ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΚρωπίας 56/2022

 

Διαδικασία Νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 4738/2020) - Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικείμενου, στην έννοια της οποίας υπάγονται οι περιπτώσεις που ο οφειλέτης ικανοποιεί τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας άρθρου 2 Ν. 4308/2014 (άρθρο 78 παρ. 2) -.

 

Πολύ μικρές  οντότητες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, είναι οι οντότητες, οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια : α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) : 350.000 ευρώ, β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών : 700.000 ευρώ και γ) Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της τελευταίας, προς της κήρυξης ης πτώχευσης, περιόδου τα 10 άτομα.   Το άρθρο 76 παρ. 1 του Ν. 4738/2020 ρητά ορίζει ότι πτωχευτική ικανότητα έχουν πλέον  και τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία, το κριτήριο ένταξης στην κατηγορία των οφειλετών, των οποίων η πτώχευση είναι μικρού αντικειμένου, περιορίζεται στην αξία του συνόλου της περιουσίας τους, που δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος των 350.000 ευρώ.  Η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας όπου και αναρτάται για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Αν εντός της άνω προθεσμίας δεν ασκηθεί παρέμβαση ή ασκηθεί με αντικείμενο τον διορισμό συνδίκου, η αίτηση πτώχευσης γίνεται δεκτή απλά με την πάροδο της άνω προθεσμίας. Η απόφαση που την δέχεται διορίζει και τον εισηγητή της πτώχευσης με αρμοδιότητες τον διορισμό συνδίκου, τον καθορισμό ημερομηνίας παύσης πληρωμών του πτωχού αλλά και την λήψη απόφασης σφράγισης της πτωχευτικής περιουσίας. Αναγκαία έγγραφα για το παραδεκτό αίτησης πτωχεύσεως φυσικού ή νομικού προσώπου που δεν υποχρεούται σε δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Μεταξύ των άνω εγγράφων εντάσσονται η πιο πρόσφατη δήλωση φόρου εισοδήματος αλλά και αντίστοιχη δήλωση στοιχείων ακινήτων του πτωχού αλλά και τυχόν κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Επί της αυτής αίτησης πρέπει να προσκομίζεται κατάσταση των πιστωτών του οφειλέτη, βεβαίωση οφειλών του έναντι του Δημοσίου αλλά και κάθε άλλο έγγραφο που στηρίζει την αίτηση πτώχευσης. Τεκμήριο ακρίβειας των αναφερόμενων στα ως άνω έγγραφα οικονομικών στοιχείων για τα οποία θεωρείται πως ο αιτών έχει υποβάλλει βεβαιωτικό όρκο. Απαιτούμενα στοιχεία για την κατάφαση υπαγωγής προσώπου σε παύση πληρωμών κατ΄ άρθρο 176 Ν. 4738/2020. Δέχεται αίτηση πτώχευσης. Διορίζει εισηγητή.

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 56/2022

(Αριθμοί έκθεσης κατάθεσης δικογράφου : ΓΑΚ:...- ΕΑΚ ...)

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ (Ν. 4738/2020)

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή, Μαργαρίτα Μπρούμα, Ειρηνοδίκη Κρωπίας και από τη Γραμματέα Ελένη Ροΐνά.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 2022 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση :

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : ... της ..., κατοίκου Αττικής, επί της οδού ... αρ. ..., με ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ. ..., που υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου  Φερεγγυότητας τη με αριθμό ... αίτηση περί κήρυξης του σε πτώχευση με την απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, η οποία (αίτηση) κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, έλαβε Γ.Α.Κ.: ... και Ε.Α.Κ ..., και υπογράφεται από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο του Μιχαήλ Κούβαρη, κάτοικο Αθηνών Αττικής (Α.Μ.ΔΣΑ 31778), συνοδευόμενη από τα αναφερόμενα στα άρθρα 173 και 174 του ν. 4738/2020 έγγραφα, τα οποία (αίτηση και έγγραφα) προκατέθεσε και σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης.

