ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 1551/2021

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ορισμός μηδενικών καταβολών σε διαζευγμένο πατέρα -.

 

Ορισμός μηδενικών καταβολών σε διαζευγμένο πατέρα με μηνιαίες αποδοχές 1.300,00 ευρώ, ο οποίος καταβάλει διατροφή για τα ανήλικα τέκνα του. Απόρριψη ως ουσία αβάσιμης της ενστάσεως πιστωτή περί δόλιας αδυναμίας πληρωμής του αιτούντος. Προστασία πρώτης κατοικίας μετά την παύση ισχύος του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010. Μηνιαίες καταβολές ποσού 50,00 ευρώ για χρονικό διάστημα εκατόν εξήντα μηνών έναντι του συνολικού χρέους των 55.659,76 ευρώ.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, Δικηγόρου, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, εξειδικευμένου στην τραπεζική διαμεσολάβηση)

 

 

Αριθμός Απόφασης 1551/2021

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας

Αρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Μαρία Μίμαρου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα ...

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 27 Μαϊου 2021 για να δικάσει την υπόθεση:

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ... κατοίκου Αθηνών, επί της οδού ..  αρ. ... ΑΦΜ ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ελένης Μπατσούλη.

 

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ στη δίκη πιστωτριών: 1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ... ενεργούσας επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας ... με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας, ούσα ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία που εδρευει στην Αθήνα, οδός αρ.... νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Κικιδόπουλου Σωτηρίου-Σεβαστιανού. 2. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ενεργούσας εν προκειμένω ως μη δικαιούχου διαδίκου και διαχειρίστριας, ως προς τις απαιτήσεις των οποίων τυγχάνει δικαιούχος η αλλοδαπή Εταιρεία ... που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .. αρ. ... νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Κικιδόπουλου Σωτηρίου-Σεβαστιανού. 3. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ... αρ. ..., νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε, καίτοι νομίμως κλητεύθηκε, πρέπει επομένως να δικαστεί ωσεί παρούσα (754 ΚΠολΔ). 4. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία που εδρεύει στο Αττικής, επί των οδών .. και αρ. ..., νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε, καίτοι νομίμως κλητεύθηκε, πρέπει επομένως να δικαστεί ωσεί παρούσα (754 ΚΠολΔ).

 

Φέρεται προς συζήτηση η υπ' αριθμ. καταθέσεως ...2020 αίτηση του άρθρου 4 του Ν.3869/2010, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 18/12/2020 και εκ μεταφοράς η σημερινή δικάσιμος, κατά την οποία συζητήθηκε. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και σης έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν στο ακροατήριο.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής του ικανότητας, εκθέτει ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς πς πιστώτριες και αιτείται τη διευθέτηση τους από το Δικαστήριο, ώστε να επέλθει ολική ή μερική απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι αυτών, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά.

 

Με το παραπάνω περιεχόμενο η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο αιτών, σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου. Επίσης παραδεκτώς ασκείται αυτή, καθώς τηρήθηκε η προβλεπόμενη προδικασία με βάση τον Ν.3869/2010 και είναι πλήρως και επαρκώς ορισμένη. Επιπροσθέτως, από πιν αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από πς οφειλές του (άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.3869/2010). Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στς διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 9 του παρόντος Νόμου, πρέπει επομένως να διερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Η παριστάμενη πιστώτρια με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της που περιλαμβάνεται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου και με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της, αρνήθηκε αιτιολογημένα την αίτηση ως νόμω και ουσία αβάσιμη και προέβαλε ένσταση δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμών και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, οι οποίες νομίμως προβάλλονται, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1 του παρόντος Νόμου και 281ΑΚ, πρέπει επομένως να διερευνηθούν περαιτέρω στην ουσία τους.

 

Από τα έγγραφα που προσκόμισαν και επικαλούνται οι διάδικοι, τα οποία όλα ανεξαιρέτως έλαβε υπ' όψιν του το Δικαστήριο, από την ένορκη εξέταση της μάρτυρος του αιτούντος, που περιέχεται στα Πρακτικά Δημόσιας Συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (744 ΚΠολΔ) και από την προφορική διαδικασία στο ακροατήριο, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, ηλικίας 36 ετών, είναι διαζευγμένος με τη σύζυγο του με την οποία έχουν αποκτήσει δυο τέκνα, ηλικίας σήμερα 12 και 15 ετών. Ο αιτών ζει σε οικία που του έχει παραχωρήσει συγγενικό του πρόσωπο και εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος σε ναυτιλιακή τράπεζα με καθαρό μισθό 1.300 ευρώ μηνιαίως περίπου, εκ των οποίων 350 ευρώ καταβάλλει διατροφή στην τέως σύζυγο του για τη διαβίωση και πς εκπαιδευτικές δαπάνες των τέκνων τους. Η τέως σύζυγος του που είναι άνεργη και πάσχει από μόνιμη αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, κατοικεί με τα τέκνα τους ξεχωριστά. Με βάση τα ανωτέρω ο αιτών δεν δύναται να καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό για την εξυπηρέτηση των δανείων του, λαμβάνοντας υπόψιν το συσχετισμό των εισοδημάτων και των δαπανών του και τις εκτιμώμενες εύλογες δαπάνες διαβίωσης του ίδιου και της οικογένειας του, πρέπει επομένως στα πλαίσια του άρθρου 8 παρ. 5 να οριστούν μηδενικές καταβολές για χρονικό διάστημα 3 ετών, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα δημοσίευσης της παρούσης.

