ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 2309/2022

 

Παράταση δικονομικών προθεσμιών κατάθεσης προτάσεων, προσθήκης κλπ., με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, άνευ κλήτευσης των καθ' ων, λόγω αδυναμίας έγκαιρης πραγματικής επίδοσης με τη διαδικασία της σύμβασης της Χάγης.

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αριθμός απόφασης 2309/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Αριθμ.Έκθ.Κατ.: ./2022)

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ειρήνη Τσέπη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 28η Μαρτίου 2022 χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση:

 

Των αιτούντων 1) ... - 17) ..., οι οποίοι παραστάθηκαν διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Θωμά Γούμενου (AM ΔΣΑ 29667).

 

Των καθ' ων η αίτηση 1) ... - 7)..., οι οποίοι απουσίαζαν και δεν εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Οι αιτούντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 28-3-2022 αίτηση τους, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης ./28-3-2022 και προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνει δεκτή η ως άνω αίτηση.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Οι αιτούντες εκθέτουν στην υπό κρίση αίτηση ότι έχουν καταθέσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή κατά των καθ' ων η παρούσα αίτηση, εκδικαζόμενη κατά την τακτική διαδικασία, την οποία πρέπει να επιδώσουν εντός προθεσμίας εξήντα ημερών, μεταξύ άλλων, και στην τρίτη, τον τέταρτο και τον έκτο των εναγομένων και ήδη καθ' ων, οι οποίοι είναι κάτοικοι Τουρκίας. Ότι για λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση τους, παρόλο που έχει γίνει εμπρόθεσμη επίδοση της αγωγής, δεν έχουν περιέλθει ακόμα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τα αποδεικτικά επίδοσης αυτής στους παραπάνω κατοίκους αλλοδαπής, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προσκομίσουν αυτά στο φάκελο της δικογραφίας και να θεωρηθεί η κατατεθείσα αγωγή τους ως μηδέποτε ασκηθείσα ως προς αυτούς και να απορριφθεί ως ανυπόστατη. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητούν την παράταση των προθεσμιών για την κατάθεση προτάσεων και της προσθήκης σε αυτές κατά εκατό ημέρες, καθώς και την προσκομιδή όλων των αποδεικτικών μέσων, την τυχόν κατάθεση και επίδοση παρέμβασης, προσεπίκλησης, ανακοίνωσης της δίκης και ανταγωγής, την παρέμβαση κατόπιν προσεπίκλησης ή ανακοίνωσης. Με το περιεχόμενο αυτό η κρινόμενη αίτηση παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 683§§1,4 και 686επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 148 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της, χωρίς την παρουσία των καθ' ων η αίτηση, των οποίων δεν διατάχθηκε η κλήτευση.

 

Από τα προσκομιζόμενα από τους αιτούντες έγγραφα πιθανολογούνται τα εξής: Οι αιτούντες κατέθεσαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 25-10-2021 και με αριθμό κατάθεσης ./23-11-2021 αγωγή κατά των καθ' ων η παρούσα αίτηση, εκδικαζόμενη κατά την τακτική διαδικασία. Η αγωγή αυτή επιδόθηκε εμπρόθεσμα κατ' άρθρο 215§2 ΚΠολΔ, μεταξύ άλλων, και στην τρίτη, τον τέταρτο και τον έκτο των εναγομένων και ήδη καθ' ων, οι οποίοι είναι κάτοικοι Τουρκίας, η δε προθεσμία κατάθεσης προτάσεων και προσκομιδής των αποδεικτικών επίδοσης (άρθρο 237§1 ΚΠολΔ) εκπνέει στις 7-4-2022. Δεδομένου ότι η από 15-11-1965 Διεθνής Σύμβαση της Χάγης, που κυρώθηκε με το Ν. 1334/1983, αν και δεν καταργεί τις διατάξεις του άρθρου 134 ΚΠολΔ, που αφορούν στην επίδοση σε πρόσωπα της αλλοδαπής και ορίζουν επίδοση στον εισαγγελέα της περιφερείας του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η δίκη, αποκλείει να θεωρηθεί η πλασματική επίδοση ως ολοκληρωθείσα με την απλή παράδοση του επιδοτέου εισαγωγικού της δίκης ή άλλου ισοδύναμου δικογράφου στον εισαγγελέα, όπως ορίζει το άρθρο 136§1 ΚΠολΔ, αλλά απαιτεί πραγματική επίδοση του επιδοτέου δικογράφου στον αποδέκτη του, ώστε να διασφαλίζεται η θεμελιώδης αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης των διαδίκων, πιθανολογείται ότι, προκειμένου να καταστεί εφικτή η προσκομιδή των σχετικών αποδεικτικών, τα οποία δεν έχουν περιέλθει ακόμα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και έτσι δεν μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία της δικογραφίας, συντρέχουν ειδικές περιστάσεις για την παράταση των προθεσμιών των άρθρων 237§1 ΚΠολΔ (κατάθεση προτάσεων και προσκομιδή αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων, του αποδεικτικού επίδοσης της αγωγής και των εγγράφων της πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους), 237§2 ΚΠολΔ (κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις) και 238§1 ΚΠολΔ (άσκηση παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων, ανακοινώσεων και ανταγωγών και άσκηση παρεμβάσεων κατόπιν προσεπίκλησης ή ανακοίνωσης). Εξάλλου, σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών, για να ολοκληρωθεί η χρονοβόρα διαδικασία της πραγματικής επίδοσης της κατατεθείσας αγωγής κατά τα ανωτέρω με την περιέλευση των αποδεικτικών επίδοσης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, που πρέπει να κατατεθούν μαζί με τα λοιπά έγγραφα στο φάκελο της δικογραφίας εντός της προθεσμίας του άρθρου 237§1 ΚΠολΔ προς απόδειξη της άσκησης της αγωγής εντός της προθεσμίας του άρθρου 215§2 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη και να παραταθούν κατά τρεις (3) μήνες οι ανωτέρω αναφερόμενες προθεσμίες. Το αίτημα περί καταδίκης των καθ' ων στα δικαστικά έξοδα της παρούσας πρέπει να απορριφθεί, καθώς δεν προκάλεσαν την άσκηση της κρινόμενης αίτησης και δεν ευθύνονται για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πραγματικής επίδοσης (άρθρο 177 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ως προς όλους τους διαδίκους τις προθεσμίες των άρθρων 237§1 ΚΠολΔ (κατάθεση προτάσεων και προσκομιδή αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων, του αποδεικτικού επίδοσης της αγωγής και των εγγράφων της πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους) μέχρι 7-7-2022, 237§2 ΚΠολΔ (κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις) μέχρι 26-7-2022 και 238§1 ΚΠολΔ (άσκηση παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων, ανακοινώσεων και ανταγωγών) μέχρι 30-5-2022 και (άσκηση παρεμβάσεων κατόπιν προσεπίκλησης ή ανακοίνωσης) μέχρι 28-6-2022.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 31 Μαρτίου 2022 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του.

 

                                                Για τη δημοσίευση

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                         ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