 

Ο αιτών αιτείται να γίνει δεκτή η με αριθμό ... αίτηση, που υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με Γ.Α.Κ.: ... και Ε.Α.Κ.: ... και μετά την παρέλευση των νομίμων προθεσμιών (άρθρο 173 Ν. 4738/2020), προσδιορίσθηκε, δυνάμει της υπ' αρ. ... Πράξης ορισμού Δικαστή και προσδιορισμού δικασίμου εκδίκασης της Διευθύνουσας το παρόν Δικαστήριο Ειρηνοδίκη, ως ημερομηνία πλασματικής συζήτησης η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμος και ενεγράφη στο πινάκιο.

 

Κατά την ανωτέρω δικάσιμο η υπόθεση συζητήθηκε μετά την εκφώνηση της από το οικείο πινάκιο χωρίς την παρουσία του αιτούντος και του Πληρεξουσίου δικηγόρου του. Το Δικαστήριο

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με τις διατάξεις του Ν. 4738/2020 προβλέφθηκε η ρύθμιση των πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, στην έννοια των οποίων υπάγονται οι περιπτώσεις που ο οφειλέτης ικανοποιεί τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 (Α' 251) (άρθρο 78 παρ. 2). Πολύ μικρές οντότητες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, είναι οι οντότητες, οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ, β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ και γ) Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της τελευταίας, προ της κήρυξης της πτώχευσης, περιόδου τα 10 άτομα. Η διαδικασία που εφαρμόζεται στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, αποκαλούμενη ως απλοποιημένη διαδικασία, διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 172 έως και 188 του Ν. 4738/2020, εφαρμοζόμενων παράλληλα των λοιπών γενικών διατάξεων του ιδίου νόμου στις περιπτώσεις έλλειψης ειδικότερων ρυθμίσεων. Όπως ρητά ορίζεται (άρθρο 76 παρ.1), πτωχευτική ικανότητα έχουν πλέον και τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία, εφόσον δεν ασκούν επιχείρηση και δεν συντάσσουν ισολογισμούς, το κριτήριο της ένταξης τους στην κατηγορία των οφειλετών, των οποίων η πτώχευση είναι μικρού αντικειμένου, περιορίζεται στην αξία του συνόλου της περιουσίας τους, που δεν πρέπει να υπερβαίνει - κατ' αντιστοιχία, προς το ως άνω όριο του ενεργητικού των πολύ μικρών οντοτήτων - το ύψος των 350.000 ευρώ (έτσι, άρθρο 78 παρ. 2 εδ. β' ΠτΚ). Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται σε παύση πληρωμών, ήτοι αυτός που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Κατά τη διάταξη του άρθρου 176 τεκμαίρεται ότι ο οφειλέτης σας περιπτώσεις πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 60% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωση του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής. Επιπλέον, ως προς την ακίνητη περιουσία του προσώπου, η αξία αυτής προκύπτει κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11. Ως αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση, και εφόσον αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σύμφωνα με τον Ν. 4223/2013 (Α' 287), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία Πράξη προσδιορισμού φόρου. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., ως αξία ακινήτων λογίζεται η αντικειμενική αξία αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4 ΙΑ του Ν. 1249/1982 (Α' 43) και τις ισχύουσες κατ' εξουσιοδότηση κανονιστικές πράξεις. Η αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, στο οποίο δημοσιοποιείται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών (άρθρο 173 παρ. 1 εδ. 1). Με την αίτηση του ο οφειλέτης υποχρεούται να καταθέσει, ποινή απαραδέκτου, τις οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία χρήση για την οποία είναι διαθέσιμες (άρθρο 174 παρ. 1). Σε περίπτωση αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου που δεν δημοσιεύει χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με την αίτηση κατατίθεται επί ποινή απαραδέκτου η τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, η δήλωση στοιχείων ακινήτων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η αίτηση συνοδεύεται από κατάσταση του συνόλου των πιστωτών του και βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για χα χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο. Η αίτηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα που υποστηρίζουν χα παρεχόμενα από τον οφειλέτη στοιχεία (άρθρο 174 παρ. 2), χα οποία υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό αντίγραφο. Η αίτηση περιλαμβάνει συναίνεση πρόσβασης στα στοιχεία και στα συνοδευτικά έγγραφα που βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (άρθρο 174 παρ. 3). Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης μικρού αντικειμένου είναι το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κύρια κατοικία του, εφόσον δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 21 και 47 του Ν. 4172/2013 (Α' 167), ή το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 78. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, κύρια κατοικία είναι η αναφερόμενη ως κατοικία του οφειλέτη στην τελευταία προ της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης φορολογική δήλωση του. Οι πιστωτές που υποβάλλουν αίτηση πτώχευσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για λήψη της σχετικής πληροφορίας, η οποία και υποχρεούται να τους την γνωστοποιήσει (άρθρο 172 παρ. 2). Περαιτέρω, σε περίπτωση που, εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 173 δεν υποβληθεί παρέμβαση κατά της αίτησης ή υποβληθεί παρέμβαση που αφορά μόνο στον διορισμό συνδίκου, η αίτηση γίνεται δεκτή με μόνη τη διαπίστωση παρέλευσης του χρονικού διαστήματος από το πτωχευτικό δικαστήριο. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο ο εισηγητής και ο σύνδικος, αν έχει υποδειχθεί τέτοιος. Σε διαφορετική περίπτωση ο σύνδικος ορίζεται από τον εισηγητή, ο οποίος προσδιορίζει και την ημέρα παύσης των πληρωμών, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταχώρισης στο Μητρώο των στοιχείων του οφειλέτη, λόγω ανεπάρκειας περιουσίας, την οποία (καταχώρηση) διατάσσει ο εισηγητής (άρθρο 173 παρ. 1 εδ. β' και δ' ΠτΚ). Το γεγονός όχι σε αυτή την περίπτωση ο εισηγητής ορίζει την ημέρα παύσης πληρωμών, είναι δηλωτικό της οικονομίας της δίκης που σκοπεί ο νομοθέτης (ΕιρΔραμ 10/2022 αδημοσ, Ειρ Χαλανδ 1 /2022 ΤΝΠ QUALEX).

