ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΔΕφ(Ακ.Συμβ.)Πατρών 13/2022

 

Υποχρεωτικός εμβολιασμός εργαζομένων σε νοσηλευτικά ιδρύματα - Προστασία δημόσιας υγείας - Αναστολή καθηκόντων - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης διοικητικής πράξης -.

 

Προστασία δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19. Αίτηση αναστολής διοικητικής πράξεως με την οποία επιβλήθηκε αναστολή καθηκόντων λόγω μη εμβολιασμού προσώπου. Απόρριψη ισχυρισμού της αιτούσας περί πρόδηλης βασιμότητας της συναφούς αιτήσεως ακυρώσεως. Χορήγηση μερικής αναστολής της προσβαλλόμενης πράξεως ως προς τη μη καταβολή των αποδοχών της αιτούσας. Διαταγή υπό τη μορφή κατάλληλου μέτρου της καταβολής στην αιτούσα μέρους (1/2) των καθαρών μηνιαίων αποδοχών της καθ’ όλον τον χρόνο που τελεί σε αναστολή καθηκόντων.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

Αριθμός απόφασης Ν13/2022

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β' ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Σ υ ν ή λ θ ε, στο κατάστημα του (οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 147), στις 18-3-2022, με δικαστές τους: Δημήτριο Καπαρό, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Ευτυχία Πανακάκη, Εφέτη Δ.Δ. και Ευαγγελία Ρούτουλα, Εφέτη Δ.Δ. και Γραμματέα τον Δημήτριο Ηλιόπουλο, δικαστικό υπάλληλο.

 

γ ι α να αποφασίσει σχετικά με την από 11-3-2022 αίτηση αναστολής (ΑΝ./11.3.2022),

 

της ., ιατρού, κατοίκου Πατρών (οδός .),

 

κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας (οδός Σουηδίας αρ. 17).

 

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ20/1-9-2021 αποφάσεως του Κοινού Διοικητή των Διασυνδεομένων Γ ενικών Νοσοκομείων Κεφαλληνίας και Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο».

 

Το Συμβούλιο άκουσε την εισηγήτρια της υπόθεσης Εφέτη Δ.Δ. Ευτυχία Πανακάκη

 

Κατόπιν το Συμβούλιο άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσας ο οποίος ζήτησε την αποδοχή της αιτήσεως.

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά τον νόμο

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. σχετ. το με κωδικό πληρωμής . ειδικό έντυπο ηλεκτρονικού παραβόλου), ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ./1 -9-2021 αποφάσεως του Κοινού Διοικητή των Διασυνδεομένων Γενικών Νοσοκομείων   (Γ.Ν,) Κεφαλληνίας και Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο», με την οποία επιβλήθηκε στην αιτούσα, ιατρό Ψυχίατρο Επιμελήτρια Β' Ψυχιατρικής Κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, χωρίς την καταβολή αποδοχών κατά τον χρόνο της αναστολής, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Κατά της αποφάσεως αυτής η αιτούσα έχει ασκήσει τη με αριθ. καταχωρίσεως ΑΚ ./1-11-2021 αίτηση ακυρώσεως, για την οποία δεν έχει ακόμη ορισθεί δικάσιμος.

 

2. Επειδή, στο άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), όπως ισχύει και εφαρμόζεται αναλόγως και επί αιτήσεων αναστολής που εκδικάζονται κατ' άρθρον 4 του ν. 702/1977 (Α' 268), ορίζονται τα εξής: «1. ... 2. Επιτροπή που συγκροτείται κάθε φορά από τον πρόεδρο του Συμβουλίου ή του αρμόδιου τμήματος .... μπορεί,  μετά από αίτηση εκείνου που άσκησε αίτηση ακυρώσεως, να αναστείλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση η οποία εκδίδεται σε συμβούλιο. 3. ... 6. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης γίνεται δεκτή, όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης  πράξης  θα  προκαλέσει  στον  αιτούντα  βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημοσίου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 7. Εάν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχτεί την αίτηση αναστολής, ακόμα και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Αντίθετα, η αίτηση  αναστολής μπορεί να απορριφθεί ακόμα και σε περίπτωση  ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη. 8. Η Επιτροπή, εκτός από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, μπορεί να διατάξει και κάθε άλλο, κατά περίπτωση, κατάλληλο μέτρο, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων. 9... ». Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλομένης πράξης διατάσσεται, μεταξύ άλλων, και στην περίπτωση που η σχετική αίτηση ακύρωσης παρίσταται προδήλως βάσιμη (ΕΑ 13/2022, 250-252/2021 Ολομ. σκ. 6, 101/2021 Ολομ. σκ. 4, 177/2019 σκ. 7, 322/2018 σκ. 4, 180/2012 Ολομ. σκ. 6 κ.ά.). Περίπτωση πρόδηλης βασιμότητας του κυρίου ενδίκου βοηθήματος συντρέχει, ιδίως, όταν αυτό βασίζεται, σε πάγια νομολογία ή νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και πάντως όχι όταν πιθανολογείται απλώς η ευδοκίμηση του (ΕΑ 13/2022, 250-252/2021 Ολομ. σκ. 6, 232/2019 Ολομ. σκ. 5, 58/2018 σκ. 4 κ.ά.).

