ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕφΑθ 2690/2022

 

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

Από τους όρους του Παραρτήματος Β΄ του ασφαλιστηρίου, προκύπτει ότι η ασφαλιστική εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να απαλλάσσει τον ασφαλισμένη της από τα ασφάλιστρα, σε περίπτωση είτε επελεύσεως  διαρκούς ολικής ανικανότητος είτε εκδηλώσεως οποιασδήποτε  διαλαμβανομένης στον κατάλογο του ως άνω παραρτήματος «σοβαρής ασθενείας». Σε περίπτωση όμως είτε άρσεως της διαρκούς ολικής ανικανότητος είτε ιάσεως της ως άνω «σοβαρής ασθενείας», γεγονός το οποίο ο ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον ασφαλιστή, ενεργοποιείται εκ νέου η υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, υπό την οποία το ένα συμβαλλόμενο μέρος [εν προκειμένω η εκκαλούσα ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία] βαρύνεται σε κάθε περίπτωση (δηλαδή, ακόμη και σε περίπτωση «ιάσεως σοβαρής ασθενείας») με την εκπλήρωση της παροχής της (ήτοι την παροχή ασφαλιστικής καλύψεως) και το έτερο συμβαλλόμενο μέρος απαλλάσσεται εις το διηνεκές από την υποχρέωση εκπληρώσεως της αντιπαροχής του (ήτοι την καταβολή του προβλεπόμενου ασφαλίστρου) δικαιούμενο σε λήψη όλων των οφειλομένων συμβατικών παροχών του αντισυμβαλλομένου μέρους, αντίκειται στο σκοπό της συμβάσεως, καθόσον άγει σε πλήρη ανατροπή του δικαιοπρακτικού θεμελίου και της λειτουργίας αυτής. Εξάλλου στις περιπτώσεις διαλαμβανόμενες στον κατάλογο του ως άνω παραρτήματος  «σοβαρές ασθένειες», η χρήση του όρου «αποκατάσταση της ικανότητας» έχει την έννοια, της μη ύπαρξης ενεργού νόσου, η οποία ορίζεται κατά τρόπο αντικειμενικό, βάσει των πορισμάτων του ιατρικού ελέγχου.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2690/2022

ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: 16ο

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δήμητρα Παυλόγιαννη, Πρόεδρο Εφετών, Ευτέρπη Κοτσίφη – Εισηγήτρια, Δημήτριο Μάκο Εφέτες, και από το Γραμματέα Νικόλαο Καλαντζή.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Δεκεμβρίου 2021 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ …   του … κατοίκου …, ο οποίος εκπροσωπήθηκε με δήλωσή της κατά το άρθρο 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δικ., από την πληρεξούσια δικηγόρο του, Σοφία Χανιωτάκη.

 

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ:  Aνώνυμης Aσφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ AΣΦAΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε με δήλωσή της κατά το άρθρο 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δικ., από την πληρεξούσια δικηγόρο της, Δέσποινα Γρυσμπολάκη.

 

Ο ενάγων και ήδη εκκαλών, με την από 2 Απριλίου 2018 αγωγή του προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που έχει κατατεθεί με αριθμό..../2018, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται σ' αυτήν.

 

Το Δικαστήριο εκείνο, εξέδωσε την υπ' αριθμόν.../2020 οριστική του απόφαση, με την οποία απέρριψε την αγωγή.

 

Την απόφαση αυτή, προσέβαλε ο εκκαλών, με την από 21 Σεπτεμβρίου 2020 έφεσή του προς το Δικαστήριο τούτο που έχει κατατεθεί με αριθμό.....

 

Ήδη η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά του πινακίου και συζητήθηκε.

 

Οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων κατέθεσαν τις προτάσεις τους και παραστάθηκαν στο ακροατήριο με δηλώσεις τους κατά το άρθρο 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δικ.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΊΑ

ΣΚΈΦΤΗΚΕ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΌΜΟ

 

Η υπό κρίση έφεση κατά της υπ' αριθμ. .../2020 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 495, 499, 513, 516, 518 ΚΠολΔ). Πρέπει επομένως να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν κατά την ίδια ως άνω διαδικασία κατά την οποία εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση ως προς το παραδεκτό και τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των προβαλλομένων λόγων της, μέσα στα όρια που καθορίζονται από αυτήν (άρθρα 522, 524 και 533 παρ. 1 ΚΠολΔ).

 