 

Με την υπό κρίση αίτηση, ο αιτών, κάτοικος ιστορεί ότι είναι φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα. Ότι σήμερα είναι άνεργος. Ότι διαθέτει τα αναφερόμενα στο δικόγραφο περιουσιακά στοιχεία, έχει δε, παύσει κατά τρόπο γενικό και μόνιμο να εξυπηρετεί τις αναφερόμενες στο δικόγραφο χρηματικές οφειλές του, καθώς το εισόδημα του δεν επαρκεί για την εξόφληση τους. Με βάση αυτά τα πραγματικά περιστατικά και επικαλούμενος έννομο συμφέρον αιτείται α) να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, β) να ορισθεί εισηγητής Δικαστής, γ) να ορισθεί ως σύνδικος της πτώχευσης η προτεινόμενη από αυτόν Διαχειρίστρια Αφερεγγυότητας Β' τάξεως, ... δ) να διαταχθεί η εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της περιουσίας του πλην της περιγραφόμενης στην υπό κρίση αίτηση κύριας κατοικίας του για την οποία υπέβαλε αίτημα μεταβίβασης ή μίσθωσης της σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης και ε) να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η κρισιολογούμενη αίτηση αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον απευθύνεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία του αιτούντος. Περαιτέρω, παραδεκτώς φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου - καθώς υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας και δημοσιοποιήθηκε για διάστημα 30 ημερών - κατά την προκείμενη εκούσια δικαιοδοσία και δη σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου {άρθρα 78 παρ. 2 και 172 επ. Ν. 4738/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) [εφόσον ο αιτών οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και πληροί τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας, δοθέντος ότι η αξία του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων δεν ξεπερνά το ποσό των 350.000 ευρώ], τυγχάνει, δε, αρκούντως ορισμένη, καθώς περιέχει όλα τα απαραίτητα κατά νόμον στοιχεία, ενώ για το παραδεκτό της επισυνάπτονται στο εισαγωγικό δικόγραφο: α) δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 του αιτούντος, β) κατάσταση των πιστωτών του, γ) βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης, δ) η υπ' αριθμ. ... βεβαίωση της ΑΑΔΕ για τα χρέη του προς το Δημόσιο και ε) το υπ' αρ. ... γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 250,00 ευρώ, για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης, κατ' άρθρο 173 παρ. 2 Ν. 4738/2020. Είναι, δε, νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 76, 77, 78, 172, 173, 174, 176 και 178 Ν. 4738/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, πλην α) του αιτήματος να διαταχθεί η εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της περιουσίας του εκτός από την περιγραφόμενη στην υπό κρίση αίτηση κύρια κατοικία του, το οποίο αλυσιτελώς προβάλλεται, δεδομένου ότι έργο του πτωχευτικού Δικαστηρίου είναι μόνο η κήρυξη της πτώχευσης του αιτούντος οφειλέτη και ο ορισμός εισηγητή και συνδίκου της πτώχευσης, αν ο τελευταίος έχει προταθεί και β) του αιτήματος να επιδικασθεί η δικαστική δαπάνη σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας, το οποίο είναι μη νόμιμο καθώς, εν προκειμένω, την ένδικη αίτηση υπέβαλε ο ίδιος ο υπό πτώχευση οφειλέτης και δεν υφίσταται αντιδικία -εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4738/2020, στις πτωχευτικές δίκες τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν την πτωχευτική περιουσία μόνο όταν επιδικάζονται σε βάρος του οφειλέτη (ή του συνδίκου). Επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της, δεδομένου ότι κατά αυτής δεν ασκήθηκε παρέμβαση έως την ημέρα παρέλευσης της τριακονθήμερης προθεσμίας δημοσιοποίησης της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, ενώ καταβλήθηκαν και τα νόμιμα τέλη για τη συζήτηση της υπόθεσης (βλ. το προσκομιζόμενο υπ' αριθμ. ... γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δ.Σ. Αθηνών).