 

3. Επειδή, οι διοικητικές πράξεις που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων ή υπαλλήλων ν.π.δ.δ., όπως, εν προκειμένω, η προσβαλλόμενη πράξη επιβολής στην αιτούσα του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, συνάπτονται άμεσα προς την ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και, ως εκ τούτου, λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την άμεση εκτέλεση τους. Συνεπώς, οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται, καταρχήν, σε αναστολή εκτέλεσης, η οποία μόνον σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί, μετά από συνεκτίμηση της βλάβης του αιτούντος και του δημοσίου συμφέροντος (Ε.Α.13/2022, 33/2021, 266 και 103/2020, 238-239/2018, 410-411/2018 Ολομ. κ.ά).

 

4. Επειδή, στο άρθρο 206, υπό τον τίτλο «Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού», ενταγμένου στο Κεφάλαιο Γ «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 130/23-7-2021), ορίζεται ότι: «1α. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και  υποστηρικτικό προσωπικό), ήτοι:  ...  2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας), καθώς και στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).... 3. Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών. 4. Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι  (6)  μηνών από τη νόσηση  και  όσοι  έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου. Οι λόγοι υγείας του πρώτου εδαφίου, στη βάση ειδικής λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανεπιστημιακούς ιατρούς.....5. Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 απαιτείται η επίδειξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (EE) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (A'95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α'256), ή βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β'1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο της μονάδας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α'118), τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου. 6. Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος μονάδας οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση της παρ. 1, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση της παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, .... , η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες: α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση του φορέα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α) και μέχρι την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης, όπως επίσης σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του παρόντος. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο. Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό ή παρέχει υπηρεσίες σε ωφελούμενους  κατά  παράβαση του παρόντος  επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο: ....γ) Για τους ιδιώτες υπόχρεους, που εργάζονται στις δομές που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος ως ελεύθεροι επαγγελματίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο: ..... Στους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στις ανωτέρω δομές, κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλονται, επιπλέον, οι ακόλουθες κυρώσεις: .... 7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύνανται να εξειδικεύονται και να επεκτείνονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό, να καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος διενέργειας του   εμβολιασμού, καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση, η παρακολούθηση και ο τρόπος   ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύνανται να εξειδικεύονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, να καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του παρόντος και τα αρμόδια όργανα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, η διαδικασία ελέγχων και βεβαίωσης των παραβάσεων, η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής κυρώσεων, βεβαίωσης και είσπραξης διοικητικών προστίμων, ο τρόπος, ο χρόνος και οι συνέπειες άρσης των κυρώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους και καθορίζονται άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 4. 8. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογείται έως τις 31.10.2021». Με το άρθρο 94 του ν. 4850/2021 (Α' 208/5.11.2021), η αμέσως προηγούμενη παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4820/2021 διαμορφώθηκε ως εξής: «Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογείται έως την 31η.12.2021» και, ακολούθως, η ισχύς της ίδιας παρ. 8 περί επαναξιολόγησης της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού παρατάθηκε έως την 31.3.2022 με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4876/2021. Εξ άλλου, στο άρθρο 207 του αυτού νόμου 4820/2021, υπό τον τίτλο «Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου», προβλέπεται ότι: «Σε περίπτωση εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 [επιβολής, δηλαδή, του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων] δύναται να προσλαμβάνεται για τους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α' 6) προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου / ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού, που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ' εφαρμογή της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις και όρους: ...».

 

5. Επειδή, εν προκειμένω, η αιτούσα, ζητεί την αναστολή της ανωτέρω διοικητικής πράξεως με την οποία της επιβλήθηκε το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων κατ' εφαρμογήν του προαναφερόμενου άρθρου 206 του ν. 4820/2021, προβάλλει δε ότι η ένδικη αίτηση αναστολής πρέπει να γίνει δεκτή λόγω πρόδηλης βασιμότητας της αίτησης ακυρώσεως κατά της πράξεως αυτής. Ειδικότερα, με την αίτηση ακυρώσεως προβάλλονται τα ακόλουθα: Η προσβαλλόμενη πράξη, έχουσα ως έρεισμα το άρθρο 206 του ν. 4820/2021, δια του οποίου θεσπίζεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός του συνόλου του προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας και σε φορείς πρόνοιας, έρχεται σε αντίθεση 1. προς τις διατάξεις των άρθρων 1 (ανθρώπινη αξιοπρέπεια), 3 (δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου στο πεδίο της ιατρικής), 15 και 31 (δικαίωμα εργασίας υπό πρόσφορες συνθήκες) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ερείδεται επί εθνικού νόμου ο οποίος επιβάλλει περιορισμό στα δικαιώματα αυτά χωρίς α) να σέβεται το βασικό περιεχόμενο των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών και β) να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, και 2. προς τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, του άρθρου 8 παρ. 1 της ΕΣΔΑ και του άρθρου 6 παρ. 3 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 5, 7 παρ.2, 22 και 25 του Συντάγματος. Ειδικότερα, προβάλλεται, μεταξύ άλλων, ότι ελλείψει τεκμηριωμένων επιστημονικών δεδομένων που θα καθιστούσαν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό αναγκαίο και πρόσφορο για την προστασία της δημόσιας υγείας, το μέτρο αυτό κρίνεται δυσανάλογο για την επίτευξη του εν λόγω δημοσίου σκοπού, ενόψει μάλιστα και των βαρύτατων κυρώσεων που η μη τήρηση του επιφέρει και συνεπώς μη ανεκτό. Περαιτέρω, προβάλλεται ότι η εισαγωγή της ως άνω ρυθμίσεως του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 παραβιάζει ευθέως την αρχή της αναλογικότητας, καθώς η επιβαλλόμενη αναστολή εργασίας με πλήρη στέρηση των αποδοχών κείται εκτός των επιτρεπόμενων από την αρχή της αναλογικότητας ορίων διότι αποτελεί βαρύτατο και δυσμενέστερο μέτρο, το οποίο θα έπρεπε να αποτελεί το έσχατο μέσο στα χέρια του νομοθέτη. Τέλος, προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη παραβιάζει την απορρέουσα από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας, αφού ενόψει του ότι οι εμβολιασμένοι νοσούν και μεταδίδουν τη νόσο εξ ίσου με τους μη εμβολιασμένους, ουδείς λόγος προστασίας δημόσιας υγείας υφίσταται με τα ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα που να δικαιολογεί τη διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των εμβολιασμένων και των ανεμβολίαστων υγειονομικών και τη συνεπακόλουθη θέση σε αναστολή εργασίας των τελευταίων αλλά και μεταξύ των υγειονομικών και εργαζομένων σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους στους οποίους εφαρμόζονται διαγνωστικά τεστ.

 

6. Επειδή, ο ισχυρισμός της αιτούσας ότι η αίτηση αναστολής πρέπει να γίνει δεκτή λόγω της πρόδηλης βασιμότητας της συναφούς αιτήσεως ακυρώσεως είναι απορριπτέος, διότι οι προβαλλόμενοι με την αίτηση αυτή λόγοι δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι. Τούτο, διότι οι κρίσιμες διατάξεις του ν. 4820/2021 δεν έχουν τύχει νομολογιακής επεξεργασίας και δεν υφίσταται πάγια νομολογία ή απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, βάσει της οποίας οι λόγοι αυτοί θα ήταν βάσιμοι (Ε.Α. 13/2022, 303, 252/2021 Ολομ., ΔεφΠατ Ν60/2021 και ΔεφΤριπ Ν7/2022). Άλλωστε, η θέσπιση των ανωτέρω διατάξεων υπαγορεύθηκε από λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνίστανται: α) στην προστασία της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 και την αποφυγή εξάπλωσης του στα ιδιαιτέρως ευπαθή, κατά κοινή πείρα, άτομα που νοσηλεύονται και με τα οποία το ανωτέρω προσωπικό έρχεται σε συχνή και άμεση επαφή λόγω της απασχόλησης του και β) στην εύρυθμη λειτουργία των ως άνω δομών και μονάδων, η οποία θα διαταραχθεί αν νοσήσουν οι υπόχρεοι σε εμβολιασμό, δοθέντος ότι οι ίδιοι, καθώς και όσοι εντός των εν λόγω μονάδων και δομών έχουν έρθε. σε επαφή με αυτούς ττρέττει να τεθούν σε απομόνωση (ΕΑ 13/2022, 303 και 252/2021ΟΑ. ΔΕφΠατ 60/2021 και ΔΕφΤριπ Ν7/2022).

 

7. Επειδή, η αιτούσα προβάλλει περαιτέρω, ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξεως  θα  προκαλέσει σ' αυτήν ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, διότι η πλήρης στέρηση των αποδοχών της, κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής καθηκόντων, της στερεί συγχρόνως και την ικανότητα βιοπορισμού, αφού η εργασία της είναι η μοναδική πηγή εισοδήματος της ίδιας και της οικογένειας της. Περαιτέρω προβάλλει ότι είναι μητέρα ενός τέκνου, γεννηθέντος το έτος 2004, το οποίο πάσχει από σπαστική παραπάρεση επί εδάφους εγκεφαλικής παράλυσης και παρουσιάζει ποσοστό αναπηρίας 67%, του οποίου έχει την επιμέλεια ως μονογονεϊκή οικογένεια και το οποίο λόγω της αναπηρίας αυτής έχει αυξημένη ανάγκη φυσικοθεραπειών και  ενισχυτικής διδασκαλίας που αδυνατεί πλέον οικονομικά να του προσφέρει με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της υγείας του και την υπονόμευση της προσπάθειας του να συμμετάσχει στις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Επίσης προβάλει ότι βαρύνεται με τις δαπάνες ΔΕΚΟ της οικίας της στην Πάτρα αλλά και αυτής που ενοικιάζει στην Κεφαλλονιά καθώς και του οχήματος της και με τις φορολογικές της υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, η στέρηση των μηνιαίων αποδοχών της λειτουργεί διαλυτικά στον οικογενειακό προϋπολογισμό με συνέπεια να μην μπορεί να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη διατροφή και υγεία τόσο του τέκνου της όσο και της ιδίας, δεδομένου ότι και η ίδια πάσχει από λιποοίδημα, εμφανίζει παχυσαρκία και για το λόγο αυτόν χρειάζεται ειδική σίτιση χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος. Ούσα δε από 1-9-2021 σε αναστολή και στέρηση μισθού οι αποταμιεύσεις της έχουν εξανεμιστεί και δεν υφίστανται πλέον άλλα περιθώρια. Προς απόδειξη των ισχυρισμών της, η αιτούσα προσκομίζει: α) το από 26.5.2017 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι είναι μητέρα ενός άρρενος τέκνου γεννηθέντος το έτος 2004 (δεκαοκτώ ετών), β) την από 14.11.2012 γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , με την οποία βεβαιώνεται η διαπιστωθείσα από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. πάθηση (σπαστική παραπάρεση επί εδάφους εγκεφαλικής παράλυσης) και το ποσοστό αναπηρίας (67%) του ως άνω ενήλικου τέκνου της, γ) αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 φορολογικού έτους 2020 από το οποίο προκύπτει καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ποσού 36.263,22 ευρώ, δ) το από 10-9-2021 αντίγραφο πράξεως διοικητικού προσδιορισμού φόρου, με ποσό φόρου 3.654,07 ευρώ, ε) την από 20-9-2021 αίτηση πάγιας ρύθμισης οφειλών του ν. 4152/2013 για ρύθμιση σε 24 δόσεις συνολικής οφειλής ποσού 5.858,64 ευρώ με ποσό μηνιαίας δόσης 244,11 ευρώ, στ) αντίγραφο Ε9 για τη δηλωθείσα περιουσιακή της κατάσταση της 1-1-2022, περιέχουσα την μοναδική οικία της στην Πάτρα και δύο βοσκοτόπια χέρσα και μη καλλιεργήσιμα, στα οποία η αιτούσα έχει την ψιλή κυριότητα, ζ) την από 20-12-2021 ιατρική γνωμάτευση του Ευθυμίου Γκότση MD, MSc Επιστημονικού Υπεύθυνου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Φοίνικας» - Διατροφική Φροντίδα Καρκινοπαθών, σύμφωνα με την οποία η αιτούσα πάσχει από Λιποοίδημα, ICD-11: LIPOEDEMA (EF02.2), κλινική διάγνωση, Type II, STAGE II, νόσος η οποία είναι κληρονομική οφειλόμενη σε μεταλλάξεις γονιδίων αλλά υποδιαγιγνωσκώμενη, συνεπεία της οποίας, στην παρούσα φάση, εμφανίζει Παχυσαρκία III (ΔΜΣ>40), χονδροπάθεια γονάτων άμφω, με περιορισμό κινητικότητας, άλγος στα γόνατα και τα ισχία υπό αγωγή, λαμβάνουσα αναστολέα λιπασών - ορλιστάτη 120mg χ 2, η οποία αγωγή της βάσει της βιβλιογραφίας θεωρείται extended (>2 έτη), και ακολουθώντας παράλληλα ειδική σίτιση πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος (<10%), επισυνάπτει δε και τη σχετική βιβλιογραφία και, τέλος, η) το από 16-3-2022 αντίγραφο αποδεικτικού μεταφοράς, ποσού 3.000 ευρώ, της τράπεζας Πειραιώς από το λογαριασμό του πατέρας της σε δικό της, προκειμένου ο τελευταίος να την συνδράμει οικονομικά.

 

8. Επειδή, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, συντρέχει, εν προκειμένω, κατά την κρίση του Συμβουλίου, εξαιρετική περίπτωση που δικαιολογεί τη χορήγηση μερικής αναστολής της προσβαλλόμενης πράξεως ως προς τη μη καταβολή των αποδοχών της αιτούσας (ΣτΕ 13/2022 και πρβλ. ΣτΕ Ε.Α. 33/2021, 266/2020 και ΔΕφΤριπ Ν7/2022). Τούτο δε, ενόψει του ότι το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων, που επιβλήθηκε σε βάρος της συγκεκριμένης αιτούσας λόγω του μη εμβολιασμού της, συνεπάγεται την διακοπή της μισθοδοσίας της, δηλαδή την πλήρη στέρηση των αποδοχών της, η οποία συνεπάγεται, περαιτέρω, για τη συγκεκριμένη αιτούσα όχι απλώς οικονομική βλάβη δυναμένη να αποκατασταθεί αν η εκκρεμής αίτηση ακυρώσεως  ευδοκιμήσει, αλλά την ολοσχερή στέρηση των μέσων βιοπορισμού της ίδιας και του ανάπηρου τέκνου της, δεδομένου ότι, κατά τα προσκομιζόμενα κατά τα ανωτέρω στοιχεία, ο μισθός της αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματος  αυτής. Ενόψει   αυτών, το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ' όψιν το μέγεθος της βλάβης που υφίσταται η αιτούσα από τη στέρηση του μοναδικού μέσου βιοπορισμού της, η οποία επιτείνεται άλλωστε από τον μακρύ διαδραμόντα χρόνο από την έναρξη της αναστολής καθηκόντων (από 1-9-2021 έως και σήμερα) και την οδηγεί, ενόψει και των ανωτέρω υποχρεώσεων και αναγκών αυτής και του ανάπηρου τέκνου της, σε οικονομική ένδεια, θέτοντας σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση και τον ίδιο τον βιοπορισμό της, και συνεκτιμώντας το δημόσιο συμφέρον προστασίας της δημόσιας υγείας, κρίνει ότι πρέπει, προς αποφυγήν ανεπανόρθωτης βλάβης της συγκεκριμένης αιτούσας και του τέκνου της, να διαταχθεί υπό την μορφή κατάλληλου μέτρου (κατ' άρθρο 52 παρ. 8 του π.δ./τος 18/1989) η καταβολή σε αυτήν μέρους των αποδοχών της και, συγκεκριμένα, του ημίσεος (1/2) των καθαρών μηνιαίων αποδοχών της, καθ' όλον τον χρόνο που τελεί σε αναστολή καθηκόντων, από την έκδοση της παρούσας αποφάσεως και έως την έκδοση της οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως, κατά μερική αποδοχή της κρινόμενης αιτήσεως (ΕΑ ΣτΕ 13/2022, και πρβλ. ΕΑ 1/2022, 33/2021, 266/202 κ.ά. και ΔΕφΤριπ Ν7/2022).

 

9. Επειδή, κατ' ακολουθίαν των προεκτεθέντων, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας και να αποδοθεί στην αιτούσα εκτιμώμενων των περιστάσεων το καταβληθέν παράβολο (άρθρο 36 παρ. 4 του πδ. 18/1989). Τέλος πρέπει να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων (άρθρο 4 παρ.1 του ν. 702/1977, Α' 268, κα, άρθρο 275 παρ.1 του ΚΔΔ - ν. 2717/1999, Α' 97).

 

ΔΙΑ  ΤΑΥΤΑ

 

Δέχεται εν μέρει την αίτηση αναστολής, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό.

 

Διατάσσει την καταβολή στην αιτούσα . του ημίσεος (1/2) των καθαρών μηνιαίων αποδοχών της καθ' όλον τον χρόνο, που τελεί σε αναστολή καθηκόντων, από την έκδοση της παρούσας αποφάσεως και έως την έκδοση της οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως.

 

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

 

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Πάτρα στις 18.3.2022 και η απόφαση εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 6-4-2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

ΤΗΝ 14.4.2022

 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΝΑΚΑΚΗ