμεύσει προς απόδειξη, έστω και ως τεκμήριο, των ισχυρισμών του σε εκκρεμή δίκη ή σε δίκη που προτίθεται να ανοίξει. Η επίδειξη αυτή, η οποία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 452 παρ. 3 ΚΠολΔ εφαρμόζεται και όταν τα έγγραφα βρίσκονται σε δημόσια αρχή ή δημόσιο όργανο ή άλλον υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εκτός αν πρόκειται για έγγραφα που ανάγονται σε απόρρητα του κράτους σχετικά με την ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις του, θα ζητηθεί με παρεμπίπτουσα αγωγή (άρθρ. 451 παρ. 1 του ΚΠολΔ). Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 18 αριθ. 1, 22, 25 παρ. 2 και 682επ. ΚΠολΔ συνάγεται ότι αρμόδιο δικαστήριο για να διατάξει την επίδειξη εγγράφου είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο της κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου κατά του οποίου απευθύνεται η αξίωση, σε επείγουσες όμως περιπτώσεις ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου, καθένας που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ζητήσει, ως ασφαλιστικό μέτρο, από το Μονομελές Πρωτοδικείο ή από το δικαστήριο της κύριας δίκης, εφόσον το ασφαλιστικό μέτρο ζητείται κατά τη διάρκεια της δίκης που αφορά την κύρια υπόθεση (άρθρο 682 παρ. 2 ΚΠολΔ), να διαταχθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 682 παρ. 1, 683, 686επ., 731, 732 ΚΠολΔ, η επίδειξη εγγράφων, λόγω επείγουσας περίπτωσης ή επείγοντος κινδύνου (ΜΠρΘες 23434/2001, Αρμ. ΝΣΤ. 1186, ΜΠρΘεσ 27021/1998, Αρμ. ΝΓ. 417, ΜΠρΘεσ 7106/1994, Αρμ. ΜΗ. 668, Π. Τζίφρας, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδοση δεύτερη, σελ. 354, 355), μπορεί δε, εκτός από τη διατασσόμενη επίδειξη του εγγράφου, να διαταχθεί και η χορήγηση αντιγράφου του στον αιτούντα, με δαπάνες του. Η λύση αυτή της διαφοράς με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν εμποδίζεται από τη διάταξη του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολΔ, καθόσον το δικαίωμα του οποίου ζητείται η εξασφάλιση δεν είναι αυτό της επίδειξης, το οποίο από μόνο του συνήθως δεν έχει αξία, αλλά το ουσιαστικό, η δε επίδειξη απλώς παρασκευάζει την απόδειξη αυτού. Περαιτέρω, όπως συνάγεται από τις προαναφερόμενες διατάξεις, προϋποθέσεις της αξίωσης προς επίδειξη εγγράφου με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι η υποβολή σχετικού αιτήματος, ο προσδιορισμός του εγγράφου και του περιεχομένου του, η κατοχή του εγγράφου από τον καθ’ού στρέφεται η αίτηση, η δυνατότητα χρησιμοποίησης του εγγράφου αυτού ως αποδεικτικού μέσου και το έννομο προς τούτο συμφέρον του αιτούντος την επίδειξη (βλ. ΑΠ 1613/200,0 ΕλλΔ/νη 42. 681, ΑΠ 1071/2000, ΕλλΔ/νη 42. 402, ΜΠρΑΘ 2560/2008 ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΘεσ 39329/2007, ΝοΒ 2008/108, ΜΠρΘεσ 23434/2002, Αρμ. ΝΣΤ. 1186, ΜΠρΑΘ 9610/2000, ΕΕμπΔ 2001/97, ΜΠρΘεσ 7106/1994, Αρμ. ΜΗ. 668), (276/2020 Εφ.Πατρ. ΝΟΜΟΣ).

 

Όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. ./14-05-2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Λάρισας ., ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 03-06-2021, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην δεύτερη καθ’ής. Κατά την ως άνω δικάσιμο, κατά την οποία η δεύτερη καθ’ής, παραστάθηκε κανονικά διά του πληρεξουσίου της δικηγόρου, η συζήτηση της ενδίκου αιτήσεως αναβλήθηκε για την παρούσα δικάσιμο, κατά την οποία η ως άνω καθ’ής, δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου Τούτου, όπου η κρινόμενη αίτηση εκφωνήθηκε κανονικά από την σειρά του οικείου εκθέματος, και άρα πρέπει να δικασθεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση θα προχωρήσει σαν να ήταν και αυτή παρούσα (πρβλ. άρθρα 696 παρ. 1 και β 699 Κ.Πολ.Δ., βλ. Μ.Πρ.Αθ. 7120/2007 ΝΟΜΟΣ, Τζίφρα, Ασφαλιστικά μέτρα 1985, σελ. 50).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με την ένδικη αίτηση, το αιτούν νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι η δημοτική εταιρία ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης της Θήβας και της ευρύτερης περιοχής αυτής, επικαλούμενο επικείμενο κίνδυνο και κατεπείγουσα περίπτωση, ζητά να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, προκειμένου να ανασταλεί προσωρινά η ισχύς της υπ' αριθμόν ./2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της δεύτερης καθ’ής, επίσης δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης Μετεώρων, με την οποία αποφασίστηκε η απόσπαση του πρώτου καθ’ού, υπαλλήλου του αιτούντος χειριστή μηχανημάτων έργου ο οποίος υπηρετεί στο τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του αιτούντος, καθόσον τούτη αφενός μεν τυγχάνει ακυρωτέα λόγω μη τήρησης της απαιτούμενης νομιμότητας κατά τις οικίες διατάξεις λήψης της, λόγος και για τον οποίο πρόκειται να ασκηθεί τακτική αγωγή, αφετέρου δε, υφίσταται άμεσος κίνδυνος από την μη κάλυψη της θέσης του πρώτου καθ’ού στην υπηρεσία του αιτούντος, σε σημείο που να είναι αδύνατη η εύρυθμη λειτουργία του αιτούντος, ως επιχείρησης κοινής ωφελείας για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Ακολούθως προς τα ανωτέρω, και για τους ιδίους λόγους, το αιτόν ζητά περαιτέρω, να υποχρεωθεί προσωρινά ο πρώτος καθ’ού να επιστρέψει στα καθήκοντα του στην Δ. Ε.Υ.Α Θήβας, και να παρέχει τις υπηρεσίες του κατά την σύμβαση εργασίας του, επιπλέον δε να υποχρεωθούν οι καθ’ών να επιδείξουν και να χορηγήσουν αντίγραφα στο ίδιο των κάτωθι εγγράφων που έχουν στην κατοχή τους: α) την υπ' αριθμό ./31-8-2020 γνωστοποίηση .·. αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας του Διευθυντή του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Τρικάλων, β) την υπ' αριθμό ./27-11-2020 Ιατρική Βεβαίωση - Γνωμάτευση του Διευθυντή της Ογκολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, και γ) την από 27-11-2020 Ιατρική Βεβαίωση του κ. ., Διευθυντή της Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, τα οποία προσκομίστηκαν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δεύτερου καθ’ού, δυνάμει των οποίων έλαβε αυτό την προσβαλλόμενη απόφαση απόσπασης του πρώτου καθ’ού, στην δική του υπηρεσία, κατά τα ειδικότερα στην αίτηση αναφερόμενα. Τέλος το αιτόν ζητά, να απειληθεί σε βάρος των καθ’ών χρηματική ποινή για κάθε παραβίαση της εκδοθησομένης απόφασης, καθώς και να καταδικασθούν αυτοί στην δικαστική του δαπάνη. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα, η ένδικη αίτηση, παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση, ενώπιον του Παρόντος Δικαστηρίου, κατά την προκείμενη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων (αρθρ. 682 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 184, 155 ΑΚ, 7 παρ. 8 περ. δ Ν. 1069/1980, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 4735/2020, 731, 732 και 176 ΚΠολΔ, και επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της, απορριπτόμενης στο σημείο αυτό, της νομίμως προβληθείσας ενστάσεως του πρώτου καθ’ού, περί απαραδέκτου της αιτήσεως, ένεκα ικανοποιήσεως του ασφαλιστέου δικαιώματος κατ' αρθρ. 692 παρ. 4 ΚΠολΔ, καθόσον ειδικά ως προς την επίδειξη εγγράφων κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η προσωρινή ρύθμιση της ως άνω διαφοράς, δεν εμποδίζεται από τη διάταξη του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολΔ, που απαγορεύει την πλήρη ικανοποίηση του ασφαλιστέου δικαιώματος, διότι το δικαίωμα του οποίου ζητείται η εξασφάλιση δεν είναι αυτό της επίδειξης, το οποίο καθ' εαυτό συνήθως δεν έχει αξία, αλλά το ουσιαστικό, η δε επίδειξη απλώς προπαρασκευάζει την απόδειξη αυτού (ο.α ΑΠ 1613/2000 ΤΝΠ Νόμος, Βαθρακοκοίλης ΕρμΚΠολΔ τόμος ΔΛ υπό άρθρο 692 αριθ. 12 σελ. 101 -102, Κρουσταλάκης «Η αξίωσις προς επίδειξιν εγγράφων μετά τον ΚΠολΔ» Δίκη 1 σελ. 649, Τζίφρας Ασφαλιστικά Μέτρα έκδοση 1980 σελ. 321), ή διότι η επίδειξη διατάσσεται προς διασφάλιση των συμφερόντων του αιτούντος, λόγω της βραδύτητας της οριστικής εκδικάσεως του σχετικού αιτήματος, σε συνδυασμό και με το γεγονός της μη επελεύσεως βλάβης στον καθ' ου από την επίδειξη του εγγράφου (ΜΠρΛαμ 57/2018 ΤΝΠ Νόμος, Βαθρακοκοίλης ό.π. αριθ. 12 σελ. 102). Επίσης, ως προς το αίτημα περί της προσωρινής επιστροφής του πρώτου καθ’ού στον εργοδότη του αιτούντα, και παροχής εκ μέρους του των υπηρεσιών του κατά τον προσήκοντα τρόπο με βάση την σύμβαση εργασίας του, επίσης δεν προσκρούει στην διάταξη του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολΔ, αφού η ως άνω ασφαλιστέα αξίωση δεν εξαντλείται σε μία εφάπαξ παροχή, αλλά αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση μιας διαρκούς έννομης σχέσης, που τίθεται σε προσωρινή λειτουργία. Αλλωστε, η περί ασφαλιστικών μέτρων απόφαση δεν αποστερεί το διάδικο από τη δίκαιη εκδίκαση της υπόθεσης του, εντός των πλαισίων και με τις εγγυήσεις της τακτικής διαγνωστικής διαδικασίας, αφού σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 695 ΚΠολΔ, έχει προσωρινή μόνο ισχύ και δεν επηρεάζει την κύρια υπόθεση (ΜΠρ.Ρόδ 37/2020 ΝΟΜΟΣ).

 

Από τις καταθέσεις των ενόρκως εξετασθέντων μαρτύρων, ., στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, και την εκτίμηση όλων των εγγράφων, που οι παριστάμενοι διάδικοι προσκομίζουν μετά νομίμου επικλήσεως, προκειμένου τα ως άνω, να χρησιμεύσουν είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα για άμεση απόδειξη (άρθρο 438 ΚΠολΔ) είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 395, 524 παρ. 1 του ΚΠολΔ.),την υπ' αριθμ. ./07-10-2021 ένορκη βεβαίωση της ., ενώπιον της συμβολαιογράφου Καλαμπάκας ., λαμβάνοντας υπόψη και τα διδάγματα της κοινής πείρας, και την εν γένει διαδικασία, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο πρώτος των καθ’ών, είναι οδηγός Μηχανημάτων Έργων, ο οποίος κατά το έτος 2018 συμμετείχε σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την κάλυψη ειδικοτήτων Τεχνολογικής εκπαίδευσης, με πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας κατ' αρθρ. 18 Ν. 2190/1994, με βάση την προκήρυξη με αριθμό ./2018, στη οποία προβλεπόταν και η κάλυψη μίας και μοναδικής θέσης οδηγού μηχανημάτων έργων στο αιτόν, το οποίο είναι η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης, του Δήμου Θηβαίων και της ευρύτερης περιοχής αυτού. Ο πρώτος καθ’ού, ενόψει της ως άνω προκήρυξης, απεδέχθη τον διορισμό του, στην ως άνω θέση εργασίας, με την ειδικότητα του χειριστή μηχανημάτων έργων, και ανέλαβε υπηρεσία την 1η Νοεμβρίου 2019, με την υπ' αριθμ. ./18-07-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του αιτούντος, καταρτίζοντας προς τούτο με το τελευταίο την υπ' αριθμ. ./30-10-2019 σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Εν συνεχεία δε, με την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου ./01-11-2019 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας, τοποθετήθηκε στο τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και την 1η Νοεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου ./01-11-2019 βεβαίωση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ο πρώτος των καθ' ων ανέλαβε καθήκοντα σε οργανική θέση του κλάδου Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργων στο παραπάνω τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του αιτούντος. Όπως πιθανολογήθηκε από την από 19-08-2019 Υπεύθυνη Δήλωση του πρώτου καθ’ού, την οποία αυτός υπέβαλλε στο αιτόν, το τελευταίο τον είχε καλέσει να προσέλθει και να καταρτίσει την επίδικη σύμβαση εργασίας του, ήδη από τον Αύγουστο του έτους 2019, ότε και ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης ./2018. Τότε ο πρώτος καθ’ού, όπως αναφέρει στην ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση του, ζήτησε παράταση του διορισμού του για δύο μήνες, έως την 04-11-2019 για εξαιρετικά προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, που άπτονται της ανατροφής της κόρης του. Συγκεκριμένα, στην ως άνω δήλωση του, ο πρώτος καθ’ού αναφέρει ότι η σύζυγος του εργάζεται σε δύο τουριστικές επιχειρήσεις, με την σύμβαση εργασίας της να λήγει την 03-11-2019, ημερομηνία από την οποία θα μπορεί πλέον αυτή, να επιμελείται την ανατροφή της κόρης τους, λόγος και για τον οποίο ο ίδιος, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, δεν είχε μπορέσει να αναζητήσει οικία στην Θήβα, προκειμένου να μετεγκατασταθεί. Παρεμπιπτόντως προς το θέμα αυτό, αναφέρει στην Δήλωση του ο πρώτος καθ’ού, ότι στην επιμέλεια της κόρης του, δεν μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς του, οι οποίοι την περίοδο υποβολής της Δήλωσης απουσίαζαν στο εξωτερικό, λόγω προβλημάτων υγείας τους, αφού ο πατέρας του "πάσχει από Χ.Α.Π. (πνευμονική ίνωση), και η μητέρα του από προβλήματα στα κάτω άκρα". Σε κανένα σημείο της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης του, η οποία συντάχθηκε από τον ίδιο τον πρώτο καθ’ού την 19-08-2019, και υποβλήθηκε στο αιτόν την 27-08-2019 με αρ. πρωτ. ., δεν αναφέρει ότι αυτός, θα είναι επιφορτισμένος με την φροντίδα των γονέων του κατά την επιστροφή τους από το εξωτερικό, ενώ ήδη κατά την ως άνω ημερομηνία γνώριζε, ότι ο πατέρας αυτού πάσχει από Χ.Α.Π (πνευμονική ίνωση), ήτοι σε χρόνο πριν την αποδοχή της ως άνω θέση εργασίας, και την κατάρτιση της επίδικης σύμβασης εργασίας του με το αιτόν, για την οποία μάλιστα σύμβαση εργασίας, ζήτησε και πήρε παράταση από το αιτόν για την σύναψη της, επικαλούμενος αποκλειστικά και μόνο προσωρινό κώλυμα ως προς την επιμέλεια και φροντίδα της ανήλικης κόρης του. Ειδικά μάλιστα, ως προς το πρόβλημα υγείας του πατέρα του πρώτου αιτούντος, όπως συνάγεται από τον από 26-02-2021 Γενικό Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας, τον οποίο υπέβαλε ο πατέρας του πρώτου καθ’ού ., προς την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας, και ο οποίος κατά το ιατρικό ιστορικό και την κατάσταση του ασθενούς, συμπληρώνεται από τους θεράποντες ιατρούς αυτού, αναφέρεται στην παράγραφο "ιστορικό ασθενούς", ότι αυτός πάσχει από ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και λαμβάνει " φαρμακευτική αγωγή" για την ασθένεια αυτή ήδη " από τον 11/2016". Απότοκος της ως άνω ασθένειας ως επόμενο στάδιο αυτής, είναι ο καρκίνος στον πνεύμονα, με τον οποίο ο πατέρας του πρώτου καθ’ού, διαγνώσθηκε την 15-10-2020, κατόπιν βρογχοσκόπησης, κάτι το οποίο αναφέρεται και στην υπ' αρ. ./31-05-2021 Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α Τρικάλων, όπου ως διαπιστωθείσες παθήσεις αναφέρονται: "1. ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ CA J ΔΕΞΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ. 