 

Από την εκτίμηση απάντων των εγγράφων, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, μερικά από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα στη συνέχεια, χωρίς κανένα να παραλείπεται κατά την ουσιαστική εκτίμηση της υπόθεσης και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως, αποδεικνύονται, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Ο αιτών, φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, τυγχάνει έγγαμος με την ... και από το γάμο του αυτό έχει αποκτήσει δύο τέκνα, τον ... ηλικίας σήμερα 20 ετών και τον ..., ηλικίας σήμερα 17 ετών, ο οποίος ανήκει στα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του αιτούντος, καθώς τυγχάνει ανήλικος και δεν δύναται να εργαστεί για να αποκομίσει τα χρειώδη (βλ. το προσκομιζόμενο από 11-07-2022 και με χαρακτηριστικό ασφαλείας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκδόθηκε από το Δήμο του Νομού Αττικής, εξαγμένο από την ιστοσελίδα gov.gr). Περαιτέρω, κατά την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ χωρίς να δικαιούται επίδομα ανεργίας (βλ. το από 22-06-2022 αποδεικτικό ηλεκτρονικής έκδοσης δελτίου ανεργίας, την προσκομιζόμενη εκτύπωση της υπ' αριθμ. πρωτ. ... βεβαίωσης εγγραφής στα μητρώα του Οργανισμού και την προσκομιζόμενη εκτύπωση της υπ' αριθμ. πρωτ. ... βεβαίωσης περί μη εγγραφής στο Μητρώο Επιδοτούμενων Ανέργων του ΟΑΕΔ). Το μοναδικό του εισόδημα προέρχεται από επίδομα αναπηρίας που λαμβάνει, καθώς έχει πιστοποιηθεί ως άτομο με αναπηρία ανερχόμενη σε ποσοστό 67% (βλ. το προσκομιζόμενο απλό φωτοαντίγραφο της από 21-12-2021 γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας του Γ' υποκαταστήματος μισθωτών Ανατολικής Αττικής του e-ΕΦΚΑ) και ανέρχεται στο συνολικό καθαρό ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως. Η σύζυγος του, διατηρεί ατομική επιχείρηση παροχής καφέ, η οποία το έτος 2020 παρουσίασε ζημία ύψους 18.740,81 ευρώ (βλ. την προσκομιζόμενη από 08-07-2022 εκτύπωση στοιχείων μητρώου επιχείρησης από την ΑΑΔΕ και την προσκομιζόμενη εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος φορ. έτους 2020), ενώ έχει εισόδημα από την εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας της, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως (βλ. προσκομιζόμενη εκτύπωση αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακίνητης περιουσίας φορ. έτους 2020). Ακολούθως, κατά το έτος 2020, το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανήλθε στο καθαρό ποσό των 8.232,35 ευρώ (προσκομιζόμενη εκτύπωση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορ. έτους 2020 και εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ίδιου έτους). Ακόμα αποδείχθηκε ότι ο αιτών διαθέτει την κάτωθι ακίνητη περιουσία : το 100% της ψιλής κυριότητας επί του με στοιχεία διαμερίσματος του ισογείου ορόφου, το οποίο φέρει ΚΑΕΚ ..., επιφανείας 74,00 τ.