ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΠάρου 13/2021

 

Εκούσια δικαιοδοσία - ’ρση υποθήκης -.

 

Αίτηση άρσης και εξάλειψης υποθήκης κατά την εκούσια δικαιοδοσία. Η αίτηση για την εξάλειψη υποθήκης δεν απαιτείται να εγγραφεί στα βιβλία διεκδικήσεων ούτε υπόκειται σε τέλος δικαστικού ενσήμου. Δεκτή η αίτηση. Διαταγή στον υποθηκοφύλακα να προβεί στην άρση και την εξάλειψη της εν θέματι υποθήκης.

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΕΚΟΥΣΙΑ

 

Αριθμός: 13/2021

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΟΥ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Πάρου Καλλιόπη Ζορμπά με την παρουσία της γραμματέως Μαρίας Καλαργύρου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 15 Ιουνίου 2021, για να δικάσει την υπόθεση:

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: … με ΑΦΜ .. της ΔΟΥ κατοίκου εξωτερικού, κατοίκου Sorengo Ελβετίας (...), που στη δίκη εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Δάφνη Φετάνη,

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ στους: 1)., κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός . και 2) ., κατοίκου Αθηνών, οδός ..

 

Ο αιτών, με την από 18 Ιανουαρίου 2021 και με αριθμό κατάθεσης ./18-1-2021 αίτηση, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζητά να γίνει αυτή δεκτή.

 

Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά της παρούσας. Η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος, αφού πήρε το λόγο από την Ειρηνοδίκη, ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς της, ζήτησε την παραδοχή αυτών και αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις της. Προσκόμισε δε και το υπ' αριθ. Π./2021 γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την υπό κρίση αίτηση, ο αιτών ισχυρίζεται ότι με το υπ αριθμόν ./27.09.1993 Προσύμφωνο Πώλησης Ακίνητου (αγροτεμαχίου) της Συμβολαιογράφου Αθηνών ..., έχει εγγραφεί στις 30-9-1993 στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Πάρου στον τόμο . με αριθμό . υποθήκη κατά του ... και υπέρ του … για ποσό ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών. Ότι σύμφωνα όμως με το ανωτέρω προσύμφωνο συμβόλαιο και το υπ' αριθ. ./1-11-1993 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο (οριστικό) της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Πάρου στον τόμο . με αριθμό ., καταβλήθηκε το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών από τον αγοραστή ... στον πωλητή ..., ήτοι προκύπτει η εξάλειψη της υποθήκης και ζητείται η άρση αυτής, με την έκδοση δικαστικής απόφασης. Στη συνέχεια ο αιτών ισχυρίζεται ότι με το υπ αριθ. ./08-10-2020 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πάρου .... το οποίο έχει μεταγραφεί στον τόμο .. με αριθμό . των βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πάρου, έχει αποκτήσει την πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή σε μια αυτοτελή και ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, σε συνδυασμό με το Ν.Δ. 1024/1971 και το άρθρο 5 του Ν.4178/2013, και ειδικότερα την υπό στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΑΦΑ (Α) επί ενός αγρού, που βρίσκεται στην περιοχή Αγία Ειρήνη και κατά την θέση «Σ-Σ» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου της περιφερειακής ενότητας Πάρου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εκτός ορίων οικισμού, συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δέκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο και 50/00 (10.992,50). Ότι το όλο αγροτεμάχιο περιέχει δύο κατοικίες που έχουν οικοδομηθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. ./1994 άδεια οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου Νάξου, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ αριθ. πρωτ. ./20-3-1997 ως προς αλλαγή αρχιτεκτονικής μελέτης - αύξηση όγκου και παράταση χρόνου ισχύος, και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 καθώς και τέσσερις (4) υπόγειες δεξαμενές νερού, και συγκεκριμένα: την πρώτη κάθετη ιδιοκτησία - ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΑΦΑ (Α), καλυμμένης επιφανείας μέτρων τετραγωνικών τριακόσιοι είκοσι εννέα και 43/100 (329,43 μ2), τμήμα της οποίας εμβαδού τριάντα δύο και 23/00 (32,23 μ2) τετραγωνικών μέτρων έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 ως χώρος κύριας χρήσης και τμήμα αυτής σαράντα εννέα και 76/00 (49.76) τετραγωνικών μέτρων έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 ως χώρος μειωτικού συντελεστή, με ημιϋπαίθριο χώρο, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εννέα και 84/00 (9,84 μ2), που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, Β. και την δεύτερη κατοικία - ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΒΗΤΑ (Β), καλυμμένης επιφανείας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων τριάντα επτά και 74/100 (237,74 μ2), τμήμα της οποίας εμβαδού εξήντα εννέα και 59/00 (69,59 μ2) τετραγωνικών μέτρων έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 ως χοίρος κύριας χρήσης και τμήμα αυτής εμβαδού τριών και 19/00 (3,19 μ2) τετραγωνικών μέτρων έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 ως χώρος μειωτικού συντελεστή και Γ. Τέσσερις (4) υπόγειες δεξαμενές νερού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών πενήντα οκτώ και 18/100 (58,18 μ2), που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, ενώ σύμφωνα με νεώτερη ακριβή καταμέτρηση το εν λόγω αγροτεμάχιο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά δέκα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο και 50/00 (10.992,50). Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι οι πωλητές 1) ... και 2) ... απέκτησαν το ανωτέρω ακίνητο ως εξής : Αρχικά απέκτησαν το αγροτεμάχιο κατά ποσοστό τριάντα εκατοστά (30/100) εξ αδιαιρέτου έκαστος και οι … και … κατά ποσοστό είκοσι εκατοστά (20/100) εξ αδιαιρέτου έκαστος  με αγορά από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Blue Marine S.A.», νομίμως εκπροσωπούμενη, δυνάμει του υπ' αριθμόν ./25-6-2003 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πάρου ..., που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πάρου, στον τόμο . με αύξ. Αριθμό ., στο οποίο περιγράφεται ως αγροτεμάχιο, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο και 50/00 (10.892,50), περιέχον ισόγεια οικοδομή, αποτελούμενη από δέκα (10) διαμερίσματα, συνολικής καλυμμένης επιφανείας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εβδομήντα ενός και 45/00 (271,45 μ2), και τέσσερις (4) υπόγειες δεξαμενές, και φαίνεται περιμετρικά με τα στοιχεία: Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ'-Ρ-Π-Ο-Ξ-Ν-Μ-Α-Ζ-Η-Θ-Ι-Α στο από Μαΐου 2003   τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού ..., το οποίο νόμιμα προσαρτάται στο υπ' αριθμόν ./25-6-2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πάρου ..., στη δε δικαιοπάροχο τους είχε περιέλθει ως εξής α) με αγορά από τον ... δυνάμει του υπ' αριθμόν ./1-1 1-1993 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών  ..., νόμιμα μεταγραμμένου στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πάρου στον τόμο . με αύξοντα αριθμό ., στον οποίο είχε περιέλθει με αγορά από τον ..., δυνάμει του υπ' αριθ. ./7-12-1977 συμβολαίου του τότε Συμβολαιογράφου Πάρου .., που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πάρου στον τόμο . με αύξοντα αριθμό . και β) με αγορά από τον ... με το υπ' αρ. ./1-11-1993 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών ...,   νόμιμα μεταγραμμένου στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πάρου στον τόμο με αύξοντα αριθμό .. Ότι στη συνέχεια, δυνάμει της υπ' αριθ. ./17-2-2017 πράξης σύστασης καθέτων ιδιοκτησιών Ν.Δ. 1024/1971 και αρ. 5 Ν. 4178/2013 - διανομής αυτών και κανονισμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων συνιδιοκτητών της Συμβολαιογράφου Πάρου ..., που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα ίδια ως άνω βιβλία μεταγραφών στον τόμο . με αριθμούς 66 - 67 - 68, οι ανωτέρα) συνιδιοκτήτες υπήγαγαν το όλο ακίνητο στις διατάξεις του Ν.3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, σε συνδυασμό με το Ν.Δ. 1024/1971 και αρ. 5 Ν. 4178/2013, και καθόρισαν δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες, διαιρεμένες και διακεκριμένες κάθετες ιδιοκτησίες εκ των οποίων και η ανωτέρω αναφερομένη πρώτη (Γ1 ) κάθετη ιδιοκτησία - ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΛΦΑ (Α), που περιγράφεται ως εξής: Η υπό στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΛΦΑ (Α) με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο αγροτεμάχιο εξακόσια χιλιοστά (600%ο) εξ αδιαιρέτου, ήτοι αναλογία σε μέτρα τετραγωνικά επί του αγροτεμαχίου έξι χιλιάδες πεντακοσίων ενενήντα πέντε και 55/00 (6.595,55 μ2) εξ αδιαιρέτου, εμφαίνεται στο προσαρτώμενο στην υπ' αρ. ./17-2-2017 πράξη τοπογραφικό διάγραμμα και στον επ' αυτού πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας του μηχανικού ..., με τα στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΛΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Α), έχει ανεγερθεί στο τμήμα του αγροτεμαχίου, του οποίου έχει την αποκλειστική χρήση, που φαίνεται περιμετρικά με τα στοιχεία Β.Γ.Δ.Ε.Ζ'.Σ 13.Σ14.Σ 15.Σ 16.Σ17.Σ 1 δ.Σ 19.Β. στο αυτό τοπογραφικό διάγραμμα, έχει έκταση έξι χιλιάδες εβδομήντα και 80/00 (6.070,80) τετραγωνικά μέτρα και συνορεύει: Βορειοανατολικά επί πλευράς Β.Γ. μήκους μέτρων ενενήντα πέντε και 60/00 (95,60) με ιδιοκτησία κι εν μέρει με ιδιοκτησία ..., Ανατολικά επί τεθλασμένης πλευράς Γ.Δ.Ε. συνολικού μήκους μέτρων πενήντα πέντε και 85/100 (55,85) με ιδιοκτησία ..., Νότια επί πλευράς Ε.Ζ'. μήκους μέτρων εκατόν ογδόντα έξι και 40/00 (186,40) με ιδιοκτησία ..., και Δυτικά επί πλευράς Ζ'.Σ 13.Σ 14X15.Σ 16.Σ 17.Σ 18.Σ 19 συνολικού μήκους μέτρων εξήντα επτά και 73/100 (67,73) με κοινόχρηστη λωρίδα και επί πλευράς Σ19.Β. μήκους μέτρων πενήντα πέντε και 36/00 (55,36) με την υπό στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ Β κάθετη ιδιοκτησία ιδίου διαγράμματος. Η με τα στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΛΦΑ (Α) κάθετη ιδιοκτησία έχει συνολική επιφάνεια, μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων είκοσι εννέα και 43/100 (329,43 μ2), φαίνεται στο προσαρτώμενο στην υπ' αρ. ./17-2-2017 πράξη διάγραμμα κάτοψης κατοικίας Α του αρχιτέκτονα μηχανικού ..., αποτελείται από κουζίνα, καθιστικό κρεβατοκάμαρα, αποθήκες, τρεις (3) ξενώνες, έξι (6) εσωτερικές αυλές και μια εξωτερική αυλή, τμήμα αυτής εμβαδού τριάντα δύο και 23/00 (32,23) τετραγωνικών μέτρων έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/2013 ως χώρος κύριας χρήσης και τμήμα αυτής (αποθήκες) σαράντα εννέα και 76/00 (49,76) τετραγωνικών μέτρων έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 ως χώρος μειωτικού συντελεστή, με ημιϋπαίθριους χώρους, εμβαδού μέτρων τετραγωνικοί εννέα και 84/00 (9,84 μ2). που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, σύμφωνα με την Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4178/13 υπ' αρ. ... κατάσταση δήλωσης οριστική αρ. πρωτ. ... ηλεκτρονικός κωδικός ημερομηνία δημιουργίας 30-7-2014 που επιμελήθηκε ο αρχιτέκτονας μηχανικός ..., είναι πληροίς εξοφλημένη και προσαρτάται στο υπ' αριθμόν .../2020 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πάρου .... Ότι στην αποκλειστική χρήση της καθέτου αυτής ιδιοκτησίας ανήκει, το τμήμα του όλου αγροτεμαχίου που έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά έξι χιλιάδες εβδομήντα και 80/00 (6.070.80), καθώς επίσης και οι υπόγειες δεξαμενές νερού υπό στοιχεία δέλτα κεφαλαίο τρία (Δ3) και δέλτα κεφαλαίο τέσσερα (Δ4), εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι εννέα και 09/100 (29,09 μ2), που βρίσκονται στην παρακάτω περιγραφόμενη κοινόχρηστη λωρίδα.