2 ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ". Αντιθέτως, στην προγενέστερη υπ' αριθμ. ./31-08-2020 Γνωστοποίηση Αναπηρίας της ίδιας ως άνω Υγειονομικής Επιτροπής, αναφέρεται ως μόνη διαγνωσθείσα ασθένεια η ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ, ήτοι αυτή που όπως προαναφέρθηκε υφίστατο τουλάχιστον από το έτος 2016. Παρά όμως την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων υγείας του πατέρα του, ο πρώτος καθ’ού, τελώντας σε γνώση των προβλημάτων υγείας αυτών, αποδέχθηκε την θέση εργασίας στο αιτόν, ένα (01) έτος περίπου μετά την κατάταξη του στο πίνακα προκήρυξης της ./2018, η οποία έκτοτε (θέση εργασίας) θεωρείται καλυφθείσα με βάση την ως άνω προκήρυξη, καταρτίζοντας με το αιτόν την υπ' αριθμ. ./30-10-2019 σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, αποδεχόμενος τον διορισμό του δυνάμει της υπ' αριθμ. ./18-07-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του αιτούντος, και αναλαμβάνοντας καθήκοντα από την 1-11-2019. Ένα (01) έτος μετά την ανάληψη των ως άνω καθηκόντων του, ο πρώτος καθ’ού, υπέβαλε στην δεύτερη αιτούσα, την από 30-11-2020 αίτηση του, προκειμένου να εγκριθεί απόσπαση του από το αιτόν, στην ΔΕΥΑ Μετεώρων, όπου και η μόνιμη κατοικία του. Η ως άνω αίτηση, έγινε εκ μέρους του πρώτου καθ’ού στα πλαίσια του εδαφίου δ της παρ. 8 του άρθρου 7 Ν 1069/1980, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 Ν. 4735/2020, κατά το οποίο: "Επιτρέπεται, μετά από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α' 181) ή προσώπου με α' βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής. Αν οι λόγοι υγείας αφορούν σε γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση και των λόγων υγείας. Αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας, ανανεώνονται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής για μια ή και περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα". Στην ως άνω αίτηση του προς την δεύτερη καθ’ής, για την έγκριση της απόσπασης του, ο πρώτος καθ’ού, ως προς τον σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την αιτούμενη απόσπαση, αναφέρει επί λέξει: "Είμαι συζευγμένος από την 29-04-2017 με την ., η οποία διανύει αυτή τη στιγμή το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της στο δεύτερο τέκνο μας. Όπως, ωστόσο, προκύπτει από την από 27-11-2020 Ιατρική Βεβαίωση του κ. ., Διευθυντή της Μαιευτικής -Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, εμφανίζει στοιχεία επαπειλούμενης έκτρωσης και συνίσταται ανάπαυση, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η κύηση τόσο για την ίδια όσο και για το αγέννητο τέκνο μας. Για τον ως άνω λόγο και δεδομένου ότι η καταγωγή της είναι από την Τρίπολη, διαμένει προς το παρόν μαζί με τους γονείς μου στην πατρική μου οικία στο Καστράκι Καλαμπάκας, όπου μεταβαίνω συχνότατα από και προς την εργασία μου. Πέραν, ωστόσο, της κατάστασης της συζύγου μου, ο πατέρας μου, .,  είναι καρκινοπαθής,  πάσχων από καρκίνο στον πνεύμονα. Όπως προκύπτει δε από την υπ' αρ. ./27-11-2020 Ιατρική βεβαίωση  - Γνωμάτευση του Διευθυντή της  Ογκολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ο πατέρας μου υποβάλλεται σε πρόγραμμα χημειοθεραπειών, προκείμενου να αντιμετωπίσει την ασθένεια του. Λόγω δε της αδυναμίας του να μετακινηθεί μόνος του, χρήζει συνοδείας συγγενικού του προσώπου, προκειμένου να μετακινείται καθημερινά για τις διάφορες ανάγκες του, αλλά και για να μεταβαίνει από και προς το νοσοκομείο, ώστε να υποβάλλεται στις ως άνω χημειοθεραπείες, σε εξετάσεις, αλλά και σε συναντήσεις με τους θεράποντες ιατρούς του για την, παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του. Όπως μάλιστα προκύπτει από την υπ' αρ. ./31-08-2020 και με αριθμό επιτροπής ./24-08-2020 γνωστοποίηση αποτελέσματος   πιστοποίησης αναπηρίας του Διευθυντή του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών  Τρικάλων, ο πατέρας μου κρίθηκε ότι πάσχει από «Ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση III επιπέδου σοβαρού βαθμού», συγκεντρώνοντας εκ τούτου συνολικό ποσοστό αναπηρίας 67%. Όπως ευχερώς προκύπτει από τα ανωτέρω, η παρουσία μου σε μόνιμη βάση στην πατρική μου κατοικία, ώστε να φροντίζω προεχόντως τον πατέρα μου, και επιπλέον τη σύζυγο μου, κρίνεται επιβεβλημένη. Τούτο, διότι η μητέρα μου λόγω της ηλικίας της, αλλά και διάφορων μικροπροβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει και η ίδια, δεν μπορεί να φροντίζει ταυτόχρονα τον πατέρα και τη σύζυγο μου, ενώ επιπλέον δεν οδηγεί, ώστε να δύναται να μεταφέρει τον πατέρα μου σε τόσο τακτά χρονικά διαστήματα στη Λάρισα, όπου παρακολουθείται για την υγεία του. Επιπλέον, η μία εκ των δυο αδερφών μου κατοικεί από ετών στο εξωτερικό, έχοντας αποκτήσει εκεί τη δική της οικογένεια, ενώ η έτερη είναι συζευγμένη με στρατιωτικό και συνεπώς μετακινείται συνεχώς ανάλογα με τις μεταθέσεις του συζύγου της. Τέλος, όπως προανέφερα, η οικογένεια της συζύγου μου διαβιεί στην Τρίπολη, συνεπώς είμαι εκ των πραγμάτων ο μόνος που μπορεί να φροντίσει στον προσήκοντα βαθμό την οικογένεια μου.", χωρίς να αναφέρει σε κανένα σημείο της ως άνω αίτησης του, ότι η πάθηση αυτή του πατέρα του, την οποία επικαλείται και ένεκα της οποίας ζητά την απόσπαση του στην Δ.Ε.Υ.Α Μετεώρων, υφίστατο τουλάχιστον από το έτος 2016, ώστε να πρέπει και να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους, παρά την ύπαρξη της ως άνω ασθένειας, απεδέχθη τον διορισμό του στην Δ.Ε.Υ.Α Θήβας, ένα (01) έτος πριν, γιατί τότε η ως άνω ασθένεια και η αναγκαιότητα φροντίδας του πατέρα του και μεταφοράς του στους γιατρούς που τον παρακολουθούν στην Λάρισα, δεν αποτελούσαν εμπόδιο για την ανάληψη εκ μέρους του της θέσης αυτής εργασίας. Πολύ περισσότερο, όταν όλα τα υπόλοιπα γεγονότα που αναφέρει στην αίτηση του, σε σχέση με την φροντίδα του πατέρα του, υφίστατο ακριβώς ως είχαν τόσο κατά τον χρόνο κατάρτισης της σύμβασης εργασίας του, όσο και κατά τον χρόνο υποβολής της ως άνω αίτησης, δηλαδή ότι ενώ έχει δύο αδελφές, η μία διαβιεί " από ετών" μόνιμα στο εξωτερικό, ενώ η έτερη είναι συζευγμένη με στρατιωτικό και μετακινείται συνεχώς, ανάλογα με τις μεταθέσεις του συζύγου της. Αναφορικά με τα προβλήματα της επαπειλούμενης κύησης που αντιμετώπιζε η σύζυγος του πρώτου καθ’ού κατά το ως άνω διάστημα, τούτα εκ της φύσεως τους ήταν απολύτως προσωρινού χαρακτήρα, μη υφιστάμενα πλέον. Όπως όμως προαναφέρθηκε, με βάση την ανωτέρω προμνησθείσα διάταξη του εδαφίου δ της παρ. 8 του άρθρου 7 Ν. 1069/1980, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 Ν. 4735/2020, απαιτείται σε κάθε περίπτωση ως απαραίτητη προϋπόθεση, η αίτηση για απόσπαση του υπαλλήλου, να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση και των λόγων υγείας, που επικαλείται ο υπάλληλος. Στην επίδικη αίτηση του πρώτου καθ’ού, προς την δεύτερη καθ’ής, αναφορικά με την ασθένεια του πατέρα του, γίνεται απλή αναφορά των προβλημάτων που προκύπτουν ως προς την φροντίδα αυτού σε σχέση με την αντιμετώπιση της ασθένειας του, η οποία όμως όπως προαναφέρθηκε προϋφίστατο τουλάχιστον από το έτος 2016, ήτοι τουλάχιστον (03) τρία έτη προ της αναλήψεως των καθηκόντων του στο αιτόν, η οποία έγινε τον Νοέμβριο του έτους 2019, δηλαδή σε περίοδο που ο πρώτος καθ’ού, τελούσε σε πλήρη γνώση των προβλημάτων υγείας του πατέρα του, και τα οποία οψίμως, ένα (01) έτος μετά επικαλείται, προκειμένου να λάβει απόσπαση στην Δ.Ε.Υ.Α Μετεώρων, χωρίς καμία περαιτέρω εξήγηση, ωσάν να μην υπήρχαν κατά την κάλυψη της μίας και μοναδικής θέσης χειριστή μηχανημάτων Έργων στο αιτόν. Εκ του λόγου αυτού ακριβώς, στην επίδικη αίτηση, ουδεμία μνεία - αιτιολογία υφίσταται, περί του λόγου για τον οποίο, ο ίδιος προέβη στην κατάληψη της ως άνω θέσης, με βάση την προκήρυξη ./2018 στο αιτόν, και την κατάρτιση συμβάσεως αορίστου χρόνο με αυτόν τον Οκτώβριο του έτους 2019, έχοντας μάλιστα ζητήσει και παράταση για τον λόγο αυτό, ήδη από τον Αύγουστο του έτους 2019, ήτοι σε χρόνο που υφίσταντο τα προβλήματα υγείας του πατέρα του τα οποία επικαλείται. Ο πρώτος καθ’ού δηλαδή, δεν επικαλείται στην επίδικη αίτηση του προς την δεύτερη καθ’ής, κάποιο νέο γεγονός, που να δικαιολογεί την αιφνίδια αυτή αίτηση του, ένα (01) έτος μετά την αποδοχή και κατάληψη της εργασιακής του θέσης στο αιτόν, αντιθέτως μάλιστα, επικαλείται στην επίδικη αίτηση, γεγονότα προϋπάρχοντα και υφιστάμενα κατά τον διορισμό του στο αιτόν. Σε κάθε δε περίπτωση, ουδεμία μνεία γίνεται στην επίδικη αίτηση απόσπασης, ως προς την ύπαρξη αιτιώδους, συνδέσμου ανάμεσα στο επικαλούμενο πρόβλημα υγείας του πατέρα του πρώτου καθ’ού, το οποίο προϋφίστατο της κατάρτισης σύμβασης εργασίας αυτού με το αιτόν, και της ανάληψης καθηκόντων σε αυτό, με την αναγκαιότητα της αιτούμενης απόσπασης, όπως ρητώς απαιτεί η ως άνω διάταξη, αφού όπως προελέχθη όχι μόνον δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό στην αίτηση, αλλά αντιθέτως, δεν σημειώνεται το γεγονός, ότι ενώ ο αιτών τον Νοέμβριο του έτους 2020 ζητά απόσπαση στην δεύτερη καθ’ής, για να φροντίζει τον ασθενή πατέρα του, ο οποίος πάσχει από ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση τουλάχιστον από το έτος 2016 και ως απότοκο αυτής, από καρκίνο του πνεύμονα, απεδέχθη να καλύψει την επίδικη θέση εργασίας στην Δ.Ε.Υ.Α Θήβας τον Νοέμβριο του 2019, έχοντας ήδη ζητήσει παράταση για τον λόγο αυτό από τον Αύγουστο του έτους 2019. Ειδικά μάλιστα, όταν η αδυναμία φροντίδας του πατέρας, από τις αδελφές του, οφείλονταν σε αντικειμενική αδυναμία αυτών, ήτοι στο ότι η μία εξ αυτών ζει μόνιμα στο εξωτερικό, ενώ η έτερη εξ αυτών, μετακινείται συνεχώς ως σύζυγος στρατιωτικού. Πιθανολογείται δηλαδή, εξ όλων των ανωτέρω, ότι η υποβληθείσα από 30-11-2020 αίτηση απόσπασης του πρώτου καθ’ού προς την δεύτερη καθ’ής, δεν εμπεριέχει την ειδική αιτιολογία και την αναφορά του αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ προβλήματος υγείας και αναγκαιότητας απόσπασης, ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του εδαφίου δ της παρ. 8 του άρθρου 7 Ν. 1069/1980, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 Ν. 4735/2020, και κατά συνέπεια, πιθανολογείται ότι τυγχάνει ακυρωτέα η υπ' αριθμ. ./2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της δεύτερης καθ’ής, η οποία την αποδέχθηκε, ικανοποιώντας το σχετικό αίτημα, παρότι η αίτηση, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι, το αιτούν νομικό πρόσωπο, αποτελεί τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης ολόκληρου του Δήμου Θηβαίων, καλύπτοντας τη Δημοτική Ενότητα της Θήβας (τοπικές κοινότητες Αμπελοχωρίου, Ελεώνα, Μουρικίου, Πλατανακίου, Νεοχωρακίου και Υπάτου), τη Δημοτική Ενότητα Βαγιών, τη Δημοτική Ενότητα Θίσβης (τοπικές κοινότητες Θίσβης, Δομβραίνας, Χωστίων, Ελλοπίας και Ξηρονομής), καθώς και τη Δημοτική Ενότητα Πλαταιών (τοπικές κοινότητες Πλαταιών, Λεύκτρων, Λουτουφίου, Μελισσοχωρίου και Καπαρελλίου). Είναι Επιχείρηση Κοινής Ωφελείας 24ωρης λειτουργίας και συντηρεί και προωθεί τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων του Δήμου Θηβαίων. Στο πλαίσιο αυτό, το αιτόν λειτουργεί υδρευτικό δίκτυο μήκους 379,2 χιλιομέτρων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, προκειμένου να προμηθεύει με νερό άριστης ποιότητας περίπου 20.000 νοικοκυριά με ένα συνολικό πληθυσμό περίπου 40.000 κατοίκων. Επίσης, λειτουργεί δίκτυο για τη συλλογή των λυμάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Θήβας και Βαγίων, μήκους 95,2 χιλιομέτρων και εγκατάσταση επεξεργασίας τους για την ασφαλή διάθεση τους. Τέλος, λειτουργεί δίκτυα ομβρίων υδάτων στο σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας του. Προκειμένου λοιπόν το αιτόν, να εκπληρώσει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τον δημοσίου συμφέροντος σκοπό της δράσης και της λειτουργίας του, ώστε οι κάτοικοι των περιοχών που εξυπηρετεί να απολαμβάνουν απρόσκοπτα και σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος το ύψιστης σημασίας δημόσιο αγαθό του πόσιμου νερού, της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και της προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του, προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμπεριληφθούν 20 θέσεις μόνιμου προσωπικού (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) ν ανταποδοτικών υπηρεσιών διαφόρων ειδικοτήτων στην υπ' αριθμό ./2018 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π (Φ.