μ., το οποίο είναι κτισμένο επί πολυωρόφου οικοδομής ανεγερθείσας σε κάθετη ιδιοκτησία επιφανείας 397,50 τ.μ., επί της οποίας το διαμέρισμα έχει 202/1000 ποσοστό συνιδιοκτησίας, κείμενης (της κάθετης) εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως ..., της Δημοτικής Ενότητας ..., του Δήμου ..., της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στο ... Ο.Τ., στη θέση ... και επί της οδού ..., στην οποία κατά τον τίτλο κτήσης φέρει τον αριθμό και πλέον τον αριθμό :.... Η φορολογητέα αξία του εν λόγω ακινήτου για το δικαίωμα του αιτούντος (ΨΚ) ανέρχεται στο ποσό των 78.671,25 ευρώ (βλ. την προσκομιζόμενη εκτύπωση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορ. έτους 2022), ενώ η εμπορική του αξία (για το 100% της ΠΚ) ανέρχεται στο ποσό των 69.000,00 ευρώ (βλ. την προσκομιζόμενη από 02-09-2019 έκθεση εκτίμησης αγοραίας αξίας του Αρχιτέκτονος Μηχανικού, ...). Σημειώνεται ότι για το ανωτέρω ακίνητο είχε οριστεί να διενεργηθεί στις .... ημέρα και από ώρα 14:00 έως 16:00 δημόσιος αναγκαστικός πλειστηριασμός ανοικτού πλειοδοτικού τύπου με ηλεκτρονικά μέσα, δυνάμει της με αριθμό ... Πράξης Δήλωσης για Διενέργεια Νέου Πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου   Αθηνών, ..., με επισπεύδουσα την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», υπό την ιδιότητα της ως διαχειρίστρια απαιτήσεων της εταιρείας με την επωνυμία «GALAXY IV FUNDING DESIGNATED ACTINITY ΟΟΜΡΑΝΥ» (βλ. την προσκομιζόμενη εκτύπωση δημοσίευσης του πλειστηριασμού από την ιστοσελίδα δημοσίευσης πλειστηριασμών). Πέραν του ανωτέρω ακινήτου, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικίας του αιτούντος, ο αιτών διαθέτει ακόμα το 37,5% της πλήρους κυριότητας επί ενός αγροτεμαχίου, εκτάσεως 1.094,89 τ.μ., κείμενου στη θέση ..., της Δημοτικής Ενότητας ... του Δήμου ... της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής (βλ. προσκομιζόμενη εκτύπωση βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης στην ΑΑΔΕ, όπως έχει δηλωθεί την 011-01-2013). Η αντικειμενική αξία του ακινήτου αυτού για το ποσοστό του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 6.503,64 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενο φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας). Αμφότερα δε, τα ανωτέρω ακίνητα είναι βεβαρυμμένα με προσημείωση υποθήκης. Πλην των ανωτέρω δύο ακινήτων δε διαθέτει άλλη ακίνητη, ούτε κινητή περιουσία. Αποδείχθηκε, επίσης, ότι κατά τον χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης ο αιτών έχει χρηματικές υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και πιστωτικά ιδρύματα, συνολικού ύψους 1.771.687,88 ευρώ, τις οποίες αδυνατεί να εξυπηρετήσει. Σημειώνεται ότι από τα ανωτέρω στοιχεία οφειλών, όσα δεν προέκυψαν εξ εγγράφων τεκμαίρονται ως αληθή, καθότι, ως προς τα τελευταία, θεωρείται ότι ο αιτών έχει δώσει βεβαιωτικό όρκο (άρθρο 174 πρ. 3 του Ν. 4738/2020).