Με την από 2-4-2018 αγωγή του (με ..../2018 και ..../2018) ενώπιον του ως άνω πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, ο ενάγων εξέθετε ότι έχει συμβληθεί με την εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία, δυνάμει των υπ' αριθμ. ... και … ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής. Ότι σε Παράρτημα των ανωτέρω ασφαλιστηρίων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού, υπάρχει συμβιβαστικός όρος, σύμφωνα με τον οποίο, η εναγόμενη αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον απαλλάξει από περαιτέρω καταβολή ασφαλίστρων της βασικής ασφάλισης ζωής και των παραρτημάτων της σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα, ή σε περίπτωση προσβολής του από μία εκ των αναφερομένων στο Παράρτημα σοβαρών ασθενειών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το έμφραγμα μυοκαρδίου, οριζόμενου ως η πλήρης απόφραξης μίας ή περισσότερων στεφανιαίων αρτηριών, η οποία προκαλεί νέκρωση ενός τμήματος του καρδιακού μυός, η δε διάγνωσή της πρέπει να βασίζεται σε ιστορικό στηθαγχικού πόνου, σε ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα σχετικά με το έμφραγμα του μυοκαρδίου και σε αύξηση των καρδιακών ενζύμων. Ότι στις 27-7-2010 εισήχθη στο νοσοκομείο …. με διάγνωση «οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου», που αντιμετωπίστηκε με πρωτογενή αγγειοπλαστική και τοποθέτηση stent στην απόφραξη στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία, η δε εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του σοβαρή ασθένεια από 9-9-2010 και σε εφαρμογή του σχετικού όρου του προναφερομένου Παραρτήματος, την απήλλαξε από την πληρωμή ασφαλίστρων από 13-10-2010 και μετέπειτα. Ότι, ακολούθως, με την από 23-5-2027 επιστολή της η εναγομένη του ζήτησε να της προσκομίσει ιατρικά δικαιολογητικά, μετά δε την προσκομιδή από αυτόν του αναφερομένου ιατρικού σημειώματος, με νέες επιστολές που του απέστειλε στις 12-10-2017 και 24-10-2017, αντίστοιχα, του ζήτησε την καταβολή ασφαλίστρων από 28-1-2017 για το υπ’ αριθμ. ….. ασφαλιστήριο συμβόλαιο και από 17-12-2017 για το υπ’ αριθμ. ….. ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εκτιμώντας ότι δεν υφίσταται πλέον στο πρόσωπό του ενεργός σοβαρή ασθένεια. Επικαλούμενος δε ότι η πάθηση από την οποία πάσχει είναι μόνιμη και σοβαρή, κι ότι δεν υποχρεούται στην καταβολή ασφαλίστρων κατά τον προαναφερόμενο συμβατικό όρο του Παραρτήματος περί απαλλαγής λόγω σοβαρής ασθένειας, περαιτέρω δε ότι η εναγόμενη χρησιμοποιώντας τον όρο "ενεργός"' για πρώτη φορά τον Οκτώβριο 2017 προσέβαλε την προσωπικότητά του, δεδομένου ότι δεν είναι αναγεγραμμένος σε κανένα όρο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του, ζήτησε α) να υποχρεωθεί η εναγόμενη να του καταβάλει το χρηματικό ποσό των 25.000 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από τη σε βάρος του αδικοπραξία, με το νόμιμο τόκο υπό την επίδοση της αγωγής και μέχρι πλήρους εξόφλησης, β) να αναγνωρισθεί, κατ' ορθή εκτίμηση του σχετικού αιτήματος, ότι η εναγόμενη υποχρεούται να διατηρήσει το αναφερόμενο ασφαλιστήριο ζωής σε ισχύ υπό καθεστώς απαλλαγής ασφαλίστρων λόγω εμφάνισης της ως άνω σοβαρής ασθένειας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό όρο του Παραρτήματος εν λόγω ασφαλιστηρίου συμβολαίου του, γ) να αρθεί η προβολή της προσωπικότητάς του με επαναφορά σε ισχύ του ανωτέρω όρου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με το οποίο απαλλάσσεται από την καταβολή ασφαλίστρων, δ) να διαταχθεί η εναγόμενη να απέχει στο μέλλον από κάθε άλλη πράξη προσβολής της προσωπικότητάς του, ε) να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και στ) να καταδικαστεί η εναγόμενη στα δικαστικά του έξοδα. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με την εκκαλουμένη απόφασή του, αφού απέρριψε ως απαράδεκτο λόγω αοριστίας το αναφερόμενο ανωτέρω υπό στοιχ. δ) αίτημα της αγωγής περί αποχής στο μέλλον της εναγόμενης από κάθε άλλη πράξη προσβολής της προσωπικότητας του ενάγοντος και ως μη νόμιμα τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό στοιχεία α), γ) και ε) αιτήματα περί χρηματικής ικανοποίησης του λόγω ηθικής βλάβης, άρσης της προσβολής της προσωπικότητάς του καθώς και κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, έκρινε την αγωγή κατά τα λοιπά ορισμένη και νόμιμη ως στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 361 ΑΚ, 1 επ. ν. 2496/1997, 70, 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, ακολούθως δε, αφού ερεύνησε αυτήν ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, την απέρριψε ως κατ' ουσίαν αβάσιμη και καταδίκασε τον ενάγοντα σε καταβολή της δικαστικής δαπάνης της εναγόμενης, ορισθείσας στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200) ευρώ. Κατά της ανωτέρω απόφασης παραπονείται τώρα ο ενάγων, ήδη εκκαλών, για τους λόγους που αναφέρονται στην έφεσή του και ανάγονται σε εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων ζητώντας να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη κατά το προσβαλλόμενο μέρος της, έτσι ώστε να γίνει δεκτή η αγωγή του, σημειουμένου ότι ως προς τα απορριφθέν από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ως αόριστο υπό στοιχ. δ) αίτημα αυτής καθώς ως προς τα απορριφθέντα ως μη νόμιμα, υπό στοιχ. α), γ) και ε), αιτήματά της δεν πλήττεται ειδικώς η εκκαλουμένη με σχετικό λόγο έφεσης.

