ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 62/2022

 

Εκούσια δικαιοδοσία - Αίτηση υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση - Ενεργητική νομιμοποίηση -.

 

Σε περίπτωση σωματικής αναπηρίας αποκλειστικά νομιμοποιούμενος για την υποβολή αίτησης υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση είναι ο ίδιος ο πάσχων, εκτός αν παράλληλα με τη σωματική αναπηρία παρουσιάζει και κάποια άλλη νοσηρή κατάσταση εκ των προβλεπομένων στον νόμο.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 62/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας

 

 

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Μαρία Τσακριού, Δικαστική Πάρεδρο, την οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών που διευθύνει το οικείο Πρωτοδικείο και από τη Γραμματέα Ευγενία Τσιντώνη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ, «κεκλεισμένων των θυρών», στο ακροατήριο του, στις 14/01/2022, για να δικάσει την με αριθμό κατάθεσης 2469/2021 αίτηση, με αντικείμενο τη θέση προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση, μεταξύ:

 

ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ..., κατοίκου Πατρών, οδός ., με ΑΦΜ ., που παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Φωτίου Λουρίδα, ο οποίος ορίστηκε δυνάμει της υπ'αριθμ. 1029/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία του Ν. 3226/2004 για παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και ως εκ τούτου έχει απαλλαγεί από την καταβολή εξόδων για την υπό κρίση δίκη.

 

ΤΟΥ ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: ., κατοίκου Πατρών, οδός ., με ΑΦΜ ., ο οποίος δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από τη με αριθμό ./29-12-2021 έκθεση επίδοσης της δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Πατρών, διορισμένης στο Πρωτοδικείο Πατρών, .προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον καθ' ου (άρθρα 122 παρ.1, 123, 124, 126 παρ.1 α', 127 παρ.1, 128 παρ. 1, 741, 748 παρ 1,3,4 και 802 παρ. 2 ΚΠολΔ). Ο τελευταίος, ωστόσο, δεν εμφανίσθηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου, ούτε εκπροσωπήθηκε νόμιμα από πληρεξούσιο δικηγόρο, και, συνεπώς, πρέπει να δικασθεί ερήμην. Η διαδικασία, όμως, θα προχωρήσει σαν να ήταν και αυτός παρών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 754 ΚΠολΔ όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο έκτο του Ν. 4335/2015 και ισχύει από 1-1-2016, το οποίο για την ταυτότητα του νομικού λόγου εφαρμόζεται και στην περπττωση που δεν εμφανιστεί ή δεν λάβει κανονικά μέρος στη συζήτηση ο καθ' ου η αίτηση ή τρίτος που κλητεύθηκε (βλ. σχετικά την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4335/2015).

 

Από τη διάταξη του άρθρου 1667 παρ. 1 ΑΚ με την οποία ορίζεται ότι η υποβολή στη δικαστική συμπαράσταση αποφασίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του ίδιου του πάσχοντος ή του συζύγου του, εφόσον υπάρχει έγγαμη συμβίωση, ή των γονέων ή των τέκνων του ή του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως ή και του επιτρόπου προκύπτει ότι τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται για την κίνηση της διαδικασίας υποβολής του πάσχοντος ενηλίκου σε δικαστική συμπαράσταση, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, είναι ο πάσχων, ο σύζυγος αυτού, οι γονείς του, τα τέκνα του και ο Εισαγγελέας ή και το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, υποκινούμενο είτε από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1668 ΑΚ πρόσωπα είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που δείχνει ενδιαφέρον για τον πάσχοντα, πέρα δε από τα περιοριστικώς ανοφερόμενα στο νόμο κατά τα άνω πρόσωπα, κανένα άλλο πρόσωπο, όπως συγγενής (ακόμη και αδελφός) ή άλλος που δικαιολογεί έννομο συμφέρον δε νομιμοποιείται σε υποβολή αίτησης για την κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση του πάσχοντος 1103/2005 ΤΝΠ Νομός). Ωστόσο, σε περίπτωση σωματικής αναπηρίας, κατά τη ρητή διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 1667 ΑΚ, αποκλειστικά νομιμοποιούμενος για την υποβολή της σχετικής αίτησης για θέση σε δικαστική συμπαράσταση είναι ο ίδιος ο πάσχων, εκτός αν παράλληλα με τη σωματική αναπηρία παρουσιάζει και κάποια άλλη νοσηρή κατάσταση εκ των αναφερόμενων στη διάταξη του άρθρου 1666 ΑΚ (βλ. Κακατσάκη σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ II άρθρο 1667 αρ. 14 σελ. 1101). Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα με την κρινόμενη αίτηση της ζητεί να τεθεί σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης ο καθ' ου η αίτηση σύζυγος της ., κάτοικος Πατρών επειδή πάσχει από σπαστική παραπληγία, πάρεση αριστερού άνω άκρου, έχει συχνές κυστικές διαταραχές συνεπεία χρόνιας απομυελινωτικής νόσου, ενώ είναι ινσουλινοθεραπευόμενος λόγω ζαχαρώδους διαβήτη Σ.Δ. Τύπου II και έχει κριθεί από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ ότι φέρει ποσοστό αναπηρίας 85% στην παραπληγία - κινητική αναπηρία κάτω άκρων, με συνέπεια να αδυνατεί πλήρως να επιμελείται μόνος του τον εαυτό του και τις υποθέσεις του, και να διορισθεί, αφενός μεν προσωρινή και μετά την τελεσιδικία της εκδοθησόμενης απόφασης οριστική δικαστική συμπαραστάτρια αυτού η ίδια, να ανατεθεί σε αυτήν η επιμέλεια του προσώπου του και να διοριστεί εποπτικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τα αναφερόμενα στην αίτηση πρόσωπα. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ., 740 παρ. 1, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 άρθρο έκτο παρ. 2 του ν. 4335/2015, 801 παρ. 1 ΚΠολΔ και 121 ΕισΝΑΚ), πλην όμως τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης. Ειδικότερα, κατά τα εκτιθέμενα στο δικόγραφο, η σύζυγος του αιτούντος παρουσιάζει αποκλειστικά σωματική αναπηρία και επομένως, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς διαλαμβάνονται στη μείζονα σκέψη της παρούσας, μόνο ο ίδιος ο πάσχων, νομιμοποιείται ενεργητικά να αποβάλει αίτηση νια τη θέση του σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η ένδικη αίτηση να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του καθ' ου.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε  και δημοσιεύθηκε στην  Πάτρα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 4/2/2022.    

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