 

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, αφενός αποδείχθηκε ότι ο αιτών πληροί τα κριτήρια προσδιορισμού της «πολύ μικρής οντότητας» του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 και αφετέρου, ότι λόγω της προφανούς δυσαναλογίας μεταξύ του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του και των εισοδημάτων του βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσει τις ως άνω οφειλές του, η οποία (αδυναμία) σε κάθε περίπτωση τεκμαίρεται και από το γεγονός ότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τους πιστωτές του υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 ευρώ και έχουν παύσει να εξυπηρετούνται για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Δεδομένου δε, ότι στην προκειμένη περίπτωση ουδείς εκ των πιστωτών του αιτούντος άσκησε παρέμβαση (κύρια ή πρόσθετη) ηλεκτρονικά (με υποβολή της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας) εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από τη δημοσιοποίηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας της υπό κρίση αίτησης κήρυξης σε πτώχευση και άρα ουδείς εξ αυτών απέκτησε την ιδιότητα του διαδίκου, με συνέπεια να μην εκκινήσουν ποτέ, ούτε η ως άνω δεκαήμερη προθεσμία επίδοσης του αντιγράφου της αιτήσεως από τον επισπεύδοντα τη διαδικασία στα λοιπά διάδικα μέρη, αλλά ούτε και η προσθεσμία των 60 ημερών από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης (σύνταξη έκθεσης κατάθεσης δικογράφου) για την κατάθεση προτάσεων από όλους τους διαδίκους (αιτούντα οφειλέτη και παρεμβαίνοντες πιστωτές), θα πρέπει άνευ άλλου τινός να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και ως βάσιμη κατ' ουσίαν, να κηρυχθεί ο αιτών σε κατάσταση πτώχευσης και να διορισθεί Εισηγητής της πτώχευσης Ειρηνοδίκης που υπηρετεί στο παρόν Δικαστήριο, ώστε να προσδιορίσει την ημέρα παύσης των πληρωμών του αιτούντος και να διατάξει την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, κατ' αρ. 173 παρ. 1 και 179 ν. 4738/2020, καθώς και σύνδικος, η προτεινόμενη από τον αιτούντα, δεδομένου ότι αποδέχθηκε το διορισμό της, δυνάμει της από 03-08-2022 υπεύθυνης δήλωσης, η οποία προσκομίστηκε στο Δικαστήριο και με την οποία επίσης δήλωσε ότι δε συντρέχει στο πρόσωπο της κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 238 του Ν. 4738/2020 και κάθε συναφούς διάταξης. Πρέπει, τέλος, να διαταχθεί η καταχώρηση της παρούσας απόφασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ TOYΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντος του αιτούντος.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την κρισιολογούμενη αίτηση κήρυξης πτώχευσης.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ σε κατάσταση πτώχευσης τον αιτούντα οφειλέτη, ... και της ... κάτοικο Αττικής, επί της οδού ..., αρ. ..., με ΑΦΜ ... . Δ.Ο.Υ.

 

ΟΡΙΖΕΙ Εισηγήτρια της πτώχευσης την Ειρηνοδίκη Κρωπίας, Ερμιόνη Μιστρά.

 

ΟΡΙΖΕΙ σύνδικο της πτώχευσης, την προτεινόμενη από τον αιτούντα, ... δικηγόρο Αθηνών, μέλος του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας Β' Βαθμίδας, με A.M. ..., με Α.Φ.Μ. ..., κάτοικο επί της οδού ..., αρ. ...

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο Κορωπί, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου συνεδρίαση, απόντων του αιτούντος και του πληρεξουσίου δικηγόρου του στις Δεκεμβρίου 2022.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΡΟΥΜΑ                        ΕΛΕΝΗ ΡΟΪΝΑ