- κοινόχρηστος χώρος για τις ανώτερο) ιδιοκτησίες ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΛΦΑ (Α) και ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΒΗΤΑ (Β) ορίσθηκε όιά της υπ' αρ. ./2017 πράξης, ο με τα στοιχεία ΖΛΣ13.Σ14.Σ15.Σ16.Σ17.Σ18.Σ19.Σ20.Σ21.Σ22.Σ23.Σ24.Σ25.Ζ.Κ.Λ.Μ.Ν.Ξ.Ο.Π.Ρ.Ζ'. ακάλυπτος χώρος του όλου αγροτεμαχίου, εμβαδού μέτρων τετραγωνικοί οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και 50/00 (874,50 μ2), που συνορεύει: Ανατολικά επί τεθλασμένης πλευράς Ζ'.Σ13.Σ14.Σ15.Σ16.Σ17.Σ18.Σ19. συνολικού μήκους μέτρων εξήντα επτά και 73/100 (67,73) με την υπό στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ Α κάθετη ιδιοκτησία ιδίου διαγράμματος, Βόρεια επί πλευράς  Σ19.Σ20. μήκους μέτρων δύο και 41/100 (2,41) με την υπό στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ Β κάθετη ιδιοκτησία ιδίου διαγράμματος, Δυτικά επί τεθλασμένης πλευράς Σ20.Σ21 .Σ22.Σ23.Σ24.Σ25.Ζ συνολικού μήκους μέτρων εβδομήντα οκτώ και 87/100 (78.87) με την υπό στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ Β κάθετη ιδιοκτησία ιδίου διαγράμματος, Νοτιοδυτικά επί τεθλασμένης πλευράς Ζ.Κ.Α.Μ.Ν. συνολικού μήκους μέτρων εκατόν πενήντα οκτώ και 80/100 (158,80) με ιδιοκτησίες και .., Νότια επί πλευράς Ν.Ξ. μήκους μέτρων πέντε και 24/100 (5,24) με αγροτική οδό, πλάτους μέτρων τριών και 50/100 (3,50), και Νοτιοανατολικά επί τεθλασμένης πλευράς Ξ.Ο.Π.Ρ.Ζ'. συνολικού μήκους μέτρων εκατόν εξήντα δύο και 15/00 (162,35) με ιδιοκτησία ..., γίνεται δε μνεία, ότι οι πωλητές .. και ... πούλησαν, παραχώρησαν, μεταβιβάσαν και παράδωσαν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον ..., την ανωτέρω περιγραφόμενη με τα στοιχεία  ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΑΦΑ (Α) κάθετη ιδιοκτησία με την αναλογία της στο αγροτεμάχιο και τους κοινόχρηστους χώρους, με όλα τα δικαιώματα τους σε αυτήν και από αυτήν, προσωπικά και εμπράγματα, και τις σχετικές αγωγές τους, ακόμη και εκείνες της προστασίας της νομής και της απόδοσης μισθωμένου ακινήτου και όλες γενικά τις αξιώσεις και τις ενστάσεις τους, κάνοντας γνωστό, ότι εις βάρος του άνω ακινήτου και κατά του προκατόχου των πωλητών . έχει εγγραφεί στις 30-9-1993 στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Πάρου στον τόμο . με αρ. . υποθήκη υπέρ του ... για ποσό ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών δυνάμει του υπ' αρ. ./27-9-1993 προσυμφώνου πώλησης ακινήτου (αγροτεμαχίου) της Συμβολαιογράφου Αθηνών ..., σύμφωνα όμως με  το ανωτέρω προσύμφωνο συμβόλαιο και το υπ' αρ. ./1-11-1993 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο (οριστικό) της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Πάρου στον τόμο . με αρ. . καταβλήθηκε το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών από τον αγοραστή ... στον πωλητή .... Ότι ο αγοραστής αποδέχτηκε τα ανωτέρω και οι πωλητές έδωσαν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον αγοραστή να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξάλειψη της άνο) υποθήκης, η δε εντολή αυτή είναι ανέκκλητη και ισχύει και για τις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 του Αστικού Κώδικα αφού αφορά το συμφέρον του εντολοδόχου - αγοραστή και αναγράφεται ρητά στο υπ αριθ. .-08/10/2020 Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Παροικίας Πάρου .... Κατόπιν ισχυρίζεται ότι εξ όλων των ανωτέρω, προκύπτει ότι από το υπ' αρ. ./1-11-1993 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο καταβλήθηκε το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών από τον αγοραστή στον πωλητή ..., ήτοι καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό της οφειλής και έτσι ο αιτών ζητά την άρση και εξάλειψη της ως άνω υποθήκης.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η ένδικη αίτηση παραδεκτά και αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά τη προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ., 740 παρ. 1 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4138/2013) του Κ.Πολ.Δ. και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1317, 1324 και 1328 ΑΚ. Πρέπει επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσία, δεδομένου ότι η αίτηση για την εξάλειψη υποθήκης δεν απαιτείται να εγγραφεί στα βιβλία διεκδικήσεων, ούτε υπόκειται σε τέλος δικαστικού ενσήμου βάσει του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.δ. 1544/1942.