Ε.Κ. ./2-2-2018/Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), η οποία εν γένει αφορούσε στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, διακοσίων δέκα επτά (217) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. σε όλη την Ελλάδα. Μεταξύ των θέσεων που συμπεριλήφθηκαν στην ως άνω προκήρυξη ήταν και η κάλυψη μίας (1) θέσης Οδηγού Μηχανημάτων Έργων - Αποφρακτικού στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που προβλέπεται στον Οργανισμό του αιτούντος περί Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμού Προσωπικού Εργασίας (Ο.Ε.Υ.Κ.Π.Ε.), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο εργαζόμενος - πρώτος των καθ' ων, ο οποίος κατέχει τη μία και μοναδική παραπάνω οργανική θέση, διέθετε την απαιτούμενη άδεια χειρισμού αποφρακτικού μηχανήματος, το οποίο αποτελούσε και ειδικό προσόν για την πλήρωση της συγκεκριμένη θέσης και τοποθετήθηκε στο Συνεργείο Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων Αποχέτευσης του Τμήματος Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων. Σύμφωνα με τον παραπάνω Οργανισμό (άρθρο 23 παρ. 3), το Συνεργείο ευθύνεται και ασχολείται με τη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και έλεγχο του Δικτύου αποχέτευσης και ειδικότερα μεταξύ άλλων: α) ελέγχει και εγκαθιστά υδροστόμια συλλογής ομβρίων, β) συντηρεί συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, γ) εκτελεί κάθε εργασία προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης των δικτύων Αποχέτευσης, και δ) επιλαμβάνεται και αποκαθιστά κάθε πρόβλημα συνδρομητή, μετά από εντολή του τμήματος καταναλωτών. Ο πρώτος των καθ' ων είχε επιφορτιστεί με όλα τα παραπάνω καθήκοντα και παράλληλα συμμετείχε και στο συνεργείο επιφυλακής για αποκατάσταση βλαβών του δικτύου αποχέτευσης εκτός του ωραρίου εργασίας, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Ένεκα λοιπόν της επίδικης απόσπασης του πρώτου των καθ’ών στην Δ.Ε.Υ.Α Μετεώρων, δεν υπάρχει άλλος οδηγός αποφρακτικού μηχανήματος με την απαιτούμενη άδεια προς αναπλήρωση του κενού απασχόλησης που άφησε αυτός, με αποτέλεσμα η συντήρηση των δικτύων αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων υδάτων, να είναι αδύνατη και να συσσωρεύονται προβλήματα φρακτικών περιστατικών στα δίκτυα, να προκαλούνται δε εκ του λόγου αυτού, υγειονομικοί κίνδυνοι για την δημόσια υγεία στην περιφερειακή ενότητα αρμοδιότητας του αιτούντος. Ενδεικτικό του ως άνω σοβαρού κινδύνου, είναι το γεγονός, ότι έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα, στην συνοικία Πυρίου της Θήβας λόγω της έλλειψης συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης στην συνοικία αυτή, όπως και σε όλες τις περιοχές της αρμοδιότητας του αιτούντος, από την απομάκρυνση του πρώτου των καθ' ων από την θέση εργασίας του, σε συνδυασμό με την συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη, παρέμβασης για τον έγκαιρο καθαρισμό των δικτύων λυμάτων και ομβρίων υδάτων, ώστε να αναγκαστεί το αιτόν, να αναζητήσει εξωτερικό συνεργάτη - εργολάβο, για την διενέργεια των ανωτέρω εργασιών, οι οποίες είναι επείγουσες και σχετίζονται με την δημόσια υγεία, συνεργασία η οποία λαμβάνει χώρα, όχι σε συγκεκριμένο ωράριο λειτουργίας άμεσης εξυπηρέτησης και αποκατάστασης των βλαβών του δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης, όπως συμβαίνει όταν οι εργασίες αυτές γίνονται από τους εργαζόμενους του αιτούντος, αλλά σε χρόνο που δύναται να ανταποκριθεί το εξωτερικό συνεργείο, του συνεργαζόμενου εργολάβου, με τα συναφή προβλήματα καθυστερήσεων των εργασιών, που μπορεί να προκύψουν εκ του λόγου αυτού. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε, ότι υπάρχει αδυναμία συγκρότησης του συνεργείου επιφυλακής, όπως επιβάλλεται να υπάρχει σε κάθε υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης, αφού δεν υπάρχει χειριστής μηχανήματος έργου, με έτι περαιτέρω κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, ελλοχεύει ο κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα με αβέβαιη την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τους, ενώ σημειώνεται υπερβολική επιβάρυνση του υπόλοιπου προσωπικού του αιτούντος. Μάλιστα ο κίνδυνος αυτός, είναι περισσότερο επικείμενος ενόψει του φθινοπώρου και του επερχόμενου χειμώνα, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων (βροχών, καταιγίδων) που αναμένονται. Πιθανολογείται δηλαδή, από όλα τα ανωτέρω, ότι το αιτόν υφίσταται μεγάλη βλάβη από την στέρηση των υπηρεσιών του πρώτου των καθ' ων ενόψει της απόσπασης του, οι οποίες είναι αναμφισβήτητα αναγκαίες και μάλιστα αμέσως, για την εύρυθμη λειτουργία της Επιχείρησης εν γένει και τη διεκπεραίωση του σημαντικού ρόλου της, υφισταμένου σοβαρού κινδύνου και κατεπείγουσας ανάγκης, που αφορά την ύδρευση και αποχέτευση του Δήμου Θήβας, και όλης της Δημοτικής ενότητας (τοπικές κοινότητες Αμπελοχωρίου, Ελεώνα, Μουρικίου, Πλατανακίου, Νεοχωρακίου και Υπάτου), τη Δημοτική Ενότητα Βαγιών, τη Δημοτική Ενότητα Θίσβης (τοπικές κοινότητες Θίσβης, Δομβραίνας, Χωστίων, Ελλοπίας και Ξηρονομής), καθώς και τη Δημοτική Ενότητα Πλαταιών (τοπικές κοινότητες Πλαταιών, Λεύκτρων, Λουτουφίου, Μελισσοχωρίου και Καπαρελλίου). Ο κίνδυνος δε επιτείνεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι το αιτόν, το ίδιο χρονικό διάστημα επλήγη με την απώλεια δύο πολύ σημαντικών του υπαλλήλων που προσλήφθηκαν με την ίδια Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την εν γένει λειτουργία προς την ομαλή εκπλήρωση του δημοσίου συμφέροντος σκοπού της δράσης και της λειτουργίας του, απορριπτόμενων στο σημείο αυτό, των περί του αντιθέτου ισχυρισμών του πρώτου καθού.

