ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑλεξανδρούπολης 464/2022

 

Δάνεια παλλινοστούντων - Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου -.

 

Συμβατική Δυνατότητα των Πιστωτών, να αιτηθούν την καταβολή των ληξιπρόθεσμων χρεώλυτρων, χωρίς να καταγγείλουν τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, η αξίωση των περιοδικών χρεωλυτικών δόσεων, διατηρεί την αυθυπαρξία της, υποκείμενη ωστόσο στην πενταετή παραγραφή κατ’ αρ. 250 παρ. 15 ΑΚ - με χρόνο έναρξης αυτής, το τέλος του έτους, εντός του οποίου κατέστη ληξιπρόθεσμη κι απαιτητή εκάστη χρεωλυτική δόση - με δεδομένο ότι για την επιμήκυνση της παραγραφής σε 20ετη, απαιτείται προηγουμένως η καταγγελία της σύμβασης. Προϋποθέσεις ορισμένου ένστασης παραγραφής. Δεκτή η ανακοπή στο σύνολό της, καθόσον το σύνολο των αιτούμενων κονδυλίων, συνολικού ποσού 14.000,00 ευρώ περίπου έχει υποπέσει σε πενταετή παραγραφή.

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης: 464//2022

(Αριθμός εκθέσεως καταθέσεως ανακοπής: ./26-7-2021)

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Θεοφάνη Παρίτση και τον Γραμματέα Δημήτριο Μερκούρη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, την 7η Ιουνίου 2022, για να δικάσει, κατά την ειδική διαδικασία, την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ: … κατοίκου Αλεξανδρούπολης, επί της οδού …, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Γαρυφαλλιάς Γκατζιώλα (AM ΔΣ Αλεξ  )

 

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία …, με ΑΦΜ …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στην Αθήνα … και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου …  (AM ΔΣ Αλεξ    )

 

Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 23-7-2021 ανακοπή της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης : . και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 1-2-2022 και κατόπιν αναβολής για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η ανακόπτουσα με την ένδικη ανακοπή της ζητεί, να ακυρωθεί, για τους διαλαμβανόμενους σε αυτή λόγους, αφενός μεν η υπ' αριθμ. ./2021 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, με την οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει στην καθ' ης το συνολικό ποσό των 13.775,99 ευρώ, αφετέρου δε η από 9-7-2021 επιταγή προς πληρωμή, που έχει τεθεί κάτωθι αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής. Περαιτέρω, ζητεί να καταδικασθεί η καθ' ης η ανακοπή στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων.

 

