ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 7302/2023

 

Διασυνοριακή υπόθεση. Γονείς με κατοικίες σε διαφορετικές χώρες (Ελλάδα - Αγγλία). Το δικαστήριο διατηρεί την εκ του νόμου από κοινού άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας αυτού.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Β. Δουλιώτη)

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7302/2023

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Ανθή Πεΐδου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Σταματίνα Γιοβρή.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 23 Ιανουάριου 2023, για να δικάσει τις με γενικό/ειδικό αριθμούς κατάθεσης: α) ././06-08-2021 αγωγή ανάθεσης γονικής μέριμνας ανηλίκου τέκνου και επιδίκασης διατροφής και β) ././30-05-2022 αγωγή ανάθεσης συνεπιμέλειας ανηλίκου τέκνου, άλλως καθορισμού επικοινωνίας και επιδίκασης διατροφής.

 

Α. επί της υπό στοιχ. α αγωγής, μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: . , ατομικώς και ως ασκούσας τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου της, . , αμφοτέρων κατοίκων Γλυφάδας Αττικής (οδός .  αρ. . ), με ΑΦΜ . , η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας Δικηγόρου Αθηνών, Χριστιάνας - Ευδοξίας Πατεραντωνάκη (ΑΜ ΔΣΑ 22458).

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: . , κατοίκου Λονδίνου Μεγάλης Βρετανίας (οδός . ), με ΑΦΜ . , ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξούσιου Δικηγόρου Αθηνών, Δημητρίου Δουλιώτη (ΑΜ ΔΣΑ 28220).

 

Η ενάγουσα κατέθεσε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την από 02-08-2021 αγωγή της, η οποία έλαβε γενικό/ειδικό αριθμούς κατάθεσης ././06-08-2021 και προσδιορίστηκε προς συζήτηση κατά τη δικάσιμο της ..-06-2022 και μετ’ αναβολή κατά τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Β. επί της υπό στοιχ. β αγωγής, μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: . , κατοίκου Λονδίνου Μεγάλης Βρετανίας (οδός . ), με ΑΦΜ . , ατομικώς και ως ασκούντος από κοινού την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου του, . , ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξούσιου Δικηγόρου Αθηνών, Δημητριού Δουλιώτη (ΑΜ ΔΣΑ 28220).

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: . , ατομικώς και ως ασκούσας από κοινού την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, . , αμφοτέρων κατοίκων Γλυφάδας Αττικής (οδός .  αρ. . ), με ΑΦΜ . , η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας Δικηγόρου Αθηνών, Χριστιάνας - Ευδοξίας Πατεραντωνάκη (ΑΜ ΔΣΑ 22458).

 

Ο ενάγων κατέθεσε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την από 27-05-2022 αγωγή του, η οποία έλαβε γενικό/ειδικό αριθμούς κατάθεσης ././30-05-2022 και προσδιορίστηκε προς συζήτηση κατά τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι διάδικοι παραστάθηκαν ως ανωτέρω και οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις, που κατέθεσαν στην έδρα.

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 246 ΚΠολΔ, το Δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης μπορεί να διατάξει και αυτεπαγγέλτως την ένωση και συνεκδίκαση περισσότερων εκκρεμών ενώπιον του δικών ανάμεσα στους ίδιους ή διαφορετικούς διαδίκους, εφόσον διευκολύνεται ή επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης ή επέρχεται μείωση των εξόδων. Στην προκειμένη περίπτωση, εκκρεμούν και φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου οι με αριθμό κατάθεσης: α) ././06-08-2021 αγωγή ανάθεσης γονικής μέριμνας ανηλίκου τέκνου και επιδίκασης διατροφής και β) ././3 0-05-2022 αγωγή ανάθεσης συνεπιμέλειας ανηλίκου τέκνου, άλλως καθορισμού επικοινωνίας και επιδίκασης διατροφής, οι οποίες υπάγονται στην ίδια διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθρα 592 - 613 ΚΠολΔ) και πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικασθούν λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, αλλά και προς διευκόλυνση και επιτάχυνση της διεξαγωγής της δίκης, καθώς και μείωση των εξόδων της (246, 591 ΚΠολΔ).

 

Α. Με την υπό στοιχ. α αγωγή της η ενάγουσα ζητεί: Α) να ανατεθεί στην ίδια η αποκλειστική άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου υιού της, . , που έχει αποκτήσει με τον εναγόμενο - σύζυγό της, κατά τη διάρκεια της εκτός γάμου συμβίωσής τους, Β) να υποχρεωθεί ο τελευταίος με προσωρινά εκτελεστή απόφαση να καταβάλλει σ’ αυτήν, με την ιδιότητά της ως ασκούσας την επιμέλεια του εν λόγω ανηλίκου τέκνου και για λογαριασμό του, καθόσον αυτό στερείται παντελώς περιουσιακών στοιχείων, πόρων και εισοδημάτων, συνεισφορά στη διατροφή του ύψους: αα. 500 € για το χρονικό διάστημα, από την επίδοση της αγωγής έως και την 31η-08-2022 και ββ. 600 ευρώ για το χρονικό διάστημα από την 1η-09-2022 έως και την 31η-08-2024, ως μηνιαία διατροφή του σε χρήμα, την πρώτη ημέρα εκάστου ημερολογιακού μηνός, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση και Γ) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή, αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπο (άρθρα 17 περ.2, 39Α και 31 παρ. 3 ΚΠολΔ), προς συζήτηση, κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθρ. 592 παρ. 3 περ. α και β, 593 - 602, 603 έως 605, 610 έως 613 ΚΠολΔ). Περαιτέρω, η αγωγή είναι ορισμένη, απορριπτομένης της ενστάσεως αοριστίας, που προέβαλε ο εναγόμενος και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498 ΑΚ (όσον αφορά στην επιδίκαση διατροφής του ανηλίκου), 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516 παρ.2, 1518 ΑΚ (όσον αφορά στην ανάθεση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου), 218 παρ.1, 176 και 191 παρ.2, 907, 908, 910 παρ.1 εδ. δ. ΚΠολΔ. Περαιτέρω, για το παραδεκτό της συζήτησης των αιτημάτων της αγωγής, που αφορούν στην επιδίκαση διατροφής και την ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου, προσκομίσθηκε εκ μέρους της ενάγουσας: α) η από 09-07-2021 έγγραφη ενημέρωσή της από την πληρεξούσια Δικηγόρο της για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 3 παρ.2 του ν. 4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190/30-11-2019), β) το από 23-05-2022 πρακτικό περάτωσης της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης της διαμεσολαβήτριας, Χρυσάνθης Κορέλα (άρθρα 6παρ.1 περ. α’ και 7παρ.4 Ν. 4640/2019, όπως ήδη ισχύει) και γ) το με αριθμ. .  ε-παράβολο, το οποίο πληρώθηκε, ως τούτο προκύπτει από την από 25-01-2023 απόδειξη πληρωμής της «Alpha Bank», ενώ σημειώνεται ότι η προσπάθεια του Δικαστηρίου να επιχειρήσει να επιλύσει συμβιβαστικά τη διαφορά, κατ’ αρθρ.611 ΚΠολΔ απέτυχε. Μετά ταύτα, η υπό κρίση αγωγή, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και από ουσιαστική άποψη, με τη νόμιμη συμμετοχή του εναγόμενου στη δίκη της επιδίκασης διατροφής (αρθρ.175 ΚΠολΔ), ο οποίος προκατέβαλε τα έξοδα αυτής (άρθρο 173 παρ.4 ΚΠολΔ), ως τούτο αποδεικνύεται από την από 23-01-2023 απόδειξη είσπραξης προκαταβλητέων εξόδων, που φέρει την υπογραφή της πληρεξούσιας Δικηγόρου της ενάγουσας.