 

Από τη μετ' επίκλησης νομίμως προσκομιζόμενη από την εναγόμενη υπ' αριθμ. ,.../2018 ένορκη βεβαίωση του.,., ενώπιον της Ειρηνοδίκη Αθηνών, η οποία λήφθηκε μετά από νομότυπη κι εμπρόθεσμη κλήτευση του ενάγοντος προς δύο εργάσιμων ημερών (βλ. την από 20-6-2018 κλήση και γνωστοποίηση μαρτύρων και την υπ' αριθμ. .../25-6-2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ...) κι από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και νόμιμα προσκομίζουν, λαμβανόμενα υπόψη είτε προς άμεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, εκτός από την προσκομιζόμενη από τον ενάγοντα και ήδη εκκαλούντα υπ’ αριθμ. …./2018 ένορκη βεβαίωση της … ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών, που δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη, ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, επειδή στην από 4-7-2018 εξώδικη γνωστοποίηση-κλήση που επιδόθηκε στην εναγομένη στις 5-7-2018 (Βλ. την υπ’ αριθμ. …./5-7-2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών …) δεν αναφέρεται το επάγγελμα της ανωτέρω μάρτυρα, με αποτέλεσμα η σχετική ένορκη βεβαίωση να καθίσταται, κατ’ επιταγή των διατάξεων των άρθρων 422 παρ. 1 και 424 ΚΠολΔ, ανυπόστατη, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Τον Δεκέμβριο του έτους 2004 και μετά από σχετική αίτηση του ενάγοντος προς την εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία καταρτίσθηκε η υπ' αριθ.  ... ασφαλιστική σύμβαση, μεταξύ του ενάγοντος ως ασφαλισμένου και της εναγόμενης με την ιδιότητα της ασφαλίστριας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφάλισης που περιέχονται στο υπ' αριθ. .... ασφαλιστήριο, με αντικείμενο την ασφάλεια επί της ζωής του ενάγοντος και με πρόσθετη κάλυψη, μεταξύ άλλων την απαλλαγή από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας ή σοβαρής ασθένειάς του, ορίστηκε δε ως ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής σύμβασης η 17η-12-2004 και η διάρκειά του ισόβια. Περαιτέρω, τον Απρίλιο, του επόμενου έτους, μετά από αίτηση του ενάγοντος προς την εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία, καταρτίστηκε και πάλι στην Αθήνα μεταξύ της εναγομένης ως ασφαλίστριας και του ενάγοντος ως ασφαλισμένου η υπ’ αριθμ. …. ασφαλιστική σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφάλισης που περιέχονται στο υπ’ αριθμ. …. ασφαλιστήριο με αντικείμενο την ασφάλεια επί της ζωής του ενάγοντος και με πρόσθετη κάλυψη, μεταξύ άλλων, την απαλλαγή από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας ή σοβαρής ασθένειά του, ορίστηκε δε ως ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής σύμβασης η 28η-4-2005 και η διάρκειά του ισόβια. Στο Παράρτημα Β του εν λόγω ασφαλιστηρίου με τίτλο "ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΌΤΗΤΑΣ Ή ΣΈ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΣΟΒΑΡΉΣ ΑΣΘΈΝΕΙΑΣ" συμφωνήθηκε ότι "με αυτό το  Παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Ζωής, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών Η ΕΘΝΙΚΗ δηλώνει τα εξής: Δέχεται την αίτηση του ασφαλισμένου με το ασφαλιστήριο Ζωής και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον απαλλάξει από παραπέρα καταβολή ασφαλίστρων της βασικής ασφάλισης ζωής και των παραρτημάτων της, πλην των παραρτημάτων Ζ και Κ σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος πάθει: α) διαρκή ολική ανικανότητα από ασθένεια η ατύχημα, ή β) μία εκ των σοβαρών ασθενειών". Στο άρθρο 1ο του Παραρτήματος Β του ως άνω ασφαλιστηρίου συμβολαίου ορίζονται τα εξής: "Διαρκής Ολική Ανικανότητα θεωρείται η για ένα (1) τουλάχιστον χρόνο από τότε που θα αναγγελθεί εγγράφως στην Εταιρία διαρκής και ολοκληρωτική ανικανότητα του Ασφαλισμένου, είτε από ασθένεια είτε από ατύχημα, να εκτελέσει την  εργασία που έκανε πριν πάθει την ανικανότητα ή κάθε άλλη εργασία για την οποία έχει την απαιτούμενη μόρφωση, εκπαίδευση και πείρα με την προϋπόθεση ότι το Ασφαλιστήριο Ζωής και το παρόν Παράρτημα θα βρίσκονται τότε σε πλήρη ισχύ. Πάντως διαρκής ολική ανικανότητα θεωρούνται οπωσδήποτε οι παρακάτω περιπτώσεις: α) Η αθεράπευτη απώλεια της χρήσης και των δύο χεριών ή και των δύο ποδιών ή ενός χεριού και ενός ποδιού, β) Η αθεράπευτη απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλμών ή η απώλεια της όρασης ενός οφθαλμού και ενός ποδιού ή και χεριού. Στις πιο πάνω περιπτώσεις (α) και (β) η Διαρκής Ολική Ανικανότητα αναγνωρίζεται αμέσως". Περαιτέρω, στο ίδιο άρθρο του Παραρτήματος Β και στο δεύτερο τμήμα αυτού ως "σοβαρές ασθένειες " ορίζονται οι εξής: 1. ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. Ορίζεται η πλήρης απόφραξη μίας ή περισσότερων στεφανιαίων αρτηριών η οποία προκαλεί νέκρωση ενός τμήματος του καρδιακού μυός. Η διάγνωση πρέπει να βασίζεται στο καθένα ξεχωριστά και στα τρία κριτήρια: α) Ιστορικό στηθαγχικού πόνου, β) Ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα σχετικά με το έμφραγμα του μυοκαρδίου, γ) Αύξηση των καρδιακών ενζύμων". Στο άρθρο δεύτερο (2ο) του ανωτέρω ασφαλιστηρίου, το οποίο αναφέρεται στην απαλλαγή του ασφαλισμένου από την πληρωμή των ασφαλίστρων ορίζεται ότι "Η Εταιρία απαλλάσσει τον Συμβαλλόμενο από περαιτέρω καταβολή ασφαλίστρων, αν ο Ασφαλισμένος πάθει Διαρκή Ολική Ανικανότητα ή κάποια από τις σοβαρές ασθένειας (άρθρο 1) και εφόσον η ασφάλεια βρίσκεται δε πλήρη ισχύ. Τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν και αφορούσαν το διάστημα από την ημερομηνία αναγγελίας της ανικανότητας (άρθρο 3) μέχρι την ημερομηνία αναγνώρισης επιστρέφονται. Σε περίπτωση που έχει αποκατασταθεί η ικανότητα του Ασφαλισμένου πρέπει να επαναληφθεί η καταβολή των ασφαλίστρων και σε αντίθεση περίπτωση εφαρμόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου Ζωής", στη δε δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι "Η Απαλλαγή από περαιτέρω καταβολή ασφαλίστρων λόγω Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής  Ασθένειας του Ασφαλισμένου δεν μειώνει με κανένα τρόπο τα δικαιώματα που πηγάζουν από τους όρους της βασικής ασφάλισης Ζωής (χορήγηση δανείων, εξαγορά κλπ) καθώς και τους όρους των Παραρτημάτων της. Επίσης σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να τροποποιηθούν η βασική ασφάλιση Ζωής (τιμολόγιο, διάρκεια κλπ) καθώς και τα Παραρτήματά της". Στο τρίτο (3ο) άρθρο του υπ' αριθμ. .... ασφαλιστηρίου, ως προς τις υποχρεώσεις του ασφαλισμένου σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας ή σοβαρής ασθένειας, αναφέρεται ο "ο Ασφαλισμένος ή ο Συμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση εντός (8) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρία. Υποχρεούται επίσης να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και να υποβάλει στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που του ζητάει η Εταιρία. Επίσης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βεβαίωση από εντεταλμένη αρχή βάσει της οποίας θα αποδεικνύεται το συμβάν. Προς τούτο, ο ασφαλισμένος με το παρόν Προσάρτημα, εξουσιοδοτεί την Εταιρία να λαμβάνει γνώση κάθε ιατρικού εγγράφου που έχει σχέση με την υγεία του. Ο Ασφαλισμένος οφείλει επίσης, δύο (2) μήνες πριν από κάθε ετήσια επέτειο της αναγνώρισης, να παρέχει με δικά του έξοδα ιατρική έκθεση σχετική με την ανικανότητά του». Από το περιεχόμενο των παραπάνω όρων των άρθρων 1, 2 και 3 του Παραρτήματος Β’ του υπ’ αριθμ.   … ασφαλιστηρίου συμβολαίου ερμηνευόμενων υπό το πρίσμα των διατάξεων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, σαφώς συνάγεται ότι η εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία α) υποχρεούται να απαλλάσσει τον ασφαλισμένο – εν προκειμένω, τον ενάγοντα – από τη συμβατική υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων σε περίπτωση επέλευσης είτε διαρκούς ολικής ανικανότητας, είτε εκδήλωσης οποιασδήποτε διαλαμβανόμενης στον κατάλογο του υπ’ αριθμ. 