 

Επιπροσθέτως, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, ο αιτών είχε λάβει από τις πιστώτριες τα αναλυτικά αναγραφόμενα στην αίτηση και τις βεβαιώσεις των πιστωτών δάνεια, με οφειλόμενο σήμερα υπόλοιπο 55.659,76 ευρώ, τα οποία εντοκίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.3869/2010.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο αιτών έχει σήμερα περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, καθ' όσον με βάση τις βιοπκές ανάγκες του ίδιου και των τέκνων του και τα εισοδήματα του εν σχέσει με τις υποχρεώσεις του, δεν είναι πλέον εφικτή η εξυπηρέτηση των χρεών του. Στην αδυναμία αυτή περιήλθε χωρίς δόλο, αφού κατά το χρόνο λήψεως των δανείων το εισόδημα του ήταν επαρκές για την πληρωμή των μηνιαίων δόσεων που είχε συμφωνήσει να καταβάλλει και έβαινε αυξανόμενο, τις οποίες δόσεις πράγματι εξυπηρετούσε επί σειρά ετών, έως το διαζύγιο του και την επιδείνωση της ασθενείας της συζύγου του, αλλά και της αυξήσεως των αναγκών των ανηλίκων τέκνων του. Συνεπώς ο αιτών δεν βαρύνεται με δόλο, καθώς είχε την εύλογη πεποίθηση ότι θα μπορούσε να αποπληρώσει τις δανειακές υποχρεώσεις του.

 

Περαιτέρω, από τις βεβαιώσεις της δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) και ΕΝΦΙΑ, που προσκομίζει κι επικαλείται ο απών, προκύπτει ότι έχει στην κυριότητα του το 50% εξ' αδιαιρέτου ενός οικοπέδου επιφάνειας 207,25τμ., που βρίσκεται επί της οδού ... αρ.... στην περιοχή .. Αττικής, που αποτελεί τη δυνητική κύρια κατοικία του και έχει αντικειμενική και εκτιμώμενη εμπορική αξία 9.475,47 ευρώ, το οποίο πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του παρόντος, καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσει ο παρών Νόμος. Ειδικότερα εκτιμάται ότι το εν λόγω ακίνητο στα πλαίσια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα εκποιούνταν στο ποσό των 8.000 ευρώ, αφού αφαιρέθηκαν οι δαπάνες της εκτέλεσης. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί στις πιστώτριες κατ' εφαρμογή των άρθρων 974 επ. ΚΠολΔ και σύμφωνα με το Νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο χρόνος τοκοχρεωλυτικής του εξόφλησης πρέπει να οριστεί σε 160 μηνιαίες δόσεις ποσού 50 ευρώ εκάστης. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και ορίζεται να ξεκινήσει την τον πρώτο μήνα μετά την πάροδο 36 μηνών από π| δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθ' όσον κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στον αιτούντα περίοδος χάριτος, ώστε να δύναται να είναι συνεπής με την άνω ρύθμιση.

 

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010. Τέλος, παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, γιατί η απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρ. 14 Ν. 3869/2010).

 

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της τρίτης και τέταρτης των καθ' ων και με παρόντες τους λοιπούς διαδίκους.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση και τις κύριες παρεμβάσεις.

 

ΟΡΙΖΕΙ μηδενικές μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς τις πιστώτριες για χρονικό διάστημα 36 μηνών.

 

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος και συγκεκριμένα το 50% εξ' αδιαιρέτου ενός οικοπέδου επιφάνειας 207,25τμ., που βρίσκεται επί της οδού αρ. στην περιοχή ... Αττικής.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για την διάσωση της κύριας κατοικίας του σύμφωνα με τα άρθρα 974 ΚΠολΔ στις πιστώτριες το ποσόν των οχτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 ευρώ), και ειδικότερα πρέπει να καταβάλλει εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε ημερολογιακού μηνός, αρχής γενομένης τον πρώτο μήνα μετά την πάροδο 36 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, για χρονικό διάστημα 160 μηνών το ποσόν των πενήντα (50) ευρώ μηνιαίως, με σταθερό επιτόκιο, ήτοι με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς ανατοκισμό.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις ........ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