Στο υπό κρίσιν δικόγραφο σωρεύονται αφενός μεν η ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ κατά της υπ’ αριθμ. ./2021 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, αφετέρου δε η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Με την υπό κρίση ανακοπή, παραδεκτώς σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο (άρθρο 218 ΚΠολΔ) οι ανακοπές των άρθρων 633 ΚΠολΔ και 933 ΚΠολΔ και συνεπώς, πρέπει να συνεκδικασθούν οι ανακοπές των άρθρων 632 και 933 ΚΠολΔ, καθόσον αμφότερες υπάγονται στην αρμοδιότητα του παρόντος Δικαστηρίου και στο ίδιο είδος διαδικασίας [(614 επ., 632 παρ. 1 και 2, 937 παρ. 3 ΚΠολΔ, όπως αυτά ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους από τις διατάξεις των άρθρων του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α" 87/23.07.2015)], ενώ δεν είναι αντιφατικές μεταξύ τους και η σύγχρονη εκδίκαση τους δεν επιφέρει σύγχυση. Περαιτέρω, αμφότερες οι ανακοπές αρμοδίως καθ' ύλην, και κατά τόπο εισάγονται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την προκειμένη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, δεδομένου εξάλλου ότι, αναφορικά με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, δεν αποδεικνύεται ότι μετά την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση έλαβε χώρα άλλη πράξη εκτέλεσης [άρθρα 632, 933 παρ. 1 εδ. α’ και 3, 584 ΚΠολΔ, όπως αυτά ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους από τις διατάξεις των άρθρων του ν. 4335/2015, ενόψει του ότι τόσο η κατάθεση της ένδικης ανακοπής όσο και η επίδοση της πληττόμενης επιταγής προς εκτέλεση έλαβαν χώρα μετά την 01η.01.2016 (βλ. άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 2 και 3 περί μεταβατικών διατάξεων ν. 4335/2015)]. Περαιτέρω, αμφότερες έχουν ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, δοθέντος ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και η προσβαλλόμενη επιταγή επιδόθηκαν στην ανακόπτουσα την 14-7-2021 (βλ. σχετ. την με ημερομηνία 14.07.2021, κατ' άρθρο 139 παρ. 3 ΚΠολΔ, επισημείωση του διορισμένου στην περιφέρεια του Εφετείου Θράκης και με έδρα το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, δικαστικής επιμελήτριας, στο περιθώριο του επιδοθέντος στην ανακόπτουσα και προσκομισθέντος από την τελευταία αντιγράφου της διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς πληρωμή), η δε υπό κρίση ανακοπή κατατέθηκε στην γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την 26η.07.2021 και επιδόθηκε την 30.07.2021 στην καθ' ης η ανακοπή (βλ. σχετ. υπ' αριθμ. γ /30-7-2021 έκθεση επίδοσης της διορισθείσας στην περιφέρεια τού Εφετείου Πειραιά και με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά δικαστικής επιμελήτριας, , ήτοι εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του άρθρου 632 παρ. 2 ΚΠολΔ, περαιτέρω δε, για τη σωρευόμενη ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ και τους λόγους αυτής, δεν προκύπτει ότι μέχρι το χρόνο άσκησης αυτής έλαβε χώρα έτερη πράξη εκτέλεσης πλην της επίδοσης της προσβαλλόμενης επιταγής. Πρέπει, επομένως η κρινόμενη ανακοπή να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί, περαιτέρω, το παραδεκτό, η νομική και ουσιαστική βασιμότητα των προβαλλόμενων λόγων της.

 