 

Από τις νόμιμα κατατεθειμένες έγγραφες προτάσεις και τα έγγραφα τα οποία ο αιτών προσκομίζει και επικαλείται και απ' όλη γενικά τη διαδικασία που διεξήχθη στο ακροατήριο εξ εγγράφων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με το υπ’ αριθμόν ./27.09.1993 Προσύμφωνο Πώλησης Ακίνητου (αγροτεμαχίου) της Συμβολαιογράφου Αθηνών ..., έχει εγγραφεί στις 30-9-1993 στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Πάρου στον τόμο . με αριθμό ., υποθήκη κατά του ... και υπέρ του ... για ποσό ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών. Σύμφωνα με το ανωτέρω προσύμφωνο σε συνδυασμό με το υπ' αριθ. ./1-11-1993 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Πάρου στον τόμο . με αριθμό ., καταβλήθηκε το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών από τον αγοραστή ..., στον πωλητή ..., ήτοι σαφώς προκύπτει η εξάλειψη της υποθήκης. Αποδείχθηκε περαιτέρω, ότι ο αιτών ως αγοραστής με το υπ αριθ. ./08-10-2020 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πάρου ..., το οποίο έχει μεταγραφεί στον τόμο ., με αριθμό . των βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πάρου, είναι πλέον κύριος της ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΛΦΑ (Α), όπως αυτή λεπτομερώς περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσας και έχει έννομο συμφέρον στην εξάλειψη της υποθήκης αυτής.

 

Συνεπώς θα πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ' ουσία βάσιμη η ένδικη αίτηση και να διαταχθεί η άρση και η εξάλειψη της υποθήκης, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την Υποθηκοφύλακα Πάρου, να προβεί στην άρση και εξάλειψη της από 30-9-1993 υποθήκης που έχει γραφεί στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Πάρου στον τόμο . με αριθμό .,

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Πάρο, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, κατά τη δημόσια συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2021, χωρίς την παρουσία του αιτούντος και της πληρεξούσιας δικηγόρου του.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΟΡΜΠΑ                     ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