1.11 όρου του ανωτέρω Παραρτήματος «σοβαρής ασθένειας» και β) σε περίπτωση είτε άρσης της διαρκούς ολικής ανικανότητας, είτε ίασης της ανωτέρω σοβαρής ασθένειας – γεγονός για το οποίο ο ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον ασφαλιστή – ενεργοποιείται εκ νέου η υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, υπό την οποία ο ασφαλιστής (εν προκειμένω, η εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία) βαρύνεται σε κάθε περίπτωση, ήτοι και σε περίπτωση ίωσης της σοβαρής ασθένειας, με την εκπλήρωση της παροχής του, δηλαδή της ασφαλιστικής κάλυψης, και το έτερο μέρος απαλλάσσεται στο διηνεκές υπό την υποχρέωση εκπλήρωσης της αντιπαροχής του, ήτοι της καταβολής ασφαλίστρου, δικαιούμενο σε λήψη όλων των οφειλόμενων ασφαλιστικών παροχών του αντισυμβαλλόμενου μέρους, αντίκειται στο σκοπό της σύμβασης, καθόσον άγει σε πλήρη ανατροπή του δικαιοπρακτικού της θεμελίου και της λειτουργίας της. Εξάλλου, αντίθετο συμπέρασμα δεν μπορεί να εξαχθεί από το γεγονός ότι στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 2.1 του ανωτέρω Παραρτήματος στην οποία γίνεται λόγος για την υποχρέωση ενεργοποίησης και πάλι της υποχρέωσης πληρωμής ασφαλίστρων αναγράφεται: “Σε περίπτωση που έχει αποκατασταθεί η υγεία ή η σοβαρή νόσος. Τούτο προκύπτει εναργώς από το δεύτερο εδάφιο του ιδίου άρθρου, στο οποίο προβλέπεται η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ασφαλίστρων για το διάστημα από την ημερομηνία της «αναγγελίας της ανικανότητας» μέχρι την ημερομηνία αναγνώρισης. Παρότι και στον εν λόγω εδάφιο δεν γίνεται αναφορά σε «σοβαρή ασθένεια» με βάση την αληθινή βούληση των μερών, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και στην περίπτωση αναγγελίας σοβαρής ασθένειας τυχόν ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν και αφορούν το χρονικό διάστημα από την αναγγελία μέχρι την αναγνώριση οφείλει η ασφαλιστική εταιρεία να τα επιστρέψει. Ομοίως, στο άρθρο 3 τελευταίο εδάφιο, παρότι δεν γίνεται αναφορά σε «σοβαρή ασθένεια», προκύπτει ότι οι προβλεπόμενες σ’ αυτό υποχρεώσεις του ασφαλισμένου (ήτοι προσκόμισης ιατρικών πιστοποιητικών δύο μήνες πριν από κάθε επέτειο αναγνώρισης) υφίστανται και στην περίπτωση αυτή, ενόψει και του ότι το εν λόγω άρθρο 3 του Παραρτήματος τιτλοφορείται «Υποχρεώσεις σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας ή σοβαρής ασθένειας». Τέλος η χρήση του όρου «αποκατάσταση της ικανότητας» στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 του Παραρτήματος έχει την έννοια, της μη ύπαρξης ενεργού όσου, η οποία ορίζεται κατά τρόπο αντικειμενικό, βάσει των πορισμάτων του ιατρικού ελέγχου (βλ. ομοίως ΕΑ 1800/2021, ΕΑ 7048/2020, ΕΑ 4634/2020, ΕΑ 2814/2020, ΕΑ 4145/2019, ΕΑ 3775/2017 δημ.ΤρΝομΠληρ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ). Συνεπώς, από τους παραπάνω όρους του Παραρτήματος και του ανωτέρω ασφαλιστηρίου συμβολαίου προκύπτει ότι η ασφαλιστική εταιρία ναι μεν υποχρεούται να απαλλάξει τον ασφαλισμένο από τα ασφάλιστρα σε περίπτωση μίας εκ των σοβαρών ασθενειών του άρθρου 1, όπως είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου, πλην, εάν η ασφαλιστική περίπτωση για την ουσία επήλθε η απαλλαγή παρέλθει, και συγκεκριμένα εάν δεν διαπιστώνεται πλέον ενεργός νόσος, πράγμα το οποίο ο ασφαλισμένος οφείλει να γνωστοποιήσει στην ασφαλιστική εταιρία μέσω της προσκομιδής σχετικής ιατρικής έκθεσης (άρθρο 3), τότε επαναλαμβάνεται η καταβολή ασφαλίστρων. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο ενάγων στις 27-7-2010 στο νοσοκομείο …., με διάγνωση ¨οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου», το οποίο αντιμετωπίστηκε με αγγειοπλαστική και τοποθέτηση stent στην απόφραξη στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία. Στις 9-9-2010 ο ενάγων υπέβαλε στην εναγόμενη εταιρία προς έλεγχο τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά, ζητώντας, παράλληλα, να ενεργοποιηθεί το Παράρτημα Β’ των επίδικων συμβολαίων και να απαλλαγεί, ως εκ τούτου, από την καταβολή ασφαλίστρων. Η εναγόμενη με τις από 13-10-2020 δηλώσεις της και μετά από εκτίμηση των ανωτέρω εγγράφων, αναγνωρίζοντας την επέλευση της περίπτωσης «σοβαρής ασθένειας» κατά το υπ’ αριθμ. 