Από την εκτίμηση των εγγράφων που προσκομίζουν που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι σε συνδυασμό με όσα εκθέτουν στις έγγραφες προτάσεις τους, αλλά και με όλη εν γένει τη διαδικασία, αποδείχθηκε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα: στις 30-5-2000 η ανακόπτουσα συμβλήθηκε με την καθ' ης πιστώτρια τράπεζα στην με αριθμό ./30-5-2000 σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου που συνήφθη στην Αλεξανδρούπολη ποσού 24.651,50 ευρώ με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών της αναγκών. Το δάνειο συμφωνήθηκε να εξοφληθεί σε 27 εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις (15 έτη) με την πρώτη τοκοχρεωλυτική δόση καταβλητέα την 10-4-2002 και οι επόμενες συνεχείς δόσεις καταβλητέες την 10η Απριλίου και την 10η Οκτωβρίου κάθε έτους, ενώ η τελευταία την 10-4-2015. Το δάνειο συμφωνήθηκε να εκτοκίζεται με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν από την έναρξη κάθε περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά ποσοστό δύο και δύο δέκατα της εκατοστιαίας μονάδας (2,2%). Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης οποιασδήποτε οφειλής του δανείου, συμφωνήθηκε ρητά ότι ο οφειλέτης θα χρεώνεται αυτοδικαίως για τα καθυστερούμενα ποσά, από την ημέρα της καθυστέρησης και χωρίς όχληση, με τόκους υπερημερίας, οι οποίοι θα υπολογίζονται με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο του δανείου, προσαυξημένο κατά δυόμισι εκατοστιαίες μονάδες (2,5%). Οι καθυστερούμενες δόσεις θα βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την παρέλευση 3 μηνών από τη λήξη εκάστης και η επιδότηση θα διακόπτεται οριστικά, εφόσον οφείλονται περισσότερες από πέντε (5) βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες εξαμηνιαίες δόσεις, όποτε ο οφειλέτης θα βαρύνεται με ολόκληρο το επιτόκιο του άρθρου 3 της σύμβασης. Στην παραπάνω περίπτωση η Τράπεζα δικαιούται είτε να επιδιώξει την είσπραξη των καθυστερούμενων ποσών είτε αφού καταγγείλει τη σύμβαση του δανείου και το κηρύξει αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, να αξιώσει την εξόφληση ολόκληρου του ανεξόφλητου ποσού του κεφαλαίου με τους τόκους και τις λοιπές επιβαρύνσεις (άρθρο 10). Η από το χορηγούμενο δάνειο προκύπτουσα κάθε φορά οφειλή του δανειολήπτη προς την τράπεζα θα αποδεικνύεται και από πλήρες απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας, στο οποίο εμφαίνεται η κίνηση του οικείου λογαριασμού του δανείου και το οποίο απόσπασμα ο οφειλέτης αναγνωρίζει, ότι αποτελεί πλήρη απόδειξη των απαιτήσεων της δανείστριας τράπεζας έναντι του δανειολήπτου, παραιτούμενος από κάθε δικαίωμα του προσβολής αυτού. Η ανακόπτουσα δεν τήρησε τις συμβατικές της υποχρεώσεις και το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών της στις 9-4-2021 ανήλθε στο ποσό των 13.775,99 ευρώ, ήτοι ληξιπρόθεσμα χρεολύσια ύψους 13.470,42 ευρώ και τόκοι υπερημερίας ύψους 304,39 ευρώ. Κατόπιν της από 27-5-2021 αίτηση της καθ'ης, εκδόθηκε εις