 

Ο εναγόμενος προς αντίκρουση της ασκηθείσας σε βάρος του αγωγής, αφού αρνήθηκε τα θεμελιωτικά της αγωγής διατροφής πραγματικά περιστατικά, ήτοι τόσο το ύψος των εισοδημάτων των διαδίκων, όσο και το ύψος των αιτούμενων κονδυλίων, με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας Δικηγόρου του, που καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και με τις προτάσεις του, ισχυρίστηκε ότι η ενάγουσα πρέπει να συνεισφέρει στις δαπάνες διατροφής του ανηλίκου τέκνου τους, ισχυρισμός που εν προκειμένω εκλαμβάνεται ως άρνηση της αγωγής, δεδομένου ότι ο ως άνω συσχετισμός των οικονομικών δυνάμεων των δύο γονέων, σύμφωνα με τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, γίνεται αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο, καθόσον με την αγωγή δεν ζητείται το σύνολο του ποσού στο οποίο αποτιμώνται οι διατροφικές ανάγκες του δικαιούχου τέκνου, αλλά μόνο το μέρος, το οποίο κατά την άποψη της ενάγουσας πρέπει να βαρύνει τον εναγόμενο - πατέρα, σε αναλογία προς τις οικονομικές δυνάμεις αυτού (εναγομένου) και τις δικές της (ΑΠ 1020/2021 τράπεζα νομικών πληροφοριών «νόμος»). Επιπροσθέτως, ο εναγόμενος ισχυρίστηκε ότι η άσκηση της αγωγής επιδίκασης διατροφής του ανηλίκου ασκείται καταχρηστικά, διότι μ’ αυτήν η ενάγουσα αφενός λειτουργεί εκδικητικά και τον αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά και απαξιωτικά και αφετέρου επιδιώκει την οικονομική εξόντωσή του. Τα ως άνω πραγματικά περιστατικά και αληθή υποτιθέμενα δεν αρκούν για τη στοιχειοθέτηση της ως άνω ενστάσεως, δεδομένου ότι τυχόν προσωπική καταχρηστική συμπεριφορά της ενάγουσας προς τον εναγόμενο δεν μπορεί να θεμελιώσει την ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος του ανηλίκου τέκνου του εναγόμενου.

 

Β. Με την υπό στοιχ. β αγωγή του, ως το περιεχόμενο αυτής διορθώθηκε παραδεκτώς με τις προτάσεις που κατατέθηκαν, αλλά και με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου Δικηγόρου του ενάγοντος, κατά τη διάταξη του άρθρου 224 ΚΠολΔ, ο ενάγων ζητεί: Α) να του ανατεθεί η άσκηση, από κοινού με την εναγόμενη, του συνόλου της γονικής μέριμνας του ανηλίκου υιού τους, . , με καθορισμό εναλλασσόμενης κατοικίας του ανηλίκου, ως ειδικότερα αναφέρει στην αγωγή του, επικουρικώς -δε να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με τον ανήλικο, Β) να υποχρεωθεί η εναγόμενη να του καταβάλλει διατροφή σε χρήμα για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους, ύψους 500 ευρώ, ως συμμετοχή στα έξοδα του τέκνου, ήτοι στα έξοδα μετακίνησης του ενάγοντος στην Ελλάδα, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός και για τρία έτη, Γ) να παραδίδει η εναγόμενη το διαβατήριο του ανηλίκου στον ενάγοντα και να συναινεί στην πραγματοποίηση αεροπορικών ταξιδιών, κατά το χρόνο που ο ανήλικος θα διαβιεί με τον ενάγοντα, Δ) να απειληθεί σε βάρος της εναγόμενης χρηματική ποινή 100.000 ευρώ για κάθε παραβίαση της αποφάσεως, που θα εκδοθεί και να καταδικαστεί η εναγόμενη στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή, αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπο (άρθρα 17 περ.2 και 22 ΚΠολΔ), προς συζήτηση, κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (αρθρ. 592 παρ.3 περ. α και β, 593 - 602, 603 έως 605, 610 έως 613 ΚΠολΔ). Περαιτέρω, η αγωγή είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516 παρ. 2, 1518 ΑΚ (όσον αφορά στην ανάθεση της γονικής μέριμνας ανηλίκου), 176 και 191 παρ. 2, 950, 613 ΚΠολΔ, πλην: Α) του υπό στοιχ. Β αιτήματος περί επιδικάσεως διατροφής για λογαριασμό του ανηλίκου, ύψους 500 ευρώ, ως συμμετοχή στα έξοδα του τέκνου, ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα μετακίνησης του ενάγοντος στην Ελλάδα, το οποίο πρέπει να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμο, δεδομένου ότι η διατροφή ανηλίκου, κατά τη διάταξη του άρθρου 1493 ΑΚ περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του δικαιούχου και επιπλέον τα έξοδα για την ανατροφή, καθώς και την επαγγελματική και την εν γένει εκπαίδευση εν προκειμένω του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων και όχι τα έξοδα μετακίνησης του ενάγοντος στην Ελλάδα και Β) του υπό στοιχ. Γ αιτήματος, με το οποίο ζητείται να υποχρεωθεί η εναγόμενη να παραδίδει το διαβατήριο του ανηλίκου στον ενάγοντα και να συναινεί στην πραγματοποίηση αεροπορικών ταξιδιών, κατά το χρόνο που ο ανήλικος θα διαβιεί με τον ενάγοντα, το οποίο κατά το πρώτο σκέλος του είναι αόριστο, καθώς δεν αναφέρονται στην αγωγή πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει ότι η εναγόμενη δεν παρέδωσε το διαβατήριο του ανηλίκου, αν και νομίμως της ζητήθηκε και κατά το δεύτερο σκέλος του πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, δεδομένου ότι η πραγματοποίηση ταξιδιών προς όφελος του ανηλίκου εξετάζεται από αμφότερους τους γονείς κατά περίπτωση και αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του ανηλίκου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όχι εκ των προτέρων, γενικώς, με δικαστική απόφαση. Κατά τα λοιπά, για το παραδεκτό της συζήτησης του αιτήματος της αγωγής προσκομίσθηκε εκ μέρους του ενάγοντος: α) η από 26-05-2022 έγγραφη ενημέρωσή του από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 3 παρ.2 του ν. 4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190/30-11-2019) και β) το από 18-01-2023 πρακτικό περάτωσης της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης της διαμεσολαβήτριας Δέσποινας Παπαδογεωργάκη (άρθρα 6 παρ. 1 περ. α’ και 7 παρ. 4 Ν. 4640/2019, όπως ήδη ισχύει). Η προσπάθεια του Δικαστηρίου να επιχειρήσει τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, κατ’ αρθρ. 611 ΚΠολΔ, απέβη άκαρπη. Μετά ταύτα, η υπό κρίση αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε ορισμένη και νόμιμη, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και από ουσιαστική άποψη.

 

Από την εκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων και πιο συγκεκριμένα από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα, που εξετάσθηκε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, μετά από αίτηση της ενάγουσας - εναγόμενης (σημειωτέον ότι ο ενάγων - εναγόμενος δεν πρότεινε κάποιον μάρτυρα προς εξέταση), καθώς και από την ανωμοτί εξέταση του ενάγοντος - εναγόμενου, κατά τα άρθρ. 415, 416, 420 και 597 παρ. 2 περ. 1 ΚΠολΔ και περιλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως, καθώς και από όλα τα έγγραφα, που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν νομίμως, είτε για να ληφθούν υπόψη ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε ως δικαστικά τεκμήρια, χωρίς όμως η ρητή αναφορά ορισμένων εκ των ανωτέρω εγγράφων να προσδίδει σε αυτά αυξημένη αποδεικτική δύναμη σε σχέση με τα λοιπά επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, για τα οποία δεν γίνεται ειδική για το καθένα μνεία, που είναι, όμως, ισοδύναμα και όλα ανεξαιρέτως συνεκτιμώνται για την ουσιαστική διάγνωση της ένδικης διαφοράς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: α) τα δικόγραφα και οι δικαστικές αποφάσεις από προηγηθείσες μεταξύ των ίδιων διαδίκων δίκες, που λαμβάνονται υπόψη για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (ΜΕφΠατρ 155/2021 τράπεζα νομικών πληροφοριών «νόμος») και β) οι προσκομιζόμενες από τους διαδίκους φωτογραφίες, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 παρ. 2, 448 παρ. 3, 457 ΚΠολΔ), αλλά και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), καθώς και από την εκτίμηση των με αριθμ. α) .  και ./20-01-2023 ενόρκων βεβαιώσεων των .  και . , αντίστοιχα, που λήφθηκαν ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, . , μετά από αίτηση της ενάγουσας - εναγόμενης, η οποία και τις προσκομίζει μετ’ επικλήσεως, χωρίς την παράσταση του εναγόμενου - ενάγοντος, αν και κλήθηκε εμπροθέσμως προς τούτο (βλ. την υπ’ αριθμ. ./17-01-2023 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, . ), κατά τις διατάξεις των άρθρων 421 και 422 ΚΠολΔ, ως ισχύει και β) .  και ./20-01-2023 ενόρκων βεβαιώσεων των .  και . , αντίστοιχα, που λήφθηκαν ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, . , μετά από αίτηση του ενάγοντος - εναγόμενου, ο οποίος και τις προσκομίζει μετ’ επικλήσεως, χωρίς την παράσταση της εναγόμενης - ενάγουσας, αν και κλήθηκε εμπροθέσμως προς τούτο (βλ. την υπ’ αριθμ. ./17-01-2023 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, . ), κατά τις διατάξεις των άρθρων 421 και 422 ΚΠολΔ, ως ισχύει, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη τα ξενόγλωσσα έγγραφα, που προσκομίζονται από τους διαδίκους, χωρίς να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, τα οποία δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη από το Δικαστήριο, ανεξαρτήτως του εάν ο δικαστής γνωρίζει τη γλώσσα στην οποία έχουν συνταχθεί τα έγγραφα αυτά (άρθρο 454 ΚΠολΔ) και πιο συγκεκριμένα, τα έγγραφα που αναφέρονται ως σχετικά αα. του ενάγοντος - εναγόμενου με αριθμούς 11α, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40 και 2, 5 της προσθήκης - αντίκρουσης, με τη σημείωση ότι για να ληφθεί υπόψη ξενόγλωσσο έγγραφο πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση ολόκληρου του εγγράφου στην ελληνική γλώσσα και όχι ορισμένων σειρών αυτού, υπό τη μορφή της «αποσπασματικής μετάφρασης» και ββ. της ενάγουσας - εναγόμενης με αριθμό 19, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Από την εκτός γάμου συμβίωση των διαδίκων στο Λονδίνο, οι τελευταίοι απέκτησαν ένα άρρεν τέκνο, τον . , ο οποίος γεννήθηκε στις 19-08-2016. Το τέκνο αυτό αναγνώρισε εκουσίως ο ενάγων - εναγόμενος, με τη συναίνεση της ενάγουσας - εναγόμενης, δυνάμει της υπ’ αριθμ. ./14- 11-2016 πράξης αναγνώρισης τέκνου εκτός γάμου, του Συμβολαιογραφούντος Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Λονδίνο, . . Η συμβίωση των διαδίκων διακόπηκε τον Φεβρουάριο του 2019 και έκτοτε η ενάγουσα - εναγόμενη με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων διέμενε σε χωριστή οικία από τον ενάγοντα - εναγόμενο στο Λονδίνο, με τον οποίο ο ανήλικος είχε επικοινωνία, ως είχαν συμφωνήσει οι διάδικοι προφορικώς. Από το καλοκαίρι του 2020 η ενάγουσα - εναγόμενη διαμένει με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων στην πατρική της οικία, στη Γλυφάδα Αττικής και ο εναγόμενος συνεχίζει να κατοικεί στο Λονδίνο. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2890/2021 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, αα. απορρίφθηκε η αίτηση του ενάγοντος - εναγόμενου, με την οποία ζητούσε την επιστροφή του ανηλίκου στο Λονδίνο, βάσει της Σύμβασης της Χάγης «για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών», ββ. ρυθμίστηκε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του ενάγοντος - εναγόμενου με το ανήλικο τέκνο του και γγ. ορίστηκε προσωρινά ως τόπος κατοικίας του ανηλίκου η Ελλάδα και ειδικότερα, η Γλυφάδα Αττικής και υποχρεώθηκε προσωρινά ο ενάγων - εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα - εναγόμενη για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους το ποσό των 350 ευρώ μηνιαίως. Μετά την εκούσια αναγνώριση του ανηλίκου από τον ενάγοντα - εναγόμενο, με τη συναίνεση της ενάγουσας - εναγόμενης, το τέκνο των διαδίκων έχει ως προς όλα θέση τέκνου γεννημένου σε γάμο απέναντι στους δύο γονείς και στους συγγενείς τους (άρθρο 1484 ΑΚ). Η δε γονική μέριμνα του ως άνω ανηλίκου τέκνου, κατά το προϊσχύσαν καθεστώς, ανήκε εκ του νόμου στη μητέρα του και μετά την ως άνω εκούσια αναγνώριση και στον αναγνωρισμένο πατέρα, ο οποίος απέκτησε έτσι την ιδιότητα του φορέα της γονικής μέριμνας, ασκούμενη όμως μόνο από την μητέρα του (άρθρο 1515 ΑΚ). Ήδη, μετά την αντικατάσταση του άρθρου 1515 ΑΚ από το άρθρο 9 Ν. 4800/2021, η γονική μέριμνα του ως άνω ανηλίκου τέκνου εκ του νόμου ανήκει σε αμφότερους τους γονείς και ασκείται από αυτούς από κοινού, το δε ανήλικο τέκνο ως προς τη γονική μέριμνα εξομοιώνεται με τέκνο που γεννήθηκε σε γάμο. Ο ανήλικος υιός των διαδίκων, από τη γέννησή του μέχρι και σήμερα, διαμένει με τη μητέρα του, ως προαναφέρθηκε και έχει τακτική επικοινωνία με τον πατέρα του. Η ενάγουσα είναι καλή μητέρα, επιδεικνύει στοργή και αγάπη για το ανήλικο τέκνο της και έχει αναπτύξει ιδιαίτερα στενούς συναισθηματικούς δεσμούς με τον ανήλικο. Ομοίως, ουδόλως αμφισβητείται ότι και ο ενάγων είναι καλός πατέρας, επιδεικνύει στοργή και αγάπη για το τέκνο του και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να καλλιεργήσει στενούς συναισθηματικούς δεσμούς με το τέκνο του. Ο ενάγων ισχυριζόμενος ότι είναι απόλυτα ικανός να επιμεληθεί την καθημερινή ζωή του ανηλίκου, ζητεί τη διατήρηση της εκ του νόμου από κοινού με την εναγόμενη άσκησης του συνόλου της γονικής μέριμνας του ανηλίκου και τον καθορισμό εναλλασσόμενης κατοικίας του τέκνου στις οικίες των διαδίκων. Ο ενάγων - εναγόμενος ουδέν είχε να προσάψει κατά της ενάγουσας - εναγομένης, πλην του γεγονότος ότι η τελευταία πριν την έκδοση δικαστικών αποφάσεων δυσχέρανε την επικοινωνία του πατέρα με το ανήλικο, γεγονός το οποίο ωστόσο δεν αποδείχθηκε. Περαιτέρω, η ενάγουσα - εναγόμενη επικαλείται ότι με τον πατέρα του ανηλίκου έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις επί ορισμένων ζητημάτων περί της ανατροφής του ανηλίκου, όσον αφορά στην ασφάλεια αυτού και την προστασία του από κινδύνους, αναφερόμενη κυρίως στη ύπαρξη «προφίλ» στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Facebook», που δημιούργησε ο πατέρας για το ανήλικο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του σ’ αυτό. Πράγματι, ο λογαριασμός αυτός πρέπει να αποσυνδεθεί άμεσα, με σκοπό την προστασία του ανηλίκου από τους κινδύνους που ελλοχεύει η έκθεση ανηλίκων στο διαδίκτυο, ενέργεια στην οποία θα προβεί άμεσα ο ενάγων - εναγόμενος. Πέραν αυτού, ουδέν είχε η ενάγουσα - εναγόμενη να προσάψει σε βάρος του ενάγοντος - εναγόμενου. Είναι καθήκον των διαδίκων να βρουν έναν τρόπο επικοινωνίας, προκειμένου να πράξουν το καλύτερο δυνατό για τον υιό τους, αφήνοντας προσωπικές έριδες και οικονομικές διαφορές στην άκρη. Κατά την κρίση, λοιπόν, του Δικαστηρίου τούτου, κριτήριο του οποίου αποτελεί αποκλειστικά το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, στο παρόν στάδιο κρίνεται επιτακτικό το ανήλικο τέκνο των διαδίκων να διαβιεί σε περιβάλλον σταθερής διαμονής, κατά τρόπον ώστε να αισθάνεται ασφάλεια και ηρεμία, συναισθήματα που οπωσδήποτε δεν θα μπορεί να αισθανθεί στην περίπτωση διαδοχικής εναλλαγής κατοικίας μεταξύ των γονέων του, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Άλλωστε, η παράλληλη ύπαρξη δύο κέντρων ζωής στο παρόν χρονικό σημείο, υπό το πρίσμα των παραπάνω διαπιστώσεων αναφορικά με την εύθραυστη ψυχολογία του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, θα προκαλέσει σε αυτό το αίσθημα της έλλειψης σταθερότητας, η οποία ενόψει της μικρής του ηλικίας θα αναστατώσει και θα απορρυθμίσει τη ζωή του. Οι διάδικοι - γονείς, οι οποίοι αμφότεροι αγαπούν και ενδιαφέρονται για την ευημερία του ανήλικου τέκνου τους, προς εξυπηρέτηση του αποκλειστικού συμφέροντος του τελευταίου, οφείλουν να εργασθούν προς την κατεύθυνση αμοιβαίας συνεργασίας αναφορικά με τα ζητήματα που το αφορούν και αμφότεροι να εμφυσήσουν προς αυτό αισθήματα αγάπης και εμπιστοσύνης τόσο ως προς το πρόσωπό τους, όσο και ως προς το πρόσωπο του άλλου γονέα, έτσι ώστε να συνδράμουν στην ανάπτυξη των σχέσεων του και με τους δύο γονείς του, προκειμένου αφενός επί του παρόντος να αποκατασταθεί το κλίμα ηρεμίας και σταθερότητας που είναι απαραίτητο για την ισορροπημένη εξέλιξη του τέκνου και αφετέρου στο μέλλον να εξελιχθεί σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα, πνευματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διατηρηθεί η εκ του νόμου από κοινού άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας από αμφότερους τους γονείς του τέκνου και να προσδιορισθεί ως τόπος διαμονής του τέκνου η κατοικία της ενάγουσας - εναγομένης μητέρας του στην περιοχή της Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού .  αριθμ. . , καθόσον τυχόν συνεχής αποχωρισμός του από την ενάγουσα - μητέρα του, με εναλλασσόμενη διαμονή, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα επιβαρύνει ψυχολογικά το ανήλικο, απορριπτομένων: α) του υπό στοιχ. Α αιτήματος της υπό στοιχείο α' αγωγής της ενάγουσας, όσον αφορά στην αποκλειστική άσκηση της γονικής μέριμνας στο σύνολό της και β) του υπό στοιχ. Α αιτήματος της υπό στοιχ. β' αγωγής του ενάγοντος, όσον αφορά στην εναλλασσόμενη κατοικία, ως ουσία αβασίμων. Ακολούθως, ο εναγόμενος - ενάγων, στην κατοικία του οποίου το ανήλικο τέκνο δεν θα διαμένει σταθερά έχει δικαίωμα διευρυμένης επικοινωνίας με αυτό, η οποία είναι επιβεβλημένη για την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του τέκνου. Επομένως με αποκλειστικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου . , το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας του πατέρα του μ’ αυτόν πρέπει να ρυθμιστεί ως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας, ένεκα των βιοτικών και συναισθηματικών αναγκών του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, συνυπολογιζομένης και της ηλικίας του και με τον τρόπο αυτό κρίνει το Δικαστήριο ότι αφενός εξυπηρετούνται οι ανάγκες του τέκνου, καθόσον εν προκειμένω η επικοινωνία του τέκνου με τον ενάγοντα - εναγόμενο, που δεν διαμένει, είναι καθοριστικής σημασίας για τη θεμελίωση ψυχικών και συναισθηματικών δεσμών του παιδιού με τον πατέρα εν προκειμένω, οι οποίοι και θα το βοηθήσουν στην ισορροπημένη ψυχολογική του ανάπτυξη και αφετέρου δίνεται στους διάδικους γονείς του η ευκαιρία να διαθέσουν ποιοτικό χρόνο με το τέκνο. Επισημαίνεται ότι ο προτεινόμενος από τον πατέρα τρόπος επικοινωνίας, που ουσιαστικά καταλαμβάνει όλο τον χρόνο των διακοπών των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα του ανηλίκου, πέραν του ότι παρίσταται άκρως γονεοκεντρικός, αφενός μεν δεν είναι προς το συμφέρον του τέκνου, αφού θα απορρυθμίσει πλήρως και αιφνιδιαστικά τις συνθήκες ζωής του, αφετέρου δε, θα μεταβάλει τον πατέρα σε γονέα των διακοπών και τη μητέρα σε γονέα των υποχρεώσεων και για τον λόγο αυτό δεν υιοθετείται από το παρόν Δικαστήριο. Ας σημειωθεί ότι το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην ανωτέρω κρίση, χωρίς να λάβει την γνώμη του ανήλικου τέκνου των διαδίκων, θεωρώντας ότι η τυχόν δικαστική του ακρόαση δεν υπηρετεί το αληθές συμφέρον του λόγω της μικρής του ηλικίας και της ανωριμότητάς του να αντιληφθεί το αληθές συμφέρον του και να κατανοήσει συναισθηματικά την διαδικασία έκδοσης της παρούσας απόφασης, απορριπτομένου του σχετικού αιτήματος του ενάγοντος - εναγόμενου. Ακολούθως και ενόψει της απόρριψης του αιτήματος του εναγομένου - ενάγοντος περί εναλλασσόμενης κατοικίας, πρέπει να εξετασθεί το αίτημα επιδίκασης διατροφής της ενάγουσας - εναγόμενης για λογαριασμό του ανηλίκου, καθόσον η οικία της ενάγουσας - εναγόμενης εξακολουθεί να αποτελεί την σταθερή διαμονή του ανήλικου τέκνου της, όπου και εκπληρούνται οι διατροφικές ανάγκες αυτού και ως εκ τούτου είναι η μόνη δικαιούχος άσκησης της σχετικής αξίωσης του ανηλίκου. Αποδείχθηκε ότι, ο ενάγων - εναγόμενος πατέρας του ανηλίκου, 45 ετών, είναι επαγγελματίας φωτογράφος, δραστηριοποιείται στην «αρχιτεκτονική φωτογραφία» και «φωτογραφία εσωτερικών χώρων» στην Αγγλία, αναλαμβάνοντας την κάλυψη κοινωνικών και άλλων εκδηλώσεων, έχοντας πλέον μεγάλο κύκλο πελατών, καθώς δραστηριοποιείται στον χώρο, στην Αγγλία, τουλάχιστον από το έτος 2015. Συνέστησε στις 14-10-2019 την ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «...», με είδος δραστηριότητας «άλλη ειδικότητα φωτογράφου». Από την ως άνω δραστηριότητά του το Δικαστήριο κρίνει ότι ο ενάγων - εναγόμενος έχει μηνιαίες απολαβές κατά μέσο όρο ύψους τουλάχιστον 2.500 ευρώ (ήτοι περί των 2.133 λιρών Αγγλίας, με την ισοτιμία της 7ης/7/2023). Ο ισχυρισμός του εναγόμενου ότι τα μηνιαία έσοδά του ανέρχονται σε 1.400 λίρες Αγγλίας (ως αναφέρει στην αγωγή του) ή σε 1.100 λίρες Αγγλίας (ως κατέθεσε ο ίδιος) ή σε 997 λίρες Αγγλίας (κατά τη δήλωση του Λογιστή) δεν κρίνεται πιστευτός. Σημειωτέον ότι ο ενάγων - εναγόμενος δεν προσκόμισε τη φορολογική δήλωση, που υποβάλει στην Αγγλία. Διαμένει στο Λονδίνο με τη νέα του σύντροφο και το ανήλικο τέκνο αυτής, τα έξοδα της οποίας κατοικίας καλύπτει η νέα του σύντροφος, ως ο ίδιος συνομολογεί. Είναι συγκύριος σε ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου με τα αδέλφια του ενός οικοπέδου, συνολικού εμβαδού 2.626 τ.μ., που βρίσκεται στο ... Πικερμίου, στην οδό .  , επί του οποίου υπάρχουν τρεις μεζονέτες. Σημειωτέον ότι ο ενάγων - εναγόμενος δεν προσκόμισε Ε9. Επιπροσθέτως, αποδείχθηκε ότι τα έξοδα διατροφής, ενδύσεως, ψυχαγωγίας του, κ.λπ., είναι τα συνήθη ατόμου της ηλικίας του, ύψους 300 ευρώ, πλέον 350 ευρώ, που απαιτούνται κατά μέσο όρο για τη μετάβασή του άπαξ μηνιαίως στην Ελλάδα προς επικοινωνία με τον ανήλικο. Δεν αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος διαθέτει άλλα εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της ενάγουσας - εναγόμενης ως ουσία αβασίμων, ούτε και ότι βαρύνεται εκ του νόμου με υποχρέωση διατροφής άλλων προσώπων, εκτός από το ως άνω ανήλικο τέκνο του. Ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι βαρύνεται με δαπάνες αποπληρωμής δανείων, που έλαβε στην Αγγλία, οι οποίες ωστόσο δαπάνες δεν αφαιρούνται από το εισόδημά του, αλλά απλώς συνεκτιμώνται ως επιπλέον βιοτική του ανάγκη (ΑΠ 1592/2022 τράπεζα νομικών πληροφοριών «νόμος»). Το σύνολο επομένως των καθαρών μηνιαίων εισοδημάτων του εναγομένου, αφαιρουμένων των προσωπικών του εξόδων και των εξόδων μετακίνησής του στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 1.850 ευρώ (2.500 ευρώ εισοδήματα - 300 ευρώ μηνιαίες προσωπικές δαπάνες - 350 ευρώ έξοδα αεροπορικής μετακίνησής του στην Ελλάδα, ως προαναφέρθηκε), απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών των διαδίκων. Από την άλλη πλευρά, η ενάγουσα, 45 ετών, είναι Ψυχοθεραπεύτρια, παρέχει υπηρεσίες συμβούλου ψυχικής υγείας, ως ελεύθερη επαγγελματίας, σε ειδικό χώρο στην οικία που διαμένει, διατηρώντας και κάποιους πελάτες της από την Αγγλία, τους οποίους εξυπηρετεί διαδικτυακά. Επιπροσθέτως, προσφέρει περιστασιακά τις υπηρεσίες της και στη ΜΚΟ «Μ - Δίκτυο μεταναστριών στην Ελλάδα». Από την ως άνω εργασία της έχει μηνιαίες αποδοχές κατά μέσο όρο ύψους τουλάχιστον 2.500 ευρώ. Είναι αποκλειστική κυρία ενός οικοπέδου εμβαδού 159 τ.μ., που βρίσκεται στην Εύβοια, ... - Αγίου Γεωργίου, στη θέση «...». Διαμένει με το ανήλικο τέκνο της στην οικία, ιδιοκτησίας των γονέων της, που βρίσκεται στη Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού .  αριθμ. . , σε οικόπεδο εμβαδού 600 τ.μ. και διαμένει σ’ αυτήν μαζί με τους γονείς της. Δεν βαρύνεται με δαπάνες στέγασης, ωστόσο, βαρύνεται με την αναλογία συμμετοχής της στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης της οικίας αυτής, ενώ τα έξοδα διατροφής, ενδύσεως, ψυχαγωγίας της κ.λπ., είναι τα συνήθη ατόμου της ηλικίας της, ύψους 300 ευρώ. Δεν αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα διαθέτει άλλα εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία, ενώ δεν βαρύνεται εκ του νόμου και με την υποχρέωση διατροφής άλλου ανηλίκου τέκνου της, πέραν του . . Το σύνολο επομένως των μηνιαίων εισοδημάτων της ενάγουσας, αφαιρουμένων των εξόδων συντηρήσεως αυτής και των προσωπικών της εξόδων, ανέρχεται σε 2.200 ευρώ (2.500 ευρώ εισοδήματα - 300 ευρώ μηνιαίες προσωπικές δαπάνες, ως προαναφέρθηκε), απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών των διαδίκων. Περαιτέρω, το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, . , ηλικίας 7 περίπου ετών, στερείται παντελώς εισοδημάτων και περιουσίας και δεν έχει, λόγω της ηλικίας του και των αναγκών εκπαιδεύσεώς του, τη δυνατότητα να αυτοδιατραφεί, ούτε να εργασθεί για να αποκομίσει τα αναγκαία χρήματα για τη συντήρησή του. Επομένως, δικαιούται διατροφής έναντι των γονέων του, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Οι μηνιαίες δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του . , με βάση τις οικονομικές πλέον δυνατότητες των διαδίκων (1.850 ευρώ + 2.200 ευρώ), είναι οι ακόλουθες: α) το ποσό των 80 ευρώ το μήνα για τη σίτιση αυτού και την αγορά ειδών ατομικής υγιεινής, ενόψει του ότι σιτίζεται στο σχολείο τις καθημερινές, β) το ποσό των 60 ευρώ μηνιαίως για την αναλογία συμμετοχής του στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης της οικίας, γ) το ποσό των 30 ευρώ μηνιαίως για ένδυση και υπόδηση, δ) το ποσό των 40 ευρώ μηνιαίως για ψυχαγωγία, ε) το ποσό των 20 ευρώ μηνιαίως για τη μη καλυπτόμενη από τον ασφαλιστικό φορέα ιατροφαρμακευτική κάλυψη του ανηλίκου, ήτοι δαπάνες ύψους 230 ευρώ. Πλέον αυτών απαιτούνται: Α) για το διάστημα από την άσκηση της αγωγής ως 31-08- 2022: στ1) το ποσό των 345 ευρώ για τη φοίτηση του ανηλίκου στο Νηπιαγωγείο «...» και στ2) το ποσό των 110 ευρώ για την παρακολούθηση λογοθεραπευτικού προγράμματος στο «Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικής Αγωγής» της «...  Ο.Ε.», καθώς ο ανήλικος εμφάνιζε φωνολογικές δυσκολίες και προκειμένου να ολοκληρώσει τις μεταφωνολογικές του δεξιότητες και τη γραφοφωνολογική του ενημερότητα, τις οποίες και ολοκλήρωσε τον Ιούλιο του 2022, δραστηριότητα την οποία δεν αμφισβήτησε ο εναγόμενος και Β) για το διάστημα από την 1η-09-2022 έως τον Αύγουστο του 2024: στ2) το ποσό των 800 ευρώ ως δίδακτρα για τη φοίτηση του ανηλίκου στις Α’ και Β’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια «...», στα οποία δίδακτρα περιλαμβάνεται η μεταφορά του ανηλίκου από και προς το σχολείο, η ενισχυτική διδασκαλία 5 ωρών, η παρακολούθηση εργαστηρίου εικαστικών, η προπόνησή του στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης, η συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές εκδρομές, η σίτισή του και η συμμετοχή του σε καλοκαιρινή κατασκήνωση του σχολείου «...» για δύο εβδομάδες το καλοκαίρι (9.700 ευρώ/12 μήνες = 808,33 ευρώ και μετά από στρογγυλοποίηση 800 ευρώ). Τα υπόλοιπα κονδύλια για την κατ’ οίκον υποβοήθηση του ανηλίκου στα μαθήματα του σχολείου, τη συμμετοχή του σε μαθήματα μαγειρικής, την προπόνησή του στο κολύμπι πρέπει να απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμα, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές ανάγκες του ανηλίκου καλύπτονται από