1 άρθρο του Παραρτήματος Β’ απάλλαξε τον ενάγοντα από την πληρωμή ασφαλίστρων της ασφαλιστικής κάλυψης αμφοτέρων των ασφαλιστικών συμβάσεων από 17-12-2010 για την υπ’ αριθμ. … ασφαλιστική σύμβαση και από 28-7-2010 για την υπ’ αριθμ. … ασφαλιστική σύμβαση. Ενώ, όμως, ο ενάγων, συμμορφούμενος με το άρθρο 3 του Παραρτήματος Β’, όφειλε τον Ιούλιο 2011, ήτοι δύο μήνες πριν από την ετήσια επέτειο της ασφαλιστικής περίπτωσης, να αποστείλει νέες ιατρικές εκθέσεις στην εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία προς επαναξιολόγηση της κατάστασης της υγείας του, αυτός αμέλησε να πράξει τοιουτοτρόπως και το έτος 2012. Τον Μάιο 2013 η εναγόμενη, στα πλαίσια επανεξέτασης των ασφαλισμένων που δεν είχαν αποστείλει τα αντίστοιχα έγγραφα, μεταξύ των οποίων κι ο ενάγων, απέστειλε προς αυτόν την 15-5-2013 επιστολή της, με την οποία του υπενθύμιζε την υποχρέωσή του να της προσκομίσει σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία λήψης της επιστολής μία εμπεριστατωμένη ιατρική έκθεση και πρόσφατες εξετάσεις από τις οποίες προκύπτει η κατάσταση της υγείας του, ενώ ζήτησε από τον ενάγοντα και απόφαση συνταξιοδότησης, εάν υπάρχει, λόγω αναπηρίας και γνωμάτευση του Κέντρουι Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), ενημερώντας τον ότι σε περίπτωση που περάσει άπρακτο το χρονικό διάστημα αυτό και δεν προσκομίσει τα ως άνω έγγραφα, θα εφαρμοσθούν οι όροι του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η λήψη της επιστολής αυτής από τον ενάγοντα δεν αμφισβητείται από τον ίδιο, ο οποίος, εξάλλου, κατέθεσε στις 17-7-1013 στην εναγόμενη το σχετικό με τη νοσηλεία του από 9-7-2013 ιατρικό σημείωμα του ιατρού καρδιολόγου …… από το νοσοκομείο  … και το σχετικό αποτέλεσμα του από 14-6-2013 σπινθηρογραφήματος μυοκαρδίου. Στο αποτέλεσμα του σπινθηρογραφήμαος, υπογεγραμμένο από την πυρηνική ιατρό ….. αναγράφεται ως συμπέρασμα “Σπινθηρογραφική εικόνα αναστρέψιμης ισχαιμίας του μυοκαρδίου στο κατώτερο τοίχωμα, βασικό μεσοκοιλιακό διάφραγμα και σε περιορισμένη έκταση στο πρόσθιο βασικό τοίχωμα. Παράδοξη αναστρέψιμη ισχαιμία στο πρόσθιο διαφραγματικό τμήμα”. Η εναγομένη αξιολόγησε τα ανωτέρω ιατρικά δεδομένα αποφαινόμενη ότι συντρέχει περίπτωση συνέχισης απαλλαγής του ενάγοντος από την υποχρέωση του για καταβολή ασφαλίστρων, εκ παραλλήλου δε, στο από 24-7-2013 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που απέστειλε για την σχετική ενημέρωση του ενάγοντος προς το αρμόδιο Γραφείο Ζωής του … με το οποίο αυτός συνεργαζόταν, επισημαίνεται ότι με βάση τα ιατρικά δεδομένα ο επανέλεγχος θα διενεργηθεί μετά από δύο έτη. Ακολούθως, με την από 15-5-2015 επιστολή της προς τον ενάγοντα η εναγόμενη ζήτησε από αυτόν την αποστολή νέων ιατρικών εγγράφων. Ο ενάγων απέστειλε στην εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία το αποτέλεσμα τομογραφικού σπινθηρογραφήματος που έκανε στις 23-10-2014, υπογεγραμμένο από τον πυρηνικό ιατρό ………. και τον πυρηνικό ιατρό ………στο οποίο αναγράφεται ως συμπέρασμα “Σπινθηρογραφική μελέτη με ευρήματα ισχαιμίας του κατωτέρω τοιχώματος της αριστεράς κοιλίας. Το μικρό εύρημα στο πρόσθιο διαφραγματικό τοίχωμα πιθανόν να σχετίζεται με artifact χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί μικρή μη διατοιχωματική βλάβη”. Με την από 20-8-2015 επιστολή της προς τον ενάγοντα, η εναγόμενη ενημέρωσε αυτόν ότι εξέτασε τα έγγραφα που της προσκόμισε και ότι θα συνέχιζε η λειτουργία της κάλυψης της απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων μέχρι 28-7-2016 ως προς το υπ’ αριθμ. …. ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενημερώνοντας τον, παράλληλα, ότι όφειλε να της προσκομίσει νεότερα ιατρικά έγγραφα για την κατάσταση της υγείας του. Ήδη τον Μάιο 2016, η εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία με ην από 30-5-2016 επιστολή της προς τον ενάγοντα ενημέρωσε αυτόν ότι όφειλε εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της επιστολής να προσκομίσει στην ίδια “α) πλήρως αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη ιατρική έκθεση και β) πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις από κρατικό ή ιδιωτικό θεραπευτήριο η διαγνωστικό κέντρο”, από τα οποία να προκύπτει η τότε κατάσταση της υγείας του, υπενθυμίζοντάς του, παράλληλα, ότι εάν περάσει άπρακτο το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών, παύει αυτοδικαίως η ισχύς της πρόσθετης