 

Συνοψίζοντας προς όλα τα ανωτέρω, πιθανολογείται, ότι θα ευδοκιμήσει και θα γίνει δεκτή η από 7-5-2021 και με αρ. καταθ. ./ΕΓ/2021 αγωγή του αιτούντος κατά των καθ’ών, με αίτημα την αναγνώριση της ακυρότητας της προσβαλλομένης αποφάσεως με αριθμό ./2020 του ΔΣ της ΔΕΥΑ Μετεώρων, λόγω έλλειψης νομιμόμητας από την μη ειδική αιτιολογία στην αίτηση απόσπασης του πρώτου καθ’ού, και την αναφορά αιτιώδους συνδέσμου όπως απαιτεί το άρθρο 25 του Ν. 4735/2020, δυνάμει του οποίου εξεδόθη η ως άνω απόφαση, αλλά και λόγω έλλειψης ουσιαστικής βασιμότητας ως προς την αποδοχή του αιτήματος απόσπασης του πρώτου καθ’ού από την δεύτερη καθ’ής, σύμφωνα με το οποίο ο πρώτος καθ’ού, αποσπάται για τρία (03) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης, λόγω εξακολούθησης του επικαλούμενου ιατρικού προβλήματος, από την κρίσιμη θέση την οποία υπηρετεί στο αιτόν, χωρίς την δυνατότητα και πρόβλεψη αντικατάστασης αυτού από άλλο υπάλληλο, με τον κίνδυνο δημιουργίας σοβαρών υγειονομικών προβλημάτων για την δημόσια υγεία και εν γένει λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της περιφερειακής αρμοδιότητας του αιτούντος, τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων του πρώτου καθ’ού, ως μοναδικού χειριστή μηχανημάτων έργων και όλα αυτά, ενώ επί τρία (03) έτη, και με την δυνατότητα αυτά να ανανεωθούν περαιτέρω, η μοναδική αυτή θέση εργασίας του πρώτου καθ’ού στο αιτόν, να θεωρείται καλυφθείσα, και ο ατομικός του φάκελος ως υπαλλήλου του αιτούντος, να τηρείται κανονικά στον αιτούντα, όπου και η οργανική θέση του υπαλλήλου. Και όλα τα ανωτέρω, για γεγονότα που υφίσταντο κατά το χρόνο αποδοχής και κατάληψης της ως άνω θέσης εργασίας, ήτοι πνευμονικής νόσου του πατέρα του, υφιστάμενης τουλάχιστον από το έτος 2016, την στιγμή που στην προσβαλόμενη απόφαση του δευτέρου καθ’ού, η οποία περιλαμβάνεται στο απόσπασμα από το υπ' αριθμ. ./2020 πρακτικό του Δ.Σ του, δεν υπάρχει καμία αιτιολογία για την απόσπαση εργαζομένου από άλλο Οργανισμό (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), που αυτό αποφάσισε με τηλεφωνική απάντηση των μελών του, παρά μόνο καταγραφή της αιτήσεως του πρώτου καθ’ού, χωρίς καν να αναφέρονται τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, δηλαδή χωρίς μνεία των ιατρικών πιστοποιητικών που το ίδιο το άρθρο 1 του ν 4356/2015 ορίζει, και του οποίου γίνεται επίκληση στην προσβαλόμενη απόφαση, στην οποία επαναλαμβάνεται και πάλι, ότι η μόνη αναφορά που υπάρχει είναι γενικά " φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά", χωρίς καμία αναφορά ή αιτιολογία, σε επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά , όπως αυτά ορίζονται και απαιτούνται από τις ανωτέρω προμνησθείσες διατάξεις, τις οποίες το ίδιο το Δ.Σ του δεύτερου καθ’ού επικαλείται. Τέλος, ενόψει συζήτησης της ως άνω αγωγής του αιτούντος για την αναγνώριση της ακυρότητας της προσβαλλομένης αποφάσεως του δεύτερου καθ’ού την 09-12-2021, είναι προφανές το έννομο συμφέρον και η αναγκαιότητα χορήγησης αντιγράφων στο αιτόν, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην μείζονα σκέψη της παρούσας, των εγγράφων που ζητά με την ένδικη αίτηση του, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την έκβαση της όλης υπόθεσης, την γνώση του περιεχομένου των οποίων δεν είναι δυνατόν να στερείται το αιτόν.