την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων στο ως άνω ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, ως προαναφέρθηκε. Η δε σχετική δαπάνη για την παρακολούθηση των ως άνω επιπλέον δραστηριοτήτων, κρίνεται από το Δικαστήριο ότι περιλαμβάνεται στις οικειοθελείς παροχές της ενάγουσας προς το ανήλικο τέκνο της και δεν θα συμπεριληφθούν στις αναγκαίες δαπάνες διατροφής του. Σημειωτέον ότι στη διατροφή του ανηλίκου δεν συνυπολογίστηκαν δαπάνες μίσθωσης οικίας, δεδομένου ότι μέχρι και τη συζήτηση της παρούσας, η ενάγουσα - εναγόμενη δεν είχε προβεί στη μίσθωση κατοικίας. Με βάση τα ανωτέρω, οι δαπάνες, που απαιτούνται για τη διατροφή, τη μη καλυπτόμενη από τον ασφαλιστικό του φορέα υγειονομική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την ένδυση και την ψυχαγωγία του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων ανέρχονται: Α) για το χρονικό διάστημα από την άσκηση της αγωγής έως την 31η-08-2022, στο συνολικό ποσό των 685 ευρώ (230 + 345 +110) και Β) για το χρονικό διάστημα από την 1η-09-2022 έως και τον Αύγουστο του 2024, στο συνολικό ποσό των 1.030 ευρώ (230 + 800), στα οποία συνυπολογίζονται και η παροχή της προσωπικής εργασίας και των φροντίδων της ενάγουσας μητέρας του για την ανατροφή του, οι οποίες είναι αποτιμητές σε χρήμα. Από το συνολικό αυτό ποσόν, ο εναγόμενος πατέρας του είναι σε θέση, με βάση την προαναφερθείσα οικονομική του δυνατότητα και την προσωπική του κατάσταση, συσχετιζόμενη με την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα και την προσωπική κατάσταση της μητέρας του, να καλύψει το μερικότερο κονδύλιο των: Α) για το χρονικό διάστημα από την άσκηση της αγωγής έως την 31η-08-2022, των 310 ευρώ (μετά από στρογγυλοποίηση των 312,90 ευρώ) και Β) για το χρονικό διάστημα από την 1η-09-2022 έως και τον Αύγουστο του 2024, στο συνολικό ποσό των 470 ευρώ μηνιαίως, ενώ το υπόλοιπο αναγκαίο για τη διατροφή του ποσό βαρύνει τη μητέρα του, η οποία, έχουσα κατά νόμο συντρέχουσα και ανάλογη των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων της υποχρέωση διατροφής του, μπορεί να το καλύπτει. Τα ως άνω ποσά ο εναγόμενος οφείλει να τα προκαταβάλλει την πρώτη ημέρα εκάστου ημερολογιακού μηνός, αρχής γενομένης από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής και για τρία έτη, ως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης και έως την εξόφληση. Σημειώνεται δε, ότι η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το Δικαστήριο συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και μπορεί το Δικαστήριο μετά από αίτηση του άλλου γονέα να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας, κατά τη διάταξη του άρθρου 1532 ΑΚ. Μετά ταύτα, πρέπει οι αγωγές να γίνουν εν μέρει δεκτές και ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα και: Α) να διατηρηθεί η εκ του νόμου από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας στο σύνολό της του προσώπου του ανηλίκου .  από τους διαδίκους, Β) να προσδιοριστεί ως τόπος σταθερής διαμονής του ανήλικου τέκνου των διαδίκων η κατοικία της ενάγουσας - εναγομένης μητέρας του, που βρίσκεται στην περιοχή της Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού .  αριθμ. . , Γ) να καθορισθεί η επικοινωνία του ενάγοντος πατέρα με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας. Περαιτέρω, πρέπει να απειληθεί σε βάρος της εναγόμενης χρηματική ποινή τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παραβίαση της παρούσας αποφάσεως, αναφορικά με την ρύθμιση του δικαιώματος του ενάγοντος προς επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του και Δ) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα μηνιαία διατροφή για λογαριασμό του ως άνω ανήλικου τέκνου τους, ύψους Α) 310 ευρώ για το χρονικό διάστημα από την άσκηση της αγωγής έως την 31η-08-2022 και Β) 470 ευρώ για το χρονικό διάστημα από την 1η-09-2022 έως και τον Αύγουστο του 2024, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Περαιτέρω, η παρούσα απόφαση πρέπει υποχρεωτικά να κηρυχθεί εν όλω προσωρινώς εκτελεστή, σύμφωνα με τα άρθρα 908 και 910 αριθμ. 4 ΚΠολΔ, ως προς την καταψηφιστική της διάταξη για την επιδίκαση διατροφής, δεκτού γενομένου του οικείου αιτήματος της ενάγουσας. Περαιτέρω, πρέπει ο εναγόμενος στην υπό στοιχ. α αγωγή να καταδικαστεί να πληρώσει μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, λόγω της μερικής του ήττας (αρθρ. 178 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), δεκτού γενομένου εν μέρει του αιτήματος της ενάγουσας, ως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, πρέπει η εναγόμενη στην υπό στοιχ. β αγωγή να καταδικαστεί να πληρώσει μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, λόγω της μερικής ήττας της (αρθρ.178 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ) δεκτού γενομένου εν μέρει του αιτήματος του ενάγοντος, ως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλία των διαδίκων τις με αύξοντες αριθμούς κατάθεσης: α) ././06-08-2021 υπό στοιχ. αγωγή και β) ././3 0-05-2022 υπό στοιχ. β αγωγή.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι στο σκεπτικό κρίθηκε ως απορριπτέο