βάρος της ανακόποτουσας η υπ'αρ. 206/2021 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία η ανακόπτουσα υποχρεώθηκε να καταβάλει στην καθ' ης το συνολικό ποσό των 13.775,99 ευρώ, αναλυόμενο σε χρεολύσια ύψους 13.470,42 ευρώ, σε τόκους υπερημερίας ύψους 304,39 ευρώ, πλέον δικαστικών εξόδων, ως χρεωστικό υπόλοιπο εκ της ως άνω σύμβασης δανείου, ως το ποσό αυτό προκύπτει από προσαγόμενο και επικαλούμενο από την καθ' ης απόσπασμα κίνησης του ως άνω λογαριασμού, νόμιμα εξηγμένο από τα τηρούμενα σε ηλεκτρονική μορφή από τους αρμόδιους υπαλλήλους της καθ'ης εμπορικά βιβλία, οι οποίοι βεβαιώνουν τη γνησιότητα της εκτύπωσης. Κατά της ανωτέρω διαταγής πληρωμής η ανακόπτουσα άσκησε την κρινόμενη ανακοπής της.

 

Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής της η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι η υπ' αριθμόν 206/2021 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, αλλά και η από 9-7-2021 επιταγή προς πληρωμή τυγχάνουν ακυρωτέες διότι το σύνολο των απαιτούμενων κονδυλίων έχει υποπέσει σε παραγραφή εφόσον παρήλθαν ήδη πέντε έτη από την λήξη του έτους, εντός του οποίου κατέστησαν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και ήταν εφικτή η δικαστική τους επιδίωξη, καθώς, η καθ' ης δεν κατήγγειλε την ένδικη σύμβαση, κάνοντας χρήση του όρου με αριθμό 10 παρ. 2 περ. α της δανειακής σύμβασης. Για αυτό το λόγο πρέπει να λεκτούν τα εξής: Κατά τις διατάξεις των άρθρων 250 αρ. 15 και 253 ΑΚ, ο χρόνος παραγραφής των τόκων και των χρεολυσίων είναι πενταετής και αρχίζει από τη λήξη του έτους, μέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη. Χρεολύσιο, κατά την έννοια του πρώτου των άρθρων τούτων, είναι το αποδιδόμενο μέρος του οφειλόμενου κεφαλαίου, το οποίο καταβάλλεται, είτε κεχωρισμένως, είτε κατόπιν άθροισης και των τόκων, οπότε σχηματίζεται το τοκοχρεολύσιο. Όταν ο δανειστής έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τους όρους της δανειακής σύμβασης, να την καταγγείλει προώρως αν δεν πληρωθούν οι δόσεις, τότε όλες οι οφειλόμενες περιοδικές εκ του δανείου δόσεις, αφορώσες χρεολύσιο ή τοκοχρεολύσιο ή τόκο, γίνονται απαιτητές. Με την καταγγελία η σύμβαση του δανείου λύεται και επομένως ενεργοποιείται ο συμβατικός όρος, που παρέχει στο δανειστή το δικαίωμα να αξιώσει την άμεση πληρωμή από τον οφειλέτη ολόκληρου του οφειλόμενου κεφαλαίου, καθώς και τους τόκους υπερημερίας από την καταγγελία. Το δάνειο συνεπώς είναι τοκοχρεωλυτικό, με την έννοια ότι έχει συνομολογηθεί η εξόφληση του δια καταβολής είτε χρεολυσίων και τόκων κεχωρισμένως είτε ενιαίων τοκοχρεωλύσιων, υπό την αίρεση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας καταβολής των δόσεων. Μόνον, όμως, όταν η αίρεση πληρωθεί και καταγγελθεί το δάνειο, δεν οφείλονται πλέον δόσεις, αλλά ολόκληρο το μέχρι τότε ανεξόφλητο κεφάλαιο και η αξίωση του δανειστή προς απόδοση του δανείου υπόκειται στη συνήθη εικοσαετή παραγραφή, ενώ αν δεν γίνει καταγγελία, η αξίωση των περιοδικών δόσεων, αφού αυτές διατηρούν τήν αυθυπαρξία τους, υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή (ΑΠ 1203/2019, ΑΠ 751/2012, ΑΠ 747/2012, ΑΠ 1455/2007, ΕφΠατρών 126/2021 ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 634 παρ. 1 ΚΠολΔ, η επίδοση της διαταγής πληρωμής διακόπτει την παραγραφή. Από τις διατάξεις των άρθρων 262 παρ. 1 ΚΠολΔ και 249, 250 επ. και 277 του ΑΚ συνάγεται ότι, για να είναι ορισμένη η ένσταση πενταετούς παραγραφής περιοδικών παροχών που αναφέρονται σε τοκοχρεωλυτικές δόσεις, πρέπει να εκτίθενται προς θεμελίωση της: α) ο χρόνος γέννησης κάθε περιοδικής παροχής β) το ύψος κάθε μιας περιοδικής παροχής ανά έτος, εφόσον οι τόκοι που συνιστούν την περιοδική παροχή δεν εξάγονται για όλη τη μελλοντική περίοδο βάσει σταθερού κεφαλαίου, διαφορετικά η ένσταση είναι αόριστη, γ) ο χρόνος έναρξης της παραγραφής