ασφάλισης απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων του Παραρτήματος Β’, υποχρεούμενος εφεξής στην καταβολή ασφαλίστρων. Ο ενάγων προέβη στις 21-7-2016 σε εξέταση σπινθηρογραφήματος, στο αποτέλεσμα του οποίου, υπογεγραμμένο από τον πυρηνικό ιατρό …. αναγραφόταν ως συμπέρασμα “Σπινθηρογραφική μελέτη χωρίς ευρήματα ισχαιμίας. Η μικρή μείωση του ραδιοφαρμάκου στο κορυφαίο πρόσθιο διαφραγματικό στη μελέτη της 23/10/2014 βάσει και της παρούσης εικόνας αποδίδεται σε artifacts. Δεδομένου, όμως, ότι ο ενάγων δεν είχε προσκομίσει την απαιτούμενη εξέταση «triplex καρδιάς», η εναγόμενη με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) του ζήτησε στις 24-8-2016 την προσκομιδή ιατρικού εγγράφου για τη συγκεκριμένη εξέταση, χωρίς, όμως, ο ενάγω έως τις 14-10-2016 προσκομίσει η σχετική εξέταση. Η εναγομένη, ακολούθως, τον ενημέρωσε με γραπτό ηλεκτρονικό μήνυμα την ίδια ημέρα (14-10-2016) ότι το υπ’ αριθμ. ………….. ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα εισερχόταν στην κατάσταση πληρωμής ασφαλίστρων, λόγω μη προσκομιδής των σχετικών δικαιολογητικών. Ωστόσο, λόγω του ότι, όπως διαπιστώθηκε, ο ενάγων δεν είχε ενημερωθεί εγκαίρως για το αίτημα της εναγομένης προσκομιδής της εν λόγω εξέτασης και ενόψει του γεγονότος ότι αυτός προσήλθε αργοπορημένα στις 20-10-2016 στα γραφεία της, προσκομίζοντας τις σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις, η τελευταία με την από 24-10-2016 επιστολή της ενημέρωσε αυτόν ότι το υπ’ αριθμ. …. ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραμένει σε κατάσταση απαλλαγής πληρωμών ασφαλίστρων μέχρι τις 28-7-2017, υπό την προϋπόθεση ότι θα της προσκόμιζε πριν την ημερομηνία αυτή αποτελέσματα του ετήσιου καρδιολογικού ελέγχου (ήτοι σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου, τρίπλεξ καρδιάς), για να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας του και να εκτιμηθεί εάν θα συνεχιστεί η απαλλαγή του από την καταβολή ασφαλίστρων, με την επισήμανση, όπως στην παραπάνω επιστολή αναφέρεται, ότι η ίδια διαδικασία προσκομιδής ιατρικών στοιχείων μέχρι τον 7ο/2017 ισχύει και για το έτερο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του με αριθμό …. Μετά την προσκομιδή στην εναγόμενη εκ μέρους του ενάγοντος των σχετικών ιατρικών εγγράφων σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της 28ης-7-2017 και ενώ στο μεταξύ με την από 23-5-2017 επιστολή της η εναγομένη του είχε υπενθυμίσει τη σχετική υποχρέωσή του (προσκομιδής εμπεριστατωμένης ιατρικής έκθεσης και πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων) προς έλεγχο της κατάστασης της υγείας του, η εναγόμενη ενημέρωσε αυτόν με την από 12-10-2017 επιστολή της ότι από τον ενδελεχή έλεγχο που έγινε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της προέκυψε ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό του ενεργός σοβαρή ασθένεια, με αποτέλεσμα, προκειμένου να συνεχίσει να βρίσκεται σε ισχύ το υπ’ αριθμ.  …. ασφαλιστήριο συμβόλαιο, να πρέπει από τις 28-1-2017 να καταβάλει τα ασφάλιστρα του σχετικού συμβολαίου σε εκτέλεση συμβατικού όρου. Ως προς το υπ’ αριθμ. … ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η εναγόμενη εταιρία με την από 24-10-2017 επιστολή ζήτησε από τον ενάγοντα την καταβολή ασφαλίστρων από 17-12-2017 για τους ίδιους λόγους, ενώ σχετική ενημέρωση διενήργησε και με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στις 25-10-2017. Ο ενάγων διαμαρτυρήθηκε με την από 16-11-2017 εξώδικη διαμαρτυρία του (βλ. την εξώδικη αυτή δήλωση και τη συνημμένη υπ’ αριθμ. ….23-11-2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών …), ισχυριζόμενος ότι πάσχει από σοβαρή ασθένεια και συγκεκριμένα από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου κι ότι η προσκομισθείσα από αυτόν ιατρική γνωμάτευση περιγράφει τα ίδια συμπτώματα με την προηγούμενη, επιπλέον δε ότι, η χρήση του όρου «ενεργός» γινόταν για πρώτη φορά από τη εναγόμενη κι ότι δεν αναφερόταν στα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Τον ίδιο ισχυρισμό προέβαλε και με την αγωγή του, υποστηρίζοντας περαιτέρω ότι η εκδήλωση «σοβαρής ασθένειας» συνεπάγεται, σύμφωνα με τον όρο του άρθρου 1 του Παραρτήματος, την οριστική απαλλαγή του από την πληρωμή ασφαλίστρων άνευ ετέρου τινός. Ο ισχυρισμός όμως αυτός είναι αβάσιμος και εντεύθεν απορριπτέος, επειδή, όπως παραπάνω αναφέρθηκε, από το περιεχόμενο των άρθρων 1, 2 και 3 του Παραρτήματος Β των ενδίκων ασφαλιστικών συμβάσεων, ερμηνευομένων υπό το πρίσμα των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, σαφώς συνάγεται ότι σε περίπτωση είτε άρσης της διαρκούς ολικής ανικανότητας είτε ιάσεως της άνω σοβαρής ασθένειας, ενεργοποιείται εκ νέου η υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων από τον ασφαλισμένο. Από δε το από 29-8-2017 ιατρικό σημείωμα του ιατρού καρδιολόγου …  που ο ίδιος ο ενάγων προσκόμισε στην εναγόμενη, αποδεικνύεται ότι η δοκιμασία κόπωσης στην οποία αυτός υποβλήθηκε τον Ιούλιο 2017 δεν ανέδειξε ισχαιμία στην υπομέγιστη κόπωση, στο σχετικό δε ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) ο ενάγων παρουσιάζει ολεβοκομβική βραδυκαρδία, κριθείς ως ασυμπτωματικός. Περαιτέρω, από την από 5-6-2018 ιατρική γνωμάτευση του ιατρού καρδιολόγου … που εξέτασε τον ιατρικό φάκελο του ενάγοντος που τέθηκε υπόψη του από την εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, αποδεικνύεται ότι από το αντίγραφο του από 14-7-2017 τρίπλεξ καρδιάς, στο οποίο υποβλήθηκε κατά την ημερομηνία αυτή ο ενάγων, «η αριστερή κοιλία είναι φυσιολογικών εσωτερικών διαστάσεων με καλή συνολική συσπαστικότητα και κλάσμα εξώθησης 55%», ενώ, από τον όλο ιατρικό έλεγχο, ο ενάγων δεν κρίθηκε θετικός για ισχαιμία του μυοκαρδίου. Από τα παραπάνω ιατρικά έγγραφα, αποδεικνύεται ότι δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα που να συνηγορούν υπέρ της εξακολούθησης ενεργού νόσου του εμφράγματος του μυοκαρδίου στο πρόσωπο του ενάγοντος, αντίθετα, όπως από τα ίδια έγγραφα προκύπτει ο ενάγων βρίσκεται πλέον σε καλή λειτουργική κατάσταση, γεγονός που του επιτρέπει να ασκεί την καθημερινή του δραστηριότητα χωρίς συμπτωματολογία. Ενόψει αυτών κρίνεται, ότι έχει επέλθει ίαση της προαναφερόμενης ασθένειας του ενάγοντος, με την έννοια ότι δεν παρουσιάζεται δυσχέρεια στην καθημερινή του ζωή απορρέουσα από το ιστορικό της ασθένειας του και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα αναφορικά με την ερμηνεία, υπό το πρίσμα των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, του περιεχομένου των άρθρων 2 και 3 του Παραρτήματος των προκείμενων συμβάσεων ασφάλισης ζωής, ενεργοποιείται εκ νέου η υποχρέωσή του να καταβάλει τα οφειλόμενα ασφάλιστρα. Επομένως, εφόσον ο ενάγων δεν νοσεί από ενεργή νόσο του εμφράγματος του μυοκαρδίου δεν συντρέχει πλέον περίπτωση εφαρμογής του όρου απαλλαγής του από την πληρωμή ασφαλίστρων των υπ’ αριθμ. ….και …. ασφαλιστηρίων συμβολαίων και αυτός υποχρεούται να καταβάλει στην εναγομένη τα οφειλόμενα ασφάλιστρα από 28-1-2017 για το υπ’ αριθ. ….. ασφαλιστήριο συμβολαίου και από 17-12-2017 για το υπ’ αριθμ. ….. ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

Μετά ταύτα, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμη την αγωγή, δεν έσφαλε, αλλά ορθά το νόμο εφάρμοσε και τις αποδείξεις εκτίμησε, τα όσα δε αντίθετα υποστηρίζει ο εκκαλών με την έφεσή του κρίνονται αβάσιμα και απορριπτέα. Επομένως, η κρινόμενη έφεση πρέπει ν’ απορριφθεί καθ’ ολοκληρίαν ως αβάσιμη, να διαταχθεί η εισαγωγή του κατατεθέντος για την άσκησή της παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο (άρθρ. 495 παρ.3 ΚΠολΔ) και να επιβληθούν σε βάρος του εκκαλούντος τα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας (άρθρ. 176, 183 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

 

Δέχεται τυπικά την έφεση Και

 

Απορρίπτει αυτήν κατ’ ουσίαν.

 

Διατάσσει την εισαγωγή του παραβόλου της έφεσης στο Δημόσιο Ταμείο.

 

Καταδικάζει τον εκκαλούντα σε καταβολή των δικαστικών εξόδων της εφεσίβλητης του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 14 Απριλίου 2022 και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοί τους δικηγόροι στις 23 Μαΐου 2022.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