 

Επομένως, και σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η ένδικη αίτηση στο σύνολο της ως και ουσιαστικά βάσιμη και αφού ανασταλεί προσωρινά η ισχύς της υπ' αριθμ. 57/2020 απόφασης του ΔΣ του δεύτερου καθ’ού, να υποχρεωθεί ο πρώτος καθού να επιστρέψει στα καθήκοντα του στο αιτόν, παρέχοντας τα καθήκοντα του κατά τον προσήκοντα τρόπο σύμφωνα με την σύμβαση εργασίας του, να χορηγηθούν στο αιτόν αντίγραφα των αιτούμενων εγγράφων, και να απειληθεί σε βάρος των καθ’ών χρηματική ποινή για κάθε παραβίαση της παρούσας. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιθσούν μεταξύ των παρισταμένων διαδίκων, λόγω της δυσχερούς ερμηνείας των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου κατ' αρθρ. 179 ΚΠολΔ, ενώ πρέπει το δεύτερο των καθ’ών, να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, ένεκα της ήττας του (αρθρ. 176 ΚΠολΔ), αφού ένεκα της ερημοδικίας του δεν υποβλήθηκε στην καταβολή δικαστικών εξόδων τα οποία θα μπορούσαν να συμψηφισθούν.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει αντιμωλία του πρώτου των καθών και ερήμην του δευτέρου.

 

Δέχεται την αίτηση.

 

Αναστέλλει προσωρινά την ισχύ της υπ' αριθμό ./2020 (ΑΔΑ: .) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της δεύτερης των καθ' ων Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μετεώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.).

 

Υποχρεώνει προσωρινά τον πρώτο των καθ' ων να επιστρέψει στα καθήκοντα του στη Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας και να παρέχει ακώλυτα και αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του στο αιτόν κατά τον προσήκοντα τρόπο, όπως ακριβώς προβλέπεται και σύμφωνα με την υπ' αριθμό ./30-10-2019 σύμβαση εργασίας του αορίστου χρόνου (ΑΔΑ: .).

 

Υποχρεώνει προσωρινά τους καθ' ων, για τους αναφερόμενους στο ιστορικό λόγους, να επιδείξουν στα αρμόδια όργανα του αιτούντος, που το ίδιο θα καθορίσει καθώς και να χορηγήσουν στον αιτούντα επικυρωμένα αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή τους: α) την υπ' αριθμό ./31-8-2020 γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας του Διευθυντή του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Τρικάλων, β) την υπ' αριθμό ./27-11-2020 Ιατρική Βεβαίωση - Γνωμάτευση του Διευθυντή της Ογκολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, και γ) την από 27-11-2020 Ιατρική Βεβαίωση του κ. ., Διευθυντή της Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

 

Απειλεί σε βάρος των καθ' ων χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ στον καθένα για κάθε άρνηση συμμόρφωσης σε κάθε διάταξης της παρούσας απόφασης.

 

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των παρισταμένων διαδίκων.

 

Καταδικάζει το δεύτερο των καθών στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στις 18/11/2021 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Θήβα, χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι ή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