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις αγωγές

 

ΔΙΑΤΗΡΕΙ την εκ του νόμου από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (στο σύνολό της) του προσώπου του ανηλίκου, . , από αμφότερους τους διαδίκους,

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ως τόπο σταθερής διαμονής του ανήλικου τέκνου των διαδίκων την κατοικία της ενάγουσας - εναγομένης μητέρας του, που βρίσκεται στην περιοχή της Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού .  αριθμ. . .

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας του ενάγοντος πατέρα με τον ανήλικο υιό του, .  και ορίζει ότι ο ενάγων - πατέρας έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί του, ως ακολούθως: Α) την πρώτη Πέμπτη κάθε ημερολογιακού μηνός, οπότε ο ενάγων θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο από το σχολείο του και σε περίπτωση σχολικής αργίας θα παραλαμβάνει το τέκνο στις 14.00 μ.μ. από την οικία της εναγόμενης μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, οπότε ο ενάγων θα παραδίδει το ανήλικο τέκνο στο σχολείο του και σε περίπτωση σχολικής αργίας, θα παραδίδει το τέκνο τη Δευτέρα στις 10.00 π.μ. στην οικία της εναγόμενης, Β) κατά τις εορτές Χριστουγέννων και Νέου Έτους, ήτοι από την 24η Δεκεμβρίου και ως την 6η Ιανουάριου, οπότε θα αργεί η επικοινωνία όπως ορίζεται υπό στοιχεία Α, εναλλάξ, ήτοι κατά μεν τα έτη, που λήγουν σε μονό αριθμό, από ώρα 10.00 π.μ. της 24ης Δεκεμβρίου έως ώρα 17.00 μ.μ. της 30ης Δεκεμβρίου και για τα έτη, που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10.00 π.μ. της 31ης Δεκεμβρίου έως ώρα 17.00 μ.μ. της 6ης Ιανουάριου, Γ) κατά τις εορτές του Πάσχα, ήτοι από τη Μεγάλη Δευτέρα ως και την Κυριακή του Θωμά, οπότε θα αργεί η επικοινωνία όπως ορίζεται υπό στοιχεία Α, εναλλάξ, ήτοι, κατά μεν τα έτη, που λήγουν σε μονό αριθμό, από ώρα 10.00 π.μ. της Μεγάλης Δευτέρας έως ώρα 17.00 μ.μ. της Δευτέρας της Διακαινησίμου και για τα έτη, που λήγουν σε ζυγό αριθμό, από ώρα 10.00 π.μ. της Δευτέρας της Διακαινησίμου έως ώρα 17.00 μ.μ. της Κυριακής του Θωμά, Δ) κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, που προσδιορίζεται ως το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου έως την 31η Αυγούστου εκάστου έτους, οπότε θα αργεί η επικοινωνία όπως ορίζεται υπό στοιχεία Α, εναλλάξ, ήτοι, κατά μεν τα έτη, που λήγουν σε μονό αριθμό, από ώρα 10.00 π.μ. της 1ης Αυγούστου έως ώρα 20.30 μ.μ. της 31ης Αυγούστου, κατά δε τα έτη, που λήγουν σε ζυγό αριθμό, από ώρα 10.00 π.μ. της 1ης Ιουλίου έως ώρα 20.30 μ.μ. της 31ης Ιουλίου και Ε) δικαίωμα καθημερινής τηλεφωνικής ή μέσω βιντεοκλήσης (με τις εφαρμογές viber, skype κλπ.) επικοινωνίας με το τέκνο κατά τις ημέρες και ώρες, που αυτό βρίσκεται με τον έτερο γονέα, συνολικής διάρκειας έως 30 λεπτών, εντός του χρονικού διαστήματος από ώρα 20.00 μ.μ. έως ώρα 21.00μ.μ. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο πατέρας θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο, κατά τα προαναφερόμενα εναρκτήρια χρονικά σημεία, από την κατοικία της μητέρας του, όπου και θα το επαναφέρει κατά τα οριζόμενα ανωτέρω καταληκτικά χρονικά σημεία, εκτός από τις περιπτώσεις, που θα τον παραλαμβάνει και θα τον παραδίδει στο σχολείο, ως προαναφέρθηκε.

 

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος της εναγόμενης μητέρας χρηματική ποινή ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €) για κάθε υπαίτια παραβίαση της αμέσως προηγούμενης διάταξης της παρούσας απόφασης.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα, ως συνασκούσα την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων και για λογαριασμό του, το ποσό των: Α) τριακοσίων δέκα (310) ευρώ για το χρονικό διάστημα από την επομένη της ασκήσεως της αγωγής έως την 31η-08-2022 και Β) τετρακοσίων εβδομήντα (470) ευρώ για το χρονικό διάστημα από την 1η-09-2022 έως και τον Αύγουστο του 2024, ως μηνιαία διατροφή του σε χρήμα, και δη προκαταβολικά, την πρώτη ημέρα εκάστου ημερολογιακού μηνός, με το νόμιμο τόκο, από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση ως προς την ως άνω καταψηφιστική της διάταξη προσωρινά εκτελεστή στο σύνολό της.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, πέραν των ήδη προκαταβληθέντων, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, πέραν των ήδη προκαταβληθέντων, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.

 

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στην Αθήνα, στις 19 Ιουλίου 2023.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