κάθε επί μέρους παροχής για να είναι ευχερής ο προσδιορισμός του χρόνου συμπλήρωσης της πενταετούς παραγραφής για κάθε μια από αυτές και ο χρόνος επίδοσης της διαταγής πληρωμής προκειμένου να διαπιστωθεί αν, με αφετηρία το ανωτέρω χρονικό σημείο και μέχρι της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής, από της οποίας διακόπτεται η παραγραφή, συμπληρώθηκε ο χρόνος αυτής (ΑΠ 623/2011 ΝΟΜΟΣ). Εν προκειμένω, όπως αναλυτικά αναφέρει η ανακόπτουσα στο δικόγραφο της παρούσας ανακοπής, η καθ' ης αξιώνει χρεολύσια συνολικού ύψους 13.470,42 ευρώ τα οποία αναλύονται ως εξής: 1. Μέρος χρεολυσίου μηνός Απριλίου του έτους 2008 ύψους 688,14 ευρώ και το σύνολο του χρεολυσίου μηνός Οκτωβρίου 2008, ύψους 913,02 ευρώ, τα οποία υπέπεσαν σε παραγραφή στο τέλος του έτους 2013, 2.Χρεολύσια Απριλίου 2009,ύψους 913,02 ευρώ και Οκτωβρίου 2009, ύψους 913,02 ευρώ, τα οποία υπέπεσαν σε παραγραφή στο τέλος του έτους 2014, 3. Χρεολύσια Απριλίου 2010 ύψους 913,02 ευρώ και χρεολύσιο Οκτωβρίου 2010 ύψους 913,02 ευρώ, τα οποία υπέπεσαν σε παραγραφή στο τέλος του έτους 2015, 4. Χρεολύσιο Απριλίου 2011 ύψους 913,02 ευρώ και χρεολύσιο Οκτωβρίου 2011 ύψους 913,02 ευρώ, τα οποία υπέπεσαν σε παραγραφή στο τέλος του έτους 2016, 5. Χρεολύσιο Απριλίου 2012 ύψους 913,02 ευρώ και χρεολύσιο Οκτωβρίου 2012 ύψους 913,02 ευρώ, τα οποία υπέπεσαν σε παραγραφή στο τέλος του έτους 2017, 6. Χρεολύσιο Απριλίου 2013 ύψους 913,02 ευρώ και χρεολύσιο Οκτωβρίου 2013 ύψους 913,28 ευρώ, τα οποία υπέπεσαν σε παραγραφή στο τέλος του έτους 2018, 7. Χρεολύσιο Απριλίου 2014 ύψους 913,02 ευρώ και χρεολύσιο Οκτωβρίου 2014 ύψους 913,02 ευρώ τα οποία υπέπεσαν σε παραγραφή στο τέλος του έτους 2019 και 8. Χρεολύσιο Απριλίου 2015 ύψους 913,02 που ήταν και το τελευταίο το οποίο υπέπεσε σε παραγραφή στο τέλος του έτους 2020. Επομένως, το σύνολο των χρεολυσίων, ύψους 13.470,42 ευρώ, έχουν υποπέσει στην εν λόγω πενταετή παραγραφή καθόσον κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν χώρησε λόγος διακοπής αυτής ούτε η καθ' ής η ανακοπή επικαλέστηκε τέτοιο. Η παραγραφή αυτή βέβαια της κύριας αξίωσης συμπαρασύρει και τις παρεπόμενες αξιώσεις για τόκους και έξοδα (άρθρο 274 ΑΚ). Ως εκ τούτου η καθ' ής η ανακοπή δεν επισπεύδει εγκύρως εκτέλεση για την αναγκαστική ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης της κατά της ανακόπτουσας αφού αυτή έχει υποπέσει σε παραγραφή και πρέπει αυτή να ακυρωθεί, γενομένου δεκτού ως ουσία βάσιμου του ως άνω προβαλλόμενου πρώτου λόγου ανακοπής, ενώ παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων ανακοπής . Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση ανακοπή ως ουσία βάσιμη και να ακυρωθεί η επισπευδόμενη εκτέλεση. Πρέπει, τέλος, να καταδικαστεί η καθ' ής η ανακοπή στα έξοδα της ανακόπτουσας, λόγω της ήττας της (άρθρο 176 ΚΠολΔ), σύμφωνα με το νόμιμο αίτημα της τελευταίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την ανακοπή.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ αυτήν.

 

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την με αριθμό ./2021 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης καθώς και την επισπευδόμενη εκτέλεση με την από 9-7-2021 επιταγή προς εκτέλεση παρά πόδας αντιγράφου εξ απογράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ' ής η ανακοπή στα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας, τα οποία προσδιορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αλεξανδρούπολη, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του, στις 24 Νοεμβρίου 2022, καθαρογραμμένη σε πρωτότυπο από την Ειρηνοδίκη, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, παρουσία της Γραμματέως της έδρας.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Και αντ' αυτής λόγω μετάθεσης και αναχώρησης,

η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης