ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΔΠρΑθ 272/2022

 

Μη νόμιμη ανάκληση αδείας διαμονής δεύτερης γενιάς υπηκόου Αλβανίας και απόρριψη αιτήματος ανανέωσής της. Η αδιάλειπτη διαμονή του αλλοδαπού στην Ελλάδα δεν αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς. Η γενική ρύθμιση του άρθρου 21 παρ. 6 του ν.4251/2014 εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, όπως οι διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4251/2014.

 

 

Αριθμός απόφασης 272/2022

Αρ. Εισ.: ΑΚ ./16.6.2021

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ 23ο Τριμελές

 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του, στις ............ 2021,

 

γ ι α να δικάσει την αίτηση ακύρωσης, με ημερομηνία κατάθεσης 16.6.2021

 

τ η ς  οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας της δικηγόρου, Βασιλικής Μέγγου

 

κ α τ ά του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος δεν παραστάθηκε.

 

Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε την εισηγήτρια της υπόθεσης, Ξανθούλα Κουνάδη, η οποία διάβασε τη σχετική έκθεσή της.

 

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και

 

 

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

 

Σκέφθηκε κατά το νόμο

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το με κωδικό πληρωμής . ηλεκτρονικό παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, μετά του οικείου αποδεικτικού εξόφλησης), η αιτούσα, υπήκοος Αλβανίας, ζητεί παραδεκτώς την ακύρωση: α) της . απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία ανακλήθηκε η. άδεια διαμονής της, δεύτερης γενιάς, λήξεως στις 26.7.2018, και επιβλήθηκε σε βάρος της το μέτρο της επιστροφής, με οικειοθελή αναχώρηση από το ελληνικό έδαφος, καθώς και β) της ………..2021 απόφασης του ως άνω οργάνου, με την οποία απορρίφθηκε η . αίτηση της ίδιας περί ανανέωσης της ως άνω άδειας διαμονής.

 

2. Επειδή, η συζήτηση της υπόθεσης νομίμως εχώρησε, παρά την απουσία του αρμόδιου Υπουργού, δοθέντος ότι αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης και της πράξης ορισμού εισηγητή και δικασίμου της υπόθεσης κοινοποιήθηκαν νομοτύπως και εμπροθέσμως στον εν λόγω Υπουργό (σχετ. τα από .. αποδεικτικά επίδοσης των κλήσεων του Α. αντιστοίχως).

 

3. Επειδή, στο άρθρο 108 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 8 παρ. 40 του ν. 4332/2015 (Α' 76), οριζόταν ότι: «Σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στη χώρα χορηγείται, εφόσον προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας η οποία παρέχει στον κάτοχο της τα δικαιώματα του άρθρου 97. []». Περαιτέρω, η διάταξη αυτή, όπως ισχύει κατά τον κρίσιμο χρόνο, μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 8 παρ. 40 του ν. 4332/2015, ορίζει ότι: «Σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 88 επ. του παρόντος και υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης γ' του άρθρου 6 του παρόντος. Η ως άνω άδεια παρέχει στον κάτοχό της τα δικαιώματα του άρθρου 97, ανανεώνεται για πέντε έτη κάθε φορά, με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμονής. Η εν λόγω άδεια, μπορεί να ανανεωθεί, υπό τους όρους του παρόντος Κώδικα, οποτεδήποτε κατά το διάστημα ισχύος της, για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. Η άδεια διαμονής ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, εάν συντρέχουν στο πρόσωπο του κατόχου οι λόγοι που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 93». Εξάλλου, στην οικ. 68019/16.10.2015 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Εξωτερικών (Β' 2272), η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 136 παρ. 1 του ν. 4251/2014 και με την οποία τροποποιήθηκε η περίπτωση Ζ2 του άρθρου 1 της οικ. 30825/4.6.2014 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Εξωτερικών «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4251/2014» (Β' 1528), ορίζεται ότι, προκειμένου για την υποβολή αιτήματος για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει «Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην Ελλάδα ή Αποδεικτικά επιτυχούς ολοκλήρωσης έξι τουλάχιστον ετών, σε ελληνικά σχολεία Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας», ενώ για την ανανέωσή της μόνο «Αντίγραφο άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς». Κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4251/2014, η άδεια διαμονής αυτού του τύπου που δεν συνδέεται ούτε αποτελεί υποκατηγορία της άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, εντασσόμενη, άλλωστε, στο Τμήμα Ε' του ν. 4251/2014, υπό τον τίτλο «Καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες κατά την Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 []»- σκοπό έχει να διασφαλίσει τη νόμιμη διαμονή στην Χώρα των μεταναστών «δεύτερης γενιάς», ως ιδιαίτερης κατηγορίας πολιτών τρίτων χωρών, που χρήζει ειδικής και ευνοϊκότερης αντιμετώπισης, καθόσον, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι εν λόγω αλλοδαποί έχουν ελάχιστη επαφή με τη χώρα προέλευσης των γονέων τους, αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως πατρίδα ή εν πάση περιπτώσει ως τη χώρα στην οποία θα ζήσουν, ενώ η κοινωνική τους ένταξη έχει ήδη εν τοις πράγμασι επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό. Τα χαρακτηριστικά αυτά συγκεντρώνουν, κατά την κρίση του νομοθέτη του ν. 4251/2014, οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν γεννηθεί στη Χώρα, καθώς και όσοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα πριν από τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους, υπό την έννοια ότι έχουν μετάσχει της ελληνικής παιδείας. Μετά δε την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 108 του ν. 4251/2014 με το άρθρο 8 παρ. 40 του ν. 4332/2015, η χορήγηση της εν λόγω άδειας αποσυνδέθηκε από την προηγούμενη νόμιμη διαμονή του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού και η τελευταία δεν αποτελεί πλέον νόμιμη προϋπόθεση για την έκδοσή της.

 

4. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 21 παρ. 6 του ν. 4251/2014 ορίζεται ότι: «Η ισχύς της άδειας διαμονής, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος Κώδικα, δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες ετησίως ούτε από απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από μία απουσία δώδεκα συναπτών μηνών κατ ανώτατο όριο για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυμοσύνη και μητρότητα, σοβαρή ασθένεια ή σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση σε άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα []» και στο άρθρο 93 του ίδιου νόμου, ότι: «1. Ο επί μακρόν διαμένων δεν δικαιούται να διατηρεί το καθεστώς, εφόσον: α. [] γ. Έχει απουσιάσει από το έδαφος της Ε.Ε. για διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των δώδεκα διαδοχικών μηνών. δ. [] στ. Αποδειχθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι έχει απουσιάσει από το έδαφος της Ελλάδας για διάστημα που υπερβαίνει τα έξι έτη». Εξάλλου, το άρθρο 24 του ως άνω νόμου ορίζει ότι: «1. Η άδεια διαμονής δε χορηγείται ή ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, εφόσον: α. Δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον, οι προϋποθέσεις του Κώδικα αυτού. β. [...] 2. Εφόσον χορηγηθείσα άδεια διαμονής ανακαλείται ή απορρίπτεται αίτημα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες εκδίδουν απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 - 41 του ν. 3907/2011» και το άρθρο 21 του ν. 3907/2011 (Α' 7) ότι: «1. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής, η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας. Η απόφαση επιστροφής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης απόρριψης του αιτήματος διαμονής ή ανάκλησης του τίτλου διαμονής [...]».

 

5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με την …………...2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ανακλήθηκε η …………... άδεια διαμονής της αιτούσας, υπηκόου Αλβανίας, λήξεως στις 26.7.2018, και επιβλήθηκε σε βάρος της το μέτρο της επιστροφής, με οικειοθελή αναχώρηση από το ελληνικό έδαφος, με την αιτιολογία ότι από τα στοιχεία της υπόθεσης, και αφού ελήφθη υπόψη το ………………….11.2020 έγγραφο του Τμήματος Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής περί παροχής πληροφοριών αφιξοαναχωρήσεων, προέκυψε ότι η αιτούσα απουσίαζε συστηματικά από τη Χώρα, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 6 του ν. 4251/2014, γεγονός που αποδεικνύει, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, ότι η ίδια δεν διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα και έχει καταφανώς διακόψει τη διαμονή της σε αυτή, δοθέντος ότι δεν είναι δυνατόν να αιτιολογηθούν οι υπερβάσεις των επιτρεπόμενων χρονικών ορίων απουσίας της. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν θέματι απόφαση, η αιτούσα απουσίασε, κατά την περίοδο 2013-2014, 283 ημέρες (8.9.2013 έξοδος 13.9.2013 είσοδος, 21.9.2013 έξοδος - 20.12.2013 είσοδος, 5.1.2014 έξοδος 7.5.2014 είσοδος, 13.5.2014 έξοδος 16.7.2014 είσοδος), κατά την περίοδο 2014-2015, 290 ημέρες (2.9.2014 έξοδος 21.12.2014 είσοδος, 4.1.2015 έξοδος 17.3.2015 είσοδος, 25.3.2015 έξοδος 11.4.2015 είσοδος, 15.4.2015 έξοδος 13.7.2015 είσοδος), κατά την περίοδο 2015-2016, 303 ημέρες (έξοδος 11.8.2015 - είσοδος 12.9.2015, 9.10.2015 έξοδος 20.12.2015 είσοδος, 4.1.2016 έξοδος 28.4.2016 είσοδος, 3.5.2016 έξοδος 2.11.2016 είσοδος), κατά την περίοδο 2016-2017, 341 ημέρες (8.11.2016 έξοδος 24.12.2016 είσοδος, 2.1.2017 έξοδος 15.4.2017 είσοδος, 18.4.2017 έξοδος 21.7.2017 είσοδος), και κατά την περίοδο 2017-2018, 293 ημέρες (12.8.2017 έξοδος 25.8.2017 είσοδος, 4.9.2017 έξοδος - 10.10.2017 είσοδος, 16.10.2017 έξοδος 23.11.2017 είσοδος, 30.11.2017 έξοδος 24.12.2017 είσοδος, 8.1.2018 έξοδος 6.4.2018 είσοδος, 10.4.2018 έξοδος 28.5.2018 είσοδος, 4.6.2018 έξοδος 13.7.2018 είσοδος). Εν συνεχεία, αφού ελήφθη υπόψη η προαναφερθείσα απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εκδόθηκε η ……………5.2021 απόφαση του ίδιου, ως άνω, οργάνου, με την οποία απορρίφθηκε η ……………./26.7.2018 αίτηση της αιτούσας για ανανέωση της άδειας διαμονής της δεύτερης γενιάς, κατ' άρθρο 108 του ν. 4251/2014.

 

6. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή αναπτύσσεται με το νομίμως κατατεθέν από 3.11.2021 υπόμνημα, η αιτούσα στρέφεται κατά των προμνησθεισών αποφάσεων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι μη νομίμως αφενός ανακλήθηκε η …………..2.2016 άδεια διαμονής της, δεύτερης γενιάς, και επιβλήθηκε σε βάρος της το μέτρο της επιστροφής, με οικειοθελή αναχώρηση από το ελληνικό έδαφος, λόγω της απουσίας της από την Ελλάδα, αφετέρου, απορρίφθηκε, ενόψει της προαναφερθείσας ανάκλησης, το αίτημά της περί ανανέωσης της οικείας άδειας διαμονής. Τούτο δε διότι, όπως υποστηρίζει η αιτούσα, η απουσία αυτή δεν συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος διαμονής της στη Χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 8 παρ. 40 του ν. 4332/2015. Συναφώς, όπως η ίδια προβάλλει, διατηρεί ισχυρούς βιοτικούς δεσμούς στην Ελλάδα, καθόσον διαμένει στη Χώρα, μαζί με την οικογένειά της, από το έτος 1995, ήδη πριν από τη συμπλήρωση ηλικίας 2 ετών, έχει φοιτήσει σε ελληνικές σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, περαιτέρω δε, εργάζεται στη χώρα αυτή, εκπληρώνοντας τις φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις. Εξάλλου, η αιτούσα διατείνεται ότι τα χρονικά διαστήματα απουσίας της από τη Χώρα οφείλονται στο γεγονός ότι, λόγω οικονομικής αδυναμίας να ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πάτρας, αναγκάσθηκε να μεταβεί στη χώρα καταγωγής της, όπου πραγματοποίησε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Τιράνων και ολοκλήρωσε, εν συνεχεία, το πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης στη Σχολή Δικηγορίας της Αλβανίας. Ενόψει των προεκτεθέντων, κατά τους ισχυρισμούς της αιτούσας, οι προσβαλλόμενες αποφάσεις τυγχάνουν ακυρωτέες, ως εκδοθείσες κατά παράβαση νόμου και ως πλημμελώς αιτιολογημένες. Προς επίρρωση των ισχυρισμών της, η ίδια προσκομίζει και επικαλείται, μεταξύ άλλων, το από 10.7.2005 πιστοποιητικό βάπτισής της στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας, βεβαιώσεις σπουδών για όλες τις τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία του ως άνω Δήμου, κατά τα έτη 1999 έως 2011, βεβαιώσεις φοίτησής της στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πάτρας και σε ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), κατά τα έτη 2011-2012 και 2021, αντιστοίχως, βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων σε ελληνικό νομικό φροντιστήριο, κατά το έτος 2021, προηγούμενες άδειες διαμονής της στη Χώρα από το έτος 2006, συμβάσεις εργασίας από το έτος 2019, εκκαθαριστικά φορολογικών ετών 2017 έως 2019, λογαριασμό ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), χρονικής περιόδου από 12/2019 έως 5/2021, καθώς και βεβαιώσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στη Νομική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Τιράνων και ολοκλήρωσης του προγράμματος αρχικής εκπαίδευσης στη Σχολή Δικηγορίας της Αλβανίας.

 

7. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν κατά τον κρίσιμο χρόνο, δηλαδή μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 8 παρ. 40 του ν. 4332/2015, και όπως αυτές ερμηνεύθηκαν στην τρίτη σκέψη της παρούσας, η αδιάλειπτη διαμονή του αλλοδαπού στην Ελλάδα δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς, δεδομένου, εξάλλου, ότι η γενική ρύθμιση του άρθρου 21 παρ. 6 του ν.4251/2014 εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, όπως οι προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4251/2014. Επομένως, οι προσβαλλόμενες αποφάσεις έχουν εκδοθεί, κατά παράβαση του άρθρου 108 του ν. 4251/2014, όπως ίσχυε, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ήτοι μετά την, κατά τα ανωτέρω, αντικατάστασή του, και πρέπει να ακυρωθούν, για το λόγο αυτό, παρέλκει δε, ως αλυσιτελής, η έρευνα των λοιπών προβαλλόμενων λόγων ακύρωσης.

 

8. Επειδή, κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες αποφάσεις και να διαταχθεί η απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στην αιτούσα, κατ άρθρο 36 παρ. 4 εδ. α' του π.δ. 18/1989 (Α' 8) σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 παρ. 1 και 5 του ν. 3068/2002 (Α' 274) και 4 παρ. 1 του ν. 702/1977 (Α' 268), ενώ, κατ εκτίμηση των περιστάσεων, πρέπει να απαλλαγεί το καθ ου από τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, κατ άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε' του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α' 97), αναλόγως εφαρμοζόμενου, εν προκειμένω, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 και 5 του ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. στ' του ν. 702/1977.

 

Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α

 

Δέχεται την αίτηση.

 

Ακυρώνει τις ....... αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στην αιτούσα.

 

Απαλλάσσει το καθ ου από τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας.

 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 16.2.2022 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, στις 23.2.2022.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